Number of found documents: 258180
Published from to

Kulturní dům, Stará Boleslav
Mádr Josef; Václav Havránek; Lajda Štěpán
2021 -
Předmětem bakalářské práce je návrh kulturního domu do proluky na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi. Součástí 1.NP bude návaznost na přilehlou pěší zónu a zahradu ve dvorní části objektu.Matter of bachelor thesis is design of cultural house in gap of Mariánské náměstí in Stará Boleslav. First above the ground floor includes continuity to adjacted pedestrian zone and garden at the court part of object. Keywords: Kulturní dům; Stará Boleslav; Proluka; Cultural house; Stará Boleslav; Gap Available in digital repository of ČVUT.
Kulturní dům, Stará Boleslav

Předmětem bakalářské práce je návrh kulturního domu do proluky na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi. Součástí 1.NP bude návaznost na přilehlou pěší zónu a zahradu ve dvorní části objektu.Matter of ...

Mádr Josef; Václav Havránek; Lajda Štěpán
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Družstevní bydlení, Libeň
Císler Ondřej; Justýna Kaislerová; Mahdal Pavel
2021 -
Libeň je specifická svou rozmanitostí, poetickou atmosférou a částečně zanedbaným veřejným prostorem s řídkou zástavbou. Holé štíty, proluky, průhledy a zákoutí vytváří určitou intimitu a charakter místa. Návrh se snaží reagovat na prostředí s dostatečným ohledem k duchu místa, ale zároveň cílí na kultivaci prostředí a redefinuje současnou urbanistickou situaci. Parcela objektu se nachází mezi ulicemi Na Hrázi a Světova, v blízkosti náměstí Bohumila Hrabala, přímo naproti autobusovému nádraží a výstupu z metra Palmovka.Libeň is specific for its diversity, poetic atmosphere and partly neglected public space with sparse development. Bare gables, gaps, vistas and nooks give the place a certain intimacy and character. The design of the apartment building seeks to respond to the environment with sufficient regard to the spirit of the place, but at the same time aims to cultivate the environment and redefine the current urban situation. The plot of the building is located between Na Hrázi and Světova streets, close to Bohumil Hrabal Square, directly opposite the bus station and the Palmovka metro exit. Keywords: Bytový dům; Družstevní bydlení; Libeň; členitost; zástavba; Apartment building; Cooperative housing; Libeň; Diversity; Development Available in digital repository of ČVUT.
Družstevní bydlení, Libeň

Libeň je specifická svou rozmanitostí, poetickou atmosférou a částečně zanedbaným veřejným prostorem s řídkou zástavbou. Holé štíty, proluky, průhledy a zákoutí vytváří určitou intimitu a charakter ...

Císler Ondřej; Justýna Kaislerová; Mahdal Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Bytový dům, Horní Jiřetín
Plicka Ivan; Jonáš Klvaň; Šedý Vojtěch
2021 -
Cílem bylo vytvořit moderní obytnou budovu, která odkazuje svým výrazem na historii kraje a okolní podmínky. Hrubou hmotou jde sice o jednoduchý, až vesnický, dům se šikmou střechou, ale uvnitř nabízí moderní a příjemné prostředí pro bydlení, jak místních, tak hlavně osob, které se chtějí přestěhovat na čerstvý vzduch za přírodou. Objekt o 3 nadzemních patrech nabízí 8 bytů rozdílných dispozic a výměr. Třetí patro navíc poskytuje možnost bydlet ve vysokém podkroví s velkým množstvím přirozeného světla. Nižší patra poskytují propojení s okolím přes velká francouzská okna. Pro byty v 1NP jsou k dispozici navíc soukromé zahrádky pro celou rodinu.The aim was to design a modern residential building that refers with its appearance to history of the region and surrounding conditions. Its rough mass seems simple, but inside of the walls, the building offers modern and pleasing environment for living, both for local and primarily for people wanting to move out of the city for the fresh air of the nature. The three-storey building offers 8 flats with different layouts and acreages. Third floor provides opportunity for living in attic apartments with high ceilings and great amount of natural light. Lower storeys offer also a connection with surroundings through big French windows. For the flats in first floor, private gardens are available for the whole family living there. Keywords: Horní Jiřetín; bytový dům; obytná budova; vesnice; město; Čechy; severní; Horní Jiřetín; apartment building; village; city; Bohemia; north; northern Available in digital repository of ČVUT.
Bytový dům, Horní Jiřetín

Cílem bylo vytvořit moderní obytnou budovu, která odkazuje svým výrazem na historii kraje a okolní podmínky. Hrubou hmotou jde sice o jednoduchý, až vesnický, dům se šikmou střechou, ale uvnitř nabízí ...

Plicka Ivan; Jonáš Klvaň; Šedý Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Bydlení u Grébovky
Kuzemenský Michal; Lucie Černá; Rosenová Eva
2021 -
Nejstarší osídlená část Vršovic – bývalá vesnice. Proluka mezi ulicemi Na Královce a Košická s výškovým rozdílem čtyř pater, která navazuje na holý štít řadové zástavby a exteriérové schodiště spojující tyto dvě ulice. Neupravený pozemek poskytující již teď obdivuhodný výhled. Lze zde navrhnout dům podporující harmonickou atmosféru lokality a vytvořit vhodné místo pro domov?The oldest inhabited part od Vršovice- a former village. The gap between Na Královce and Košická streets with a height difference od four floors, which connects to the bare gable of the row build-up area and the exterior staircase connecting these two streets. An unkempt plot of land providing already admirable views. Can a house be designed here to promote the harmonious atmosphere of the location and create a suitable place for home? Keywords: Grébovka; domov; výhled; terasa; vinice; Grébovka; home; terrace; vineyard; view Available in digital repository of ČVUT.
Bydlení u Grébovky

Nejstarší osídlená část Vršovic – bývalá vesnice. Proluka mezi ulicemi Na Královce a Košická s výškovým rozdílem čtyř pater, která navazuje na holý štít řadové zástavby a exteriérové schodiště ...

Kuzemenský Michal; Lucie Černá; Rosenová Eva
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Yacht klub, Podolí
Lampa Radek; Adéla Herzogová; Srogončík Petr
2021 -
Yacht club kombinující více funkcí, sloužící především svým členům. Navrhuji dvoupodlažní budovu zahrnující v prvním patře dílny, fitness a restauraci, v patře druhém klubovnu, ubytování a kancelář s přednáškovou místností. Navrhovaný objekt se nachází v Praze 4 - Podolí, v zálivu podolského přístavu naproti Podolské vodárně, s výhledem na Vyšehrad.This Yacht club combines more functions, mainly it serves tge Yacgt club members. There is a restaurant, fitness and machine shop in the first floor and clubroom, accommodation and office in the second floor.. This building is situated in Prague 4 - Podolí, in a southern part of Podolí-bay with a view on Vyšehrad castle. Keywords: yacht klub podolí praha přístav Vyšehrad; yacht club Podolí Prague marina Vyšehrad Available in digital repository of ČVUT.
Yacht klub, Podolí

Yacht club kombinující více funkcí, sloužící především svým členům. Navrhuji dvoupodlažní budovu zahrnující v prvním patře dílny, fitness a restauraci, v patře druhém klubovnu, ubytování a kancelář s ...

Lampa Radek; Adéla Herzogová; Srogončík Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Yacht klub, Podolí
Lampa Radek; Max Kušiak; Selingerová Michala
2021 -
Budova Českého Yacht klubu je navržena jako multifunčkní objekt. Jedná se o jednopodlažní ovjekt zapuštěný v terénu. V navržené budově se nachází podzemní garáže, restaurace, obchod, Český Yacht klub, opravna lodí a sklady lodí.The building of Czech Yacht club is designed as multifunctional building. It is one floor buildign recessed in a slope. In the building is collective garage, restaurant, shop, Czech Yacht club, repair shop of boats and ship depot. Keywords: Český Yacht klub; Podolí; Vltava; Czech Yacht club; Podolí; Vltava Available in digital repository of ČVUT.
Yacht klub, Podolí

Budova Českého Yacht klubu je navržena jako multifunčkní objekt. Jedná se o jednopodlažní ovjekt zapuštěný v terénu. V navržené budově se nachází podzemní garáže, restaurace, obchod, Český Yacht klub, ...

Lampa Radek; Max Kušiak; Selingerová Michala
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Galerie Čestmíra Sušky a Arjany Shameti
Seho Hana; Dagmar Wanglerová; Lipovský Ivan
2021 -
Navrhovaná stavba je galerie současného umění pod záštitou sochaře Čestmíra Sušky a jeho ženy, s přidruženými funkcemi umělecké dílny, divadelního sálu – auditoria a kavárny. Nachází se na Praze 2 – Karlově, je dvoupodlažní a hmotově doplňuje masiv původní terasové zahrady pod bastionem U Božích Muk. Rovina intenzivní vegetační střechy objektu navazuje na horní úroveň přilehlého terénu – stávající nevyužívaný park. Stavba tak zachovává a kultivuje zeleň v centru Prahy. Centrálním prostorem objektu je atrium – foyer, spojující hlavní funkce stavby i dva protilehlé vstupy, umístěné na rozdílných výškových úrovních. Je ústředním živoucím koridorem podtrhujícím kulturně – komunitní duch stavby.The designed building is a gallery of contemporary art under the supervision of sculptor Čestmír Suška and his wife with additional uses of an art workshop, auditorium and café. Located in Prague 2 - Karlov, it is a two-storey building and and it completes the mass of an original terrace garden under the fortified wall U Božích Muk. The surface of the intensive vegetation roof connects to the upper level of the terrain of the existing unused park. The central space of the building is an atrium connecting the main functions as well as the two opposite main entrances, located on different height levels. It is a lively corridor underlining the cultural and community spirit of the building. Keywords: galerie; umění; Suška; zelená střecha; divadlo; kavárna; Shameti; Karlov; gallery; art; vegetation roof; theatre; café; Suska; Shameti; contemporary Available in digital repository of ČVUT.
Galerie Čestmíra Sušky a Arjany Shameti

Navrhovaná stavba je galerie současného umění pod záštitou sochaře Čestmíra Sušky a jeho ženy, s přidruženými funkcemi umělecké dílny, divadelního sálu – auditoria a kavárny. Nachází se na Praze 2 – ...

Seho Hana; Dagmar Wanglerová; Lipovský Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Polyfunkční dům, Praha-Libuš
Stempel Ján; Ján Blana; Vít Milan
2021 -
Tématem diplomové práce je návrh polyfunkčního domu v proluce nově vznikající výstavby v Libuši (Praha 4), na základě návrhu územní studie ateliéru UNIT. Návrh řeší vzájemné fungování a prolínání funkci bytové a komerční. Cílem práce je dopracování studie z předchozího semestru do existujícího odpovídající dokumentací pro stavební povolení.The theme of this bachelor these is design polyfunctional house in gap of new block in Libuš (Prague 4) based on the design of the territorial study of the UNIT studio. The design solve mutual functioning residential and commercial functions. The main aim of this work is complete the study from the previous semester to the level corresponding to the documentation for building permission. Keywords: polyfunkčný dom; Libuš; Praha 4; polyfunctional house; Libuš Prague 4 Available in digital repository of ČVUT.
Polyfunkční dům, Praha-Libuš

Tématem diplomové práce je návrh polyfunkčního domu v proluce nově vznikající výstavby v Libuši (Praha 4), na základě návrhu územní studie ateliéru UNIT. Návrh řeší vzájemné fungování a prolínání ...

Stempel Ján; Ján Blana; Vít Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Ekocentrum Kbely - klubovna a knihovna
Šestáková Irena; Radka Ivančová; Jílek Vratislav
2021 -
Novostavby sa nachádzajú na pozemku Kbelského ekocentra. Úlohou práce je vdýchnuť nový život tejto oblasti. Cieľom je priviesť najmä mladých a umožniť im, aby sa mali kde stretávať. Na túto potřeba socializácie reaguje klubovňa, na potrebu vzdelávať sa a stráviť čas mimo všetkých a len sám so sebou zase reaguje intímna knižnica. Budovy stoja vedľa seba, preto bol zvolený rovnaký tvar. Majú však iné funkcie a preto sa líšia prevedením. Pozemok bol nezastavaný a nezalesnený.The new buildings are located on the area of ecological centre in Kbely. The aim of the project is to bring a new life to this area. The goal is to bring young people and give them place for meetings. The clubroom reacts on this need to meet and on the other hand, the library reacts on need to spend time far away from all in intimacy. Buildings are next to each other, that´s the reason for the same shape. Their functions are different so their form is different. The land was unforested and unbuilt. Keywords: Knižnica; klubovňa; Kbely; ekocentrum; Library; clubroom; Kbely; ecological centre Available in digital repository of ČVUT.
Ekocentrum Kbely - klubovna a knihovna

Novostavby sa nachádzajú na pozemku Kbelského ekocentra. Úlohou práce je vdýchnuť nový život tejto oblasti. Cieľom je priviesť najmä mladých a umožniť im, aby sa mali kde stretávať. Na túto potřeba ...

Šestáková Irena; Radka Ivančová; Jílek Vratislav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Kanceláře a byty, Český ráj
Girsa Václav; Denisa Dejdarová; Kantová Olga
2021 -
Projekt řeší zpracování původní studie navržené v ateliéru Girsa na dokumentaci pro stavební povolení. Návrh řeší polyfunkční stavbu v proluce ve městě Turnov. Projekt kombinuje řešení administrativy a bydlení s komerkčním využítím prostor.The project solves the elaboration of the architectural study designed in Girsa studio to documentation for a building permit. The aim is design a multifuctional building in a gap in the town of Turnov. The project combines administrative and housing solutions with commercial use of space. Keywords: projekt; proluka; byty; polyfunkce; kancelář; project; a gap; apartments; multifunctional; offices Available in digital repository of ČVUT.
Kanceláře a byty, Český ráj

Projekt řeší zpracování původní studie navržené v ateliéru Girsa na dokumentaci pro stavební povolení. Návrh řeší polyfunkční stavbu v proluce ve městě Turnov. Projekt kombinuje řešení administrativy ...

Girsa Václav; Denisa Dejdarová; Kantová Olga
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases