Number of found documents: 68217
Published from to

Celiakie v dětském věku - dostupnost a složení bezlepkové stravy
Kašparová, Pavlína; Frühauf, Pavel; El-Lababidi, Nabil
2022 - Czech
Keywords: celiakie; celiakální sprue; děti; dospívající; patogeneze; diagnostika; terapie; cílený screening; lepek; bezlepková dieta; adherence; compliance; školní stravování; celiac disease; celiac sprue; children; adolescents; pathogenesis; diagnosis; therapy; targeted screening; gluten; gluten-free diet; adherence; compliance; school meals Available in a digital repository NRGL
Celiakie v dětském věku - dostupnost a složení bezlepkové stravy

Kašparová, Pavlína; Frühauf, Pavel; El-Lababidi, Nabil
Univerzita Karlova, 2022

Nutriční a senzorická hodnota rostlinných nápojů jako alternativ mléka
Němcová, Tereza; Doležal, Marek; Ilko, Vojtěch
2022 - Czech
The presented bachelor thesis deals with the issue of increasingly popular plant-based alternatives to cow's milk. The practical part focuses on the nutritional and sensory evaluation of beverages derived from oat grain. The theoretical part describes the different plant raw materials from which they are produced. It compares them from a nutritional point of view, describes the possible occurrence of anti-nutritional substances and their effects on the human organism. Subsequently, the thesis compares plant drinks with the parameters of cow's milk. In the practical part, 10 samples of oat drinks were analysed using the following methods: gravimetry for the determination of dry matter content, liquid-liquid extraction (LLE) for the determination of fat and Kjeldahl method for the determination of crude protein content. In order to obtain the necessary data, the ash content after the samples were ashed in a muffle furnace was determined gravimetrically and the carbohydrates were determined by calculation. The fatty acid content was determined by gas chromatography with flame ionization detector (GC/FID). Finally, a sensory profile evaluation method was performed. The results were then compared and discussed with previously published data. The analysed oat drinks contained approximately the same... Předložená bakalářská práce se věnuje problematice stále populárnějších rostlinných alternativ kravského mléka. Praktická část se zaměřuje na nutriční a senzorické hodnocení nápojů získaných z ovesného zrna. Teoretická část popisuje jednotlivé rostlinné suroviny, ze kterých se vyrábějí. Srovnává je z výživového hlediska, popisuje možný výskyt antinutričních látek a jejich působení na lidský organismus. Následně práce srovnává rostlinné nápoje s parametry kravského mléka. V praktické části bylo analyzováno 10 vzorků ovesných nápojů pomocí následujících metod: gravimetrie pro stanovení obsahu sušiny, extrakce kapalina-kapalina (LLE) pro stanovení tuku a Kjeldahlova metoda pro stanovení obsahu hrubých bílkovin. Pro získání potřebných dat byl stanoven obsah popela po zpopelnění vzorků v muflové peci gravimetricky a dopočtem stanoveny sacharidy. Pomocí metody plynové chromatografie s plamenově-ionizačním detektorem (GC/FID) bylo stanoveno zastoupení mastných kyselin. Na závěr byla metodou hodnocení senzorického profilu provedena senzorická analýza. Výsledky byly následně porovnány a diskutovány s již publikovanými údaji. Analyzované ovesné nápoje obsahovaly přibližně stejné množství základních živin. Ovšem v porovnání s kravským mlékem byl obsah bílkovin výrazně nižší. Velkou variabilitu vykazují vzorky... Keywords: rostlinné nápoje; složení ovesných nápojů; antinutriční látky; mastné kyseliny; senzorický profil; vegetable beverages; oat beverage composition; antinutrients; fatty acids; sensory profile Available in a digital repository NRGL
Nutriční a senzorická hodnota rostlinných nápojů jako alternativ mléka

The presented bachelor thesis deals with the issue of increasingly popular plant-based alternatives to cow's milk. The practical part focuses on the nutritional and sensory evaluation of beverages ...

Němcová, Tereza; Doležal, Marek; Ilko, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2022

Vyšetření nutričního stavu u pacientů s hepatopatií
Pirklová, Kristýna; Novák, František; Ševela, Stanislav
2022 - Czech
In patients with liver cirrhosis, a high prevalence of malnutrition should be expected. Although the early diagnosis of malnutrition and well-chosen nutritional support have a positive effect on the patient's prognosis, early diagnosis of malnutrition might be difficult. There is currently no standardized diagnostic protocol for the nutritional status assessment of patients with liver cirrhosis. In patients with liver cirrhosis fluid retention occurs, which distorts the otherwise commonly used diagnostic criteria. The aim of the study: We wanted to evaluate the nutritional status of patients with liver cirrhosis in comparison with a acontrol group without severe comorbidity using anthropometric measurements, electrical bioimpedance, functional tests and laboratory parameters using diagnostic criteria GLIM (Global Leadership Initiative On Malnutrition) and various malnutrition screening tools. The work also focused on evaluating the quality of life of patients with chronic liver disease. Methods: The observational study included 11 patients with Child-Pugh stage cirrhosis A (n = 10) and B (n = 1), who were compared with a control group of 11 study participants without severe comorbidities. An examination panel consisting of anthropometric measurements, indirect calorimetry, electrical bioimpedance,... U pacientů s jaterní cirhózou je třeba počítat s vysokou prevalencí malnutrice. Přestože včasná diagnostika malnutrice a správně zvolená nutriční podpora mají pozitivní vliv na prognózu pacienta, včas diagnostikovat malnutrici je u těchto pacientů složité. V současné době neexistuje standardizovaný diagnostický protokol pro vyšetření nutričního stavu pacientů s jaterní cirhózou. U nemocných se také setkáváme s retencí tekutin, což zkresluje jinak běžně používaná diagnostická kritéria. Cíl práce: Cílem této práce bylo zhodnotit nutriční stav pacientů s jaterní cirhózou ve srovnání s kontrolní skupinou pacientů bez závažných komorbidit pomocí antropometrických měření, elektrické bioimpedance, funkčních testů a laboratorních parametrů při aplikaci diagnostických kritérií GLIM (Global Leadership Initiative On Malnutrition) a různých nástrojů screeningového vyhledávání pacientů v riziku malnutrice. V neposlední řadě byl v práci věnován také prostor hodnocení kvality života pacientů s chronickým onemocnění jater. Metody: Do observační studie bylo zařazeno 11 pacientů s jaterní cirhózou ve stadiu Child-Pugh A (n = 10) respektive B (n = 1), kteří byli porovnáni s kontrolní skupinou 11 účastníků studie bez závažných komorbidit. U obou skupin byl proveden panel vyšetření sestávající z antropometrického... Keywords: vyšetření nutričního stavu; malnutrice; jaterní cirhóza; hepatopatie; sarkopenie; kvalita života; nutritional status assessment; malnutrition; liver cirrhosis; hepatopathy; sarcopenia; quality of life Available in a digital repository NRGL
Vyšetření nutričního stavu u pacientů s hepatopatií

In patients with liver cirrhosis, a high prevalence of malnutrition should be expected. Although the early diagnosis of malnutrition and well-chosen nutritional support have a positive effect on the ...

Pirklová, Kristýna; Novák, František; Ševela, Stanislav
Univerzita Karlova, 2022

Role institucionální změny v tureckém ekonomickém růstu za vlády AKP
Gulaliyev, Algushad; Semerák, Vilém; Benáček, Vladimír
2022 - English
This paper analyses how the institutional change in Turkey during AKP governance impacted the economic development of the country. It will first examine some of the main characteristics and positive impact of Turkey's institutional reforms toward democratization between 2002-2007. In the following section, the AKP's reversal from the implemented reforms and its authoritarian shift will be discussed to evaluate the deterioration of both political and economic institutions in the period between 2007-2017. Building on these discussions and through contrasting the institutional changes in these two periods, it will be examined whether the change in the institutions impacted the economic performance of Turkey between 2002-2017. To analyse the economic performance of Turkey and the quality of its economic growth in these years, the changes in Total Factor Productivity Growth, the export share of technologically advanced products, and FDI inflow to Turkey will be examined. Keywords: růst; instituce; growth; institutions Available in a digital repository NRGL
Role institucionální změny v tureckém ekonomickém růstu za vlády AKP

This paper analyses how the institutional change in Turkey during AKP governance impacted the economic development of the country. It will first examine some of the main characteristics and positive ...

Gulaliyev, Algushad; Semerák, Vilém; Benáček, Vladimír
Univerzita Karlova, 2022

Nutriční gramotnost adolescentů
Alexandrovičová, Adéla; Starnovská, Tamara; Pejšová, Hana
2022 - Czech
Adolescence is a period of transition from childhood to adulthood and is full of tumultuous changes. One of the developmental tasks of adulthood is to become independent and take responsibility for oneself, for one's own behavior and decisions, even in relation to nutrition. Nutrition is one of the major determinants of health. This work deals with adolescent nutrition and the need for sufficient nutritional literacy. The bachelor thesis is divided into two parts. In the first, theoretical, part I discuss the terms health and nutritional literacy, the characteristics of adolescence, both in general and in relation to nutrition. I also mention what factors affect the eating habits of adolescents, I focus in more detail on social media and social networks. In the practical part, the aim was to find out what knowledge adolescents have about nutrition and healthy eating, how they use this knowledge for their diet, how and where adolescents obtain information on nutrition and what influence social networks have on their diet. Quantitative data collection methods were used for the research, namely an anonymous questionnaire in electronic form. 80 questionnaires were obtained from adolescents aged 15-21 years. The survey showed that adolescents have sufficient knowledge in the field of nutrition, but do... Dospívání je obdobím přechodu z dětství do dospělosti a je plné bouřlivých změn. Jedním z vývojových úkolů dospělosti je osamostatnit se a převzít odpovědnost za sebe, za svoje chování a rozhodování i ve vztahu právě k výživě. Výživa je jedním z významných determinant zdraví. Tato práce se zabývá výživou adolescentů a potřebností dostatečné nutriční gramotnosti. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické, části rozebírám termíny zdravotní a nutriční gramotnost, charakteristiku období adolescence obecně, tak i ve vztahu k výživě. Zmiňuji také jaké faktory ovlivňují stravovací návyky adolescentů, podrobněji se zaměřuji na sociální média a sociální sítě. V praktické části bylo mým cílem zjistit jaké mají adolescenti znalosti o výživě a zdravém stravování, jak tyto znalosti využívají pro jejich stravování, jak a kde adolescenti získávají informace v tématu výživy a jaký vliv na jejich stravování mají sociální sítě. K výzkumu bylo využito kvantitativní metody sběru dat, a to anonymního dotazníku v elektronické podobě. Získáno bylo 80 dotazníků od adolescentů ve věku 15-21 let. Šetřením bylo prokázáno, že adolescenti mají dostatečné znalosti v tématu výživy, ale nedostatečně je využívají ve svém vlastním stravovacím režimu. Jejich stravování zásady zdravé stravy již tolik... Keywords: adolescence; nutriční gramotnost; zdravá strava; sociální sítě; adolescence; nutritional literacy; healthy diet; social networks Available in a digital repository NRGL
Nutriční gramotnost adolescentů

Adolescence is a period of transition from childhood to adulthood and is full of tumultuous changes. One of the developmental tasks of adulthood is to become independent and take responsibility for ...

Alexandrovičová, Adéla; Starnovská, Tamara; Pejšová, Hana
Univerzita Karlova, 2022

Fyzioterapie u spinální svalové atrofie v dětském věku
Klečáková, Ivana; Šebek, Milan; Tichá, Monika
2022 - Czech
BACHELOR THESIS ABSTRACT Jméno, příjmení: Ivana Klečáková Vedoucí práce: Ing. Milan Šebek Title: Physiotherapy for Spinal muscular atrophy in childhood Abstract: The work has a theoretical and practical part. The target of this work is to compile individual physiotherapeutic program for patients with Spinal Muscular Atrophy in childhood. The theoretical part deals with a general introduction to the issue of alpha motoneuron and its involvement with hereditary degenerative diseases. Section of the theoretical part is the anatomy and physiology related to this issue. Furthermore, the issues related to Spinal Muscular Atrophy - classification, clinical forms, clinical picture and course, pathogenesis and diagnostics, are elaborated. In the theoretical part I also deal with the current possibilities of rehabilitation and physiotherapy in such patients. This part is crucial for my work and knowledge from it is applied to the management of therapies, which are processed in the practical part of the work. This part deals with physiotherapeutic concepts and methods that are used in the Czech Republic and abroad - exercises on a neurophysiological basis, analytical and conditioning exercises, respiratory physiotherapy and the use of aids for therapy. The practical part of the work took place in cooperation with the... BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Ivana Klečáková Vedoucí práce: Ing. Milan Šebek Název bakalářské práce: Fyzioterapie u Spinální svalové atrofie v dětském věku Abstrakt bakalářské práce: Práce má část teoretickou a praktickou. Cílem práce je sestavení individuálního fyzioterapeutického postupu u pacientů se Spinální svalovou atrofií v dětském věku. V teoretické části je zpracován obecný úvod k problematice alfa motoneuronu a jeho postižení dědičnými degenerativními onemocněními. Součástí teoretické části je anatomie a fyziologie související s touto problematikou. Dále je zpracována problematika týkající se Spinální svalové atrofie, tj. její klasifikace, klinické formy, klinický obraz a průběh, patogeneze a diagnostika. V teoretické části se také věnuji současné možnosti rehabilitace a fyzioterapie u takto nemocných. Tato část je pro mou práci stěžejní a jsou z ní aplikovány poznatky do vedení terapií, které jsou zpracovány vpraktické části práce. V této části jsou zpracovány fyzioterapeutické koncepty a metody, které se využívají v ČR a v zahraničí - cvičení na neurofyziologickém podkladě, analytické i kondiční cvičení, respirační fyzioterapie a využití pomůcek k terapii. Praktická část práce probíhala ve spolupráci s neuromuskulárním centrem Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol. Terapie... Keywords: Spinální svalová atrofie; fyzioterapie; pediatrie; onemocnění motoneuronu; rehabilitace; Spinal muscular atrophy; physiotherapy; childhood; motoneuron disease; rehabilitation Available in a digital repository NRGL
Fyzioterapie u spinální svalové atrofie v dětském věku

BACHELOR THESIS ABSTRACT Jméno, příjmení: Ivana Klečáková Vedoucí práce: Ing. Milan Šebek Title: Physiotherapy for Spinal muscular atrophy in childhood Abstract: The work has a theoretical and ...

Klečáková, Ivana; Šebek, Milan; Tichá, Monika
Univerzita Karlova, 2022

Individuální a systémové faktory jako příčina emočního odcizení v nizozemských románech generace mileniálů
Nedvědová, Tereza; Krýsová, Anna; Phillips, Anna
2022 - Czech
Tereza Nedvědová Individual and systemic factors as the cause of emotional alienation in Dutch novels of the millennial generation Abstract This bachelor thesis deals with individual and systemic factors that cause emotional alienation in Dutch novels of the millennial generation. It is based on the theory of the book Affectieve crisis, literair herstel by Hans Demeyer and Sven Vitse, where the cause of alienation is identified as the dysfunctional world and late capitalist society. This work complements the theory by defining another category of causes, namely individual factors that affect the characters on a personal level. It uses novels representing the Dutch generation of millennials, Gebrek is een groot woord by Nina Polak and De avond is ongemak by Marieke Lucas Rijneveld, the latter having been awarded the International Booker Prize 2020. These novels appear in the corpus of Demeyer and Vitse but their interpretation needs to be supplemented by individual factors. The study analyzes the causes of emotional alienation on systemic and individual levels and points to the importance of interpreting the motifs of the text, which would not be considered if one were to follow only the theory of Demeyer and Vitse. This work thus draws attention to the complexity of the individual's experience, who faces... Tereza Nedvědová Individuální a systémové faktory jako příčina emočního odcizení v nizozemských románech generace mileniálů Abstrakt Tato bakalářská práce pojednává o individuálních a systémových faktorech, které zapříčiňují emoční odcizení v nizozemských románech generace mileniálů. Vychází z teorie knihy Affectieve crisis, literair herstel autorů Hanse Demeyera a Svena Vitse, kde je za příčinu odcizení označena dysfunkčnost světa a pozdně kapitalistická společnost. Teorii tato práce doplňuje vymezením další kategorie příčin, a to individuálních faktorů, jež postavy ovlivňují na osobní úrovni. Využívá románů reprezentujících nizozemskou generaci mileniálů Gebrek is een groot woord od Niny Polak a De avond is ongemak od Marieke Lucas Rijnevelda, oceněnou International Booker Prize 2020, které se v korpusu Demeyera a Vitseho objevují a je třeba jejich interpretaci o individuální faktory doplnit. Studie analyzuje příčiny emočního odcizení na systémové i individuální úrovni a poukazuje na důležitost interpretace motivů textu, kterým by interpretace podle Demeyera a Vitseho nevěnovala pozornost. Tímto tato práce obrací pozornost ke komplexnosti prožitku jednotlivce, jenž se potýká jak s důsledky pozdního kapitalismu a metamodernismu, tak s hluboce osobními zážitky a traumaty. Oboje společně přispívá k emočnímu... Keywords: afektivní odcizení|nizozemská literatura mileniálů|afektivní dominanta|metamodernismus; affective alienation|dutch millenial literature|affective dominant|metamodernism Available in a digital repository NRGL
Individuální a systémové faktory jako příčina emočního odcizení v nizozemských románech generace mileniálů

Tereza Nedvědová Individual and systemic factors as the cause of emotional alienation in Dutch novels of the millennial generation Abstract This bachelor thesis deals with individual and systemic ...

Nedvědová, Tereza; Krýsová, Anna; Phillips, Anna
Univerzita Karlova, 2022

Koncept ideálního syna v pohřebních rituálech klasického hinduismu
Faixová, Jaqueline; Štipl, Zdeněk; Špicová, Zuzana
2022 - Czech
The role of the son is one of the key components in the society of classical Hinduism. It is the firstborn son who determines the fate of the whole family not only during their life, but also after it. The transition to the afterlife is greatly influenced by the oldest offspring, it is how he carries out mortuary rituals, the way he lives and acts that determines what realm will the deceased ancestor reach. Rites of passage, so called samskaras and the correct performance of them should cause the individual, in this case the oldest son, to carry out a good life in accordance with dharma, but the rites themself are not sufficient. In addition, there are several requirements that an ideal son has to meet. This thesis aims to present the role of the son in the funeral rituals of classical Hinduism, to examine how far this role is identical across the sources and to what extent it is coherent and where it differs. As for the puranic tradition we will be examining, Garuda Purana Saroddhara and Garuda Purana, and for the shastra tradition a Manavadharmashastra will be studied. The first chapter will introduce the idea of the firstborn son and his role in classical Hinduism. In the following chapters this role will be presented as it is seen by the individual texts and finally a comparison between the... V klasickém hinduismu je role syna jedním z hlavních stavebních kamenů celé společnosti. Odvíjí se od ní nejen osud rodiny během života, ale i po něm, protože i samotný přechod do zásvětních sfér a osud zemřelých předků může mužský potomek způsobem svého života značně ovlivnit. Přechodové rituály, tzv. sanskáry, a jejich správné vykonání za života mužského potomka mají sice jedince vést ke správnému způsobu života, nicméně samy o sobě nestačí. Vedle nich existuje řada předpisů a požadavků, které je třeba ze strany potomka striktně dodržovat. Tato práce si klade za cíl představit roli syna v pohřebních rituálech klasického hinduismu, prozkoumat, jak dalece se tato role v jednotlivých pramenech shoduje, do jaké míry je koherentní i v čem se v jednotlivých textech naopak liší. Pro puránovou tradici budou použity Garudapuránasáróddhára a Garudapurána, pro šástrovou pak Mánavadharmašástra. Úvodní kapitola nejprve krátce představí hinduismus, sanskáry a pohřební rituály a představí ideál syna a jeho funkce v nich. Dále bude prezentováno pojetí role syna v obou puránách, a následně též v šástrové tradici, která pak bude srovnána s tradicí puránovou. Výsledný obraz ideálu syna a jeho role v pohřebních rituálech hinduismu by tedy měl zastupovat oba dominantní proudy pohřební ritualistiky, jak je zachycuje... Keywords: šráddha|pohřební rituály|hinduismus|purány|dharmašástry|předkové; shraddha|funeral rituals|Hinduism|Puranas|Dharmashastras|ancestors Available in a digital repository NRGL
Koncept ideálního syna v pohřebních rituálech klasického hinduismu

The role of the son is one of the key components in the society of classical Hinduism. It is the firstborn son who determines the fate of the whole family not only during their life, but also after ...

Faixová, Jaqueline; Štipl, Zdeněk; Špicová, Zuzana
Univerzita Karlova, 2022

Efekt elektrické stimulace na hojení měkkých tkání
Fošumpaur, Karel; Jeníček, Jakub; Angerová, Yvona
2022 - Czech
First and last name: Karel Fošumpaur Supervisor: Mgr. Jakub Jeníček, Ph.D. Opponent of the thesis: Name of the thesis: Effect of electrical stimulation on soft tissue healing Abstract of the thesis: This bachelor thesis summarizes the current state of knowledge regarding the effectiveness of electrical stimulation on soft tissue healing by providing an overview of the issue. The aim of the thesis is to describe the current level of research on the subject in terms of its completeness, current stage and limitations. Fifteen peer-reviewed, relevant articles were included and analyzed through a systematic search. Through analytical analysis and evaluation of the studies, it is determined whether and under what conditions electrical stimulation is effective for soft tissue healing. The articles presented include studies testing the effectiveness of electrical stimulation for healing structurally damaged muscle, tendon, skin and ligament. The work provides a largely positive conclusion regarding the healing effect of electrical stimulation. Key words: electrical stimulation, healing, soft tissue, muscle, tendon, skin, connective tissue, ligament, regeneration, reparation, electrotherapy Jméno, příjmení: Karel Fošumpaur Vedoucí práce: Mgr. Jakub Jeníček, Ph.D. Oponent práce: Název práce: Efekt elektrické stimulace na hojení měkkých tkání Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce shrnuje současnou úroveň poznání ohledně efektivity elektrické stimulace na hojení měkkých tkání prostřednictvím zpracování přehledu problematiky. Cílem práce je popsat současnou úroveň výzkumu dané problematiky z hlediska jeho úplnosti, aktuální fáze a limitací. Systematickou rešerší bylo dosaženo patnácti odborných, relevantních článků, které byly do práce zařazeny a analyzovány. Pomocí analytického rozboru a zhodnocení studií je určeno zda a za jakých podmínek je elektrická stimulace pro hojení měkkých tkání efektivní. Mezi prezentované články patří studie testující efektivitu elektrické stimulace pro hojení strukturálně poškozené svaloviny, šlach, kůže a vaziva. Práce přináší převážně pozitivní závěr ohledně hojivého efektu elektrické stimulace. Klíčová slova: elektrická stimulace, hojení, měkké tkáně, sval, šlacha, kůže, vazivo, vaz, regenerace, reparace, elektroterapie Keywords: elektrická stimulace; hojení; měkké tkáně; sval; šlacha; kůže; vazivo,vaz; regenerace; reparace; elektroterapie; electrical stimulation; healing; soft tissue; muscle; tendon; skin,connective tissue; ligament; regeneration; reparation; electrotherapy Available in a digital repository NRGL
Efekt elektrické stimulace na hojení měkkých tkání

First and last name: Karel Fošumpaur Supervisor: Mgr. Jakub Jeníček, Ph.D. Opponent of the thesis: Name of the thesis: Effect of electrical stimulation on soft tissue healing Abstract of the thesis: ...

Fošumpaur, Karel; Jeníček, Jakub; Angerová, Yvona
Univerzita Karlova, 2022

Mléko a jeho alternativy
Pastorková, Eva; Hubáček, Jaroslav; Suchánek, Pavel
2022 - Czech
The thesis focused on milk and its alternatives, i.e. plant-based drinks. The theoretical part summarized the nutritional value of milk and its consumption in the world and the Czech Republic. As a source of fats, proteins, minerals, and vitamins, milk is of nutritional value. Furthermore, the importance of milk in human nutrition for different age groups was discussed. Related dietary recommendations and reasons limiting milk consumption were introduced. This included health reasons such as lactose intolerance, cow milk protein allergy or the rarely occurring galactosemia, as well as ethical or environmental reasons. Last but not least, alternatives to milk, i.e. plant-based drinks, were presented. These drinks are based on extracts of legumes, cereals, nuts and/or seeds diluted with water and often supplemented with other additives. The practical part aimed to assess the dietary habits of the general public and nutritionally educated people regarding the consumption of milk and plant-based drinks, including their awareness of the importance of this food in human nutrition. Data were collected using a questionnaire survey. In addition, the nutritional values of selected plant-based drinks were also compared with cow's milk. Within the sample studied, milk was observed to be a frequent part of the... Práce se zabývá mlékem a jeho alternativami, tzn. rostlinnými nápoji. Teoretická část shrnuje nutriční hodnoty mléka a jeho spotřebu ve světě i České republice. Mléko představuje nutričně hodnotnou potravinu, která je zdrojem tuků, bílkovin, minerálních látek a vitaminů. Dále se věnuje významu mléka v lidské výživě pro jednotlivé věkové skupiny. Představuje současná související výživová doporučení a důvody limitující konzumaci mléka. Mezi nimi zdravotní důvody jako je laktózová intolerance, alergie na bílkovinu kravského mléka či vzácně se objevující galaktosemie, ale také etické či ekologické důvody. V neposlední řadě jsou představeny alternativy mléka, tzn. rostlinné nápoje. Jedná se o nápoje na rostlinné bázi v podobě extraktů z luštěnin, obilovin, ořechů a/nebo semen, které jsou zředěny vodou a často ještě doplněny dalšími přídatnými látkami. Praktická část si kladla za cíl zhodnotit stravovací zvyklosti týkající se konzumace mléka a rostlinných nápojů u laické veřejnosti a lidí vzdělaných v oblasti výživy včetně jejich povědomí o významu těchto potravin v lidské výživě. Data byla sbírána za pomocí dotazníkového šetření. Dále byly také porovnány nutriční hodnoty vybraných rostlinných nápojů s nutričními hodnotami kravského mléka. Ve zkoumaném vzorku, bylo pozorováno, že mléko je častou součástí... Keywords: mléko; mléčné výrobky; laktóza; výživa; alternativy mléka; rostlinné nápoje; nutriční hodnoty; milk; dairy products; lactose; nutrition; milk alternatives; plant-based drinks; nutrition value Available in a digital repository NRGL
Mléko a jeho alternativy

The thesis focused on milk and its alternatives, i.e. plant-based drinks. The theoretical part summarized the nutritional value of milk and its consumption in the world and the Czech Republic. As a ...

Pastorková, Eva; Hubáček, Jaroslav; Suchánek, Pavel
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases