Number of found documents: 286250
Published from to

Šikana z pohledu metodika prevence
Váňová, Karolína; Kucharská, Anna; Škvařil, Václav
2022 - Czech
Keywords: agrese; šikana; prevence; pedagog; rizikové chování; aggression; bullying; prevention; teacher; risk behaviour Available in a digital repository NRGL
Šikana z pohledu metodika prevence

Váňová, Karolína; Kucharská, Anna; Škvařil, Václav
Univerzita Karlova, 2022

Online seznamování během COVID-19
Kozáková, Kateřina; Hrabec, Ondřej; Chrz, Vladimír
2022 - Czech
Keywords: Tinder; online seznamování; COVID-19; partnerství; komunikace v online prostoru; Tinder; online dating; COVID-19; partnership; cyber communication Available in a digital repository NRGL
Online seznamování během COVID-19

Kozáková, Kateřina; Hrabec, Ondřej; Chrz, Vladimír
Univerzita Karlova, 2022

Hodnocení žáka v přírodopisu
Ouředníková, Eliška; Novotná, Kateřina; Vallin, Petra
2022 - Czech
The thesis is focused on formative assessment in biology, specifically it describes its use in biology teaching. The aim of the thesis is to discuss formative assessment, its strategies, methods and processes that can be used in biology classes. The theoretical part defines school assessment. The topic of formative assessment is presented in the context of the types and roles of school assessment and also biology teaching. The empirical part, using the qualitative design of the multi-case study, builds on the data obtained by the in-depth interviews with two teachers. The aim of the research was to describe the way teachers assess students in biology classes and their attitude and knowledge about formative assessment. The two case studies illustrate how teachers perceive formative assessment as one of the possible ways to collect evidence about the knowledge of their students. The author asked about grading and its importance for the teachers. She was also interested in the impact of the Covid-19 pandemic on teaching and assessment. The research showed that various strategies and methods of formative assessment are appropriate for biology teaching. According to the teachers, the most important and the most effective methods are feedback, assessment according to criteria and peer assessment.... Bakalářská práce je zaměřena na formativní hodnocení v přírodopisu a dotýká se jeho využití ve výuce přírodopisu. Cílem je představit formativní hodnocení, jeho strategie, metody a postupy které lze využít v hodinách přírodopisu, ale i mimo něj. Teoretická část se věnuje problematice školního hodnocení a zvýšená pozornost je věnována formativnímu hodnocení. V praktické části bylo cílem zjistit, jak hodnotí učitelé v hodinách přírodopisu, jaké mají povědomí o formativním hodnocení a jaký k němu zaujímají postoj. Autorka se rozhodla pro kvalitativní výzkum. Design výzkumu je případová studie. Případová studie je designem empirickým a slouží ke zkoumání a porozumění jednomu nebo několika málo případů. Metodou sběru dat byl hloubkový rozhovor. Autorka chtěla zjistit, jak dotazovaní učitelé ověřují znalosti jednotlivých žáků a jaký to pro ně má význam. Dále chtěla od dotazovaných vědět, co pro ně znamenají známky jako takové. Zajímala se také o dopad pandemie Covid-19 na výuku a s tím spojené hodnocení. Ve výzkumu se ukázalo, že i do výuky přírodopisu je vhodné zařadit různé strategie, metody a postupy formativního hodnocení. Mezi nejdůležitější a možno říci i nejefektivnější lze zařadit zpětnou vazbu, hodnocení podle předem stanovených kritérií a vrstevnické hodnocení. Z výzkumu vyplynulo, že... Keywords: hodnocení; formativní hodnocení; klasifikace; výuka přírodopisu; rozhovory; případová studie; assessment; formative assessment; grading; science teaching; interviews; a case study Available in a digital repository NRGL
Hodnocení žáka v přírodopisu

The thesis is focused on formative assessment in biology, specifically it describes its use in biology teaching. The aim of the thesis is to discuss formative assessment, its strategies, methods and ...

Ouředníková, Eliška; Novotná, Kateřina; Vallin, Petra
Univerzita Karlova, 2022

Chyba ve výuce z pohledu žáků a pedagogů 2. stupně základní školy
Boulová, Kristýna; Páchová, Anna; Franke, Helena
2022 - Czech
This bachelor thesis describes and discusses error in teaching from the point of view of pupils and teachers of the 2nd grade of primary school. It is divided into a theoretical part and an empirical part. The theoretical part clarifies topics related to the definition and role of error in the learning process from the perspective of pedagogical didactics and psychology. The following chapters are devoted to error management based on Czech and foreign researches and the theory of feedback. Last but not least, there are presented professional and personal specifics of the participants in the educational process, which may take a part in the perception of error in school. The empirical part contains a description of the research, which primary goal was to map the concept of error in teaching according to the pupils and teachers of the 2nd grade of primary school. The research sample consists of 6 pupils and 5 teachers. Based on the analysis of the data from semi-structured interviews, the main and partial research questions of the study were answered. The main benefit of the research seems to be a closer understanding of the factors influencing the experience of error from the perspective of pupils and teachers. The obtained data show that errors arouse unpleasant emotions, especially in students. In... Tato bakalářská práce se zabývá tématem chyby ve výuce z pohledu učitelů a žáků 2. stupně základní školy. Je tradičně rozdělena na část teoretickou a část empirickou. V teoretické části jsou objasněna témata vztahující se k definici a roli chyby v procesu učení z pohledu pedagogické didaktiky a psychologie. Následují kapitoly věnované modelům práce s chybou vycházejícím z českých i zahraničních výzkumných šetření a problematice zpětné vazby. V neposlední řadě jsou představena profesní a osobnostní specifika účastníků vzdělávacího procesu, která mohou mít svůj podíl na vnímání chybného výkonu ve školním prostředí. Empirická část obsahuje popis výzkumu, jehož primárním cílem bylo zmapovat pojetí chyby ve výuce dle žáků a učitelů 2. stupně základní školy. Výzkumný vzorek byl tvořen 6 žáky a 5 učiteli. Analýza dat získaných formou polostrukturovaných rozhovorů přinesla odpovědi na hlavní i dílčí výzkumné otázky studie. Hlavním přínosem výzkumu se jeví bližší porozumění faktorům ovlivňujícím prožívání chybného výkonu z pohledu žáků a vyučujících. Získaná data vypovídají, že zejména v žácích chyby vzbuzují nepříjemné emoce. Aby mohlo být ve třídě budováno pozitivní pojetí chyby, je nutná vědomá aktivita jak vyučujících, tak žáků. Dle respondentů pomáhá klidná a srozumitelná zpětná vazba, hledání dílčích... Keywords: chyba; pupil; teacher; error; pupil; teacher Available in a digital repository NRGL
Chyba ve výuce z pohledu žáků a pedagogů 2. stupně základní školy

This bachelor thesis describes and discusses error in teaching from the point of view of pupils and teachers of the 2nd grade of primary school. It is divided into a theoretical part and an empirical ...

Boulová, Kristýna; Páchová, Anna; Franke, Helena
Univerzita Karlova, 2022

Reálné studijní a profesní zaměření žáků gymnázia v komparaci s výzkumy o generaci Z
Veber, Jakub; Frombergerová, Anna; Topková, Petra
2022 - Czech
Keywords: generace Z; profesní zaměření; studijní zaměření; adolescence; gymnázium; volba; generation Z; professional orientation; study orientation; adolescence; grammar school; choice Available in a digital repository NRGL
Reálné studijní a profesní zaměření žáků gymnázia v komparaci s výzkumy o generaci Z

Veber, Jakub; Frombergerová, Anna; Topková, Petra
Univerzita Karlova, 2022

Perinatální fáze ontogeneze - variabilita a komplikace
Netušilová, Nikola; Vančata, Václav; Hlaváčová, Lucie
2022 - Czech
This bachelor thesis deals mainly with obstetric complications, with a part dedicated to the so- called cephalopelvic disproportion. The theoretical part of the thesis gives the reader a comprehensive overview of childbirth and its course. In the introduction, childbirth is defined in general terms, followed by a description of the different components of childbirth, and then a description of the time of delivery. Finally, the theoretical part is devoted to the definition of the cephalopelvic disproportion. The anatomy of the pelvis and fetal head is mentioned in relation to this complication. Furthermore, the major risk factors that usually condition the development of this disproportion are described. The practical part is carried out in the form of a questionnaire survey. Based on the questionnaire, the most common risk factors were identified, the possible occurrence of cephalopelvic disproportion was mapped and it was also investigated whether the participants are sufficiently informed about the possible occurrence of this complication. Adequate information is very important in the context of obstetric complications. Basic information and diagnoses are necessary to ensure that the woman is advised to have a birth that does not endanger herself or her foetus. It is clear from the survey results... Tato bakalářská práce se zabývá především porodními komplikacemi, přičemž část je věnována tzv. kefalopelvické disproporci. Teoretická část práce podává čtenáři ucelený přehled o porodu a jeho průběhu. V úvodu je porod obecně definován, následně jsou popsány jednotlivé porodní složky a poté jsou popisovány porodní doby. V neposlední řadě se teoretická část věnuje definici kefalopelvického nepoměru. V souvislosti s touto komplikací je zmíněna anatomie pánve a hlavičky plodu. Dále jsou popsány zásadní rizikové faktory, které zpravidla podmiňují vznik této disproporce. Praktická část je realizována formou dotazníkového šetření. Na základě dotazníku byly zjišťovány nejčastější rizikové faktory, byl zmapován možný výskyt kefalopelvického nepoměru a také bylo zjišťováno, zda jsou rodičky dostatečně informovány o možném vzniku této komplikace. Právě dostatečná informovanost je v souvislosti s porodními komplikacemi důležitá. Základní informace a diagnózy jsou nezbytné k tomu, aby byl ženě doporučen takový porod, který neohrozí ji samotnou ani její plod. Z výsledků výzkumu je zřejmé, že převažuje značná neinformovanost. Valná většina těhotných žen nevěděla o tomto termínu. Naopak ženám, které byly informovány, byl doporučen a předem naplánován porod císařským řezem. Porodní komplikace jsou častým problémem... Keywords: Perinatální fáze; Vývoj; Porod; Variabilita porodu; Novorozenec; Komplikace; Kefalo-pelvický nepoměr; Perinatal phase; Development; Birth; Variability of birth; newborn; Complications; Cephalo-pelvic disproportion Available in a digital repository NRGL
Perinatální fáze ontogeneze - variabilita a komplikace

This bachelor thesis deals mainly with obstetric complications, with a part dedicated to the so- called cephalopelvic disproportion. The theoretical part of the thesis gives the reader a comprehensive ...

Netušilová, Nikola; Vančata, Václav; Hlaváčová, Lucie
Univerzita Karlova, 2022

Začlenění tématu cystická fibróza do výuky biologie na gymnáziu
Hladová, Martina; Vojíř, Karel; Brůnová, Linda
2022 - Czech
Keywords: cystická fibróza; geneticky podmíněné choroby; výuka biologie; metody kritického myšlení; sekundární vzdělávání; cystic fibrosis; genetically determined diseases; biology education; critical thinking methods; secondary education Available in a digital repository NRGL
Začlenění tématu cystická fibróza do výuky biologie na gymnáziu

Hladová, Martina; Vojíř, Karel; Brůnová, Linda
Univerzita Karlova, 2022

"Abschiedsfarben". Podoby vztahů mezi mužem a ženou v povídkách Bernharda Schlinka
Němcová, Eliška; Glosíková, Viera; Bučková, Tamara
2022 - Czech
Keywords: Současná německá próza; povídkové texty B. Schlinka; partnerské vztahy; modern German prose; B. Schlink's short stories; partnership relationships Available in a digital repository NRGL
"Abschiedsfarben". Podoby vztahů mezi mužem a ženou v povídkách Bernharda Schlinka

Němcová, Eliška; Glosíková, Viera; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2022

Práce s nadanými dětmi na 2. stupni ZŠ v Rakovníku
Svobodová, Pavla; Prokop, Jiří; Mojžíšová, Jarmila
2022 - Czech
The aim of the bachelor's thesis called Work with gifted children at a lower secondary school in Rakovník is to analyse national and school documents related to education of gifted and exceptionally gifted children at a lower secondary school in Rakovník. The analysis of the documents revealed that the school documents correspond to the recommendations of the national documents. At the same time, the partial aim of the work in the theoretical part is to describe and identify the gifted pupil, including recommendations for the selection and description of suitable teaching methods for working with the gifted child. Using a method of qualitative interview, field research among ten teachers in the empirical part found that teachers of the selected primary school can define the concept of a gifted student and believe that they can identify a gifted student. The educators also agreed that they thought that the selected school did not sufficiently support gifted students and that the gifted student did not have the opportunity to develop their abilities, skills and other talents to the maximum in the regular classroom. Respondents also stated that they do not differentiate teaching methods during their teaching and meet one to two exceptionally gifted students over two years. KEYWORDS Gifted child,... Bakalářská práce na téma Práce s nadanými dětmi na 2. stupni ZŠ v Rakovníku má za cíl analyzovat celostátní a školní dokumenty týkající se vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných dětí na druhém stupni základní školy v Rakovníku. Analýzou dokumentů bylo zjištěno, že školní dokumenty korespondují s doporučeními celostátních dokumentů. Současně je dílčím cílem práce v teoretické části popsat a identifikovat nadaného žáka včetně doporučení výběru a popisu vhodných výukových metod pro práci s nadaným dítětem. Metodou kvalitativního interview bylo terénním výzkumem mezi deseti pedagogy v empirické části zjištěno, že pedagogové zvolené základní školy dokáží definovat pojem nadaný žák a věří, že nadaného žáka dokáží identifikovat. Pedagogové také shodně uvedli, že si myslí, že vybraná škola dostatečně nepodporuje nadané žáky a nadaný žák nemá možnost v běžné třídě maximálně rozvíjet své schopnosti, dovednosti a jiné nadání. Respondenti rovněž uvedli, že nediferencují výukové metody během své výuky a setkávají se s jedním až dvěma mimořádně nadanými žáky během dvou let. KLÍČOVÁ SLOVA nadané dítě, nadaný žák, rozvoj nadání, druhý stupeň, základní škola Keywords: nadané dítě; nadaný žák; rozvoj nadání; druhý stupeň; základní škola; gifted child; gifted pupil; gifted progress; lower secondary school Available in a digital repository NRGL
Práce s nadanými dětmi na 2. stupni ZŠ v Rakovníku

The aim of the bachelor's thesis called Work with gifted children at a lower secondary school in Rakovník is to analyse national and school documents related to education of gifted and exceptionally ...

Svobodová, Pavla; Prokop, Jiří; Mojžíšová, Jarmila
Univerzita Karlova, 2022

Pomoc a podpora začínajícím vychovatelkám na základních školách
Babicová, Michaela; Richterová, Magdalena; Hanková, Zdeňka
2022 - Czech
Keywords: vychovatel; základní škola; školní družina; vzdělávání; pomoc; uvádějící pedagog; educator; primary school; after school facilities; education; assistance; mentoring teacher Available in a digital repository NRGL
Pomoc a podpora začínajícím vychovatelkám na základních školách

Babicová, Michaela; Richterová, Magdalena; Hanková, Zdeňka
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases