Number of found documents: 8962
Published from to

Identita a procesy sebeprezentace současné transnacionální a diasporické mládeže
Kemmler, Kathrin Khanchanok; Verbuč, David; Kuřík, Bohuslav
2022 - English
Keywords: Transnational youth migration; transnational social spaces; diasporic youth identities; nested identities; identity construction strategies; Transnational youth migration; transnational social spaces; diasporic youth identities; nested identities; identity construction strategies Available in a digital repository NRGL
Identita a procesy sebeprezentace současné transnacionální a diasporické mládeže

Kemmler, Kathrin Khanchanok; Verbuč, David; Kuřík, Bohuslav
Univerzita Karlova, 2022

Prostor a jeho provázání s postavami v románech Thomase Hardyho
Šejvlová, Kristýna; Beran, Zdeněk; Horová, Miroslava
2022 - English
When preparing the first edition of his collected works, Thomas Hardy included his major novels in a group called "Novels of Character and Environment", which clearly indicates that he saw a fundamental link between people and the place they occupy. This thesis explores the connection between space, in this broader sense, and characters, and why the setting is of great importance to the story itself. For this purpose, I have chosen three novels by Thomas Hardy: Far from the Madding Crowd, The Return of the Native and Tess of the d'Urbervilles which I analyzed along with the places Hardy chose to determine the fates of his characters. This special determinism seems to lock characters in their fates, making it impossible for them to escape their social classes, the prejudices they stick to and the setting they are born (or borne) into, and how due to this concept of determinism some characters are destined to fail from the very beginning. This thesis consists of five parts. The Introduction and chapter about Hardy's fictional space Wessex, define what role space plays in the process of reading, and how Hardy exploits its features in modelling his own specific space. I have decided to list the novels in the chronological order in which they were published, since it mirrors Hardy's development both of... Při přípravě prvního vydání sbírky svých děl zařadil Thomas Hardy své hlavní romány do skupiny nazvané "Romány charakteru a prostředí", což jasně naznačuje, že viděl zásadní souvislost mezi postavami a prostorem, který obývají. Tato práce se zabývá souvislostmi mezi prostorem v širším slova smyslu a postavami a tím, proč má prostředí velký význam pro samotný příběh. Pro účely této práce byly k analýze vybrány tři romány Thomase Hardyho: Daleko od hlučícího davu, Rodákův návrat a Tess z d'Urbervillů. Práce se zabývá propojením postav a příslušných prostorů, které Hardy využívá pro určení jejich osudů. Tento zvláštní determinismus jako by uzamkl postavy v jejich osudech a znemožnil jim uniknout jejich společenské vrstvě, předsudkům, ve kterých jsou uvězněni, a prostředí, do kterého se narodily. Zároveň jsou kvůli tomuto pojetí determinismu některé postavy od samého počátku předurčeny k neúspěchu. Tato práce se skládá z pěti částí. Úvod a první kapitola o Hardyho fiktivním prostoru - Wessexu - řeší, jakou roli hraje prostor při čtení a jak Hardy využívá jeho vlastností při modelování vlastního specifického prostoru. Romány jsem se rozhodla uvést v chronologickém pořadí dle data vydání - lépe tak odrážejí vývoj jak Hardyho psaní tak i jeho práci s Wessexem jako pojmem a prostorem. Třetí kapitola se... Keywords: Thomas Hardy|space|literature|The Return of the Native|Tess of the d'Urbervilles|characters|environment|postavy|prostor; Thomas Hardy|space|literature|characters|environment Available in a digital repository NRGL
Prostor a jeho provázání s postavami v románech Thomase Hardyho

When preparing the first edition of his collected works, Thomas Hardy included his major novels in a group called "Novels of Character and Environment", which clearly indicates that he saw a ...

Šejvlová, Kristýna; Beran, Zdeněk; Horová, Miroslava
Univerzita Karlova, 2022

Produkční a percepční aspekty slabých forem v české angličtině
Kalvodová, Lenka; Skarnitzl, Radek; Jiránková, Lucie
2022 - English
The present BA thesis is concerned with perception and production aspects of weak forms of grammatical words in advanced Czech-accented speakers of English. The theoretical part first compares speech rhythm in Czech and English. Discussing the components of rhythm in English, it focusses on sentence stress, including the role of changes on grammatical words. Production and perception are described as observed in native versus non-native speakers. A systematic overview of weak forms of grammatical words is provided. Finally, the need for perception and production training in non-native speakers is emphasised. The first half of the analytical part, focussing on production, examines recordings of proficient Czech-accented speakers. It uses the data to present an overview of areas in which their production of weak forms and other connected speech processes differs from native-like. The hypothesis claiming that the more accented the speaker, the fewer weak forms and associated connected speech processes can be found in their production is confirmed. The second half of the analytical part is based on two perception tests, one asking the listeners to assess the level of comprehensibility and one the level of accentedness. The results showcase the presence of patterns in the way Czech listeners perceive... lářská práce popisuje tendence v produkci a percepci slabých forem gramatických českých mluvčích angličtiny na pokročilé úrovni. Teoretická část práce se věnuje srovnání řečového rytmu angličtiny a češtiny. Dále popisuje větný přízvuk v angličtině, vč. role změn na synsémantikách. Porovnává produkci a percepci angličtiny u rodilých a nerodilých mluvčích a systematicky popisuje slabé formy synsémantik. Nakonec práce zdůrazňuje potřebu rozvoje percepčních i produkčních dovedností v oblasti slabých fo synsémantik u nerodilých mluvčích angličtiny. První sekce praktické části s pomocí analýzy nahrávek pokročilých českých mluvčích angličtiny podává přehled oblastí, ve kterých se produkce slabých forem synsémantik českými mluvčími liší od produkce rodilých mluvčích. Je potvrzena hypotéza, že čím silnější český přízvuk v angličtině mluvčí má, tím méně slabých nimi souvisejících procesů v souvislé řeči používá. Druhá sekce praktické části je založená na dvou percepčních testech, v nichž posluchači posuzují míru subjektivního porozumění ("comprehensibility") a v druhém míru cizího přízvuku ("accentedness"). Výsledky potvrzují výskyt tendencí i v percepci slabých forem a dalších procesů v souvislé řeči. Míra subjektivního porozumění promluvám anglické souvislé řeči se českým posluchačům posuzuje obtížněji než míra... Keywords: souvislá řeč|gramatická slova|produkce|percepce|vnímání|angličtina s českým přízvukem|technika spojitých masek|slabé formy gramatických slov|synsémantika; connected speech|connected speech processes|grammatical words|function words|weak forms|production|perception|Czech-accented English|matched guise technique Available in a digital repository NRGL
Produkční a percepční aspekty slabých forem v české angličtině

The present BA thesis is concerned with perception and production aspects of weak forms of grammatical words in advanced Czech-accented speakers of English. The theoretical part first compares speech ...

Kalvodová, Lenka; Skarnitzl, Radek; Jiránková, Lucie
Univerzita Karlova, 2022

Jako bohyně ztělesněná: ozvěny řecké mytologie v díle Nightwood Djuny Barnes
Netolická, Anna; Horová, Miroslava; Nováková, Soňa
2022 - English
The thesis aims to analyse the echoes of chosen aspects of Greek mythology in Nightwood by Djuna Barnes, which are still being largely omitted by the academy. Mythological narrative in this work serves as a key to unravelling a variety of thematic layers of the book and offers new insight into the behaviour of the characters and their psychology, specifically concerning sexuality and gender as main topics of the book. The first chapter deals with concise contextualization of sexuality in the 20th century with a peek into ancient Greece. The second chapter focuses on juxtaposing the archetypes of gods with the characters of Nightwood. First it focuses on Robin Vote and her relationships that are contrasted to the myth of Demeter and Persephone, while discussion in greater detail is then dedicated to the union between Robin and Nora Flood, which reflects a subversive mother-daughter relationship dynamic. Further, the chapter explores the juxtaposition of deities and mythological characters that evince signs of gender fluidity - Tiresias and Agdistis - with Doctor Matthew O'Connor and Robin; the thesis will also touch upon a comparison to the gender-iconic deities Artemis and Aphroditos. The last chapter discusses metamorphoses, a phenomenon typical for Greek deities and mythological characters,... Práce si dává za cíl analyzovat ozvěny vybraných aspektů řecké mytologie v díle Nightwood od Djuny Barnes, které zatím byly ve větším měřítku akademiky opomíjeny. Mytologická rovina v tomto díle slouží jako klíč k rozluštění mnoha tematických vrstev knihy a nabízí nový vhled do jednání jednotlivých postav a jejich psychologie, zvláště co se týče sexuality a genderu jako hlavních témat knihy. První kapitola se věnuje stručné kontextualizaci sexuality ve 20. století s náhledem do starověkého Řecka. Druhá kapitola se zaměřuje na porovnání archetypů božstev s postavami v románu Nightwood. Nejprve pojímá ústřední postavu Robin Vote a její vztahy, které kontrastuje k mýtu Demeter a Persefony, zvláštní pozornost je pak věnována vztahu mezi Robin a Norou Flood, který archetypálně odráží subversivní vztahovou dynamiku matka-dcera. Dále se kapitola věnuje porovnání božstev a mýtických postav, které vykazují známky genderové fluidity - Tiresias a Agdistis - s doktorem Matthewem O'Connorem a Robin Vote; v rámci této analýzy práce také krátce pojednává přirovnání postav románu k genderově ikonickým božstvům Artemidě a Afroditovi. Poslední kapitola se zaměřuje na metamorfózy, jevy typické pro řecká božstva a mytologii obecně, spojené se zvířaty a mýtickými bytostmi. Klíčová slova: Djuna Barnes, Nightwood, řecká... Keywords: Djuna Barnes|Nightwood|řecká mytologie|modernismus; Djuna Barnes|Nightwood|Greek mythology|modernism Available in a digital repository NRGL
Jako bohyně ztělesněná: ozvěny řecké mytologie v díle Nightwood Djuny Barnes

The thesis aims to analyse the echoes of chosen aspects of Greek mythology in Nightwood by Djuna Barnes, which are still being largely omitted by the academy. Mythological narrative in this work ...

Netolická, Anna; Horová, Miroslava; Nováková, Soňa
Univerzita Karlova, 2022

Nietzscheho Vůle k moci v osidlech morálky
Krajc, Jan; De Santis, Daniele; Matějčková, Tereza
2022 - English
Nietzsche's Will to Power led by the hands of Morality Abstract This thesis aims to propose a certain way of conceiving what is usually taken to be one of the key concepts of Nietzsche's philosophy - the Will to Power. Although Nietzsche never defines such a concept, we will try to unpack it in the following systematic way. The key to the puzzle will be represented by another notion that Nietzsche thoroughly elaborates on - Morality. Even though it might not be apparent at first glance, these two concepts are closely related, and one might even claim that they are inseparable. This fact comes to full light throughout two of Nietzsche's latest books we will be focusing on: On the Genealogy of Morals and Beyond Good and Evil. These two texts will represent for us a solid ground to search after a mysterious notion that the Will to Power most definitely is. For, we believe that a firm grasp of what Nietzsche intends by the latter notion can be obtained only if we consider it from the standpoint of the genealogy of moral values and, in particular, of how Nietzsche considers the development of humanity from a pre-moral stage to the stage of morality and eventually up to that of extra-morality. More concretely, as the Will to Power finds (indirect) expression in our system of (hierarchical) values, then the... Nietzscheho Vůle k Moci v Osidlech Morálky Abstrakt Cílem této práce je vyobrazení určitého pohledu na Nietzscheho koncept "Vůle k Moci". Ačkoli Nietzsche nikdy nepodává akademickou definici tohoto konceptu, což má dle mého názoru své odůvodnění, pokusíme se jej poodkrýt následujícím systematickým způsobem. Klíčem k této hádance bude představovat jeden z dalších pojmů, které Nietzsche ve svém myšlení rozvádí - Morálka. I když se tak nemusí na první pohled zdát, oba termíny jsou velice úzce provázány, někdo by mohl říci, že až na úroveň jejich neodlučitelnosti. Tento fakt je více než zřetelně přítomný ve dvou jeho dílech - Genealogie morálky a Mimo Dobro a Zlo; a právě jejich houštinami se bude prodírat i náš vlastní výzkum. Na základě těchto dvou děl si vybudujeme neochvějnou základnu, na níž budeme moci pevně stát a ukázat si na tento záhadný princip, jakým Vůle k Moci bez pochyb je. Důvod pro kombinaci těchto pojmů je naše přesvědčení, že důsledné uchopení Vůle k Moci je možné pouze z pohledu zakořeněném v genealogii morálních hodnot, především ve způsobu, jak Nietzsche nahlíží na vývoj lidstva od před-morálního období, skrze období morální, až po období extra-morální. Konkrétněji, jak Vůle k Moci najde možnost (nepřímo) vyjádřit se v našem systému morálních (hierarchizovaných) hodnot, tak právě průzkum... Keywords: Vůle k Moci|Morálka|Emoce|Pocit|Vnitrní Zkušenost|Překrývající se Mnoho|Hodnota|Prostředek; Will to Power|Morality|Emotion|Sensation|Inner Experience|Overlapping Multitude|Value|Means Available in a digital repository NRGL
Nietzscheho Vůle k moci v osidlech morálky

Nietzsche's Will to Power led by the hands of Morality Abstract This thesis aims to propose a certain way of conceiving what is usually taken to be one of the key concepts of Nietzsche's philosophy - ...

Krajc, Jan; De Santis, Daniele; Matějčková, Tereza
Univerzita Karlova, 2022

Adverzativní diskurzní konektor though a jeho české překladové ekvivalenty
Szonowská, Kristina; Brůhová, Gabriela; Šaldová, Pavlína
2022 - English
The present thesis will focus on the discourse marker though and its Czech translation equivalents. Though has two basic functions. Either it can work as subordinator, in which case it introduces adverbial clauses of concession, or it can be adversative sentence modifier with connective function used as means of text cohesion, in other words conjunct. The thesis will be dealing mainly with though in the role of discourse marker, which is its prevailing function in present-day spoken English. (Biber et al. 1999: 850) Various aspects of though will be analyzed. Specifically, the position of though in a sentence and punctuation (whether the conjunct is separated by comma or not) will be examined. The thesis will have two main research goals. Firstly, describe usage of the English conjunct though. Secondly, find out what linguistic means are used in Czech when translating though. Material for my analysis will be extracted from parallel translation corpus InterCorp (version 13). The analysis will be based on 100 examples of sentences with the conjunct though, and their Czech counterparts. Bakalářská práce bude zkoumat diskurzní konektor though a jeho překladové protějšky v češtině. Though má dvě základní funkce: buď má funkci subordinátoru, který uvozuje adverbiální věty přípustkové nebo funguje jako adverzativní větný modifikátor sloužící jako prostředek textové návaznosti, tzv. konektor neboli konjunkt. Práce se zaměří na though ve funkci diskurzního konektoru, což je funkce, která v současné mluvené angličtině převládá (Biber et al. 1999: 850) a popíše though z různých aspektů. Bude zkoumána pozice though ve větě a interpunkce (zda je konektor oddělen čárkou či nikoli). Práce bude mít dva hlavní výzkumné úkoly: i. popsat užití anglického konektoru though; ii. zjistit, jaké jazykové prostředky čeština využívá pro jeho vyjádření. Podkladový materiál bude čerpán z paralelního překladového korpusu InterCorp (verze 13). Analýza se bude opírat o 100 dokladů vět obsahujících konjunkt though a jejich českých protějšků. Keywords: though|diskurzní konektor|adversativní konjunkt|příslovečné určení větné|korpusová analýza|české překladové protějšky; though|discourse marker|adversative conjunct|adverbial|corpus analysis|Czech translation equivalents Available in a digital repository NRGL
Adverzativní diskurzní konektor though a jeho české překladové ekvivalenty

The present thesis will focus on the discourse marker though and its Czech translation equivalents. Though has two basic functions. Either it can work as subordinator, in which case it introduces ...

Szonowská, Kristina; Brůhová, Gabriela; Šaldová, Pavlína
Univerzita Karlova, 2022

Kant, Husserl a Berkeleyovský idealismus
Zeman, Milan; De Santis, Daniele; Karásek, Jindřich
2022 - English
Both Kant as well as Husserl have, at the mature stage of their thought, arrived at and strongly advocated specific idealistic doctrines which bear a great resemblance and even the same name, namely transcendental idealism. Although, in reality, the two doctrines are substantially different, there is one point in which they entirely overlap: they were both being anxiously differentiated by their authors from the material idealism of Berkeley, that is, the controversial 18th century doctrine which denies the mind-independent existence of the material world. The objective of this thesis is to demonstrate that, despite their adamant claims to the contrary, both Kant as well as Husserl are, as regards their idealistic doctrines, unequivocally Berkeleyan or, in other words, material idealists, and that the arguments they present in defense against this interpretation are either untenable or irrelevant with regard to the ontological orientation of their idealism. In both cases, the demonstration of the positive thesis is based on the very core of the given form of idealism: thus, we shall see that, in the case of Kant, material idealism is fully contained within the doctrine of the transcendental aesthetic, and that, in the case of Husserl, the same applies to his principle of relativity. Jak Kant, tak Husserl se ve zralé fázi svého myšlení dopracovali k určitým idealistickým naukám. které si jsou vzájemn velmi podobné a dokonce i nesou stejné jméno, totižě transcendentální idealismus. Ačkoliv jsou tyto dvě stejnojmenné nauky ve skutečnosti podstatně odlišné, v jednom bodě se zcela překrývají: obě totiž byly jejich autory úzkostlivě odlišovány od Berkeleyho materiálního idealismu, to jest, od oné kontroverzní nauky z 18. století, která popírá na mysli nezávislou existenci materiálního světa. Cílem této práce je ukázat, že Kant a Husserl jsou, navzdory jejich neoblomnému nesouhlasu, jednoznačně Berkeleyovskými či, jinými slovy, materiálními idealisty, a že argumenty, jimiž se vůči tomuto výkladu hájí, jsou buď neudržitelné, anebo irelevantní vzhledem k otázce ontologické orientace jejich idealismu. Argumentace pro pozitivní tezi této práce se v obou případech zakládá na samotném jádru té které formy idealismu: v práci je tudíž ukázáno, že v případě Kanta je materiální idealismus celistvě obsažen již v jeho nauce transcendentální estetiky, a že v případě Husserla totéž platí pro jeho princip relativity. Keywords: Kant|Husserl|Berkeley|materiální idealismus|Berkeleyovský idealismus|transcendentální idealismus|fenomenologický idealismus; Kant|Husserl|Berkeley|material idealism|Berkeleyan idealism|transcendental idealism|phenomenological idealism Available in a digital repository NRGL
Kant, Husserl a Berkeleyovský idealismus

Both Kant as well as Husserl have, at the mature stage of their thought, arrived at and strongly advocated specific idealistic doctrines which bear a great resemblance and even the same name, namely ...

Zeman, Milan; De Santis, Daniele; Karásek, Jindřich
Univerzita Karlova, 2022

1D model rozptylu elektronu na potenciálu a v přítomnosti laserového pole.
Tesař, Tomáš; Mašín, Zdeněk; Kolorenč, Přemysl
2022 - English
The aim of this thesis is to investigate the effect of strong ultrashort electric fields on scattering of a particle by a short range potential, using a simple one-dimensional model. The interaction potential has the form of a simple potential step. The transmission amplitude is calculated using Fourier analysis of the scattered wavefunction. The scat- tered wavefunction is obtained by solving numerically the time-dependent Schrödinger equation combining the finite difference spatial representation with the Crank Nicholson method to approximate the evolution operator. We validate and test the method on the analytically solvable problem of scattering by a potential barrier without the presence of the external field. Finally, we apply the method to calculation of laser assisted trans- mission through the potential barrier and find that transmission through the barrier can be strongly enhanced or suppressed depending on the choice of the field parameters. We provide elementary clues on interpretation of our findings. 1 Cílem této práce je vyšetřit vliv silných femtosekundových elektrických polí na rozptyl částice krátkodosahovým potenciálem použitím zjednodušujícího jednorozměrného mod- elu. Interakční potenciál má tvar jednoduché schodové funkce. Amplituda přechodu je spočtena Fourierovým rozborem rozptýlené vlnové funkce. Rozptýlená vlnová funkce je získána numerickým řešením časově závislé Schrödingerovy rovnice kombinací metody pro konečné diference, tvořící prostorový popis funkce, spolu s Crank Nicholsonovou metodou pro aproximaci evolučního operátoru. Ověřujeme a testujeme naši metodu na analyticky řešitelném problému rozptylu potenciálovou bariérou bez přítomnosti vnějšího pole. Nakonec používáme tuto metodu k výpočtu laserem asistované transmise skrz bar- iéru a zjišťujeme, že transmise může být silně vybuzena nebo potlačena dle parametrů pole. Podáváme základní zprávu jak výsledky interpretovat. 1 Keywords: elektronový rozptyl|rezonance|přechod indukovaný laserem|časově závislá Schroedingerova rovnice; electron scattering|scattering resonance|laser-induced transitions|time-dependent Schroedinger equation Available in a digital repository NRGL
1D model rozptylu elektronu na potenciálu a v přítomnosti laserového pole.

The aim of this thesis is to investigate the effect of strong ultrashort electric fields on scattering of a particle by a short range potential, using a simple one-dimensional model. The interaction ...

Tesař, Tomáš; Mašín, Zdeněk; Kolorenč, Přemysl
Univerzita Karlova, 2022

CeT2Al2 sloučeniny se zvýšenou elektron-fononovou interakcí - příprava a charakterizace monokrystalických vzorků
Mičková, Zuzana; Doležal, Petr; Prchal, Jiří
2022 - English
This thesis is focused on preparation and characterisation of CePd2Al2, which is an intermetallic, incongruently melting compound. Due to its incongruent nature a number of polycrystalline samples was made to find an ideal nominal stoichiometry for a precursor for Czochralski growth of a single crystalline sample. Seven polycrystalline samples of different nominal stoichiometries were prepared in mono- arc furnace and studied via electron microscopy, differential scanning calorimetry and four of the samples also by powder diffraction. The result of analyses showed a presence of a hexagonal phase of stoichiometry 16.6:33.3:50 in multiple of the samples. This phase crystallizes at temperature higher than the rest of the present phases. The hexagonal phase was found to not occur in four of polycrystalline as-cast samples, namely of stoichiometries 22:40.7:37.3, 22:41.1:36.9, 22:41.5:36.5 and 22:42.5:35.5 atomic percent. The most suitable stoichiometry of the precursor for Czochralski growth of single crystalline sample in tri-arc furnace was found to be stoichiometry 22:41.1:36.9. Tato bakalářská práce je zaměřena na přípravu a charakterizaci CePd2Al2, která je intermetalickou, nekongruentně sa tavící sloučeninou. Vzhledem k její nekongruentní povaze bylo připraveno několik polykrystalických vzorků pro nalezení ideální nominální stechiometrie k přípravě prekurzoru pro Czochralského růst monokrystalického vzorku. Sedm polykrystalických vzorků bylo připraveno v jednoobloukové peci a zkoumaných elektronovou mikroskopií, diferenciální skenovací kalorimetrií a čtyři vzorky byli také analyzovány metodou práškové difrakce. Výsledky analýz ukázali přítomnost hexagonální fáze o stechiometrii 16.6:33.3:50, která krystalizuje při teplotách vyšších než zbytek přítomných fází. Zjistilo se, že hexagonální fáze se nenachází ve čtyřech polykrystalických nežíhaných vzorcích, konkrétně o stechiometriích 22:40.7:37.3, 22:41.1:36.9, 22:41.5:36.5 a 22:42.5:35.5 atomových procent. Ukázalo se, že nejvhodnější nominální stechiometrií pro prekurzor k Czochralského růstu monokrystalu v trojobloukové peci je stechiometrie 22:41.1:36.9. Keywords: Czochralského metoda|prášková rentgenová difrakce|elektronová mikroskopie|nekongruentní sloučeniny; Czochralski method|x-ray powder diffraction|electron microscopy|incongruently melting compounds Available in a digital repository NRGL
CeT2Al2 sloučeniny se zvýšenou elektron-fononovou interakcí - příprava a charakterizace monokrystalických vzorků

This thesis is focused on preparation and characterisation of CePd2Al2, which is an intermetallic, incongruently melting compound. Due to its incongruent nature a number of polycrystalline samples was ...

Mičková, Zuzana; Doležal, Petr; Prchal, Jiří
Univerzita Karlova, 2022

Racionalismus v islámu: Džamīl Ṣidqī az-Zahāwī a jeho Vzpoura v pekle
Kvapilová, Zuzana; Ondráš, František; Ťupek, Pavel
2022 - English
poet Jamīl Ṣidqī az Zahāwī (1863 hatology and Zahāwī's polemic with Islamic theological determinism. While many of Zahāwī's contemporaries heavily criticised his polemic with determinism (and went as far as remained lost on them. The thesis traces satirical elements in Zahāwī's verses and indicates means that Zahāwī employed to convey a sense of ridicule and irony. Furthermore, it places Tato práce zkoumá dvě odlišné sémantické roviny básně Vzpoura v pekle z pera iráckého básníka Džamīla Ṣidqī az Zahāwīho (1863 1936): satirickou parodii specifických obrazů tradiční islámské eschatologie a Zahāwīho polemiku s islámským teologickým determinismem. Zatímco mnoho Zahāwīho současníků silně kritizovalo jeho polemiku s determinismem (a zašli mnohdy až tak daleko, že ho prohlásili za nevěřícího), těžká ironie a zesměšnění tradičních schatologických obrazů jim zcela uniklo. Práce sleduje satirické prvky v Zahāwīho verších a naznačuje prostředky, které básník použil k vyjádření satirického úmyslu. Kromě toho zasazuje příslušné verše do kontextu Koránu, hadísů a dalších autoritativních textů islámu. Porovnáním dvou pojednávaných motivů ve světle islámských písem práce identifikuje faktory, které přispěly k jejich rozdílnému přijetí Zahāwīho současníky. Keywords: moderní arabská poezie|satira|racionalismus|islám|eschatologie|predestinace|percepce; modern Arabic poetry|satire|rationalism|Islam|eschatology|predestination|perception Available in a digital repository NRGL
Racionalismus v islámu: Džamīl Ṣidqī az-Zahāwī a jeho Vzpoura v pekle

poet Jamīl Ṣidqī az Zahāwī (1863 hatology and Zahāwī's polemic with Islamic theological determinism. While many of Zahāwī's contemporaries heavily criticised his polemic with determinism (and went as ...

Kvapilová, Zuzana; Ondráš, František; Ťupek, Pavel
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases