Number of found documents: 2946
Published from to

Proč na pravdě záleží? Arendt a Foucault o pravdě v post-pravdivém věku.
Zhou, Haolin; Franěk, Jakub; Salamon, Janusz
2021 - English
Hannah Arendt and Michel Foucault have been controversial with their radical position on their conception of truth. With the rise of post-truth politics, scholars argue that Hannah Arendt and Michel Foucault have contributed to the rise of post-truth politics. In this thesis, the author defends both Hannah Arendt and Michel Foucault. The author argue Arendt's and Foucault's alternative readings on truth have provided significant insights in the post-truth age. Abstrakt Hannah Arendtová a Michela Foucaulta byli s jejich postojem k jejich pojetí pravdy kontroverzní. Se vzestupem postpravdové politiky vědci tvrdí, že právě Hannah Arendtová a Michela Foucaulta přispěli k jejímu vzniku. V této práci autor obhajuje Hannah Arendtovou i Michela Foucaulta. Autor tvrdí, že alternativní čtení Arendta a Foucaulta o pravdě poskytly významné postřehy o postpravdovém období. Keywords Hannah Arendt, Michel Foucault, Truth, Post-truth, Truth-telling, Socrates Klíčová slova Hannah Arendtová, Michela Foucaulta, Pravda, Post-pravdivém, Pravdě, Sókratés Title Why Truth Matters? Arendt and Foucault on Truth-telling in Post-truth Age Název práce Proč na pravdě záleží? Arendt a Foucault o pravdě v post-pravdivém věku. Hannah Arendt and Michel Foucault have been controversial with their radical position on their conception of truth. With the rise of post-truth politics, scholars argue that Hannah Arendt and Michel Foucault have contributed to the rise of post-truth politics. In this thesis, the author defends both Hannah Arendt and Michel Foucault. The author argue Arendt's and Foucault's alternative readings on truth have provided significant insights in the post-truth age. Abstrakt Hannah Arendtová a Michela Foucaulta byli s jejich postojem k jejich pojetí pravdy kontroverzní. Se vzestupem postpravdové politiky vědci tvrdí, že právě Hannah Arendtová a Michela Foucaulta přispěli k jejímu vzniku. V této práci autor obhajuje Hannah Arendtovou i Michela Foucaulta. Autor tvrdí, že alternativní čtení Arendta a Foucaulta o pravdě poskytly významné postřehy o postpravdovém období. Keywords Hannah Arendt, Michel Foucault, Truth, Post-truth, Truth-telling, Socrates Klíčová slova Hannah Arendtová, Michela Foucaulta, Pravda, Post-pravdivém, Pravdě, Sókratés Title Why Truth Matters? Arendt and Foucault on Truth-telling in Post-truth Age Název práce Proč na pravdě záleží? Arendt a Foucault o pravdě v post-pravdivém věku. Keywords: Hannah Arendtová; Michela Foucaulta; Pravda; Post-pravdivém; Pravdě; Sókratés; Hannah Arendt; Michel Foucault; Truth; Post-truth; Truth-telling; Socrates Available in a digital repository NRGL
Proč na pravdě záleží? Arendt a Foucault o pravdě v post-pravdivém věku.

Hannah Arendt and Michel Foucault have been controversial with their radical position on their conception of truth. With the rise of post-truth politics, scholars argue that Hannah Arendt and Michel ...

Zhou, Haolin; Franěk, Jakub; Salamon, Janusz
Univerzita Karlova, 2021

Souvislost mezi pandemií COVID-19 a velikostí osobní zóny
Kostlánová, Tereza; Poláčková Šolcová, Iva; Lindová, Jitka
2021 - English
Keywords: Osobní zóna; rozestupy mezi lidmi; blízkost; sociální interakce; obranný mechanismus; pandemie COVID-19; pocit bezpečí; vnímání rizika; sociální distancing; Personal space; interpersonal distance; proximity; social interaction; protective mechanism; the COVID-19 pandemic; a feeling of security; risk perception; social distancing Available in a digital repository NRGL
Souvislost mezi pandemií COVID-19 a velikostí osobní zóny

Kostlánová, Tereza; Poláčková Šolcová, Iva; Lindová, Jitka
Univerzita Karlova, 2021

Fenomén binge-watchingu z pohledu teorie užití a uspokojení
Dyachkova, Elina; Rosenfeldová, Jana; Vranka, Marek
2021 - English
This bachelor's thesis aims to analyze binge-watching with the help of uses and gratifications theory and discover what motivates people to binge-watch. The literature review provides the necessary theoretical background for analyzing binge-watching behavior. It presents the definitions of streaming services and binge-watching as well as the theoretical basis of uses and gratifications theory. Then, this thesis introduces the existing research on uses and gratifications of TV and new media consumption, which have both proven to be relevant in the previous binge-watching studies. After that, this thesis discusses different approaches researchers have taken to analyze the uses and gratifications of binge-watching. In the empirical analysis, the thesis poses two research questions regarding the technological and psychological drivers of binge- watching. The thesis attempts to answer those questions by doing a thematic analysis of in-depth interviews where respondents share what features or psychological needs motivate them to binge-watch. Cílem této bakalářská práce je analyzovat binge-watching pomocí teorie užití a uspokojení a zjistit, co lidi k binge-watchingu motivuje. Teoretická část práce poskytuje teoretické pozadí pro analýzu modelu chování zvaného binge-watching, představuje definice streamingových služeb a binge-watchingu, a prezentuje teoretické základy teorie užití a uspokojení. Poté tato práce představuje stávající výzkum užití a uspokojení televize a nových médií, jelikož se ukázal být relevantní v předchozích studiích užití a uspokojení binge-watchingu. Dále tato práce pojednává o různých přístupech, které vědci zvolili při analýze užití a uspokojení binge- watchingu. V rámci empirické analýzy si autorka klade dvě výzkumné otázky zabývající se technologickými a psychologickými faktory binge- watchingu. Tato práce se na ně pokouší odpovědět pomocí tematické analýzy dat získaných z hloubkových rozhovorů o tom, co motivuje lidi k binge-watchingu. Keywords: binge-watching; teorie užití a uspokojení; Netflix; TV; nová média; motivace; tematická analýza; binge-watching; uses and gratifications theory; Netflix; TV; new media; motivation; thematic analysis Available in a digital repository NRGL
Fenomén binge-watchingu z pohledu teorie užití a uspokojení

This bachelor's thesis aims to analyze binge-watching with the help of uses and gratifications theory and discover what motivates people to binge-watch. The literature review provides the necessary ...

Dyachkova, Elina; Rosenfeldová, Jana; Vranka, Marek
Univerzita Karlova, 2021

Motivace a péče o cizince v českém ledním hokeji
Petrenko, Polina; Crossan, William Morea; Ruda, Tomáš
2021 - English
Title: Motivation and care of foreigners in Czech ice hockey. Goal: The main goal of this bachelor thesis is to determine the motivation and extent of care of athletes who have come to play ice hockey in the Czech Republic. Methods: In the research part of this bachelor's thesis, a qualitative method of research was used, namely the method of semi-structured interviews. The respondents are the members of the implementation team and foreign players playing in the Czech Extraliga teams. There were six interviews conducted until April 2021. Results: For analysing the interviews was used a comparative method. As a result of this research, the particular recommendations were structured for the clubs aimed to help them to improve relations with foreign players. These final recommendations were made based on the conducted interviews with participants and presented in the ninth chapter. Keywords: ice hockey, foreigners, sports migration, motivation, sports globalization, employee care Název: Motivace a péče o cizince v českém ledním hokeji. Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je určení motivaci a rozsah péče o zahraniční hráče, kteří přijeli hrát lední hokej do České republiky. Metody: V praktické části této bakalářské práce byla použita kvalitativní metoda výzkumu, konkrétně metoda polostrukturovaných rozhovorů. Respondenty jsou členové realizačního týmu, konkrétně manažeři klubů, a zahraniční hráči, které hraji v týmech české Extraligy. Všechny šest rozhovorů proběhly do dubna 2021. Výsledky: K analýze rozhovorů byla použita komparativní metoda. Na základě tohoto výzkumu byla pro kluby strukturována konkrétní doporučení, jejichž cílem bylo pomoct českým hokejovým klubům zlepšit vztahy se zahraničními hráči. Tato závěrečná doporučení byla vypracována na základě provedených rozhovorů s účastníky a představena v deváté kapitole. Klíčová slova: lední hokej, cizinci, migrace sportovců, motivace, globalizace ve sportu, peče o zaměstnance Keywords: lední hokej; cizinci; migrace sportovců; motivace; globalizace ve sportu; peče o zaměstnance; ice hockey; foreigners; sports migration; motivation; sports globalization; employee care Available in a digital repository NRGL
Motivace a péče o cizince v českém ledním hokeji

Title: Motivation and care of foreigners in Czech ice hockey. Goal: The main goal of this bachelor thesis is to determine the motivation and extent of care of athletes who have come to play ice hockey ...

Petrenko, Polina; Crossan, William Morea; Ruda, Tomáš
Univerzita Karlova, 2021

Práva transgender osob jako téma prezidentských kampaní v USA
Hrubá, Tereza; Dopieralla, Jakub; Guasti, Petra
2021 - English
This bachelor's thesis focuses on the topic of transgender rights in US presidential elections. Specifically, it illuminates how these are addressed by Democratic and Republican election platforms in the last four presidential elections, namely those in 2008, 2012, 2016, and 2020. The analysis answers the following research question: how has the prominence of the topic of transgender rights evolved in US presidential campaigns over time? Furthermore, the differences between the two parties' approaches, formulated in the hypothesis that transgender rights are more often addressed by Democrats than by Republicans, are explored. The method of content analysis was selected to analyze the party platforms, the research is both quantitative and qualitative. The results show that, over the chosen period of time, the topic gains prominence for both Democrats and Republicans. Even though each party's approach is unlike that of the other, both appear to assign higher priority to addressing transgender rights with every new platform. Additionally, in the first two elections covered, Republicans discuss the topic more frequently than Republicans, whereas in the last two elections it is Democrats who dedicate it more space. Tato bakalářská práce se zaměřuje na téma práv transgender osob v prezidentských volbách ve Spojených státech amerických. Zkoumá, jak jsou tato práva adresována v demokratických a republikánských volebních programech v posledních čtyřech prezidentských volbách v letech 2008, 2012, 2016 a 2020. Analýza odpovídá na následující výzkumnou otázku: jak se v průběhu času změnila důležitost tématu práv transgender osob v prezidentských kampaních ve Spojených státech? Kromě toho práce testuje hypotézu, která tvrdí, že se právům transgender osob věnují více demokraté než republikáni, a která si dává za úkol prozkoumat rozdíly mezi přístupem jednotlivých stran. K analýze volebních programů byla využita metoda obsahové analýzy, výzkum je jak kvantitativní, tak kvalitativní. Výsledky ukazují, že v průběhu zkoumaného časového období téma získává na důležitosti jak pro demokraty, tak pro republikány. Přestože je přístup každé ze stran odlišný, o obou se dá říci, že s každým programem právům transgender osob připisují větší důležitost. Dále bylo zjištěno, že se v prvních dvou volbách daného období tématu věnovali více republikáni, zatímco v posledních dvou volbách to byli demokraté, kdo mu věnoval více prostoru. Keywords: transgender; práva transgender lidí; kampaň; volby; stranické programy; transgender; transgender rights; campaign; elections; party platforms Available in a digital repository NRGL
Práva transgender osob jako téma prezidentských kampaní v USA

This bachelor's thesis focuses on the topic of transgender rights in US presidential elections. Specifically, it illuminates how these are addressed by Democratic and Republican election platforms in ...

Hrubá, Tereza; Dopieralla, Jakub; Guasti, Petra
Univerzita Karlova, 2021

Kontrolní pravomoc Kongresu USA
Červinka, František; Kotábová, Věra; Karlas, Jan
2021 - English
CHARLES UNIVERSITY FACULTY OF SOCIAL SCIENCES Institute of Political Studies Department of Political Science U.S. Congress Oversight Power - ABSTRACT Bachelor's Thesis Author of the Thesis: František Červinka Study programme: Political Science and International Relations Supervisor: PhDr. Věra Kotábová Year of the defence: 2021 Abstract This Bachelor thesis deals with the implied power of U.S. Congress to conduct oversight. With the exception of the impeachment process that is defined in Article I, the U.S. Constitution does not explicitly state what oversight is and how is it to be administered, thus the goal of this thesis is to explore the theoretical background surrounding oversight, its genesis, techniques, processes, and tools. Focus is given to pertinent Supreme Court rulings, as well as specific mechanisms of oversight, with deeper dive into investigative oversight. Data-based approach in the second part then examines and compares the number of hearings held in Congress in the past 12 years. The aim is to determine if there is a correlation between the level of congressional oversight activity, partisan majority, and the President's party affiliation and what might be some observable trends in the researched period. The conclusion is that while both parties exhibit on average the same level of... CHARLES UNIVERSITY FACULTY OF SOCIAL SCIENCES Institute of Political Studies Department of Political Science U.S. Congress Oversight Power - ABSTRAKT Bachelor's Thesis Author of the Thesis: František Červinka Study programme: Political Science and International Relations Supervisor: PhDr. Věra Kotábová Year of the defence: 2021 Abstrakt Tato bakalářská práce se zaobírá tématem implicitní pravomocí Kongresu USA provádět dohled a kontrolu. Ústava Spojených států výslovně neuvádí, co je to kontrola a dohled a jakým způsobem má být prováděna, cílem této práce je tedy prozkoumat teoretické pozadí obklopující kontrolu a dohled, genezi této pravomoci, techniky, procesy a nástroje. Zájem je věnován rozhodnutím Nejvyššího soudu USA vztahujícím se k problematice, dále specifickým procesům, skrze které jsou kontrolu a dohled vykonávány a hlubší pohled je pak věnován vyšetřovacímu procesu. Druhá část práce je zaměřená na analýzu dat ohledně počtu slyšení v Kongresu za posledních 12 let. Cílem je určit, zda existuje korelace mezi úrovní kontroly a dohledu vykonávanými Kongresem, stranickou většinou a stranickou příslušností Prezidenta, a jaké jsou nějaké pozorovatelné trendy identifikovatelné v pozorovatelné době. Závěr je, že navzdory tomu, že obě politické strany v Kongresu vykazují v průměru stejnou úroveň prováděné... Keywords: Kongres USA; Kontrolní pravomoc; brzdy a protiváhy; vyšetřovací proces; stranictví; U.S. Congress; oversight power; checks and balances; investigative process; partisanship Available in a digital repository NRGL
Kontrolní pravomoc Kongresu USA

CHARLES UNIVERSITY FACULTY OF SOCIAL SCIENCES Institute of Political Studies Department of Political Science U.S. Congress Oversight Power - ABSTRACT Bachelor's Thesis Author of the Thesis: František ...

Červinka, František; Kotábová, Věra; Karlas, Jan
Univerzita Karlova, 2021

Nic než ideologie? Vliv kvantitativních kompetencí na formulování politických preferencí
Greger, Vojtěch; Kofroň, Jan; Stauber, Jakub
2021 - English
Keywords: číselná gramotnost; rozhodování; ideologie; vliv rámcování; rámcové zkreslení; ideologická závažnost; numeracy; decision-making; ideology; framing effects; framing bias; ideological salience Available in a digital repository NRGL
Nic než ideologie? Vliv kvantitativních kompetencí na formulování politických preferencí

Greger, Vojtěch; Kofroň, Jan; Stauber, Jakub
Univerzita Karlova, 2021

Vliv rozdílu daňových sazeb na zisky amerických mezinárodních společností
Kvorka, Matej; Janský, Petr; Herman, Dominik
2021 - English
Profit shifting has become a global issue over the last decades. Multinational enterprises' profit-maximizing strategies negatively impact government revenues. In the model, we capture profit shifting incentives through international tax rate differences, considering the extent of economic activities and profit shifting costs. In this thesis, we exploit the country-by-country reporting data recently published by the Organisation for Economic Co-operation and Development. We estimate a semi-elasticity of reported profits with respect to the tax rate difference of 1.44. We calculate that US-based multinational enterprises shift between 74 and 186.7 billion dollars out of the United States. Contrary to our expectations, we do not find US-based multinational enterprises to be more sensitive to tax rate differences compared to other countries covered in the dataset. Finally, we express the need for the transformation of our tax variable to account for non-linearities. Presun ziskov sa stal v minulých desat'ročiach celosvetovým problémom. Stratégie na maximalizáciu ziskov medzinárodných spoločností negatívne ovplyvňujú vládne príjmy. V modeli zachytávame dopad medzinárodných rozdielov v daňovej sadzbe na ziskovost' podnikov, berúc do úvahy mieru ekonomickej aktivity spoločností a náklady presunu ziskov. V tejto práci využívame dáta publikované Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Vzhl'adom na rozdiel daňových sadzieb odhadujeme semielasticitu vykázaného zisku na 1.44. To nám umožní vypočítat', že americké nadnárodné spoločnosti presunuli 74 až 186.7 miliárd dolárov z Ame- riky. Napriek našim očakávaniam nezist'ujeme zvýšenú citlivost' ziskov amerických nadnárodných spoločností na rozdiel daňových sadzieb v porovnaní s ostatnými krajinami v našich dátach. Nakoniec vyjadrujeme potrebu transformovat' daňovú premennú aby zachytávala nelineárne závislosti. Available in a digital repository NRGL
Vliv rozdílu daňových sazeb na zisky amerických mezinárodních společností

Profit shifting has become a global issue over the last decades. Multinational enterprises' profit-maximizing strategies negatively impact government revenues. In the model, we capture profit shifting ...

Kvorka, Matej; Janský, Petr; Herman, Dominik
Univerzita Karlova, 2021

Vliv kvantitativního uvolnění na americký akciový trh během pandemie COVID-19
Michalík, Ondřej; Čech, František; Džmuráňová, Hana
2021 - English
This work examines the effects of quantitative easing on different stock in- dices in the form of S&P 500, NASDAQ-100, DJIA and Russell 2000. The effects are analysed through the implementation of standard statistical methods and ARMA-GJR-GARCH models. Weekly data on total assets held by Fed and announcement dates are employed as variables representing quantitative easing. A strong positive relationship between quantitative easing and the stock market indices was found, with the most significant effect on the Russell 2000. The in- clusion of quantitative easing in our ARMA equation visually seemed to explain some of the market's volatility after the Fed's announcements of quantitative easing, but statistical methods did not confirm this hypothesis. Tato práce zkoumá účinky kvantitativního uvolňování na různé akciové in- dexy ve formě S&P 500, NASDAQ-100, DJIA a Russell 2000. Účinky jsou analyzovány implementací standardních statistických metod a modelů ARMA- GJR-GARCH. Týdenní údaje o celkových aktivech držených Fedem a data oznámení kvantitativního uvolňování jsou použity jako proměnné představující kvantitativní uvolňování. Byl nalezen silný pozitivní vztah mezi kvantitativním uvolňovánňm a indexy akciových trhů, s nejvýznamnějším účinkem na Rus- sell 2000. Zahrnutí kvantitativního uvolňování do ARMA rovnice vizuálně vy- padalo, že vysvětluje určitou volatilitu trhu po oznámení Fedu o kvantitativním uvolňování, ale statistické metody tuto hypotézu nepotvrdily. Available in a digital repository NRGL
Vliv kvantitativního uvolnění na americký akciový trh během pandemie COVID-19

This work examines the effects of quantitative easing on different stock in- dices in the form of S&P 500, NASDAQ-100, DJIA and Russell 2000. The effects are analysed through the implementation of ...

Michalík, Ondřej; Čech, František; Džmuráňová, Hana
Univerzita Karlova, 2021

Vztah mezi udržitelným rozvojem a růstem HDP v zemích EU
Karavaeva, Ksenia; Cahlík, Tomáš; Semerák, Vilém
2021 - English
Available in a digital repository NRGL
Vztah mezi udržitelným rozvojem a růstem HDP v zemích EU

Karavaeva, Ksenia; Cahlík, Tomáš; Semerák, Vilém
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases