Number of found documents: 30
Published from to

Syntaktický priming porozumění v češtině
Smolík, Filip
2008 - Czech
Zpráva o experimentu, který sledoval vliv opakování gramatických struktur ve větách na rychlost porozumění těmto větám. Studie zkoumala česky mluvící dospělé. An experiment investigated the influence of repeating grammatical structures on sentence processing, particularly on reading speed. Czech-speaking adults were examined. Keywords: structural priming; self-paced reading; sentence processing Available at various institutes of the ASCR
Syntaktický priming porozumění v češtině

Zpráva o experimentu, který sledoval vliv opakování gramatických struktur ve větách na rychlost porozumění těmto větám. Studie zkoumala česky mluvící dospělé....

Smolík, Filip
Psychologický ústav, 2008

Psychologické dny 2006 „Prožívání sebe a měnícího se světa“
Heller, Daniel; Mertin, V.; Sobotková, I.
2007 - Czech
Sborník z konference „Psychologické dny 2006“, konané ve dnech 7.-9.9.2006 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Proceedings from the conference „Psychological Days 2006“, held in September, 7th - 9th, 2006, at Palacký University in Olomouc. Keywords: psychology; experiencing; changing world Available at various institutes of the ASCR
Psychologické dny 2006 „Prožívání sebe a měnícího se světa“

Sborník z konference „Psychologické dny 2006“, konané ve dnech 7.-9.9.2006 na Univerzitě Palackého v Olomouci....

Heller, Daniel; Mertin, V.; Sobotková, I.
Psychologický ústav, 2007

Kognice 2006, Sborník abstrakt
Vobořil, Dalibor; Šikl, Radovan; Špok, Dalibor; Lukavský, Jiří; Heller, Daniel
2006 - Czech
Konference Kognice 2006 nabídla setkání odborníků různých oborů se společným zájmem o problematiku lidské mysli. V mezioborovém dialogu, který byl veden z pozic psychologie, filozofie, lékařských věd, umělé inteligence, lingvistiky, kulturní antropologie a dalších oborů, byl kladen důraz na interdisciplinární porozumění a přístupnost použitého jazyka. Professionals interested in the topic of human mind and working in different fields of science had the opportunity to meet at the “Cognition 2006” conference. Interdisciplinary understanding and openness of the language used was stressed in an interdisciplinary dialogue lead from the positions of psychology, philosophy, medical sciences, artificial intelligence, linguistics, cultural anthropology and other sciences. Keywords: human mind; interdisciplinary dialogue; psychology Available at various institutes of the ASCR
Kognice 2006, Sborník abstrakt

Konference Kognice 2006 nabídla setkání odborníků různých oborů se společným zájmem o problematiku lidské mysli. V mezioborovém dialogu, který byl veden z pozic psychologie, filozofie, lékařských ...

Vobořil, Dalibor; Šikl, Radovan; Špok, Dalibor; Lukavský, Jiří; Heller, Daniel
Psychologický ústav, 2006

Kognice 2006
Šikl, Radovan; Špok, Dalibor; Heller, Daniel; Vobořil, Dalibor; Lukavský, Jiří
2006 - Czech
Setkání odborníků z oblastí psychologie, filozofie, neurověd, lingvistiky, biologie a počítačové vědy vytvořilo fórum pro diskuzi o aktuálních otázkách výzkumu lidské kognice z různých názorových pozic. Konference Kognice 2006 nabídla příležitost k otevřenému a přátelskému mezioborovému dialogu a k seznámení se s přístupy, které i přes vzájemnou odlišnost spojuje snaha o poznání a porozumění mysli. Researchers from the fields of psychology, philosophy, neuroscience, linguistics, biology and computer science discussed on the current state of the research on cognition. The conference Kognice 2006 offered the platform for the interdisciplinary dialogue and for learning about the very different approaches and languages which are linked by their curiosity on the nature of the human mind. Keywords: Cognition; cognitive science; mind and brain Available at various institutes of the ASCR
Kognice 2006

Setkání odborníků z oblastí psychologie, filozofie, neurověd, lingvistiky, biologie a počítačové vědy vytvořilo fórum pro diskuzi o aktuálních otázkách výzkumu lidské kognice z různých názorových ...

Šikl, Radovan; Špok, Dalibor; Heller, Daniel; Vobořil, Dalibor; Lukavský, Jiří
Psychologický ústav, 2006

SOCIÁLNÍ PROCESY A OSOBNOST 2005
Blatný, Marek; Vobořil, Dalibor; Květon, Petr; Jelínek, Martin; Sobotková, Veronika
2006 - Czech
V pořadí již osmý ročník konference „Sociální procesy a osobnost“ byl věnován památce Doc. PhDr. Lidušky Osecké, CSc., přední metodoložky české a slovenské psychologie a ředitelky Psychologického ústavu AV ČR v letech 1993 - 1999, která by se 6. září 2005 dožila šedesáti let. V rámci tradičního zaměření konference, jímž je základní i aplikovaný výzkum v oblasti psychologie osobnosti a sociální psychologie, byla proto hlavním tématem metodologie psychologického výzkumu. Na konferenci bylo odprezentováno 78 příspěvků (35 přednášek a 43 posterů), jejichž podstatná část je obsažena v předkládaném sborníku. The VIII th “Social Processes and Personality” conference was devoted to the memory of Prof. Liduška Osecká, the eminent methodologist within the Czech and Slovak psychology and the former director (1993-1999) of the Institute of Psychology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, who would reached her 60th September 6, 2005. Within the traditional topic of the conference - basic and applied research in personality and social psychology - the conference’s main theme was the research methodology in psychology. Seventy-eight contributions (35 oral presentations and 43 posters) were presented at the conference, their substantial part is included in this conference anthology. Keywords: personality; social psychology; methodology Available at various institutes of the ASCR
SOCIÁLNÍ PROCESY A OSOBNOST 2005

V pořadí již osmý ročník konference „Sociální procesy a osobnost“ byl věnován památce Doc. PhDr. Lidušky Osecké, CSc., přední metodoložky české a slovenské psychologie a ředitelky Psychologického ...

Blatný, Marek; Vobořil, Dalibor; Květon, Petr; Jelínek, Martin; Sobotková, Veronika
Psychologický ústav, 2006

Maskulinita a feminita v dějinách psychologie
Heller, Daniel
2005 - Czech
V historicko-psychologickém příspěvku se autor zabývá maskulinitou a feminitou v dějinách psychologie od antiky, přes středověk a novověk až do současnosti. Analyzuje rodovost pojmů psyché, anima, eros, thanatos, život a smrt v dějinách evropského filosofického a psychologického myšlení, včetně rozdílů mezi evropskými jazyky. Uvádí příklady obrazů mužů a žen v učení psychologů a psycholožek, v psychologických školách, směrech a systémech. In historical psychological study the author deals with masculinity and femininity in history of psychology since ancient times, through middle ages and modern time till the present times. He analyses the gender of concepts like psyché, anima, eros, thanatos, life and death in the history of European philosophical and psychological thinking, including the differences among European languages. He presents the examples of pictures of men and women in teaching of psychologists, psychological schools, movements, and systems. Keywords: history of psychology; masculinity; femininity Available at various institutes of the ASCR
Maskulinita a feminita v dějinách psychologie

V historicko-psychologickém příspěvku se autor zabývá maskulinitou a feminitou v dějinách psychologie od antiky, přes středověk a novověk až do současnosti. Analyzuje rodovost pojmů psyché, anima, ...

Heller, Daniel
Psychologický ústav, 2005

Současná spirituální orientace mužů a žen – empirická studie
Janošová, Pavlína
2005 - Czech
Výzkum spirituality byl zaměřen na studenty českých vysokých škol různých oborů. Za tímto účelem byl vytvořen originální dotazník spirituality (Říčan, Janošová). Faktorová analýza naznačila přítomnost pěti nezávislých faktorů, jež byly označeny jako faktor transcendentálně monoteistický, mystický, eko-spirituální, faktor sounáležitosti a morálního entuziasmu. Analýza variance naznačila, že muži a ženy jsou spirituálně oslovováni odlišnými tématy a že jejich spirituální zkušenost je různě situačně determinována. An investigation of spirituality was focused on students of Czech universities of different specializations. To this aim, an original questionnaire of spirituality (Říčan, Janošová) was constructed. Factor analysis indicated five independent factors that were labeled as factor of transcendental monotheism, mysticism, ecological, factor of connectedness and of moral enthusiasm. Analysis of variance indicated that men and women are spiritually affected with different subjects and their spiritual experience is determined with different contexts. Keywords: spirituality; transcendental monotheism; ecologic spirituality; connectedness; morality Available at various institutes of the ASCR
Současná spirituální orientace mužů a žen – empirická studie

Výzkum spirituality byl zaměřen na studenty českých vysokých škol různých oborů. Za tímto účelem byl vytvořen originální dotazník spirituality (Říčan, Janošová). Faktorová analýza naznačila přítomnost ...

Janošová, Pavlína
Psychologický ústav, 2005

Oční pohyby při získávání informací - metodologický přístup
Lukavský, Jiří
2005 - Czech
Většina informací, se kterými pracujeme, byla nejdříve získána zrakem. Je známo, že zrak není pasivní receptor, který zaznamenává vše v okolí, ale již při vnímání dochází k selekci informací. Současné metody sledování očních pohybů nám dovolují tyto procesy sledovat a odhadovat, které informace pozorovatel znal a které jej zaujaly. Příspěvek představuje možnosti využití těchto metod v kognitivní psychologii. Most information, which we use in our lives, was first acquired by vision. The vision is not a passive receptor simply registering the pieces of information in the environment, but it also involves a selection mechanism. We can investigate this process with eye trackers and estimate, which pieces of information the subject knew and which attracted him. This report introduces these methods and their possibilities in cognitive psychology. Keywords: Eye movements; methodology; attention; cognitive research Available at various institutes of the ASCR
Oční pohyby při získávání informací - metodologický přístup

Většina informací, se kterými pracujeme, byla nejdříve získána zrakem. Je známo, že zrak není pasivní receptor, který zaznamenává vše v okolí, ale již při vnímání dochází k selekci informací. Současné ...

Lukavský, Jiří
Psychologický ústav, 2005

Ženská a mužská spiritualita v pohledu hlubinné psychologie
Říčan, Pavel
2005 - Czech
Specifičnost ženské a mužské spirituality může být z hlediska hlubinné psychologie analyzována na základě archetypálně zakotvených variant vzájemného vztahu, jak se jeví například v příběhu Amora a Psyché. Referát analyzuje několik takových možností. Specifity of the spirituality of men and womwn may be - from the standpoint of depth psychology - analyzed on the basis of archetypically anchored versions of mutual relationship as it appears, e.g., in the story of Amor and Psyche. The study analyses several such possibilities. Keywords: Gender; Spirituality; Depth psychology; Mythology Available at various institutes of the ASCR
Ženská a mužská spiritualita v pohledu hlubinné psychologie

Specifičnost ženské a mužské spirituality může být z hlediska hlubinné psychologie analyzována na základě archetypálně zakotvených variant vzájemného vztahu, jak se jeví například v příběhu Amora a ...

Říčan, Pavel
Psychologický ústav, 2005

Psychologické dny 2004 „Svět mužů a svět žen. Polarita a vzájemné obohacování “ Sborník z konference Psychologické dny Olomouc 2004
2005 - Czech
Sborník z konference „Psychologické dny 2004“, konané ve dnech 9.-11.9.2004 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Proceedings from the conference „Psychological days 2004 “, held in September, 9th - 11th, 2004, at Palacký University in Olomouc. Keywords: psychology; world of men; world of women; polarity; mutual enrichment Available at various institutes of the ASCR
Psychologické dny 2004 „Svět mužů a svět žen. Polarita a vzájemné obohacování “ Sborník z konference Psychologické dny Olomouc 2004

Sborník z konference „Psychologické dny 2004“, konané ve dnech 9.-11.9.2004 na Univerzitě Palackého v Olomouci....

Psychologický ústav, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases