Number of found documents: 246485
Published from to

Volby do Evropského parlamentu 2019 v Polsku a SRN a jejich reflexe v tamních médiích
Breuer, Pavel; Kunštát, Miroslav; Kochnowski, Roman
2021 - Czech
The diploma thesis is about the elections to the European Parliament in Poland and Germany 2019 and their reflection in the local media, which are the periodicals Junge Freiheit, WSieci, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Rzeczpospolita, Süddeutsche Zeitung, Gazeta Wyborcza, Jungle World and Kultura Liberalna. The thesis presents the historical development of the European Parliament, its competencies, and the electoral system. It also acquaints the reader with its powers and composition in 2019. In the thesis, the author presents the first direct elections to the European Parliament in Germany in 1979 and in Poland in 2004. In order to create an objective overview of the elections for the reader, the author presents the elections in Germany and in Poland in 2009 and in 2014. Subsequently, the 2019 elections themselves are the main theme, along with party campaigns and election polls in the two selected countries. Quantitative and qualitative research of the selected media was conducted to find answers to the research questions, which it adequately did. These answers are thoroughly commented after presentation. The final part of the thesis deals with the comparison of periodicals, summarization of the qualitative analysis and the conclusion of the whole diploma thesis. Diplomová práce se zabývá volbami do Evropského parlamentu v Polsku a SRN 2019 a jejich reflexí v tamních médiích, kterými jsou periodika Junge Freiheit, WSieci, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Rzeczpospolita, Süddeutsche Zeitung, Gazeta Wyborcza, Jungle World a Kultura Liberalna. V práci je představen historický vývoj Evropského parlamentu, jeho kompetencí a volebního systému. Seznamuje také čtenáře s jeho pravomocemi a složením v roce 2019. Autor v diplomové práci představuje první přímé volby do Evropského parlamentu v SRN v roce 1979 a v Polsku v roce 2004. Aby se vytvořil objektivní přehled o volbách, jsou prezentovány volby do Evropského parlamentu v Německu a v Polsku v roce 2009 a v roce 2014. Poté jsou hlavním tématem samotné volby v roce 2019 a zároveň jsou představeny kampaně stran s volebními průzkumy vybraných zemí. K nalezení odpovědí na výzkumné otázky posloužily kvantitativní a kvalitativní analýzy, které náležitě na tyto otázky odpovídají a jsou po prezentování důkladně okomentovány. Závěrečná část práce se zabývá porovnáním periodik, sumarizací kvalitativní analýzy a závěrem celé diplomové práce. Keywords: Evropský parlament; volby; Polsko; SRN; mediální analýza; European Parliament; elections; Poland; Germany; media analysis Available in a digital repository NRGL
Volby do Evropského parlamentu 2019 v Polsku a SRN a jejich reflexe v tamních médiích

The diploma thesis is about the elections to the European Parliament in Poland and Germany 2019 and their reflection in the local media, which are the periodicals Junge Freiheit, WSieci, Frankfurter ...

Breuer, Pavel; Kunštát, Miroslav; Kochnowski, Roman
Univerzita Karlova, 2021

Vybrané problémy současného vykonávacího řízení a jejich řešení do budoucna
Řehák, Filip; Holčapek, Tomáš; Dvořák, Bohumil
2021 - Czech
Selected Problems of the Contemporary Enforcement Procedure and Their Solutions for the Future Abstract in English Language The topic of the diploma thesis is selected problems of the contemporary enforcement proceedings in the Czech Republic and their potential solutions for the future. The aim of the diploma thesis is to analyse, describe and critically evaluate the valid and effective legal regulation of enforcement procedure de lege lata and then offer the reader a comprehensive reflection on various alternatives to the domestic legal system de lege ferenda with a comprehensive description of the positives and negatives of possible solutions. The diploma thesis consists of an introduction, four chapters and a conclusion. The first chapter introduces the reader to the methodology of the presented text, which is based on the content of individual chapters. The second chapter focuses on the theoretical basis of the enforcement procedure and presents the reader with the fundamental legal framework on which the following text will be based. Emphasis is placed primarily on the division of enforcement procedure as one of the types of civil proceedings and the identification of relevant legal sources. Attention is paid to the division of the two types of enforcement procedure. The third chapter attempts to... Vybrané problémy současného vykonávacího řízení a jejich řešení do budoucna Abstrakt v českém jazyce Tématem diplomové práce jsou vybrané problémy současného vykonávacího řízení v České republice a jejich potenciální řešení do budoucna. Cílem diplomové práce je analyzovat, popsat a kriticky zhodnotit platnou a účinnou právní úpravu vykonávacího řízení de lege lata a následně nabídnout čtenáři zamyšlení nad různými alternativami změn tuzemského právního řádu de lege ferenda s komplexní analýzou pozitiv a negativ případných řešení. Diplomová práce se skládá z úvodu, čtyř kapitol a závěru. První kapitola čtenáři v obecnosti přibližuje metodiku předkládaného textu, která se odvíjí od obsahu jednotlivých kapitol. Druhá kapitola se zaměřuje na obecný, teoretický základ vykonávacího řízení a předkládá čtenáři základní právní rámec, ze kterého bude následující text vycházet. Důraz je kladen především na popis vykonávacího řízení jako jednoho z druhů civilního procesu a identifikaci relevantních právních pramenů. Pozornost je věnována také vydělení soudního výkonu rozhodnutí a exekuci jako dvou kolejí vykonávacího řízení. Třetí kapitola se pokouší odpovědět na zásadní otázku, zda je současný systém vykonávacího řízení udržitelný do budoucna. V rámci výkladu se zaměřuje postupně na tři části - soudní výkon... Keywords: vykonávací řízení; soudní výkon rozhodnutí; exekuce; Enforcement Procedure; Enforcement of a Judgement; Execution Proceedings Available in a digital repository NRGL
Vybrané problémy současného vykonávacího řízení a jejich řešení do budoucna

Selected Problems of the Contemporary Enforcement Procedure and Their Solutions for the Future Abstract in English Language The topic of the diploma thesis is selected problems of the contemporary ...

Řehák, Filip; Holčapek, Tomáš; Dvořák, Bohumil
Univerzita Karlova, 2021

Prolegomena k pojmu sebeuskutečnění. Aktualizace Hegelova a Marxova motivu zrušení práce
Herden, Paul; Sepp, Hans Rainer; Ronge, Bastian
2021 - German
This thesis forms, in the first instance, a critical examination of labor in relation to the notion of self-realization following Hegelian and Marxian philosophy and their theories of action. In the second instance, it is a preliminary study of the concept of fomo (fear of missing out), which will be explored in more detail in the PhD based on the MA. In the first section, a critique of Andreas Reckwitz's and Hartmut Rosa's notions of self-realization is used to present the common view and contemporary engagements with said notion as relevant but insufficient. Both authors act as a proxy for a deficiency that turns out to be an all too great distance from metaphysical and historical-materialist positions and considerations regarding such notion as that of self-realization. Thus, in the main part, not only an attempt is made, by means of a renaissance of Hegelian and Marxian reflections on the concept of self-realization, to plausibilize and remedy this deficiency; moreover, by virtue of a detailed exegesis of their theories of action and examination of their categories, it is pointed out, above all, that Hegelian and Marxian philosophy intends the complete abolition of self-preservation (d. i. alienated and natural labor) and elevation into self-realization, even if both thinkers use the... Zusammenfassung: Die vorliegende These bildet in erster Instanz eine arbeitskritische Auseinandersetzung mit dem Begriff der Selbstverwirklichung im Ausgang der Hegelschen und Marxschen Philosophie und Handlungstheorie. In zweiter Instanz ist sie eine Vorstudie zum Begriff der Verpassungsangst/ fomo, der im PhD auf Grundlage der MA näher untersucht werden soll. Im ersten Abschnitt wird anhand einer Kritik der Selbstverwirklichungsbegriffe von Andreas Reckwitz und Hartmut Rosa die gängige Ansicht und zeitgenössische Auseinandersetzungen mit besagtem Begriff als zwar relevant aber unzureichend dargestellt. Beide Autoren fungieren als Stell- vertreter eines Mangels, der sich als allzu große Distanz zu metaphysischen und historisch- materialistischen Positionen und Überlegungen in Bezug auf solche Begriff wie den der Selbstverwirklichung entpuppt. Im Hauptteil wird also nicht nur versucht, behufs einer Renaissance der Hegelschen und Marxschen Überlegungen zum Begriff der Selbstver- wirklichung, diesen Mangel zu plausibilisieren und zu beheben, darüber hinaus wird kraft einer ausführlichen Exegese ihrer Handlungstheorien und Prüfung ihrer Kategorien vor allem darauf hingewiesen, dass die Hegelsche und Marxsche Philosophie die vollständige Aufhebung der Selbsterhaltung (d.i. entfremdete und naturnotwendige... Keywords: Selbstverwirklichung; Arbeit; Selbsterhaltung; Verpassungsangst; Fomo; Hegel; Marx; self-realization; labor; self-preservation; fear of missing out; Fomo; Hegel; Marx Available in a digital repository NRGL
Prolegomena k pojmu sebeuskutečnění. Aktualizace Hegelova a Marxova motivu zrušení práce

This thesis forms, in the first instance, a critical examination of labor in relation to the notion of self-realization following Hegelian and Marxian philosophy and their theories of action. In the ...

Herden, Paul; Sepp, Hans Rainer; Ronge, Bastian
Univerzita Karlova, 2021

Literární reflexe židovského povstání během holokaustu na příkladu děl Ernsta Sommera a Maxe Zweiga
Jurkovičová, Taťána; Zelená, Alena; Röskau-Rydel, Isabel
2021 - German
The purpose of this diploma thesis is to analyse the works Ghetto Warschau by Max Zweig and Revolte der Heiligen by Ernst Sommer. The thematic focus of the thesis is the Warsaw ghetto uprising. The thesis aims to present a systematic analysis and subsequent comparison of both works, with emphasis on the issue of religion. It tries to find out how Judaism together with the inconsistent approach of the Jews to the Jewish faith influenced the approach of the Jews to the revolt in the studied works. The thesis is divided into four chapters. The first chapter presents the history and principles of the Jewish religion as well as the history of the Jewish population. The second chapter focuses on the history of the Jewish population in Polish territory, also on the period of World War II and the emergence of ghettos, including the Warsaw ghetto. The next chapter presents both authors' biographies and works, with particular emphasis on common aspects of their work and life. The fourth chapter deals with the analysis itself. The conclusion of the diploma thesis contains a summary of the analysis and answers research questions. Tato diplomová práce se zabývá analýzou děl Ghetto Warschau od Maxe Zweiga a Revolte der Heiligen od Ernsta Sommera. Tematické těžiště práce tvoří povstání ve varšavském ghettu. Práce si klade za cíl předložit systematickou analýzu a následnou komparaci obou děl, přičemž důraz bude kladen zejména na problematiku náboženství. Také se snaží zjistit, jak židovské náboženství spolu s nejednotným přístupem Židů k židovské víře ovlivnilo přístup Židů k revoltě ve zkoumaných dílech. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole je představena historie a principy židovského náboženství a taktéž historie židovského obyvatelstva. Druhá kapitola se soustředí na historii židovského obyvatelstva na polském území, také na období 2. světové války a vznik ghett, mj. ghetta varšavského. V další kapitole jsou představeny také životopisy a díla obou autorů, důraz je kladen zejména na společné aspekty jejich tvorby i života. Čtvrtá kapitola se zabývá samotnou analýzou. Závěr diplomové práce obsahuje shrnutí analýzy a odpovědi na výzkumné otázky. Keywords: Varšavské ghetto; povstání; náboženství; Židé; judaismus; analýza; 2. světová válka; Polsko; německá literatura; Warsaw Ghetto; uprising; religion; Jews; Judaism; Analysis; World War II; Poland; German literature Available in a digital repository NRGL
Literární reflexe židovského povstání během holokaustu na příkladu děl Ernsta Sommera a Maxe Zweiga

The purpose of this diploma thesis is to analyse the works Ghetto Warschau by Max Zweig and Revolte der Heiligen by Ernst Sommer. The thematic focus of the thesis is the Warsaw ghetto uprising. The ...

Jurkovičová, Taťána; Zelená, Alena; Röskau-Rydel, Isabel
Univerzita Karlova, 2021

Obraz pontifikátu Jana Pavla II. ve Spolkové republice Německo
Šumníková, Kateřina; Kunštát, Miroslav; Kochnowski, Roman
2021 - Czech
Kateřina Šumníková Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences, Institute of International Relations, department of German and Austrian studies, field of German and Central European studies Diploma thesis: The image of the pontificate of John Paul II. in Federal Republic of Germany ABSTRACT Pope John Paul II. had indisputable importance not only for the church in Central and Eastern Europe, but also for social change in Eastern Europe. In the Federal Republic of Germany, John Paul II has become a personality who aroused not only polite interest, but also an increasing controversy over the time. The diploma thesis conducts a survey of the exact causes of the distance to his personality as well as the factors of not adoring perception in the Federal Republic of Germany. Part of the work deals with the quantitative media analysis, which provides a media image of John Paul II. in selected periodicals in connection to the announcement of Pope's canonization (July 5, 2014) and subsequent canonization (April 27, 2014). Kateřina Šumníková 2. ročník magisterského oboru Německá a středoevropská studia Název práce: Obraz pontifikátu Jana Pavla II. ve Spolkové republice Německo ABSTRAKT Pontifikát Jana Pavla II. měl nesporný význam nejen pro církev ve střední a východní Evropě, ale i pro společenskou změnu ve východní Evropě. Ve Spolkové republice Německo se tento papež stal osobností, která vzbuzovala nejen zdvořilý zájem, ale v průběhu času i stupňující se kontroverze. Předkládaná práce mapuje, jaké jsou přesné příčiny odstupu k jeho osobnosti ve Spolkové republice Německo a z jakých faktorů toto ne příliš adorující vnímání papeže vychází. Součástí práce je kvantitativní obsahová analýza, která poskytuje mediální obraz Jana Pavla II. ve vybraných periodicích v souvislosti s oznámením papežovy kanonizace (5. 7. 2013) a následným svatořečením (27. 4. 2014). Keywords: Jan Pavel II; pontifikát; Vatikán; Řím; papežská kurie; papež; Spolková republika Německo; John Paul II; pontificate; Vatican; Rome; Roman curia; pope; Federal Republic of Germany Available in a digital repository NRGL
Obraz pontifikátu Jana Pavla II. ve Spolkové republice Německo

Kateřina Šumníková Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences, Institute of International Relations, department of German and Austrian studies, field of German and Central European ...

Šumníková, Kateřina; Kunštát, Miroslav; Kochnowski, Roman
Univerzita Karlova, 2021

Právní aspekty nových náboženských hnutí v České republice
Kadlecová, Marcela; Urban, Michal; Kosek, Jan
2021 - Czech
1 Název diplomové práce v anglickém jazyce, abstrakt v anglickém jazyce a tři klíčová slova v anglickém jazyce Legal aspects of New Religious Movements in the Czech Republic Abstract The main purpose of this master's thesis is a critical analysis of Czech legislation of New Religious Movements. This thesis should describe a legal relationship between New Religious Movements and Czech legal order. This thesis focuses on the topic while studying public and private law's aspects. It also focuses on sociological considerations. New Religious Movements are a necessary part of a religious development of every society. There is a lot of different religious movements. Therefore, it is especially challenging to make legislation related to them. The legislator should consider religion a private part of everyone's life. Act No. 3/2002 Coll., which is the most important piece of legislation for New Religious Movements, does not distinguish terminologically between New Religious Movements and the traditional churches. A long tradition in the Czech Republic and a lot of members have for example Seventh-day Adventist Church, Jehovah's Witnesses and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Being a member of a New Religious Movement can particularly affect man's life. Conflicts between New Religious Movements and... 1 Název diplomové práce v českém jazyce, abstrakt v českém jazyce a tři klíčová slova v českém jazyce Právní aspekty nových náboženských hnutí v České republice Abstrakt Cílem diplomové práce je kritická analýza právní úpravy nových náboženských hnutí. Diplomová práce usiluje o zmapování vztahu mezi novými náboženskými hnutími a právním řádem České republiky. Práce se věnuje tématu z pohledu veřejného i soukromého práva, včetně zachycení fenoménu nových náboženských hnutí prostřednictvím sociologických dat. Nová náboženská hnutí jsou nezbytnou součástí náboženského života společnosti. Jedná se však o oblast velmi rozmanitou a širokou, proto je její právní regulace výzvou. Zákonodárce by měl mít na paměti, že zasahuje do soukromé sféry jednotlivce. Zákon č. 3/2002 Sb., jenž je základní právní úpravou pro nová náboženská hnutí, terminologicky nerozlišuje nová náboženská hnutí od tradičních církví a náboženských společností. V České republice mají z nových náboženských hnutí dlouhou tradici a významný počet členů např. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi, Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů a Církev adventistů sedmého dne. Členství v novém náboženském hnutí může mít zásadní vliv na život člověka. Střet mezi hnutími a většinovou společností může nastat zejména v oblasti výchovy a vzdělávání dětí... Keywords: nové náboženské hnutí; registrace náboženské společnosti; zákon o církvích a náboženských společnostech; New Religious Movement; registration of a religious movement; state ecclesiastical law of the Czech Republic Available in a digital repository NRGL
Právní aspekty nových náboženských hnutí v České republice

1 Název diplomové práce v anglickém jazyce, abstrakt v anglickém jazyce a tři klíčová slova v anglickém jazyce Legal aspects of New Religious Movements in the Czech Republic Abstract The main purpose ...

Kadlecová, Marcela; Urban, Michal; Kosek, Jan
Univerzita Karlova, 2021

"Hledání ženské identity". Filosofická a literárněvědná příkladová studie způsobu podání ženské sebeidentifikace v západoevropské a postsovětské literatuře
Chernova, Iana; Sepp, Hans Rainer; Nielsen, Cathrin
2021 - German
This work has been given the title "The Search for Female Identity" because its core question is: what constitutes female self-identification? This search is carried out by searching literary traces, since self-identification can be deconstructed by analyzing the texts. Texts by an Austrian and a Soviet-Russian writer were chosen as the basis for this deconstruction. In a comparison of their two writings, the difference between the two socio-political systems in terms of their possible influence on self-identification could also be crystallized. The theories used (mainly poststructuralist) together with the interpretations help to extract the pre-discursive nature of the texts and to decipher the image of femininity. The analysis carried out showed that in both societies this picture is full of myths, however, they were developed and implemented differently. In the course of this development the individualistic Western culture encounters the limits of its individuality, which also affects women and influences their unity in themselves. Meanwhile, the post-Soviet society striving for all-round collectivism fails to control the construction of identity, since it does not offer enough playground for self-determination and overwhelms especially women with the imposed standards. Key words: female... Zusammenfassung Diese Arbeit hat den Titel "Die Suche nach weiblicher Identität" bekommen, weil ihre Kernfrage was macht die weibliche Selbstidentifikation aus? ist. Diese Suche erfolgt durch eine Verfolgung literarischer Spuren, da die Selbstidentifikation anhand der Analyse der Texte dekonstruiert werden kann. Als Basis für diese Dekonstruktion wurden Texte von einer österreichischen und einer sowjetisch-russischen Schriftstellerin ausgewählt. Im Vergleich ihrer beider Schreibweisen konnte auch der Unterschied, der beide sozial-politischen Systeme in Bezug auf ihren möglichen Einfluss auf die Selbstidentifikation kennzeichnet, kristallisiert werden. Die verwendeten (hauptsächlich poststrukturalistischen) Theorien mitsamt den Interpretationen helfen das vordiskursive Wesen der Texte herauszuholen und das Bild der Weiblichkeit zu entziffern. Die durchgeführte Analyse hat gezeigt, dass in beiden Gesellschaften dieses Bild voll von Mythen ist, diese jedoch unterschiedlich entwickelt und umgesetzt wurden. Im Laufe dieser Entwicklung stößt aber die individualistisch geprägte westliche Kultur auf die Grenzen ihrer Individualität, was auch Frauen betrifft und ihre Geschlossenheit in sich beeinflusst. Währenddessen scheitert die nach dem allseitigen Kollektivismus strebende postsowjetische Gesellschaft an der... Keywords: weibliche Identität; Selbstidentifikation; Frauenbild; literarische Dekonstruktion; Frauen in der Literatur; westliche und östliche Selbstidentität; female identity; self-identification; the image of women; literary deconstruction; women in literature; western and eastern self-identify Available in a digital repository NRGL
"Hledání ženské identity". Filosofická a literárněvědná příkladová studie způsobu podání ženské sebeidentifikace v západoevropské a postsovětské literatuře

This work has been given the title "The Search for Female Identity" because its core question is: what constitutes female self-identification? This search is carried out by searching literary traces, ...

Chernova, Iana; Sepp, Hans Rainer; Nielsen, Cathrin
Univerzita Karlova, 2021

Pravicový extremismus a jeho důsledky v rovině právní za nacismu a dnes.
Šimonek, Patrik; Kosek, Jan; Ondřejková, Jana
2021 - Czech
The diploma thesis deals with the influence of right-wing extremism on the legal order and compares the consequences that activities of right-wing extremists had and have on the law. The basic principles of right-wing extremism, as well as the basic theses on which right-wing extremist ideologies are based, are described in the diploma thesis. The diploma thesis "Right- wing extremism and its legal consequences under Nazism and today" is divided into ten chapters and a conclusion and discusses the manifestations of tribal nationalism in the legal order of Nazi Germany and describes the implementation of Nazi legislation in the Protectorate of Bohemia and Moravia. The attention is also paid to the development of national particularism, its ideas and to the idea of national exceptionality. However, the idea of national exceptionality puts the unexceptional "others" on the opposite pole of the same axis and subsequently leads to their discrimination and persecution. The law then becomes the perfect tool to discriminate against and persecute these "others". Main attention is thus paid to racial legislation of the Nazi Germany, which were based on conclusions of eugenics "scientists" of the time. The diploma thesis therefore in detail discusses the Nuremberg Laws, as well as other subsequent by-laws,... Diplomová práce se zabývá vlivem pravicového extremismu na právní řád a komparací důsledků, které měly a mají aktivity pravicových extremistů na právo. V práci jsou popsány základní principy pravicového extremismu, jakož i základní teze, na nichž pravicově extremistické ideologie staví. Diplomová práce "Pravicový extremismus a jeho důsledky v rovině právní za nacismu a dnes" je rozčleněna na deset kapitol a závěr a pojednává o projevech kmenového nacionalismu v právním řádu nacistického Německa a popisuje zavádění nacistické legislativy na území Protektorátu Čechy a Morava. Pozornost je v rámci vývoje kmenového nacionalismu věnována i vývoji myšlenek národního partikularismu a představám o národní výjimečnosti. Představa o národní výjimečnosti ale staví na protichůdný pól téže osy nevýjimečné "jiné" a následně vede k jejich diskriminaci a pronásledování. Právo je pak dokonalým nástrojem k diskriminaci a pronásledování těchto "jiných". Ústřední pozornost je tak věnována rasovému zákonodárství, jehož základními kameny se staly eugenické závěry tehdejších "vědců". V diplomové práci jsou proto podrobně rozebrány Norimberské zákony, ale i další zákonné a podzákonné právní předpisy, jejichž cílem bylo vytvořit dokonalý homogenní národ po rasové stránce a vyloučit ze společnosti ty osoby, které nejsou... Keywords: pravicový extremismus; eugenika; antisemitismus; right-wing extremism; eugenics; antisemitism Available in a digital repository NRGL
Pravicový extremismus a jeho důsledky v rovině právní za nacismu a dnes.

The diploma thesis deals with the influence of right-wing extremism on the legal order and compares the consequences that activities of right-wing extremists had and have on the law. The basic ...

Šimonek, Patrik; Kosek, Jan; Ondřejková, Jana
Univerzita Karlova, 2021

Genderové aspekty odpovědnosti chránit: případ Machsom Watch v Izraeli
Sharma, Shreya; Karásek, Tomáš; Kocmanová, Markéta
2021 - English
Exploring the question of 'where are the women', this study undertakes a narrative thematic analysis of data collected from interviews and field visits with a grassroot women's organization called Machsom Watch in Israel. This study questions the missing link between Women, Peace and Security Agenda and the Responsibility to Protect, which both have defining themes of participation and prevention. Grounded in Feminist Security Studies and the activities and roles of the women of Machsom Watch are investigated. Keywords: Gender Responsibility to ProtectWomen Peace and Security Feminist Security StudiesMachsom Watch Israel-Palestine; Gender Responsibility to ProtectWomen Peace and Security Feminist Security StudiesMachsom Watch Israel-Palestine Available in a digital repository NRGL
Genderové aspekty odpovědnosti chránit: případ Machsom Watch v Izraeli

Exploring the question of 'where are the women', this study undertakes a narrative thematic analysis of data collected from interviews and field visits with a grassroot women's organization called ...

Sharma, Shreya; Karásek, Tomáš; Kocmanová, Markéta
Univerzita Karlova, 2021

Americká rasová realita: syntéza kritické teorie rasy a mezinárodních bezpečnostních studíí
Kuttu, Leah Gideon; Vostal, Filip; Střítecký, Vít
2021 - English
Human Security and Police Brutality via the Lens of Critical Race Theory Leah Gideon Kuttu 47472109 'Equality' and 'dignity of persons' are common language in the legal lingo on rights and freedoms of all men. However there seems to exist, a large magnitude in discrepancy with the actuality of these ideals in the way that all people are treated, particularly in this work, in the American society. The death of George Floyd was momentous in refocusing light on the issue of police brutality and seemingly, institutionalized racism in America. That one post showing how Floyd was killed by Police, showed just how much Black America was treated in contrast to the stipulated rights for all persons noted in America's legal apparatus. There began for international security a marked turning point in the pivot with the human being- as opposed to the state- becoming the core object for security and protection. This new turn is pointed to the 1990s in the aftermath of the Cold war. Human-centric occupations in security connote that threats to international security begin with the individual and so the individual must first be prioritized when assessing threats to security in the state and the international system. The Universal Declaration of Human Rights (UNDHR, 1948) is the foremost pillar on which human security is... Keywords: Race; racial profiling; critical race theory; human rights and dignity; police brutality; securitization; black people; human security Available in a digital repository NRGL
Americká rasová realita: syntéza kritické teorie rasy a mezinárodních bezpečnostních studíí

Human Security and Police Brutality via the Lens of Critical Race Theory Leah Gideon Kuttu 47472109 'Equality' and 'dignity of persons' are common language in the legal lingo on rights and freedoms of ...

Kuttu, Leah Gideon; Vostal, Filip; Střítecký, Vít
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases