Number of found documents: 600
Published from to

Kvalita života rodičů dětí s chronickým onemocněním
Sikorová, Lucie
2016 - Czech
Úvod: Pro děti s chronickým onemocněním je charakteristická dlouhodobá péče zdravotníků i rodičů. Rodičům může onemocnění dítěte působit stres a následně změny ve všech oblastech zdraví. Cíl: Zjistit, jaká je kvalita života rodičů dětí s chronickým onemocněním. Metodika: Výzkumné šetření se uskutečnilo metodou kvantitativního výzkumu, formou jednorázového průřezového dotazníkového šetření, prostřednictvím dotazníku Vliv na rodinu (Family Impact Module PedsQL). Ke statistickému zpracování byla následně použita analýza rozptylu ANOVA, Fisherův F-test a Chí-kvadrát test. Ke sledování souvislostí mezi kvalitou života rodičů a kvalitou života dětí byl použit Spearmanův korelační koeficient. Statistické testy byly hodnoceny na hladině významnosti p < 0,05. Výsledky: Výzkumný soubor zahrnoval 288 rodičů dětí s chronickým onemocněním. Největší dopad onemocnění na rodiče byl zaznamenán v oblasti emocionálních funkcí a obav. Nejnižší kvalita života rodičů se ukázala u rodičů dětí s diabetem. Změny citových funkcí, sociálních funkcí a obavy byly dominantní u rodičů dětí s dosavadním krátkým průběhem nemoci (do jednoho roku). Všechny oblasti kvality života (emocionální funkce, tělesné funkce, sociální funkce, poznávací funkce, komunikace, obavy, denní aktivity, rodinné prostředí a vztahy) byly onemocněním dítěte zasaženy více u rodičů, kteří vnímali onemocnění jako zátěž. Tu prožívaly zejména matky dětí. Závěr: Výsledky výzkumného šetření mohou lépe směřovat ošetřovatelskou péči poskytovanou sestrou v ambulantní sféře, kde má sestra dostatečný prostor pro rozvinutí komunikace a edukace dle potřeb dětí a jejich rodičů. Keywords: dítě; chronické onemocnění; kvalita života; rodič; child; chronic illness; quality of life; parent Available in digital repository of UPCE.
Kvalita života rodičů dětí s chronickým onemocněním

Úvod: Pro děti s chronickým onemocněním je charakteristická dlouhodobá péče zdravotníků i rodičů. Rodičům může onemocnění dítěte působit stres a následně změny ve všech oblastech zdraví. Cíl: ...

Sikorová, Lucie
Univerzita Pardubice, 2016

Jak ovlivňuje menopauza kvalitu života ženy?
Urbánková, Martina; Moravcová, Markéta; Dopitová, Daniela
2016 - Czech
Úvod: U ženy mezi období, která mohou mít vliv na její zdraví a kvalitu života, patří období ovlivněné menopauzou. Toto období nebývá mnohdy pro ženy zcela jednoduché, musí se vypořádat s mnoha přicházejícími změnami, které je potřebné umět zhodnotit a v případě potřeby i řešit. Cíl: Cílem bylo zjistit u vybraného vzorku respondentek přítomné symptomy estrogenního deficitu a posoudit míru ovlivnění kvality života žen. Autorky využily standardizovanou českou verzi dotazníku Menopause Rating Scale (MRS) v tištěné a elektronické podobě. Metodika: Výzkumné šetření proběhlo v březnu až říjnu 2015. Do výzkumu se zapojilo celkem 334 respondentek ve věku 45–60 let s přítomnými symptomy estrogenního deficitu. Respondentky vyplňovaly nástroj MRS v rámci čekací doby ve vybraných gynekologických ambulancích v tištěné nebo v elektronické podobě po předchozím souhlasu s účastí. Výsledky: Respondentky udávaly nejčastěji mírnou intenzitu obtíží nebo nepřítomnost některých symptomů. Nejvíce symptomů s vyšší mírou intenzity respondentky udávaly v somato-vegetativní doméně. Výsledné hodnoty v jednotlivých doménách i celkového skóre však ukazují na fakt, že kvalitu života ženám přítomné symptomy estrogenního deficitu ovlivňují jen v malé míře. Závěr: Je nutné, aby ženy byly na změny související s menopauzou připravené a adekvátně informované. Zdravotníci musí mít k dispozici takový nástroj, kterým mohou případné změny související s menopauzou hodnotit a pak adekvátně ženám pomoci. Takovým nástrojem je Menopause Rating Scale. Keywords: kvalita života; menopauza; symptomy estrogenního deficitu; Menopause Rating Scale; quality of life; menopause; estrogen deficiency symptoms Available in digital repository of UPCE.
Jak ovlivňuje menopauza kvalitu života ženy?

Úvod: U ženy mezi období, která mohou mít vliv na její zdraví a kvalitu života, patří období ovlivněné menopauzou. Toto období nebývá mnohdy pro ženy zcela jednoduché, musí se vypořádat s mnoha ...

Urbánková, Martina; Moravcová, Markéta; Dopitová, Daniela
Univerzita Pardubice, 2016

Die kommunikativen Textsorten zur Bewältigung der alltäglichen Situationen
Yilmaz, Hasan
2016 - German
Es ist nicht außer Acht zu lassen, dass wir alle im Verlauf des Alltags ständig mit den kommunikativen Texten konfrontiert werden. Das ist ein klares Kennzeichen dafür, was für eine wichtige Bedeutung die Texte in unserem Leben haben. Von der Tatsache ausgehend, dass die schriftlichen Texte beim Erlernen einer Fremdsprache eine bedeutende Rolle spielen, fokussiert diese Arbeit auf die Beantwortung der Frage, mit welchen Textsorten die Fremdsprachenlerner vorrangig konfrontiert werden sollten. Die Befragung der Studenten vor dem Semesteranfang hat uns deutlich gezeigt, dass besonders die so genannten kommunikationsorientierten Texte bei den angehenden Deutschlehrern ein großes Interesse erwecken. In diesem Zusammenhang wurden in dieser Studie zuerst die Textsorten und deren Funktionen unter die Lupe genommen; danach wurde versucht, vorzulegen, für welche Textsorten sich die Lerner interessieren und warum Sie einen Satz missverstehen, obwohl die Wörter in den Sätzen ihnen schon bekannt sind. Keywords: Text; Funktion; Idiom; Kommunikation; Fremdsprache; text; function; idiom; communication; foreign language Available in digital repository of UPCE.
Die kommunikativen Textsorten zur Bewältigung der alltäglichen Situationen

Es ist nicht außer Acht zu lassen, dass wir alle im Verlauf des Alltags ständig mit den kommunikativen Texten konfrontiert werden. Das ist ein klares Kennzeichen dafür, was für eine wichtige Bedeutung ...

Yilmaz, Hasan
Univerzita Pardubice, 2016

Oh Mannomann wie „herrlich“ ist denn die deutsche Sprache?
Yücel, Erdinç
2016 - German
Die Sprache, die als ein wichtiges Kommunikationsmedium fungiert, ist zugleich auch ein Spiegel der gesellschaftlichen Wirklichkeit. So ist z.B. die von einem Kellner an die Gäste gerichtete Äußerung: “Was wünschen denn die Herrschaften” besonders für die Fremdsprachenlernerin, die aus einem weit(er) entfernten Kulturkreis stammt, als eine Diskriminierung der Frauen zu betrachten, da sich öfters unter den Gästen auch Damen befinden. Diese Betrachtungsweise der Damen ist eigentlich berechtigt, wenn man im Deutschen manche “vermännlichte” Bezeichnungen wie z.B. Herrschaft, Mannschaft, Fachmann, Zimmermann, Brüderlichkeit, Freundschaft usw. in Betracht zieht, die zwangsläufig auch das weibliche biologische Geschlecht mitbestimmen. Nimmt man den deutschen Wortschatz unter die Lupe, so ist zu bemerken, dass diese männliche Dominanz nicht nur bei Substantiven in Frage kommt, sondern auch in anderen Wortarten wie “jedermann”, “herrlich” usw., in denen die männliche biologische Vorherrschaft transparent wird, die besonders die feministische Einstellung provoziert und so die Lernerinnen und Lerner beim Lernprozess auch beunruhigen kann. Keywords: Sprache; Deutsch; Geschlecht; Mann; Frau; language; German; gender; man; woman Available in digital repository of UPCE.
Oh Mannomann wie „herrlich“ ist denn die deutsche Sprache?

Die Sprache, die als ein wichtiges Kommunikationsmedium fungiert, ist zugleich auch ein Spiegel der gesellschaftlichen Wirklichkeit. So ist z.B. die von einem Kellner an die Gäste gerichtete Äußerung: ...

Yücel, Erdinç
Univerzita Pardubice, 2016

„Böhmisches Kochbuch auch in deutscher Sprache herauszugeben…“ Obrozenecké kuchařské knihy v kontextu česko-německé kulturní výměny
Kouba, Miroslav
2016 - Czech
Stať analyzuje způsoby formování ideálního modelu českých kuchařských knih v době tzv. národního obrození, jež hledaly v kontextu etnocentrických a lingvocentrických principů kulturní emancipace své místo v rámci národní ideologie i jejího kulturologického narativu. Kuchařské knihy českého obrození jsou přitom v rámci „dlouhého“ 19. století reálným i symbolickým obrazem česko-německé kulturní výměny. Na jedné straně působily jako faktor upevňující se národní ideologie, na straně druhé však vznikaly v širším dialogu s německými předlohami. V tomto metodologickém rámci bude věnována pozornost zejména kuchařským knihám Marie Anny Neudecker, Magdalény Dobromily Rettigové a Františky Hansgirgové. Keywords: kulturni vyměna; kuchařske knihy; česke narodni obrozeni; etnocentrismus; lingvocentrismus; M. A. Neudecker; D. Rettigová; F. Hansgirgová; čeština; němčina; cultural exchange; cookery books; Czech National Revival; ethnocentrism; linguocentrism; Czech; German Available in digital repository of UPCE.
„Böhmisches Kochbuch auch in deutscher Sprache herauszugeben…“ Obrozenecké kuchařské knihy v kontextu česko-německé kulturní výměny

Stať analyzuje způsoby formování ideálního modelu českých kuchařských knih v době tzv. národního obrození, jež hledaly v kontextu etnocentrických a lingvocentrických principů kulturní emancipace své ...

Kouba, Miroslav
Univerzita Pardubice, 2016

Mimesis jako odraz historických a kulturních artefaktů
Fišerová, Nicole
2016 - Czech
Studie se zaměřuje na koncept mimesis v literatuře v historickém, ale i současném pojetí. V následujícím textu budou srovnávány koncepty Philipa Sidneyho a Anthonyno Nuttalla, kteří chápou mimesis jako odraz skutečnosti v literárních dílech. Sidney vyzdvihuje především schopnost básníka vytvářet fiktivní světy. Nuttall pak prezentuje mimesis jako jakýkoli záměrný vztah k realitě a tvrdí, že nám tak umožňuje „lhát". Autoři se názorově příliš neliší, přestože Sidneyho pojetí vnímá „hru s textem“ a vědomé přetváření reality pozitivně, Nuttall poukazuje mimo jiné i na schopnost mimesis lhát. Dá se však spisovatelův talent degradovat pouze na „lhaní“ a kopírování reality? Je možné za pomoci mimesis jako interpretačního aparátu identifikovat autora, odlišné kultury a porozumět jim? Keywords: koncept mimesis; fikce a skutečnost; odraz skutečnosti v literatuře; historické a kulturní artefakty; interpretace literárních děl; Philip Sidney; Anthony Nuttall; concept of mimesis; fiction and reality; reflection of reality in literature; historical and cultural artifacts Available in digital repository of UPCE.
Mimesis jako odraz historických a kulturních artefaktů

Studie se zaměřuje na koncept mimesis v literatuře v historickém, ale i současném pojetí. V následujícím textu budou srovnávány koncepty Philipa Sidneyho a Anthonyno Nuttalla, kteří chápou mimesis ...

Fišerová, Nicole
Univerzita Pardubice, 2016

Die Utopie vom Neunten Land. Peter Handke und Slowenien
Eder, Jürgen
2016 - German
Peter Handkes Engagement für Serbien war ein Skandal, der nicht nur die literarische Öffentlichkeit in den 90er Jahren des vorherigen Jahrhunderts beschäftigte. Dabei und auch danach hat man übersehen, dass biographische wie existentielle Voraussetzungen den Autor zu dieser Verteidigungshaltung führten. Slowenien, und damit auch Jugoslawien, war für ihn eine Utopie und andere Welt von Raum, Zeit, Sprache. Der Beitrag geht dieser Verbindung nach und zeigt an den Romanen „Mein Jahr in der Niemandsbucht“ und „Die Morawische Nacht“ das interkulturelle utopische Potential von Handkes Perspektive. Keywords: Slowenien; Utopie; Mitteleuropa; Jugoslawienkrieg; Reiseliteratur; Slovenia; utopia; Civil War; Central Europe; travelling in Slovenia and other parts of Yugoslavia Available in digital repository of UPCE.
Die Utopie vom Neunten Land. Peter Handke und Slowenien

Peter Handkes Engagement für Serbien war ein Skandal, der nicht nur die literarische Öffentlichkeit in den 90er Jahren des vorherigen Jahrhunderts beschäftigte. Dabei und auch danach hat man ...

Eder, Jürgen
Univerzita Pardubice, 2016

Der Osten des Westens. Diskursethische Aufarbeitung einer Problembeziehung
Tettenborn, Oliver
2016 - German
„Ost“ und „West“ – das sind nicht nur Himmelsrichtungen, sondern tief eingewachsene kulturelle Komplexe, traumatische „topoi“ unserer inneren Europaischen Geisteslandschaft. Ich mochte diese von Hochmut, Ressentiment und Krankung gepragte Situation zunachst kurz historisch skizzieren, um zu einer diskursethischen Analyse nach den Ansatzen O. Apels und J. Habermas uberzugehen. Kernthese dabei ist, dass der individualistische „westliche“, Diskursbegriff diskursive Tugenden wie die gegenseitige Achtung der Teilnehmer systematisch unterschatzt. Indem wir uns auf die Wahrung einer gleichen Zulassung zum Diskurs konzentrieren, ignorieren wir krankende (invektive) Potentiale und scheitern dadurch an der adaquaten Analyse des Verhaltens von Teilnehmern, die sich im Diskurs als marginalisiert erleben. Keywords: Diskursethik; Ressentiment; Wessis; Ossis; Invektiva; Achtung; Postkoloniale Theorie; Rhetorik; discourse ethics; politische Korrektheit; resentment; the East; the West; invectives; respect; political correctness; postcolonial theory; rhetoric Available in digital repository of UPCE.
Der Osten des Westens. Diskursethische Aufarbeitung einer Problembeziehung

„Ost“ und „West“ – das sind nicht nur Himmelsrichtungen, sondern tief eingewachsene kulturelle Komplexe, traumatische „topoi“ unserer inneren Europaischen Geisteslandschaft. Ich mochte diese von ...

Tettenborn, Oliver
Univerzita Pardubice, 2016

René Cardillac und Jean-Baptiste Grenouille – geniale Künstler oder perfekte Mörder?
Kołodziejczyk-Mróz, Beata; Majcher, Piotr
2016 - German
Der Beitrag sollte die Frage beantworten, inwieweit sich die Intertextualität bezüglich beider Texte – „Das Fräulein von Scuderi“ von E.T.A. Hoffmann und „Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders von Patrick Süskind“ – literarisch als eine „vertikale Transkulturalität“ verstehen lässt. Darüber hinaus sollte er auch die Antwort darauf geben, ob die Hauptprotagonisten der beiden Werke, René Cardillac und Jean-Baptiste Grenouille, geniale Mörder oder perfekte Künstler sind und inwieweit ihre künstlerischen Inklinationen ihre mörderische Natur determinieren. Keywords: Aufklärung; Romantik; Künstler; Genie; Mörder; Enlightenment; Romanticism; artist; genius; murderer Available in digital repository of UPCE.
René Cardillac und Jean-Baptiste Grenouille – geniale Künstler oder perfekte Mörder?

Der Beitrag sollte die Frage beantworten, inwieweit sich die Intertextualität bezüglich beider Texte – „Das Fräulein von Scuderi“ von E.T.A. Hoffmann und „Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders von ...

Kołodziejczyk-Mróz, Beata; Majcher, Piotr
Univerzita Pardubice, 2016

Der Rheinische Karneval als interkulturelle Quelle im DaFUnterricht
Limbach, Christiane; Heisl, Karl
2016 - German
In den Ländern, in denen der Karneval ein wichtiges Kulturphänomen ist, bietet sich dieser an, um verschiedene Kulturen, Gesellschaften und Auffassungen zu verstehen und interkulturelle Unterschiede herauszuarbeiten. Die Fremdsprachendidaktik steht vor der Herausforderung die eigenen Erfahrungen der Lerner als Teil der eigenen Kultur zu erkennen, um ein Verstehen Elemente fremder Kulturen möglich zu machen. In unserem Vortrag zeigen wir, wie in einer Unterrichtseinheit zum Thema „Rheinischer Karneval“ Wünsche, Gefühle und Einstellungen der Menschen dieser Region sozial und kulturell organisiert ausgedrückt werden. Wir analysieren, wie im DaF-Unterricht anhand von authentischem audiovisuellem und schriftlichem Material des heutigen Karnevals diese kulturellen Phänomene zum Unterrichtsgegenstand werden können. Keywords: interkulturelle Landeskunde; interkulturelle Kompetenz; Rheinischer Karneval; Deutsch als Fremdsprache; intercultural regional studies; intercultural competence; Carnival in the Rhineland Available in digital repository of UPCE.
Der Rheinische Karneval als interkulturelle Quelle im DaFUnterricht

In den Ländern, in denen der Karneval ein wichtiges Kulturphänomen ist, bietet sich dieser an, um verschiedene Kulturen, Gesellschaften und Auffassungen zu verstehen und interkulturelle Unterschiede ...

Limbach, Christiane; Heisl, Karl
Univerzita Pardubice, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases