Number of found documents: 16316
Published from to

Produktové a procesní inovace
2022 -
Předložená bakalářská práce je zaměřena na projektové řízení a inovace. V první části práce je čtenář seznámen se základními pojmy projektového managementu a managementu inovací. Je zde popsán životní cyklus projektu, projektové plány a druhy inovací. Druhá, praktická část popisuje projekt Automatizace výrobního procesu na lince Finishing BMW ve společnosti Valeo ve výrobním závodě Žebrák. Je zde popsán výrobní proces na této lince a vyhotoveny projektové plány, které jsou popsány v první části bakalářské práce. V závěru je zhodnocení dosažených cílů práce a doporučení pro společnost Valeo. Keywords: projekt; inovace; automatizace Available in the ZČU Library.
Produktové a procesní inovace

Předložená bakalářská práce je zaměřena na projektové řízení a inovace. V první části práce je čtenář seznámen se základními pojmy projektového managementu a managementu inovací. Je zde popsán životní ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Řízení komunikace v projektu
2021 -
Bakalářská práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V první části jsem popisovala charakteristiku projektové komunikace a s čím souvisí. V druhé části jsem si vybrala projekt, ve kterém jsem zpracovávala komunikaci. Byli vytvořeny tabulky logický rámec, matice RACI, registr zainteresovaných stran a komunikační plán. Celou praktickou část jsem zakončila zhodnocením komunikace a navrhnutím určitého zlepšení. Keywords: projekt; projektový management; komunikace; projektová komunikace; plán komunikace Available in the ZČU Library.
Řízení komunikace v projektu

Bakalářská práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V první části jsem popisovala charakteristiku projektové komunikace a s čím souvisí. V druhé části jsem si vybrala projekt, ve kterém jsem ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Sdílená ekonomika
2021 -
Práce se zabývá problematikou sdílené ekonomiky a dopadů pandemie koronaviru na sdílenou ekonomiku v České republice. První kapitola se zaměřuje na samotnou definici sdílené ekonomiky včetně její historie ve světě a v České republice. Zároveň jsou popsány účastnící a typy sdílené ekonomiky. Ve druhé kapitole jsou definovány nejznámější a nejvyužívanější služby sdílené ekonomiky. v kapitole třetí je zkoumán vliv koronaviru na vybrané odvětví sdílené ekonomiky v České republice pomocí internetových zdrojů. Čtvrtá kapitola obsahuje autorem vymyšlené návrhy, jak zmírnit dopad exogenních ekonomických šoků na sdílenou ekonomiku. V kapitole je vybrán jeden návrh, který je podporován daty z internetové stránky AllTheRooms, návrh je poté rozdělen do tři otázek, které jsou realizovány výpočty. Výsledkem těchto tří výpočtů je porovnání zisků a ztrát spojených s krátkodobým a dlouhodobým pronájem. Keywords: sdílená ekonomika; služby sdílené ekonomiky; airbnb; uber; coronavirus Available in the ZČU Library.
Sdílená ekonomika

Práce se zabývá problematikou sdílené ekonomiky a dopadů pandemie koronaviru na sdílenou ekonomiku v České republice. První kapitola se zaměřuje na samotnou definici sdílené ekonomiky včetně její ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Protetická rehabilitace u pacienta s transtibiální amputací
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou protetické rehabilitace u pacientů s transtibiální amputací. V teoretické části je pro bližší pochopení kontextu popsána historie amputací a protetiky, anatomie bérce, amputace a jejich výše. Dále se práce v této části zabývá transtibiální amputací jako takovou a péči o pacienta po amputaci. V praktické části jsou popsány dva konkrétní případy rehabilitace pacientů. Práce shrnuje informace, které je nutné znát pro úspěšnou rehabilitaci. Na závěr tato část obsahuje vyjádření pacientů o tom, jak vnímají proces protetické rehabilitace. Keywords: amputace; protetika; protéza; rehabilitace; transtibiální amputace Available in the ZČU Library.
Protetická rehabilitace u pacienta s transtibiální amputací

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou protetické rehabilitace u pacientů s transtibiální amputací. V teoretické části je pro bližší pochopení kontextu popsána historie amputací a protetiky, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Význam multioborové spolupráce u dítěte s handicapem v domácím prostředí
2021 -
Bakalářská práce se zabývá tématem "Význam multioborové spolupráce u dítěte s handicapem v domácím prostředí." Cílem práce bylo zjistit jak multidisciplinární spolu-práce odborníků ve zdravotnické a sociální oblasti ovlivňuje kvalitu života rodiny s postiženým dítětem. V teoretické části se práce zabývá teoretickými poznatky o multio-borové spolupráci, ergoterapeutickou intervencí v multidisciplinárním týmu a jednotlivými typy odborné pomoci. V praktické části je obsažena charakteristika sledovaného vzorku, metodika sběru dat a podrobný popis výsledků jednotlivých respondentů. Keywords: multidisciplinární tým; dítě s postižením; handicap; pomoc Available in the ZČU Library.
Význam multioborové spolupráce u dítěte s handicapem v domácím prostředí

Bakalářská práce se zabývá tématem "Význam multioborové spolupráce u dítěte s handicapem v domácím prostředí." Cílem práce bylo zjistit jak multidisciplinární spolu-práce odborníků ve zdravotnické a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Analgetika a sedativa - způsob jejich podání v dětské neodkladné péči
2021 -
Bakalářská práce na téma "Analgetika, sedativa - způsob jejich podání v dětské neodkladné péči " se zabývá používanými analgetiky a sedativy a jejich možnými cestami podání u dětí v rámci zdravotnické záchranné služby a oddělením dětské intenzivní péče. Práce na má teoretickou a praktickou část. Teoretická část má 4 kapitoly. V první kapitole je popsáno rozdělení dětského věku, odlišnosti v dětské anatomii a fyziologii, odlišnosti ve farmakokinetice a vnímání bolesti u dětí. V druhé kapitole jsou popsány možné způsoby aplikace léků a jejich dělení. Třetí kapitola pojednává o analgetikách, jejich dělení a působení u dětí. Čtvrtá kapitola se zabývá sedativy a jejich dělením a působením u dětí. V praktické časti, popisujeme výsledek dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na nejčastěji podávaná analgetika a sedativa u dětí, jejich nejčastější nežádoucí účinky a nejčastěji volené aplikace podání. Dalším cílem bylo zjistit možné rozdíly používání analgetik a sedativ na zdravotnické záchranné službě a zdravotnickými zařízeními. Keywords: analgetika; sedativa; dětská neodkladná péče; alternativní podání léků Available in the ZČU Library.
Analgetika a sedativa - způsob jejich podání v dětské neodkladné péči

Bakalářská práce na téma "Analgetika, sedativa - způsob jejich podání v dětské neodkladné péči " se zabývá používanými analgetiky a sedativy a jejich možnými cestami podání u dětí v rámci zdravotnické ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Individuální výkonnost a týmová spolupráce v posádce záchranné služby
2021 -
Bakalářská práce na téma Individuální výkonnost a týmová spolupráce v posádce záchranné služby nabízí vhled do problematiky týmové spolupráce výjezdových skupin. Cílem této práce je analyzovat a pojmenovat faktory ovlivňující týmovou spolupráci členů ve výjezdové skupině ZZS. Cíli je podřízena i struktura bakalářské práce. Ta je rozdělena na dvě části. Část teoretická vymezuje pojmy spojené s činností ZZS, charakterizuje práci členů výjezdových skupin, individuální výkonnost, zabývá se týmovou spoluprací i faktory mající vliv na práci výjezdové skupiny. Úkolem praktické části je získat potřebná data prostřednictvím rozhovorů k problematice individuální výkonnosti a týmové spolupráce mezi zdravotnickými záchranáři a řidiči. Keywords: zdravotnická záchranná služba; týmová spolupráce; komunikace; stres; fyzická zdatnost Available in the ZČU Library.
Individuální výkonnost a týmová spolupráce v posádce záchranné služby

Bakalářská práce na téma Individuální výkonnost a týmová spolupráce v posádce záchranné služby nabízí vhled do problematiky týmové spolupráce výjezdových skupin. Cílem této práce je analyzovat a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Metody fyzioterapie v léčbě spondylartrózy
2021 -
Tato bakalářská práce je zaměřena na metody fyzioterapie v léčbě degenerativního onemocnění - spondylartrózy. Teoretická část se zabývá kineziologií páteře, popisem degenerativních onemocnění, detailním popsáním spondylartrózy a možnostmi její léčby v rámci fyzioterapie. V praktické části jsou zpracované tři kazuistiky, kde se komparovalo rozvíjení páteře a ústup bolesti. Keywords: kineziologie; páteř; degenerativní onemocnění; spondylartróza; diagnostické postupy fyzioterapie; bolest; hluboký stabilizační systém; metody fyzioterapie Available in the ZČU Library.
Metody fyzioterapie v léčbě spondylartrózy

Tato bakalářská práce je zaměřena na metody fyzioterapie v léčbě degenerativního onemocnění - spondylartrózy. Teoretická část se zabývá kineziologií páteře, popisem degenerativních onemocnění, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Protetická rehabilitace u pacienta s transfemorální amputaci
2021 -
Bakalářská práce pojednávající o rehabilitaci člověka s amputací nad kolenem (také transfemorální amputací). Práce má teoretické-praktický charakter a je zde vysvětlena látka v oblasti transfemorálních amputací přes anatomii, vysvětlení amputace, indikacemi transfemorálních protéz, samotnou analýzou transfemorální protézy a část textu pojednávající o rehabilitaci pacientů s transfemorální amputací. Součástí je také kazuistika, která sleduje rehabilitaci pacienta s transfemorální amputací s následným vyhodnocením a závěrem. Keywords: rehabilitace; transfemorální amputace; transfemorální protéza Available in the ZČU Library.
Protetická rehabilitace u pacienta s transfemorální amputaci

Bakalářská práce pojednávající o rehabilitaci člověka s amputací nad kolenem (také transfemorální amputací). Práce má teoretické-praktický charakter a je zde vysvětlena látka v oblasti ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Modul pro modelování dynamických systémů
2021 -
Bakalářská práce se zabývá možnostmi modelování dynamických systémů s využitím vysokoúrovňového programovacího jazyka Python. Cílem práce je pomocí tohoto jazyka vytvořit balíček, který umožní modelovat lineární časově invariantní systémy (tzv. LTI systémy). Práce obsahuje základy teorie dynamických systémů. Teorie dynamických systémů zahrnuje možnosti popisu LTI systémů pomocí diferenciálních rovnic a také pomocí přenosu. Dále jsou zde uvedeny základní druhy vazeb mezi LTI systémy. V rámci práce byl také vytvořen přehled open source nástrojů pro modelování dynamických systémů. Na těchto základech byl vytvořen balíček DynSyPy, který obsahuje třídy a metody, pomocí nichž je schopen vytvářet systémy (LTI systémy a základní zdroje). Tyto systémy je schopen simulovat v časové i frekvenční oblasti. Funkčnost balíčku DynSyPy byla ověřena na testovacích příkladech stejnosměrného motoru s permanentními magnety a na sériovém RLC obvodu. Keywords: dynsypy; lti systém; simulace; numerická integrace Available in the ZČU Library.
Modul pro modelování dynamických systémů

Bakalářská práce se zabývá možnostmi modelování dynamických systémů s využitím vysokoúrovňového programovacího jazyka Python. Cílem práce je pomocí tohoto jazyka vytvořit balíček, který umožní ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases