Number of found documents: 244302
Published from to

Non-linear numerical evaluation of baroque epoch foundation structures on the example of the Broumov Group of Churches footings
Kuklík Pavel; Tatiana Larionova; Kos Jan
2021 -
Česká republika je domovem mnoha historických památek a míst, včetně pohádkových hradů, ikonických geografických prvků a malebných vesniček. Mnoho kostelů a kaplí na venkově bylo postaveno v 17. a 18. století barokním architektonickým stylem, který proměnil krajinu. Broumov je jedinečný region na severovýchodě České republiky, který se vyznačuje nejen přírodními podmínkami a krásou, ale také bohatým kulturním dědictvím. Nachází se zde několik desítek architektonicky cenných kulturních památek, které dotvářejí krajinu této oblasti. Pozoruhodný je komplex kostelů, které byly postaveny v krátkém období od roku 1709 do roku 1743 otcem a synem Dientzenhoferem. Tyto kostely, díky své jedinečnosti, jsou známé jako Broumovská skupina kostelů. Hlavním cílem diplomové práce bylo zhodnotit znalosti a dovednosti starověkých zedníků na příkladu čtyř kostelů z Broumovské skupiny. Práce byla zaměřena zejména na základové konstrukce. Určitou specifičností je navíc odhad vlivu financí na kvalitu stavebních prací. Po historickém přehledu a představení geologických podmínek regionu se práce zaměřila na výpočet hloubky deformačních zón v podloží, která zejména ovlivňuje nelineární průběh sedání. K jejich určení bylo použito několik metod. Počínaje analytickou metodou pomocí softwaru DEPTH. Pro numerické řešení byl použit software GEO5 FEM. Stejné výpočty byly také provedeny podle ruského standardu pomocí softwaru Foundation. Toto posloužilo nejen k porovnání uvedených metod, ale k jejich určité verifikaci. Vstupní parametry popisující vlastnosti půdy byly převzaty na základě vizuálních prohlídek a doporučení katedry geotechniky Fakulty stavební ČVUT v Praze. Výsledky získané pomocí těchto různých metod se využily k porovnání kvality základových konstrukcí dílčích kostelů. Nakonec byly analyzovány některé z možných příčin poškození stavebních materiálů, zejména kamene. Pro případ sanace byla navržena doporučení a některá řešení.The Czech Republic is home to many historical monuments and places, including fairy-tale castles, iconic geomorphological features, and picturesque villages. Many churches and chapels in the countryside were built in the 17th and 18th centuries using a Baroque architectural style to transform the landscape. Broumov is a unique region in the northeast of the Czech Republic, that is distinguished not only by its natural conditions and beauty but also by its rich cultural heritage. There are several dozens of architecturally valuable cultural monuments, that complete the typical landscape of this area. One of remarkable monuments is the complex of churches, that were built in a short period from 1709 to 1743 by famous bohemian architects father and son Dientzenhofer. This complex due to its uniqueness is known as the Broumov group of churches. The main goal of this dissertation was to evaluate the knowledge and skills of ancient masons on the example of four churches in the Broumov group, with a focus on foundation structures. In addition, there is a certain specificity in an estimation of the impact of funding and the amount of money on the quality of the construction work. After a historical overview and presentation of the geological conditions of the region, the work was focused on the calculation of the depth of influence zones in the subsoil, which mainly affects the non-linear character of settlement. Several methods were used to determine them. Starting with the analytical method by means of DEPTH software, then GEO5 FEM software was used for the numerical solution. Additionally, the same calculations were also performed according to the Russian standard using Foundation software. Thus, the methods were not only compared but verified as well. Input parameters describing soil properties were taken based on visual inspections and recommendations of the Department of Geotechnics CTU in Prague. The results obtained using these different methods were used to compare the quality of the foundation structures of particular churches. Finally, some of the possible causes of damage to building materials, especially stone, were analysed. Recommendations and some solutions were proposed for the case of remediation. Keywords: Baroko; interakce stavby s podložím; sedání základů; kulturní dědictví; Baroque; soil-structure interaction; foundation settlement; cultural heritage Available in digital repository of ČVUT.
Non-linear numerical evaluation of baroque epoch foundation structures on the example of the Broumov Group of Churches footings

Česká republika je domovem mnoha historických památek a míst, včetně pohádkových hradů, ikonických geografických prvků a malebných vesniček. Mnoho kostelů a kaplí na venkově bylo postaveno v 17. a 18. ...

Kuklík Pavel; Tatiana Larionova; Kos Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Load rating of the stone arch bridge at Poniklá using 2D and 3D models.
Fajman Petr; Lucy Jane Davis; Šafář Roman
2021 -
Zděné klenbové mosty jsou jedinečnou a důležitou částí světové silniční sítě. Mnohé byly postaveny před více než 100 lety a od té doby měnící se dopravní zátěž vyžaduje obnovení informací o jejich bezpečnosti. Zatížitelnost mostu určuje jeho přípustné zatížení k ověření bezpečnosti a v normách a směrnicích existují metody k jejímu stanovení. Platí to pro ocelové, železobetonové a dřevěné mosty ale pro zděné klenbové mosty není přijata žádná konsistentní metoda. Práce nejprve identifikuje existující metody a sofware použitelné k určení zatížitelnosti zděných klenbových mostů. Lze je shrnout do těchto kategorií: normy, semiempirické metody, metody založené na mezní únosnosti a numerické metody. Mnohé z nich používají jednodušší 2D modely místo 3D modelů protože nelineární 3D výpočet je mnohem obtížnější a dražší. Třídimensionální podstata mostů se často nerespektuje a příčné efekty se zanedbávají . V tomto kontextu je cílem práce je poskytnout opravné koeficienty pro 2D nelineární výpočty které pokryjí odchylky v příčném směru v případové studii mostu v Poniklé v severních Čechách v České republice.M odely jsou vytvořeny v software RFEM. Kompletní je analýza v lineárně pružném režimu při nesymetrickém zatížení. Opravné faktory jsou vypočteny pro několik příčných řezů podél rozpětí jednoho pole, kde mohou vzniknout mechanismy. Byla provedena analýza senzitivity na změny materiálovýchparametrů k ověření konsistence výsledků. Konečným cílem disertace je použít tento přístup na 2D nelineární model vytvořený v nekomerčním software stavební fakulty ČVUT a poskytnout aktualizovanou zatížitelnost zděného klenbového mostu v Poniklé. Rozšíření znalostí o očekávaných rozdílech mezi 2D a3D modely může pomoci vytvořit přesnější modely zatížitelnosti a snížit nároky na vstupní data. Je tedy naším zájmem porozumět rozdílům mezi 2D a 3D modely. Hlavním cílem diplomové práce je srovnat tyto rozdíly na případu mostu v Poniklé v severních Čechách v České republice.Masonry arch bridges are a unique and important part of the world’s bridge stock. Many were built over 100 years ago, and in that time changing traffic patterns and loading conditions require updated information of their current usage. Bridge load rating is the method of determining the load carrying capacity of all bridges, to verify safety, and methods exist in codes that can be applied. However, the applicability of these load rating techniques is limited to steel, reinforced concrete, and timber bridges. For masonry arch bridges, no one method is adopted consistently to examine these bridges. The work herein presented, first identifies all of the methods and software that exist in order to determine the load rating of masonry arch bridges. Load rating methods typically fall under the following categories: codes, semi-empirical methods, limit analysis-based methods, and numerical methods. Many of these methods utilize 2D models instead of 3D models, as it is much more difficult and expensive to perform a nonlinear 3D analysis. The intrinsic nature of bridges in three-dimensions is often not considered, disregarding any transverse effect due to their components. In this context, the primary objective of this thesis is to provide correction factors for nonlinear 2D solutions which cover the transverse fluctuations the case study of the Poniklá Bridge located in Bohemia in the Czech Republic. Models are created in the software RFEM. The analysis completed is linear elastic under unsymmetrical live loading. Correction factors are calculated at locations along the span of the arch where possible failure mechanisms can be created. A sensitivity analysis of material properties was carried out to validate the model. The final objective of this thesis is to apply this approach to a 2D nonlinear model, created using a non-commercial software designed in the CTU Faculty of Civil Engineering, and to provide an updated load rating for the masonry arch bridge at Poniklá. The growth of knowledge regarding the expected difference between 2D and 3D models can help to make load rating models more accurate and easier to carry out with less input data. Keywords: zatížitelnost; zděné klenbové mosty; příčné efekty; konečné prvky; srovnání 2D/3D; load rating; masonry arch bridge; transverse effects; finite element; comparison; 2D/3D Available in digital repository of ČVUT.
Load rating of the stone arch bridge at Poniklá using 2D and 3D models.

Zděné klenbové mosty jsou jedinečnou a důležitou částí světové silniční sítě. Mnohé byly postaveny před více než 100 lety a od té doby měnící se dopravní zátěž vyžaduje obnovení informací o jejich ...

Fajman Petr; Lucy Jane Davis; Šafář Roman
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Relaxace impaktních kráterů ve sluneční soustavě
Kihoulou, Martin; Kalousová, Klára; Velímský, Jakub
2021 - English
Title: Impact crater relaxation throughout the Solar System Author: Martin Kihoulou Department: Department of Geophysics Supervisor: RNDr. Klára Kalousová, Ph.D., Department of Geophysics Abstract: In this thesis, we study the viscous relaxation of an impact-deformed icy shell of a dwarf planet Pluto. Motivation for this work is the position of Sputnik Planitia, a 1000 km wide, nitrogen-filled elliptic basin, which is located very close to Pluto-Charon tidal axis. Given this unlikely position on Pluto's sur- face, it was suggested that the basin was formed elsewhere and the whole body reoriented afterwards. For the reorientation to occur, the basin has to generate a positive gravity anomaly for which a combination of impact-related subsurface ocean uplift, ejecta blanket and accumulation of nitrogen ice was suggested. How- ever, to maintain the orientation towards the minimum principal axis of inertia until today, the ocean uplift must be present on timescales of billions of years, which may be achieved due to an insulating layer of high viscosity clathrates at the ice/ocean interface. We solve Pluto's ice shell evolution by the finite element method in 2D spherical axisymmetric geometry with an evolving free surface and assuming a viscous rheology. Our results show that the thermal effect of the im- pact... Název práce: Relaxace impaktních kráterů ve sluneční soustavě Autor: Martin Kihoulou Katedra: Katedra geofyziky Vedoucí práce: RNDr. Klára Kalousová, Ph.D., Katedra geofyziky Abstrakt: V této práci studujeme viskózní relaxaci impaktem deformované ledové slupky trpasličí planety Pluto. Motivací je poloha eliptické, 1000 km široké pánve Sputnik Planitia, která se nachází v těsné blízkosti slapové osy. Vzhledem k její neobvyklé poloze se usuzuje, že pánev vznikla jinde a k přiblížení ke slapové ose došlo reorientací celého tělesa. Aby k reorientaci tímto směrem mohlo dojít, musí mít gravitační anomálie oblasti pánve kladné znaménko. Jedná-li se o im- paktní pánev, lze jej docílit izostatickým výzdvihem podpovrchového oceánu, impaktními ejekty a naakumulovaným volatilním dusíkem. Aby si pánev novou polohu ve směru nejmenšího hlavního momentu setrvačnosti zachovala dodnes, výzdvih oceánu musí být přítomen řádově miliardy let. Tomu by mohla pomoci izolační vrstva vysokoviskózních klatrátů na rozhraní oceánu a ledu. Deformaci ledové slupky řešíme metodou konečných prvků ve 2D sférické axisymetrické ge- ometrii s volným povrchem a viskózní reologií. Naše výsledky ukazují, že termální účinek impaktu a... Keywords: Pluto|viskózní deformace|relaxace kráterů|axisymetrická geometrie; Pluto|viscous deformation|crater relaxation|axisymmetric geometry Available in a digital repository NRGL
Relaxace impaktních kráterů ve sluneční soustavě

Title: Impact crater relaxation throughout the Solar System Author: Martin Kihoulou Department: Department of Geophysics Supervisor: RNDr. Klára Kalousová, Ph.D., Department of Geophysics Abstract: In ...

Kihoulou, Martin; Kalousová, Klára; Velímský, Jakub
Univerzita Karlova, 2021

Studium množství antioxidantů v extraktech z Melissa Officinalis
Bartoš, Karel; Kubíčková, Anna; Kozlík, Petr
2021 - Czech
This diploma thesis deals with the determination of selected antioxidants, namely rosmarinic acid, caffeic acid, cinnamic acid and t-4-hydroxycinnamic acid in aqueous and ethanolic extracts from Melissa officinalis. The aim of the work was to find out whether the above- mentioned antioxidants were present in the extracts prepared at home. A new UHPLC method with UV and MS detection was developed to monitor the content of rosmarinic acid, caffeic acid, cinnamic acid and t-4-hydroxycinnamic acid in the extracts. A BEH C18 column (2,1 mm × 100 mm, particle size 1,7 µm) was selected for separation, the mobile phase consisted of methanol (component A) and 0.1% aqueous formic acid solution at pH 2.6 (component B), the ratio of components being changed according to the gradient program. The method was validated and repeatability, limits of detection and limits of quantification, linearity, yield and robustness were determined after optimization. Analysis of 20 aqueous and 20 ethanolic extracts was performer differing in extraction time, type of solvent and lighting conditions. Based on the comparison of retention time and MS detection, the presence of 3 of 4 selected phenolic acids was confirmed, namely rosmarinic acid, caffeic acid and cinnamic acid in ethanolic extracts. Unfortunately, the presence of... Tato diplomová práce se zabývá stanovením vybraných antioxidantů, konkrétně kyseliny rosmarinové, kyseliny kávové, kyseliny skořicové a kyseliny t-4-hydroxyskořicové, ve vodných a ethanolických extraktech z Melissa officinalis. Cílem práce bylo zjistit, zda jsou i v extraktech připravených v domácích podmínkách přítomny výše zmíněné antioxidanty. V rámci práce byla vyvinuta nová UHPLC metoda s UV a MS detekcí ke sledování obsahu kyseliny rosmarinové, kyseliny kávové, kyseliny skořicové a kyseliny t-4-hydroxyskořicové v extraktech. Pro separaci byla vybrána kolona BEH C18 (2,1 mm × 100 mm, velikost částic 1,7 µm), mobilní fáze byla ve složení methanol a 0,1% vodný roztok kyseliny mravenčí o pH 2,6 přičemž poměr složek se měnil dle gradientového programu. Metoda byla po optimalizaci validována a zjištěna opakovatelnost, meze detekce a stanovitelnosti, linearita, výtěžnost a robustnost. Následně byla provedena analýza 20 vodných a 20 ethanolických extraktů lišících se dobou extrakce, typem rozpouštědla a světelnými podmínkami. Na základě porovnání retečních časů a hmotnostních spekter byla potvrzena přítomnost 3 ze 4 vybraných fenolických kyselin a to konkrétně kyseliny rosmarinové, kyseliny kávové a kyseliny skořicové v ethanolických extraktech. Ve vodných extraktech se bohužel přítomnost kyselin... Keywords: Melissa officinalis; antioxidanty; UHPLC-MS; extrakce; Melissa officinalis; antioxidants; UHPLC-MS; extraction Available in a digital repository NRGL
Studium množství antioxidantů v extraktech z Melissa Officinalis

This diploma thesis deals with the determination of selected antioxidants, namely rosmarinic acid, caffeic acid, cinnamic acid and t-4-hydroxycinnamic acid in aqueous and ethanolic extracts from ...

Bartoš, Karel; Kubíčková, Anna; Kozlík, Petr
Univerzita Karlova, 2021

Spektrální analýza erupcí na AD Leo
Wollmann, Jiří; Heinzel, Petr; Korčáková, Daniela
2021 - Czech
Solar flare is a process which releases magnetic energy stored in the solar corona due to the effect of magnetic reconnection. Similar activity has been observed on other stellar types, namely type K and M stars, which usually have vast and strong magnetic field. Often during flares on M stars we observe asymmetry of profiles of some spectral lines with enhanced red wing. The cause of these asymmetries is not well understood. The aim of this thesis is to analyse spectra of AD Leo, which is frequently flaring dMe star, and to model radiation of the Hα line coming from flare loops analogically to flare loops on the Sun. The light curves of selected spectral lines rise sharply during initial phases of flares and gradually fall back to preflare state. The light curves of continua surrounding these selected spectral lines rise sharply in the blue part of the spectrum during flares. The continua in the red part exhibit only small rise. Simulations of Hα radiation coming from flare loops yield asymmetric profiles with highly enhanced red wings. 1 Sluneční erupce je proces, při kterém se uvolní magnetická energie uložená ve sluneční koróně díky magnetické rekonexi. Podobná aktivita byla pozorována i na jiných hvězdách a označuje se jako hvězdné erupce. Nejčastěji k nim dochází na hvězdách typu K a M, které mívají silné a rozsáhlé magnetické pole. V průběhu většiny erupcí na hvězdách typu M vykazují některé spektrální čáry asymetrie profilu se zesílenou červenou částí. Původ těchto asymetrií není zcela objasněn. Cílem této práce je analyzovat spektra hvězdy typu dMe AD Leo, na které dochází k častým erupcím, a modelovat efekt erupčních smyček na tvar čáry Hα v analogii s erupčními smyčkami na Slunci. Světelné křivky vybraných spektrálních čar vykazují v průběhu erupce prudký nárůst a postupný pokles. Světelné křivky kontinuí v okolí vybraných čar vykazují výrazný nárůst v modré oblasti spektra a malý nárůst v červené oblasti. Pomocí modelu přenosu záření erupčních smyček jsme simulovali čáru Hα se silně zesíleným červeným křídlem. 1 Keywords: Hvězdy|Červení trpaslíci|Erupce|Spektra; Stars|Red dwarfs|Flares|Spectra Available in a digital repository NRGL
Spektrální analýza erupcí na AD Leo

Solar flare is a process which releases magnetic energy stored in the solar corona due to the effect of magnetic reconnection. Similar activity has been observed on other stellar types, namely type K ...

Wollmann, Jiří; Heinzel, Petr; Korčáková, Daniela
Univerzita Karlova, 2021

Separace IgG glykopeptidu pomocí hydrofilní interakční/iontově výměnné kapalinové chromatografie
Ďuriš, Aleš; Kozlík, Petr; Kubíčková, Anna
2021 - Czech
Glycoproteomics is a challenging branch of proteomics because of the micro- and macro-heterogeneity of protein glycosylation. Hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) is an advantageous alternative to reversed-phase chromatography for intact glycopeptide separation prior to their identification by mass spectrometry. Nowadays, several HILIC columns differing in used chemistries are commercially available. However, there is a lack of comparative studies assessing their performance, and thus providing guidance for the selection of an adequate stationary phase for different glycoproteomics applications. Here, we compare three HILIC columns recently developed by Advanced Chromatography Technologies (ACE) with unfunctionalized (HILIC-A), polyhydroxy functionalized (HILIC-N), and aminopropyl functionalized (HILIC-B) silica with a C18 reversed phase column in the separation of human immunoglobulin G glycopeptides. HILIC-A and HILIC-B exhibit mixed-mode separation combining hydrophilic and ion-exchange interactions for analyte retention. Expectably, reversed-phase mode successfully separated clusters of immunoglobulin G1 and immunoglobulin G2 glycopeptides, which differ in amino acid sequence, but was not able to adequately separate different glycoforms of the same peptide. All ACE HILIC... Glykoproteomika je náročným odvětvím proteomiky, a to zejména kvůli mikro- a makroheterogenitě proteinové glykosylace. Hydrofilní interakční kapalinovou chromatografii (HILIC) lze využít pro separaci glykopeptidů před jejich identifikací pomocí hmotnostní spektrometrie. Jedná se o výhodnou alternativu ke kapalinové chromatografii na reverzní fázi, která se pro tento typ separace běžně využívá. V současnosti existuje řada komerčně dostupných HILIC kolon lišících se v chemické struktuře stacionární fáze. Zároveň však není publikován dostatek srovnávacích studií, na základě kterých by bylo možné vybrat adekvátní stacionární fázi pro různé glykoproteomické aplikace. V této diplomové práci byly porovnávány tři HILIC kolony od výrobce Advanced Chromatography Technologies (ACE): kolona HILIC-A se silikagelovou stacionární fází, kolona HILIC-N s polyhydroxylovou stacionární fází na bázi silikagelu a kolona HILIC-B s aminopropylovou stacionární fází na bázi silikagelu. Zároveň bylo provedeno srovnání těchto kolon s oktadecylovou reverzní stacionární fází. Kolony HILIC-A a HILIC-B jsou schopny pracovat ve smíšeném retenčním módu, který kombinuje hydrofilní a iontově výměnné interakce. Dle očekávání, reverzní fáze odseparovala klastry glykopeptidů imunoglobulinu G1 a imunoglobulinu G2, které se lišily v... Available in a digital repository NRGL
Separace IgG glykopeptidu pomocí hydrofilní interakční/iontově výměnné kapalinové chromatografie

Glycoproteomics is a challenging branch of proteomics because of the micro- and macro-heterogeneity of protein glycosylation. Hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) is an advantageous ...

Ďuriš, Aleš; Kozlík, Petr; Kubíčková, Anna
Univerzita Karlova, 2021

VÝVOJ UHPLC-MS/MS METODY PRO STANOVENÍ CIPROFLOXACINU A JEHO ČTYŘ METABOLITŮ V KRYSÍM SÉRU
Hennhoferová, Nikola; Kozlík, Petr; Křížek, Tomáš
2021 - Czech
This diploma thesis is focused on the development of a ultra high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry method (UHPLC-MS/MS) for the determination of ciprofloxacin and its metabolites (desethylenciprofloxacin, oxociprofloxacin, formylciprofloxacin and sulfociprofloxacin) in biological matrix. In this work, the settings of the mass spectrometer and chromatographic separation were optimized. The optimal conditions were as follows. Chromatographic column ACE® Excel® C18-Amide (100 mm × 2.1 mm; 1.7 μm), Advanced Chromatography Technologies, Scotland. Mobile phase composed of 5 mmol l-1 ammonium formate buffer pH 3 (component A) and methanol (component B) under gradient elution. Flow rate was 0.5 ml min-1 , injection volume 1 μl, analysis time 12 minutes, autosampler temperature 15 řC and column temperature 40 řC. The following MRM transitions at positive mode were monitored: ciprofloxacin and sulfociprofloxacin: 332.1/314.1 (Q1: -12 V, CE: -21 V, Q3: -22 V), desethylenciprofloxacin: 306.2/288.2 (Q1: -15 V, CE: -19 V, Q3: -30 V), oxociprofloxacin: 346.1/328.1 (Q1: -17 V, CE: -20 V, Q3: -23 V), formylciprofloxacin: 360.1/342.1 (Q1: -18 V, CE: -21 V, Q3: -23 V) and for sulfociprofloxacin MRM transition at negative mode was also monitored: 410.1/366.1 (Q1: 30 V, CE: 23 V, Q3: 24 V).... Diplomová práce se zaměřuje na vývoj metody pomocí ultra vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrii (UHPLC-MS/MS) pro stanovení ciprofloxacinu a jeho metabolitů (desethylenciprofloxacinu, formylciprofloxacinu, oxociprofloxacinu a sulfociprofloxacinu) v biologické matrici. V rámci této práce bylo optimalizováno nastavení hmotnostního spektrometru a byla optimalizována chromatografická separace. Nalezené optimální parametry jsou následující: chromatografická kolona ACE® Excel® C18-Amide (100 mm × 2,1 mm; 1,7 μm), Advanced Chromatography Technologies, Skotsko. Jako mobilní fáze (MF) byla zvolena směs 5 mmol l-1 pufru mravenčanu amonného o pH 3 (složka A) a methanolu (složka B) za gradientové eluce. Průtok MF byl 0,5 ml min-1 , nástřik 1 μl, celková doba analýzy 12 minut, teplota na dávkovači 15 řC, teplota kolony 40 řC. Byly sledovány následující MRM přechody v pozitivním režimu: ciprofloxacin a sulfociprofloxacin: 332,1/314,1 (Q1: -12 V, CE: -21 V, Q3: -22 V), desethylenciprofloxacin: 306,2/288,2 (Q1: -15 V, CE: -19 V, Q3: -30 V), oxociprofloxacin: 346,1/328,1 (Q1: -17 V, CE: -20 V, Q3: -23 V), formylciprofloxacin: 360,1/342,1 (Q1: -18 V, CE: -21 V, Q3: -23 V) a pro sulfociprofloxacin byl sledován MRM přechod také v negativním režimu: 410,1/366,1 (Q1: 30 V, CE: 23 V,... Available in a digital repository NRGL
VÝVOJ UHPLC-MS/MS METODY PRO STANOVENÍ CIPROFLOXACINU A JEHO ČTYŘ METABOLITŮ V KRYSÍM SÉRU

This diploma thesis is focused on the development of a ultra high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry method (UHPLC-MS/MS) for the determination of ciprofloxacin and its ...

Hennhoferová, Nikola; Kozlík, Petr; Křížek, Tomáš
Univerzita Karlova, 2021

Kreslení geometrických grafů na červeno-modré množiny bodů
Soukup, Jan; Kynčl, Jan; Kratochvíl, Jan
2021 - English
Consider a set B of blue points and a set R of red points in the plane such that R ∪ B is in general position. A graph drawn in the plane whose edges are straight-line segments is called a geometric graph. We investigate the problem of drawing non-crossing properly colored geometric graphs on the point set R ∪ B. We show that if ||B| − |R|| ≤ 1 and a subset of R forms the vertices of a convex polygon separating the points of B, lying inside the polygon, from the rest of the points of R, lying outside the polygon, then there exists a non-crossing properly colored geometric path on R∪B covering all points of R ∪ B. If R∪B lies on a circle, the size of the longest non-crossing geometric path is related to the size of the largest separated matching; a separated matching is a non-crossing properly colored geometric matching where all edges can be crossed by a line. A discrepancy of R ∪ B is the maximal difference between cardinalities of color classes of intervals on the circle. When the discrepancy of R ∪ B is at most 2, we show that there is a separated matching covering asymptotically 4 5 of points of R ∪ B. During this proof we use a connection between separated matchings and the longest common subsequences between two binary sequences where the symbols correspond to the colors of the points. Nechť B je množina modrých bodů v rovinně a R je množina červených bodů v rovinně. Navíc předpokládejme, že R ∪ B je v obecné poloze. Geometrický graf je graf nakreslený v rovinně, jehož hrany jsou nakresleny pomocí úseček. Naším cílem je prozkoumat nekřížící se dobře obarvené geometrické grafy nakreslené na množinu bodů B ∪ R. Ukážeme, že pokud ||B| − |R|| ≤ 1 a pokud podmnožina vrcholů z R tvoří vrcholy mnohoúhelníka oddělující množinu B, ležící uvnitř, od zbytku množiny R, ležící vně, tak existuje nekřížící se dobře obarvená geometrická cesta na bodech B ∪ R procházející všechny tyto body. Pokud množina B ∪ R leží na kružnici, tak velikost největší nekřížící se dobře obarvené cesty je úzce spojená s velikostí největšího separovaného párování. Sepa- rované párování je nekřížící se dobře obarvené geometrické párování v němž jdou všechny hrany protnou jednou přímkou. Diskrepance množiny R ∪ B je největší možný rozdíl mezi velikostmi barevných tříd podmnožiny bodů tvořící interval na kružnici. Ukážeme, že když je diskrepance nejvýše 2, tak existuje separované párování pokrývající asymptoticky 4 5 všech bodů. V důkazu použijeme spojitost separovaných párování s nejdelšími společnými podposloupnostmi mezi dvěma binárními posloupnostmi, ve kterých symboly odpovídají barvám. 1 Keywords: kreslení grafů|geometrický graf|nekřížící se alternující cesta|doubarevná množina bodů|nejdelší společná podposloupnost; graph drawing|geometric graph|non-crossing alternating path|bichromatic point set|longest common subsequence Available in a digital repository NRGL
Kreslení geometrických grafů na červeno-modré množiny bodů

Consider a set B of blue points and a set R of red points in the plane such that R ∪ B is in general position. A graph drawn in the plane whose edges are straight-line segments is called a geometric ...

Soukup, Jan; Kynčl, Jan; Kratochvíl, Jan
Univerzita Karlova, 2021

Analýza těkavých látek lidského tělesného pachu pomocí komprehenzivní dvoudimenzionální plynové chromatografie
Bušovská, Radka; Sobotníková, Jana; Žáček, Petr
2021 - Slovak
Body odour perception plays an important role in human mate choice, especially in women. It was previously proposed that women select partners whose body odour resembles that of woman's fathers. Yet, this phenomenon has only been confirmed using ethological studies based on subjective perception of body odour similarities. Therefore, the aim of my diploma thesis was to test this hypothesis instrumentally using comprehensive GC×GC-TOFMS and subsequent multidimensional analyses of body odour chemical profiles of male partners and fathers of adult women. Body odour sampling from left and right axilla of fathers and partners of 41 women (altogether 164 samples) was performed using cotton swabs, which were then frozen and extracted into hexane. Typical human volatile substances, such as hydrocarbons, carboxylic acids, esters, alcohols, aldehydes, ketones, sterols and terpenes were detected in all examined samples. Using a newly available "tile-based" chromatographic alignment algorithm, we obtained a set of 341 compounds systematically occurring in male axillary odour. The principal component analysis was used to calculate Euclidean distances for all pairs of the studied male subjects. These estimates of "chemical distances" revealed to be significantly smaller for father-partner pairs of individual... Čuchové vnímanie telesného pachu zohráva dôležitú úlohu pri výbere životného partnera, najmä u žien. Výskumy ukazujú, že ženy si vyberajú partnera, ktorého telesný pach je podobný s pachom ich otca. Doposiaľ bol tento fenomén potvrdený iba štúdiami etologickými na základe subjektívneho vnímania pachových podobností. Cieľom mojej diplomovej práce bolo preto otestovať túto hypotézu inštrumentálne pomocou komprehenzívnej plynovej chromatografie GC×GC- TOFMS s následnou multidimenzionálnou analýzou chemických profilov telesných pachov partnerov a otcov dospelých žien. Telesný pach bol vzorkovaný z ľavých a pravých podpazuší partnerov a otcov 41 žien (dokopy 164 vzoriek) pomocou vatovej tyčinky, ktorá bola následné zamrazená a extrahovaná do hexánu. Typické prchavé látky detegované vo všetkých skúmaných vzorkách boli uhľovodíky, karboxylové kyseliny, estery, alkoholy, aldehydy, ketóny, steroly a terpény. Pomocou novo dostupného "dlaždicového" chromatografického alogritmu bola získaná sada 341 zlúčenín systematicky sa vyskytujúcich v mužskom axilárnom zápachu. Pre určenie chemických vzdialeností medzi všetkými pármi študovaných jedincov bola použitá analýza hlavných komponentov a z nej vypočítané Euklidovské vzdialenosti medzi všetkými subjektmi. Takto vyjadrené "chemické vzdialenosti" sa ukázali byť... Keywords: Telesný pach; podpazušie; ľudské prchavé látky; výber partnera; GC×GC- TOFMS; komprehenzívna plynová chromatografia; analýza hlavných komponentov; Axillary odour; human volatiles; partner choice; GC×GC-TOFMS; comprehensive two-dimensional gas chromatography; principal component analysis Available in a digital repository NRGL
Analýza těkavých látek lidského tělesného pachu pomocí komprehenzivní dvoudimenzionální plynové chromatografie

Body odour perception plays an important role in human mate choice, especially in women. It was previously proposed that women select partners whose body odour resembles that of woman's fathers. Yet, ...

Bušovská, Radka; Sobotníková, Jana; Žáček, Petr
Univerzita Karlova, 2021

Analýza degradačních produktů účinných látek v historických pozůstatcích léčivých přípravků z 18. a 20. století.
Čambal, Peter; Nesměrák, Karel; Kubíčková, Anna
2021 - Czech
Historical pharmaceutical preparations analyzed in this thesis were a senna extract more than 200 years old, an ointment "Naso-Merfen" 75 years old, and an ointment "Sulfathiazol" 42 years old. The active substances in the analyzed samples were sennosides A and B (senna extract), ephedrine and menthol (the ointment "Naso-Merfen"), and sulfathiazole (the ointment "Sulfathiazol"). The senna extract was analyzed by RP-HPLC and HPLC-MS. Separation conditions were optimized, especially for separation of the sennoside A and B enantiomers. The active substances were not detected in the sample. One degradation product and substances characteristic for senna were identified. Their presence in the historical and contemporary sample was compared. Detailed ESI− -MSn fragmentation mechanisms of sennoside A and B have been proposed. The sample of the ointment "Naso-Merfen" was analyzed by HILIC-UV, HPLC-MS, GC-MS, and AAS. Separation conditions were optimized. The active substances were quantified. Degradation products of the active substances were not detected in the sample. The sample of the ointment "Sulfathiazol" was analyzed by RP-HPLC and HPLC-MS. Separation conditions were optimized. The active substance was quantified. Degradation products of the active substance were not detected. The authenticity of... Léčivé přípravky analyzované v této práci byly extrakt ze senny starý více než 200 let, mast "Naso-Merfen" stará 75 let a mast "Sulfathiazol" stará 42 let. Účinnými látkami v léčivých přípravcích byly sennosidy A a B (extrakt ze senny), efedrin a menthol (mast "Naso-Merfen") a sulfathiazol (mast "Sulfathiazol"). Extrakt ze senny byl analyzován metodami RP-HPLC a HPLC-MS. Podmínky separace byly optimalizovány zejména pro separaci enantiomerů sennosidu A a sennosidu B. Účinné látky nebyly ve vzorku detegovány. Identifikován byl jejich degradační produkt a několik sloučenin typických pro sennu a byl porovnán jejich výskyt v historickém a novodobém vzorku. Navrženo bylo detailní schéma ESI− -MSn mechanismu fragmentace sennosidu A a B. Extrakt vzorku masti "Naso-Merfen" byl analyzován metodami HILIC-UV, HPLC-MS, GC-MS a AAS. Podmínky separace byly optimalizovány. Účinné látky byly kvantifikovány. Nebyly identifikovány žádné degradační produkty účinných látek. Extrat vzorku masti "Sulfathiazol" byl analyzován metodami RP-HPLC a HPLC-MS. Podmínky separace byly optimalizovány. Účinná látka byla kvantifikována. Nebyly nalezené žádné degradační produkty účinné látky. Byla potvrzena autenticita všech analyzovaných vzorků. Klíčová slova: AAS, dlouhodobá stabilita, degradace, GC-MS, HILIC-UV, historické léčivé... Keywords: AAS; dlouhodobá stabilita; degradace; GC-MS; HILIC-UV; historické léčivé přípravky; hmotnostní spektrometrie; HPLC-MS; HPLC-UV; AAS; degradation; long-term stability; GC-MS; HILIC-UV; historical pharmaceuticals; mass spectrometry; HPLC-MS; HPLC-UV Available in a digital repository NRGL
Analýza degradačních produktů účinných látek v historických pozůstatcích léčivých přípravků z 18. a 20. století.

Historical pharmaceutical preparations analyzed in this thesis were a senna extract more than 200 years old, an ointment "Naso-Merfen" 75 years old, and an ointment "Sulfathiazol" 42 years old. The ...

Čambal, Peter; Nesměrák, Karel; Kubíčková, Anna
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases