Number of found documents: 237175
Published from to

Ekologické centrum
Šestáková Irena; Bruno Pella; Jílek Vratislav
2020 -
Výukové pavilóny Ekologického centra Prales sa nachádzajú v otvorenom prírodnom areáli, východne od železničnej zastávky pražskej mestskej časti Kbely. Dve hmoty sú položené v zapustenom dvore pod terénom, čím vytvárajú prostredie bez prírody. Návštevníka obklopuje iba ľudské dielo, ktoré však svojím programom ponúka cesty na ochranu a záchranu životného prostredia.Educational Pavilions of the Ecological Center are located in an open natural Area, east of the Railway Station in Prague´s Kbely District. Two Masses are placed within tight Pit bellow the Level of Terrain, thus creating an Enironment without Nature. Visitor is surrounded only by human Artwork, but It offers Ways to protect and save the Environment. Keywords: Ekologické centrum; Výukový pavilón; Ekocentrum; Praha; Kbely; Ecological Center; Educational Pavilion; Ecocenter; Prague; Kbely Available in digital repository of ČVUT.
Ekologické centrum

Výukové pavilóny Ekologického centra Prales sa nachádzajú v otvorenom prírodnom areáli, východne od železničnej zastávky pražskej mestskej časti Kbely. Dve hmoty sú položené v zapustenom dvore pod ...

Šestáková Irena; Bruno Pella; Jílek Vratislav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Městský nájemní dům, Karlín
Kuzemenský Michal; Jan Krouský; Ptáček Jan
2020 -
Městský nájemní dům stojí v Karlíně na rozhraní secesní a klasicistní zástavby. Z jedné strany se rohový dům obrací do křižovatky a z druhé by měl patřit do složité struktury karlínských vnitrobloků. Dotvoření bloku znamená dokončit myšlenky a úmysly, se kterými byly okolní domy stavěny, ale také vnést do této rozvíjející se pražské čtvrti něco nového a současného. Projekt je navrhován do kontextu nynějšího nemilosrdného trhu s nemovitostmi, a je tomu přizpůsobena velikost bytů i ostatních prostor.The city apartment building is located in Karlín on the border of Art Nouveau and Classicist built-up area. From one side, the corner house turns into a crossroads and from the other it should belong to the complex structure of the Karlín courtyards. To complete the block means completing the ideas and intentions with which the surrounding houses were built, but also bringing something new and contemporary to this developing Prague quarter. The project is designed in the context of the current merciless real estate market, and so the size of apartments and other premises is adapted to it. Keywords: bytový dům; nájemní dům; Karlín; beton; vnitroblok; dvůr; apartment house; courtyard; concrete; rental housing Available in digital repository of ČVUT.
Městský nájemní dům, Karlín

Městský nájemní dům stojí v Karlíně na rozhraní secesní a klasicistní zástavby. Z jedné strany se rohový dům obrací do křižovatky a z druhé by měl patřit do složité struktury karlínských vnitrobloků. ...

Kuzemenský Michal; Jan Krouský; Ptáček Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Bytový dům Nad Museem, Praha-Vinohrady
Plicka Ivan; Jana Nguyen; Bartoňová Lucie
2020 -
V bakalářské práci jsem se zabývala řešením prostoru nad Národním muzeem. Jedná se o pozemek mezi ulicemi Rubešova, Římská a Vinohradská na místě bývalé budovy Transgas. Mou myšlenkou bylo blok ucelit zastavěním proluky mezi budovou Českého rozhlasu a bytovým domem na ulici Vinohradská a vytvořením hmoty, která tento blok pomyslně uzavírá. Navrhovaný bytový dům je na svažitém pozemku a je kolmo k ulici Římská. Úmyslem bylo navrhnout objekt, který poskytne obyvatelům bydlení v lukrativní části centra Prahy a zajistí jim i soukromí v navrženém dvoře za domem.In my bachelor thesis I dealt with the solution of space behind the National Museum. It is a plot of land between Rubešova, Římská and Vinohradská streets on the location of the former Transgas building. My idea was to complete the block by design a bulding in an empty space between the building of the Český rozhlas and the apartment building on Vinohradská Street and creating a mass that closes the block. The designed apartment building is on a sloping plot and is vertical to Římská street. The idea was to design an object that would provide residents with a living in the lucrative part of the center of Prague and also provide them with privacy in the designed courtyard behind the house. Keywords: Bydlení; komunita; centrum; soukromí; Praha; Muzeum; Transgas; Housing; Community; Town center; Privacy; Prague; Museum; Transgas Available in digital repository of ČVUT.
Bytový dům Nad Museem, Praha-Vinohrady

V bakalářské práci jsem se zabývala řešením prostoru nad Národním muzeem. Jedná se o pozemek mezi ulicemi Rubešova, Římská a Vinohradská na místě bývalé budovy Transgas. Mou myšlenkou bylo blok ucelit ...

Plicka Ivan; Jana Nguyen; Bartoňová Lucie
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Domov pro seniory, Praha 2
Šestáková Irena; Silvia Novosadová; Jílek Vratislav
2020 -
Stavba sa nachádza na svažitom pozemku v Prahe, Vinohrady. Úlohou bolo navrhnúť komplex pre mobilných a imobilných seniorov. Miesto pre ich pokojný život. Nové navrhnuté objekty naväzujú na okolnú zástavbu. Komunikujú hlavne s časťou novej zástavby Vinohrad. V bakalárskej práci bol riešený štvorposchodový objekt z budovy A - ulice Španělská.The buildig is located on slopping land in Prague 2, Vinohrady. Task was designed complex for mobile and immobile seniors. Place for their peaceful life. New designed objects refer to surrounding building. The building communicates mainly with part of te new development. In the bachelor thesis was solved four - storey building from object A - street Španělská. Keywords: Domov pro seniory; mobilní; imobilní; Praha 2; Vinohrady; Home for seniors; mobile; immobile; Prague 2; Vinohrady Available in digital repository of ČVUT.
Domov pro seniory, Praha 2

Stavba sa nachádza na svažitom pozemku v Prahe, Vinohrady. Úlohou bolo navrhnúť komplex pre mobilných a imobilných seniorov. Miesto pre ich pokojný život. Nové navrhnuté objekty naväzujú na okolnú ...

Šestáková Irena; Silvia Novosadová; Jílek Vratislav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Městský nájemní dům, Karlín
Kuzemenský Michal; Štěpán Šmejkal; Jeřábek Vojtěch
2020 -
Městské nároží jako specifická role budovy, která doplňuje nedokončený blok a zároveň dotváří prostor veřejného prostoru křižovatky před sebou. Navržení novodobého objektu v kontextu rozličných struktur zejména klasicistní a secesní architektury i vzorků mladších vrstev pražského Karlína. Hledání současné formy důstojného standardu městského bydlení a způsobu, jak v srdci metropole žít s klidem a zelení na dosah.A city corner as a specific role of a building, the role which closes an unfinished city block and simultaneously shapes a space of a crossroad in front of itself. A design of a modern building in the context of various structures mainly in classicistic and Art Nouveau styles and also of some younger architectural layers of Prague Karlín. Searching for a contemporary form of a standard of a municipal housing with dignity and a way how to live in a very hearth of a capital in a peace and a nature. Keywords: Karlín; domov; slunce; oblouk; klid; vzduch; Karlín; home; sunshine; arc; peace; air Available in digital repository of ČVUT.
Městský nájemní dům, Karlín

Městské nároží jako specifická role budovy, která doplňuje nedokončený blok a zároveň dotváří prostor veřejného prostoru křižovatky před sebou. Navržení novodobého objektu v kontextu rozličných ...

Kuzemenský Michal; Štěpán Šmejkal; Jeřábek Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Bydlení, Mladá Boleslav
Mádr Josef; Gabriela Voláková; Kukral Ondřej
2020 -
Předmětem bakalářské práce bylo navrhnout objekt, který bude nejen parkovacím domem, ale přinese sídlišti jěště nějakou přidanou hodnotu. Součástí objektu je tedy bytová, parkovací a komerční část. Aby došlo k nabourání sídlištní kompozice, zvolila jsem z tohoto důvodu terasovitý vzhled.The subject of this thesis was to design a building, which will be not only a parking house, but also will have some added value for the housing estate. The building is composed of residential, parking and commercial parts. I chose terrace look, because I wanted to hack the aspect of housing estate composition. Keywords: bydlení; parkovaní; Mladá Boleslav; Terasy; sídliště; housing; parking; Mladá Boleslav; Terrace; housing estate Available in digital repository of ČVUT.
Bydlení, Mladá Boleslav

Předmětem bakalářské práce bylo navrhnout objekt, který bude nejen parkovacím domem, ale přinese sídlišti jěště nějakou přidanou hodnotu. Součástí objektu je tedy bytová, parkovací a komerční část. ...

Mádr Josef; Gabriela Voláková; Kukral Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Delfská věštba v Platónově Obraně Sókrata
Fučík, Jan; Synek, Stanislav; Bartoš, Hynek
2020 - Czech
Keywords: Platón; Sókratés; Delfská věštba; Apolón; Plato; Socrates; Delphic oracle; Apollo Available in a digital repository NRGL
Delfská věštba v Platónově Obraně Sókrata

Fučík, Jan; Synek, Stanislav; Bartoš, Hynek
Univerzita Karlova, 2020

Pojetí smrti v deníkových záznamech a korespondenci šlechtičen v raném novověku
Staňková, Veronika; Ondo Grečenková, Martina; Jirsová, Kateřina
2020 - Czech
Keywords: smrt; umírání; šlechta; víra; církev; dobrá smrt; ego-dokument; pramen; korespondence; deník; death; dying; aristocracy; faith; good death; ego-document; source; correspondence; diary Available in a digital repository NRGL
Pojetí smrti v deníkových záznamech a korespondenci šlechtičen v raném novověku

Staňková, Veronika; Ondo Grečenková, Martina; Jirsová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2020

Silné souvislé Steinerovské podgrafy s malým počtem Steinerovských vrcholů
Kemény, Tamás Dávid; Feldmann, Andreas Emil; Suchý, Ondřej
2020 - English
Title: Strongly Connected Steiner Subgraphs with Small Number of Steiner Vertices Author: Tamás Dávid Kemény Department: Department of Applied Mathematics Supervisor: Dr. Andreas Emil Feldmann, Department of Applied Mathematics Abstract: Two well-established methods of dealing with hard optimization problems have been to develop approximation and parameterized algorithms. Recent results have shown that for some problems, it is only by combining these two approaches, into so-called pa- rameterized approximation algorithms, that we are able to efficiently find solutions that are of reasonable quality. This is the viewpoint from which we study the problem known as the Strongly Connected Steiner Subgraph problem, where a set of terminal vertices of an edge-weighted directed graph needs to be strongly-connected in the cheapest way possible. Keywords: Strongly Connected Steiner Subgraphs, Parameterized Algorithms, Approxi- mation Algorithms, Bidirected Graphs iii Keywords: strongly-connected Steiner subgraphs; parameterized algorithms; approximation algorithms; bidirected graphs Available in a digital repository NRGL
Silné souvislé Steinerovské podgrafy s malým počtem Steinerovských vrcholů

Title: Strongly Connected Steiner Subgraphs with Small Number of Steiner Vertices Author: Tamás Dávid Kemény Department: Department of Applied Mathematics Supervisor: Dr. Andreas Emil Feldmann, ...

Kemény, Tamás Dávid; Feldmann, Andreas Emil; Suchý, Ondřej
Univerzita Karlova, 2020

Srovnání modelů pravděpodobností ve fotbalovém sázení
Kožnar, František; Večeř, Jan; Hlávka, Zdeněk
2020 - Czech
The aim of the thesis is to compare different statistical models for football betting odds and determine the best performing once based on the historical performance of sport teams. There are at least three possible approaches for computing the odds, namely logistic regression, Poisson regression and methods based on statistical machine learning. The idea is that the historical performance of teams is a good predictor of the future performance. Thus we can take the past performances, say all matches in the full season of the English Premier League (380 matches), and use these data for predicting the odds for the following season. The resulting odds should be compared with the actual results using the scoring rules, which will identify the best performing model. Cílem práce je porovnat různé statistické modely pro fotbalové kurzy a předpovědět co nejlépe chování týmu na základě historických výkonů týmu. Jsou zde nejméně tři možnosti, jak počítat pravděpodobnost, a to nelineární regrese, Poissonova regrese a metoda založená na strojovém učení. Myšlenkou je, že historické výkony týmů jsou dobré pro předpověď pro následující zápasy. Tedy můžeme vzít všechny zápasy v celé sezóně v Anglické Lize mistrů (380 zápasů) a použít data pro předpověď pravděpodobností pro další sezónu. Výsledné pravděpodobnosti by měli být porovnány se skutečnými výsledky a dle toho určíme nejlepší model. Keywords: sázkové kurzy; regresní analýza; strojové učení; betting odds; regression analysis; machine learning Available in a digital repository NRGL
Srovnání modelů pravděpodobností ve fotbalovém sázení

The aim of the thesis is to compare different statistical models for football betting odds and determine the best performing once based on the historical performance of sport teams. There are at least ...

Kožnar, František; Večeř, Jan; Hlávka, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases