Number of found documents: 236028
Published from to

Vzájemné interakce pohanů a křesťanů v 1. - 3. století
Holeček, Adam; Říhová, Ladislava; Lášek, Jan Blahoslav
2019 - Czech
Keywords: křesťanství; pohané; židovství; Řím; římský pantheon; pronásledování; Arnobius; mučedníci; Dioklecián; christianity; gentiles; judaism; Rome; roman pantheon; persecution; Arnobius; martyts; Diocelcianus Available in a digital repository NRGL
Vzájemné interakce pohanů a křesťanů v 1. - 3. století

Holeček, Adam; Říhová, Ladislava; Lášek, Jan Blahoslav
Univerzita Karlova, 2019

Arnošt z Pardubic - život a dílo
Soukupová, Michala; Hrdlička, Jaroslav; Lášek, Jan Blahoslav
2019 - Czech
Keywords: Arnošt z Pardubic; Karel IV; České království; středověk; církev; pražské biskupství; pražské arcibiskupství; reformní činnost; sociální činnost; Jan Lucemburský; Ernest of Pardubice; Charles IV; Czech Kingdom; Middle Ages; the Church; Prague bishopric; Prague archbishopric; reform work; social work; John of Luxembourg Available in a digital repository NRGL
Arnošt z Pardubic - život a dílo

Soukupová, Michala; Hrdlička, Jaroslav; Lášek, Jan Blahoslav
Univerzita Karlova, 2019

Očekávání osob v nepříznivé sociální situaci od ICT vzdělávání
Votíková, Judita; Luptáková, Marina; Mazáčová, Nataša
2019 - Czech
Keywords: Andragogika; očekávání; aktivizační prostor; obtížná sociální situace; bezdomovectví; Andragogy; expectation; activisation area; unfavorable social situation; homelessness Available in a digital repository NRGL
Očekávání osob v nepříznivé sociální situaci od ICT vzdělávání

Votíková, Judita; Luptáková, Marina; Mazáčová, Nataša
Univerzita Karlova, 2019

Rodina v hmotné nouzi
PROCHÁZKOVÁ, Barbora
2019 - Czech
Bakalářská práce na téma Rodina v hmotné nouzi se zabývá problémy, kterým čelí rodiny ocitající se v systému pomoci v hmotné nouzi. Práce obsahuje popis systému pomoci v hmotné nouzi zahrnující vysvětlení, komu a k čemu jsou dávky určeny. Dále se zaměřuje na problematiku rodin v hmotné nouzi, kde blíže věnuje rodinám ohroženým hmotnou nouzí - rodině s osamoceným rodičem, rodině s nezaměstnaným členem domácnosti a rodině dítěte se zdravotním znevýhodněním. V praktické části práce jsou uvedeny čtyři skutečné případy rodin pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi s popisem jejich situace a problémy, kterým čelí. The bachelor thesis on "Family in Material Need" deals with the problems that faced families in the system of material need. The thesis contains a description of the system of material need including an explanation of whom and for what benefits are used. It also focuses on the issue of families in material need, where focuses more on families in danger with material need - a single parent family, a family with an unemployed family member and a family of a child with a health disadvantage. In the practical part of the thesis there are four real cases of families that receive benefits in material need with description of their situation and the problems that they face. Keywords: hmotná nouze; sociální zabezpečení; příspěvek na živobytí; doplatek na bydlení; mimořádná okamžitá pomoc; zdravotní znevýhodnění; osamocený rodič; rodina; problémy; material need; social security; subsistence allowance; housing supplement; extraordinary immediate assistance; health disadvantage; single parent; family; problems of families Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Rodina v hmotné nouzi

Bakalářská práce na téma Rodina v hmotné nouzi se zabývá problémy, kterým čelí rodiny ocitající se v systému pomoci v hmotné nouzi. Práce obsahuje popis systému pomoci v hmotné nouzi zahrnující ...

PROCHÁZKOVÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

V knihách je o Něm psáno. Nakladatelská teorie a praxe staré Jednoty bratrské
Hlouchová, Hana; Veverková, Kamila; Lášek, Jan Blahoslav
2019 - Czech
Keywords: Bible; Bible kralická; biblická společnost; biblické překlady; cenzura; didachografie; ilustrace; Ivančice; Jan Amos Komenský; Jan Blahoslav; Jan Hus; Jednota bratrská; Johann Gutenberg; kniha; knihtisk; knižní vazba; Kralice nad Oslavou; křesťanská literatura; Lešno; Martin Luther; mecenášství; nakladatelství; protestantismus; protireformace; reformace; tisk; tiskárna; tiskový stroj; typografie; Bible; Bible of Kralice; Kralice Bible; Bible society; Bible translations; censorship; didachography; illustration; Ivančice; Jan Amos Comenius; Jan Blahoslav; Jan Hus; Moravian Church; Unitas Fratrum; Unity of the Brethren; Johann Gutenberg; book; letterpress; bookbinding; Kralice nad Oslavou; christian literature; Lešno; Martin Luther; sponsorship; publishing; protestantism; counter-reformation; reformation; printing; printing office; printing machine; typography Available in a digital repository NRGL
V knihách je o Něm psáno. Nakladatelská teorie a praxe staré Jednoty bratrské

Hlouchová, Hana; Veverková, Kamila; Lášek, Jan Blahoslav
Univerzita Karlova, 2019

Hra s tuší a kouzlo pomíjivosti ve výtvarném umění dynastie Sung
Grofová, Karolína; Vihan, Jan; Alt, Jaroslav
2019 - Czech
Keywords: malířství; pomíjivost; dynastie Sung; čínská filosofie; tuš; Painting; Transience; Sung Dynasty; Chinese philosophy; Ink Available in a digital repository NRGL
Hra s tuší a kouzlo pomíjivosti ve výtvarném umění dynastie Sung

Grofová, Karolína; Vihan, Jan; Alt, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2019

Gijur
Klímová, Kateřina; Nosek, Bedřich; Holubová, Markéta
2019 - Czech
Keywords: Gijur; Konverze; Konvertita; Judaismus; Žid; Giyur; Conversion; Convert; Judaism; Jew Available in a digital repository NRGL
Gijur

Klímová, Kateřina; Nosek, Bedřich; Holubová, Markéta
Univerzita Karlova, 2019

Fenomén poutě v díle Paula Coelha
Wanková, Anna; Kostičová, Zuzana; Vojtíšek, Zdeněk
2019 - Czech
Keywords: Paulo Coelho; Svatojakubská pouť; poutník; Santiago de Compostela; poutnictví; Paulo Coelho; Way of Saint James; pilgrim; Santiago de Compostela; pilgrimage Available in a digital repository NRGL
Fenomén poutě v díle Paula Coelha

Wanková, Anna; Kostičová, Zuzana; Vojtíšek, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2019

Tělo v kontextu paliativní péče: Etnografická studie
Vaccari, Anna Caterina; Wolfová, Alžběta; Heřmanský, Martin
2019 - English
Keywords: paliativní péče,tělo,umírání; hygiena,'bounded body'; 'unbounded body'; palliative care; body; dying; hygiene practices; 'bounded body'; 'unbounded body' Available in a digital repository NRGL
Tělo v kontextu paliativní péče: Etnografická studie

Vaccari, Anna Caterina; Wolfová, Alžběta; Heřmanský, Martin
Univerzita Karlova, 2019

Vlivy působící na kulturní posvěcení autorů a jejich děl ukázané na příkladu ceny Magnesia Litera
Václavíková, Markéta; Špaček, Ondřej; Novotná, Hedvika
2019 - Czech
Keywords: Literární cena; ocenění; posvěcení; kniha; kultura; kulturní průmysl; Magnesia Litera; Literary prize; awards; consecration; book; culture; culture industry; Magnesia Litera Available in a digital repository NRGL
Vlivy působící na kulturní posvěcení autorů a jejich děl ukázané na příkladu ceny Magnesia Litera

Václavíková, Markéta; Špaček, Ondřej; Novotná, Hedvika
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases