Number of found documents: 970
Published from to

Výzkum zříceniny hradu Štamberk v kontextu regionu
Novotný, Jakub; Ramešová, Michaela
2023 - Czech
Příspěvek přibližuje dosavadní výsledky výzkumu hradu Štamberk realizovaného dle nově definovaných zásad pro výzkum, správu a prezentaci historických zřícenin, jehož cílem je podpořit nová řešení jak zvýšit využitelnost hradu pro cestovní ruch a integrovat památku do regionálních struktur lokalit s potenciálem cestovního ruchu. Hrad byl významným panstvím v rámci území dnešní Vysočiny. Předmětem řešení projektu, na kterém od roku 2020 spolupracuje ÚTAM AV ČR s Mikroregionem Telčsko, je výzkum historie hradu se zaměřením na technologická hlediska jeho výstavby, stavebních změn i zániku. Součástí je vytvoření 3D modelu zříceniny v krajinném kontextu. Projekt se soustředí na dějiny výroby vápna a související inventarizaci geologických lokalit. Tento výzkum přináší nové informace důležité nejen pro poznání historie hradu či pro studium analogických situací, ale také pro zvýšení atraktivity památky pro cestovní ruch. Příspěvek nejprve představí aktuální standardy výzkumu a managementu zřícenin, následně se bude zabývat nástinem potenciálu výzkumu Štamberka pro oblast cestovního ruchu s důrazem na historii hradu, mapování krajinného rámce a identifikace vazeb na regionální prostředí. Na závěr zrekapituluje dosavadní výsledky využitelné k prezentaci historického, kulturního i přírodního bohatství regionu se specifickou vazbou na cestovní ruch. The paper provides an overview of the research results of the Štamberk castle carried out according to newly defined principles for the research, management and presentation of historical ruins, the aim of which is to support new solutions to increase the usability of the castle for tourism and to integrate the monument into the regional structures of localities with tourism potential. The castle was an important place within the territory of today's Highlands. The subject of the project, on which ITAM CAS has been collaborating with the Telčsko Microregion since 2020, is research into the history of the castle with a focus on the technological aspects of its construction, structural changes and demise. It includes the creation of a 3D model of the ruins in a landscape context. The project focuses on the history of lime production and the related inventory of geological sites. This research brings new information important not only for learning about the history of the castle or for studying analogous situations, but also for increasing the attractiveness of the monument for tourism. The paper first presents the current standards of research and management of ruins, then it deals with an outline of the research potential of Štamberk for the field of tourism with an emphasis on the history of the castle, mapping the landscape framework and identifying links to the regional environment. At the end, it summarizes the results so far that can be used to present the historical, cultural and natural wealth of the region with a specific link to tourism. Keywords: Štamberk; ruin; technological research; presentation of monuments; tourism Available at various institutes of the ASCR
Výzkum zříceniny hradu Štamberk v kontextu regionu

Příspěvek přibližuje dosavadní výsledky výzkumu hradu Štamberk realizovaného dle nově definovaných zásad pro výzkum, správu a prezentaci historických zřícenin, jehož cílem je podpořit nová řešení jak ...

Novotný, Jakub; Ramešová, Michaela
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Stereolithography for manufacturing of advanced porous solids
Drechslerová, V.; Neuhäuserová, M.; Falta, J.; Šleichrt, J.; Kytýř, Daniel
2023 - English
The aim of this paper is focused on benefits of stereolithography (SLA) technology for the fabrication of the lightweight lattice structures with potential for load-bearing function and high absorption of impact energy. SLA is an additive manufacturing technology employing the principle of liquid resins curing moderated by radiation of a wavelength from ultra-violet band where resulting material parameters are tunable by setting of the curing process. The batches of samples manufactured using three different resins were subjected to quasi-static uni-axial tensile and compression tests. Acquired data were processed to derive deformation behaviour expressed as stress-strain diagrams and fundamental material properties. Based on the knowledge obtained from the mechanical tests, the setup of the fabrication parameters, the most suitable resin for manufacturing of the lattice structures and the overall suitability of SLA technology for the fabrication of advanced porous materials, were determined. Keywords: stereolithography; advanced porous materials; quasi-static testing; resin; mechanical characteristics Available at various institutes of the ASCR
Stereolithography for manufacturing of advanced porous solids

The aim of this paper is focused on benefits of stereolithography (SLA) technology for the fabrication of the lightweight lattice structures with potential for load-bearing function and high ...

Drechslerová, V.; Neuhäuserová, M.; Falta, J.; Šleichrt, J.; Kytýř, Daniel
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Effect of aging on mechanical properties of 3D printed samples using stereolithography
Drechslerová, V.; Falta, J.; Fíla, T.; Dvořák, R.; Kytýř, Daniel
2023 - English
This paper focuses on stereolithography (an additive manufacturing technology working on the principle of curing liquid resins layer by layer using ultraviolet radiation) and the effect of aging on the mechanical properties of the material and printed samples. The aging of the material could be a problem for its subsequent use as the stability of the mechanical properties would not be maintained and unwanted deterioration of the material could occur. As part of the research, sets of samples were printed and subjected to different aging methods and subsequently subjected to quasi-static and dynamic uni-axial load tests. From the data obtained, the basic mechanical properties of the material were calculated and compared with each other. The aim of this paper was to investigate whether aging process causes significant changes in the mechanical properties of the materials used, which could have a consequential impact on their use in different industries. Keywords: stereolithography; aging; mechanical properties Available at various institutes of the ASCR
Effect of aging on mechanical properties of 3D printed samples using stereolithography

This paper focuses on stereolithography (an additive manufacturing technology working on the principle of curing liquid resins layer by layer using ultraviolet radiation) and the effect of aging on ...

Drechslerová, V.; Falta, J.; Fíla, T.; Dvořák, R.; Kytýř, Daniel
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Computed tomography system with strict real-time synchronization for in-situ 3D analysis of periodically vibrating objects
Rada, Václav; Fíla, Tomáš; Zlámal, Petr; Koudelka_ml., Petr; Šleichrt, Jan; Macháček, Michael; Vavřík, Daniel; Kytýř, Daniel
2023 - English
In the contribution, we present a laboratory system capable of X-ray computed tomography (XCT) scanning of an periodically moving or oscillating object. The system is an in-house developed XCT setup with electromagnetic voice coil actuator mounted on top of the rotary stage of the setup. The strict synchronization of the components, the rotary stage, the electromagnetic actuator movement and the detector readout is accomplished with use of the detector hardware trigger and hard real-time Linux operating system. Cylindrical sample manufactured from epoxy resin with metal particles to enable movement tracking is scanned in a stationary position and during periodical movement induced by the vibration stage. The volumetric data of the scans is compared and the results of this contribution represent an important step towards identification of defects through modal analysis of in-situ harmonically vibrating object. Keywords: computed tomography; hardware trigger; harmonic motion; realtime synchronization Available at various institutes of the ASCR
Computed tomography system with strict real-time synchronization for in-situ 3D analysis of periodically vibrating objects

In the contribution, we present a laboratory system capable of X-ray computed tomography (XCT) scanning of an periodically moving or oscillating object. The system is an in-house developed XCT setup ...

Rada, Václav; Fíla, Tomáš; Zlámal, Petr; Koudelka_ml., Petr; Šleichrt, Jan; Macháček, Michael; Vavřík, Daniel; Kytýř, Daniel
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Effect of the long-term storage methods on the stability of cartilage biomechanical parameters
Žaloudková, Blanka; Sekorová, Š.; Kopecká, B.; Kytýř, Daniel
2023 - English
Long-term stability of the tissue product in terms of mechanical parameters is a key factor for its expiration date. For the investigation of storage effects on the cartilage tissues the experimental mechanical loading test combined with XCT scanning for the irregular shape inspection was performed. The samples were preserved according to three different protocols using the deep-freezing and two types of saline solution preservation. The stability of the biomechanical parameters was tested within annual intervals. All samples were subjected to uni-axial compression loading using the in-house developed compact table top loading device in displacement-driven mode. Based on the measurements, the results are represented in the form of stress-strain curves and quantified as elastic modulus and ultimate compression stress. It can be concluded that no significant difference was found in neither the mechanical properties of the samples nor in the effects of each preservational method. Keywords: stability study; cartilage; biomechanical characterisation; compression loading; XCT imaging Available at various institutes of the ASCR
Effect of the long-term storage methods on the stability of cartilage biomechanical parameters

Long-term stability of the tissue product in terms of mechanical parameters is a key factor for its expiration date. For the investigation of storage effects on the cartilage tissues the experimental ...

Žaloudková, Blanka; Sekorová, Š.; Kopecká, B.; Kytýř, Daniel
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Experimental evaluation of aluminothermic welds
Zeman, L.; Valach, J.; Zlámal, P.; Krčmářová, N.; Koudelková, Veronika; Zeman, J.
2023 - English
The article presents a study of the mechanical processes occurring during the aluminother-mic reaction using experimental methods (strain gauges, digital image correlation, thermography,scanning electron microscopy, profilometry). The aluminothermic reaction is a highly efficient weldingmethod due to its exothermic behaviour, however, it places considerable demands not only on thewelding technique, but also on the capabilities of the experimental methods used; these limitationsare also discussed in the article. The aluminothermic reaction is associated with the formation of alocalised heat source with a time evolution dictated by the technological procedure, which manifestsitself in heat propagation to the surrounding weld material. The unequal evolution of the temperaturefield is the fundamental cause of the appearance of the heat affected zone or local deformations orsurface curvature, which was the focus of the experimental methods deployed above and the results ofwhich are shown in the article. Keywords: aluminothermic reaction; train gauges; hardness; profilometry; scanning electron microscope Available at various institutes of the ASCR
Experimental evaluation of aluminothermic welds

The article presents a study of the mechanical processes occurring during the aluminother-mic reaction using experimental methods (strain gauges, digital image correlation, thermography,scanning ...

Zeman, L.; Valach, J.; Zlámal, P.; Krčmářová, N.; Koudelková, Veronika; Zeman, J.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

The effect of the backfill on the integrity of a buried pipeline upon heavy-duty vehicle crossings
Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin; Slížková, Zuzana; Drdlová, M.
2023 - English
The aim of this work was to determine stresses in the wall of a buried empty gas pipeline caused by the weight of backfill as well as by heavy-duty vehicles crossing the pipeline, and, on their basis to assess the applicability of protective sleeves. A buried pipeline with zero internal pressure of transported medium (empty pipeline) differs from an unburied pipeline by the vertical load due to the weight of the backfill which causes an ovalness of the circular cross section of the pipeline. This leads to the rise of through-wall bending stresses with the tensile stress at the outside surface at the 3 and 9 o´clock positions and compressive stress at the inside surface. At the 6 and 12 o´clock positions the stresses are tensile at the inside surface and compressive at the outside surface. The current depth of soil cover above gas pipelines is 0.5 m. For pipes DN500, t ~ 6.5 mm the through-wall bending stress is found to be σb ≈ ±10 MPa. In comparison with the yield stress of pipeline material, this stress is negligible. The situation is changed when heavy-duty vehicles cross the pipeline. For example, when a MAN truck with the mass load 3270 kg acting on a single wheel of the front axle crosses this pipeline, the pressure transmitted to the pipe will cause the through-wall bending stress σb ≈ ±76 MPa. This stress is superimposed to that of the backfill to give the total value ±86 MPa. When dead loads, imposed by backfill cover, together with live loads, caused by truck-wheel loads, are excessive a crushing of side walls of the pipeline and/or ring buckling of the pipe cross section can happen. Keywords: gas pipeline; pressure; buried pipeline Available at various institutes of the ASCR
The effect of the backfill on the integrity of a buried pipeline upon heavy-duty vehicle crossings

The aim of this work was to determine stresses in the wall of a buried empty gas pipeline caused by the weight of backfill as well as by heavy-duty vehicles crossing the pipeline, and, on their basis ...

Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin; Slížková, Zuzana; Drdlová, M.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Fast continuous in-situ XCT of additively manufactured carbon fiber reinforced tensile test specimens
Glinz, J.; Maurer, J.; Holzleitner, M.; Pace, F.; Stamopoulos, A.; Vopálenský, Michal; Kumpová, Ivana; Eckl, M.; Kastner, J.; Senck, S.
2023 - English
The reinforcement of fused filament fabricated (FFF) components with continuous fibers allows for high versatility in the design of mechanical properties for a specific application’s needs. However, the bonding quality between continuous fibers and the FFF matrix material has high impact on the overall performance of the composite. In a recent study [1], additively manufactured (AM) continuous fiber reinforced tensile test specimens have been investigated regarding the effect of amount and material of the embedded continuous fibers on tensile strength and AM build quality. During these tensile tests, a sudden reduction in tensile stress, which most likely was not related to actual rupture of continuous fibers, was noticeable. Since X-ray computed tomography (XCT) scans were performed only prior to and after the tensile testing, a detailed investigation on the origin of these drops in tensile stress was not possible. Within this work, we will expand upon these findings and present results of fast on-the-fly in-situ investigations performed on continuous carbon fiber reinforced specimens of the same AM build. During these investigations, specimens are loaded under the same conditions while fast XCT scans, with a total scan time of 12 seconds each, were performed consecutively. The resulting three-dimensional image data reveals internal meso- and macro-structural changes over time/strain to find the cause of the aforementioned reduction in tensile stress. Keywords: additive manufacturing; composites; X-ray computed tomography; in-situ tensile testing Available at various institutes of the ASCR
Fast continuous in-situ XCT of additively manufactured carbon fiber reinforced tensile test specimens

The reinforcement of fused filament fabricated (FFF) components with continuous fibers allows for high versatility in the design of mechanical properties for a specific application’s needs. However, ...

Glinz, J.; Maurer, J.; Holzleitner, M.; Pace, F.; Stamopoulos, A.; Vopálenský, Michal; Kumpová, Ivana; Eckl, M.; Kastner, J.; Senck, S.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Innovative device for the simulation of environmental conditions and testing of building materials
Cacciotti, Riccardo; Wolf, Benjamin; Macháček, Michael; Frankl, Jiří
2022 - English
Excessive humidity influences the performance of building envelopes and the safety of their occupants. Moisture related problems can indeed impose significant health risks for buildings’ users and even lead, under extreme scenarios, to structural failures. This paper investigates an innovative experimental setup for evaluating the influence of changing environmental conditions on the performance of building materials. It stems out from a broader ongoing research aimed at studying the trends of mould growth on wooden building components. The presented results include the design, construction and numerical validation of a small-scale climatic wind tunnel (2m x 1.8m ca.) to be used for the simulation of natural ventilation and daily humidity and temperature fluctuations. Key findings include the final design of a low cost, modular construction which allows gathering reliable data on the response of building materials exposed to changing boundary conditions, intended for improving current mould growth models. Future work is also suggested. Keywords: building envelope; moisture; building material; wind tunnel; performance Available in digital repository of the ASCR
Innovative device for the simulation of environmental conditions and testing of building materials

Excessive humidity influences the performance of building envelopes and the safety of their occupants. Moisture related problems can indeed impose significant health risks for buildings’ users and ...

Cacciotti, Riccardo; Wolf, Benjamin; Macháček, Michael; Frankl, Jiří
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2022

Application of first integrals in the construction of the Lyapunov function for the random response stability testing
Náprstek, Jiří; Fischer, Cyril
2022 - English
The paper deals with a possibility of using the properties of first integrals for the construction of Lyapunov function for the analysis of a dynamic system stability in the stochastic domain. It points out certain characteristics of first integrals resulting in the necessity to introduce additional constraints to assure the principal properties of the Lyapunov function. A number of these constraints has their physical interpretation with reference to system stability. The advantage of this method constructing the Lyapunov function consists in the fact that the Lyapunov function itself contains information on the examined system and, consequently, it is not merely a positive definite function without any relation to the actual case concerned. The presented theory finds application in many dynamical systems. The procedure is illustrated by a nonlinear SDOF example. Keywords: stochastic stability; Lyapunov function; first integrals; cyclic coordinates Available in digital repository of the ASCR
Application of first integrals in the construction of the Lyapunov function for the random response stability testing

The paper deals with a possibility of using the properties of first integrals for the construction of Lyapunov function for the analysis of a dynamic system stability in the stochastic domain. It ...

Náprstek, Jiří; Fischer, Cyril
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases