Number of found documents: 1124

Interné faktory ovplyvňujúce výkonnosť vo výrobných podnikoch
Jelčová, Denisa
Slovak
Príspevok sa zaoberá analýzou súčasnej literatúry, ktorá sa venuje hodnoteniu finančnej výkonnosti podniku v domácom, ale aj zahraničnom prostredí a jednotlivými faktormi, ktoré na túto výkonnosť vplývajú. Na základe preštudovanej literatúry sa autorka snaží stanoviť kľučové faktory, ktoré jednak vplývajú na výkonnosť výrobných podnikov, avšak na druhej strane sa snaži identifikovať medzeru v tejto oblasti, ktorá by mohla byť predmetom ďalšieho výskumu. Dilčím cieľom príspevku je získanie prehľadu metodiky, ktorá bude použitá v dizertačnej práci autorky. Záverom je zhrnutie prínosov s bližším určením faktorov, ktorým sa autorka bude venovať v budúcnosti. Cieľom príspevku je zhodnotiť a vytvoriť prehľad skúmaných interných faktorov v spoločnosti, ktoré vplývajú na finančnú výkonnosť vo výrobných českých aj zahraničných podnikoch. Keywords: financial performance; innovation; supply chain management; balanced scorecard; supply chain performance; balanced scorecard Available in a digital repository NRGL
Interné faktory ovplyvňujúce výkonnosť vo výrobných podnikoch

Príspevok sa zaoberá analýzou súčasnej literatúry, ktorá sa venuje hodnoteniu finančnej výkonnosti podniku v domácom, ale aj zahraničnom prostredí a jednotlivými faktormi, ktoré na túto výkonnosť ...

Jelčová, Denisa
Vysoké učení technické v Brně

Teorie prospektu: Základní principy a pojmy
Fojtů, Kateřina
Czech
Klasická a neoklasická ekonomická teorie považuje člověka za racionální osobu, která se rozhoduje logicky a maximalizuje svůj užitek. Co když tomu tak není? Lidé, kteří se rozhodují v reálném světě, nikdy nebudou dokonale informováni o produktu či službě, kterou si chtějí koupit. V reálném světě není člověk racionální. Je ovlivněn svými emocemi, náladami, tím, jak mu byla informace podána. Vlivů, které člověka ovlivňují, je tedy mnoho. A rozhodně ani jeden z nich nevede k tomu, že by člověk maximalizoval svůj užitek na základě racionálních rozhodnutí. Naopak lidé se snaží nějakým způsobem eliminovat riziko, které podstupují. Každé rozhodnutí, které učiníme, s sebou nese jisté riziko. Toto riziko se snažíme eliminovat a to především informacemi, které se snažíme před učiněním rozhodnutí nashromáždit. Rozhodovací proces se vždy odvíjí od nashromážděných informací a způsobem prezentace těchto informací, ať už se rozhodujeme o tom, zda pojedeme na dovolenou, nebo který notebook si koupíme. Jedná z takovýchto teorií zabývající se rozhodováním v podmínkách rizika a nejistoty je teorie prospektu. Autory této teorie jsou Amos Tversky a Daniel Kahneman, kteří poprvé představili teorii prospektu v článku Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk (1979). Cílem tohoto článku je popsat seznámit čtenáře se základními principy této teorie a základními pojmy, které jsou s ní spojeny. Keywords: teorie prospektu; rozhodování; hodnotová funkce; pravděpodobnost; zisk; ztráta Available in a digital repository NRGL
Teorie prospektu: Základní principy a pojmy

Klasická a neoklasická ekonomická teorie považuje člověka za racionální osobu, která se rozhoduje logicky a maximalizuje svůj užitek. Co když tomu tak není? Lidé, kteří se rozhodují v reálném světě, ...

Fojtů, Kateřina
Vysoké učení technické v Brně

Structure and Architectonic Space
Kuda, Daniel
Czech
Architektonické dílo je syntézou tří základních determinantů, které se navzájem ovlivňují: prostoru, formy a hmoty. Současná moderní architektura je založena na návrhu prostoru, kdy tento návrh vychází z jiných zákonitostí, než jsou zákonitosti strukturální. Při platnosti vztahu prostor – hmota – forma by měl být výsledný prostor značně ovlivněn výběrem materiálu (hmoty) a následně konstrukčního systému (formy). Pro analýzu vnitřního architektonického prostoru jsem vybral stavby, které byly v době svého vzniku konstrukčně přelomové. Tyto stavby užívají k vytvoření prostoru jen jeden hlavní materiál, ze kterého vychází konstrukční systém. Výsledky analýz prokazují význam prostorového aspektu konstrukčního systému a naznačují přirozené konstrukční uspořádání každého materiálu. The architectural work is the synthesis of three fundamental determinants: space, form, and matter that interact with one another. The current modern architecture is based on the design of space, where the design is based on different rules than the structural ones. In the space-matter-form relationship, the resulting space should be greatly influenced by the choice of material (matter) and consequently of the structural system (form). For the analysis of internal architectural space, I chose buildings that were structurally new at the time of their creation. These buildings use only one main material to create space, from which the construction system comes out. The results of the analysis show the importance of the spatial aspect of the structural system and indicate the natural design of each material. Keywords: Konstrukce; architektonický prostor; materiál; hmota; forma; Structure; architectonic space; material; matter; form Available in a digital repository NRGL
Structure and Architectonic Space

Architektonické dílo je syntézou tří základních determinantů, které se navzájem ovlivňují: prostoru, formy a hmoty. Současná moderní architektura je založena na návrhu prostoru, kdy tento návrh ...

Kuda, Daniel
Vysoké učení technické v Brně

Matematika na pozadí geografických informačních systémů
Pászto, Vít; Marek, Lukáš
Czech
V posledních letech se stává geoinformatika a její nástroje (zejména GIS - geografcký informační systém, materiály DPZ - dálkový průzkum Země, GPS - Global positioning system, mapové servery, aj.) samozřejmou součástí života lidí na celém světě. Mnohdy si ani uživatel neuvědomí, že právě geoinformatika v daný moment slouží k jeho lepšímu rozhodování. Příkladem může být navigace řidiče vozidla po silniční síti pro dosažení svého cíle. Aniž by to bylo zřejmé, tak onen řidič používá dohromady hned několik (geo)informačních technologií - samotný přístroj s GPS čipem, mapové podklady, vektorové vrstvy silniční sítě, letecký či družicový snímek, či 3D modely budov. Avšak na pozadí všeho je správná síťová analýza pro nalezení nejkratší/nejrychlejší cesty, jež využívá matematických algoritmů, jelikož se jedná o optimalizační úlohy v orientovaném a ohodnoceném grafu. A obdobně každá GIS analýza využívá matematického aparátu, ať jednoduchého nebo složitého. Účelem tohoto příspěvku není představení nových matematických formulí pro řešení prostorových analýz, ale ukázat použití základních matematických principů v nejrůznějších aplikacích. Autoři chtějí přiblížit čtenářům geoinformatiku jakožto aplikační vědní disciplínu, a podnítit tak jejich zájem o interdisciplinární spolupráci. Available in a digital repository NRGL
Matematika na pozadí geografických informačních systémů

V posledních letech se stává geoinformatika a její nástroje (zejména GIS - geografcký informační systém, materiály DPZ - dálkový průzkum Země, GPS - Global positioning system, mapové servery, aj.) ...

Pászto, Vít; Marek, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně

Analysis of local moisture increase of timber constructions on ice arena roof
Žák, Antonín; Trcala, Miroslav; Šikula, Ondřej
English
Timber is one of the most used materials for roofing of ice arena because of its very good mechanical properties and low weight. High relative humidity of internal air, low temperature and ice rink presence, which cause fall of surface temperatures of constructions under the dew point due to radiation, are risky factors not only from structural point of view, when load bearing capacity of construction in time is reduced, but also from the view point of bio corrosion. Specific hygrothermal microclimate, different from air parameters in the ice arena, is formatted close to the individual members of roof construction. Newly developed mathematical and physical model using CFD simulation is used for simulation of hygrothermal stress in chosen part of the ice arena roof construction, which substantially affects quality, utility properties and life time of timber roof components. Results are compared with experiments in specific ice rink. Dřevo je díky nízké hmotnosti a velmi dobrým mechanickým vlastnostem jedním z nejčastěji využívaných materiálů na vytvoření zastřešení zimních stadionů. Nízká teplota, vysoká relativní vlhkost vnitřního vzduchu a přítomnost ledové plochy, snižující vzájemným sáláním povrchové teploty konstrukcí i pod teplotu rosného bodu, jsou rizikovým faktorem nejen z pohledu snížení únosnosti konstrukce v čase, ale také z hlediska biokoroze. V blízkosti jednotlivých prvků střešní konstrukce se vytváří specifické tepelně-vlhkostní mikroklima odlišné od parametrů vzduchu v hale. Nově vyvinutým matematicko-fyzikálním modelem a využitím CFD simulace bylo simulováno tepelně-vlhkostní namáhání částí dřevěné střešní konstrukce zimního stadionu, které nezanedbatelně ovlivňuje kvalitu, užitné vlastnosti a životnost dřevěných prvků střechy. Výsledky byly srovnány s experimenty na konkrétním zimním stadionu. Available in a digital repository NRGL
Analysis of local moisture increase of timber constructions on ice arena roof

Timber is one of the most used materials for roofing of ice arena because of its very good mechanical properties and low weight. High relative humidity of internal air, low temperature and ice rink ...

Žák, Antonín; Trcala, Miroslav; Šikula, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně

Plasmide DNA Isolation from Bacteria and Transfection to HEK293 Cell Line
Karmazínová, K.
Czech
Isolation DNA is a one of the basic methods in molecular biology. There are several methods of DNA amplification and isolation. In this paper phenol-chloroform extraction of three plasmid types is used: Channelrhodopsin-2, ASAP and KIR. Seven plasmids were isolated in total. These plasmids are then validated using gel electrophoresis. Successfully isolated plasmids are then transfected to HEK293 and taken on confocal microscope 24 hours after transfection. Keywords: DNA isolation; competent cells; HEK293; transfection Available in a digital repository NRGL
Plasmide DNA Isolation from Bacteria and Transfection to HEK293 Cell Line

Isolation DNA is a one of the basic methods in molecular biology. There are several methods of DNA amplification and isolation. In this paper phenol-chloroform extraction of three plasmid types is ...

Karmazínová, K.
Vysoké učení technické v Brně

Broadband Linear Antenna Array for BAN Applications
Gaja, T.
Czech
The work deals with antenna array for application in BAN. The main attention is focused on the shaping of radiation pattern. The paper describes the principles of the designing antenna arrays with desired radiation patterns. Based on these principles the script was created in environment MATLAB which effectively analyses features of each desired antenna array. The next section of this work is focused on design of broadband Vivaldi antenna array in frequency band 4.6 – 6.6 GHz. Designed antenna array was verified in simulator of electromagnetic field CST. The antenna array was also analyzed in proximity of human tissue. Keywords: antenna array; radiation pattern; routing; suppression of lobes; electromagnetic field; BAN application; vector of excitation; simulation Available in a digital repository NRGL
Broadband Linear Antenna Array for BAN Applications

The work deals with antenna array for application in BAN. The main attention is focused on the shaping of radiation pattern. The paper describes the principles of the designing antenna arrays with ...

Gaja, T.
Vysoké učení technické v Brně

Plan of Grid Connection for Small Hydroelectric Power Plant
Miškovský, J.
Slovak
The subject of this work is a plan of grid connection for small hydroelectric power plant. The introduction briefly describes the hydroelectric power plant and location of the country. The main aim of this work is project of medium-voltage substation and cable connection transformer with medium-voltage substation. Keywords: small hydro power plant; medium-voltage substation; cable connection Available in a digital repository NRGL
Plan of Grid Connection for Small Hydroelectric Power Plant

The subject of this work is a plan of grid connection for small hydroelectric power plant. The introduction briefly describes the hydroelectric power plant and location of the country. The main aim of ...

Miškovský, J.
Vysoké učení technické v Brně

Units Connecting to the PON
Kočí, L.
Czech
Transmission Convergence Layer represents the principal part of the standard for 10Gbit/s networks (XG-PON). There are seven conditions under which the ONUs pass through when activated. The first five conditions focus on implementing data communication. The simulation demonstrates that as the number of simultaneous connections to an ONU increase, the longer the wait time for each additional connection becomes. The speed up of the connecting ONUs has been proven. Keywords: XG-PON; Transmission Convergence Layer; Optical Network Unit; Optical Line Terminal; Activation Process Available in a digital repository NRGL
Units Connecting to the PON

Transmission Convergence Layer represents the principal part of the standard for 10Gbit/s networks (XG-PON). There are seven conditions under which the ONUs pass through when activated. The first five ...

Kočí, L.
Vysoké učení technické v Brně

Acoustical detection of gunshots in the open
Hrabina, M.,
Slovak
This paper descibes development of reliable gunshot detection system without need of localization, with emphasis on low power consumption for use in counter-poacher devices primarily protecting elephants in Africa. Intended system will work as a binary detector of gunfire without further classification of used fire-am. Dominance of right gunshot detection over false alarm is crucial. Recognition systém is based on LPC coefficients, correlation against template and comparison of spectal energy in sub-bands. Keywords: gunshot recognition; signal processing; linea predictive coding Available in a digital repository NRGL
Acoustical detection of gunshots in the open

This paper descibes development of reliable gunshot detection system without need of localization, with emphasis on low power consumption for use in counter-poacher devices primarily protecting ...

Hrabina, M.,
Vysoké učení technické v Brně

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases