Number of found documents: 273816
Published from to

Vzorce užívání návykových látek v době lockdownu u mladých dospělých rekreačních uživatelů tanečních drog
Kováčová, Tereza; Vacek, Jaroslav; Gabrhelík, Roman
2022 - Czech
Background: Recreational use of dance drugs is situated mainly on the premises of dance clubs and bars. However, due to the Covid-19 pandemic, all these areas were suddenly closed. Quantitative foreign studies show changes in patterns of use among recreational users of dance drugs, but in the Czech Republic, this subpopulation of users is not sufficiently described and monitored. Aim: The main aim of the research was to describe patterns of substance use among young adult recreational users of dance drugs during the Covid-19 pandemic. The second objective was to find out whether dance drug users would return to the original patterns of use they had before the Covid-19 pandemic after the measures were revoked. Research file: The research file was obtained by the snowball method and consisted of 3 women and 6 men aged 21-30 years. Methods: A qualitative form of research was used for the diploma thesis with the help of semi- structured interviews and the DAST questionnaire. The research was longitudinal, the interviews took place in three waves. The first research wave in November 2020, the second in June 2021, and the third in November 2021. The data analysis was performed by open and axial coding. Results: The results showed the impact of epidemic measures during the pandemic, especially on the... Východiska: Rekreační užívání tanečních drog je situováno především do prostor tanečních klubů a barů. Kvůli pandemii Covid-19 však došlo k náhlému uzavření veškerých těchto prostor. Kvantitativní zahraniční studie dokazují změny ve vzorcích užívání u rekreačních uživatelů tanečních drog, avšak v ČR není tato subpopulace uživatelů dostatečně popsána a monitorována. Cíl: Hlavním cílem výzkumu bylo popsat vzorce užívání návykových látek u mladých dospělých rekreačních uživatelů tanečních drog v období pandemie Covid-19. Druhým cílem pak bylo zjistit, zda se uživatelé tanečních drog po rozvolnění opatření navracejí zpět k původním vzorcům užívání, které vykazovali před pandemií Covid-19. Výzkumný soubor: Výzkumný soubor byl získán metodou sněhové koule a tvořily jej 3 ženy a 6 mužů ve věku 21 - 30 let. Metody: Pro diplomovou práci byla použita kvalitativní forma výzkumu za pomocí polostrukturovaných interview a dotazníku DAST. Výzkum byl longitudinálního charakteru, rozhovory proběhly ve třech vlnách. První vlna proběhla v listopadu 2020, druhá v červnu 2021, třetí v listopadu roku 2021. Analýza dat byla provedena otevřeným a axiálním kódováním. Výsledky: Výsledky prokázaly vliv epidemických opatření v průběhu pandemie především na frekvenci užívání návykových látek, a přestože docházelo k přesunu... Keywords: rekreační uživatelé; vzorce užívání; taneční droga; lockdown; covid-19; recreational drug users; patterns of use; dance drug; lockdown; covid-19 Available in a digital repository NRGL
Vzorce užívání návykových látek v době lockdownu u mladých dospělých rekreačních uživatelů tanečních drog

Background: Recreational use of dance drugs is situated mainly on the premises of dance clubs and bars. However, due to the Covid-19 pandemic, all these areas were suddenly closed. Quantitative ...

Kováčová, Tereza; Vacek, Jaroslav; Gabrhelík, Roman
Univerzita Karlova, 2022

Výuka základů matematické analýzy na střední škole, případová studie
Hamšík, Karel; Vondrová, Naďa; Kvasz, Ladislav
2022 - Czech
This thesis deals with teaching the basics of calculus in secondary school. These are specifcally those areas of mathematics (functions, derivatives, integrals) that are subsequently discussed in more depth at universities of science, technology, economics, and also other felds. Most university students will encounter these math problems at least to a small extent. Therefore, I am interested in the extent to which pupils are prepared to solve these problems after leaving high school. The second topic that I am interested in is how much the pupils encountered the topics and terms of calculus during their secondary school studies, how they understand them and whether or not they can use them. The aim of this thesis is to describe the methods used in education of elementary school calculus in a specifc seminar where this material is discussed and subsequently verify the ability of the pupils to independently solve problems from this feld of mathematics by a set of didactic tests and their subsequent analysis. The analysis showed that the subject of calculus is for the most part well understood by the pupils. The seminar therefore fulflls the prerequisites for a successful introduction to this subject, which can be successfully expanded on in further higher education. Key words: teaching calculus,... V této práci se zabývám výukou základů matematické analýzy na střední škole. Jedná se kon- krétně o ty oblasti matematiky (funkce, derivace, integrály), které se následně hlouběji probírají na vysokých školách přírodovědného, technického, ekonomického a dalších zaměření. Jelikož se většina studentů vysokých škol s touto problematikou alespoň v malé míře setká, zajímá mě, do jaké míry jsou žáci po opuštění středoškolských lavic připraveni na setkání s touto látkou, resp. jak moc pojmy z analýzy při studiu střední školy setkali, jak jim rozumí a zda je dokáží používat. Cílem práce je popsat způsob výuky základů matematické analýzy v konkrétním semináři, kde se tato látka probírala, a následně ověřit schopnost žáků samostatně řešit úlohy z této oblasti matematiky formou souboru didaktických testů a jejich následného rozboru. Rozbor ukázal, že látka matematické analýzy, jejíž výuka byla pozorována a její výsledky testovány, je žáky z větší části dobře pochopena. Seminář tedy splňuje předpoklady úspěšného úvodu do tohoto učiva, které lze v dalším vysokoškolském vzdělávání úspěšně využít a rozšířit. Klíčová slova: Výuka analýzy, střední škola, matematická analýza, derivace, integrály, limity, funkce. Keywords: výuka analýzy; střední škola; matematická analýza; derivace; integrály; limity; funkce; teaching calculus; secondary school; calculus; derivation; integral; limits; function Available in a digital repository NRGL
Výuka základů matematické analýzy na střední škole, případová studie

This thesis deals with teaching the basics of calculus in secondary school. These are specifcally those areas of mathematics (functions, derivatives, integrals) that are subsequently discussed in more ...

Hamšík, Karel; Vondrová, Naďa; Kvasz, Ladislav
Univerzita Karlova, 2022

Lokální vlastnosti modulů
Lysoněk, Tomáš; Hrbek, Michal; Příhoda, Pavel
2022 - English
This thesis introduces module properties of projectivity and flatness relative to classes of finitely presented modules, these being generalization of projectivity and pure pro- jectivity. Then it gives proof of ascent and descent of these properties through non- commutative ring homomorphisms with certain properties, most importantly reflection of pure epimorphisms. For relative case ascent and descent through flat ring homomor- phisms, which reflect pure epimorphisms, is given. Finally, these results are applied in the setting of homomorphisms arising as central extensions of pure and faithfully flat central ring homomorphisms. 1 Tato práce zavádí vlastnosti modulů - projektivitu a plochost relativní vzhledem ke třídám konečně prezentovaných modulů - které jsou zobecněním projektivity a čisté projektivity. Dále je podán důkaz ascentu a descentu těchto vlastností skrze homomor- fismy nekomutativních okruhů s jistými vlastnostmi, z nichž nejdůležitější je schopnost rozeznávat čisté epimorfismy. V relativním případě dokazujeme ascent a descent skrze ploché okruhové homomorfismy s touto vlastností. Nakonec jsou tyto výsledky aplikovány na situaci okruhových homomorfismů, které vznikají jako centrální rozšíření centrálních čistých a věrně plochých homomorfismů. 1 Keywords: čistota|relativní projektivita|čistá projektivita|věrně plochý|čistý descent; purity|relative projectivity|pure projectivity|faithfully flat|pure descent Available in a digital repository NRGL
Lokální vlastnosti modulů

This thesis introduces module properties of projectivity and flatness relative to classes of finitely presented modules, these being generalization of projectivity and pure pro- jectivity. Then it ...

Lysoněk, Tomáš; Hrbek, Michal; Příhoda, Pavel
Univerzita Karlova, 2022

Změny zdrojové mozkové aktivity v sLORETA zobrazení v průběhu vizuálního tréninku imaginace
Englerová, Barbora; Pánek, David; Pavlů, Dagmar
2022 - Czech
Title: Brain Source Activity Changes During the Visual Training of the Imagination Viewed by sLORETA Imaging. Objectives: The research study aims to determine which changes in brain source activity occur before and after an intervention in the form of a three-week visual training of motor imagery. The electrical activity of the brain was recorded using scalp EEG and transferred to the sLORETA program, in which the source brain activity was evaluated. Methods: The research was concluded on 13 healthy subjects aged between 20-30 years. The Czech standardized version of The Vividness of Movement Imagery Questionnaire - 2 (VMIQ - 2) was used for the survey. The electrical activity of the brain was recorded using a scalp EEG Nicolet TM EEG Wireless Amplifier 32/64 by Natus Neurology. The research consisted of initial and control measurements, the measurement included several phases. First, an initial measurement took place, which always included measurements of resting EEG (5minutes eyes open and 5 minutes eyes closed), action observation in VR (3 minutes) and subsequent measurement of the motor imagery with eyes open (3 minutes). Between the individual measurements, there was a three-week visual training of motor imagery, which included action observation in VR and the individual motor imagery three... Název: Změny zdrojové mozkové aktivity v sLORETA zobrazení v průběhu vizuálního tréninku imaginace. Cíle: Cílem této práce je pomocí programu sLORETA zjistit, jaké změny zdrojové mozkové aktivity nastanou před a po intervenci v podobě třítýdenního vizuálního tréninku imaginace pohybu. Elektrická aktivita mozku byla zaznamenávána pomocí povrchového EEG a následně převedena do sLORETA programu, ve kterém byla vyhodnocena zdrojová mozková aktivita. Metody: Experimentu se zúčastnilo 13 zdravých probandů ve věku 20-30 let. Pro dotazníkové šetření byla použita česká standardizovaná verze dotazníku The Vividness of Movement Imagery Questionnaire - 2 (VMIQ - 2). Elektrická aktivita mozku byla zaznamenávána pomocí skalpového EEG Nicolet TM EEG Wireless Amplifier 32/64 firmy Natus Neurology. Experiment obsahoval vstupní a kontrolní měření, která vždy obsahovala měření klidového EEG (5minut otevřené oči a 5 minut zavřené oči), sledování pohybu ve VR (3minuty) a následné měření imaginace tohoto pohybu se zavřenýma očima (3minuty). Mezi jednotlivými měřeními byl třítýdenní vizuální trénink imaginace pohybu, během kterého probandi 3x týdně sledovali pohyb ve VR a poté si ho sami imaginovali. Měření obsahovalo vyplnění dotazníku (VMIQ - 2) při vstupním a kontrolním měření. Data získaná z experimentu byla... Keywords: imaginace; imaginace pohybu; observace pohybu; virtuální realita; trénink imaginace; zrcadlové neurony; EEG; sLORETA; imagery; motor imagery; action observation; virtual reality; imagery training; mirror neurons; EEG; sLORETA Available in a digital repository NRGL
Změny zdrojové mozkové aktivity v sLORETA zobrazení v průběhu vizuálního tréninku imaginace

Title: Brain Source Activity Changes During the Visual Training of the Imagination Viewed by sLORETA Imaging. Objectives: The research study aims to determine which changes in brain source activity ...

Englerová, Barbora; Pánek, David; Pavlů, Dagmar
Univerzita Karlova, 2022

Fyzioterapeutické postupy využívané při léčbě cervikobrachiálního syndromu: literární rešerše
Smutná, Dominika; Pavlů, Dagmar; Malá, Jitka
2022 - Czech
Title: Physiotherapy methods used in the treatment of cervicobrachial syndrome: literature review Objectives: The aim of this thesis is to evaluate which physiotherapeutic methods are used in the treatment of cervicobrachial syndrome and to evaluate which ones appears to be the most effective. Also the thesis is summarizing the current knowledge of the cervicobrachial syndrome. Methods: The thesis is processed in the form of literature review and has an analytical-descriptive character. A total of 918 studies were searched using keywords in the online databases PubMed, Scopus, MEDLINE and Web of Science. Based on the established criteria and procedures, which are described in the methodology chapter, a total of 15 studies were selected and analyzed. Results: A total of 15 studies met the criteria of this diploma thesis. From the selected studies, it appears, that manual therapy is currently used the most. Specifically, the neural mobilization techniques, cervical traction, mobilization and manipulation techniques according to Maitland or mobilization techniques according to Mulligan. Due to the small number of the studies, however, it is not possible to clearly answer which method is the most effective, but the most studies were focused on manual therapy. Keywords: cervicobrachial syndrome,... Název: Fyzioterapeutické postupy využívané při léčbě cervikobrachiálního syndromu: literární rešerše Cíle: Cílem práce je vyhodnotit, jaké fyzioterapeutické metody a postupy se využívají při léčbě cervikobrachiálního syndromu v současné době a zároveň zhodnotit, který z těchto postupů se jeví jako nejefektivnější. Dále je práce zaměřena na shrnutí aktuálních poznatků dané problematiky. Metody: Diplomová práce je zpracována formou literární rešerše a má analyticko- deskriptivní charakter. Podle klíčových slov bylo v online databázích PubMed, Scopus, MEDLINE a Web of Science vyhledáno cekem 918 studií. Na základě stanovených kritérií a postupů, které jsou popsány v kapitole metodiky, bylo vybráno a blíže analyzováno celkem 15 studií. Výsledky: Celkem bylo popsáno 15 studií, které splňovaly kritéria pro zařazení do této diplomové práce. Z vybraných studií vyplývá, že v současné době se využívá u dané problematiky nejvíce manuální terapie. Konkrétně se jedná o techniky neurální mobilizace, cervikální trakce, dále se aplikují mobilizační a manipulační techniky dle Maitlandova konceptu nebo techniky mobilizací dle Mulligana. Vzhledem k malému počtu studií však nelze jednoznačně odpovědět, která metoda je nejefektivnější, avšak nejvíce studií bylo zaměřeno právě na manuální terapii. Klíčová slova:... Keywords: cervikobrachiální syndrom; cervikobrachiální bolest; cervikobrachialgie; fyzioterapie; cervicobrachial syndrome; cervicobrachial pain; cervicobrachialgia; physiotherapy Available in a digital repository NRGL
Fyzioterapeutické postupy využívané při léčbě cervikobrachiálního syndromu: literární rešerše

Title: Physiotherapy methods used in the treatment of cervicobrachial syndrome: literature review Objectives: The aim of this thesis is to evaluate which physiotherapeutic methods are used in the ...

Smutná, Dominika; Pavlů, Dagmar; Malá, Jitka
Univerzita Karlova, 2022

Srovnání sportovních systémů v České republice a Finsku
Strnad, Daniel; Crossan, William Morea; Slepičková, Irena
2022 - English
Title: Comparison of sports systems in the Czech Republic and Finland Objectives: The main goal of the thesis is to compare sports systems in the Czech Republic and Finland based on eight specified aspects. Methods: Analysis of secondary documents, primarily documents issued by ministries and sports associations, and the comparative method were the two main methods used for the thesis. Results: The thesis revealed significant differences between the sports systems in the Czech Republic and Finland. The differences were found primarily in budget allocation, talent development and sports funding. The Finnish sports system is more advanced in most of the analysed aspects. Keywords: European sports systems, funding of sport, sport and politics, sport and education, physical education, organisation of sport Název: Porovnání sportovních systémů v České republice a Finsku Cíl: Hlavním úkolem práce je porovnat sportovní systémy v České republice a ve Finsku podle 8 osmi specifikovaných aspektů. Metody: Analýza sekundárních dokumentů, zejména dokumentů vydaných ministerstvy a sportovními asociacemi, a komparativní analýza byly dvě hlavní metody použity pro tuto práci. Výsledky: Práce odhalila významné rozdíly mezi sportovními systémy v České republice a ve Finsku. Rozdíly byly zjištěny především v alokaci rozpočtu, rozvoji talentů a financování sportu. Finský sportovní systém je pokročilejší ve většině analyzovaných aspektů. Klíčová slova: Evropské sportovní systémy, financování sportu, sport a politika, sport a výchova, tělovýchova, organizace sportu Keywords: Evropské sportovní systémy; financování sportu; sport a politika; sport a výchova; tělovýchova; organizace sportu; European sports systems; funding of sport; sport and politics; sport and education; physical education; organisation of sport Available in a digital repository NRGL
Srovnání sportovních systémů v České republice a Finsku

Title: Comparison of sports systems in the Czech Republic and Finland Objectives: The main goal of the thesis is to compare sports systems in the Czech Republic and Finland based on eight specified ...

Strnad, Daniel; Crossan, William Morea; Slepičková, Irena
Univerzita Karlova, 2022

Dynamické vlastnosti kontinuí
Karasová, Klára; Vejnar, Benjamin; Bobok, Jozef
2022 - Czech
This thesis investigates long-term topological behaviour of continuous self-maps or sets of continuous self-maps of metric spaces, mostly Peano continua. The first chapter is preparatory for the following two and summarize some properties of compact spaces with emphasis on Peano continua. In the second chapter, we give an overview of chaotic features and then we prove that for every Peano continuum X there exists a LEO self- map of X with a dense set of periodic points. In particular, such f is chaotic with respect to widely accepted Devaney' definition of chaos. The third chapter deals with topolog- ical fractals, we prove there a new sufficient condition under which a Peano space is a topological fractal, namely that any Peano continuum with uncountably many local cut- points is a topological fractal. We use this result to partially answer problems concerning regenerating fractals. 1 V této práci vyšetřujeme dlouhodobý vývoj jednoho nebo více zobrazení metrického prostoru, zpravidla Peanova kontinua, do sebe z topologického hlediska. První kapitola je přípravou na dvě následující, shrneme v ní některé vlastnosti kompaktních prostorů se zvláštním důrazem na Peanova kontinua. Ve druhé kapitole se nejprve věnujeme znakům chaosu a poté dokážeme, že pro každé Peanovo kontinuum X existuje LEO zobrazení f : X → X, jehož množina periodických bodů je hustá. Takové f speciálně splňuje široce uznávanou Devaneyho definici chaosu. Třetí kapitola se zabývá topologickými fraktály. Dokážeme novou postačující podmínku, za které je Peanovo kontinuum topologickým fraktálem, a tou je nespočetně mnoho lokálních dělících bodů. Tento výsledek pak použi- jeme k částečnému zodpovězení otázek týkajících se regenerujících fraktálů. 1 Keywords: dynamický systém|kontinuum|spojité zobrazení|tranzitivní zobrazení; dynamical system|continuum|continuous map|transitive map Available in a digital repository NRGL
Dynamické vlastnosti kontinuí

This thesis investigates long-term topological behaviour of continuous self-maps or sets of continuous self-maps of metric spaces, mostly Peano continua. The first chapter is preparatory for the ...

Karasová, Klára; Vejnar, Benjamin; Bobok, Jozef
Univerzita Karlova, 2022

Možnosti a meze využití dramatické výchovy ve výuce chemie na příkladu tematického celku Chemické reakce
Mertlová, Kamila; Bílek, Martin; Chroustová, Kateřina
2022 - Czech
Diploma thesis deals with the possibility of implementation of methods of drama education into chemistry teaching, specifically into the teaching of thematic unit Chemical reactions. Involvement of dramatic methods into the teaching should help pupils understand otherwise relatively abstract curriculum related to chemical reactions better. Moreover, this connection has a potential to improve pupil's attitude towards school subject chemistry. The theoretical part first deals with the problematics connected to drama education, then with historical development and current form of chemistry teaching. Bigger attention is then paid to thematic unit Chemical reactions. The form of this thematic unit in Framework Educational Programmes for Secondary Education (RVP ZV and RVP G) and also its representation in textbooks for primary and grammar schools is presented. In the end of theoretical part, research of already created activities connecting methods of drama education with chemistry teaching is presented. The practical part first deals with the analysis of school educational programmes (ŠVPs) of chosen primary and grammar schools, which focuses on elaboration of thematic unit Chemical Reactions and on inclusion of drama education into the ŠVPs. Subsequently, three interviews with the teachers of... Diplomová práce se zabývá možností implementace metod dramatické výchovy do výuky chemie, konkrétně do výuky tematického celku Chemické reakce. Zapojení dramatických metod do výuky by mělo žákům pomoci lépe pochopit jinak poměrně abstraktní učivo týkající se chemických reakcí. Toto propojení má navíc potenciál zlepšit postoj žáků k vyučovacímu předmětu chemie. Teoretická část se nejprve zabývá problematikou spojenou s dramatickou výchovou, dále historickým vývojem a dnešní podobou výuky chemie. Větší pozornost je pak věnována tematickému celku Chemické reakce. Je představena podoba tohoto tematického celku v RVP ZV a v RVP G a také jeho zastoupení v učebnicích pro základní školy i gymnázia. V závěru teoretické části je představena rešerše již vytvořených aktivit propojujících metody dramatické výchovy s výukou chemie. Praktická část se nejprve zabývá analýzou ŠVP vybraných základních škol a gymnázií, která se zaměřuje na rozpracování tematického celku Chemické reakce a na zařazení dramatické výchovy do ŠVP. Následně byly provedeny tři rozhovory s vyučujícími chemie z vybraných škol, které zjišťovaly jejich pohled na tematický celek Chemické reakce a názory na dramatickou výchovu. V rámci praktické části byly také zpracovány tři aktivity propojující metody dramatické výchovy s učivem Chemických... Keywords: výuka chemie; chemické reakce; metody dramatické výchovy; chemistry education; chemical reactions; methods of drama education Available in a digital repository NRGL
Možnosti a meze využití dramatické výchovy ve výuce chemie na příkladu tematického celku Chemické reakce

Diploma thesis deals with the possibility of implementation of methods of drama education into chemistry teaching, specifically into the teaching of thematic unit Chemical reactions. Involvement of ...

Mertlová, Kamila; Bílek, Martin; Chroustová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2022

Vliv vzdělávání na (ne)úpěšnou životní dráhu Romů
Beranová, Kamila; Beňák, David; Burešová, Karolína
2022 - Czech
The diploma thesis deals with the influence of the environment and some of its aspects and levels of education on future employment and related life within the Romany ethnic group. It is divided into a theoretical part, where I introduced the history of Romany culture, the issue of the Romany people and outlined the image of their integration into society. As a key topic, I chose the influence of socio-economic status on the level of education of Romany children. I attempted to define the role of the state in the issue of social status of this ethnic group and bring the position of the Romany question in society and the labour market nearer, which is related to my outline of the view of Romany people themselves on the phenomenon of education and its application in the work process. At the end of the theoretical part I introduced a well-known personality who devoted all his time to the education of the Romany in terms of pedagogy, upbringing and education. In the practical part I presented the research in the form of interviews with Romany citizens on how education affected their lives and the extent to which family upbringing, social environment and Romany origin played a role. Klíčová slova: integration, inclusion, level, success, motivation, need, social capital, education, Roma education,... Diplomová práce se zabývá vlivem a úrovní vzdělání na budoucí pracovní zařazení a související životní kariéru v rámci romského etnika. Je rozdělena do teoretické části, kde jsem představila historii romské kultury, problematiku romství a nastínila obraz integrace Romů do společnosti. Jako stěžejní téma jsem zvolila vliv socioekonomického statusu na úroveň vzdělávání romských dětí, pokusila se definovat roli státu v otázce společenského postavení tohoto etnika a přiblížit postavení Romů ve společnosti a na trhu práce, s čímž souvisí i mé nastínění pohledu samotných Romů na fenomén vzdělání a jeho uplatnění v pracovním procesu. Závěrem teoretické části jsem představila známou osobnost, která věnovala Romům veškerý svůj čas z hlediska pedagogiky, výchovy a vzdělávání. V praktické části jsem se formou rozhovorů s romskými občany věnovala výzkumu, kde jsem chtěla zjistit, jak úroveň dosaženého vzdělání následně ovlivnila jejich životy, do jaké míry hrála v této otázce roli rodinná výchova, sociální prostředí a romský původ. Klíčová slova integrace, inkluze, úroveň, úspěch, motivace, potřeba, sociální kapitál, vzdělání, vzdělávání Romů, kultura, hodnoty, tradice, společnost, výchova, prostředí Keywords: kultura|vzdělání|úroveň|uplatnění|Romové|demokracie|společnost|integrace|zaměstnanost|zaměstnavatelnost Romů|inkluze|sociální problém|způsob života|socializace|školství|diskriminace|osobnosti; culture|level|application|Roma|democracy|society|integration|employment|employability of Roma|inclusion|social problem|way of life|socialization|education|discrimination|personalities Entered; Edited Available in a digital repository NRGL
Vliv vzdělávání na (ne)úpěšnou životní dráhu Romů

The diploma thesis deals with the influence of the environment and some of its aspects and levels of education on future employment and related life within the Romany ethnic group. It is divided into ...

Beranová, Kamila; Beňák, David; Burešová, Karolína
Univerzita Karlova, 2022

Poezie ve výuce němčiny jako cizího jazyka
Doležalová, Anna; Bučková, Tamara; Švermová, Dagmar
2022 - Czech
The thesis deals with how to use poetry in German classes for non-German students. Its objective is with the help of theory to create tentative didactic material which will introduce to upper primary school pupils selected works of poets of the German language, arouse in them interest in reading and writing poetry and show them various ways of reception and comprehension. From the viewpoint of literary theory, the focus is on the poetry of Terezín ghetto and concrete poetry of the 20th and 21st century. From the perspective of literature didactics, the concern is with utilising poetry in German classes. The methods used are primary and secondary sources research, critical assessment and comparison of the sources, text selection, content assessment in terms of length and demandigness followed by didactic adaptation of the texts. The thesis is divided into five chapters. The first chapter explains the role of literature in teaching foreign languages, special stress being on poetry and examples from literature written in German. The second chapter is built around poetry written by child and adult authors from Terezín ghetto. The third chapter deals with concrete poetry (and its authors). The fourth chapter focuses on didactic possibilities brought to German teaching by poetry. The last, fifth chapter... Diplomová práce se zabývá oblastí literární vědy a didaktiky, a sice využitím poezie v hodinách němčiny jako cizího jazyka. Jejím cílem je na základě získaných teoretických poznatků navrhnout didaktický materiál, který žákům druhého stupně základní školy přiblíží vybrané básně, vzbudí v nich zájem o četbu i vlastní tvorbu poezie a ukáže jim, jak je možné na poezii nahlížet. Diplomová práce se tematicky zaměřuje na zátěžové situace spjaté s minulostí i současností a vychází z tvorby německých i českých autorů. Kritériem výběru autorů i jednotlivých básní se stal interkulturní dosah poezie a dostupnost lyrických textů v českém i německém jazyce. V literárněvědné části je předmětem zkoumání poezie z terezínského ghetta a konkrétní poezie. Předmětem zkoumání v literárně didaktické části je aplikace poezie z terezínského ghetta a konkrétní poezie z 20. a 21. století. Využitými metodami jsou rešerše primárních i sekundárních zdrojů, jejich kritické zhodnocení a komparace, selektivní výběr textů, zvážení jejich obsahu, délky a jazykové náročnosti, po které následuje didaktická adaptace textu. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole je představena role literatury ve výuce cizího jazyka s důrazem na poezii s příklady z německy psané literatury. Druhá kapitola se zabývá poezií psanou dětmi a... Keywords: Poezie 20. a 21. století; konkrétní poezie; poezie s tématem 2. světové války; didaktická adaptace; výuka němčina jako cizího jazyka; základní škola; Poetry of the 20th and 21st century; concrete poetry; poetry of World War II; didactic adaptation; teaching German as an foreign language; elementary school Available in a digital repository NRGL
Poezie ve výuce němčiny jako cizího jazyka

The thesis deals with how to use poetry in German classes for non-German students. Its objective is with the help of theory to create tentative didactic material which will introduce to upper primary ...

Doležalová, Anna; Bučková, Tamara; Švermová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases