Number of found documents: 214659
Published from to

Vztahová vazba, strategie zvládání stresu a aktuální míra pracovního stresu u příslušníků bezpečnostních sborů ČR
MOLINARI, Alena; SEITL, Martin
2019 - Czech
Cílem diplomové práce bylo zmapovat čtyři oblasti proměnných ve formě vztahové vazby, strategie zvládání stresu a míry subjektivně vnímané zátěže a na základě teorie prozkoumat možnosti predikce stavové (dynamické) proměnné s využitím rysových (statických) proměnných a demografické proměnné. Výzkumu se zúčastnili příslušníci ze 4 bezpečnostních sborů ČR. Výzkumný soubor zahrnoval 130 respondentů ve věku mezi 22 až 60 lety. Respondenti vyplnili celkem tři dotazníky, konkrétně EWR-I, SVF-78 a Meisterův dotazník psychické zátěže. Navržený model 4 prediktorů (interpersonální hyperaktivace, interpersonální deaktivace, negativní strategie zvládání stresu a rod) vykázal na získaných datech signifikantní predikční sílu vůči závislé proměnné (aktuálně prožívaná míra stresu). Statistická analýza dále přinesla zjištění, že se respondenti statisticky významně neliší v míře aktuálně prožívané zátěže dle svého pracovního zařazení. Výsledky částečně korespondují s výzkumy dalších autorů a teoretickými předpoklady, že nejisté vztahové vazby vedou s negativními strategiemi zvládání stresu k vyšší úrovní aktuálního pracovního stresu. Mezi omezení patří především specifičnost výběrového souboru a nerovnoměrné zastoupení jednotlivých bezpečnostních sborů ve výběrovém souboru. The aim of the diploma thesis was to map four areas of variables in the form of attachment, coping strategies and level of subjectively perceived stress, using theoretical approaches, to study the potential of predicting a state (dynamic) variable using trait (static) variables and demographic variables. The research included members of 4 security forces in the Czech Republic. The sample contained 130 respondents aged between 22 and 60. The respondents filled in three questionnaires, namely EWR-I, SVF-78 and the Meister questionnaire of mental stress. The proposed model of 4 predictors (interpersonal hyperactivation, interpersonal deactivation, negative coping strategies and gender) showed significant prediction strength towards the dependent variable (currently experienced stress level) in the obtained data. A statistical analysis also revealed that the respondents do not vary in a statistically significant way in the currently experienced level of stress in relation to their position. The results partly correspond to other researchers findings and to the theoretical assumptions that uncertain relationships together with negative coping strategies lead to higher current work stress levels. The limitations include mainly the specificity of the sample and uneven representation of the individual security forces in the sample. Keywords: teorie vztahové vazby; strategie zvládání stresu; pracovní stres; bezpečnostní sbory; attachment theory; coping strategies; work stress; security forces Available in digital repository of UPOL.
Vztahová vazba, strategie zvládání stresu a aktuální míra pracovního stresu u příslušníků bezpečnostních sborů ČR

Cílem diplomové práce bylo zmapovat čtyři oblasti proměnných ve formě vztahové vazby, strategie zvládání stresu a míry subjektivně vnímané zátěže a na základě teorie prozkoumat možnosti predikce ...

MOLINARI, Alena; SEITL, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Hodnocení (vliv) rodinných vztahů z pohledu dětí s vybranými recidivujícími zdravotními potížemi
DOSTÁLOVÁ, Andrea; OBEREIGNERŮ, Radko
2019 - Czech
Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnocení (vliv) rodinných vztahů z pohledu dětí s vybranými recidivujícími zdravotními potížemi. Jejím cílem je zjistit, zda má na typ potíží, nazývané jako psychosomatické, vliv rodina dítěte. Dále bylo vyhodnocováno, který z výchovných stylů rodičů převažuje u dětí s vybranými recidivujícími zdravotními potížemi na rozdíl od skupiny kontrolní, tedy zdravé populace stejně starých dětí, a také je-li u klinického souboru dominantní určitý typ rodinných vztahů. To vše pohledem dítěte, které do ordinace klinického psychologa přichází. Výzkumný soubor, vytvořený za pomocí účelového výběru, tvoří 153 dětí (76 chlapců a 77 dívek) ve věku 8-10 let, z toho 108 v kontrolním souboru a 45 v klinickém. Jako hlavní psychodiagnostické metody byl využit Dotazník stylů výchovy pro děti od 8 do 12 let a pro klinický soubor pak kromě tohoto dotazníku také Test rodinného systému FAST. V empirické části práce byl zvolen smíšený design. V kvantitativní části výzkumu nebyly nalezeny rozdíly mezi výchovnými styly klinického a kontrolního vzorku a nebyly potvrzeny ani signifikantní rozdíly mezipohlavní. Byla však zjištěna signifikantní souvislosti mezi emočním vztahem rodičů a recidivujícími zdravotními obtížemi u dětí. V kvalitativní části bylo pomocí metody zachycení vzorců definováno, že v rodinných vztazích je nejproblematičtější flexibilita a mezigenerační koalice. This thesis focuses on the evaluation (influence) of family relationships from the perspective of children with selected recurrent health problems. Its aim is to find out whether the child's family has an influence on the type of problem called psychosomatic. Furthermore, it was evaluated which of the educational styles of families prevails in children with selected recurrent health problems, as opposed to the control group, it means healthy population of the same age, and also if a certain type of family relationship is dominant in the clinical group. All this by the view of the child who comes to the clinic´s clinic. The whole research group, created using a targeted selection, consists of 153 children (76 boys and 77 girls) aged 8-10, of whom 108 are in the control group and 45 in the clinical. The main psycho-diagnostic method was the Questionnaire of Educational Styles for Children from 8 to 12 and for the clinical set, besides this questionnaire, also the Family System Test. In the empirical part, the mixed design was chosen. In the quantitative part of the research, no differences were found between the educational styles of the clinical and control sample and no significant differences between the sexes were confirmed. However, a significant correlation was found between the emotional relationship of parents and recurrent health problems in children. In the qualitative part, using the pattern capture method, it was defined that flexibility and intergenerational coalition were the most problematic in family relationships. Keywords: styl výchovy; emoční vztah rodičů; recidivující zdravotní potíže u dětí; psychosomatika; rodinné vztahy; flexibilita; mezigenerační koalice; style of education; emotional relationship of parents; recurrent health problems in children; psychosomatics; family relations; flexibility; intergenerational coalition Available in digital repository of UPOL.
Hodnocení (vliv) rodinných vztahů z pohledu dětí s vybranými recidivujícími zdravotními potížemi

Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnocení (vliv) rodinných vztahů z pohledu dětí s vybranými recidivujícími zdravotními potížemi. Jejím cílem je zjistit, zda má na typ potíží, nazývané jako ...

DOSTÁLOVÁ, Andrea; OBEREIGNERŮ, Radko
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Depresivita a impulzivita ako koreláty rizikového správania dospievajúcich v ústavnej starostlivosti a ochrannej výchove a žiakov v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania
KULIŠEK, Jaroslava; DOLEJŠ, Martin
2019 - Czech
Výskumná štúdia priniesla informácie o rizikovom správaní a vybraných individuálnych rozdieloch vo vulnerabilite k angažovaniu sa v rizikových aktivitách u adolescentov vo veku 11-15 rokov. Základným cieľom bolo zmapovať a popísať rizikové správanie a jeho súvislosti s depresivitou a impulzivitou v skupine dospievajúcich v ústavnej starostlivosti a ochrannej výchove (N=172). Táto cieľová populácia bola porovnávaná so žiakmi v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania (N=544). Skúmanú problematiku sme analyzovali prostredníctvom dotazníkov Výskyt rizikového správania v adolescentnom veku (VRSA), Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá (SDDSS) a Škála impulzivity Dolejš a Skopal (SIDS). V súlade s dostupnými vedeckými dátami sme potvrdili predpoklad, že vysoká depresivita aj vysoká impulzivita prispievajú k adolescentnému abúzu, delikvencii a šikanovaniu. Medzi všetkými sledovanými premennými boli potvrdené štatisticky významné pozitívne vzťahy. Získané výsledky zároveň poukazujú na vysokú rizikovosť klientov detských domovov a špeciálnych výchovných zariadení. Skúsenosťami s rôznymi rizikovými aktivitami, ale aj depresivitou a impulzivitou signifikantne prevyšujú svojich rovesníkov zo škôl, a to niekoľkonásobne. Menšie rozdiely nachádzame len v škále šikanovanie z pozície obete. Urážky, či ublíženie zo strany spolužiakov zažívajú na základe prevalenčných hodnôt častejšie žiaci škôl. Výsledky môžu byť využité v odbornej praxi pri cielenej práci s dospievajúcimi. The presented study provides information about risk behaviour and some individual differences in vulnerability to involvement in risk activities of adolescents in age 11-15 years. The aim of the thesis is to describe risk behaviour and it's relationship to depressivity and impulsivity in population of adolescents placed in institutional care (N=172). The targed population is compared with adolescents entiring the system of the higher secondary education (N=544). The issue is analyzed using three questionnaires: Výskyt rizikového správania v adolescentnom veku (VRSA), Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá (SDDSS) and Škála impulzivity Dolejš a Skopal (SIDS). In accordance with previous data the study confirmed that high depressivity and high impulsivity could be seen as risk factors of abuse, deliquency and bullying of adolescents. The statistically significant and positive relationships between all analyzed variables were found. The comparison of analyzed populations showed that adolescents placed in institutional care are significantly more involved in risk activities as their counterparts. Smaller differences are confirmed only in bullying. Adolescents of schools have more experiences with violence from their classmates than adolescents placed in institutional care. Presented data could be useful for professionals working with adolescents. Keywords: rizikové správanie; depresivita; impulzivita; adolescencia; ústavná starostlivosť a ochranná výchova; risk behaviour; depressivity; impulsivity; adolescence; institutional care Available in digital repository of UPOL.
Depresivita a impulzivita ako koreláty rizikového správania dospievajúcich v ústavnej starostlivosti a ochrannej výchove a žiakov v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania

Výskumná štúdia priniesla informácie o rizikovom správaní a vybraných individuálnych rozdieloch vo vulnerabilite k angažovaniu sa v rizikových aktivitách u adolescentov vo veku 11-15 rokov. Základným ...

KULIŠEK, Jaroslava; DOLEJŠ, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Skolióza a sebepojetí
NĚMCOVÁ, Milada; OBEREIGNERŮ, Radko
2019 - Czech
Tato diplomová práce se věnuje problematice vztahu skoliózy a sebepojetí u dětí staršího školního věku. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda se sebepojetí dětí se skoliózou liší od populačního průměru. Dalšími zkoumanými faktory v klinické skupině byly pohlaví a typ absolvované terapie (fyzioterapie, korzetoterapie, operace). Výzkumný soubor byl získán záměrným výběrem na základě dostupnosti. Tvořilo ho 103 dětí se skoliózou ve věku 12-15 let (85 dívek a 18 chlapců). Pro sběr dat byl použit Dotazník sebepojetí dětí a adolescentů Piers-Harris 2 (Obereignerů et al., 2015). Získaná data byla analyzována kvantitativně pomocí parametrických (t-test pro jeden výběr a Hottelingův test) a neparametrických metod (Mann-Whitney U-test a Kruskal-Wallisův H test). Celkové sebepojetí i subškálový profil dětí se skoliózou se signifikantně odlišovaly od populačního průměru Dotazníku sebepojetí dětí a adolescentů Piers-Harris 2. Dále byly nalezeny signifikantní rozdíly v Celkovém skóru sebepojetí mezi skupinou dětí, které absolvovaly korzetoterapii, a skupinou dětí po operaci páteře. This thesis is devoted to problems in relation between scoliosis and self-concept of childern of secondary school. The research purpose was to find out whether the self-concept of childern with scoliosis deviates from the population average. Other factors under examination in the clinical group were gender and the type of applied therapy (physiotherapy, corset-therapy, surgeries). The investigated group was obtained by intentional selection based on accessibility. The group consisted of 103 childern suffering from scoliosis in the age 12-15 years (85 girls and 18 boys). The Piers-Harris 2 questionnaire (Obereignerů et al., 2015) for self-concept of childern and adolescents was used for data collection. The acquired data were analyzed quantitatively by means of parametric (T-test for one selection and Hotteling test) and non-parametric methods (Mann-Whitney U-test and Kruskal-Wallis H test). The overall self-concept and sub-spectrum scoliosis childern profile distinguished significantly from the population average of the Piers-Harris 2 questionnaire for self-concept of childern and adolescents. Further, there were discovered significant differences in total self-concept score between a childern's group that underwent corset-therapy and childern's group that passed through backbone surgery. Keywords: skolióza; sebepojetí; fyzioterapie; korzetoterapie; operace páteře; scoliosis; self-concept; physiotherapy; corset-therapy; backbone surgery Available in digital repository of UPOL.
Skolióza a sebepojetí

Tato diplomová práce se věnuje problematice vztahu skoliózy a sebepojetí u dětí staršího školního věku. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda se sebepojetí dětí se skoliózou liší od populačního průměru. ...

NĚMCOVÁ, Milada; OBEREIGNERŮ, Radko
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Sebepojetí dětí a adolescentů
VOHRADSKÁ, Renata; OBEREIGNERŮ, Radko
2019 - Czech
Magisterská práce je zaměřena na problematiku faktorů formujících sebepojetí dětí a adolescentů. Sebepojetí dětí a adolescentů bylo v rámci této výzkumné práce srovnáváno v souvislosti s osobnostními charakteristikami jedince. Dosažená míra sebepojetí byla také dána do souvislosti s intervenující proměnnou pořadím narození dítěte v rodině. Ve výzkumné části byla využita kvantitativní metodologie, konkrétně dotazníkové šetření. Výzkumný soubor tvořilo 497 dětí a adolescentů ve věku 10 - 14 let, z toho bylo 268 chlapců a 229 dívek. Metodami sběru dat byl dotazník sebepojetí dětí a adolescentů Piers-Harris 2 a osobnostní dotazník pro děti B-J.E.P.I. Celkem bylo testováno 5 stanovených hypotéz. Chlapci v porovnání s dívkami dosahují signifikantně vyšších skórů v Celkovém skóru (TOT) sebepojetí. Existuje statisticky významná negativní korelace mezi škálou Psychoticismus a Celkovým skórem (TOT) sebepojetí u zkoumané skupiny dětí a adolescentů. Existuje statisticky významná pozitivní korelace mezi škálou Extroverze a škálou Celkový skór (TOT) sebepojetí. Nebyla nalezena statisticky významná souvislost mezi pořadím narození dítěte a dosaženým Celkovým skórem (TOT). Byla potvrzena statisticky významná souvislost mezi pořadím narození dítěte a mírou Neuroticismu mezi zkoumanou skupinou dětí a adolescentů. The thesis is focused on the issue of factors forming the self-concept of children and adolescents. In this research work, self-concept of children and adolescents were compared with regard to personality characteristics of the individual. The achieved self-concept was related to the intervening variable order of child birth in the family. Quantitative methodology, namely questionnaire survey, was used in the research part. The research group consisted of 497 children and adolescents aged 10 to 14, of whom 268 were boys and 229 were girls. The methods - the Piers-Harris Children's Self-Concept Scale 2 questionnaire and the personality questionnaire for children B-J.E.P.I. - were used to collect data. In total 5 hypotheses were tested. Boys achieve significantly higher scores in the Total Self-Concept Score (TOT) compared to girls. There is a statistically significant negative correlation between the Psychoticism Scale and the Total Self-Concept Score (TOT) in the investigated group of children and adolescents. There is a statistically significant positive correlation between the Extroversion Scale and the Total Self-Concept Score (TOT). There was no statistically significant connection between the order of the child birth and the achieved Total Score (TOT). The survey confirmed a statistically significant connection between the child birth order and the degree of Neuroticism between the observed groups of children and adolescents. Keywords: sebepojetí; sebehodnocení; temperament; osobnost; rodinné konstelace; self-concept; self-evaluation; temperament; personality; family constellations Available in digital repository of UPOL.
Sebepojetí dětí a adolescentů

Magisterská práce je zaměřena na problematiku faktorů formujících sebepojetí dětí a adolescentů. Sebepojetí dětí a adolescentů bylo v rámci této výzkumné práce srovnáváno v souvislosti s osobnostními ...

VOHRADSKÁ, Renata; OBEREIGNERŮ, Radko
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Výuka českého jazyka u žáků s poruchou autistického spektra na základní škole
ŠIMEČKOVÁ, Karin; HANÁKOVÁ, Adéla
2019 - Czech
V diplomové práci byla přiblížena výuka českého jazyka u žáků s poruchou autistického spektra. Teoretická část diplomové práce má dvě kapitoly. První z nich shrnuje poznatky o historickém vývoji, etiologii a klasifikaci poruch autistického spektra, diagnostiku a přidružená postižení. Závěr kapitoly je věnován osobnosti jedince s poruchou autistického spektra. Druhá kapitola je zaměřena na vzdělávání žáků s touto poruchou. V rámci praktické části je za pomocí rozhovorů, analýzy dokumentů a pozorování zjišťován průběh výuky českého jazyka u žáků s poruchou autistického spektra. The thesis gets in touch with teaching of pupils which suffers from an autistic spectrum disorder. The theoretical part of the thesis has two chapters. The first one summarizes the findings of historical development, etiology and classification of autistic spectrum disorders, diagnostics and associated disorders. The conclusion of the chapter is devoted to the personality of an individual with an autistic spectrum disorder. The second chapter is focused on the teaching of pupils with this disorder. In order of a practical part, there is, with help of interviews, document analysis and observation, revealed the course of teaching the Czech language to pupils suffered from an autistic spectrum disorder. Keywords: Porucha autistického spektra; žák s poruchou autistického spektra; strukturované učení; výuka českého jazyka; Autistic spectrum disorder; pupil with autistic spectrum disorder; history; classification; personality; structured learning; teaching of Czech language Available in digital repository of UPOL.
Výuka českého jazyka u žáků s poruchou autistického spektra na základní škole

V diplomové práci byla přiblížena výuka českého jazyka u žáků s poruchou autistického spektra. Teoretická část diplomové práce má dvě kapitoly. První z nich shrnuje poznatky o historickém vývoji, ...

ŠIMEČKOVÁ, Karin; HANÁKOVÁ, Adéla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Proměny komunální politiky města Přerova 2006 - 2014
BEDNÁŘOVÁ, Eva; FIALA, Vlastimil
2019 - Czech
Tématem diplomové práce je komunální politika města Přerova v období 2006 - 2014, a to především z pohledu přístupu samosprávných orgánů města k řešení problému sociálního vyloučení. Diplomová práce poskytla přehled stěžejních témat přerovské komunální politiky a analyzovala aktivity zastupitelstva a rady s ohledem na řešení problému sociálního vyloučení v předmětném období. The theme of this diploma thesis is the local policy in Přerov in 2006 - 2014 focused on the attitude of self-governing municipal bodies to social exclusion problem, which is really actually in the city. The diploma thesis provides a list of main topics of Přerov´s local policy and analysis of activities of municipal board and city council when dealing with social exclusion. Keywords: sociální vyloučení; sociálně vyloučená lokalita; zastupitelstvo; rada města; Přerov; social exclusion; socially excluded locality; municipal board; city council; Přerov Available in digital repository of UPOL.
Proměny komunální politiky města Přerova 2006 - 2014

Tématem diplomové práce je komunální politika města Přerova v období 2006 - 2014, a to především z pohledu přístupu samosprávných orgánů města k řešení problému sociálního vyloučení. Diplomová práce ...

BEDNÁŘOVÁ, Eva; FIALA, Vlastimil
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Spokojenost zaměstnanců se systémem odměn ve vybrané firmě
PORUBOVÁ, Radka; SEITLOVÁ, Klára
2019 - Czech
Prvním cílem práce je prozkoumat a popsat pracovní spokojenost se zaměřením na spokojenost se systémem odměn v konkrétní firmě, která zavedla nový systém odměňování. Druhým cílem práce je otestovat model spokojenosti se systémem odměn, který zahrnuje proměnné Neuroticismus, Extraverze (měřené pomocí NEO-FFI) a vliv vedoucího na spokojenost. V teoretické části je popsána psychologická koncepce pracovní spokojenosti, faktory vlivu, přínosy spokojenosti zaměstnanců, teoretická východiska funkčních systémů odměn. Výsledky měření ukazují na kolísání spokojenosti v různých oblastech pracovního života (N=54). Spokojeni jsou zaměstnanci s oblastí mezilidských vztahů, komunikace a možnostmi dalšího vzdělávání. Systém odměn (mzda a benefity) je spíše předmětem nespokojenosti. Stejně tak možnosti kariérního růstu. Testování modelu (N=49) ukazuje na významný pozitivní vliv Extraverze ve vztahu ke spokojenosti se systémem odměn. Extravertnejší zaměstnanci jsou se systémem odměn spokojenější. Vliv Neuroticismu ani vedoucího se nepotvrdil. The first objective of the thesis is to explore and describe job satisfaction in a selected company. The main focus is to analyse satisfaction with compensation system in order to evaluate new compensation system of the company. The second objective is to test the model of satisfaction with compensation system. Model includes the variables Neuroticism, Extraversion (measured by NEO-FFI) and Influence of superior. Theoretical part describes the psychological concept of job satisfaction, factors of influence, benefits of employee satisfaction, theoretical basis of functional reward systems. The results of the measurement indicate a variation in satisfaction in different areas of working life (N = 54). Employees are satisfied with the area of interpersonal relations, communication and possibilities of further education. The system of rewards (wages and benefits) is rather the subject of dissatisfaction. Likewise, career growth opportunities. Model testing (N = 49) shows a significant positive effect of Extraversion in relation to satisfaction with the reward system. More extraverted employees are more satisfied with the reward system. Neither the influence of neuroticism nor the influence of the leader was confirmed. Keywords: pracovní spokojenost; spokojenost se systémem odměn; mzda; Extraverze; Neuroticismus.; job satisfaction; satisfaction with compensation system; pay; Extraversion; Neuroticism. Available in digital repository of UPOL.
Spokojenost zaměstnanců se systémem odměn ve vybrané firmě

Prvním cílem práce je prozkoumat a popsat pracovní spokojenost se zaměřením na spokojenost se systémem odměn v konkrétní firmě, která zavedla nový systém odměňování. Druhým cílem práce je otestovat ...

PORUBOVÁ, Radka; SEITLOVÁ, Klára
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Identifikace vzdělávacích potřeb a návrh plánu vzdělávání zaměstnanců obchodního úseku ve vybrané organizaci
KANĚVOVÁ, Jana; BARTOŇKOVÁ, Hana
2019 - Czech
Cílem diplomové práce je identifikace vzdělávacích potřeb a návrh plánu vzdělávání zaměstnanců obchodního úseku ve vybrané organizaci. Pro naplnění cíle je zvolen kvantitativní sociologický výzkum. Teoretická část přináší uvedení do kontextu a ukotvení tématu firemního vzdělávání, interpretuje systematický, strategický, kompetenční přístup, vzdělávací potřeby a vzdělávací cyklus, detailně se věnuje jeho 1. a 2. fázi, které jsou klíčové pro dosažení cíle práce. Praktická část popisuje metodologii a metodiku výzkumu. Prostředkem pro identifikaci vzdělávacích potřeb jsou rozhovory a analýza interních dokumentů společnosti, popisu pracovního místa a výstupů z pravidelného hodnocení zaměstnanců. Vzdělávací potřeby zaměstnanců jsou také zjišťovány pomocí hodnocení dle kompetenčního modelu. Na základě identifikovaných disproporcí mezi požadavky na kompetence zaměstnanců a jejich skutečnou úrovní je sestavován návrh plánu vzdělávání. V závěru práce je předložen návrh vzdělávacího plánu zaměstnanců obchodního úseku vybrané organizace. The aim of my bachelor thesis is the identification of educational needs and the design of educational plan for employees of selected company. I decided to use the quantitative sociological research. The theoretical part brings us to the context and set the topic of corporate education, interprets a systematic, strategic and competence approach, educational needs and education cycle especially to its 1st and 2nd phase which are essentials to achieve the aim of this thesis. The practical part describes the methodology and methodic of research. Means for identifying educational needs are dialogues and the analysis of internal company´s documents, job descriptions and outputs from regular employee evaluation. Educational needs are also identifying by evaluation with competency model. Educational plan is designed based on identified differences between competency requests on employees and employees´ real level of competence. At the end of my thesis is the proposal of educational plan for employees of sales department of the selected company. Keywords: firemní vzdělávání; vzdělávací cyklus; vzdělávací potřeba; identifikace a analýza vzdělávacích potřeb; plánování vzdělávání; plán vzdělávání; corporate education; educational cycle; educational needs; to identify and to analyse training needs; educational plan Available in digital repository of UPOL.
Identifikace vzdělávacích potřeb a návrh plánu vzdělávání zaměstnanců obchodního úseku ve vybrané organizaci

Cílem diplomové práce je identifikace vzdělávacích potřeb a návrh plánu vzdělávání zaměstnanců obchodního úseku ve vybrané organizaci. Pro naplnění cíle je zvolen kvantitativní sociologický výzkum. ...

KANĚVOVÁ, Jana; BARTOŇKOVÁ, Hana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Sebezkušenost terapeuta jako účinný faktor v psychoterapii
HRDLIČKOVÁ, Petra; PROCHÁZKA, Roman
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá sebezkušeností terapeuta jako účinného faktoru v psychoterapii. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány účinné faktory v psychoterapii, terapeutický vztah, osobnost terapeuta, rizika psychoterapie, přehled hlavních terapeutických směrů, vzdělávání v psychoterapii a aktuální výzkumy. Praktická část vychází z kvalitativního výzkumu a analýzy polostrukturovaných rozhovorů s 15 terapeuty různých výcvikových směrů. Terapeuti byli vybráni prostým záměrným výběrem. Výsledky výzkumu prokazují, že je velká shoda na tom, že pro psychoterapii je nezbytná sebereflexe terapeuta, ale liší se v názoru na to, jak sebereflexi rozvíjet. Existuje nejasnost v pojmech týkajících se sebezkušenosti. Terapeuti potvrdili specifičnost sebezkušenosti získané ve výcviku a řekli, že u nich došlo během výcviku ke změně sebepojetí ve smyslu lepšího porozumění sobě, větší stability a sebepřijetí. Také se shodně vyjádřili k tomu, že větší uvědomování se svého prožívání je v terapii prospěšné a může snížit riziko zneužití moci terapeuta a také lépe vyhodnotit počínající příznaky syndromu vyhoření. The thesis deals with the self-experience of the therapist as an effective factor in psychotherapy. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. In the theoretical part are described effective factors in psychotherapy, therapeutic relationship, personality of therapist, risk of psychotherapy, overview of main therapeutic directions, education in psychotherapy and current research. The practical part is based on qualitative research and analysis of semi-structured interviews with 15 therapists of various training directions. The therapists were chosen simply by deliberate selection. The research results show that there is a great consensus that self-reflection of the therapist is necessary for psychotherapy, but differs in the view of how to develop self-reflection. There is confusion in terms of self-experience. Therapists confirmed the specificity of self-experience gained in training and said that they experienced a change in self-conception during training, in terms of better understanding of themselves, greater stability and self-acceptance. They also agreed that greater awareness of their experience is beneficial in therapy and may reduce the risk of abuse of the therapist's power and also better evaluate the incipient symptoms of burnout. Keywords: sebezkušenost terapeuta; účinné faktory; psychoterapie; moc terapeuta; syndrom vyhoření; self-awareness of therapist; effective factors; psychotherapy; power of therapist; burn-out syndrom Available in digital repository of UPOL.
Sebezkušenost terapeuta jako účinný faktor v psychoterapii

Diplomová práce se zabývá sebezkušeností terapeuta jako účinného faktoru v psychoterapii. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány účinné faktory v ...

HRDLIČKOVÁ, Petra; PROCHÁZKA, Roman
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases