Number of found documents: 9
Published from to

Dlouhodobé změny početnosti a distribuce vodních ptáků v České republice ve vztahu ke změnám klimatu a životního prostředí
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha
2009 - Czech
Podrobné výsledky projektu, které jsou uvedeny v článcích: Mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice v lednu 2008 a 2009, Rozšíření a početnost hojnějších druhů vodních ptáků v lednu 2008 a 2009, Počet hnízdních párů kormorána velkého v roce 2008 a 2009, Migrace husí ( Anser spp.) údolím řeky Radbuzy, jihozápadní Čechy, Výskyt formy immutabilis labutě velké (Cygnus olor) v České republice a v Evropě: vliv a výsledky zimních sčítání labutí velkých (Cygnus olor) ve východních Čechách, Barevné značení husy velké (Anser anser) na Českobudějovicku v roce 2008, Monitoring polodivoké populace husy velké (Anser anser) v severozápadních Čechách. Keywords: ptáci; ptactvo vodní; monitorování; ochrana ptáků; ochrana stanoviště; Česká republika; birds; waterfowl; monitoring; conservation of birds; protection of habitat; Czech Republic; vodní ptáci; ptáci Available in the Ministry of the Environment
Dlouhodobé změny početnosti a distribuce vodních ptáků v České republice ve vztahu ke změnám klimatu a životního prostředí

Podrobné výsledky projektu, které jsou uvedeny v článcích: Mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice v lednu 2008 a 2009, Rozšíření a početnost hojnějších druhů vodních ptáků v lednu 2008 a ...

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha
Ministerstvo životního prostředí, 2009

Negativní antropogenní vlivy v povodí Bíliny (Česká republika)
Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Praha; Matoušková, Milada
2008 - Czech
Sborník se zabývá metodami hydroekologického průzkumu vodních toků a fyzického habitatu vodních toků v České republice a v zahraničí. Popisuje současný stav fyzického habitatu vodních toků v České republice. Shrnuje možnosti revitalizace vodních toků a její udržitelnosti. Příspěvky ve sborníku: Metody ekohydrologického hodnocení kvality habitatu vodních toků, Mapování a geoinformatická analýza upravenosti toků a údolní nivy jako faktoru povodňového rizika na příkladu povodí Blanice, Metoda ekomorfologického hodnocení kvality habitatu vodních toků EcoRivHab, Ekomorfologický monitoring vodních toků v povodí Rolavy, Ekomorfologický monitoring říční sítě v povodí Klíčavy, Ekomorfologický monitoring vodních toků v povodí Rakovnického potoka, Ekomorfologický monitoring vodních toků v povodí Košínského potoka, Ekomorfologický monitoring říční sítě v povodí Liběchovky, Ekohydromorfologický průzkum a antropogenní transformace řeky Bíliny, Možnosti využití distančních dat za účelem hodnocení kvality habitatu vodních toků, Srovnávací studie jakosti povrchových vod v povodí Rolavy, horní Blanice a Liběchovky, Revitalizační opatření za účelem zlepšení kvality habitatu vodních toků – modelová studie z povodí Rolavy, Hydromorfologický monitoring zrevitalizovaného koryta Sviňovického potoka. Keywords: ekosystém říční; ekosystém sladkovodní; monitorování ekosystému; kontaminace potravin; model hydrogeologický; Bílina; činitel antropogenní; povodí Bíliny; znečištění vody říční; metoda hodnocení; Blanice; river ecosystem; freshwater ecosystem; ecosystem monitoring; food contamination; hydrogeological model; Bílina river; anthropogenic factor; Bílina river basin; river water pollution; evaluation method; Blanice River; vodní toky; revitalizace vodních toků Available in the Ministry of the Environment
Negativní antropogenní vlivy v povodí Bíliny (Česká republika)

Sborník se zabývá metodami hydroekologického průzkumu vodních toků a fyzického habitatu vodních toků v České republice a v zahraničí. Popisuje současný stav fyzického habitatu vodních toků v České ...

Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Praha; Matoušková, Milada
Ministerstvo životního prostředí, 2008

Dlouhodobé změny početnosti a distribuce vodních ptáků v České republice ve vztahu ke změnám klimatu a životního prostředí
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha
2008 - Czech
Podrobné výsledky projektu, které jsou uvedeny v článcích: Indikační význam vodních ptáků, mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice v lednu 2006 a 2007, Rozšíření a početnost hojnějších druhů ptáků v lednu 2006 a 2007,. Rozšíření a početnost vzácnějších a nepůvodních druhů ptáků v lednu 2004 - 2007, Zimní sčítání vodních ptáků ve středních Čechách v sezónách 2005/06 a 2006/07. Mimohnízdní sčítání hus v České republice, Monitoring letních shromaždišť husy velké. Keywords: ptáci; ptactvo vodní; monitorování; ochrana ptáků; ochrana stanoviště; Česká republika; birds; waterfowl; monitoring; conservation of birds; protection of habitat; Czech Republic; vodní ptáci; ptáci Available in the Ministry of the Environment
Dlouhodobé změny početnosti a distribuce vodních ptáků v České republice ve vztahu ke změnám klimatu a životního prostředí

Podrobné výsledky projektu, které jsou uvedeny v článcích: Indikační význam vodních ptáků, mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice v lednu 2006 a 2007, Rozšíření a početnost hojnějších ...

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha
Ministerstvo životního prostředí, 2008

Dlouhodobé změny poříčních ekosystémů v nivách toků postižených extrémními záplavami
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Praha; Langhammer, Jakub
2007 - Czech
Sborník shrnuje výsledky prací, realizovaných v roce 2007: Regionalizace povodí české republiky na základě sezonální analýzy výskytu povodní. Využití hydromorfologického monitoringu toků pro identifikaci kritických prvků říční sítě z pohledu povodňového rizika. Vývoj nástrojů automatického vymezování údolní nivy na základě DMR a jeho aplikace v povodí Opavy. Modelování vlivu současných a historických změn krajinného pokryvu na odtokový režim. Modelování vlivu antropogenních úprav koryta toku na průběh povodní. Hydrologický režim v pramenných oblastech vodních toků. Vliv odlesnění a odumírání horských smrčin na teploty krajinného krytu a možné důsledky pro formování odtoku v oblasti centrální Šumavy. Změny odtokového režimu v pramenných oblastech vodních toků. Možnosti využití archivu historických povodní v operativní hydrologii - případová studie Otava. Analýza historických povodní na Sázavě. II. Analytické a experimentální úlohy. Mapování upravenosti toků, údolní nivy a následků povodní v povodí Opavy. Změna korytových akumulací po povodni v září 2007 na Střední Opavě. Delimitace fluvizemí v prostoru hranice niva-svah v povodích menších vodních toků. Vymezení nivy Opavy pomocí pedologických a biogeografických podkladů. Erozní ohrožení a jeho změny v povodí Opavy (po soutok s Moravicí). Vývoj povodňových akumulací na Volyňce od roku 2002. Dynamika údolní nivy na příkladu Cikánského potoka (povodí Blanice) a Jeleního potoka (povodí Opavy). Mapování antropogenní upravenosti toků a následků povodní v povodí horní Litavky. Keywords: druhy invazní cizí; opatření proti povodním; Blanice; vegetace; revitalizace systémů říčních; průzkum Země dálkový; makrozoobentos; síť říční; niva údolní; niva říční; povodí; mapování krajiny; monitorování; oblast záplavová; oblast postižená povodněmi; GIS; geografie fyzikální; krajiny; vliv člověka; ekosystém říční; srážky extrémní; povodeň; invasive alien species; flood control measure; Blanice river; vegetation; revitalisation of river systems; remote sensing; macrozoobenthos; hydrographic network; valley floodplain; river floodplain; river basin; mapping of landscape; monitoring; flood area; GIS; physical geography; landscape; human impact; river ecosystem; extreme precipitation; floods; povodně; krajina; fyzická geografie; gis; monitoring; povodí Available in the Ministry of the Environment
Dlouhodobé změny poříčních ekosystémů v nivách toků postižených extrémními záplavami

Sborník shrnuje výsledky prací, realizovaných v roce 2007: Regionalizace povodí české republiky na základě sezonální analýzy výskytu povodní. Využití hydromorfologického monitoringu toků pro ...

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Praha; Langhammer, Jakub
Ministerstvo životního prostředí, 2007

Krajinně-ekologické‚ vodohospodářské‚ ekonomické a legislativní hodnocení záměru výstavby kanálu Dunaj - Odra - Labe
SAGITTARIA - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc; Löw, Jiří; Kratký, Michal
2005 - Czech
Shrnutí výsledků projektu ve sborníku. Keywords: Morava; Labe; Odra; Dunaj; plán územní; GIS; biodiverzita; les lužní; Natura 2000; legislativa; hospodářství vodní; doprava říční; doprava vodní; doprava vodní vnitrozemská; niva říční; řeka; hodnocení ekologické; hodnocení krajinářské; výstavba; ekosystém říční; průplav; kanál plavební; Morava river; Elbe river; Oder river; Danube river; land use plan; GIS; biodiversity; floodplain forest; Natura 2000; legislation; water management; river transport; traffic on water; inland waterways transport; river floodplain; river; ecological evaluation; landscape architecture evaluation; construction; river ecosystem; canal; navigation canal; konstrukce; vodní doprava vnitrozemská; vodní hospodářství; tvorba práva; gis; výstavba Available in the Ministry of the Environment
Krajinně-ekologické‚ vodohospodářské‚ ekonomické a legislativní hodnocení záměru výstavby kanálu Dunaj - Odra - Labe

Shrnutí výsledků projektu ve sborníku.

SAGITTARIA - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc; Löw, Jiří; Kratký, Michal
Ministerstvo životního prostředí, 2005

Konference krajinotvorných programů. Průhonice 2004
Český svaz ochránců přírody - 01 - 43 ČSOP, Praha; Němec, Jan
2004 - Czech
CD-ROM obsahuje příspěvky do sborníku ve formátu htm. Obsah sborníku: Převody státní zemědělské půdy pro realizaci krajinotvorných programů. Strukturovaný přístup k řešení erozních a transportních procesů v krajině. RUBIKOVA KOSTKA - východiska, metody a nástroje obecné ochrany přírody. Historická krajina z ptačí perspektivy: archív letecké fotografie Archeologického ústavu AV ČR. Krajinotvorné programy a možnost jejich využití v prevenci před povodněmi a v plánování v oblasti vod. Krajinotvorné programy v oblasti Krkonošského národního parku. Současný stav revitalizace vodních toků v jižních Čechách. Zemědělská politika, agroenvironmentální programy a ochrana přírody. Geologické podklady pro krajinotvorné programy. Zemědělské hospodaření ve velkoplošných zvláště chráněných územích. Vliv očekávaných globálních změn podnebí na vodní ekosystémy. Možnosti statistického vyhodnocení krajinotvorných programů. Využívání podkladových materiálů pro praktickou realizaci opatření v rámci krajinotvorných programů. Změny přírodního prostředí jako indikátor povodňového rizika. Aplikace ekohydrologického monitoringu při revitalizaci vodních toků. Strom jako svébytný biotop. Keywords: program krajinotvorný; půda zemědělská; eroze; ochrana přírody; krajina historická; ochrana před povodněmi; NP Krkonoše; revitalizace systémů říčních; území chráněné zvláště; ekosystém vodní; změna podnebí; strom; konference; sborník; landscape-forming programme; agricultural land; erosion; nature conservation; historical landscape; flood control; NP Krkonoše Mts.; revitalisation of river systems; specially protected area; water ecosystem; climatic change; tree; conference; proceedings; ochrana krajiny; chráněné krajinné oblasti Available in the Ministry of the Environment
Konference krajinotvorných programů. Průhonice 2004

CD-ROM obsahuje příspěvky do sborníku ve formátu htm. Obsah sborníku: Převody státní zemědělské půdy pro realizaci krajinotvorných programů. Strukturovaný přístup k řešení erozních a transportních ...

Český svaz ochránců přírody - 01 - 43 ČSOP, Praha; Němec, Jan
Ministerstvo životního prostředí, 2004

Vyhodnocení a optimalizace využití dobrovolné ochrany přírody a krajiny na základě analýzy historických i současných zkušeností v ČR a zahraničí i analýzy právního prostředí ČR
Český svaz ochránců přírody - Ústřední výkonná rada, Praha; Ptáček, Ladislav
2004 - Czech
Sborník byl vydán jako 16. zvláštní vydání časopisu Veronica. Obsahuje příspěvky: Jak dál v dobrovolné ochraně přírody? Historický nástin soukromých snah o ochranu přírody v ČR do roku 1939. Okrašlovací hnutí a Svaz okrašlovací a ochranný. Vývoj hnutí dobrovolných konzervátorů, zpravodajů a strážců přírody na území ČR. TIS - Nezávislé sdružení přátel přírody. Hnutí Brontosaurus do rozdělení. Hnutí Brontosaurus a Asociace po rozdělení. Analýza ČSOP. Dva pohledy na vývoj významných nevládních organizací aktivních v oblasti EVVO po roce 1989. Neziskové organizace v ochraně přírody v ČR. Reflexe mezinárodního úsilí v oblasti ochrany přírody v Československu a ČR. Slovenská republika. Ochrana přírody v Maďarsku. Ochrana přírody v Polsku. Velká Británie. Nizozemsko. Keywords: Nizozemsko; Velká Británie; Maďarsko; Polsko; Slovenská; Česká republika; vývoj historický; hnutí ekologické; organizace ekologická; práce dobrovolná; ochrana krajiny; ochrana přírody; the Netherlands; Great Britain; Hungary; Poland; Slovak Republic; Czech republic; historical evolution; ecological movement; ecological organisation; voluntary work; landscape protection; nature conservation; ochrana krajiny; ochrana životního prostředí Available in the Ministry of the Environment
Vyhodnocení a optimalizace využití dobrovolné ochrany přírody a krajiny na základě analýzy historických i současných zkušeností v ČR a zahraničí i analýzy právního prostředí ČR

Sborník byl vydán jako 16. zvláštní vydání časopisu Veronica. Obsahuje příspěvky: Jak dál v dobrovolné ochraně přírody? Historický nástin soukromých snah o ochranu přírody v ČR do roku 1939. ...

Český svaz ochránců přírody - Ústřední výkonná rada, Praha; Ptáček, Ladislav
Ministerstvo životního prostředí, 2004

Informace o geneticky modifikovaných organismech
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha; Pazlarová, Jarmila; Demnerová, Kateřina; Kučera, Ladislav; Ovesná, Jaroslava; Káš, Jan
2004 - Czech
Publikace je záznamem přednášek ze dvou školeních pro inspektory České inspekce životního prostředí, které proběhly na VŠCHT v Praze v roce 2003. Jsou uvedeny přenášky, které přinášejí základní informace o problematice geneticky modifikovaných organismů, včetně metod jejich detekce a stanovení. Keywords: organismus modifikovaný geneticky; kontrola; metoda odběru vzorků; testování; postup kontrolní; genetically modified organism; supervision; sampling technique; testing; control procedure; odběry vzorků Available in the Ministry of the Environment
Informace o geneticky modifikovaných organismech

Publikace je záznamem přednášek ze dvou školeních pro inspektory České inspekce životního prostředí, které proběhly na VŠCHT v Praze v roce 2003. Jsou uvedeny přenášky, které přinášejí základní ...

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha; Pazlarová, Jarmila; Demnerová, Kateřina; Kučera, Ladislav; Ovesná, Jaroslava; Káš, Jan
Ministerstvo životního prostředí, 2004

Projekt Labe IV
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, Vodňany; České vysoké učení technické v Praze‚ Fakulta stavební, Praha; Ústav pro hydrodynamiku AV ČR; Aquatest, Stavební geologie a.s., Praha; ProGeo Consulting, s.r.o.; Česká geologická služba, Praha; Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Přírodovědecká fakulta UK, Praha; Ministerstvo zemědělství, Praha; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha; Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Odborná skupina pro vodní toky a vodohospodářské soustavy; Valenta, Petr; Rudiš, Miroslav; Šanda, Martin; Votrubová, Jana; Sněhota, Michal; Vogel, Tomáš; Císlerová, Milena; Herrmann, Zdeněk; Milický, Martin; Čurda, Stanislav; Jačková, Ivana; Kadlecová, Renáta; Buzek, František; Široká, Z.; Kolářová, J.; Žlábek, V.; Randák, T.; Soldán, Přemysl; Nesměrák, Ivan; Bubeníčková, Libuše; Beven, Keith; Kulasová, Alena; Martínková, Marta; Eckhardt, Pavel; Svobodová, Zdena; Stuchlík, Ondřej; Kokeš, Jiří; Hřebík, Štěpán; Havel, Ladislav; Fuksa, Josef K.; Desertová, Blanka; Slavík, Ondřej; Müller, Bohumil; Blažková, Šárka
2003 - Czech
Sborník obsahuje souhrn všech dílčích úkolů Labe IV za rok 2003: Cíle projektu Labe IV, Použití moderních metod pro monitoring, prognózu vývoje a obnovu volné migrace rybích společenstev, Výzkum složek vodní flóry (fytoplankton a makrofyta) ve vybraných tocích povodí Labe, Biomonitoring říčního ekosystému Labe a dolní Vltavy, Vliv ekologických zátěží na tok Labe, Teorie modelování a monitorování a její využití v praxi, Environmentální indikátory, stanovení priorit a nalýza nákladů a přínosů investic do ŽP, Ekotoxicita znečištění vodního prostředí, Využití biochemických markerů při hodnocení kontaminace vodního prostředí, Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe, Modelování pohybu vody a rozpouštěných látek ve vadózní zóně, Dynamika polutantů v hlavním korytě a údolní nivě českého Labe. Sborník semináře ze dne 13. 1. 2004 Praha, Klub techniků Keywords: povodí Labe; Labe; konference; sborník; projekt Labe; Elbe river basin; Elbe river; workshop; proceedings; Elbe river project; sborníky; vědecká setkání Available in the Ministry of the Environment
Projekt Labe IV

Sborník obsahuje souhrn všech dílčích úkolů Labe IV za rok 2003: Cíle projektu Labe IV, Použití moderních metod pro monitoring, prognózu vývoje a obnovu volné migrace rybích společenstev, Výzkum ...

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, Vodňany; České vysoké učení technické v Praze‚ Fakulta stavební, Praha; Ústav pro hydrodynamiku AV ČR; Aquatest, Stavební geologie a.s., Praha; ProGeo Consulting, s.r.o.; Česká geologická služba, Praha; Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Přírodovědecká fakulta UK, Praha; Ministerstvo zemědělství, Praha; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha; Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Odborná skupina pro vodní toky a vodohospodářské soustavy; Valenta, Petr; Rudiš, Miroslav; Šanda, Martin; Votrubová, Jana; Sněhota, Michal; Vogel, Tomáš; Císlerová, Milena; Herrmann, Zdeněk; Milický, Martin; Čurda, Stanislav; Jačková, Ivana; Kadlecová, Renáta; Buzek, František; Široká, Z.; Kolářová, J.; Žlábek, V.; Randák, T.; Soldán, Přemysl; Nesměrák, Ivan; Bubeníčková, Libuše; Beven, Keith; Kulasová, Alena; Martínková, Marta; Eckhardt, Pavel; Svobodová, Zdena; Stuchlík, Ondřej; Kokeš, Jiří; Hřebík, Štěpán; Havel, Ladislav; Fuksa, Josef K.; Desertová, Blanka; Slavík, Ondřej; Müller, Bohumil; Blažková, Šárka
Ministerstvo životního prostředí, 2003

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases