Number of found documents: 9
Published from to

Historická reflexe minulosti aneb "ostalgie" v Německu a Česku
Kunštát, Daniel; Mrklas, L.
2009 - Czech
Sborník statí, které porovnávají a reflektují ostalgické projevy v České republice a Německu v mnoha různých rovinách: politické, společenské, včetně využití "ostalgie" v komerční oblasti, edukační i kulturní. Do sborníku přispěli se svými pohledy zástupci různých vědních oborů: politologie, sociologie, kulturologie, historiografie i mediálních studií. Proceedings of essays that compare and reflect ostalgia speeches in the Czech Republic and Germany in many different levels: political, social, including the use of "ostalgia" in commercial areas, educational and cultural. In Proceedings contributed with their views of representatives of various disciplines: political science, sociology, cultural studies, history and media studies. Keywords: communism; ostalgia Available at various institutes of the ASCR
Historická reflexe minulosti aneb "ostalgie" v Německu a Česku

Sborník statí, které porovnávají a reflektují ostalgické projevy v České republice a Německu v mnoha různých rovinách: politické, společenské, včetně využití "ostalgie" v komerční oblasti, edukační i ...

Kunštát, Daniel; Mrklas, L.
Sociologický ústav, 2009

Mezi náboženstvím a politikou: lidová kultura raného novověku
Nešpor, Zdeněk
2005 - Czech
Sborník obsahuje devět příspěvků, věnujících se různým aspektům české a evropské lidové kultury raného novověku. Texty J. Horského a D. Tinkové pokrývají téma teoreticky, zatímco příspěvky Z. R. Nešpora, I. Kusnirákové, H. Sobotkové, J. Wolfa, I. Cermanové, J. Randáka a E. Novotné vycházejí z pramenného výzkumu. The proceedings contains nine papers, that concern with the various issues of Czech and European popular culture of the early modern era. Papers by J. Horsky and D. Tinkova covers the issue theoreticaly, why those by Z. R. Nespor, I. Kusnirakova, H. Sobotkova, J. Wolf, I. Cermanova, J. Randak and E. Novotna are grounded in the empirical research. Keywords: Popular Culture; Historical Sociology; Sociology of Religion Available at various institutes of the ASCR
Mezi náboženstvím a politikou: lidová kultura raného novověku

Sborník obsahuje devět příspěvků, věnujících se různým aspektům české a evropské lidové kultury raného novověku. Texty J. Horského a D. Tinkové pokrývají téma teoreticky, zatímco příspěvky Z. R. ...

Nešpor, Zdeněk
Sociologický ústav, 2005

Česko-slovenské sociologické dny. Sborník z konference
2004 - Czech
Obsahem sborníku jsou příspěvky českých a slovenských účastníků mezinárodní konference Česko-slovenské sociologické dny, pořádané v Praze ve Vile Lanna 10. – 12. května 2004 ve spolupráci Sociologického ústavu AV ČR, Sociologického ústavu SAV a Masarykovy české sociologické společnosti. Kapitoly jsou věnované oblastem sociologického výzkumu v České republice a na Slovensku - výzkumům veřejného mínění, politické sociologii, lokální problematice, rodině, bydlení či sociologické metodologii. The volume contains papers presented at the international Czecho-Slovak Sociology Days, a conference held 10-12 May 2004 in Prague and jointly organised by the Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, the Institute of Sociology of the Slovak Academy of Sciences, and the Masaryk Society of Czech Sociology. The volume is focused on Czech and Slovak sociological research on public opinion, political sociology, local issues, family, housing, and methodology. Keywords: sociology; sociological research; sociologický výzkum; sociologie Available at various institutes of the ASCR
Česko-slovenské sociologické dny. Sborník z konference

Obsahem sborníku jsou příspěvky českých a slovenských účastníků mezinárodní konference Česko-slovenské sociologické dny, pořádané v Praze ve Vile Lanna 10. – 12. května 2004 ve spolupráci ...

Sociologický ústav, 2004

Regionální identita v pohraničí
Zich, František; Spalová, B.; Moravcová, M.; Bittnerová, D.; Roubal, Ondřej; Kováčová, M.; Alheit, P.; Drauschke, P.; Szlachcicowa, I.; Domecka, M.; Mrozowicki, A.; Leonski, J.; Hess, A.; Gorzko, M.; Čechák, V.; Macháček, L.; Walde, M.
2003 - Czech
Sborník je věnován problematice regionální identity presentované na konferenci "Evropská, národní,či regionální identita". V první části jsou uvedeny příspěvky vztahující se k dloudobému výzkumu obyvatel euroregionu Nisa. Identita obyvatel české části vychází hlavně z ekologických a estetických kvalit regionu. Druhá část sborníku zahrnuje příspěvky orientované teoreticky. Vyjadřuje se k některým otázkám vztahu lokálního příhraničního společenství k evropské integraci. This volume is devoted to the subject of regional identity, which was the focus of the conference "European, National, or Regional Identity". The first section contains papers that have been based on longterm research on the population of the Euroregion Nisa. The population's identification with the region in the Czech part is generally based on the its environmental and aesthetic qualities. The second part of the volume contains papers with a theoretical orientation. Authors comment the relationships that the local border ů region community maintains toward the prospect of European integration. Keywords: regional identity; mentality space; narrative interview Available at various institutes of the ASCR
Regionální identita v pohraničí

Sborník je věnován problematice regionální identity presentované na konferenci "Evropská, národní,či regionální identita". V první části jsou uvedeny příspěvky vztahující se k dloudobému výzkumu ...

Zich, František; Spalová, B.; Moravcová, M.; Bittnerová, D.; Roubal, Ondřej; Kováčová, M.; Alheit, P.; Drauschke, P.; Szlachcicowa, I.; Domecka, M.; Mrozowicki, A.; Leonski, J.; Hess, A.; Gorzko, M.; Čechák, V.; Macháček, L.; Walde, M.
Sociologický ústav, 2003

Evropská integrace - česká společnost a krajina
Balej, M.; Jančák, V.; Jeřábek, Milan; Oršulák, T.
2003 - Czech
Vrcholné setkání české geografie poskytlo prostor pro výměnu poznatků z fyzické geografie a geoekologie, sociální geografie a regionálního rozvoje, regionální geografie, školské geografie a kartografie a geoinformatiky. CD-ROM obsahuje jak všechny přihlášené příspěvky, tak dvě monotematická čísla časopisu Geografie i doprovodné sjezdové aktivity. Top meeting of Czech geographers provided a space for exchange of a knowledge and informations from physical geography and geoecology, social geography and regional development, regional geography, educational geography and cartography and geoinformatics. The CD-ROM includes both each of taken articles, and two mono - thematic numbers of journal Geography, and supporting congress activities. Keywords: geography; society; landscape Available at various institutes of the ASCR
Evropská integrace - česká společnost a krajina

Vrcholné setkání české geografie poskytlo prostor pro výměnu poznatků z fyzické geografie a geoekologie, sociální geografie a regionálního rozvoje, regionální geografie, školské geografie a ...

Balej, M.; Jančák, V.; Jeřábek, Milan; Oršulák, T.
Sociologický ústav, 2003

A Contribution to the Testing of Elite Theories on the Czech Postsocialist Historical Reality
Machonin, Pavel
2002 - English
Implementation of elit theory in qualitative research of Czech political, economic and cultural elites on the threshold of entry of the Czech Republic into EU. Keywords: elite; theory; enlargement; teorie Available at various institutes of the ASCR
A Contribution to the Testing of Elite Theories on the Czech Postsocialist Historical Reality

Implementation of elit theory in qualitative research of Czech political, economic and cultural elites on the threshold of entry of the Czech Republic into EU.

Machonin, Pavel
Sociologický ústav, 2002

Vztah Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky
Mansfeldová, Zdenka
2001 - Czech
Sborník obsahuje celkem 5 příspěvků přednesených na stejnojmenném semináři konaném výzkumným týmem Politická sociologie Sociologického ústavu AV ČR v květnu 2001 v Senátu. Tým se již delší dobu provádí šetření v Parlamentu pomocí standardizovaných rozhovorů a v posledním z nich byla zařazena i tématika vztahu obou komor. Cílem bylo seznámit širší veřejnost s výsledky. The proceedings contain five contributions presented at the workshop with the same name. The workshop was organised in the Senate in Prague by the Sociology in Politics team. The research group has been conducting surveys in the parliament regularly, using standardised interview forms In the fourth stage of the survey, there were presented questions related to the relationship of the two chambers. The workshop offered an opportunity to present findings to wider expert public. Keywords: deputies; senators Available at various institutes of the ASCR
Vztah Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky

Sborník obsahuje celkem 5 příspěvků přednesených na stejnojmenném semináři konaném výzkumným týmem Politická sociologie Sociologického ústavu AV ČR v květnu 2001 v Senátu. Tým se již delší dobu ...

Mansfeldová, Zdenka
Sociologický ústav, 2001

Poslanci, senátoři a vstup České republiky do Evropské unie
Brokl, Lubomír
2001 -
Sborník obsahuje příspěvky přednesené na stejnojmenném semináři konaném výzkumným týmem Politická sociologie Sociologického ústavu AV ČR v květnu 2001 v Poslanecké sněmovně. Základem publikace je dlouhodobý projekt týmu věnovaný výzkumu poslanců a senátorů. Publikovaných příspěvků je celkem 9 ů šest článků je od autorů působících ve vědeckých institucích a 3 od autorů, kteří se věnují marketingovým výzkumům a komunikačním strategiím. The proceedings contain nine contributions presented at the workshop with the same name. The workshop was organised in the House of Deputies in Prague by the Sociology in Politics team. The basis of the publication presented is long-term conducted by the team and decicated to the study of deputies and senators. Six of the contributions were written by people who act in science and the next three by authors who work in marketing and communication strategies. Keywords: Senators; European Union; Deputies; Evropská unie Available at various institutes of the ASCR
Poslanci, senátoři a vstup České republiky do Evropské unie

Sborník obsahuje příspěvky přednesené na stejnojmenném semináři konaném výzkumným týmem Politická sociologie Sociologického ústavu AV ČR v květnu 2001 v Poslanecké sněmovně. Základem publikace je ...

Brokl, Lubomír
Sociologický ústav, 2001

Social Cleavages and Political Conflicts in the Contemporary Czech Society
Machonin, Pavel
2001 - English
Social Cleavages and Political Conflicts in the Contemporary Czech Society. Keywords: social cleavage; political conflict Available at various institutes of the ASCR
Social Cleavages and Political Conflicts in the Contemporary Czech Society

Social Cleavages and Political Conflicts in the Contemporary Czech Society.

Machonin, Pavel
Sociologický ústav, 2001

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases