Number of found documents: 41691
Published from to

Diagnostika a management aloimunizace v těhotenství
Kučerová, Rebecca; Hornová, Markéta; Žižka, Zdeněk
2021 - Czech
The bachelor thesis focuses on the issue of maternal alloimmunization in pregnancy and deals with diagnostic and management of the alloimmunization. This complication would occur in approximately 2000 women in the Czech Republic per a year without a treatment. A pregnant woman is at risk if she is Rh(D) negative and the fetus inherits Rh(D) positivity from father. The development of alloimmunization can be prevented by early preventive dosage of anti-D globulin. Despite a systematically organized system of prophylaxis, a small number of pregnant women still experience immunization. Fetuses are at risk of developing anemia in the uterus and than after birth by developing hyperbilirubinemia. In the most severe cases of intrauterine anemia, the solution is intraumbilical transfusion of erythrocytes. The aim of this study was to summarize the outcomes of IUT in retrospect. The quantitative practical part is completed with 2 model study cases of hydrops fetalis. The quantitative part of the research analyzes the results of all IUTs performed in the period from 1991 to 2021 in the Center of Fetal Medicine of the Gynecology and Obstetrics Clinic of the General Hospital and the First Medical Faculty of Charles University in Prague. Using tables and graphs, the data were then analyzed and described in... Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku aloimunizace matky v těhotenství a zabývá se její prevencí, diagnostikou a managementem. V České republice by se tato komplikace bez zahájení patřičné léčby vyskytla přibližně u 2000 žen ročně. Těhotná je ohrožena v případě, že je Rh(D) negativní a plod zdědí Rh(D) pozitivitu po otci. Rozvoji aloimunizace lze zabránit včasným preventivním podáním anti-D globulinu. I přes systematicky organizovaný systém profylaxe dochází dnes stále u malého počtu těhotných k imunizaci. Plody jsou ohroženy rozvojem anémie v děloze a po porodu potom rozvojem hyperbilirubinémie. U nejtěžších případů intrauterinní anemizace plodu je řešením intraumbilikální transfuze erytrocytů. Cílem práce bylo retrospektivně posoudit výsledky léčby pomocí intraumbilikální transfuze v Centru fetální medicíny. Kvantitativní část výzkumu je doplněna o 2 modelové kazuistiky hydropsu plodů. Kvantitativní část výzkumu analyzuje výsledky všech IUT provedených v od roku 1991 do roku 2021 v Centru fetální medicíny gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze. Pomocí tabulek a grafů byly následně data analyzována a podrobně popsaná. Z výzkumné části této práce vyplynulo, že léčba plodů pomocí IUT je velmi úspěšná a zvyšuje šanci plodů na příznivou poporodní adaptaci. Z výsledků této... Keywords: Rh aloimunizace; těhotenství; antigen; protilátka; intrauterinní transfuze; anémie; hydrops; hemolytické onemocnění plodu a novorozence; Rh alloimmunisation; pregnancy; antigen; antibody; intrauterine transfusion; anemia; hydrops; hemolytic disease of fetus and newborn Available in a digital repository NRGL
Diagnostika a management aloimunizace v těhotenství

The bachelor thesis focuses on the issue of maternal alloimmunization in pregnancy and deals with diagnostic and management of the alloimmunization. This complication would occur in approximately 2000 ...

Kučerová, Rebecca; Hornová, Markéta; Žižka, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2021

Porodní poranění a věk matky
Faltová, Anna; Dvořák, Jan; Přáda, Jan
2021 - Czech
The bachelor's thesis aim was to find out whether older age of mother during labour could be a potential risk factor for birth injuries. Bachelor thesis has two parts, theoretical and practical. The theoretical part describes the problematics of birth injuries and summarizes several foreign studies, which consider the age of mother as a risk factor for some birth injuries. The hypothesis was that older age is a risk factor for birth injuries. The aim of the practical part was to find whether the hypothesis is correct or not. The hypothesis was tested by comparing the incidence of different birth injuries between four groups of women settled by age (18-25 years, 26-30 years, 31-35 years, >35 years). In most cases the lowest number of injuries were in the youngest group (18-25 years), but the differences between groups were not statistically significant. Due to the small sample of women, I have analysed, the hypothesis could not be conclusively confirmed, but also conclusively disproved. Key words: delivery injuries, maternal age, vaginal delivery, pelvic floor, levator avulsion, pelvic floor dysfunction, OASI Bakalářská práce se zabývá korelací porodního poranění a vyššího věku matky při porodu. Práce je koncipována jako teoreticko-praktická. Teoretická část je úvodem do problematiky porodního poranění. Součást teoretické části je také přehled několika zahraničních studií, které uvádí, že věk matky při porodu může být rizikovým faktorem pro vznik některých porodních poranění. Cílem praktické části bylo potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, zda vyšší věk matky ovlivňuje vznik porodního poranění. Hypotézu jsem ověřovala porovnáním výskytu porodních poranění napříč 4 věkovými skupinami (18-25 let, 26-30 let, 31-35 let, >35 let). Ve většině případů se nejnižší počet poranění vyskytoval u skupiny 18-25 let, avšak nebylo tomu tak u všech typů poranění a jednalo se o statisticky nepříliš významné rozdíly. Vzhledem k rozsahu práce a malému vzorku žen, se kterým jsem pracovala, se tedy hypotézu nepodařilo jednoznačně potvrdit, ale ani jednoznačně vyvrátit. Klíčová slova: porodní poranění, věk matky, vaginální porod, pánevní dno, avulzní poranění levátoru, dysfunkce pánevního dna, OASI Keywords: porodní poranění; věk matky; vaginální porod; pánevní dno; avulzní poranění levátoru; dysfunkce pánevního dna; OASIS; delivery injuries; maternal age; vaginal delivery; pelvic floor; levator avulsion; pelvic floor dysfunction; OASIS Available in a digital repository NRGL
Porodní poranění a věk matky

The bachelor's thesis aim was to find out whether older age of mother during labour could be a potential risk factor for birth injuries. Bachelor thesis has two parts, theoretical and practical. The ...

Faltová, Anna; Dvořák, Jan; Přáda, Jan
Univerzita Karlova, 2021

Porovnání rovnováhy sportovců využívajících silový a funkční trénink
Alánová, Marie; Červenková, Zuzana; Matouš, Miloš
2021 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Porovnání rovnováhy sportovců využívajících silový a funkční trénink

Alánová, Marie; Červenková, Zuzana; Matouš, Miloš
Univerzita Karlova, 2021

Intenzita chronické bolesti bederní páteře po rehabilitaci ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze
Křížová, Irena; Červenková, Zuzana; Froňková, Eliška
2021 - Czech
This bachelor thesis addresses the problem of intensity of chronic low back pain after the rehabilitation treatment at the Clinic of Rehabilitation Medicine in the University Hospital Královské Vinohrady (FNKV). The theoretical part is devoted to the lumbar spine and its surrounding structures; chronic lumbar pain, its aetiology and socio-economic impact; the options for assessing pain intensity; the treatment; the approaches used at the Clinic of Rehabilitation Medicine in FNKV; and the activities following the rehabilitation program. In the practical part, the research concentrates on the changes in intensity of chronic low back pain during the rehabilitation program; and the differences between input and output values. This study involved 21 patients hospitalized at the Clinic of Rehabilitation Medicine in the FNKV due to chronic lumbar spine pain. As many as 57 % of probands in the observed group were overweight or obese, and 42.86 % of working- age patients needed incapacity (sick leave) for work. During hospitalization, which lasted 14-22 days patients underwent regular rehabilitation treatment. Each day, they recorded their pain using the VAS scale in the morning and in the evening. Data for the purpose of this research were collected retrospectively from their medical records. At the level... Tato bakalářská práce pojednává o intenzitě chronické bolesti bederní páteře po rehabilitaci na Klinice rehabilitačního lékařství ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (FNKV). Teoretická část se věnuje popisu bederní páteře a okolních struktur; chronické bolesti beder, její etiologii a socioekonomickému dopadu; možnostem hodnocení intenzity bolesti; léčbě; přístupům využívaných na Klinice rehabilitačního lékařství ve FNKV a aktivitám vhodných po rehabilitačním programu. V praktické části je zkoumána změna intenzity chronické bolesti bederní páteře v průběhu rehabilitačního programu a rozdíl mezi vstupní a výstupní hodnotou. Do studie bylo zařazeno 21 pacientů hospitalizovaných na Klinice rehabilitačního lékařství ve FNKV z důvodu chronické bolesti bederní páteře. Z toho 57 % probandů v pozorované skupině trpělo nadváhou nebo obezitou a 42,86 % pacientů v produktivním věku potřebovalo pracovní neschopnost. Během hospitalizace, která trvala 14-22 dní, pacienti podstupovali pravidelnou rehabilitaci. Každý den zaznamenávali svou bolest pomocí VAS škály ráno i večer. Data pro účel tohoto výzkumu byla získána retrospektivně ze zdravotní dokumentace. Na hladině významnosti 0,05 jsme nezamítli dvě nulové hypotézy, tudíž jsme neprokázali rozdíl mezi vstupní a výstupní hodnotou intenzity bolesti, ani... Available in a digital repository NRGL
Intenzita chronické bolesti bederní páteře po rehabilitaci ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze

This bachelor thesis addresses the problem of intensity of chronic low back pain after the rehabilitation treatment at the Clinic of Rehabilitation Medicine in the University Hospital Královské ...

Křížová, Irena; Červenková, Zuzana; Froňková, Eliška
Univerzita Karlova, 2021

Zhodnocení efektivity klinického vyšetření plochonoží u dětí školního věku v ordinaci dětského praktického lékaře
Bezpalec, Jakub; Kaprová, Jana; Marenčáková, Jitka
2021 - Czech
The main objective of this bachelor thesis is to compare the effectiveness of simple visual examination and use of clinical tests in diagnostics of flat feet. Another goal targets mapping the diagnosis of flat feet among pediatricians. Last but not least, I would like to open a discussion on whether it is advantageous to perform clinical tests in a pediatric outpatient clinic. Methods: In this study probands aged 7-11 years underwent a clinical examination of feet (sitting, standing and walking) as a part of a regular preventive check-up, followed by two clinical tests - the Heel-rise test and the Jack test. So as to achieve the objective evaluation of the flat feet, a total of three measurements were performed on the PhysioSensing pressure plate. It is a portable dynamic plantograph that allows the detection of the load on the areas of the sole of the foot and the subsequent calculation of the Arch index parameter. On its basis it is possible to classify the degree of flat feet. The work also included a questionnaire for pediatricians in the Google Forms format that contained 12 questions related to the diagnosis of flat feet. A descriptive analysis was performed. Results: A total number of 34 children were enrolled in the study, 3 did not attend and one participant was excluded from the study.... Cílem bakalářské práce je porovnat efektivitu aspekčního vyšetření plochonoží a diagnostiku plochých nohou pomocí klinických testů. Mezi další cíle patří zmapování diagnostiky plochonoží mezi pediatry. V neposlední řadě bych chtěl otevřít diskuzi, zda je výhodné implementovat klinické testy do ambulantního provozu pediatrické ambulance. Metodika: Jedná se o studii, v níž probandi ve věku 7-11 let v rámci pravidelné preventivní prohlídky podstoupili klinické vyšetření nohou (v sedě, ve stoje a při chůzi) a následně dva klinické testy: Heel-rise test a Jack test. Pro objektivní zhodnocení plochonoží pak bylo provedeno celkem třikrát měření na plošině PhysioSensing. Jedná se o přenosný dynamický plantograf, který umožňuje detekci zatížení oblastí plosky nohy a následný výpočet parametru Arch index. Na základě něj lze klasifikovat stupeň plochonoží. Práce také zahrnovala dotazník pro pediatry v programu Google Forms, který obsahoval 12 otázek týkajících se diagnostiky plochonoží. Byla provedena deskriptivní analýza. Výsledky: Do studie bylo zařazeno celkem 34 dětí, přičemž 3 se nedostavily a jeden účastník byl ze studie vyřazen, nakonec se studie zúčastnilo 30 probandů. Analýza proběhla jednotlivě pro obě nohy. Na základě McNemarova testu (p-hodnota 0,033) a Wilcoxonova testu (p-hodnota 0,024) lze... Available in a digital repository NRGL
Zhodnocení efektivity klinického vyšetření plochonoží u dětí školního věku v ordinaci dětského praktického lékaře

The main objective of this bachelor thesis is to compare the effectiveness of simple visual examination and use of clinical tests in diagnostics of flat feet. Another goal targets mapping the ...

Bezpalec, Jakub; Kaprová, Jana; Marenčáková, Jitka
Univerzita Karlova, 2021

Hodnocení vztahu předoperační fyzické kondice vůči pooperačnímu stavu člověka po významné břišní operaci
Dufková, Adéla; Řasová, Kamila; Gojda, Jan
2021 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Hodnocení vztahu předoperační fyzické kondice vůči pooperačnímu stavu člověka po významné břišní operaci

Dufková, Adéla; Řasová, Kamila; Gojda, Jan
Univerzita Karlova, 2021

Historie profese a vzdělávání porodních asistentek
Vaňková, Vendula; Alušík, Tomáš; Černý, Karel
2021 - Czech
This work deals with the process of mapping the history of the profession and education of midwives, focusing on the Czech lands. The first mention of the existence of midwives dates back to the 2nd millennium BC (ancient Egypt, ancient Greece). Already at this time there was a detailed knowledge about pregnancy, childbirth and the complications that could occur. The aim of this work is to find out as much information and knowledge as possible about the way and system of education of midwives from the beginnings (given the available sources this is the period from the Late Middle Ages to the Early Modern times) to the present. The introductory chapters first describe the times where there was no comprehensive education system for midwives, so the teaching took place in such a way that a young girl served an apprenticeship with an experienced midwife, who passed all her knowledge and experiences on to her. Only since the end of the 18th century a compulsory training and qualification testing for midwives were introduced. In these days, future midwives prepare for the profession at universities by studying the bachelor's program in Midwifery, that lasts 3 years. The next chapters of the thesis discuss the general conditions that any midwife had to meet in order to do this profession (including the... Práce se zabývá zmapováním historie povolání a vzdělávání porodních asistentek, se zaměřením na české země. První zmínky o existenci porodních asistentek či bab sahají až do 2. tisíciletí před naším letopočtem (starověký Egypt, starověké Řecko). Jíž v této době existovaly podrobné poznatky o těhotenství, porodu i komplikacích, které mohly nastat. Cílem práce je zjistit co nejvíce informací a poznatků o způsobu a systému vzdělávání porodních asistentek od prvopočátků (vzhledem k dostupným pramenům jde až o období pozdního středověku až raného novověku) po současnost. V úvodních kapitolách je nejprve popisována doba, kdy pro porodní báby neexistoval žádný ucelený vzdělávací systém, a výuka tedy probíhala tak, že zkušená bába si vzala do učení mladou dívku a všechny své poznatky a zkušenosti ji předala. Teprve od konce 18. století bylo zavedeno povinné školení a kvalifikační zkouška pro porodní báby. V dnešní době se budoucí porodní asistentky k výkonu povolání připravují na vysokých školách studiem bakalářského oboru Porodní asistentka, který trvá 3 roky. V dalších kapitolách práce jsou diskutovány celkové podmínky, které porodní bába musela splnit, aby tuto práci mohla vykonávat (včetně dokumentů, které ji k výkonu práce opravňovaly), a jaké povinnosti musela při výkonu práce dodržovat. Přiblížen je... Keywords: historie; vzdělávání; profese; porodní asistentka; history; education; profession; midwives Available in a digital repository NRGL
Historie profese a vzdělávání porodních asistentek

This work deals with the process of mapping the history of the profession and education of midwives, focusing on the Czech lands. The first mention of the existence of midwives dates back to the 2nd ...

Vaňková, Vendula; Alušík, Tomáš; Černý, Karel
Univerzita Karlova, 2021

Stres matky a předčasný porod
Kokešová, Nikola; Černý, Andrej; Laštůvka, Zdeněk
2021 - Czech
This bachelor thesis is studying the influence of maternal stress on premature birth. Premature birth is a very serious perinatal complication, the incidence of which remains consistent, although health care is constantly improving. In the Czech Republic, the incidence of premature birth is around 8 %. The work has theoretical and practical part. The theoretical part of the thesis is focused on preterm birth, what are its causes, how it can be prevented, what is the diagnosis and management of premature birth. Last but not least the thesis discusses stress as a risk factor for preterm birth. In 2020, a pandemic of COVID-19 hit the world. In March 2020, the first cases appeared in the Czech Republic. A completely new and extraordinary situation has brought many changes and limitations in everyday life of the society, and thus caused an excessive level of stress in the population. Therefore, in the practical part, we focus on the impact of the COVID-19 pandemic on pregnancy and premature births. The aim of the work was to find out whether this new stressful situation affected the frequency of premature births at the Department of Obstetrics and Gynaecology of the First Faculty of Medicine and General Teaching Hospital in Prague. We have also studied whether the frequency of premature births has... Tato bakalářská práce se věnuje vlivu stresu matky na předčasný porod. Předčasný porod je velmi závažnou perinatální komplikací, jejíž incidence se dlouhodobě udržuje na přibližně stejné hodnotě, i když se zdravotní péče neustále zlepšuje. V České republice se incidence předčasných porodů pohybuje kolem 8 %. Práce je koncipována jako teoreticko-praktická. Teoretická část je věnována předčasnému porodu jako takovému, jaké jsou jeho příčiny, jak se mu dá předcházet, jaká je diagnostika a management předčasného porodu a v neposlední řadě se věnuje stresu jako rizikovému faktoru pro předčasný porod. V roce 2020 zasáhla svět pandemie onemocnění COVID-19 a v březnu roku 2021 se objevily první případy i v České republice. Naprosto nová a mimořádná situace s sebou přinesla mnoho změn a omezení v běžném životě společnosti a způsobila tak nadměrnou míru stresu v populaci. V praktické části se proto věnujeme vlivu pandemie COVID-19 na těhotenství a na předčasné porody. Cílem práce bylo zjistit, zda se tato nová stresová situace projevila na četnosti předčasných porodů na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze a došlo tak ke změně četnosti předčasných porodů a zda se také onemocnění projevilo na počtu provedených císařských řezů jak celkově, tak u předčasných porodů. Data z roku 2020, která... Keywords: předčasný porod; stres; rizikové těhotenství; pandemie; COVID-19; premature birth; stress; high-risk pregnancy; pandemic; COVID-19 Available in a digital repository NRGL
Stres matky a předčasný porod

This bachelor thesis is studying the influence of maternal stress on premature birth. Premature birth is a very serious perinatal complication, the incidence of which remains consistent, although ...

Kokešová, Nikola; Černý, Andrej; Laštůvka, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2021

Krátkodobý vliv Vojtovy reflexní lokomoce na respirační a oběhové funkce u pacientů připojených na umělou plicní ventilaci
Balouš, Michal; Bartlová, Petra; Brach, Martin
2021 - Czech
6 ABSTRACT Respiratory insufficiency and the need of mechanical ventilation together represent a big problem for physiotherapeutic rehabilitation in patients on the intensive care units. The main objective of this thesis is to confirm the effect of Vojta reflex locomotion on increasing tidal volume and respiratory rate. A secondary objective of this thesis is to track the changes in blood pressure and heart rate and determine their direction of change. The final objective is to confirm the use of Vojta reflex locomotion as a method of early mobilization of patients. Methods: This study involves 7 probands aged from 42 to 73 years, who were undergoing mechanical ventilation in spontaneous mode. All 7 of these probands were hospitalized in KAR FNKV. Every patient underwent a therapy of Vojta reflex locomotion in the starting position of reflex turning I. with the stimulation of chest zone for the duration of 5 minutes on each side. Results: Based on the results of Wilcoxon pair test we can confirm that the tidal volume increased one hour after therapy in comparison to the values collected immediately before therapy (p-value 0,018). Also the values of respiratory rate increased immediately after therapy (p-value 0,028) and one hour after therapy (p- value 0,037). There were no significant changes in the values... 5 ABSTRAKT Respirační insuficience a z ní vyplývající nutnost připojení pacientů na umělou plicní ventilaci představuje velký problém pro fyzioterapeutickou rehabilitaci pacientů na jednotkách intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačních odděleních. Cílem bakalářské práce je zjistit, zda má Vojtova metoda vliv na zvýšení hodnot dechového objemu a dechové frekvence. Jako sekundární cíl si práce klade pozorovat změny krevního tlaku a tepové frekvence a určit směr pohybu hodnot. Tedy prokázat, zda je možné využít Vojtovu reflexní lokomoci jako jeden z prvků včasné mobilizace pacientů. Metodika: Studie se zúčastnilo 7 probandů ve věku od 42 do 73 let, kteří byli připojeni na umělou plicní ventilaci v režimu spontánního dýchání. Všech 7 probandů bylo hospitalizováno na KAR FNKV. U každého pacienta byla provedena terapie Vojtovou reflexní lokomocí ve výchozí poloze reflexního otáčení I. se stimulací hrudní zóny po dobu 5 minut na každé straně. Výsledky: Na základě výsledků Wilcoxonova párového testu lze konstatovat, že došlo ke zvýšení hodnoty dechového objemu při porovnání dat nasbíraných těsně před a hodinu po provedení terapie (p-hodnota 0,018). Zároveň došlo ke zvýšení hodnot dechové frekvence těsně po terapii (p-hodnota 0,028) a hodinu po terapii (p-hodnota 0,037), opět při porovnání s měřením těsně... Available in a digital repository NRGL
Krátkodobý vliv Vojtovy reflexní lokomoce na respirační a oběhové funkce u pacientů připojených na umělou plicní ventilaci

6 ABSTRACT Respiratory insufficiency and the need of mechanical ventilation together represent a big problem for physiotherapeutic rehabilitation in patients on the intensive care units. The main ...

Balouš, Michal; Bartlová, Petra; Brach, Martin
Univerzita Karlova, 2021

Jóga mimo podložku
Paterová, Alžběta; Poláčková Šolcová, Iva; Javornícky Brumovská, Tereza
2021 - Czech
Keywords: jóga; ásana; IPA; prožívání jógy; vnímání jógy; yoga; asana; IPA; perception of yoga; yoga experience Available in a digital repository NRGL
Jóga mimo podložku

Paterová, Alžběta; Poláčková Šolcová, Iva; Javornícky Brumovská, Tereza
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases