Number of found documents: 4334
Published from to

Role institucionální změny v tureckém ekonomickém růstu za vlády AKP
Gulaliyev, Algushad; Semerák, Vilém; Benáček, Vladimír
2022 - English
This paper analyses how the institutional change in Turkey during AKP governance impacted the economic development of the country. It will first examine some of the main characteristics and positive impact of Turkey's institutional reforms toward democratization between 2002-2007. In the following section, the AKP's reversal from the implemented reforms and its authoritarian shift will be discussed to evaluate the deterioration of both political and economic institutions in the period between 2007-2017. Building on these discussions and through contrasting the institutional changes in these two periods, it will be examined whether the change in the institutions impacted the economic performance of Turkey between 2002-2017. To analyse the economic performance of Turkey and the quality of its economic growth in these years, the changes in Total Factor Productivity Growth, the export share of technologically advanced products, and FDI inflow to Turkey will be examined. Keywords: růst; instituce; growth; institutions Available in a digital repository NRGL
Role institucionální změny v tureckém ekonomickém růstu za vlády AKP

This paper analyses how the institutional change in Turkey during AKP governance impacted the economic development of the country. It will first examine some of the main characteristics and positive ...

Gulaliyev, Algushad; Semerák, Vilém; Benáček, Vladimír
Univerzita Karlova, 2022

Editor lezeckých tras
Sláma, Tomáš; Mareš, Martin; Mirbauer, Martin
2022 - English
With the rising popularity of sport climbing and bouldering, there are increasing incentives to take it to the online space. This thesis does so in a way suitable for regular climbing gyms. A workflow for creating 3D hold and wall models and the accompanying editor has been developed, so that routes can be copied from the real world to the virtual one and be interacted with using software in a more immersive way. 1 S rostoucí popularitou sportovního lezení a boulderingu roste i poptávka po přenesení sportu do online prostoru. Tato práce tak činí způsobem přís- tupným pro běžná lezecká centra. Byl vyvinut způsob tvorby 3D modelů chytů a stěn a doprovázející 3D editor, aby cesty z reálného světa mohly být přeneseny do toho virtuálního k interaktivnímu prohlížení pomocí softwaru. 1 Keywords: fotogrammetrie|stavění cest|3D modelování; photogrammetry|routesetting|3D modelling Available in a digital repository NRGL
Editor lezeckých tras

With the rising popularity of sport climbing and bouldering, there are increasing incentives to take it to the online space. This thesis does so in a way suitable for regular climbing gyms. A workflow ...

Sláma, Tomáš; Mareš, Martin; Mirbauer, Martin
Univerzita Karlova, 2022

Aplikace algebraické geometrie v matematických soutěžích
Olšák, Radek; Šťovíček, Jan; Opper, Sebastian
2022 - English
The thesis presents different algebraic approaches to solving high school geometry problems. In particular, it shows the use of circle pencils, Desargues involution, the Method of Animation, and elliptic curves. It contains selected problems with solutions to show how these techniques can solve different problems. Keywords: Animace|Desarguesova involuce|kružnice|kuželosečky|resultant|algebraická geometrie|projektivní geometrie|eliptická křivka; Animation|Desargues Involution|circles|conics|resultants|algebraic geometry|projective geometry|elliptic curve Available in a digital repository NRGL
Aplikace algebraické geometrie v matematických soutěžích

The thesis presents different algebraic approaches to solving high school geometry problems. In particular, it shows the use of circle pencils, Desargues involution, the Method of Animation, and ...

Olšák, Radek; Šťovíček, Jan; Opper, Sebastian
Univerzita Karlova, 2022

sGra sbyor bam po gnyis pa, raný sanskrtsko-tibetský glosář buddhistických termínů.
Barát, Denis; Berounský, Daniel; Hojer Lama, Nima
2022 - English
This thesis is concerned with the royal translation project during the early period of the transmission of Buddhism to Tibet. This period is remarkable for both the amount of translated literature and for the high level of standardization. One of the tools for the centralization of translation, the normative treatise sGra sbyor bam po gnyis pa, is the main topic of this thesis. This treatise provides fixed Tibetan equivalents of more than four hundred Sanskrit terms based on their grammatical and hermeneutical explanations. The first fourteen terms will be translated here to shed light on the approaches the Tibetan translators employed in fixing Tibetan terminology. It will be shown that the creators of the normative terminology firmly and creatively based themselves on the earlier Indian Buddhist hermeneutical and grammatical tradition with the intention of producing meaningful Tibetan translations that are firmly grounded in doctrinal considerations. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tato bakalářská práce se zabývá císařským překladatelským projektem v raném období transmise buddhismu do Tibetu. Toto období je pozoruhodné jak množstvím přeložené literatury, tak vysokou úrovní standardizace. Jeden z nástrojů centralizace překladu, normativní dílo sGra sbyor bam po gnyis pa, je hlavním tématem této práce. Toto dílo uvádí předepsané tibetské ekvivalenty více než čtyř set sanskrtských termínů na základě jejich gramatických a hermeneutických vysvětlení. Bude zde přeloženo prvních čtrnáct termínů, aby byly osvětleny přístupy, které tibetští překladatelé použili při vytváření tibetské terminologie. Bude ukázáno, že tvůrci normativní terminologie pevně a kreativně vycházeli z dřívější indické buddhistické hermeneutické a gramatické tradice se záměrem vytvořit smysluplné tibetské překlady, které by byly pevně zakotveny v doktrinálních vysvětleních. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: sGra sbyor bam po gnyis pa|buddhismus|Tibet|buddhistická terminologie; sGra sbyor bam po gnyis pa|Buddhism|Tibet|Buddhist terminology Available in a digital repository NRGL
sGra sbyor bam po gnyis pa, raný sanskrtsko-tibetský glosář buddhistických termínů.

This thesis is concerned with the royal translation project during the early period of the transmission of Buddhism to Tibet. This period is remarkable for both the amount of translated literature and ...

Barát, Denis; Berounský, Daniel; Hojer Lama, Nima
Univerzita Karlova, 2022

Závislé nuly
Hanousek, Jan; Pešta, Michal; Hendrych, Radek
2022 - English
This thesis investigates a specific type of non-negative time series containing a sig- nificant proportion of zeros. The goal of this work is to create a stochastic model which would be an appropriate representation of such time series. After examining existing theory about stochastic processes and the estimation of their parameters, we propose our own final models. Their suitability is tested using real-world data and the procedure shows that each model has its own advantages and limitations. Overall, the results are satisfactory, proving the credibility of the models and their applicability in practice and paving the way for possible further research on this topic. 1 Tato práce se zabývá specifickým typem nezáporných časových řad s nezanedbatel- ným poměrem nul. Cílem této práce je vytvořit stochastický model, jenž by byl vhodnou reprezentací takové časové řady. Po prozkoumání existující teorie o stochastických pro- cesech a odhadování jejich parametrů jsou uvedeny vlastní finální modely. To, zda jsou tyto modely vhodné, je testováno na reálných datech a během procesu jsou odhaleny výhody a omezení jednotlivých modelů. Celkově jsou výsledky uspokojivé, potvrzující spolehlivost představených modelů a jejich použitelnost v praxi a dláždící cestu k dalšímu případnému výzkumu v této oblasti. 1 Keywords: stochastické procesy|časové řady|autoregresní modely|náhodné veličiny|závislé nuly; stochastic processes|time series|autoregressive models|random variables|dependent zeros Available in a digital repository NRGL
Závislé nuly

This thesis investigates a specific type of non-negative time series containing a sig- nificant proportion of zeros. The goal of this work is to create a stochastic model which would be an appropriate ...

Hanousek, Jan; Pešta, Michal; Hendrych, Radek
Univerzita Karlova, 2022

Porovnání dvou hlavních algoritmů na detekci komunit a jejich použití na lidském mozku
Čížková, Kateřina; Pokorná, Aneta; Korvasová, Karolína
2022 - English
Complex networks help us to understand complicated phenomena, including human brain. One of its key characteristics is its modular organization, also know as community structure. This thesis compares two main community detection algorithms, the Louvain algorithm and the label propagation algorithm. We show some differences in the rsults of the algorithms. On the other hand, we also discuss their common properties. The practical part of this thesis is devoted to community detection in human brain functional networks. It is known that the community structure of a human brain functional network changes during aging or due to some diseases. We compared the modularity and number of communities in functional networks of patients with the diagnosis of multiple sclerosis before and after a neurorehabilitation therapy. We did not find any significant change considering the whole dataset. However, the modularity changed in the functional net- works of the six patients with a primary progressive course of multiple sclerosis. We show that there might be other minor changes in correlation with fMRI protocol or patients' gender. 1 Komplexní sítě nám pomáhají porozumět komplikovaným jevům, mimo jiné lidskému mozku. Jednou z jejich klíčových vlastností je komunitní struktura. Tato práce porovnává dva hlavní algoritmy na detekci komunit, Louvainský a přeznačkovací. Nejprve ukážeme některé systematické rozdíly v jejich výsledcích. Poté diskutujeme vlastnosti, které mají oba algoritmy společné. Praktická část této práce je věnována detekci komunit ve funkčních sítích lidského mozku. Je známo, že struktura komunit funkční sítě lidského mozku se mění během stárnutí či v důsledku některých onemocnění. My porovnáváme modularitu a počet komunit ve funkčních sítích pacientů s roztoušenou sklerózkou před a po neurorehabilitační terapii. Vezmeme-li v úvahu celý dataset, nenašli jsme žádnou významnou změnu. Modularita se však změnila ve funkčních sítích všech šesti pacientů s primárně progresivní roztroušenou sklerózou. Také ukazujeme, že mohou existovat drobné změny modularity v korelaci s protokolem fMRI nebo pohlavím pacientů. 1 Keywords: komunita|komplexní síť|detekce komunit|algoritmus|lidský mozek; community|complex network|community detection|algorithm|human brain Available in a digital repository NRGL
Porovnání dvou hlavních algoritmů na detekci komunit a jejich použití na lidském mozku

Complex networks help us to understand complicated phenomena, including human brain. One of its key characteristics is its modular organization, also know as community structure. This thesis compares ...

Čížková, Kateřina; Pokorná, Aneta; Korvasová, Karolína
Univerzita Karlova, 2022

Aproximativní symmetrie komplexních sítí
Straka, Matej; Hartman, David; Černý, Martin
2022 - English
The aim of this thesis is to investigate the problem of an approximate symmetry of complex networks. First, we analyze how to measure such symmetry. Then we explore two algorithms by which we can measure levels of symmetry of networks and also find permutations representing those symmetries. First method uses a simulated annealing algorithm which is very slow if implemented naively. We exploit properties of an objective function to make this approach much faster, making it usable for large networks. In second approach we modify an existing method for inexact graph matching, making it applicable for measuring symmetry. We then provide a comparison of these two approaches. We then apply these algorithms to explore levels of symmetry produced by artificial networks, which are used to generate networks with properties possessed by real sys- tems. We explore how does our measure of an approximate symmetry correlate with other network measures, such as clustering coefficient or modularity. Finally, we measure symmetry of real brain networks and look where their symmetry comes from. 1 Cieľom tejto práce je preskúmať problém aproximativných symetrií komplexných sietí. Najprv analyzujeme ako sa takáto symetria dá merať. Potom preskúmame dva algoritmy, ktorými môžeme merať aproximativné symetrie sietí a hľadať permutácie reprezentu- júce tieto symetrie. Základom prvej metódy je využitie algoritmu simulovaného žíha- nia, ktorý je veľmi pomalý pri naivnej implementácii. Využijeme vlastnosti funkcie na meranie symetrií na to, aby sme simulované žíhanie výrazne zrýchlili, čoho dôsledkom je využiteľnosť tejto metódy na väčších sieťach. V druhom prístupe modifikujeme už existujúcu metódu využívanú v hľadaní podobností grafov tak, aby bola využiteľná na meranie symetrie. Následne tieto dva algoritmy porovnáme. Tieto dve metódy zároveň aplikujeme na modely generujúce náhodné siete, ktoré re- flektujú vlasnosti reálnych sietí. Preskúmame ako naša funkcia na meranie aproximatívnej symetrie koreluje s inými mierami grafov, ako napríklad modularita či klastrovací koe- ficient. Na záver použijeme tieto algoritmy na hľadanie symetrie na reálnych mozgov- ých dátach a preskúmame, ako veľmi symetrické tieto mozgy sú a odkiaľ ich symetria pochádza. 1 Keywords: komplexní sítě|symmetrie|automorfismus|approximace|graph matching; complex network|symmetry|automorphism|approximace|graph matching Available in a digital repository NRGL
Aproximativní symmetrie komplexních sítí

The aim of this thesis is to investigate the problem of an approximate symmetry of complex networks. First, we analyze how to measure such symmetry. Then we explore two algorithms by which we can ...

Straka, Matej; Hartman, David; Černý, Martin
Univerzita Karlova, 2022

Algoritmy pro vytváření startovních listin ve sportu
Koštejn, Vít; Sgall, Jiří; Vu, Tung Anh
2022 - English
This bachelor thesis studies the timetabling problem of the creation of startlists for orienteering events. We focus both on theoretical and practical results. In the theo- retical part, the problem is translated to the scheduling terminology and then analyzed together with its special cases. We are mostly interested in the approximation algorithms and their ratios. In the practical part, we study multiple methods based on the pre- viously analyzed approximation algorithms and constraint programming for generating such startlists. Subsequently, these methods are tested on real data from previous events and compared with the startlists made by humans. 1 Tato bakalářská práce se zabývá problémem tvorby startovních listin pro orientační běh. Zaměřujeme se jak na teoretické tak na praktické výsledky. V teoretické části je problém převeden do terminologie rozvrhování a následně analyzován společně s jeho speciálními případy. Zajímáme se především o aproximační algoritmy a jejich poměry. V praktické části se zabýváme metodami pro generování startovních listin založených na dříve analyzovaných aproximačních algoritmech a na programování s omezujícími pod- mínkami. Následně jsou metody testovány na reálných datech z předchozích závodů a porovnávány s použitými startovními listinami. 1 Keywords: rozvrhování|plánování|aproximační algoritmy; scheduling|timetabling|approximation algorithms Available in a digital repository NRGL
Algoritmy pro vytváření startovních listin ve sportu

This bachelor thesis studies the timetabling problem of the creation of startlists for orienteering events. We focus both on theoretical and practical results. In the theo- retical part, the problem ...

Koštejn, Vít; Sgall, Jiří; Vu, Tung Anh
Univerzita Karlova, 2022

Výuka plavání u dětí mladšího a staršího školního věku s cílem posílení těla
Mazikov, Daniil; Dragounová, Zuzana; Hráský, Pavel
2022 - English
Keywords: Swimming; strengthening; children; body; younger and school age; swimming; children; training Available in a digital repository NRGL
Výuka plavání u dětí mladšího a staršího školního věku s cílem posílení těla

Mazikov, Daniil; Dragounová, Zuzana; Hráský, Pavel
Univerzita Karlova, 2022

Zobecněná metoda momentů
Volejníková, Viktorie; Maciak, Matúš; Hušková, Marie
2022 - English
The topic of this bachelor thesis is the Generalized Method of Moments (GMM), its asymptotic properties, and its implementations. The first chapter briefly introduces the moment conditions and the Method of Moments (MM) which is then generalized to the GMM. In the second chapter, the consistency and the asymptotic normality of the GMM are proved and the optimal weight- ing matrix of the estimator is derived. The third chapter focuses on three implementations of the GMM: the Two-Step algorithm, the Iterated algorithm, and the Continuously updating procedure. In the fourth chapter, the accuracy of the MM and the GMM estimates is investigated and the GMM implementa- tions are compared. 1 Tématem této bakalářské práce je Zobecná metoda momentů (GMM), její asympto- tické vlastnosti a její implementace. V první kapitole jsou stručně představeny momentové podmínky a Metoda momentů (MM), která je následně zobecněna na GMM. Ve druhé kapitole je dokázána konzistence a asymptotická normalita GMM a je odvozena optimální váhová matice GMM odhadu. Třetí kapitola se zaměřuje na tři implementace GMM: Two- Step, Iterated a Continuously updating algoritmy. Ve čtvrté kapitole je zkoumána přes- nost odhadů metodami GMM a MM a jsou porovnávány GMM implementace. 1 Keywords: Zobecněná metoda momentů|Metoda momentů|momentové podmínky|váhová matice|odhad parametru|konzistence|asymptotická normalita; Generalized Method of Moments|Method of Moments|moment conditions|weighting matrix|consistency|asymptotic normality|parameter estimation Available in a digital repository NRGL
Zobecněná metoda momentů

The topic of this bachelor thesis is the Generalized Method of Moments (GMM), its asymptotic properties, and its implementations. The first chapter briefly introduces the moment conditions and the ...

Volejníková, Viktorie; Maciak, Matúš; Hušková, Marie
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases