Number of found documents: 277934
Published from to

Splynutí fikce a reality v románech Philipa K. Dicka
HANZLOVSKÝ, Vojtěch
2023 - Czech
Keywords: vědecká fantastika; postmodernismus; populární kultura; literatura; science fiction; postmodernism; popular culture; literature Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Splynutí fikce a reality v románech Philipa K. Dicka

HANZLOVSKÝ, Vojtěch
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Mezipředmětové vztahy biologie člověka a matematiky ve výuce 2. stupeň ZŠ
VAVRUŠKOVÁ, Radka
2023 - Czech
Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvoření pracovních listů na téma mezipředmětové vztahy přírodopisu a matematiky, které se zaměřují na 6 témat. V pracovních listech je propojeno učivo přírodopisu 8. ročníku - biologie člověka a matematiky. Dílčím cílem bylo umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Didaktickým cílem pracovních listů je osvojení, prohloubení a upevnění učiva a zapojení mezipředmětových vztahů. Pracovní listy a vytvořené dotazníky jsou použity na třech základních školách celkem u 91 žáků z toho 49 chlapců a 42 dívek. Bylo kladeno osm výzkumných otázek: Liší se celkové hodnocení pracovních listů mezi jednotlivými skupinami žáků? Ano. Do porovnání nebyly zahrnuty výsledky testů žáků ZŠ1 (pilotní studie). Celkové procentické hodnocení dvou skupin ZŠ2 a jedné skupiny ZŠ3 se prakticky nelišilo (cca 40 %). Rozdíl průměrných hodnot výsledků dvou paralelních skupin ZŠ3 byl vypočten jako statisticky významný (p = 0,034). Korelují statisticky významně celková hodnocení pracovních listů se známkou na vysvědčení? Ano. Korelační koeficient ve skupině B1 byl u dívek -0,817, chlapci měli korelaci -0,892. Ve skupině B2 korelace u chlapců je -0,765 u dívek 0,141 (výjimka ze zjištěného trendu, statisticky nevýznamný vztah). Skupina C1 výsledek korelace dívek je -0,833 a u chlapců -0,990. V poslední skupině C2 je korelace u chlapců rovna -0,811 u dívek -0,962. Koreluje pozitivně žákův odhad získaných bodů v procentech od skutečného hodnocení? Ano. V (ZŠ1) skupina A1 korelace 0,569, skupina A2 korelace 0,664. Škola (ZŠ2) skupina B1 korelace 0,489, skupina B2 korelace 0,555. Škola (ŽŠ3) skupina C1 korelace 0,854 a skupina C2 korelace 0,382. Zde je pozitivní korelace. Jaké okruhy způsobují žákům největší problémy a které naopak nejlépe zvládnou? Největší problém při vypracování pracovních listů měli žáci s okruhem otázek z tématu trávicí soustava a antropometrie, naopak nejlépe si poradili s tématem osová souměrnost. Do jaké míry žáci znají pojem mezipředmětové vztahy? 36 % žáků zná pojem mezipředmětové vztahy, ale ve výuce se s nimi spíše nesetkávají. Chtěli by žáci více mezipředmětových vztahů v hodinách matematiky a přírodopisu? Jen 11 žáků z celkového počtu 91 odpovědělo, že by chtěli více mezipředmětových vztahů v hodinách matematiky a přírodopisu. Umí podle názoru žáků vyučující zapojit mezipředmětové vztahy do výuky? Umí, ale jen v některých předmětech. Jaká je oblíbenost předmětů u žáků (je důležitá k motivaci a aktivizaci žáků)? Průměrná známka oblíbenosti matematiky ze všech škol 3,5 a u přírodopisu 3,1. Ze zpětné vazby vyplynulo, že většině žáků připadají pracovní listy obtížné, někteří chválili zajímavé propojení matematiky a přírodopisu. Zpětná vazba od vyučujících byla celkově pozitivní, někteří navrhovali rozdělení na menší celky vždy k probíranému tématu, což odpovídá i představě autorky práce, která nemohla být z organizačních důvodů naplněna. The main target of the diploma thesis was the creation of worksheets on the topic of intersubject relationships of natural history and mathematics, which focus on 6 topics. The worksheets link the 8th grade science curriculum - human biology and mathematics. The other target is to enable students to adopt learning strategies and to motivate them. Encourage students to think creatively, think logically and solve problems. The didactic target of the worksheets is the acquisition, deepening and consolidation of the subject matter and the involvement of intersubject relationships. Worksheets and created questionnaires are used in three primary schools for a total of 91 students, of which 49 are boys and 42 are girls. Eight research questions were asked: Do the overall evaluations of the worksheets differ between individual groups of students? Yes. The results of the tests of primary school students (pilot study) were not included in the comparison. The overall percentage evaluation of the two groups of ES2 and one group of ES3 practically did not differ (about 40 %). The difference in the average values of the results of two parallel groups of ES3 was calculated as statistically significant (p = 0.034). Are overall worksheet grades correlate statistically significantly with report card grades? Yes. The correlation coefficient in group B1 was -0.817 for girls, boys had a correlation of -0.892. In group B2, the correlation for boys is -0.765, for girls it is 0.141 (exception from the observed trend, statistically insignificant relationship). Group C1 correlation result for girls is -0.833 and for boys -0.990. In the last group C2, the correlation is -0.811 for boys and -0.962 for girls. Does the student's estimate of points obtained as a percentage correlate positively with the actual grade? Yes. In (ES1) group A1 correlation 0.569, group A2 correlation 0.664. School (ES2) group B1 correlation 0.489, group B2 correlation 0.555. School (ES3) group C1 correlation 0.854 and group C2 correlation 0.382. There is a positive correlation here. Which areas cause the students the biggest problems and which ones do they manage best? Students had the biggest problem when preparing the worksheets with the range of questions from the topic of the digestive system and anthropometry, on the contrary, they coped best with the topic of axial symmetry. To what extent do the students know the concept of intersubject relationships? 36 % of students know the concept of intersubject relationships, but do not encounter them in lessons. Would students like more cross-curricular connections in maths and science lessons? Only 11 students out of a total of 91 answered that they would like more cross-curricular connections in maths and science lessons. In the opinion of the students, can the teacher include inter-subject relationships in the teaching? He can, but only in some subjects. What is the popularity of the subjects with students (is it important to motivate and activate students)? The average popularity score for mathematics from all schools is 3.5 and for science 3.1. The feedback showed that most students found the worksheets difficult, some praised the interesting connection between mathematics and science. The feedback from the teachers was generally positive, some suggested division into smaller units always related to the discussed topic, which also corresponds to the idea of the author of the work, which could not be fulfilled for organizational reasons. Keywords: mezipředmětové vztahy; žáci 2. stupně ZŠ biologie člověka; přírodopis; matematika; intersubject relationships; 2nd grade students of elementary school human biology; natural history; mathematics Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Mezipředmětové vztahy biologie člověka a matematiky ve výuce 2. stupeň ZŠ

Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvoření pracovních listů na téma mezipředmětové vztahy přírodopisu a matematiky, které se zaměřují na 6 témat. V pracovních listech je propojeno učivo přírodopisu ...

VAVRUŠKOVÁ, Radka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Světelné znečištění a možnosti jeho právní úpravy
Dobrianská, Kristýna; Žákovská, Karolina; Franková, Martina
2022 - Czech
Light pollution regulation alternatives Abstract This diploma thesis deals with the subject of light pollution, the harmful effects of artificial (anthropogenic) light on natural nocturnal environment. The issue was first brought up some decades ago by astronomers whose night sky observations started to be obstructed by sky glow - one of the three types of light pollution. But there are far more reasons to re-evaluate the way and intensity with which we illuminate our surroundings. The natural day/night cycle and the way it changes throughout the year regulates the timing of biological processes of almost all life on Earth. Its disruption affects the orientation, reproduction and development of most animal and plant species. Humans are no exception - night-time artificial light exposure can lead to sleep disorders, depression, cardiovascular diseases and even increases the prevalence of some types of cancer. The first chapter of this thesis focuses on the complexity of the issue that is light pollution. The rest of it deals with the possible ways of regulating it. Chapter two presents a summary of supranational efforts to minimize light pollution from all relevant fields, including the steps taken by the European Union so far. The third chapter compares the legal approaches of individual countries to the... Světelné znečištění a možnosti jeho právní úpravy Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje tématu světelného znečištění, tedy rušivému působení umělého (antropogenního) světla na přirozené noční prostředí. Diskuzi o těchto nepříznivých vlivech otevřeli až v posledních dekádách nejdříve astronomové, kterým rostoucí míra umělého jasu oblohy, jednoho z tří projevů světelného znečištění, začala ztěžovat pozorování noční oblohy. Důvodů, proč bychom se měli nad způsobem a mírou osvětlování našeho okolí zamýšlet, je ale mnohem více. Přirozené střídání dne a noci a jejich poměrů v průběhu roku řídí biologické rytmy téměř veškerého života na Zemi. Jeho narušení má vliv na orientaci, rozmnožování či vývoj většiny druhů živočichů a rostlin. Výjimkou není ani člověk - vystavování se umělému světlu v noci může vést k poruchám spánku, depresím, rozvoji kardiovaskulárních onemocnění, dokonce i zvýšenému výskytu některých druhů rakoviny. Komplexitě problému světelného znečištění se věnuje první kapitola, zbytek práce pak možnostem jeho regulace. Druhá kapitola obsahuje přehled nadnárodních snah o omezení světelného znečištění ze všech dotčených oborů, včetně kroků, které v této oblasti dosud podnikla Evropská unie. V kapitole třetí je provedeno srovnání přístupů, které k problému zaujaly právní řády několika vybraných zemí... Keywords: světelné znečištění; komparatistika; právo životního prostředí; light pollution; comparative law; Czech environmental law Available in a digital repository NRGL
Světelné znečištění a možnosti jeho právní úpravy

Light pollution regulation alternatives Abstract This diploma thesis deals with the subject of light pollution, the harmful effects of artificial (anthropogenic) light on natural nocturnal ...

Dobrianská, Kristýna; Žákovská, Karolina; Franková, Martina
Univerzita Karlova, 2022

Systém důchodového pojištění a aspekty ovlivňující jeho vývoj s důrazem na demografické změny
Remešová, Karolína; Štangová, Věra; Lang, Roman
2022 - Czech
1 The pension insurance system and aspects affecting its development with an emphasis on demographic changes Abstract The diploma thesis deals with the description of the current pension insurance system in the Czech Republic and aims to evaluate the pension system on the basis of aspects that affect its development. Demographic development is a key factor influencing the system. The author describes the relevant demographic indicators and their development and presents conclusions resulting from the forecast of population development. In 2021, expenditures on social benefits accounted for 37% of all state budget expenditures, ie CZK 697 billion, of which almost 77% were expenditures on pension insurance benefits in the amount of CZK 536 billion. State budget revenues from compulsory social security premiums represent 41%, ie CZK 562 billion. As these data show, the Czech Republic will face a lack of funds in the future due to the expected aging population, and therefore the author presents possible scenarios in the diploma thesis, where the pension insurance system could develop in the future. A significant part of the diploma thesis is focused on the first pillar of the pension system, ie pension insurance, where the author describes all the concepts arising from the law. In addition to the old-age... 1 Systém důchodového pojištění a aspekty ovlivňující jeho vývoj s důrazem na demografické změny Abstrakt Diplomová práce se zabývá popisem současného systému důchodového pojištění v České republice a pokládá si za cíl důchodový systém zhodnotit na základě aspektů, který jeho vývoj ovlivňují. Zásadní faktorem, který systém ovlivňuje je demografický vývoj. Autorka v práci popisuje relevantní demografické ukazatele a jejich vývoj a předkládá závěry vyplývající z prognózy vývoje obyvatelstva. V roce 2021 činily výdaje na sociální dávky 37 % veškerých výdajů státního rozpočtu, tj. 697 mld. Kč, z čehož tvoří téměř 77 % výdaje na dávky důchodového pojištění ve výši 536 mld. Kč. Příjmy státního rozpočtu z povinného pojistného na sociální zabezpečení činí 41 %, tj. 562 mld. Kč. Jak je z těchto údajů patrné Česká republika se bude do budoucna potýkat s nedostatkem finančních prostředků v důsledku předpokládaného stárnutí obyvatelstva, a proto autorka v diplomové práci představuje možné scénáře, kam by se systém důchodového pojištění mohl do budoucna vyvíjet. Značná část práce je zaměřena na první pilíř důchodového systému, tj. důchodové pojištění, kde autorka popisuje veškeré koncepty vyplývající ze zákona. V diplomové práci je kromě starobního důchodu popsán i důchod invalidní a důchody pozůstalostní. Poslední... Keywords: systém důchodového pojištění; demografický vývoj; důchodová reforma; pension insurance system; demographic development; pension reform Available in a digital repository NRGL
Systém důchodového pojištění a aspekty ovlivňující jeho vývoj s důrazem na demografické změny

1 The pension insurance system and aspects affecting its development with an emphasis on demographic changes Abstract The diploma thesis deals with the description of the current pension insurance ...

Remešová, Karolína; Štangová, Věra; Lang, Roman
Univerzita Karlova, 2022

Komparace české a španělské úpravy zastoupení v civilním řízení
Tomíčková, Nikola; Dvořák, Bohumil; Holčapek, Tomáš
2022 - Czech
Comparison of Czech and Spanish regulation of representation in civil proceedings The objective of this thesis is to examine the fundamental aspects of Czech and Spanish regulation of representation of the parties to civil proceedings through a comparison of said regulations and to answer the set research questions. Examining the institute of representation in civil proceedings is topical due to the ongoing work on the new Code of Civil Procedure given that it is likely the regulation of representation will undergo substantial changes compared to the current regulation in the Code of Civil Procedure currently in effect. In this context, the presented thesis answers the question of how similar the regulations are, in which areas they show similarity and whether, or in which specific areas, the current Spanish regulation can serve as an example and inspiration for future Czech regulation. The first two chapters of this thesis explore the basic elements of the Czech and Spanish regulation of representation in civil proceedings respectively. To give some context, the concepts of civil court proceedings, representation and representation in civil proceedings are first briefly explained in each of the chapters. The thesis then goes on to examine the institute of representation from the point of how it... Komparace české a španělské úpravy zastoupení v civilním řízení Cílem této je práce je zkoumat institut zastoupení v české a španělské úpravě civilního soudního řízení prostřednictvím komparace těchto právních úprav a zodpovědět vytyčené výzkumné otázky. Zkoumání institutu procesního zastoupení je aktuální vzhledem k probíhajícím pracím na novém civilním řádu soudním, přičemž už v tomto stádiu prací je pravděpodobné, že úprava procesního zastoupení dozná podstatných změn oproti stavu dle současného občanského soudního řádu. V tomto kontextu předkládaná práce zodpovídá otázku nakolik jsou si zkoumané právní úpravy podobné, v jakých oblastech podobnost vykazují a zda, případně v jakých konkrétních oblastech může aktuální španělská právní úprava sloužit za vzor a inspiraci pro budoucí úpravu českou. V této práci jsou první dvě kapitoly věnovány analýze základních prvků české, respektive španělské právní úpravy procesního zastoupení v civilním řízení. Pro kontext jsou v každé z kapitol nejprve krátce přiblíženy pojmy civilního soudního řízení, zastoupení a procesního zastoupení. Dále je procesní zastoupení zkoumáno z hlediska jeho vzniku, tj. na základě zákona, na základě plné moci a na základě rozhodnutí, včetně vymezení osob, které v těchto případech zastoupení mohou vykonávat a za jakých podmínek. V... Keywords: procesní zastoupení; občanské soudní řízení; komparace; representation; civil proceedings; comparison Available in a digital repository NRGL
Komparace české a španělské úpravy zastoupení v civilním řízení

Comparison of Czech and Spanish regulation of representation in civil proceedings The objective of this thesis is to examine the fundamental aspects of Czech and Spanish regulation of representation ...

Tomíčková, Nikola; Dvořák, Bohumil; Holčapek, Tomáš
Univerzita Karlova, 2022

Characterization of pore opening relevant residues in TM3 and TM4 domains of Orai1
ANDOVA, Ana-Marija
2022 - English
Calcium (Ca2+) ions play a crucial role in almost every aspect of cellular life. The most prominent calcium entry pathway into the cell is the calcium release-activated calcium (CRAC) channel, composed of the Orai1 protein, and the stromal interaction molecule STIM1. The channel is activated through conformational changes upon STIM1 coupling to the C-terminus of Orai1 protein following store depletion, which in turn allows Ca2+ influx into the cell. The abnormal function of the CRAC channel caused by mutations gives rise to distinct pathologies. Since it has not yet been elucidated how the signal propagation moves to the pore upon coupling, this thesis dives into its investigation by focusing on characterizing the TM3 and TM4 domains and their importance in leading to an open permissive conformation of the channel. The pivotal foundation for the creation of novel strategies in the modulation of the Orai1 function lies with the understanding of the dynamics of the Orai1 pore opening. Calcium (Ca2+) ions play a crucial role in almost every aspect of cellular life. The most prominent calcium entry pathway into the cell is the calcium release-activated calcium (CRAC) channel, composed of the Orai1 protein, and the stromal interaction molecule STIM1. The channel is activated through conformational changes upon STIM1 coupling to the C-terminus of Orai1 protein following store depletion, which in turn allows Ca2+ influx into the cell. The abnormal function of the CRAC channel caused by mutations gives rise to distinct pathologies. Since it has not yet been elucidated how the signal propagation moves to the pore upon coupling, this thesis dives into its investigation by focusing on characterizing the TM3 and TM4 domains and their importance in leading to an open permissive conformation of the channel. The pivotal foundation for the creation of novel strategies in the modulation of the Orai1 function lies with the understanding of the dynamics of the Orai1 pore opening. Keywords: ion channel; calcium signaling; CRAC channels; channel; CRAC; Orai1; Orai protein; STIM1; STIM protein; CRAC channel activation; molecular biology; electrophysiology; cell culture; mutation; TM domain; TM3; TM4; SOCE; pore opening; transmembrane domain Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Characterization of pore opening relevant residues in TM3 and TM4 domains of Orai1

Calcium (Ca2+) ions play a crucial role in almost every aspect of cellular life. The most prominent calcium entry pathway into the cell is the calcium release-activated calcium (CRAC) channel, ...

ANDOVA, Ana-Marija
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Phytolith analysis at the Neolithic tell Vrbjanska Čuka in Pelagonia (North Macedonia)
BUDILOVÁ, Kristýna
2022 - English
The thesis deals with an analysis of phytoliths, microscopical residues of plants. The analysis was applied in order to gain a new archaeobotanical data on the Neolithic period at the archaeological site Vrbjanska Čuka in Pelagonia, North Macedonia. The results brought new insights into a plant management and related activities on the site, as well as contributed to an understanding of a past environment of the early agricultural society. The thesis deals with an analysis of phytoliths, microscopical residues of plants. The analysis was applied in order to gain a new archaeobotanical data on the Neolithic period at the archaeological site Vrbjanska Čuka in Pelagonia, North Macedonia. The results brought new insights into a plant management and related activities on the site, as well as contributed to an understanding of a past environment of the early agricultural society. Keywords: phytoliths; archaeobotany; Neolithic; Balkans Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Phytolith analysis at the Neolithic tell Vrbjanska Čuka in Pelagonia (North Macedonia)

The thesis deals with an analysis of phytoliths, microscopical residues of plants. The analysis was applied in order to gain a new archaeobotanical data on the Neolithic period at the archaeological ...

BUDILOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Standardizované dodací podmínky INCOTERMS v mezinárodním obchodním styku
Hanák, Konrád; Pfeiffer, Magdalena; Brodec, Jan
2022 - Czech
INCOTERMS: Standard delivery terms in international commerce, abstract, key words Abstract: This thesis discusses Incoterms rules published by the International Chamber of Commerce. Incoterms standardize interpretation of delivery terms used in contracts for the international sale of goods. These delivery terms regulate some of the obligations of the seller and the buyer in contracts of sale. Incoterms include interpretation of eleven different delivery terms, which are divided into several groups. The thesis introduces Incoterms as means of contractual regulation in international trade. For that purpose, Incoterms are firstly examined as instrument of soft law, then their origin, form, content and development are looked into. This thesis also addresses different reasons for application of Incoterms to legal relationships as a soft law instrument and refers the conditions for such application. Following this introductory first chapter, the thesis then discusses some of the conditions of sales transactions, which are included in Incoterms. These conditions concern delivery of goods, transfer of risks and transport of goods. Secondary obligations of the contracting parties regulated by Incoterms are mentioned in connection with these main topics. These matters are presented particularly to provide a... Standardizované dodací podmínky INCOTERMS v mezinárodním obchodním styku, abstrakt, klíčová slova Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vykládacími pravidly Incoterms zpracovanými Mezinárodní obchodní komorou v Paříži. Incoterms standardizují výklad dodacích doložek používaných ve smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Tyto doložky slouží k úpravě některých vzájemných práv a povinností prodávajícího a kupujícího v těchto smlouvách. Incoterms obsahují výklad celkem jedenácti odlišných dodacích doložek roztříděných do několika skupin. Práce představuje Incoterms jako prostředek právní úpravy v mezinárodním obchodním styku. Za tím účelem je nejprve rozebrána povaha Incoterms jako prostředku soft law, a dále původ Incoterms, jejich podoba, obsah a vývoj. Popsány jsou také různé způsoby a podmínky aplikace Incoterms na právní poměr jako prostředku soft law. Diplomová práce se následně blíže věnuje některým podmínkám transakce, jejichž úprava je obsažena v Incoterms. Jedná se o úpravu dodání zboží, přechodu nebezpečí na zboží a přepravy zboží. V návaznosti na tato témata jsou zmíněny i některé další dílčí okruhy povinností smluvních stran upravené v Incoterms. Tyto otázky jsou rozebrány zejména za účelem poskytnutí podkladu pro následující detailnější pohled na jednotlivé skupiny doložek Incoterms. Pozornost je... Keywords: Incoterms; dodací doložky; mezinárodní koupě zboží; Incoterms; delivery terms; international sale of goods Available in a digital repository NRGL
Standardizované dodací podmínky INCOTERMS v mezinárodním obchodním styku

INCOTERMS: Standard delivery terms in international commerce, abstract, key words Abstract: This thesis discusses Incoterms rules published by the International Chamber of Commerce. Incoterms ...

Hanák, Konrád; Pfeiffer, Magdalena; Brodec, Jan
Univerzita Karlova, 2022

NENÍ TO PRAVDA, ALE MOHLA BY BÝT: FAKE NEWS V SOUČASNÉM ČESKÉM MEDIÁLNÍM PROSTORU
DOLEŽALOVÁ, Barbora
2022 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá fenoménem fake news a dezinformací převážně v českém mediálním prostoru, zejména na česky psaných dezinformačních webech nebo sociálních sítích. Práce nastíní, v čem spočívá problematika pojmu fake news a jeho řešení v rámci demokratických režimů. Fake news a dezinformace, se zvláštním zřetelem k 'genderové ideologii', Istanbulské úmluvě a rasistickým narativům, budou nahlíženy prizmatem intersekcionálního feminismu. Na specifických obrazových a textových ukázkách z dezinformačních webů uvede příklady a metodou kritické analýzy diskurzu ukáže, jak daná média pracují s textem a vizuálními prvky a jaké diskurzivní rámce tím komunikují. Práce mapuje narativy dezinformačních webů s přihlédnutím k současnému českému politickému diskurzu This diploma thesis deals with the phenomenon of fake news and disinformation mainly in the Czech media space, especially on Czech disinformation websites or social networks. The thesis will outline the issues surrounding the notion of fake news and its resolution within democratic regimes. Fake news and misinformation, with particular reference to 'gender ideology', the Istanbul Convention and racist narratives, will be viewed through the prism of intersectional feminism. Using specific visual and textual examples from disinformation websites, it will give examples and use the method of critical discourse analysis to show how the media in question work with text and visual elements and what discursive frames they communicate. The thesis maps the narratives of disinformation websites with respect to contemporary Czech political discourse. Keywords: fake news; dezinformace; kritická analýza diskurzu; ideologie; intersekcionální feminismus; fake news; disinformation; critical discourse analysis; ideology; intersectional feminism Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
NENÍ TO PRAVDA, ALE MOHLA BY BÝT: FAKE NEWS V SOUČASNÉM ČESKÉM MEDIÁLNÍM PROSTORU

Tato diplomová práce se zabývá fenoménem fake news a dezinformací převážně v českém mediálním prostoru, zejména na česky psaných dezinformačních webech nebo sociálních sítích. Práce nastíní, v čem ...

DOLEŽALOVÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Analýza vybraných jazyků J. R. R. Tolkiena
PEŠKOVÁ, Martina
2022 - Czech
Tato diplomová práce je dílčí sondou do problematiky konstruovaných jazyků, jež v teoretické části popisuje, klasifikuje a vymezuje funkce, které nejen v literatuře zastupují. Hlavním tématem jsou konstruované jazyky J. R. R. Tolkiena, který na nich vybudoval celý svět, jenž utváří ve svých dílech jako Silmarillion, Hobit, Pán prstenů a další. Praktická část se proto věnuje jeho dvěma konkrétním jazykům - sindarštině a quenijštině, které ze všech konstruovaných jazyků rozvinul nejvíce. Jednotlivé analýzy jsou pak zaměřeny zejména na popis fonetické, morfologické a lexikální roviny. This dissertation explores the problematics of the constructed languages. The function of the languages which are represented not only in literature is defined and clasified in the theoretical part. The main topic is focused on the constructed languages of J. R. R. Tolkien, who created a whole world based on them and introduced them in his work such as Silmarillion, The Hobbit, The Lord of the Rings, et cetera. Therefore, the practical part is aimed at his two specific languages - Sindarin and Quenya, that he developed the most out of all the constructed languages. The individual analysis are focused on the description of the phonetic, morphological and lexical aspects. Keywords: J. R. R. Tolkien; konstruované jazyky; sindarština; quenijština; J. R. R. Tolkien; constructed languages; Sindarin; Quenya Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Analýza vybraných jazyků J. R. R. Tolkiena

Tato diplomová práce je dílčí sondou do problematiky konstruovaných jazyků, jež v teoretické části popisuje, klasifikuje a vymezuje funkce, které nejen v literatuře zastupují. Hlavním tématem jsou ...

PEŠKOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases