Used filters (3)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 45
Published from to

Asociácia doktorandov Slovenska
Rentková, Katarína
2017 - Slovak
Keywords: doktorandské vzdělání; asociace; vysoké školy Available in the NTK library.
Asociácia doktorandov Slovenska

Rentková, Katarína
Národní technická knihovna, 2017

Štýlotvorné činitele v slovenských a britských turistických textoch a ich kultúrny kontext
Maleková, Danica
2016 - Slovak
Cieľom príspevku je žánrové porovnanie turistických textov propagujúcich ubytovanie v horských oblastiach Veľkej Británie a Slovenska, najmä s ohľadom na významný štýlotvorný činiteľ, a to distribúciu a sémantické charakteristiky hodnotiacich adjektív a kvalitatívnych adjektív s hodnotiacou funkciou. Výsledky analýzy by mali prispieť k poznaniu v oblasti aplikovanej translatológie, keďže preklad propagačných a reklamných materiálov stále trpí nedostatkom odbornej literatúry tak z praktického, ako aj z teoretického hľadiska (porov. ČALOVKOVÁ 2014). V celosvetovom meradle vníma podobne kriticky situáciu v oblasti prekladu turistických textov do angličtiny aj SNELL-HORNBYOVÁ (1999), podľa ktorej sa takýmto prekladom stále nevenuje dostatočná pozornost. Keywords: žáner turistických textov; kultúrno-jazykové porovnanie; hodnotiace adjektíva; preklad turistických textov; genre of tourist texts; cultural linguistic comparison; evaluative adjectives; translation of tourist texts Available in digital repository of UPCE.
Štýlotvorné činitele v slovenských a britských turistických textoch a ich kultúrny kontext

Cieľom príspevku je žánrové porovnanie turistických textov propagujúcich ubytovanie v horských oblastiach Veľkej Británie a Slovenska, najmä s ohľadom na významný štýlotvorný činiteľ, a to distribúciu ...

Maleková, Danica
Univerzita Pardubice, 2016

Niektoré aspekty riadenia spaľovania biomasy v kotloch malých a stredných výkonov
Piteľ, Ján; Hošovský, Alexander; Bukovský, Ivo
2015 - Slovak
Cieľom riadenia spaľovacieho procesu biomasy je zabezpečiť jej dokonalé spaľovanie s minimálnym prebytkom spaľovacieho vzduchu. Za týmto účelom sa do systémov riadenia implementujú algoritmy využívajúce rôzne regulačné štruktúry v závislosti na výkonu kotla, v ktorom prebieha spaľovanie biomasy. V príspevku sú popísané prístupy k riadeniu spaľovacieho procesu biomasy v kotloch malých a stredných výkonov. Pozornosť je venovaná aj riešeniu problému dopravného oneskorenia pri riadení výkonu kotla, pričom na jeho elimináciu bol použitý Varelov imunitný regulátor pre reguláciu teploty vody na výstupe kotla. Keywords: riadenie spaľovacieho procesu; biomasa; dopravné oneskorenie; Varelov imunitný regulátor Available in digital repository of UPCE.
Niektoré aspekty riadenia spaľovania biomasy v kotloch malých a stredných výkonov

Cieľom riadenia spaľovacieho procesu biomasy je zabezpečiť jej dokonalé spaľovanie s minimálnym prebytkom spaľovacieho vzduchu. Za týmto účelom sa do systémov riadenia implementujú algoritmy ...

Piteľ, Ján; Hošovský, Alexander; Bukovský, Ivo
Univerzita Pardubice, 2015

Niektoré aspekty riadenia technologických a výrobných procesov ako systémov s rozloženými parametrami v inžinierskej praxi
Hulkó, Gabriel; Belavý, Cyril; Ondrejkovič, Karol; Buček, Pavol; Élesztős, Pavel; Bartalský, Lukáš
2015 - Slovak
Článok analyzuje možnosti riadenia technologických a výrobných procesov ako systémov s rozloženými parametrami v inžinierskej praxi. Uvádza koncepty rôznych prístupov. Matematickej teórie, ktorá pracuje so systémami s rozloženým vstupom a rozloženým výstupom. Inžinierského prístupu na základe systémov so sústredeným vstupom a rozloženým výstupom. Poukazuje na skutočnosť, že riadené veličiny technologických a výrobných procesov sú často merateľné iba vo vybraných bodoch technických zariadení a vyvstáva úloha riadenia nekonečnorozmerného výstupu na základe konečnorozmerného vstupno/výstupného kontaktu s rozloženým riadeným technickým objektom. Niektoré výsledky budú demonštrované z oblasti riadenia sekundárnej zóny chladenia zariadenia pre plynulé odlievanie ocele. Keywords: riadenie; technologické a výrobné procesy; systémy s rozloženými parametrami; virtuálne softvérové prostredia; pokročilé numerické modelovanie Available in digital repository of UPCE.
Niektoré aspekty riadenia technologických a výrobných procesov ako systémov s rozloženými parametrami v inžinierskej praxi

Článok analyzuje možnosti riadenia technologických a výrobných procesov ako systémov s rozloženými parametrami v inžinierskej praxi. Uvádza koncepty rôznych prístupov. Matematickej teórie, ktorá ...

Hulkó, Gabriel; Belavý, Cyril; Ondrejkovič, Karol; Buček, Pavol; Élesztős, Pavel; Bartalský, Lukáš
Univerzita Pardubice, 2015

Simulácia fuzzy adaptívnej regulácie polohového servosystému na báze pneumatických umelých svalov
Tóthová, Mária; Vagaská, Alena; Hrehová, Stella; Moučka, Michal
2015 - Slovak
Využitie pneumatických umelých svalov ako pohonov manipulačních zariadení je vzhľadom na ich značne nelineárne charakteristiky podmienené využívaním aj nelineárnych riadiacich algoritmov. Fuzzy adaptívne riadenie v tomto príspevku pozostáva z PD regulátora v priamej vetve a fuzzy regulátora v adaptačnej vetve, pričom akčný signál ovládajúci polohovací systém antagonisticky zapojených umelých svalov vznikne násobením signálu z výstupu PD regulátora a adaptačního zosilnenia z výstupu fuzzy regulátora. V príspevku je popísaný fuzzy regulátor typu Mamdani použitý v adaptačnom podsystéme, na kterého natrénovanie boli využité znalosti vyplývajúce zo skúmania reálnej sústavy pneumatických umelých svalov. Keywords: fuzzy adaptívna regulácia; pneumatický umelý sval Available in digital repository of UPCE.
Simulácia fuzzy adaptívnej regulácie polohového servosystému na báze pneumatických umelých svalov

Využitie pneumatických umelých svalov ako pohonov manipulačních zariadení je vzhľadom na ich značne nelineárne charakteristiky podmienené využívaním aj nelineárnych riadiacich algoritmov. Fuzzy ...

Tóthová, Mária; Vagaská, Alena; Hrehová, Stella; Moučka, Michal
Univerzita Pardubice, 2015

Aspekty cudzieho v interkultúrnej literatúre
Šedíková Čuhová, Paulína
2014 - Slovak
Príspevok sa zaoberá cudzím v diele slovensko-švajčiarskej autorky Ireny Brežnej Die undankbare Fremde (2012). Vychádza pritom z vnímania a kategorizovania cudzieho podľa nemeckého fenomenológa Bernharda Waldenfelsa. Bližšie sa zameriava na kategóriu štrukturálneho cudzieho (Waldenfels), ktorá zahŕňa aj kultúrne cudzie. Osobitnú pozornosť venuje problematizovaniu jazyka, ktorý je v tomto románe prepojený s tvorbou identity v novom (kultúrnom) prostredí a kultúrnou pamäťou. Keywords: interkultúrna literatúra; jazyk; intercultural literature; language Available in digital repository of UPCE.
Aspekty cudzieho v interkultúrnej literatúre

Príspevok sa zaoberá cudzím v diele slovensko-švajčiarskej autorky Ireny Brežnej Die undankbare Fremde (2012). Vychádza pritom z vnímania a kategorizovania cudzieho podľa nemeckého fenomenológa ...

Šedíková Čuhová, Paulína
Univerzita Pardubice, 2014

Obnova hradov na území Slovenska
Ondrejková, Zuzana
2014 - Slovak
The theme of the article is castle restoration in Slovakia. The article is focused on methodology of restoration used in castle restoration and on determinants that affects its selection. The research is mapping development of castle restorations on the territory of present day Slovakia. Article introduces characteristical castle restoration waves. Castle restoration begins in late 18. century, trough monument restoration institutionalization in 19. century and characteristical restoration decades in 20. century, until present day trends. Preliminary results of field research show specifics of current castle restoration in comparison with pervious castle restoration waves. Quantity of currently restored castles demanded strictly conservative approach, which has no equivalent in Slovakia monument restoration history. Typical Slovakia castle restoration representatives for each restoration wave are introduced in this article. Each chosen castle represents the use of one method of restoration. The aim of the study is to sum and evaluate implemented choosen castle restorations in Slovakia. Available in digital repository of UPCE.
Obnova hradov na území Slovenska

The theme of the article is castle restoration in Slovakia. The article is focused on methodology of restoration used in castle restoration and on determinants that affects its selection. The ...

Ondrejková, Zuzana
Univerzita Pardubice, 2014

Analytická sonda – priestor pre tvorivosť?
Palgutová, Katarína
2014 - Slovak
The method of analytical presentation (MAP) has become recently the object of a great discussion. Nowadays, its use is questionable, since one prefers the unity of a face heritage and one maximizes the effort to keeping an object’s substance. The MAP has a long tradition in our territory, where it is supported by the quality and methodologically completed realization. Any scholar has not devoted their work to the MAP globally neither from the methodological point of view nor the creative point of view. The goal of this thesis is to point out the fact that the high quality restoration together with presenting old developmental periods has a high documentary value. Naturally, it is necessary to také into account the fact that it is implemented on selected and stylistically heterogeneous objects while it is not used programmatically and area‐wide. The showpiece’s documentary value is a significant factor during the searching own roots, building the national identity in the current globalized world. The contribution acquaints with the created methodological system, which should be helpful for a mutual communication between an architect and a methodical worker. One of the goals of the author´s dissertation thesis was the creation of mentioned system. Needless to say that the creation of a rendering of an analytical probe could be the object of a creative process and it does not have to be its limit. Keywords: method of analytic presentation; analytic probe; composition Available in digital repository of UPCE.
Analytická sonda – priestor pre tvorivosť?

The method of analytical presentation (MAP) has become recently the object of a great discussion. Nowadays, its use is questionable, since one prefers the unity of a face heritage and one maximizes ...

Palgutová, Katarína
Univerzita Pardubice, 2014

Centrálny register zaverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni
Noge, Juraj; Dušková, Marta
2013 - Slovak
Cílem příspěkvu je představit Centrální registr závěrečných prací v SR a systém an kontrolu originality dokumentů jako kompexního řešení na národní úrovni, cíle a východiska projektu, řešení organizačních a legislativních problémů, technické řešení, implementaci a zkušenosti ze čtvrtročního provozu. Uvedeme několik statistických údajů, shrnutí přínosů a ohlasů systému i naznačení dalšího rozvoje a využití systému v budoucnosti. Stručně budou zmíněny i ostatní centralizované systémy, které provozuje CVTI SR. The objective of this paper is to present the Centr al Registry of Theses and Dissertations in the SR and a document originality checking system a s a comprehensive solution at national level for higher education institutions, the object ives as well as the starting point of the project, the resolution of organisational and legis lative problems, the technical solutions, implementation, and the experience from almost four years of operation. We present some statistical data, including the system benefits and citations, as well as an outline of the future development and use of the system in the future. I will also concisely mention other centralised systems operated by the SCSTI SR Keywords: antiplagiátorské systémy; centrální register závěrečných prací; anti-plagiarism system; central registry of theses and dissertations; vysokoškolské práce Available in the NTK library.
Centrálny register zaverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni

Cílem příspěkvu je představit Centrální registr závěrečných prací v SR a systém an kontrolu originality dokumentů jako kompexního řešení na národní úrovni, cíle a východiska projektu, řešení ...

Noge, Juraj; Dušková, Marta
Národní technická knihovna, 2013

Význam niektorých scientometrických kritérií pri tvorbe rozpočtu a kvalifikačnom raste na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
Černák, Juraj
2012 - Slovak
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach počtom študentov (cca 8 700) patrí medzi menšie verejné vysoké školy v Slovenskej republike. Hlavnú časť jej príjmov (cca 2/3) predstavuje priama štátna dotácia. Jej výšku určuje každoročne upravovaná Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám (http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=377). Ako vstupné údaje do tejto metodiky vstupujú viaceré údaje súvisiace s úrovňou vedeckovýskumnej činnosti ako sú výsledky ostatnej komplexnej akreditácie, objem získaných finančných prostriedkov za domáce, resp. zahraničné granty, ale aj publikačná činnosť zamestnancov a študentov univerzity a ďalšie. Publikačná činnosť ako scientometrické kritérium sa začalo používať v metodike rozpočtu od roku 2005 a jej váha pri určení výšky štátnej dotácie v ostatnom období výrazne narástla, takže má motivačný charakter smerom k univerzitám. Publikačná činnosť predstavuje významný aspekt aj pri kvalifikačnom raste zamestnancov univerzity. Požiadavky, ktoré musí spĺňať uchádzač o tituly docent a profesor, sú rámcovo definované viacerými legislatívnymi dokumentmi a podrobne sú rozpracované Vedeckou radou univerzity. Kvalifikačný rast zamestnancov je významný aj pre samotnú univerzitu, nakoľko existujúca kvalifikačná štruktúra takisto ovplyvňuje výšku štátnej dotácie. V rámci prednášky sa predstaví význam publikačnej činnosti ako jedného z scientometrických kritérií v živote univerzity, spôsob jej evidencie na úrovni Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ako aj univerzity a s tým spojené klady a zápory. Pavol Jozef Šafárik University in Košice, according to the number of its students (approx. 8,700), belongs to the group of smaller-size public universities in Slovakia. The major part of its budget income (approx. two thirds) comes from a direct state subsidy. The subsidy amount is defined by the Methodology of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic that is modified yearly. This Methodology uses various input data that are related to research activities of a university, the results of the last complex evaluation, the amount of financial resources obtained from home grant agencies and from abroad, as well as the publications of lecturers, research staff and students of a university, etc. The amount of publications as a scientometric criterion was for the first time used in 2005 and since then its proportional representation has risen substantially and it represents a strong motivational aspect for universities in Slovakia. The number of publications also plays important role in the qualification growth of P. J. Šafárik University lecturers and research staff. The specific requirements as to the categories and numbers of publications to be met by a candidate for the habilitation (associate professor status) and inauguration (full professor status) are defined by several legislative documents and are further specified by the documents approved by the Scientific Board of the University. The qualification growth of lecturers is also important for the University as it has its influence on the amount of the direct state subsidy. The presentation will focus on the importance of the publication activities as one of the scientific criterion relevant to the research and scientific activities of the University and the methods of publication registration by the Ministry and the University, their strengths and weaknesses will be discussed. Keywords: KRE; Slovenská republika; univerzity; Univerzita Pavla Jozefa Štefánika v Košicích; financování vědy; KRE; Slovak Republic; universities; Pavol Jozef Šafárik University in Košice; funding of science; výzkum; univerzity; vědecká komunikace Available in the NTK library.
Význam niektorých scientometrických kritérií pri tvorbe rozpočtu a kvalifikačnom raste na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach počtom študentov (cca 8 700) patrí medzi menšie verejné vysoké školy v Slovenskej republike. Hlavnú časť jej príjmov (cca 2/3) predstavuje priama štátna ...

Černák, Juraj
Národní technická knihovna, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases