Number of found documents: 226514
Published from to

Obranné mechanismy u dívek s poruchou příjmu potravy
SVĚTLÍKOVÁ, Barbara; PROCHÁZKA, Roman
2019 - Czech
Předmětem diplomové práce je hledání souvislostí u poruch příjmu potravy a obrannými mechanismy. Teoretická část pojednává o historii, dělení, etiologii, epidemiologii, identifikaci a léčbě poruch příjmu potravy. Zabývá se historií, klasifikací a jednotlivými druhy obranných mechanismů. Cílem praktické části je provést screening poruch příjmu potravy u 130 dívek na Lékařské fakultě, Právnické fakultě a Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Screening objevil 16 dívek, které vykazují známky PPP. Výběr souboru byl proveden na základě kvótního výběru. Sběr dat proběhl dotazníkovým šetřením, kdy respondentkám byla předloženy testy EAT-26 a DSQ-40. Dalším cílem bylo zjistit, jak se liší zdravé dívky a dívky s PPP v užívání obranných mechanismů. Z výsledků můžeme konstatovat, že jsme nalezli významnou korelaci mezi zvyšujícím se skórem v testu EAT-26 a zvyšujícím se skórem u neurotických a nezralých obranných mechanismů v dotazníku DSQ-40. Dívky s poruchou potravy využívají více neurotických obranných mechanismů než dívky zdravé. U dívek s PPP jsme dále zjistili větší užívání obranných mechanismů idealizace, reaktivní formace, přesun a somatizace. The aim of the thesis is searching for connections of eating disorders and defense mechanisms. The first part of the thesis is about history, distribution, ethiology, epidemiology, identification and treatment of eating disorders. It is also about history, classification and individual types of defense mechanisms. The goal of the practical part is to realize a screening of eating disorders of 130 students studying at the Faculty of Medicine, Faculty of Law and Faculty of Physical Culture at Palacký University Olomouc. There were discovered 16 girls showing some criteria of eating disorders. The selection of the sample was based on the quote selection. Data collection was made by survey of the questionnares EAT-26 and DSQ-40. The further goal of the study was also to find out which defense mechanisms the girls with eating disorders use. The results say that we found a significant correlation between high score in the EAT-26 and high score of neurotic and maladaptive defenses in the DSQ-40. The girls with eating disorders use more neurotic defense styles than the healthy ones. We found out that the girls with eating disorders use idealization, reaction formation, displacement and somatization more than the healthy girls. Keywords: poruchy příjmu potravy; obranné mechanismy; screening; eating disorders; defense mechanisms; screening Available in digital repository of UPOL.
Obranné mechanismy u dívek s poruchou příjmu potravy

Předmětem diplomové práce je hledání souvislostí u poruch příjmu potravy a obrannými mechanismy. Teoretická část pojednává o historii, dělení, etiologii, epidemiologii, identifikaci a léčbě poruch ...

SVĚTLÍKOVÁ, Barbara; PROCHÁZKA, Roman
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Role klíčového pracovníka v Azylovém domě v Blansku z pohledu klientek a klíčových pracovníků
ŠEBELOVÁ, Lenka; JURNÍČKOVÁ, Pavlína
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá rolí klíčového pracovníka v sociální službě Azylový dům v Blansku z pohledu klientek a klíčových pracovníků. Uvádím specifikum role klíčového pracovníka včetně jeho náplně práce a rizik, která tato role obnáší. Dále v teoretické části uvádím obecně popis sociální služby Azylové domy, a více se věnuji Azylovému domu v Blansku. Ve výzkumné části uvádím užité metody a popis respondentů. Výběr respondentů byl účelový a použila jsem polostrukturovaný rozhovor. Ve výzkumné části uvádím shrnutí výzkumu a využití zjištěných informací v praxi. This bachelor thesis deals with the role of a key worker in the social service Shelter housing in Blansko from the perspective of female clients and key workers. The specific role of a key worker is mentioned, including his/her workload and risks associated with this role. Furthermore, in the theoretical part a general description of the social service Shelter housing is presented and I focus more on Shelter housing in Blansko. In the research part the used methods and a description of respondents are mentioned. The selection of respondents was purposeful and a semi-structured interview was used. In the research part a summary of the research and the use of the findings in practice is presented. Keywords: Azylový dům;Role klíčového pracovníka; Azylový dům Blansko; Sociální pracovník; Pracovník v sociálních službách; A Shelter; Role of a key worker; Shelter housing in Blansko;Social worker; Social service worker Available in digital repository of UPOL.
Role klíčového pracovníka v Azylovém domě v Blansku z pohledu klientek a klíčových pracovníků

Bakalářská práce se zabývá rolí klíčového pracovníka v sociální službě Azylový dům v Blansku z pohledu klientek a klíčových pracovníků. Uvádím specifikum role klíčového pracovníka včetně jeho náplně ...

ŠEBELOVÁ, Lenka; JURNÍČKOVÁ, Pavlína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Spokojenost pracovníků v organizaci
NAVRÁTILOVÁ, Kristýna; KUBÁTOVÁ, Helena
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovní spokojenosti. Teoretická část práce objasňuje základní pojmy a teorie pracovní spokojenosti. Dále blíže rozvádí vnitřní a vnější faktory pracovní spokojenosti. V empirické části se opírám o Herzbergovu dvoufaktorovou teorii a její satisfaktory a dissatisfaktory. Z provedeného průzkumu spokojenosti v organizaci XY vychází, že u zaměstnanců převažuje spokojenost nad nespokojeností a ve všech zkoumaných oblastech dosáhla společnost velmi pozitivních výsledků. Nespokojenost se objevila pouze v několika málo faktorech. Nejproblematičtějším byla nemožnost podílet se na zásadních firemních rozhodnutích, pracovní prostředí ve formě open space, častý stres v práci a nedostatek kariérních příležitostí. Ke všem těmto ukazatelům jsem navrhla doporučení ke zlepšení. This bachelor thesis deals with issue of job satisfaction. The theoretical part of the thesis explains basic terms and theories of work satisfaction. The thesis further clarifies internal and external factors of work satisfaction. The empirical part is based on Herzberg´s two-factor theory and its motivational and hygienic factors. The research of satisfaction shows that employees are satisfied. The company has achieved very positive results in all areas of research. Dissatisfaction was found out only in a few factors. The most problematic parts were the inability to participate in major corporate decisions, the open space, frequent work stress and lack of career opportunities. I suggested recommendations for all these indicators. Keywords: Práce; pracovní spokojenost; pracovní nespokojenost; faktory spokojenosti; zaměstnanec; vedoucí pracovník; organizace; Work; work satisfaction; work dissatisfaction; factors of satisfaction; employee; senior executive; organization Available in digital repository of UPOL.
Spokojenost pracovníků v organizaci

Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovní spokojenosti. Teoretická část práce objasňuje základní pojmy a teorie pracovní spokojenosti. Dále blíže rozvádí vnitřní a vnější faktory pracovní ...

NAVRÁTILOVÁ, Kristýna; KUBÁTOVÁ, Helena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Finanční gramotnost seniorů v mikroregionu Hustířanka
MATĚJKOVÁ, Markéta; ŠPATENKOVÁ, Naděžda
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá finanční gramotností seniorů v mikroregionu Hustířanka. Cílem teoretické části je vymezení pojmu finanční gramotnost, odhalení příčin a důsledků finanční negramotnosti, definice finančně gramotného člověka a Národní strategie finančního vzdělávání. V oblasti edukace seniorů jsou uvedeny možnosti vzdělávání a souvislost s počítačovou gramotností. Dále je vymezen pojem senior a predikován demografický vývoj v České republice. Empirická část je věnována úrovni finanční gramotnosti seniorů v mikroregionu Hustířanka, který je zde představen. Cílem práce je zjistit, jaká je úroveň finanční gramotnosti těchto seniorů a zda mají zájem o svou edukaci v této oblasti. The bachelor thesis deals with the financial literacy of seniors in the microregion Hustířanka. The aim of the theoretical part is to define the notion of financial literacy, to discover the causes and consequences of financial illiteracy, the definition of a financially literate person and the National Strategy of Financial Education. In the area of education of seniors there are presented possibilities of education and connection with computer literacy. The concept of senior and demographic development in the Czech Republic is also defined. The empirical part is devoted to the level of financial literacy of seniors in the micro-region Hustířanka, which is introduced here. The aim of the thesis is to determine the level of financial literacy of these seniors and whether they are interested in their education in this field. Keywords: Senior; vzdělávání seniorů; finanční gramotnost; finančně gramotný člověk; mikroregion Hustířanka.; Senior; education of seniors; financial literacy; financially literate person; microregion Hustířanka. Available in digital repository of UPOL.
Finanční gramotnost seniorů v mikroregionu Hustířanka

Bakalářská práce se zabývá finanční gramotností seniorů v mikroregionu Hustířanka. Cílem teoretické části je vymezení pojmu finanční gramotnost, odhalení příčin a důsledků finanční negramotnosti, ...

MATĚJKOVÁ, Markéta; ŠPATENKOVÁ, Naděžda
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Nábor a výběr zaměstnanců v organizaci
KUPČÍKOVÁ, Eva; GIGALOVÁ, Veronika
2019 - Czech
Nábor a výběr zaměstnanců začíná ve fázi plánování lidských zdrojů. Samotný proces náboru a výběru v sobě zahrnuje nespočet metod, jež mají pevně definovaná pravidla. Úspěšnost náboru a výběru je citelná v dobře zvládnuté adaptaci zaměstnance na jeho novém pracovním místě. Recruitment and selection of emloyees starts in the phase of human resources planning. The process of recruitment and selection itself includes countless methods which have determinately defined rules. Success of recruitment and selection is perceivable in a well managed adaption of employee in their new workplace. Keywords: Nábor a výběr zaměstnanců; získávání pracovníků; lidské zdroje.; Recruitment and selection of employees; hiring workers; human resources. Available in digital repository of UPOL.
Nábor a výběr zaměstnanců v organizaci

Nábor a výběr zaměstnanců začíná ve fázi plánování lidských zdrojů. Samotný proces náboru a výběru v sobě zahrnuje nespočet metod, jež mají pevně definovaná pravidla. Úspěšnost náboru a výběru je ...

KUPČÍKOVÁ, Eva; GIGALOVÁ, Veronika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

EMOČNÍ INTELIGENCE JAKO HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCE NA POZICI UČITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY
PILAŘOVÁ, Naďa; SMÉKALOVÁ, Eleonora
2019 - Czech
Práce se věnuje tomu, zda je emoční inteligence jedním z hodnotících kritérií při výběru zaměstnance na pozici učitelky mateřské školy. V teoretické části je uvedena charakteristika dítěte předškolního věku, instituce předškolního vzdělávání se zaměřením na pozici vedoucího pracovníka a pedagoga mateřské školy. Dále pak výběr zaměstnance a kapitola věnující se emoční inteligenci. Hlavní výzkumnou otázkou je zda ředitelky znají koncept emoční inteligence s podotázkou, jak tento koncept chápou. Zvolen byl kvalitativní výzkum. Výběrový soubor tvořilo 8 vedoucích pracovníků mateřských škol. Data byla získána pomocí polostrukturovaných rozhovorů a k analýze dat byly použity postupy metody zakotvené teorie. Výsledky ukazují, že polovina vedoucích pracovníků koncept nezná. Dále také ukazují, že emoční inteligence jako celek není při výběru zaměstnance sledován. Souvislost mezi tím, co si pod pojmem emoční inteligence respondenti představují a co je při výběru zaměstnance hodnoceno se však ukázala v několika oblastech. Přínosem práce je zmapování průběhu výběru zaměstnance a jeho obsahu. This thesis is focused on whether emotional intelligence is one of the evaluation criteria when selecting an employee for the position of kindergarten teacher. In the theoretical part there is a description of a preschool child, an institution of pre-school education with a focus on the position of a leader employee, and position of a teacher in kindergarten. Furthermore, this part includes the selection of an employee and there is a chapter devoted to emotional intelligence. The main research question is whether the directors know the concept of emotional intelligence with a sub-question of how they understand this concept. The qualitative research method was chosen. The sample consisted of eight kindergarten supervisory staff members. Data were obtained using semi-structured interviews and anchoring theory methods were used to analyze data. The results show that half of the managers are not familiar with the concept. Furthermore, they also show that emotional intelligence as a whole is not monitored when selecting an employee. However, the connection between what the respondents think about emotional intelligence and what is evaluated when choosing an employee has been shown in several areas. The benefit of this work is to map the employee selection process and its content. Keywords: výběr zaměstnance; pedagog; mateřská škola; emoční inteligence; employee selection; teacher; kindergarten; emotional intelligence Available in digital repository of UPOL.
EMOČNÍ INTELIGENCE JAKO HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCE NA POZICI UČITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

Práce se věnuje tomu, zda je emoční inteligence jedním z hodnotících kritérií při výběru zaměstnance na pozici učitelky mateřské školy. V teoretické části je uvedena charakteristika dítěte ...

PILAŘOVÁ, Naďa; SMÉKALOVÁ, Eleonora
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Výuka matematiky u žáků se zrakovým postižením na 2. stupni základních škol
SIBEROVÁ, Tereza; LUDÍKOVÁ, Libuše
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá výukou matematiky u žáků se zrakovým postižením. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá ze tří kapitol. První kapitola se věnuje oftalmologické propedeutice, druhá kapitola klasifikaci osoby se zrakovým postižením a následně klasifikaci z pohledu medicínského a speciálně pedagogického hlediska. Poslední kapitola se věnuje matematice osob se zrakovým postižením. Praktická část se zabývá historií a součastností vybraných škol a následným výzkumem, jak a podle jaké literatury vzdělávájí žáky na vybraných školách pro zrakově postižené. Cílem praktické části bylo zjistit, jak jsou žáci se zrakovým postiženým na školách vzděláváni. The bachelor's thesis is focused on teaching of Mathematics for pupils with a visual disability. The thesis is divided in two parts - theoretical and practical. The theoretical part consists of three chapters. The first chapter deals with the ophthalmological propaedeutic. The second chapter classifies a person with a visual disability also from the medical point of view and with the approach of the special pedagogy as well. The last chapter is focused on Mathematics for the persons with a visual disability. The practical part describes the history and the present of chosen schools and then the following research which presents how the pupils with a visual disability are educated at the chosen schools and what literature is followed for their education. The aim of the practical part was to find out how the pupils with a visual disability are educated nowadays at the secondary schools. Keywords: Oko; klasifikace osob se zrakovým postižením; matematika osob se zrakovým postižením; matematika; ososba se zrakovým postižením; vzdělávání; kompenzační pomůcky; Eye; classification of persons with a visual disability; Mathematics for persons with a visual disability; Mathematics; a person with a visual disability; education; compensatory aids. Available in digital repository of UPOL.
Výuka matematiky u žáků se zrakovým postižením na 2. stupni základních škol

Bakalářská práce se zabývá výukou matematiky u žáků se zrakovým postižením. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá ze tří kapitol. První kapitola se ...

SIBEROVÁ, Tereza; LUDÍKOVÁ, Libuše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Sebepojetí adolescentů s Aspergerovým syndromem v kontextu školy
LUKLOVÁ, Anežka; OBEREIGNERŮ, Radko
2019 - Czech
Bakalářská práce shrnuje teoretické poznatky o vývoji sebepojetí, období adolescence a Aspergerově syndromu v kontextu školního prostředí. Ve výzkumné části je věnován prostor osobní žité zkušenosti dvou chlapců s Aspergerovým syndromem, kteří jsou integrováni na gymnáziu. Všechny informace, které byly shromážděny z rozhovorů s psychology, pedagogy, rodiči a adolescenty samotnými, byly využity k vytvoření dvou případových studií. K analýze sebepojetí obou jedinců a zodpovězení výzkumných otázek byl využit standardizovaný Dotazník sebepojetí Piers-Harris 2 a polostrukturovaná interview podrobené interpretativní fenomenologické analýze. V rámci práce byly zodpovězeny dvě výzkumné otázky: Jak adolescent s Aspergerovým syndromem vnímá sám sebe v rámci školního prostředí; Co ovlivňuje jeho sebepojetí? Jako nedůležitější se ukázal vliv školního prostředí, vztahů, obranných mechanismů, pocitů méněcennosti a vývoje nadhledu a sebereflexe. The bachelor thesis summarizes theoretical knowledge about the development of the self-concept, the period of adolescence and Asperger's syndrome in the context of a school environment. The research is devoted to the personal experience of two boys with Asperger syndrome, who are integrated in a grammar school. All the information collected from interviews with psychologists, teachers, parents and the adolescents themselves was used to create two case studies. To analyse the self-concept of both individuals, the standardized self-concept questionnaire Piers-Harris 2 and semi-structured interviews subjected to interpretative phenomenological analysis were used. Two research questions were asked: a) How an adolescent with Asperger syndrome perceives himself within the school environment? b) What influences his self-concept? The most important influences were those of the school environment, relationships, defence mechanisms, inferiority feelings, perspective development and self-reflection. Keywords: sebepojetí; adolescence; Aspergerův syndrom; vzdělávání; self-concept; adolescence; Asperger's Syndrome; education Available in digital repository of UPOL.
Sebepojetí adolescentů s Aspergerovým syndromem v kontextu školy

Bakalářská práce shrnuje teoretické poznatky o vývoji sebepojetí, období adolescence a Aspergerově syndromu v kontextu školního prostředí. Ve výzkumné části je věnován prostor osobní žité zkušenosti ...

LUKLOVÁ, Anežka; OBEREIGNERŮ, Radko
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

CHARAKTERISTIKY KLIENTŮ OPAKOVANĚ VYUŽÍVAJÍCÍCH POBYTOVÝCH SLUŽEB STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE
STRÁNSKÁ, Věra; VIKTOROVÁ, Lucie
2019 - Czech
Bakalářská diplomová práce se zabývá charakteristikami klientů střediska výchovné péče, kteří se do střediska vracejí k opakovanému pobytu. V teoretické části práce je reflektována instituce středisek výchovné péče jako školských zařízení preventivně výchovné péče a školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, se zvláštním zřetelem ke středisku výchovné péče SVP Domek. Teoretická část práce se věnuje rovněž otázkám diagnostiky a terapie poruch chování, hyperkinetické poruchy a syndromu ADHD v kontextu středisek výchovné péče. Ve výzkumné části práce je popsán kvalitativní výzkum, jenž byl pojat jako vícepřípadová studie s využitím analýzy dokumentů. Kvalitativními výzkumnými metodami byly zjišťovány osobnostní, sociodemografické a anamnestické charakteristiky klientů středisky, zejména pak těch klientů, kteří se do střediska vracejí na opakovaný pobyt. Výsledná data byla vyhodnocována metodou Interpretativní fenomenologické analýzy-IPA. Takto navržený výzkum umožnil provedení polostrukturovaných interview a analýzu dokumentů, jejichž součástí byl i HSPQ dotazník. The diploma thesis deals with characteristics of clients of an educational care centre who return to the centre to stay there repeatedly. In the theoretical part, the institution of educational care centres as preventive-corrective educational facilities and as facilities for institutional and protective education is reflected. It is particularly aimed at the SVP Domek care centre. The theoretical part also focuses on issues such as diagnostics and therapeutics for behavioural disorders, the hyperkinetic disorder and ADHD in the context of educational care centres. The qualitative research, which was processed as a multi-case study using document analysis is described in the practical part. Qualitative research methods were used to identify the personality, socio-demographic and anamnestic characteristics of clients of the centres, especially those returning to the centre for repeated stays. The final data were analysed using the IPA - Interpretative Phenomenological Analysis. Such a survey enabled semi-structured interviews to be carried out as well as the document analysis which included a HSPQ interview. Keywords: charakteristiky klientů; středisko výchovné péče; poruchy chování; hyperkinetická porucha; syndrom ADHD;kvalitativní výzkum; IPA; polostrukturované interview; analýza dokumentů; HSPQ dotazník; characteristics of clients; educational care centre;behavioural disorders; hyperkinetic disorder; ADHD; qualitative research; IPA; semi-structured interview; document analysis; HSPQ interview Available in digital repository of UPOL.
CHARAKTERISTIKY KLIENTŮ OPAKOVANĚ VYUŽÍVAJÍCÍCH POBYTOVÝCH SLUŽEB STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE

Bakalářská diplomová práce se zabývá charakteristikami klientů střediska výchovné péče, kteří se do střediska vracejí k opakovanému pobytu. V teoretické části práce je reflektována instituce středisek ...

STRÁNSKÁ, Věra; VIKTOROVÁ, Lucie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

SPOKOJENOST ŽEN S JEJICH MATEŘSKOU ROLÍ V OBDOBÍ PO PORODU DO JEDNOHO ROKU VĚKU DÍTĚTE
CHMELAŘOVÁ, Jana; SOBOTKOVÁ, Irena
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá spokojeností žen s jejich mateřskou rolí v období po porodu do jednoho roku věku dítěte. Teoretická část se zaměřuje na vymezení mateřství, genderové role a přechod k mateřství, přípravu žen na mateřskou roli, očekávání vs. realitu mateřství, psychické změny v poporodním období, vývoj vztahu mezi matkou a dítětem a současnými problémy žen na mateřské a rodičovské dovolené. Cílem výzkumu bylo analyzovat spokojenosti matek s jejich mateřskou rolí. Vycházíme z předpokladu, že spokojenost nebo nespokojenost matek se týká stupně splnění jejich očekávání ve vztahu k mateřské roli. Těžiště práce spočívalo v kvalitativním přístupu. Výzkumný vzorek tvořilo 12 žen, které mají dítě ve věku od jednoho roku do tří let. Data byla získána prostřednictvím polostrukturovaných hloubkových rozhovorů. Na základě provedené analýzy jsme zjistili, že realita mateřství byla pro ženy náročnější, než čekaly, zejména pokud se jedná o změnu životního rytmu, strach o dítě a péči o něj v prvních týdnech mateřství. Výzkumná zjištění ukázala, že pro spokojenost žen s rolí matky je důležitá psychická zralost. The Bachelor Thesis deals with the satisfaction of women with their maternal role in the period after childbirth to one year of age. The theoretical part is focused on the definition of motherhood, gender roles and their transition to motherhood, preparation of women for their maternal role, expectation vs. reality of motherhood, mental changes in the afterbirth period, development of the relationship between the mother and her child and current problems of women on maternity leave and parental leave. The goal of the research was to analyze the satisfaction of mothers with their maternal role. We assume that the satisfaction or dissatisfaction of mothers is related to the degree of their expectation fulfillment in relation to the maternal role. The core of the work was qualitative approach. The research group consisted of 12 women - primiparas who have a child from one to three years old. The data was gained through semi-structured in-depth interviews. Based on the performed analysis, we found out that the reality of maternity was harder than the women expected, especially regarding changes in the rhythm of life, fear for their child and their care during the first weeks of maternity. The research findings showed that for the satisfaction of women with the role of mother, psychological maturity is important. Keywords: mateřství; spokojenost s mateřskou rolí; příprava na mateřství; adaptace na mateřství; vztah matky a dítěte; motherhood; satisfaction with the role of mother; preparation for the maternal role; adaptation to motherhood; relationship between mother and her child Available in digital repository of UPOL.
SPOKOJENOST ŽEN S JEJICH MATEŘSKOU ROLÍ V OBDOBÍ PO PORODU DO JEDNOHO ROKU VĚKU DÍTĚTE

Bakalářská práce se zabývá spokojeností žen s jejich mateřskou rolí v období po porodu do jednoho roku věku dítěte. Teoretická část se zaměřuje na vymezení mateřství, genderové role a přechod k ...

CHMELAŘOVÁ, Jana; SOBOTKOVÁ, Irena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases