Number of found documents: 7524
Published from to

Modální sloveso "shall" a jeho vývoj právnické angličtině
Kirakosyanová, Natali; Tichý, Ondřej; Čermák, Jan
2021 - English
and key words This BA thesis focuses on examining the development of the use of the modal verb SHALL in legal documents in the English language. The modal verb SHALL still has its place in legal English and, as the manuals indicate, it can point to the precision of legal language. However, ambiguity is a rather undesirable phenomenon in legal language, and due to the growing number of legal documents and drafters, the meanings of modal verbs expanded over time, reducing the level of precision and opening the door to ambiguity. The BA thesis aims to analyse the development of the use of SHALL in court decisions in given time periods, further classify the samples based on semantics, as described by dictionaries of legal English, and point out the gradual growth in the use of certain meanings of the modal verb SHALL, possibly causing ambiguity in legal documents. To compare the development, and especially the frequency of use, the same method is used within the common language, which is analysed using non-legal corpora. Keywords: modal verbs, modality, shall, legal English, language change a klíčová slova Bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání vývoje užívání modálního slovesa SHALL v právních dokumentech v anglickém jazyce. Modální sloveso SHALL má v právnické angličtině stále své místo a pohledem příruček může ukazovat na preciznost právnického jazyka. Mnohovýznamovost je však v rámci právního jazyka spíše nežádoucím jevem a vzhledem k rostoucímu počtu právních dokumentů a osob, kteří se sepisováním dokumentů zabývají, se postupem času začaly významy modálních sloves rozšiřovat, čímž se úroveň preciznosti snížila a otevřela cestu nejednoznačnosti. Práce si klade za cíl analyzovat vývoj užívání SHALL v soudních rozhodnutích v daných časových úsecích, nalezené vzorky dále roztřídit na základě sémantiky, kterou popisují slovníky právnické angličtiny, a tím poukázat především na postupný trend růstu v užívání některých významů modálního slovesa SHALL, které zapříčiňují nejednoznačnost ve sféře právních dokumentů. Pro srovnání vývoje, a předně frekvence užívání, se stejnou metodou postupuje i v rámci běžného jazyka, který je analyzován na základě neprávnických korpusů. Klíčová slova: modální sloves, modalita, shall, právnická angličtina, jazyková změna Keywords: modální slovesa|modalita|shall|právnická angličtina|jazyková změna; modal verbs|modality|shall|legal English|language change Available in a digital repository NRGL
Modální sloveso "shall" a jeho vývoj právnické angličtině

and key words This BA thesis focuses on examining the development of the use of the modal verb SHALL in legal documents in the English language. The modal verb SHALL still has its place in legal ...

Kirakosyanová, Natali; Tichý, Ondřej; Čermák, Jan
Univerzita Karlova, 2021

Cesta paralelními vesmíry: Svět portálové fantazie
Arzumanyan, Varditer; Clark, Colin Steele; Horová, Miroslava
2021 - English
The aim of this thesis is to investigate the worlds of portal fantasy, a genre featuring travel between different realms, through the analysis of the selected novels. This subgenre of fantasy fiction enables a cultural and societal comparison between the character's world of origin and the newly discovered land. There is a process of habituation with the novel setting and one's self. The essay focuses on the worlds presented in the chosen literature, characters, and the role of the transitions through the universes. It facilitates a course of adjustment that inevitably leads to the development of the hero/heroine and offers an exploration of social issues. The thesis also examines the quest structure of the stories, as it is an element often present in the genre. Each book is summarized and examined within its respective chapter. The first segment deals with the definitions of the 'fantastic' and subsequently, portal fantasy. Consideration is given to the explanations of terms significant to the analysis as a frame of reference for the following chapters. It also discusses the process of building the Secondary universes. Neverwhere by Neil Gaiman is the subject of the second chapter. Gaiman's prominence within the field of fantasy and his genre-bending writing opens up the chapter. The concept... Cílem této práce je pomocí analýzy vybraných knih prozkoumat světy portálové fantazie, přesněji žánr, v němž se vyskytuje cestování mezi sférami. Tento podžánr fantastické fikce umožňuje kulturní a sociální srovnání mezi místy původu postav a nově nalezenými zeměmi, kde v rámci příběhové linky probíhá proces sžití se s novým místem, a pochopení vlastního já. Esej se zaměřuje na sféry představené ve vybraných literárních dílech, na jejich postavy a na roli přenesení se mezi těmito sférami/světy. Toto přemístění vyžaduje adaptaci, která nevyhnutelně vede k vývoji postav a nabízí tak možnost prozkoumat společenské problémy. Práce se rovněž zaobírá strukturou úkolu (quest) v příbězích, jelikož ta je často součástí tohoto žánru. Každá kniha je shrnuta a zkoumána ve své příslušné kapitole. První kapitola nabízí definici termínu fantastický/fantastic, která je následně promítnuta do definice portálové fantazie. Pozornost je věnována vysvětlení odborných výrazů důležitých pro analýzu, které slouží jako referenční rámec následujících částí. V této části je rovněž vedena diskuse o procesu tvoření sekundárních světů. Kniha Nikdykde, napsaná Neilem Gaimanem, je předmětem druhé kapitoly. Kapitola je uvozena pojednáním o Gaimanově prominenci v oblasti fantazijní literatury a žánrově ohebných kvalitách jeho děl.... Keywords: portálové fantazie|paralelní světy|bildungsroman|tvoření světů; portal fantasy|parallel worlds|bildungsroman|world-building Available in a digital repository NRGL
Cesta paralelními vesmíry: Svět portálové fantazie

The aim of this thesis is to investigate the worlds of portal fantasy, a genre featuring travel between different realms, through the analysis of the selected novels. This subgenre of fantasy fiction ...

Arzumanyan, Varditer; Clark, Colin Steele; Horová, Miroslava
Univerzita Karlova, 2021

Plocha potenciální energie komplexu HeNO+
Vranková, Veronika; Soldán, Pavel; Bludský, Ota
2021 - English
V tejto práci sme sa zaoberali konštrukciou plochy potenciálnej energie molekulárneho komplexu HeNO + z poskytnutých ab initio dát. Ako prvé sme odvodili kvali- tatívne korektný výraz pre interakčný Hamiltonián komplexu HeNO + pre ve©ké intermolekulárne vzdialenosti. Rozhodli sme sa pracova' v multipólovej aprox- imácii, ktorú je možné použi' práve pri ve©kých intermolekulárnych vzdialenos- tiach. Pre multipólový rozvoj sme použili formuláciu kartézskych tenzorov. Takýto interakčný Hamiltonián bol následne použitý ako porucha systému v poruchovej teórii intermolekulárnych síl, z ktorej sme odvodlili výraz pre elektro- statickú, indukčnú a disperznú energiu. Tento záver bol potrebný pre konštruk- ciu korektného reprodukčného jadra pre 1D RKHS interpoláčnú a extrapolačnú procedúru, ktorú sme skombinovali s Gaussovou-Legendrovou kvadratúrou. Napísali sme program v jazyku Fortran90, ktorý prislúcha našim teoretickým výsledkom a ktorého výstupom sú hodnoty interakčného potenciálu na vopred zvolených súradniciach. Taktiež sme určili globálne minimum a sedlové body plochy po- tenciálnej energie HeNO + komplexu. 1 Keywords: plocha potenciální energie|Gaussova-Legendreova kvadratura|RKHS interpolace|asymptotika velkých vzdáleností|HeNO+; potential energy surface|Gauss-Legendre quadrature|reproducing kernel Hilbert space interpolation|long-range asymptotics|HeNO+ Available in a digital repository NRGL
Plocha potenciální energie komplexu HeNO+

V tejto práci sme sa zaoberali konštrukciou plochy potenciálnej energie molekulárneho komplexu HeNO + z poskytnutých ab initio dát. Ako prvé sme odvodili kvali- tatívne korektný výraz pre interakčný ...

Vranková, Veronika; Soldán, Pavel; Bludský, Ota
Univerzita Karlova, 2021

Milneho metoda a metoda fáze a amplitudy
Matějková, Markéta; Soldán, Pavel; Čurík, Roman
2021 - English
Bound and quasi-bound states of one-dimensional systems play an important role in quantum physics. In this thesis we solve the Schrödinger equation numerically via the Milne method. We show the relation between the Schrödinger and the Milne equation. The quantum action and the quantum number function are defined. We find bound-state energies of chosen symmetrical and unsymmetrical potentials. Dependence of bound- state energies on the number of points and the step size is studied. We also analyze the influence of the choice of trial energies and the number of iterations. Then we modify the Milne equation and using the phase-amplitude method we illustrate the search of resonances on the example of a diatomic molecule. 1 Vázané a kvazi-vázané stavy jednorozměrných systémů hrají v kvantové fyzice důleži- tou roli. V této práci řešíme Schrödingerovu rovnici numericky pomocí Milneho metody. Ukážeme vztah mezi Schrödingerovou a Milneho rovnicí. Je definována kvantová akce a funkce kvantizační podmínky. Najdeme energie vázaných stavů vybraných symetrických a asymetrických potenciálů. Je studována závislost energií vázaných stavů na počtu bodů a velikosti kroku. Rovněž analyzujeme vliv výběru "nastřelených" energií a počtu iterací. Poté upravíme Milneho rovnici a pomocí metody fáze a amplitudy ilustrujeme hledání rezonancí na příkladu diatomické molekuly. 1 Keywords: Schrödingerova rovnice; Milneho rovnice; vázané stavy; resonance; Schrödinger equation; Milne equation; bound states; quasibound states Available in a digital repository NRGL
Milneho metoda a metoda fáze a amplitudy

Bound and quasi-bound states of one-dimensional systems play an important role in quantum physics. In this thesis we solve the Schrödinger equation numerically via the Milne method. We show the ...

Matějková, Markéta; Soldán, Pavel; Čurík, Roman
Univerzita Karlova, 2021

Kolik platí mezinárodní společnosti na daních?
Boukal, Tomáš; Janský, Petr; Palanská, Tereza
2021 - English
Taxation of multinational enterprises accounts for a significant portion of government revenues. These revenues are however negatively affected by the tax behavior of many multinational groups which shift significant part of their profits to tax haven countries. The prevailing body of the literature on this topic has focused on the quantification of shifted profits and the resulting tax losses. Thus, the question of how much multinational enterprises do pay on taxes has remained unanswered. This has changed with the recent publications of Bolwijn et al. (2018) and Tørsløv et al. (2018). The aim of this thesis is to discuss their methodologies, apply them and present the amount of taxes paid by foreign affiliates of multinationals in individual countries. We express the results as a portion of GDP to enable cross-country comparison and put them in contrast to the estimates of tax losses from profit shifting. Keywords multinational enterprise, corporate income tax, international taxation, government revenue, tax avoidance Zdanění nadnárodních společností tvoří důležitou část vládních příjmů. Tyto příjmy mohou být negativně ovlivněny daňovou optimalizací nadnárodních korporací, které mohou značnou část svých nezdaněných zisků přesunout do daňových rájů. Přesun zisků do daňových rájů a následné vyčíslení daňových ztrát pro jednotlivé země bylo doposud hlavním předmětem výzkumu prací v této oblasti. Výzkum na téma, jaký je skutečný daňový podíl mezinárodních společností tak zůstal neprobádaný. To se změnilo s nedávnou publikací Bolwijn et al. (2018) a Tørsløv et al. (2018), kteří se snaží odpovědět i na tuto důležitou otázku. Úlohou této práce tak bude prodiskutování metodologie obou prací a její následná aplikace. To nám umožní vypočítání daňových odvodů mezinárodních korporací pro jednotlivé země. Výsledky vyjádříme jako podíl k HDP pro lehčí porovnání napříč státy a uvedeme je do kontrastu se současným poznáním literatury na téma mezinárodního zdanění. Klíčová slova nadnárodní společnosti, daň z příjmů právnických osob, mezinárodní zdanění, vládní příjmy, daňové úniky Keywords: nadnárodní společnosti; daň z příjmů právnických osob; mezinárodní zdanění; vládní příjmy; daňové úniky; multinational enterprise; corporate income tax; international taxation; government revenue; tax avoidance Available in a digital repository NRGL
Kolik platí mezinárodní společnosti na daních?

Taxation of multinational enterprises accounts for a significant portion of government revenues. These revenues are however negatively affected by the tax behavior of many multinational groups which ...

Boukal, Tomáš; Janský, Petr; Palanská, Tereza
Univerzita Karlova, 2021

Genderový index v českých veřejných firmách
Velková, Eliška; Cahlík, Tomáš; Chadimová, Kateřina
2021 - English
This bachelor thesis examines the extent of gender inequality in the Czech labour market. More specifically, it explores the under-representation of women on board positions using an analysis prepared by Open Society which contains data of more than 500 Czech public firms. The data analysis is made using the method of Kohonen self-organizing maps. SOMs represent a type of artificial neural network which allows to uncover possible patterns in a dataset and also visualize the multi-dimensional input data as a two-dimensional mapping while preserving topological properties of the input. To date, there is no academic paper examining gender inequality on decision-making positions in the Czech labour market using the method of Kohonen maps. The used dataset includes 77 Czech regions and 14 variables. A choice of appropriate factors that may influence the participation of women in the labour market is essential. The results are presented in 5 clusters of regions which differ in level of gender gap. In conclusion, our results prove that self-organizing maps are a useful data mining tool which can simply interpret high-dimensional data sets. 1 Tato bakalářská práce se zabývá rozsahem genderových nerovností na trhu práce České republiky. Konkrétněji zkoumá nedostatečné zastoupení žen ve statutárních orgánech firem, a to za použití analýzy zhotovené Otevřenou společností, která obsahuje data více než 500 českých veřejných firem. Data jsou analy- zována za použití metody Kohonenových samoorganizujících se map. Tyto mapy představují druh umělých neuronových sítí, který umožňuje odhalit skryté vzorce v souborech dat a také vizualizovat mnohadimenzionální vstupní data jako dvoudimenzionální mapu, která zároveň zachovává topologické vlastnosti na vstupu. Doposud se žádná odborná práce nezabývala genderovou nerovností ve vedoucích pozicích na českém trhu práce za použití Kohonenových map. Použitý dataset zahrnuje 77 českých okresů a 14 proměnných. Volba vhodných parametrů, které ovlivňují zastoupení žen na trhu práce, je důležitá. Výsledky jsou představeny jako 5 skupin okresů, které se mezi sebou liší v úrovni gen- derové nerovnosti. V závěru obdržené výsledky dokazují, že samoorganizující se mapy jsou užitečným nástrojem analýzy dat, který dokáže jednoduše inter- pretovat mnohadimenzionální soubory dat. 1 Keywords: Genderový index; veřejné firmy; Česká republika; nerovnost; regionální rozdíly; diskriminace; trh práce; rozdíly v odměňování; Gender index; public firms; Czech Republic; inequality; regional differences; discrimination; labour market; pay gap Available in a digital repository NRGL
Genderový index v českých veřejných firmách

This bachelor thesis examines the extent of gender inequality in the Czech labour market. More specifically, it explores the under-representation of women on board positions using an analysis prepared ...

Velková, Eliška; Cahlík, Tomáš; Chadimová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2021

Motiv oběti v poezii Naomi Shihab Nye
Dobiašová, Gabriela; Ženíšek, Jakub; Chalupský, Petr
2021 - English
Keywords: Naomi Shihab Nye; poezie; oběť; viktimizace; Naomi Shihab Nye; poetry; victim; victimhood; victimization Available in a digital repository NRGL
Motiv oběti v poezii Naomi Shihab Nye

Dobiašová, Gabriela; Ženíšek, Jakub; Chalupský, Petr
Univerzita Karlova, 2021

Their Eyes Were Watching God Zory Neale Hurstonové: Apolitický nebo feministický román?
Abenova, Ramina; Ženíšek, Jakub; Topolovská, Tereza
2021 - English
This bachelor thesis deals with the novel Their Eyes Were Watching God by Zora Neale Hurston. Its aim and main concern is to establish whether the novel is more readily perceived as an example of folksy escapism or a feminist novel by exploring the novel's major topic, such as African American marriage, and additionally discovering the importance of location in the novel. Theoretical part of this thesis provides a short overview of Harlem Renaissance, deals with Hurston's biography and political views, and explores the topic of racial and gender issues within the African American community. The analysis of Hurston's biography presents an important insight to her life and her career as an anthropologist and folklorist that is essential to the in-depth analysis of the novel. The practical part of this thesis seeks to offer an analysis of the novel based on the discoveries in the theoretical part. The first central point of the analysis is the novel's main character, who is presented in the novel and often interpreted as an example of a liberated African American woman. The second central point of the analysis are two main locations and their residents, which set the atmosphere of the novel, and are presented as an insightful probe into the lives of African American people in the early 20th century.... Tato bakalářská práce se zabývá románem Zory Neale Hurstonové Their Eyes Were Watching God. Cílem a hlavním zaměřením práce je rozpoznat, zda se jedná o apolitické nebo feministické dílo. K dosažení tohoto cíle se tato práce zaměří na zkoumání hlavního tématu románu, kterým je vnímání manželského svazku v afroamerické komunitě, a následně na zjištění významu lokací v románu. Teoretická část této práce začíná stručným seznámením s uměleckým hnutím tzv. Harlemské renesance, pokračuje biografií Zory Neale Hurstonové a jejími politickými názory, a končí tématem rasové a genderové problematiky v rámci afroamerické komunity. Analýza biografie Hurstonové poskytuje důležitý vhled do jejího života a kariéry antropoložky a folkloristky. Tento kontext je nezbytný pro komplexní interpretaci díla. Praktická část této práce se zabývá analýzou samotného díla, založenou na objevech v teoretické části. Prvním zaměřením analýzy je hlavní hrdinka románu, která je představena a často interpretována jako příklad emancipované černošské ženy. Druhým zaměřením analýzy jsou dvě hlavní lokace a jejich obyvatelé, které vytváří atmosféru románu a poskytují náhled do života běžných Afroameričanů na počátku 20. století. Posledním zaměřením je znázornění bělochů v románu, které odhaluje politické inklinace díla. Keywords: Zora Neale Hurstonová; Their Eyes Were Watching God; černošský feminismus; manželství; Afroamerický folklór; Afroamerická kultura; Zora Neale Hurston; Their Eyes Were Watching God; Black feminism; marriage; African American folklore; African American culture Available in a digital repository NRGL
Their Eyes Were Watching God Zory Neale Hurstonové: Apolitický nebo feministický román?

This bachelor thesis deals with the novel Their Eyes Were Watching God by Zora Neale Hurston. Its aim and main concern is to establish whether the novel is more readily perceived as an example of ...

Abenova, Ramina; Ženíšek, Jakub; Topolovská, Tereza
Univerzita Karlova, 2021

Vybrané rozdíly mezi českou a anglickou syntaktickou ambiguitou
Rajchartová, Sofie; Lancová, Klára; Ženíšek, Jakub
2021 - English
This thesis deals with selected types of English and Czech syntactic ambiguities. The main aim of this thesis is to compare examples of ambiguous structures in both languages and verify the occurrence of these types of ambiguities in either or both said languages. These examples are taken from two English young-adult novels, their respective film adaptations and the Czech translations. The thesis poses research questions regarding the overall frequency of ambiguous expressions, genre-dependency, the correspondence of translations and centres around the hypothesis that the selected types of ambiguities tend to appear more frequently in English than in Czech. The theoretical part of the thesis concentrates on the definition of meaning, context, ambiguity and the aforementioned types of syntactic ambiguities. The analytical part describes the research and provides an analysis of the differences, in order to verify the hypotheses of this thesis. KEYWORDS ambiguity, meaning, syntax, comparison, analytical language, synthetic language Tato práce se zabývá vybranými typy anglické a české syntaktické ambiguity (dvojznačnosti). Hlavním cílem práce je porovnat příklady dvojznačných konstrukcí v obou jazycích a ověřit výskyt těchto typů dvojzačnosti, ať už v jednom nebo v obou zmíněných jazycích. Tyto příklady byly poskytnuty dvěma romány pro mládež, jejich filmovými zpracováními a českými překlady. V práci jsou kladeny otázky týkající se celkového výskytu dvojznačných výrazů, vlivu žánrů na jejich výskyt, shod překladu a primárně zkoumá hypotézu zabývající se skutečností, že vybrané typy dvojznačnosti se objevují častěji v angličtině než v češtině. Teoretická část práce definuje pojem významu, kontextu, ambiguity a již zmíněných typů syntaktické ambiguity. Praktická část popisuje výzkum a poskytuje analýzu rozdílů s cílem ověřit hypotézy této práce. KLÍČOVÁ SLOVA Ambiguita, dvojznačnost, význam, syntax, komparace, analytický jazyk, syntetický jazyk Keywords: Ambiguita; dvojznačnost; význam; syntax; komparace; analytický jazyk; syntetický jazyk; Ambiguity; meaning; syntax; comparison; analytical language; synthetic language Available in a digital repository NRGL
Vybrané rozdíly mezi českou a anglickou syntaktickou ambiguitou

This thesis deals with selected types of English and Czech syntactic ambiguities. The main aim of this thesis is to compare examples of ambiguous structures in both languages and verify the occurrence ...

Rajchartová, Sofie; Lancová, Klára; Ženíšek, Jakub
Univerzita Karlova, 2021

Motivy vznešena a extáze v díle Wernera Herzoga
Echevarri, Marcelo; Váša, Ondřej; Hájek, Václav
2020 - English
Keywords: Sublime; dynamically sublime; ecstasy; ecstatic truth; Kant; Herzog; Longinus; Friedrich Available in a digital repository NRGL
Motivy vznešena a extáze v díle Wernera Herzoga

Echevarri, Marcelo; Váša, Ondřej; Hájek, Václav
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases