Number of found documents: 35132
Published from to

Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení
Filová, Denisa; Gryč, Matěj; Fojtů, Kateřina
2021 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Thermona, spol. s r. o. za sledované období 2015 až 2019. V teoretické části jsou vymezeny jednotlivé pojmy, metody, ukazatele a vzorce. V praktické části je představena analyzovaná společnost a následně je provedena její analýza na základě získaných informací z teoretické části. Závěrečná část práce předkládá návrhy a doporučení na zlepšení finanční situace společnosti. The bachelor’s thesis is focused on the evaluation of the financial situation of the company Thermona, spol. s r. o. for the observed period 2015 to 2019. The theoretical part defines individual concepts, methods, indicators and formulas. In the practical part, the analyzed company is introduced and then its analysis is performed based on the information obtained from the theoretical part. The final part presents proposals and recommendations to improve the financial situation of the company. Keywords: finanční analýza; SWOT analýza; SLEPTE analýza; likvidita; rentabilita; zadluženost; aktivita; financial analysis; SWOT analysis; SLEPTE analysis; liquidity; profitability; indebtedness; activity Available in a digital repository NRGL
Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Thermona, spol. s r. o. za sledované období 2015 až 2019. V teoretické části jsou vymezeny jednotlivé pojmy, metody, ukazatele a ...

Filová, Denisa; Gryč, Matěj; Fojtů, Kateřina
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Návrh informačního systému
Kumorovitzová, Andrea; Novák, Lukáš; Koch, Miloš
2021 - Slovak
Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom informačného systému na zber dát z dodávateľských faktúr pre účtovnú kanceláriu Argania, spol. s r. o. Navrhnutý systém pozostáva z troch častí: DMS, systému na zber dát postavenom na AWS a z následného napojenia na účtovný software. Hlavným dôvodom návrhu systému, ktorý je opísaný v tejto práci je trend automatizácie podnikových procesov, ktorý prenikol aj do účtovníctva. Prínosom systému je napríklad časová úspora, úspora nákladov, väčšia informovanosť klientov a transparentnejšie vedenie ich účtovníctva. This bachelor thesis focuses on the information system design for data capturing from invoices for an accounting company Argania, ltd. Designed system consists of 3 parts: DMS, data capturing system build on AWS and connection to the accounting software. The main reason for the design of the system, which is described in this thesis is a trend of automatization of business processes, which we can see also in the accounting. Benefits of the designed system are for example saving of time, saving of costs, better communication with clients and providing more transparent bookkeeping for them. Keywords: Information system; information; data; data capturing; invoice; DMS; AWS; accounting software; project management; outsourcing Available in a digital repository NRGL
Návrh informačního systému

Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom informačného systému na zber dát z dodávateľských faktúr pre účtovnú kanceláriu Argania, spol. s r. o. Navrhnutý systém pozostáva z troch častí: DMS, systému ...

Kumorovitzová, Andrea; Novák, Lukáš; Koch, Miloš
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Systém odměňování zaměstnanců
Sedlák, Pavel; Kruntorádová, Markéta; Kocmanová, Alena
2021 - Czech
Práce se obecně zaměřuje na systém odměňování zaměstnanců, avšak hlavním zaměřením jsou mzdové formy a jejich vliv na motivaci zaměstnanců. Práce je užitečná jak nynějším, tak budoucím zaměstnavatelům, či osobám zajímajících se o dané téma. Výsledek práce dobře popisuje mzdové formy a obsahuje návrhy pro zlepšení jednotlivých forem a přispívá k celkovému navýšení efektivnosti zvoleného odměňování. My thesis is generally focused on employee remuneration system, however the main focus is on wage forms and their influence on emploees‘ motivation. My thesis is useful for both actual employers and future employers or casual people interested in this topic. The outcome of the research properly describes wage forms and contains suggestions for improvement of particular wage forms and contributes to overall increase in effectiveness of chosen remuneration system. Keywords: Lidské zdroje; odměna; motivace; mzda; plat; celková odměna; mzdové formy; zaměstnanecké výhody.; Human resources; remuneration; motivation; wage; salary; total remuneration; wage forms; employee benefits. Available in a digital repository NRGL
Systém odměňování zaměstnanců

Práce se obecně zaměřuje na systém odměňování zaměstnanců, avšak hlavním zaměřením jsou mzdové formy a jejich vliv na motivaci zaměstnanců. Práce je užitečná jak nynějším, tak budoucím ...

Sedlák, Pavel; Kruntorádová, Markéta; Kocmanová, Alena
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Model nákladových funkcí stavební firmy Standan s.r.o.
Jamborová, Daniela; Oulehla, Jiří; Luňáček, Jiří
2021 - Slovak
Hlavním cílem bakalářské práce je stanovení nákladových funkcí zakázky stavební firmy Standan s. r. o.. Dílčí cíle práce jsou definování teoretických východisek řešení, provedení klasifikační analýzy a definování nákladové funkce zakázky. Posledním dílčím cílem je prostřednictvím korelační a regresní analýzy identifikovat klíčové parametry nákladové funkce a jejich vztah s celkovou cenou zakázky. The main goal of the bachelor's thesis is to determine the cost functions of the contract of the construction company Standan s. r. o.. The sub-objectives of the thesis are to define the theoretical basis of the solution, to perform a classification analysis and to define the cost function of the order. The last partial objective is to identify the key parameters of the cost function and their relationship with the total price of the order through correlation and regression analysis. Keywords: Cost; cost functions; regression model; construction; factors; construction contract Available in a digital repository NRGL
Model nákladových funkcí stavební firmy Standan s.r.o.

Hlavním cílem bakalářské práce je stanovení nákladových funkcí zakázky stavební firmy Standan s. r. o.. Dílčí cíle práce jsou definování teoretických východisek řešení, provedení klasifikační analýzy ...

Jamborová, Daniela; Oulehla, Jiří; Luňáček, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Kuželová, Barbora; Karas, Michal; Janíčková, Nikola
2021 - Czech
Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace v podniku AVL Čechy spol. s.r.o. a návrh možného opatření na zlepšení stavu v podniku. Práce vychází z údajů roků 2016 až 2020. Práce je rozdělená do tří částí. První část je čistě teoretické vymezení základních pojmů, postupů a metod. Ve druhé části je představena společnost AVL Čechy spol. s r.o., také je proveden rozbor zkoumaného podniku pomocí strategické analýzy a finanční analýzy. Třetí část obsahuje hodnocení finanční analýzy a návrhy na možné zlepšení situace v podniku. The main goal of this bachelor thesis is evaluation of the financial situation in the company AVL Čechy spol. s r.o. in the time period from 2016 to 2020 and possible proposals to its improvements. Thesis is divided into three parts, first part is theoretical definicion of elementary concepts and methods. The second part describes company AVL Čechy spol. s r.o. and also presents it's strategic and financial analysis. The third part presents evaliation of financial analysis and possible recommendations to improve the financial situation. Keywords: finanční analýza; účetní výkazy; metody finanční analýzy; SWOT analýza; aktiva; financial amalysis; financial statements; methods of financial analysis; SWOT analysis; activity ratios Available in a digital repository NRGL
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace v podniku AVL Čechy spol. s.r.o. a návrh možného opatření na zlepšení stavu v podniku. Práce vychází z údajů roků 2016 až 2020. Práce ...

Kuželová, Barbora; Karas, Michal; Janíčková, Nikola
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení
Majtnerová, Tereza; Mičák, Peter; Fojtů, Kateřina
2021 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na finanční hodnocení společnosti Linaset, a.s. v období let 2015 až 2019 a návrhy na její zlepšení. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů finanční analýzy a definováním ukazatelů finanční analýzy. V praktické části je představena firma, na níž je praktikována analýza na základě znalostí z teoretické části. Závěrečná část obsahuje návrhy a doporučení na zlepšení finanční situace společnosti. The bachelor’s thesis is focused on the evaluation of the financial situation of the company Linaset, a.s. in the period 2015 to 2019 and suggestion for its improvements. The theoretical part defines concepts of financial analysis and financial ratios. The practical part introduces the selected company and is based on knowledge of the theoretical part. The final part contains proposals and recommendations to improve the financial situation of the selected company. Keywords: finanční analýza; soustavy ukazatelů; likvidita; rozvaha; výkaz zisku a ztráty; společnost; financial analysis; systems of indicators; liquidity; balance sheet; profit and loss statement; company Available in a digital repository NRGL
Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Bakalářská práce je zaměřena na finanční hodnocení společnosti Linaset, a.s. v období let 2015 až 2019 a návrhy na její zlepšení. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů finanční analýzy a ...

Majtnerová, Tereza; Mičák, Peter; Fojtů, Kateřina
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Ekonomické aspekty procesní inovace v podniku
Bilík, Adam; Gregor, Ondřej; Bočková, Nina
2021 - Czech
Předložená bakalářská práce se zabývá posouzením vybraných ekonomických aspektů zavedené procesní inovace z oblasti digitalizace výroby ve zvoleném podniku. Ekonomické přínosy inovace pro společnost byly formulovány na základě zhodnocení výsledků ekonomických ukazatelů. Z provedené analýzy i zhodnocení realizované procesní inovace v širších souvislostech jednoznačně vyplývá, že se konkrétní procesní inovace z oblasti digitalizace výroby stala pro podnik výrazným přínosem, neboť vykazuje pozitivní dopad nejen na ekonomickou stránku společnosti, ale i na její zaměstnance a budoucí směřování. Digitalizace obecně tak představuje jednoznačný trend, kterým se analyzovaná společnost hodlá nadále ubírat. The presented bachelor thesis deals with the assessment of selected economic aspects of the established process innovation in the field of production digitalization in the selected company. The economic benefits of innovation for the company were formulated on the basis of the economic indicators results evaluation. The analysis and evaluation of the implemented process innovation in a broader context clearly shows that the specific process innovation in the field of production digitalization has become a significant benefit for the company, as it has a positive impact on the company as well as on its employees and future direction. Digitization in general thus represents a clear trend that the analysed society intends to continue. Keywords: Inovace; procesní inovace; digitalizace; výroba; produktivita práce; přidaná hodnota; Innovation; proces innovation; digitization; production; labour productivity; value added Available in a digital repository NRGL
Ekonomické aspekty procesní inovace v podniku

Předložená bakalářská práce se zabývá posouzením vybraných ekonomických aspektů zavedené procesní inovace z oblasti digitalizace výroby ve zvoleném podniku. Ekonomické přínosy inovace pro společnost ...

Bilík, Adam; Gregor, Ondřej; Bočková, Nina
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení
Mikulecká, Kateřina; Hornungová, Jana; Fojtů, Kateřina
2021 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti RINEN s.r.o. v letech 2015-2019 a návrhům na její zlepšení. V první části budou vymezeny teoretické pojmy a ukazatele finanční analýzy. Ve druhé části bude provedena finanční analýza společnosti dle teoretické části. V závěrečné části práce budou navrženy opatření ke zlepšení stávajícího stavu. The bachelor thesis is focused on the evaluation of the financial situation of the company RINEN s.r.o. in the period from 2015 to 2019 and proposals to its improvements. The first part will define the theoretical concepts and financial analysis indicators. In the second part, a financial analysis of the company will be performed according to the theoretical part. In the last part, measures to improve the current situation will be proposed. Keywords: finanční analýza; účetní výkazy; finanční ukazatele; zadluženost; kapitálová struktura; financial analysis; financial statements; financial indicators; indebtedness; capital structure Available in a digital repository NRGL
Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti RINEN s.r.o. v letech 2015-2019 a návrhům na její zlepšení. V první části budou vymezeny teoretické pojmy a ukazatele finanční ...

Mikulecká, Kateřina; Hornungová, Jana; Fojtů, Kateřina
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Řehořková, Petra; Oulehla, Jiří; Poláček, Tomáš
2021 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti TISK CENTRUM s.r.o. v letech 2015 až 2019 a návrhům na její zlepšení. Práce je rozdělena do tří částí. První část se věnuje teorii, vymezuje pojmy a definuje ukazatele finanční analýzy. Druhá část je praktická, aplikuje ukazatele uvedené v první části a porovnává výsledné hodnoty s konkurencí. Třetí část práce předkládá návrhy na zlepšení finanční situace společnosti. The bachelor thesis is focused on the evaluation of the financial situation of the TISK CENTRUM s.r.o. company between the years 2015 and 2019 and proposals for its improvement. The work is divided into three parts. The first part deals with theory, defines concepts and indicators of financial analysis. The second part focuses on practical employment of the indicators listed in the first part. It also uses the results to compare the company, that is being evaluated, with their competition. The third part of the work presents proposals for improving the financial situation of the company. Keywords: finanční analýza; rozvaha; výkaz zisku a ztráty; rentabilita; likvidita; bonitní modely; bankrotní modely; financial analysis; balance sheet; profit and loss statement; profitability; liquidity; credibility models; bankruptcy models Available in a digital repository NRGL
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti TISK CENTRUM s.r.o. v letech 2015 až 2019 a návrhům na její zlepšení. Práce je rozdělena do tří částí. První část se věnuje ...

Řehořková, Petra; Oulehla, Jiří; Poláček, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Způsoby financování inovací v malých a středních podnicích
Petrla, Karel; Kříž, Jiří; Bočková, Nina
2021 - Czech
Tato práce se zabývá problematikou financování investic v malých a středních podnicích. V první části jsou popsána teoretická východiska a pojmy. V části analytické je představena vybraný společnost a trh na které působí. Dále tato práce popisuje vybrané inovace ve sledovaném podniku a nachází nejvhodnější finanční zdroje k jejich realizaci se zohledněním specifik a možností pro daný obor podnikání, která jsou následně vyhodnocena v části návrhové. This Bachelor thesis deals with the issue of investment financing in small and medium-sized enterprises. The first part describes the theoretical background and the theoretical concepts. The analytical part presents the selected company and the market in which it operates. This work also describes the innovations in enterprise reporting and is the most approprite financial resources for their implementation, taking into the specificities and opportunities for the business sector, which are then ecaluated in the last part. Keywords: Metody financování podniku; malý podnik; střední podnik; zdroje financování; inovace podniku; Methods of financing busuness; small enterprise; medium-sized enterprise; sources of financing; business Innovatio Available in a digital repository NRGL
Způsoby financování inovací v malých a středních podnicích

Tato práce se zabývá problematikou financování investic v malých a středních podnicích. V první části jsou popsána teoretická východiska a pojmy. V části analytické je představena vybraný společnost a ...

Petrla, Karel; Kříž, Jiří; Bočková, Nina
Vysoké učení technické v Brně, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases