Number of found documents: 736
Published from to

Návrh marketingové strategie pro uvedení nového produktu na trh pro firmu Emco spol s r.o.
Satrapová, Silvie
2019 - Czech
Satrapová S. Návrh marketingové strategie pro uvedení nového produktu na trh pro firmu Emco spol. s r.o. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu marketingové strategie uvedení nového produktu na trh pro firmu Emco spol. s r.o., a to konkrétně na produkt s obsahem hmyzího proteinu. Bakalářská práce je zpracována na základě informací z odborných publikací, analýz a měsíční praxi ve firmě Emco spol. s r.o. Cílem je navržení marketingové strategie dle principu 4P. Satrapova S. Marketing strategy of launching a new product on the market for company Emco spol. s r.o. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2019. The principle of this bachelor thesis is to create a marketing strategy of launching a new product on the market for company Emco spol. s r.o. – it is a product which contains an insect protein. Thesis is based on information from scientific publica-tions, analysis and one month of experience in company Emco spol. s r.o. The aim is the creation of marketing strategy according to 4P principle. Keywords: enviromentální dopady; konzumace hmyzu; marketingový mix; nutriční hodnoty Available to registered users in the Library of Mendel University.
Návrh marketingové strategie pro uvedení nového produktu na trh pro firmu Emco spol s r.o.

Satrapová S. Návrh marketingové strategie pro uvedení nového produktu na trh pro firmu Emco spol. s r.o. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Bakalářská práce je zaměřena na ...

Satrapová, Silvie
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Řízkování vybraných kultivarů konopí v řízených podmínkách
Jakešová, Kristýna
2017 - Czech
Tématem mé bakalářské práce je obecný popis konopí (Cannabis sativa) a rešerše na téma řízkování, které výrazně ovlivňuje produkci konopí. Dále vypracování rešerše na fytohormonální stimulaci a pěstování v řízených podmínkách. Předmětem výzkumu bylo zjištění vlivu fytohormonů v určitých poměrech a koncentracích na zakořenění dvou genotypů (Bedrocan a Bedrolite), které byly dovezeny z holandské společnosti Bedrocan. Použity byly auxiny jako je kyselina indol-3-octová (IAA), kyselina indol-3-máselná (IBA), kyselina 1-naftyloctová (NAA). The work subject is a general description of hemp (Cannabis sativa) and research on the practice of cutting, which greatly affects the production of hemp. The object of the research was to determine the effect of auxins in certain proportions and concentrations on rooting of cuttings of two varieties (Bedrocan and Bedrolite), which were imported from the Dutch company Bedrocan. We used auxins as indole-3-acetic acid (IAA), indole-3-butyric acid (IBA) and 1-naphthaleneacetic acid (NAA). Keywords: auxin; fytohormony; konopí; pěstování v řízených podmínkách; řízkování Available to registered users in the Library of Mendel University.
Řízkování vybraných kultivarů konopí v řízených podmínkách

Tématem mé bakalářské práce je obecný popis konopí (Cannabis sativa) a rešerše na téma řízkování, které výrazně ovlivňuje produkci konopí. Dále vypracování rešerše na fytohormonální stimulaci ...

Jakešová, Kristýna
Mendelova univerzita v Brně, 2017

Změna bezpečnostní úrovně v povodí řeky Mekong
Fryčová, Klára
2017 - Czech
FRYČOVÁ, Klára. Změna bezpečnostní úrovně v povodí řeky Mekong. Bakalářská práce. Brno, 2016 Cílem bakalářské práce je analyzovat hrozby a rizika spojená s hydroenergetickými projekty v povodí řeky Mekong a navrhnou změnu politik vedoucí ke stabilizaci bezpečnosti v regionu a udržení regionálního rozvoje. Zaměřím se především na státy Vietnam, Kambodžu a Laos s důrazem na sociální, ekonomickou a environentální bezpečnost. FRYČOVÁ, Klára. Security standard transformation in Mekong delta region. Bachelor thesis. Brno, 2016 The aim of this bachelor thesis is to analyze threats and risks of hydropower projects in Mekong delta region and to propose changes in policies that would lead to security stabilization and preservation of regional development. In this thesis I will focus mainly on Vietnam, Cambodia and Lao PDR with ephasis on social, ekonomic and environmental security. Keywords: bezpečnost; hydroenergie; jihovýchodní Asie; Kambodža; Laos; Mekongská říční komise; Vietnam; vodní přehrady Available to registered users in the Library of Mendel University.
Změna bezpečnostní úrovně v povodí řeky Mekong

FRYČOVÁ, Klára. Změna bezpečnostní úrovně v povodí řeky Mekong. Bakalářská práce. Brno, 2016 Cílem bakalářské práce je analyzovat hrozby a rizika spojená s hydroenergetickými projekty v povodí řeky ...

Fryčová, Klára
Mendelova univerzita v Brně, 2017

Vyhodnocení marketingové komunikace v zahraničních společnostech
Mrkvica, Jakub
2016 - Czech
Bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací v oblasti retailového bankovnictví České spořitelny, a. s. a jedné z dalších dceřiných spolčeností Erste Group Bank AG, Slovenskej sporiteľne, a. s. Cílem práce je vyhodnotit marketingovou komunikaci obou zmíněných společností, poukázat na odlišnosti mezi oběma společnostmi a navrhnout kroky vedoucí ke zlepšení marketingové komunikace České spořitelny, a. s. Práce je rozdělena na dvě části, kterými jsou literární rešerše a praktická část. Literární rešerše obsahuje klíčové informace z odborné literatury pojednávající o marketingu a marketingové komunikaci. Tyto poznatky z odborné literatury budou v praktické části aplikovány na vyhodnocení marketingové komunikace obou společností. V závěru práce budou uvedeny návrhy na zlepšení marketingové komunikace České spořitelny, a. s. Bachelor thesis deals with marketing communication in retail banking field of Česká spořitelna, a. s. and one of other subsidiary companies, Slovenská sporiteľňa, a. s. The aim of this bachelor thesis is to evaluate a communication mix of both companies, point out the differences between both companies and propose approaches for improvement in marketing communication of Česká spořitelna, a. s. This thesis is divided into two parts. The first theoretical part contains crucial informations about marketing and marketing communication. These informations are applied in the second practical part. In conclusion are going to be mentioned proposals for improvement in marketing communication of Česká spořitelna, a. s. Keywords: banka; klient; komunikace; komunikační mix; marketing; marketingová komunikace; segment; společnost; sub-segment Available to registered users in the Library of Mendel University.
Vyhodnocení marketingové komunikace v zahraničních společnostech

Bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací v oblasti retailového bankovnictví České spořitelny, a. s. a jedné z dalších dceřiných spolčeností Erste Group Bank AG, Slovenskej sporiteľne, a. s. ...

Mrkvica, Jakub
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Interiér lezeckého centra
Strnadová, Alice
2016 - Czech
Obsahem této práce je řešení interiéru konkrétního sportovního centra. Teoretická část řeší historické souvislosti, specifika daného prostoru, stav současných konkurenčních zařízení v České republice a jejich problémy. Krátká část rešerší je věnována inspirativním zařízením v zahraničí. Dále pojednává o materiálech a předpisech pro tvorbu veřejných interiérů a nábytku. Praktická část představuje návrh řešení společenské, sportovní části i sociálního zařízení. Zahrnuje dispoziční řešení, výkres elektroinstalace, položkový plán a výkresy jednotlivých atypických součástí. The content of this work is interior design of particular sport center. The teoretical part deals with the historical context, the specifics of the area, the condition of current competitive spaces in Czech Republic and their problems. Small portion of the work is also dedicated to inspirational centers abroad. It further discusses materials, interior design standards and furniture standards. The practical part presents the design solution of the social and the sport section and sanitary facilities. It includes a ground plan, a drawing of electrical wiring, an item plan and drawings of atypical objects. Keywords: design; horolezectví; interiér; lezení; nábytek; recepce; restaurace; sport; sportovní lezení; šatna Available to registered users in the Library of Mendel University.
Interiér lezeckého centra

Obsahem této práce je řešení interiéru konkrétního sportovního centra. Teoretická část řeší historické souvislosti, specifika daného prostoru, stav současných konkurenčních zařízení v České republice ...

Strnadová, Alice
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Elektronický mýtný systém v ČR u vozidel nad 3,5 t
Toláš, Oldřich
2016 - Czech
Bakalářská práce se ve své teoretické části věnuje historii vybírání mýtných poplatků, technologiím výběru, kdy jednotlivé technologie podrobněji rozvádí včetně jejich výhod/nevýhod a vzájemné interoperability, především se pak zaměřuje na princip výběru mýtného v ČR. Součástí teoretické části závěrečné práce je také legislativní podklad společně se schématem zodpovědných institucí a jednotlivých prvků kontroly a vymezení základních pojmů v dané problematice. V praktické části se závěrečná práce zabývá technologiemi používanými v zahraničí, Evropskou službou elektronického mýtného. V kontextu s Evropskou službou elektronického mýtného se nám objevuje pojem interoperabilita zmíněný a principielně popsaný v teoretické části, který bude v praktické části více popsán i z uživatelského hlediska. Součástí praktické části závěrečné práce je rovněž prozkoumání nedostatků (rizik) u palubních jednotek a mýtných bran vypozorovaných z uživatelského hlediska s možnými návrhy na jejich eliminaci. This Thesis, in its theoretical part, describes the history of collecting the tolls and the technology of its collection, where every each technology is closely elaborated, including their advantages / disadvantages and mutual interoperability, and is especially focused on the principle of toll collection in the Czech Republic. The theoretical part includes also legislative basis together with the responsible institutions scheme and individual elements of the control and the definition of the foundational concepts in this field. The applicative part of this Thesis deals with the technologies used abroad, The European Electronic Toll Service. The concept of interoperability formerly mentioned and described in the theoretical part, appears now in the context of The European Electronic Toll Service and is further described in more details and also from a user perspective. The applicative part of this Thesis includes also exploration of the handicaps (risks) of OBU units and toll gates, revealed from the users point of view, with possible suggestions for their elimination. Keywords: Celní správa ČR; EETS; mýto; nákladní doprava; OBU jednotky Available to registered users in the Library of Mendel University.
Elektronický mýtný systém v ČR u vozidel nad 3,5 t

Bakalářská práce se ve své teoretické části věnuje historii vybírání mýtných poplatků, technologiím výběru, kdy jednotlivé technologie podrobněji rozvádí včetně jejich výhod/nevýhod a vzájemné ...

Toláš, Oldřich
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Návrh roubeného rodinného domu
Slezák, Lukáš
2016 - Czech
Tématem bakalářské práce je návrh a popis realizace roubeného rodinného domu na konkrétní pozemek. Dům bude splňovat požadavky pro celoroční užívání čtyřčlennou rodinou. V práci se mimo jiné řeší částečné podsklepení domu, navržení obvodové stěny z BSH hranolů a situování stavby na konkrétní pozemek. Řešena je také konstrukční ochrana dřevěných prvků stavby a dispoziční uspořádání místností v závislosti na orientaci ke světovým stranám. Dále je v práci popisováno řešení kritických detailů obvodového pláště roubené stavby. The theme of the thesis is the design and implementation description timbered family house on a particular site. The House will meet the requirements for year-round use family of four. At work, among other things, solves partial basement house, designing perimeter walls of BSH prisms and positioning of the building on a particular site. Solution is also construction of wooden elements of the building and the layout of rooms, depending on orientation to the cardinal. Furthermore, there is described a solution crical details envelope timbered buildings. Keywords: BSH hranol; dřevo; ochrana dřeva; rodinný dům; roubenka; srubový konstrukční systém Available to registered users in the Library of Mendel University.
Návrh roubeného rodinného domu

Tématem bakalářské práce je návrh a popis realizace roubeného rodinného domu na konkrétní pozemek. Dům bude splňovat požadavky pro celoroční užívání čtyřčlennou rodinou. V práci se mimo jiné řeší ...

Slezák, Lukáš
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Přínosy implementace systému environmentálního řízení ve vybraném podniku
Stanovský, Tadeáš
2016 - Czech
Cílem této bakalářské práce je na základě analýzy zavedení systému environmentálního řízení v podniku TON, a.s., dle normy ISO 14001, vymezit jeho potenciální přínosy pro podnik a region. V teoretické části jsou vytvořeny literární základy konceptu trvalé udržitelnosti regionu, na jehož principech jsou postaveny systémy environmentálního managementu (EMS). Jejich specifikace, rozdělení a srovnání jsou taktéž předmětem literární části. Praktická část se zabývá: charakteristikou profilu podniku, strategickým zaměřením a ekonomickou stabilitou. Dále je vymezen postup implementace EMS v podniku a hodnocení formou analýzy vývoje environmentálních dopadů. V návaznosti na tyto východiska jsou navržena doporučení, s cílem zlepšit současný stav environmentální stránky firmy, a tím identifikovat případné další přínosy pro podnik a region. The purpose of this bachelor thesis is to define the potential benefit of environmental management system in TON, a.s. company for the firm and the region, based on analysis of implementation of environmental management system according to ISO 14001 standard. In the theoretical part the literary base of concept of sustainability of the region is created, on whose principles are built the environmental management systems (EMS). Their specifications, classification and comparison are subject of the literary part, too. The practical part deals with the characteristics of the company profile, strategic focus and economic stability. Further, the process of the implementation of EMS in the firm and the assessment of environmental impact by using the analysis of progression are defined. Following on this evaluation, recommendations are designed with the aim to improve current status of the environmental aspect of the company, and thereby identify other possible benefits for the firm and region. Keywords: ISO 14001; systém environmentálního řízení; trvale udržitelný rozvoj Available to registered users in the Library of Mendel University.
Přínosy implementace systému environmentálního řízení ve vybraném podniku

Cílem této bakalářské práce je na základě analýzy zavedení systému environmentálního řízení v podniku TON, a.s., dle normy ISO 14001, vymezit jeho potenciální přínosy pro podnik a region. V teoretické ...

Stanovský, Tadeáš
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Interakcia cytokinínov a giberelínov počas predlžovania hypokotylu v odpovedi na rôzne teplotné podmienky
Tarbajová, Vladimíra
2016 - Slovak
V této práci bylo sledováno zapojení rostlinných hormonů cytokininů do regulace prodlužování hypokotylu u děložních rostlin arábovky Thalovej (Arabidopsis thaliana L.) v odpovědi na různé teplotní podmínky. Rovněž byla pozorována interakce fytohormonů cytokininů s dráhou giberelinů použitím pětinásobných della mutantní linií rostlin Arabidopsis thaliana a inhibitoru biosyntézy giberelinů paclobutrazolu za působení různé teploty. Pozornost byla také zaměřena na účast PIF transkripčných faktorů v regulaci prodlužovacího růstu, využitím jednoduchých a násobných pif mutantní linii Arabidopsis thaliana. Na základě exogenní aplikace giberelínů a cytokinínu trans-zeatínu (tZ) bylo zjištěno, že cytokininy jsou zapojeny do regulace prodlužovacího růstu hypokotylem v odpovědi na různou teplotu okolního prostředí. Současně bylo pozorováno, že regulace růstu hypokotylem cytokininy trans-zeatinem není závislá na giberelínovej dráze. This study observed the involvement of plant hormones, cytokinins during extension of the hypocotyl of Arabidopsis thaliana seedlings ecotype Col-0 in response to ambient temperature. It also observed possible coordination of phytohormones cytokinins with gibberellin pathway, using pentuple della mutant lines background ecotype Ler-0 exposing to elevated temperature. Attention was also paid to regulation of extension growth on the transcriptional level using single and multiple pif mutant lines on a background of the ecotype Col-0. The exogenous application of cytokinin (tZ) demonstrated that elevated levels of cytokinins stimulate the extension growth of the hypocotyl under conditions of optimum temperature (20 ° C). In contrast, the trans-zeatin treated wild type of Arabidopsis thaliana showed inhibition of growth of the hypocotyl under conditions of high ambient temperature (29 ° C). Using a gibberellins´ biosynthesis inhibitor, paclobutrazol, some modulation of hypocotyl elongation thru cytokinins was found in response to the optimal and increased ambient temperature. Keywords: arabidopsis thaliana L.; cytokininy; gibereliny; hypokotyl; teplota Available to registered users in the Library of Mendel University.
Interakcia cytokinínov a giberelínov počas predlžovania hypokotylu v odpovedi na rôzne teplotné podmienky

V této práci bylo sledováno zapojení rostlinných hormonů cytokininů do regulace prodlužování hypokotylu u děložních rostlin arábovky Thalovej (Arabidopsis thaliana L.) v odpovědi na různé teplotní ...

Tarbajová, Vladimíra
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Narušení metabolismu proteinů a jeho efekt na růst rostlin
Luklová, Markéta
2016 - Czech
Studie signálních drah rostlinných hormonů posledních let prokázaly zásadní roli degradace regulačních proteinů těchto drah prostřednictvím ubikvitin-proteazomového systému (UPS). Inhibice tohoto systému má tudíž významný vliv na růst a vývoj rostlin. Tato práce s názvem Narušení metabolismu proteinů a jeho vliv na růst rostlin shrnuje známe informace o mechanismech degradace proteinů proteazomem a blíže rozebírá jeho roli v signální dráze fytohormonu cytokininu. Experimentální část byla rozdělena do dvou částí (i) analýza růstových změn rostlin a (ii) analýzu diurnálních variací semen transgenní linie Arabidopsis RV 86-5, která je nositelkou inducibilního genu pro expresi varianty ubikvitinu zabraňující degradaci zprostředkovanou UPS, pomocí LC-MS profilování. Získané výsledky naznačují, že složitá rovnováha mezi UPS a hladinou cytokininů ovlivňuje cytokininovou signální dráhu a tím i odpověď organismu na jejich působení. Pomocí LC-MS profilování proteomu bylo identifikováno >4,000 proteinů, z nichž 61 bylo na základě předešlých analýz blíže sledováno. Recent years have shown that plant hormones operate through circuits in which targeted, conditional turnover of regulator proteins via proteasome are of critical importance. Thus, a disruption of the ubiquitin-proteasome system (UPS) would have a significant impact on plant growth and development. This thesis entitled Protein metabolism disruption and its effect on plant growth reviews the mechanisms of proteasome-mediated targeted degradation and analyzes its role in plant hormone cytokinin signaling. The experimental part is divided into two sections (i) growth response analyzes and (ii) an LC-MS profiling of diurnal variations in transgenic Arabidopsis seedlings RV 86-5 carrying modified inducible ubiquitin that prevents protein degradation via the UPS. The results present evidence that an intricate balance between the UPS and cytokinin modulates the growth response output of cytokinin signaling. On the proteome level, an LC-MS profiling identified >4,000 proteins, 61 of which were previously identified in response to proteasome inhibition. Keywords: cytokininy; degradace proteinů; hmotnostní spektrometrie; ubikvitin-proteazomový systém Available to registered users in the Library of Mendel University.
Narušení metabolismu proteinů a jeho efekt na růst rostlin

Studie signálních drah rostlinných hormonů posledních let prokázaly zásadní roli degradace regulačních proteinů těchto drah prostřednictvím ubikvitin-proteazomového systému (UPS). Inhibice tohoto ...

Luklová, Markéta
Mendelova univerzita v Brně, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases