Number of found documents: 223749
Published from to

Matematika a matematici na UP
KUDELOVÁ, Jana; MOLNÁR, Josef; RACHŮNEK, Jiří
2019 - Czech
Cílem této práce je popsat vývoj výuky matematiky na Univerzitě Palackého od roku 1946, informovat o obsahu a rozsahu vyučování a seznámit se s pedagogy. Součástí práce je také pojednání o olomoucké pobočce Jednoty českých matematiků a fyziků. The aim of this work is to describe the development of mathematics teaching at Palacký University since 1946, to inform about the content and extent of teaching and to get acquainted with the pedagogues. Part of the thesis is also a treatise on the Olomouc branch of the Union of Czech Mathematicians and Physicists. Keywords: matematika; Vysoká škola pedagogická; Přírodovědecká fakulta; Pedagogická fakulta; Univerzita Palackého; historie; Jednota českých matematiků a fyziků; olomoucká pobočka; Matematický klokan; Makos; Mathematics; University of Pedagogy; Faculty of Science; Faculty of Education; Palacký University; history; The Union of Czech Mathematicians and Physicists; Olomouc branch; Mathematical Kangaroo; Makos Available in digital repository of UPOL.
Matematika a matematici na UP

Cílem této práce je popsat vývoj výuky matematiky na Univerzitě Palackého od roku 1946, informovat o obsahu a rozsahu vyučování a seznámit se s pedagogy. Součástí práce je také pojednání o olomoucké ...

KUDELOVÁ, Jana; MOLNÁR, Josef; RACHŮNEK, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Analýza a elektronizace procesu zavádění GDPR na FEL ČVUT
Zoubek Lukáš; Soběslavský Jiří; Náplava Pavel
2019 - Czech
Tato práce se zabývá problematikou GDPR a zavedení GDPR na ČVUT. V první části práce se zaměřím na definování pojmů a seznámení se GDPR. Poté navrhnu podpůrný proces pro zavedení GDPR. V poslední části již navržený proces zelektronizuji pomocí nástroje Camunda a otestuji pomocí testovacích scénářů.This bachelor thesis deals with the topic of General Data Protection Regulation and implementation of this regulation on the Czech Technical Faculty in Prague. First of all, I shall focus on the proper introduction with GDPR and on definition of essential terms. The design of supporting process for the GDPR implementation follows. Lastly, the designed process is converted to the electronic form using the Camunda tool. This form is supposed to be tested based on testing scenarios. Keywords: Camunda,GDPR,Osobní údaj,BPM,BPMN,AngularJS; Camunda,GDPR,Personal information,BPM,BPMN,AngularJS Available in digital repository of ČVUT.
Analýza a elektronizace procesu zavádění GDPR na FEL ČVUT

Tato práce se zabývá problematikou GDPR a zavedení GDPR na ČVUT. V první části práce se zaměřím na definování pojmů a seznámení se GDPR. Poté navrhnu podpůrný proces pro zavedení GDPR. V poslední ...

Zoubek Lukáš; Soběslavský Jiří; Náplava Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Ontologický model pro Issue Tracking
Křemen Petr; Le Anh Viet Linh; Rybola Zdeněk
2019 - English
Mnoho issue tracking systému jsou od sebe navzájem odděleny, čímž je velké množství informací nespojeno. Role ontologie v počítačové vědě je vytvořit společné schéma, který lze sdílet mezi systémy, anotovat jejich data a spojit je tím dohromady ve snaze vytvořit velkou znalostní bázi. Tato práce se zabývá budováním takové ontologie koncepčním návrhem a vyhodnotí ji na malém datovém sadu. Výsledkem této práce je jednoduchý diagram navržený v OntoUML, který je schopen zachytit struktury issue tracking systému.Many issue tracking systems are disjointed from each other, rendering a great amount of information unconnected. The role of ontology in computer science is to create a common schema that can be shared among the systems, annotate their data and linking them all together in an effort to create a large knowledge base. This work will deal with employing such an ontology through conceptual design and evaluate it on a small data set of issues. The result of this work is a simple diagram designed in OntoUML that is able to capture the structures underlying issue tracking systems. Keywords: issue tracking,softwarový vývoj,konceptuální model,ontologie,ontologický model,Unified Foundational Ontology,OntoUML; issue tracking,software development,conceptual model,ontology,ontological model,Unified Foundational Ontology,OntoUML Available in digital repository of ČVUT.
Ontologický model pro Issue Tracking

Mnoho issue tracking systému jsou od sebe navzájem odděleny, čímž je velké množství informací nespojeno. Role ontologie v počítačové vědě je vytvořit společné schéma, který lze sdílet mezi systémy, ...

Křemen Petr; Le Anh Viet Linh; Rybola Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Pokročilý Firemní Issue Tracker
Křemen Petr; Abdalimov Zakir; Holubec Jakub
2019 - English
Současný trh systémů pro sledování řešení poskytuje širokou nabídku aplikací, které se liší mezi sebou svým zaměřením a účelem. Cílem této práce je navrhnout a naimplementovat takový systém, který by převzal charakteristiky a vlastnosti existujících aplikací pro sledování řešení a zároveň by poskytoval užitečnou funkcionalitu, která v těchto aplikacích chybí. Toto zahrnuje sledování řešení a kategorizace problém a jejích řešení pomocí RDF slovníků.The current market of the issue tracking systems offers a wide range of choices which vary from each other regarding their focus and usage. The aim of this work is to design and build such system which inherits characteristics and design choices from existing issue tracking applications and at the same time offers new useful features that they are lack of. The latter include solution tracking and categorization of issues and their solutions using RDF dictionaries. Keywords: sledování problémů,sledování řešení,kategorizace problémů,kategorizace řešení,RDF; issue tracking,solution tracking,issue categorization,solution categorization,RDF Available in digital repository of ČVUT.
Pokročilý Firemní Issue Tracker

Současný trh systémů pro sledování řešení poskytuje širokou nabídku aplikací, které se liší mezi sebou svým zaměřením a účelem. Cílem této práce je navrhnout a naimplementovat takový systém, který by ...

Křemen Petr; Abdalimov Zakir; Holubec Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vytvoření aplikace pro účely demonstrace výhod a nevýhod použití microservices
Náplava Pavel; Krahulec Vlastimil; Slavík Tomáš
2019 - Czech
Cílem bakalářské práce je vytvořit ukázkovou aplikaci pro demonstraci výhod a nevýhod architektury microservices. První část bakalářské práce je zaměřena na architekturu microservices, co to microservice je a jakým způsobem se aplikace na architektuře microservices implementuje. V druhé části jsou popsány vlastnosti dvou aplikací z korporátního prostředí, které jsou v současné době implementovány monoliticky. Třetí část bakalářské práce je zaměřena na popis vývoje backendu a frontendu ukázkové aplikace na architektuře microservices. Třetí část také obsahuje uživatelské scénáře, na kterých je demonstrována výhoda microservices. Závěrečná část se zabývá výhodami a nevýhodami architektury microservices včetně vyhodnocení náročnosti samotného vývoje.The aim of the bachelor thesis is to create a sample application to demonstrate the advantages and disadvantages of the microservices architecture. The first part of the bachelor thesis is focused on microservices architecture, what microservices is and how the application for the microservices architecture is implemented. The second part describes the properties of two corporate applications that are currently being implemented monolithically. The third part of the bachelor thesis is focused on description of backend and frontend development of sample application for microservices architecture. The third part includes user scenarios where the advantage of microservices is demonstrated. The last part deals with the advantages and disadvantages of the microservices architecture, including the evaluation of the complexity of the development itself. Keywords: Microservices architektura,pojem microservice,SOLID,vlastnosti microservices,automatizace microservices,vývoj microservices,monolitická architektura,implementace ukázkové aplikace,backend,Spring,maven,PostgreSql,Message broker,frontend,Angular 5,PrimeNg,uživatelské scénáře,výhody microservices,nevýhody microservices; Microservices architecture,concept microserices,SOLID,behavior microservices,automation microservices,development microservices,monolithic architecture,implementation sample application,backent,Spring,maven,PostgreSql,Message broker,frontend,Angular 5,PrimeNg,user scenarios,advantages microservices,disadvantages microservices Available in digital repository of ČVUT.
Vytvoření aplikace pro účely demonstrace výhod a nevýhod použití microservices

Cílem bakalářské práce je vytvořit ukázkovou aplikaci pro demonstraci výhod a nevýhod architektury microservices. První část bakalářské práce je zaměřena na architekturu microservices, co to ...

Náplava Pavel; Krahulec Vlastimil; Slavík Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Integrace žákyně s tělesným postižením DMO do tělesné výchovy
SILNÝ, Karel; WITTMANNOVÁ, Julie; ŘIČICA, Jakub
2019 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku integrace žáků se zdravotním znevýhodněním do běžné školy, konkrétně do hodin tělesné výchovy. Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat kvalitativní šetření formou případové studie a ze získaných výsledků vytvořit individuální vzdělávací plán pro záměrně vybranou žákyni s DMO. Teoretická část práce je nejprve věnována pohybu a tělesné výchově, dále se zabývá problematikou integrace a inkluze a nakonec se zaměřuje na zdravotní postižení a jeho dělení. Náplň praktické části tvoří výsledky a výstupy diagnostických metod a techniky použitých v případové studii (Minimalizovaný test motorických dovedností žáka s tělesným postižením, dotazník PACES, formulář DIC-CIT a dotazník disHBSC) a dále rozhovory s rodiči žákyně a učitelkou TV. Na jejich základě byla zpracována vstupní diagnostika a vytvořen individuální vzdělávací plán do tělesné výchovy odpovídající potřebám zkoumané žákyně. The bachelor thesis focuses on integration of physically disabled pupils into regular primary schools, specifically into physical education lessons. The main goal of the thesis was to conduct a case study and using the results of the study to create an individual curriculum for a specifically selected pupil suffering from cerebral palsy. The theoretical part of the thesis first talks about physical activity and physical education, next it focuses on integration and inclusion and finally it talks about physical disability. The practical part consists of the results and outcomes of the diagnostic methods and techniques used in the case study (Minimal Motor Skill Test for Disabled Pupil, PACES questionnaire, DIC-CIT form, disHBSC questionnaire) and also of the interviews with the pupil's parents and PE teacher. Based on this data an initial diagnosis was processed and an individual PE curriculum corresponding with the needs of the examined pupil was created. Keywords: integrace; inkluze; tělesné postižení; DMO; školní tělesná výchova; individuální vzdělávací plán; aplikované pohybové aktivity; integration; inclusion; physical disability; cerebral palsy; school physical education; individual curriculum plan; applied physical activity Available in digital repository of UPOL.
Integrace žákyně s tělesným postižením DMO do tělesné výchovy

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku integrace žáků se zdravotním znevýhodněním do běžné školy, konkrétně do hodin tělesné výchovy. Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat kvalitativní ...

SILNÝ, Karel; WITTMANNOVÁ, Julie; ŘIČICA, Jakub
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Závislostní chování ve vztahu k online hrám v osobní historii adolescentů škodlivě užívajících návykové látky
Metelková, Marcela; Vacek, Jaroslav; Zachová, Kateřina
2019 - Czech
Background: Behavioral addictions, particularly so-called online addictions, have become a highly active research area. Nowadays, addictive behavior towards computer games can be included into other risky activities in adolescence such as substance abuse. The connection to personality traits is now being studied by many mental health professionals. The idea of correlation between the effect of excessive online gaming and the personal history of adolescents who are currently treated in a juvenile facility for substance abuse led me towards writing this study. Aims: This thesis aims to present the connection between addictive behavior and online gaming, specifically, the connection between playing computer games in childhood and excessive substance abuse later in adolescence. The goal of this study is to describe the development of excessive online gaming towards substance abuse in the cases of chosen adolescents. The thesis focuses on the occurrence of the combination of selected phenomena in the subject's development considering motivation, while also looking at the personal experiences of respondents. The study of personality traits is also specifically studied in connection to high-risk behavior and other factors that may influence the development of addictive behavior. Methods: The concept of... Východiska: Nelátkové závislosti a konkrétně tzv. online závislosti jsou v posledních letech stále aktuálnějším tématem. Závislostní chování vzhledem k počítačovým hrám lze v současnosti vedle užívání návykových látek a jiných rizikových aktivit zařadit mezi rizikové projevy v období adolescence a souvislost s osobnostními rysy sleduje řada odborníků. Zjištění výskytu nadměrného hraní online her v osobní historii adolescentů, kteří jsou umístěni v diagnostickém ústavu z důvodů užívání návykových látek, mne vedlo k sepsání této práce. Cíl: Práce se zaměřuje na problematiku závislostního chování ve vztahu k online hrám. Klade si za úkol zmapovat možnou souvislost mezi nadměrným hraním online her v dětství a následným zneužíváním návykových látek v adolescenci. Výzkumným cílem je popsat vývoj od nadměrného hraní online her k užívání návykových látek u vybraných adolescentů. Práce se zabývá výskytem kombinace fenoménů užívání návykových látek a hraní online her ve vývoji jedince z pohledu motivace a zaměřuje se na osobní prožitky respondentů výzkumu. Sledovány jsou zejména osobnostní rysy související s rizikovým chováním a další významné faktory mající vliv na vznik a rozvoj závislostního chování. Metody: Práce vychází z kvalitativního přístupu, design má charakter vícečetné případové studie. Výzkumný... Keywords: závislostní chování; závislost na online hrách; závislost na internetu; škodlivé užívání; drogy; osobní historie; kvalitativní výzkum; addictive behavior; online gaming addiction; Internet addiction; harmful use; drugs; personal history; qualitative research Available in a digital repository NRGL
Závislostní chování ve vztahu k online hrám v osobní historii adolescentů škodlivě užívajících návykové látky

Background: Behavioral addictions, particularly so-called online addictions, have become a highly active research area. Nowadays, addictive behavior towards computer games can be included into other ...

Metelková, Marcela; Vacek, Jaroslav; Zachová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2019

Jak klienti s duálními diagnózami vnímají léčbu v TK Tao Bílá Voda
Papšíková, Soňa; Radimecký, Josef; Reichelová, Lenka
2019 - Czech
Keywords: závislost; duální diagnóza; pobytová léčba; terapeutická komunita; dependence; dual diagnose; residential treatment; therapeutic community Available in a digital repository NRGL
Jak klienti s duálními diagnózami vnímají léčbu v TK Tao Bílá Voda

Papšíková, Soňa; Radimecký, Josef; Reichelová, Lenka
Univerzita Karlova, 2019

Case management a terénní práce v oblasti Jesenického regionu
Rozborilová, Soňa; Libra, Jiří; Matoušek, Petr
2019 - Czech
Keywords: case management - sociální služby - terénní práce - pracovní tým; Case management -social services - streetwork - work team Available in a digital repository NRGL
Case management a terénní práce v oblasti Jesenického regionu

Rozborilová, Soňa; Libra, Jiří; Matoušek, Petr
Univerzita Karlova, 2019

Zakladatelé zařízení pro léčbu závislosti na alkoholu na našem území na počátku 20. století
Hrubá, Dita; Šejvl, Jaroslav; Popov, Petr
2019 - Czech
Background: At the turn of the 19th and 20th century on the historical territory of Czech and Moravia alcoholism was considerable social and health issue. At the beginning of 20th century specialized institutions for treatment of alcohol dependence are being established in our country. Aims: The goal of this thesis is to depict the lives and thoughts of the institutional alcohol treatment founders in our country at the beginning of 20th century, to map the beginning of the alcohol treatment in this period and to describe the emerging institutions. Methods: Qualitative content analysis of fixed documents was applied to collect the data. The data was coded and interconnected according to mutual relations in context of establishment of institutional alcohol treatment in our country. Results: At least a partial continuum describing the lives and thoughts of leading founders of institutions for treatment of alcohol dependence is carried out. Conclusion: Since 1895 MUDr. Jan Šimsa has already been expressing the need to treat the people dependent on alcohol in a specialized institutions. Also Mr Bedřich Konařík-Bečvan describes the need of establishing a specialized institution for dependence treatment and in 1911 in Velké Kunčice he is opening the first institution of this type. After the First World... Východiska: Na přelomu 19. a 20. století představoval alkoholismus na historickém území Čech a Moravy již značný zdravotní i sociální problém. Počátkem 20. století vznikají na našem území první odborná zařízení pro léčbu závislosti na alkoholu. Cíl práce: Cílem této práce je popsat životy a myšlenky zakladatelů ústavní léčby proti alkoholu na našem území na počátku 20. století, zmapovat začátky oboru léčby závislosti na alkoholu v daném období a zároveň popsat vzniklá zařízení. Metody: Pro sběr dat byla použita obsahová kvalitativní analýza fixovaných dokumentů. Data byla kódována a propojována podle vzájemného vztahu v kontextu vzniku ústavní léčby závislosti na alkoholu u nás. Výsledky: Podařilo se vytvořit alespoň částečné kontinuum popisující životy a myšlenky předních zakladatelů zařízení pro léčbu závislosti na alkoholu na našem území. Závěr: MUDr. Jan Šimsa vyjadřuje potřebu léčit lidi závislé na alkoholu ve zvláštním zařízení již roku 1895. Potřebu vzniku specializovaného zařízení pro léčbu závislosti na alkoholu popisuje i p. Bedřich Konařík - Bečvan, který roku 1911 uvádí do chodu vůbec první léčebnu tohoto typu ve Velkých Kunčicích. Po první světové válce pak buduje Bedřich Konařík spolu s předsedou Československého abstinentního svazu - prof. Břetislavem Foustkou nové plně hodnotné... Keywords: alkohol; závislost; léčba; léčebna; Čechy; 20.století; alcohol; addiction; treatment; sanatorium; Bohemia; 20th century Available in a digital repository NRGL
Zakladatelé zařízení pro léčbu závislosti na alkoholu na našem území na počátku 20. století

Background: At the turn of the 19th and 20th century on the historical territory of Czech and Moravia alcoholism was considerable social and health issue. At the beginning of 20th century specialized ...

Hrubá, Dita; Šejvl, Jaroslav; Popov, Petr
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases