Number of found documents: 295418
Published from to

Využití canisterapie při práci s kolektivem dětí v mateřské škole
HOSENSEIDLOVÁ, Barbora
2023 - Czech
V bakalářské práci se zaměřuji na podporu vztahů ve skupině dětí mateřské školy a odbourávání strachu ze zvířete prostřednictvím canisterapie. Cílem práce je vytvořit metodický soubor směřující k naplnění stanovených cílů při práci s kolektivem. Dílčím cílem bakalářské práce je praktická realizace vytvořených celků a jejich následná reflexe. K naplnění záměru byla použita kvalitativní strategie. Práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část popisuje způsob předškolního vzdělávání, adaptaci dítěte na mateřskou školu a vymezuje pojem canisterapie. V praktické části jsou rozepsány jednotlivé celky s následnou reflexí. Výstupem bakalářské práce je metodický soubor obsahující šest celků, které mohou posloužit terapeutům při přímé pedagogické práci s dětmi předškolního věku. In graduation thesis I am focusing on supporting relations in the group of kindergarten children and eliminating fear of animal through canistherapy. The main aim is to create methodological complex tending to fill set goals during the work with the group. The partial goal of the graduation thesis is a practical realization created complexes and their reflection. A qualitative strategy was used to reach the purpose. The work contens two parts. The theoretical part describe the method of preschool education, children adaptation to kindergarten and here is defined the koncept of canisterapy. The practical part, complexes are detailed and reflected. The output of graduation thesis is a methodological complex involves six units, which could use therapists in direct work with children of preschool age. Keywords: Předškolní vzdělávání; sociální skupina; adaptace dítěte; canisterapie; Preschool education; children adaptation; social group; canistherapy Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití canisterapie při práci s kolektivem dětí v mateřské škole

V bakalářské práci se zaměřuji na podporu vztahů ve skupině dětí mateřské školy a odbourávání strachu ze zvířete prostřednictvím canisterapie. Cílem práce je vytvořit metodický soubor směřující k ...

HOSENSEIDLOVÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Lidové tradice ve výtvarných činnostech v předškolní třídě mateřské školy
BALDOVÁ, Markéta
2023 - Czech
Tématem bakalářské práce jsou lidové tradice ve výtvarných činnostech v předškolní třídě mateřské školy. Cílem práce bylo vytvoření souboru výtvarných činností pro posílení významu lidových tradic v životě mateřské školy. Teoretická část obsahuje kapitoly vztahující se k dítěti předškolního věku, lidovým tradicím a výtvarným činnostem v rámci RVP PV, dále kapitoly o historii, významu lidových tradic s možností jejich využití ve výtvarných činnostech v mateřské škole. Pozornost je věnována i výtvarným činnostem a výtvarným technikám vhodným v předškolním vzdělávání. V praktické části jsou vypracovány náměty pro výtvarné činnosti související s lidovými zvyky a tradicemi a popis jejich realizace s předškolními dětmi s následným hodnocením. Odpovědi na výzkumné otázky jsou formulovány na základě zúčastněného pozorování a skupinového rozhovoru. Průběh činností byl zaznamenáván videonahrávkou. The topic of the bachelor's thesis is folk traditions in art activities in the preschool class of the kindergarten. The aim of the work was to create a set of creative activities to strengthen the importance of folk traditions in the life of a kindergarten. The theoretical part contains chapters related to the preschool child, folk traditions and creative activities within the RVP PV, as well as chapters on the history, meaning of folk traditions with the possibility of their use in creative activities in kindergarten. Attention is also paid to creative activities and creative techniques suitable for preschool education. In the practical part, ideas for creative activities related to folk customs and traditions are developed, as well as, a description of their implementation with preschool children with subsequent evaluation. The answers to the research questions are formulated on the basis of participant observation and group interview. The course of activities was recorded by video recording. Keywords: lidové tradice; výtvarné činnosti; předškolní vzdělávání; folk traditions; creativeactivities; preschooleducation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Lidové tradice ve výtvarných činnostech v předškolní třídě mateřské školy

Tématem bakalářské práce jsou lidové tradice ve výtvarných činnostech v předškolní třídě mateřské školy. Cílem práce bylo vytvoření souboru výtvarných činností pro posílení významu lidových tradic v ...

BALDOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Aspekty tragédie v románech A Farewell to Arms Ernesta Hemingwaye a The Great Gatsby F. S. Fitzgeralda
ŠACH, Pavel
2023 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Aspekty tragédie v románech A Farewell to Arms Ernesta Hemingwaye a The Great Gatsby F. S. Fitzgeralda

ŠACH, Pavel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Arthur Ransome, (nejen) autor dětských knih o Vlaštovkách a Amazonkách
ZMYKALO, Daniel
2023 - English
Předmětem zkoumání bakalářské práce je život a dílo britského autora dětských knih příběhů o Vlaštovkách a Amazonkách Arthura Ransoma. Práce v úvodu představí životopis kontroverzního autora, který proslul jako autor série dětských příběhů a zároveň naplňoval představu bohémského životního stylu a nevšedních zájmů v kulturní i politické oblasti. Cílem práce je kriticky zhodnotit rozporuplné osudy a peripetie autorova života na základě biografických a autobiografických pramenů (Brogan, Chambers, Hyland, Ransome) a pokusit se vystihnout podstatu dětských dobrodružných příběhů meziválečného období v Anglii se zaměřením na charakteristiku regionu tzv. Jezerní oblasti (Lake District) a jeho kulturního dědictví. V závěru práce porovná kritickou odezvu a kulturní význam Ransomových příběhů ve 20. století a v současnosti. The subject of the bachelor's thesis will be the life and literary work of the English author Arthur Ransome. The work will first focus on a detailed description of the author's life and what led him to write a children's book series, even though he lived a bohemian life and had extraordinary interests in culture and politics. The aim of the thesis is to critically evaluate the contradictory destinies and vicissitudes of the author's life based on biographical and autobiographical sources (Brogan, Chambers, Hyland, Ransome) and try to capture the essence of children's adventure stories in England with a focus on the characteristics of the Lake District) and its cultural heritage. At the end of the work, it compares the critical response and cultural significance of Ransom's stories in the 20th century and the present. Keywords: Vlaštovky a Amazonky; Jezerní oblast; Arthur Ransome; Dětská literatura Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Arthur Ransome, (nejen) autor dětských knih o Vlaštovkách a Amazonkách

Předmětem zkoumání bakalářské práce je život a dílo britského autora dětských knih příběhů o Vlaštovkách a Amazonkách Arthura Ransoma. Práce v úvodu představí životopis kontroverzního autora, který ...

ZMYKALO, Daniel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Podmínky mateřských škol pro výchovu a vzdělávání dětí od dvou do tří let
KRČILOVÁ, Jana
2022 - Czech
Tématem bakalářské práce jsou podmínky mateřských škol pro výchovu a vzdělávání dětí od dvou do tří let. Bakalářská práce je rozdělena na dvě základní části - teoretickou a praktickou. Teoretická část mimo podmínek vzdělávání v mateřských školách (a to především podmínek pro děti mladší tří let) přibližuje vývoj a schopnosti dítěte od dvou do tří let prostřednictvím vývojové psychologie. Praktická část se věnuje kvalitativnímu výzkumu, jenž byl proveden na základě osobních návštěv, konzultací a rozhovorů s pedagogy ve třech vybraných mateřských školách na Humpolecku. Cílem práce je vysvětlit jednotlivé podmínky (materiální, personální, psychosociální, a jiné.), a zjistit jakým způsobem mateřské školy zajišťují podmínky pro výchovu a vzdělávání dětí mladší tří let. The topic of this bachelor's thesis approaches the issue of the conditions of kindergartens for the education of children aged 2-3 years old. The thesis is divided into two basic parts - theoretical and practical. The theoretical part describes the conditions of education in kindergartens (especially the conditions for children under the age of three years old) and also describes the development and abilities of a child between two to three years of age using developmental psychology. The practical part is devoted to qualitative research, which was conducted on the basis of personal visits, consultations and interviews with teachers in three selected kindergartens in Humpolec area. The aim of the thesis is to explain the individual conditions (material, personnel, psychosocial, etc.) and to find out how kindergartens provide conditions for the upbringing and education of children under three years of age. Keywords: dvouleté dítě; mateřská škola; podmínky; výchova; vzdělávání; a two-year-old child; kindergarten; conditions; upbringing; education Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Podmínky mateřských škol pro výchovu a vzdělávání dětí od dvou do tří let

Tématem bakalářské práce jsou podmínky mateřských škol pro výchovu a vzdělávání dětí od dvou do tří let. Bakalářská práce je rozdělena na dvě základní části - teoretickou a praktickou. Teoretická část ...

KRČILOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Analýza německých propagačních a lektorských textů Státního zámku Vimperk. K problematice odborného překladu
HEJLKOVÁ, Kateřina
2022 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Analýza německých propagačních a lektorských textů Státního zámku Vimperk. K problematice odborného překladu

HEJLKOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Diverzita hálkotvorných členovců žijících v podrostu a korunách blahovičníku \kur{Eucalyptus tereticornis }
SLOVÍKOVÁ, Veronika
2022 - Czech
The diversity of gall-inducing arthropods in different forest strata is still not thoroughly explored. In this thesis, I provide a compilation of current knowledge on the biology, diversity and habitats of gall-inducing arthropods. The role of gall morphotypes in research of gall-inducer diversity is likewise discussed. Additionally, I compare the differences in gall communities between the canopy and understory strata of Eucalyptus tereticornis in Australia. I use gall morphotypes to test how the strata affect the abundance, species richness and diversity of gall-inducer communities. Galls found on leaves taken from the canopy and understory of Eucalyptus were identified into morphotypes based on their properties. I used those morphotypes in my analyses, and created a manual containing descriptions and images of each used morphotype so that it may be used in following research. Keywords: gall; diversity; eucalyptus Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Diverzita hálkotvorných členovců žijících v podrostu a korunách blahovičníku \kur{Eucalyptus tereticornis }

The diversity of gall-inducing arthropods in different forest strata is still not thoroughly explored. In this thesis, I provide a compilation of current knowledge on the biology, diversity and ...

SLOVÍKOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Tesařík alpský (\kur{Rosalia alpina}) v Ralské pahorkatině
KOVÁŘOVÁ, Pavlína
2022 - Czech
The Rosalia longicorn (Rosalia alpina; Linnaeus, 1758) is a protected saproxylic (deadwood-depending) beetle species. Thanks to its attractive colouring, it acts as an umbrella species important for biodiversity conservation. The beetle has disappeared from many places in the Czech Republic, with one of the last populations surviving in the Ralska upland. Using the capture-mark-recapture method, I estimated the local population size, and mobility of the species, and related the results to the data obtained in previous years. The outcome will support more efficient conservation strategies targeted at this species in the Ralska upland. Keywords: tesařík; ohrožený druh; populace; zpětné odchyty; mrtvé dřevo; longhorn beetle; endangered species; population; mark-recapture; dead wood Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Tesařík alpský (\kur{Rosalia alpina}) v Ralské pahorkatině

The Rosalia longicorn (Rosalia alpina; Linnaeus, 1758) is a protected saproxylic (deadwood-depending) beetle species. Thanks to its attractive colouring, it acts as an umbrella species important for ...

KOVÁŘOVÁ, Pavlína
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Časoprostorové využití lokality stádem zpětně šlechtěných praturů
JAKEŠOVÁ, Kristýna
2022 - Czech
Cílem této práce bylo sledovat chování zpětně šlechtěných praturů v přírodní rezervaci Milovice. Předmětem sledování byla zaprvé jejich denní aktivita a možné rozdíly mezi věkovými a pohlavními kohortami, zadruhé sezónní cykly a zatřetí využití dané lokality. Výsledky byly diskutovány s literaturou týkající se vyhynulých praturů a dosud žijícího divokého skotu. The aim of this thesis was to monitor the behaviour of the back-crossed aurochs in the nature reserve Milovice. The subject of monitoring was first their daily activity and the possible differences between age and sex groups, second the seasonal cycles and third the usage of the locality. Results were discussed with literature concerning the extinct aurochs and still-living wild cattle. Keywords: pratur; přírodní rezervace; Milovice; polodivoký chov; aurochs; nature reserve; Milovice; semi-wild cattle Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Časoprostorové využití lokality stádem zpětně šlechtěných praturů

Cílem této práce bylo sledovat chování zpětně šlechtěných praturů v přírodní rezervaci Milovice. Předmětem sledování byla zaprvé jejich denní aktivita a možné rozdíly mezi věkovými a pohlavními ...

JAKEŠOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Mýtus Kubata. Reprezentace jednoho českého typu v kultuře 19. a první poloviny 20. století.
HLAVATÁ, Marie
2022 - Czech
Bakalářská práce se zaměří na reprezentaci zbudovského sedláka Jakuba Kubaty v kultuře 19. a první poloviny 20. století. Tato osobnost, jejíž skutečné životní peripetie nejsou doposud přesně doloženy, se stala známou literární figurou několika románů, povídek i dramat. Tyto literární doklady budou v práci za využití dostupných databází (Caslin, Retrobi, ČEK) komplexně soustředěny a podrobně analyzovány. Hlavní pozornost práce bude věnována mytologizaci Kubaty jako národního typu a ideálu selského stavu. Reflektována bude rovněž dobová polemika o významu Kubaty, která se objevila v dobovém tisku v souvislosti se stavbou jeho pomníku na zbudovských Blatech r. 1904 The bachelor's thesis will focus on the representation of Jakub Kubata ? a peasant from Zbudov ? in the culture of 19th and the first half of 20th century. This personality, whose real life peripeteia have not yet been precisely documented, became a well-known literary figure in several novels, short stories and dramas. These literary documents will be comprehensively gathered and analyzed in detail in the thesis using the available databases (Caslin, Retrobi, ČEK). The main focus of the thesis will be the mythologising of Kubata as a national type and of the peasant ideal. The contemporary argument about the importance of Kubata, which appeared in the contemporary press in the context of the construction of his monument in the area of Zbudovská Blata in year 1904, will also be reflected Keywords: Kubata; národní diskurs; mýtizace; dějiny 19. století; Kubata; national discourse; mytisification; 19th century history Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Mýtus Kubata. Reprezentace jednoho českého typu v kultuře 19. a první poloviny 20. století.

Bakalářská práce se zaměří na reprezentaci zbudovského sedláka Jakuba Kubaty v kultuře 19. a první poloviny 20. století. Tato osobnost, jejíž skutečné životní peripetie nejsou doposud přesně ...

HLAVATÁ, Marie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases