Number of found documents: 256106
Published from to

Test softwaru pro energetické simulace budov
Barták Martin; Marek Konečný; Drkal František
2021 -
Obecně se tato bakalářská práce zabývá energetickými simulacemi budov a kontrolou kvality jejich výsledků. V této souvislosti se podrobněji věnuje testovací a diagnostické metodice BESTEST vyvinuté Mezinárodní energetickou agenturou. Hlavním cílem práce bylo provést test simulačního programu Design Builder metodikou BESTEST. Bylo zpracováno 29 z 35 případů, které BESTEST definuje. Výsledky vlastních simulací jsou porovnány s mezemi doporučenými metodikou BESTEST a s výsledky publikovanými vývojáři programu Design Builder, v práci označenými jako DB TEAM. Vlastní výsledky většinou alespoň přibližně souhlasí s výsledky DB TEAM a také většinou spadají do mezí stanovených BESTESTem. Významnější odchylky byly zjištěny u roční potřeby energie na vytápění pro případy 600, 610 a 900 a u roční potřeby energie na chlazení pro případ 250.In general, this bachelor thesis deals with building energy simulations and quality checking of their results. In this context, the attention is paid to the testing and diagnostic procedure BESTEST developed by the International Energy Agency. The main goal of this thesis was to test the simulation program Design Builder using the BESTEST procedure. Out of 35 cases defined by BESTEST, 29 were elaborated. The results of own simulations are compared with the limits recommended by BESTEST as well as with the results published by the Design Builder developers, in this thesis referred to as DB TEAM. The results were mostly in an approximate accordance with the DB TEAM results and they also fall into the limits recommended by BESTEST in most of the cases. More significant deviations were found in the annual heating energy need for the cases 600, 610 and 900, and in the annual cooling energy need for the case 250. Keywords: energetické simulace budov; validace; verifikace; BESTEST; Design Builder; building energy simulations; validation; verification; BESTEST; Design Builder Available in digital repository of ČVUT.
Test softwaru pro energetické simulace budov

Obecně se tato bakalářská práce zabývá energetickými simulacemi budov a kontrolou kvality jejich výsledků. V této souvislosti se podrobněji věnuje testovací a diagnostické metodice BESTEST vyvinuté ...

Barták Martin; Marek Konečný; Drkal František
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Využití čističek vzduchu
Vybíral Pavel; Gabriela Chládková; Mareš Luděk
2021 -
Práce se zabývá teorií suspendovaných znečisťujících částic, zhodnocením využití přenosných čističek vzduchu a aktuálně používanými technologiemi. V praktické části informuje o výsledcích měření s čističkami Daikin MC 707 VM a Ionic Care Triton X6 v reálném prostředí, u kterých posuzuje vybrané výkonnostní stupně a zaměřuje se také na závislost účinnosti čističky na umístění v prostoru. K měření koncentrací částic se používal analyzátor Grimm 1.109.Thesis deals with the theory of suspended particulate pollutants, assess the use of portable air purifiers and current used technology and informs about the results of experiment with Daikin MC 707 VM and Ionic Care Triton X6 in real environment. Performance of both air purifiers have been assessed at chosen setting according to room size and placement of air purifier. The concentration of pollutants is measured by the Dust monitor Grimm 1.109. Keywords: Čistička vzduchu; suspendované znečišťující částice; kvalita vnitřního vzduchu; filtrace vzduchu; filtry vzduchu; Air purifier; air pollutants; indoor air quality; filtration of air; air filters Available in digital repository of ČVUT.
Využití čističek vzduchu

Práce se zabývá teorií suspendovaných znečisťujících částic, zhodnocením využití přenosných čističek vzduchu a aktuálně používanými technologiemi. V praktické části informuje o výsledcích měření s ...

Vybíral Pavel; Gabriela Chládková; Mareš Luděk
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Porovnání procesů plazmového řezání
Kolařík Ladislav; Jan Horáček; Kovanda Karel
2021 -
Bakalářská práce se zabývá problematikou plazmového řezání. V práci je dále popsána historie, princip plazmového řezání, sestavení hořáků, další metody řezání a technické plyny. Experimentální část se zabývá porovnáním metod Silent cut a Contour cut. U obou metod byl porovnáván řez z hlediska drsnosti povrchu, kolmosti, tvrdosti, tepelně ovlivněné oblasti a hluku při řezání na 6 vzorcích z materiálu S235.The bachelor thesis deals with the issue of plasma cutting. The paper also describes the history, the principle of plasma cutting, assembly of torches, other cutting methods, and technical gases. The experimental part is concerned with the comparison of Silent Cut and Contour Cut methods. For both methods, the section was compared in terms of surface roughness, perpendicularity, hardness, heat affected area, and noise when cutting on 6 samples of S235 material. Keywords: Plazmové řezání; Contour cut; Silent cut; Plasma cutting; Contour cut; Silent cut Available in digital repository of ČVUT.
Porovnání procesů plazmového řezání

Bakalářská práce se zabývá problematikou plazmového řezání. V práci je dále popsána historie, princip plazmového řezání, sestavení hořáků, další metody řezání a technické plyny. Experimentální část se ...

Kolařík Ladislav; Jan Horáček; Kovanda Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Suspendované částice frakce PM10, PM2,5 a PM1
Vybíral Pavel; Barbora Krýslová; Červený Ondřej
2021 -
Práce se zabývá teorií frakcí PM10, PM2,5 a PM1 suspendovaných znečišťujících částic v ovzduší, zaměřuje se na jejich vliv na životní prostředí a zdravotní rizika pro člověka. Popisuje způsoby měření frakcí PMx a popisuje základní způsoby snižování emisí tuhých znečišťujících látek. Popisuje platnou současnou legislativu a vyhodnocuje situaci z hlediska znečišťování a znečištění v této oblasti v České republice.The bachelor thesis deals with the theory of fractions PM10, PM2,5 and PM1 of suspended pollutants in the air, focuses on their impact on the environment and health risks for humans. The work describes methods for measuring PMx fractions and describes basic methods for reducing emission of solid pollutants. It describes the current legislation and evaluates the situation in terms of pollution in this area in the Czech Republic. Keywords: Frakce PM; suspendované částice; zdravotní účinky; legislativa; tuhé znečišťující látky; snižování emisí; PM fraction; suspended particles; health effects; legislation; solid pollutants; emission reduction Available in digital repository of ČVUT.
Suspendované částice frakce PM10, PM2,5 a PM1

Práce se zabývá teorií frakcí PM10, PM2,5 a PM1 suspendovaných znečišťujících částic v ovzduší, zaměřuje se na jejich vliv na životní prostředí a zdravotní rizika pro člověka. Popisuje způsoby měření ...

Vybíral Pavel; Barbora Krýslová; Červený Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Požadavky předpisů na prokázání aeroelastické odolnosti letounu
Kratochvíl Aleš; Jan Semerák; Slavík Svatomír
2021 -
Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření přehledu a shrnutí požadavků leteckých předpisů na způsob prokázání odolnosti letadla vůči aeroelastickým jevům typu Flutter, reverze řízení, torzní divergence a whirl flutter. Přehled a shrnutí se týká předpisů civilních i vojenských letounů včetně kategorií kluzáků, vrtulníků, velmi lehkých a ultralehkých letadel a UAV, platných v České republice. Dále porovnání požadavků předpisů platných v České republice s předpisy vybraných národních a nadnárodních leteckých úřadů.The bachelor thesis is focused on creating an overview and summary of aviation regulation requirements for demonstrating the aircraft resistance to aeroelastic phenomena such as Flutter, Control reversal, Torsional divergence, and Whirl flutter. The overview and summary concerns regulation of civil and military aircrafts including gliders, rotorcrafts, very and ultralight aircrafts and UAV, valid in Czech Republic. The following is a comparison of requirements valid in Czech Republic with the regulation of selected national and multinational aviation authorities. Keywords: letecké předpisy; aeroelastické jevy; porovnání požadavků předpisů; pevnost vůči aeroelastickým jevům; aviation regulation; aeroelastic phenomena; comparison of regulatory requirements; strength due to aeroelastic phenomena Available in digital repository of ČVUT.
Požadavky předpisů na prokázání aeroelastické odolnosti letounu

Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření přehledu a shrnutí požadavků leteckých předpisů na způsob prokázání odolnosti letadla vůči aeroelastickým jevům typu Flutter, reverze řízení, torzní ...

Kratochvíl Aleš; Jan Semerák; Slavík Svatomír
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Termální nástřiky a jejich mechanické zkoušky
Kučera Jaromír; Kateřina Kobrlová; Ziegelheim Jindřich
2021 -
Termální nástřiky jsou rychle rostoucí postřiková technika v oblasti výroby používaná např.: v letectví, chemickém a petrochemickém průmyslu, automobilovém průmyslu, medicíně a biomedicíně. Mezi termálně stříkané povlaky patří termální bariérové nástřiky, což jsou žáruvzdorné vrstvy chránící základní materiál součástí pracujících v extrémně vysokých teplotách. Typickými výrobky používajícími termální bariérové nástřiky jsou turbínové lopatky, součásti strojů, ale také protézy. TBC poskytují ochranu před teplem, opotřebením a korozí, a proto se celosvětově používají pro široké spektrum aplikací. Cílem této bakalářské práce je poskytnout obecné informace o termálních bariérových nástřicích, a postupně vyřešit několik otázek. Na začátku si představíme procesy a principy používané pro TBC nástřiky. Poté se přesuneme v rešerši na část zabývající se hledáním nejlepší varianty termálního bariérového nástřiku pro použití v letectví, konkrétně ve vnitřní části plamence ve spalovací komoře leteckého motoru. Bakalářská práce je psaná ve spolupráci s GE Aviation Czech, kde nám poskytnou vzorky z vnitřního plamence leteckého motoru potřebné pro testovací část práce. V experimentální části práce budou vzorky podrobeny mechanickému testování, po kterém bude následovat vyhodnocení důležitých mechanických vlastností povlakového materiálu.Thermal spray coatings are rapidly growing spraying technique in the fields of manufacturing, e.g. aerospace, chemical and petrochemical industry, automotive, medicine and biomedicine. Among others, thermal spray coatings include thermal barrier coatings which are refractory layers protecting the base material of parts operating at extreme high temperatures. Typical products using thermal barrier coatings are turbine vanes, machinery parts but also prostheses. TBCs provide protection from heat, wear and corrosion, which is why are they used worldwide for a variety of applications. This writing is intended to provide general information about thermal barrier coatings and gradually resolve several issues. At the beginning of writing, I will provide information about types of processes and principles used for thermal barrier coatings and their performance. Then we will move on to the part in research in which we will endeavour to find out the best option for use of thermal barrier coatings in aerospace, concretely in an inner casing of a flame tube in a combustion chamber of an aircraft engine. Due to cooperation, GE Aviation Czech will provide samples used in the combustion chamber of the aircraft engine, which we will need for testing. In the experimental part, samples will be subjected to mechanical testing, which will be followed by evaluating important mechanical properties and critical parameters of coating material. Keywords: termální bariérové nástřiky; spalovací komora; atmosférické plasmové povlakování; mechanické testování; test ohybem; delaminace; thermal barrier coatings; combustion chamber; atmospheric plasma spraying; mechanical testing; bend test; delamination Available in digital repository of ČVUT.
Termální nástřiky a jejich mechanické zkoušky

Termální nástřiky jsou rychle rostoucí postřiková technika v oblasti výroby používaná např.: v letectví, chemickém a petrochemickém průmyslu, automobilovém průmyslu, medicíně a biomedicíně. Mezi ...

Kučera Jaromír; Kateřina Kobrlová; Ziegelheim Jindřich
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Modernizace historického modelu letounu
Prokop Petr; Štěpán Bekárek; Nožička Jiří
2021 -
Tato práce má za úkol modernizovat RC model ALFA z roku 1959 za účelem vytvoření cvičného modelu. Z původního modelu byl zachován tvar a konstrukce trupu, křídla byla nahrazena modernějším řešením, celý model byl zjednodušen, zvětšen a vzhledem k plánovanému užití jako cvičný model místy vyztužen. V rámci práce byl proveden základní aerodynamický výpočet letadla a samozřejmě došlo i k přidání ovládání dalších prvků jako výškového kormidla a křidélka. Jako pohon byl zvolen elektromotor a byla také vybrána vhodná baterie. V práci je proveden i rozbor rozložení hmotnosti letounu se všemi elektronickými součástkami. Ze známých parametrů byla stanovena doba letu. Byl proveden pevnostní výpočet křídla. V rámci práce byl dokončen model v Autodesk Inventoru, jehož původní verze vznikla v rámci předmětu Úvod do aplikované mechaniky.This work aims to modernize the RC model ALFA from 1959 in order to find a training model. From the original model, the shape and construction of the fuselage was preserved, the wings were changed in a more modern way. The whole model was simplified, enlarged and due to the intended use reinforced. As part of the work, a basic aerodynamic calculation of the aircraft was performed and of course, the control of other elements such as the elevator rudder and ailerons was added. The electric motor was selected as the drive and the battery was selected. The work also analyzes the weight distribution of the aircraft with all electronic components. The endurance in air was determined from the known parameters. The strength calculation of the wing was proved. As part of the work, the model was completed in Autodesk Inventor. The original version was created within the subject Introduction to Applied Mechanics. Keywords: Modernizace historického modelu; aerodynamický výpočet; doba letu; těžiště modelu; pevnostní výpočet hlavního nosníku; Modernization of the Vintage Aircraft Model; aerodynamic calculation; flight time; center of gravity; strength calculation of the main beam Available in digital repository of ČVUT.
Modernizace historického modelu letounu

Tato práce má za úkol modernizovat RC model ALFA z roku 1959 za účelem vytvoření cvičného modelu. Z původního modelu byl zachován tvar a konstrukce trupu, křídla byla nahrazena modernějším řešením, ...

Prokop Petr; Štěpán Bekárek; Nožička Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Energetická náročnost rozpojení hornin a minerálů
Krátký Lukáš; Jan Ledvinka; Jirout Tomáš
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá rozpojením či také zdrobňováním hornin, tj. jejich drcením či mletím. Představí problematiku získání požadované jemnosti zrn, základní principy zdrobňování a energetickou náročností tohoto procesu. V první části představí běžně používané stroje, princip jejich fungování, jejich přednosti a úskalí. V druhé části se bude zabývat různými přístupy k modelování energetické náročnosti zdrobňování a konečně v poslední části představí experiment s mletím horniny v laboratorních podmínkách a srovná naměřenou hodnotu spotřebované energie s teoretickými modely spotřeby podobných hornin.This bachelor's thesis deals with the comminution of minerals, i.e., their crushing or grinding. It introduces the issue of obtaining the required grain fineness, the basic principles of size reduction and energy requirements of this process. The first part introduces commonly used machines, the principle of their operation, their advantages and disadvantages. In the second part it discusses different approaches to modeling the energy demands of comminution. And finally in the last part it presents an experiment with comminution of rock in a laboratory tumbling mill and compares the measured energy consumption with theoretical models of consumption of similar rocks. Keywords: zdrobňování; mletí; drtiče; mlýny; Bond work index; energetická náročnost; comminution; grinding; crushers; grinding mills; Bond work index; energy requirement Available in digital repository of ČVUT.
Energetická náročnost rozpojení hornin a minerálů

Tato bakalářská práce se zabývá rozpojením či také zdrobňováním hornin, tj. jejich drcením či mletím. Představí problematiku získání požadované jemnosti zrn, základní principy zdrobňování a ...

Krátký Lukáš; Jan Ledvinka; Jirout Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Technika polní nemocnice
Kanaval Jan; Jakub Vlk; Cézová Eliška
2021 -
Práce seznamuje s profesí WATSAN (water-sanitation specialist), která se stará o plynulý chod polních nemocnic. Tato profese je zodpovědná za zajištění dodávky pitné a užitkové vody, zpracování odpadní vody, případně další technologie, se kterými tato profese přijde do kontaktu. Obsahem této práce je nejen popis používaných technologií, se kterými tato profese přijde do kontaktu, ale také vypracování metodických pokynů, které by budoucím uchazečům o tuto profesi mohly být užitečné.The work describes the issue of technological means associated with water management in several selected standardized hospitals. Furthermore, it introduces the profession of the so-called WATSAN (water-sanitation specialist), which is essentially a profession, which in field hospitals ensures smooth operation not only in dependence on water. I will also describe the means and technologies with which this profession comes into contact. This work should serve as a rough guide to this function. Keywords: Watsan; Polní nemocnice; Lékaři bez hranic; Technické zázemí polních nemocnic; Watsan; Field hospital; Resources and machines in field hospitals; Doctor without borders Available in digital repository of ČVUT.
Technika polní nemocnice

Práce seznamuje s profesí WATSAN (water-sanitation specialist), která se stará o plynulý chod polních nemocnic. Tato profese je zodpovědná za zajištění dodávky pitné a užitkové vody, zpracování ...

Kanaval Jan; Jakub Vlk; Cézová Eliška
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Carnotovy baterie (pumped thermal energy storage) - skladování elektřiny pomocí tepelných oběhů a systémů
Novotný Václav; Tomáš Sklář; Hrdlička František
2021 -
Tato bakalářská práce se v rešeršní části zabývá seznámením s tématem Carnotových baterií (PTES), porovnáním s typickými i vyvíjenými uložišti elektřiny. Praktická část se pak zabývá návrhem primitivního modelu Carnotovy baterie založené na Braytonově cyklu a také návrhem velikostí rezervoárů a výběrem možných materiálů. Ekonomická část pak porovnává Carnotovy baterie s lithium-iontovými bateriemi na základě prodejní ceny ukládané elektřiny a určuje, kdy je která technologie výhodnější.In the research part this thesis is dealing with the topic of Carnot Batteries, comparing them with typical and in-development energy storage technologies. The practical part is dedicated to proposal of a primitive model of Carnot Battery using Brayton cycle, as well as sizing of the reservoirs and choice of possible materials. The economical part is comparing Carnot Batteries with lithium-ion batteries based on the selling price of the stored elektricity and picking the proper situation for each of the two technologies. Keywords: Carnotovy baterie; PTES; Pumped thermal energy storage; Pumped thermal electricity storage; uložiště elektřiny; Braytonův oběh; Rankinův oběh; Power-heat-power; Carnot Batteries; PTES; Pumped thermal energy storage; Pumped thermal electricity storage; energy storage; Brayton cycle; Rankine cycle; Power-heat-power Available in digital repository of ČVUT.
Carnotovy baterie (pumped thermal energy storage) - skladování elektřiny pomocí tepelných oběhů a systémů

Tato bakalářská práce se v rešeršní části zabývá seznámením s tématem Carnotových baterií (PTES), porovnáním s typickými i vyvíjenými uložišti elektřiny. Praktická část se pak zabývá návrhem ...

Novotný Václav; Tomáš Sklář; Hrdlička František
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases