Number of found documents: 240664
Published from to

REGENERACE AREÁLU LÁZNÍ SEDMIHOREK V ČESKÉM RÁJI
Efler Tomáš; Tereza Horáková; Kocourek Tomáš
2021 -
Tématem diplomové práce je regenerace areálu lázní Sedmihorek v Českém ráji. Cílem návrhu je nové využití areálu pro rekreaci. Diplomní projekt se zabývá novým využitím jednotlivých budov areálu a jejich vhodnou architektonickou úpravou či případně přestavbou a zároveň úpravami venkovního prostranství areálu.The topic of the diploma thesis is the regeneration of the Sedmihorky spa complex in the Bohemian Paradise. The aim of the proposal is a new use of the area for recreation. The diploma project deals with the new use of individual buildings of the complex and their suitable architectural modification or eventual reconstruction and at the same time modifications of the outdoor area of the complex. Keywords: lázně; Sedmihorky; Český ráj; regenerace; obnova; areál; spa; Sedmihorky; Bohemian Paradise; regeneration; renewal; area Available in digital repository of ČVUT.
REGENERACE AREÁLU LÁZNÍ SEDMIHOREK V ČESKÉM RÁJI

Tématem diplomové práce je regenerace areálu lázní Sedmihorek v Českém ráji. Cílem návrhu je nové využití areálu pro rekreaci. Diplomní projekt se zabývá novým využitím jednotlivých budov areálu a ...

Efler Tomáš; Tereza Horáková; Kocourek Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

POLYFUNKČNÍ DŮM V HOLEŠOVICÍCH
Císler Ondřej; Petr Moschner; Máslo Vít
2021 -
Zahušťování, jakožto forma ekologického rozpínání měst. Polyfunkční budova, jakožto způsob udržení života v místě. Výšková budova, jakožto symbol minulosti i možné cesty vpřed. Hustá polyfunkční výšková budova v Pražské industriální čtvrti Holešovice.Densification as a method of ecological urban expansion.. Multifunctional building as a way of keeping life in place. High-rise building as a symbol of the past and a possible way forward. Dense multifunctional high-rise building in the Prague industrial district of Holešovice. Keywords: Praha; Holešovice; hustota; polyfunkční dům; výšková budova; Prague; Holešovice; density; multifunctional building; high-rise Available in digital repository of ČVUT.
POLYFUNKČNÍ DŮM V HOLEŠOVICÍCH

Zahušťování, jakožto forma ekologického rozpínání měst. Polyfunkční budova, jakožto způsob udržení života v místě. Výšková budova, jakožto symbol minulosti i možné cesty vpřed. Hustá polyfunkční ...

Císler Ondřej; Petr Moschner; Máslo Vít
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Teoretická koncepce právního jednání právnické osoby
Holcová, Eliška; Beran, Karel; Tryzna, Jan
2021 - Czech
Theoretical concept of legal acts of juristic person Abstract This diploma thesis aims to analyze the legal acts of juristic persons from a theoretical point of view and also what practical implications this concept brings. It is divided into three chapters, while the first chapter is divided into three subchapters and is devoted to basic concepts in law and their concept in connection with juristic person. The first subchapter deals with legal personality, especially the subjectivity of a juristic person. The second subchapter deals with legal acts and how legal acts differs from behavior. The third subchapter focuses on legal capacity. Particular emphasis is placed on the legal capacity of juristic persons and on whether it is possible to speak of legal capacity in their context. The second chapter is divided into two subchapters. The first subchapter concerns the development of the very concept of a juristic person. The second subchapter describes selected theories of juristic persons. These are theories of will, interest, combined and modern theories, with emphasis on the theory of fiction and organic theory. The conclusion of the second chapter consists of a treatise on how the theory of fiction and organic theory have been reflected in the Czech legal system over time. The third chapter deals with... Teoretická koncepce právního jednání právnické osoby Český abstrakt Tato diplomová práce má za cíl analyzovat právní jednání právnických osob z teoretického pohledu a dále také jaké tato koncepce přináší praktické dopady. Je rozdělena na 3 kapitoly, přičemž první kapitola je rozdělena na tři subkapitoly a je věnována základním pojmům v právu a jejich pojetí v souvislosti s právnickými osobami. První subkapitola se zabývá právní subjektivitou, zejména pak subjektivitou právnické osoby. Druhá subkapitola se týká právního jednání a toho, jak se právní jednání odlišuje od chování. Třetí subkapitola je zaměřena na svéprávnost. Zvláště je pak kladen důraz na svéprávnost právnických osob a na to, zda lze v jejich souvislosti hovořit o svéprávnosti. Druhá kapitola je rozdělena na dvě subkapitoly. První subkapitola se týká vývoje samotného pojmu právnické osoby. Ve druhé subkapitole jsou popsány vybrané teorie právnických osob. Jedná se o teorie volní, zájmové, kombinované a moderní, přičemž je kladen důraz na teorii fikce a organickou teorii. Závěr druhé kapitoly je tvořen z pojednání o tom, jak se teorie fikce a organická teorie promítly do českého právního řádu v běhu času. Třetí kapitola se týká vybraných praktických otázek spojených s právním jednáním právnických osob. Je rozdělena na tři subkapitoly. První... Keywords: právnická osoba; právní jednání; teorie právnických osob; juristic person; legal acts; theories of juristic persons Available in a digital repository NRGL
Teoretická koncepce právního jednání právnické osoby

Theoretical concept of legal acts of juristic person Abstract This diploma thesis aims to analyze the legal acts of juristic persons from a theoretical point of view and also what practical ...

Holcová, Eliška; Beran, Karel; Tryzna, Jan
Univerzita Karlova, 2021

Právní úprava náhrady škody způsobené zvěří a na zvěři
Sobotková, Kateřina; Damohorský, Milan; Fabšíková, Tereza
2021 - Czech
This thesis deals with the rules of compensation for damage caused by wild animals and beasts and damage caused on wild animals and beasts in the Czech Republic. The main topic of the diploma thesis is the evaluation and analysis of current legislation. The work is divided into thirteen sections, when some of them are further divided into subsections. The main part consists of chapters 8 and 9, which deal with damages wildlife and further chapters 11 and 12, dealing with damages to animals. All chapters are based primarily on Act No. 449/2001 Coll., On hunting, as amended. Attention is mainly focused on the issue of compensation for damage caused by wild animals and beasts. Particularly with regard to the current bark beetle calamity that hit a large part of the territory of the Czech Republic, it appears this issue is highly topical. Diplomová práce se zabývá právní úpravou náhrad škod způsobených zvěří a na zvěři v České republice. Nosným tématem diplomové práce je hodnocení a analýza stávající právní úpravy. Práce je rozdělena do třinácti kapitol, kdy se některé z nich dále dělí na podkapitoly. Stěžejní část práce tvoří kapitoly 8. a 9., které se zabývají problematikou náhrad škod zvěří a dále kapitoly 11. a 12. zabývající se problematikou náhrad škod na zvěři. Veškeré kapitoly vycházejí primárně ze zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Pozornost je především zaměřena na problematiku náhrad škod způsobených zvěří. Zejména s ohledem na probíhající kůrovcovou kalamitu, která postihla značnou část území ČR, se jeví toto téma jako nanejvýš aktuální. Keywords: zvěř; škoda; odpovědnost; vlastnictví; myslivost; wild animals and beasts; damage; responsibility; ownership; hunting Available in a digital repository NRGL
Právní úprava náhrady škody způsobené zvěří a na zvěři

This thesis deals with the rules of compensation for damage caused by wild animals and beasts and damage caused on wild animals and beasts in the Czech Republic. The main topic of the diploma thesis ...

Sobotková, Kateřina; Damohorský, Milan; Fabšíková, Tereza
Univerzita Karlova, 2021

Právní nástroje ochrany půdy.
Bakule, Jan; Franková, Martina; Fabšíková, Tereza
2021 - Czech
1 Legal instruments for protection of soils Abstract Diploma thesis analyses the topic of legal instruments for soil protection. Significance of soil, as one of the components of environment, lies especially in securing livelihood for the inhabitants of our planet, water circulation and retention, and in the fact that soil provides living space for a substantial portion of living organisms. In this context the legal instruments represent means by which we can successfully protect soil from its degradation. Considering that soil degradation is rapidly increasing in the last couple of decades, the topic of this diploma thesis becomes more and more pressing, though sometimes overlooked by general public. Thesis primarily analyses legal instruments which exist in the Czech legislation and are most significant for the state of soil in the Czech Republic. The objective of this thesis is particularly to analyse individual legal instruments, to critically evaluate them and suggest possible improvements to the current state of soil protection in the Czech Republic. The first chapter highlights the enviromental importance of soil and characterizes its specificities as one of the components of environment. Subsequently current soil degradation processes are presented. In the end of the chapter the thesis summarizes... Právní nástroje ochrany půdy Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou právních nástrojů ochrany půdy. Význam půdy, jakožto složky životního prostředí, spočívá především v zajišťování výživy obyvatel planety, koloběhu a retenci vod a poskytování životního prostoru pro velkou část živých organismů. Právní nástroje v tomto kontextu představují prostředky, které jsou významnou měrou způsobilé půdu chránit před její degradací. Vzhledem k prokázané zvyšující se degradaci půdy v posledních desetiletích a její rychlosti se jedná o téma vysoce aktuální, ač často širokou veřejností přehlížené. Analyzovány jsou přitom primárně právní nástroje existující v podmínkách ČR, jejichž podoba a nastavení má největší dopad na stav půd v ČR. Cílem práce je zejména provést rozbor jednotlivých právních nástrojů, pokusit se je kriticky zhodnotit a v některých případech také předložit návrhy ke zlepšení současného stavu ochrany půdy v ČR. V první kapitole je nejprve pojednáno o významu půdy pro životní prostředí a její charakteristice coby složky životního prostředí. Následně jsou objasňovány jednotlivé degradační procesy, které ohrožují současný stav půdy. Ke konci dochází ke shrnutí pramenů právní úpravy ochrany půdy jak na úrovni mezinárodní, evropské, tak i vnitrostátní. Druhá a třetí kapitola se věnují právním... Keywords: půda; právní nástroje; ochrana půdy; soil; legal instruments; soil protection Available in a digital repository NRGL
Právní nástroje ochrany půdy.

1 Legal instruments for protection of soils Abstract Diploma thesis analyses the topic of legal instruments for soil protection. Significance of soil, as one of the components of environment, lies ...

Bakule, Jan; Franková, Martina; Fabšíková, Tereza
Univerzita Karlova, 2021

Právní úprava soustavy NATURA 2000
Pavlovská, Kateřina; Žákovská, Karolina; Derlich, Stanislav
2021 - Czech
Legal regulation of the NATURA 2000 network Abstract The aim of the diploma thesis is to analyse the legal regulation of the Natura 2000 network, namely its creation and its subsequent protection. Natura 2000 is the network that primarily serves to the protection of biodiversity on the territory of the selected protected sites, which is created by the member states of the European Union on their terriotory. The creation and the protection of the Natura 2000 network are based on two major regulations of the secondary EU law, specifically Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council on the conservation of wild birds and Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. To achieve the most comprehensive analysis of the legal regulation were used five main chapters, into them is the thesis divided. The first chapter introduces the concept of Natura 2000, it describes the purpose of this network and also the principles on which it is based. The second chapter describes the international legal regulation in relation to the Natura 2000 network, this chapter contains the list of international agreements that are also focused on the nature protection and with that they present the basis for Natura 2000 network. The third chapter relates to the EU... Právní úprava soustavy NATURA 2000 Abstrakt Cílem diplomové práce je analýza právní úpravy soustavy Natura 2000, a to jak jejího vytvoření, tak její následné ochrany. Natura 2000 je soustavou, která slouží především k ochraně biologické rozmanitosti na území vybraných chráněných lokalit a kterou na svém území vytváří členské státy Evropské unie. Vznik a ochrana soustavy Natura 2000 se opírá o dva stěžejní právní předpisy sekundárního unijního práva, konkrétně o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků a o směrnici Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. K dosažení co nejkomplexnější analýzy právní úpravy postupně slouží všech pět hlavních kapitol, do kterých je práce rozdělena. První kapitola přibližuje samotný pojem Natura 2000, popisuje cíle této soustavy i principy, na kterých je postavena. Ve druhé kapitole následuje popis mezinárodní právní úpravy se vztahem k soustavě Natura 2000, kapitola obsahuje výčet mezinárodních smluv, které byly svým zaměřením inspirací soustavě Natura 2000. Třetí kapitola se vztahuje k unijní úpravě, kde jsou především rozebrány zmíněné dvě základní směrnice a současně jsou nastíněny problémy, které se při vytváření soustavy mohou objevit. Stěžejní, čtvrtá kapitola, obsahuje... Keywords: Natura 2000 Biodiverzita Chráněné oblasti; Natura 2000 Biodiversity Protected Areas Available in a digital repository NRGL
Právní úprava soustavy NATURA 2000

Legal regulation of the NATURA 2000 network Abstract The aim of the diploma thesis is to analyse the legal regulation of the Natura 2000 network, namely its creation and its subsequent protection. ...

Pavlovská, Kateřina; Žákovská, Karolina; Derlich, Stanislav
Univerzita Karlova, 2021

Právo na příznivé životní prostředí
Černá, Ester; Franková, Martina; Derlich, Stanislav
2021 - Czech
1 The Right to a Favourable Environment Abstract The diploma thesis deals with the right to a favourable environment. The main objective of the thesis is to answer the question of how this fundamental human right is applied nowadays and what is the role of international treaties by which the Czech Republic is legally bound in its interpretation. These findings are then critically evaluated and possible directions of the future development of this right are suggested. The thesis is divided into four parts. The introductory part of the thesis defines the basic concepts and introduces the fundamental principles of the environmental protection. The second part of the thesis approaches the possible forms of the relationship between environmental protection and the protection of human rights following the way they were defined by Dinah Shelton in 1991. The third part of the thesis focuses on the right to a favourable environment in the European legal area. First, on the example of the case-law of the ECHR one of the discussed approaches consisting in extending traditional human rights with environmental aspect is presented in more detail. Furthermore, this part deals with the Aarhus Convention and its significance for the right to a favourable environment. The last part of the thesis is devoted to the way in... Právo na příznivé životní prostředí Abstrakt Diplomová práce pojednává o právu na příznivé životní prostředí a klade si za cíl nalézt odpověď na otázku, jakým způsobem se dnes toto základní lidské právo uplatňuje a jakou roli v jeho interpretaci hrají mezinárodněprávní úmluvy, jimiž je Česká republika vázána. Zjištění jsou následně kriticky zhodnocena a jsou předestřeny možné směry, jimiž by se mohl vývoj tohoto práva v budoucnu ubírat. Práce je rozdělena do čtyř částí. V úvodní části jsou definovány základní pojmy a představeny stěžejní principy ochrany životního prostředí. Druhá část práce přibližuje možné podoby vztahu environmentální ochrany a ochrany lidských práv, přičemž vychází z vymezení základních přístupů Dinah Shelton z roku 1991. Třetí část práce se zaměřuje na právo na příznivé životní prostředí v evropském právním prostoru. Nejprve je na příkladu judikatury Evropského soudu pro lidská práva podrobněji představen první z výše uvedených přístupů spočívající v rozšíření tradičních lidských práv o environmentální obsah. Dále tato část práce pojednává o Aarhuské úmluvě a jejím významu pro právo na příznivé životní prostředí. Poslední část práce je věnována podobě zakotvení práva na příznivé životní prostředí v českém právním řádu. Tato část práce se podrobně zabývá otázkou, jakým způsobem se lze... Keywords: příznivé životní prostředí; ochrana životního prostředí; lidská práva; favourable environment; environmental protection; human rights Available in a digital repository NRGL
Právo na příznivé životní prostředí

1 The Right to a Favourable Environment Abstract The diploma thesis deals with the right to a favourable environment. The main objective of the thesis is to answer the question of how this fundamental ...

Černá, Ester; Franková, Martina; Derlich, Stanislav
Univerzita Karlova, 2021

Nekonkurenční doložky v soutěžním právu Evropské unie a vybraných členských států.
Klímová, Eva; Šmejkal, Václav; Navrátil, Petr
2021 - Czech
Non - compete clauses in the competition law of the European union and selected member states This diploma thesis is focused on the use and regulation of non-compete clauses in the competition law of the European Union, the Czech Republic and Great Britain. The aim of this thesis is to analyse the applicable regulation and decision-making practice of the relevant authorities concerning the non-compete clauses in the selected jurisdictions, draw a comparison between them and, at the end of each chapter, make an evaluation to what extent does the relevant practice differ on the level of European law, the law of the Czech Republic or Great Britain. The thesis is mainly dedicated to the use of non-compete clauses in lease and acquisition agreements. The first chapter is focused on the theoretical introduction to the matter, containing a short summary of the fundamental regulation and soft law of the competition authorities. The second chapter is centred around the analysis of decisions concerning the non-compete clauses in lease agreements. The individual decisions are examined and compared at the end of the second chapter. The comparison is made by using the division of the anti-competitive agreements to the categories of "object-type agreements" and "effect-type agreements". The third chapter is concentrates... Nekonkurenční doložky v soutěžním právu Evropské unie a vybraných členských států Tato diplomová práce pojednává o nekonkurenčních doložkách a jejich regulaci v rámci soutěžního práva Evropské unie, České republiky a Velké Británie. Cílem diplomové práce je zanalyzovat platné právní úpravy a rozhodovací praxi příslušných orgánů ve vybraných státech týkající se nekonkurenčních doložek, zpracovat jejich srovnání a na závěr každé kapitoly zhodnotit, nakolik se rozhodovací praxe na úrovni evropského práva a právních řádů Velké Británie a České republiky liší. Práce se pak soustředí především na užití nekonkurenčních doložek v nájemních a akvizičních smlouvách. První kapitola je věnována teoretickému úvodu do problematiky, nachází se v ní krátké shrnutí klíčových právních předpisů a soft law soutěžních úřadů. Druhá kapitola je zaměřená na analýzu rozhodnutí, ve kterých byly posuzovány nekonkurenční doložky v nájemních smlouvách. Jednotlivá rozhodnutí jsou rozebírána a na závěr kapitoly i vzájemně porovnávána za pomoci rozdělení dohod narušujících hospodářskou soutěž na ty, které mají za cíl hospodářskou soutěž narušit a ty, jejichž výsledkem je narušení hospodářské soutěže. Třetí kapitola se věnuje rozboru rozhodnutí, která jsou věnována nekonkurenčním doložkám v akvizičních smlouvách, a to včetně smluv... Keywords: nekonkurenční doložky; ochrana hospodářské soutěže; podpůrná omezení; non-compete clauses; protection of competition; ancillary restraints Available in a digital repository NRGL
Nekonkurenční doložky v soutěžním právu Evropské unie a vybraných členských států.

Non - compete clauses in the competition law of the European union and selected member states This diploma thesis is focused on the use and regulation of non-compete clauses in the competition law of ...

Klímová, Eva; Šmejkal, Václav; Navrátil, Petr
Univerzita Karlova, 2021

Identita, čas a právo
Mucala, Václav; Agha, Petr; Kosek, Jan
2021 - Czech
Time is epistemoligical problem. As such it has its relevance within quetsions of law, legitimity of law and its social recognition. Subject of law or subject under the law can be a human being. In language of George Herbert Mead we can speak about crossing of temproal perspectives and construction of institutions and related identites by taking on the perspective of generalized other. On the next level of theoretical abstraction it is possible to speak about operatively closed and functionally differentiated systemic communication as an epistemic subject itself. Human identity in such notion is dissolved in plurality of communicatioun discourses and with relevance to law it could be concieved as semantic artefact created by legal communication. Within such theoretical frame it is possible to speak about identity of law based on operative closure with its own dynamics and temporality. Diploma thesis takes into consideration popular notion of fast societal change and speed up of institutional transformation. With relation to first, more theoretical part it follows arguments about threat to democracy caused by disappearance of latencies in decision making and shortening of time for intersubjectivity. Trust and strong civic society is described as necessity in lowering of transaction cost within... Otázka, času je otázkou epistemologickou. Jako taková má svůj vztah k právu, jeho založení a způsobu poznávání. Poznávajícím subjektem může být člověk. Spolu s Georgem Herbertem Meadem pak lze hovořit o křížení časových perspektiv a zaujímání postoje tzv. generalizovaných druhých v procesu tvorby institucí a k nim vztažených identit. O jednu úroveň abstrakce výš můžeme za poznávající subjekt pokládat samotný proces funkcionálně diferencované komunikace. Spolu s Niklasem Luhmannem je pak nutno pojímat právo jako epistemický subjekt a identity jakožto psychické systémy vnímat s relevancí k právu jako jím tvořené sémantické artefakty. Hovořit lze nově spíše o identitě práva založené na operacionální uzavřenosti, tj. nepřekročitelností systémově zakládající diference systém/prostředí, která má svůj vlastní systémově relevantní čas a dynamiku. Diplomová práce se ve druhé části věnuje v současnosti populárnímu konceptu zrychlování společnosti. Ve vztahu k první, teoretické části, pak následuje logiku rušení latencí a prostorů intersubjektivit jako ohrožení demokracie. Důvěra a silná občanská společnost přispívá jednak ke snižování transakčních nákladů tržní společnosti, jednak k demokracii, která zpětně tvoří prostředí důvěry. Je-li demokracie pojímána jako dialog, při němž dochází k defuturizaci... Keywords: identita; čas; právo;; identity; time; law; Available in a digital repository NRGL
Identita, čas a právo

Time is epistemoligical problem. As such it has its relevance within quetsions of law, legitimity of law and its social recognition. Subject of law or subject under the law can be a human being. In ...

Mucala, Václav; Agha, Petr; Kosek, Jan
Univerzita Karlova, 2021

Římské republikánské magistratury
Lacman, Jiří; Skřejpek, Michal; Falada, David
2021 - Czech
- 1 - Roman officials during the Republic Abstract This thesis was created with the aim to provide a comprehensive look into the problematics of Roman magistracies in the republican times. Appart from the listing of individual republican offices and their powers, which constitutes the crux of this thesis, it also grapples many questions closely connected to the concept of Roman republican magistracies, including questions of sociopolitical and legal nature. Attention is also given to historical and societal circumstances that have led to the creation of individual magistracies, rules governing holding these offices, their acquisition and resignation and furthermore the relationship between individual magistracies regarding the course of offices. The opening chapter deals with the term Roman magistracy itself and later with the principles governing magistracies as a whole as well as the division of offices into groups based on certain criteria. Likewise, the Roman course of offices - cursus honorum is an important part of the chapter as well as the insignia and privileges of the office that distinguished Roman magistrates from the ordinary citizens. The next two chapters deal with candidacy, campaigning for office and the criteria, that each candidate had to successfully fulfil to be voted into office. The... Římské republikánské magistratury Abstrakt Tato diplomová práce byla vytvořena za účelem podání uceleného náhledu na problematiku římských úřadů z období republiky. Vedle samotného výčtu jednotlivých republikánských úřadů a jejich pravomocí, které tvoří ústřední část této práce, se tato práce dále zabývá mnoha otázkami, které s pojmem římských republikánských magistratur úzce souvisí včetně otázek sociopolitických a právních. Důraz je kladen také na historické a společenské okolnosti vzniku jednotlivých úřadů, pravidel jejich zastávání, nabývání a skládání stejně tak jako na vztah mezi jednotlivými magistraturami navzájem v rámci systému úředního postupu. Úvodní kapitola se věnuje samotnému pojmu římské magistratury. Dále také jednotlivým zásadám, kterými se úřady řídily a dělení úřadů do jednotlivých skupin na základě určitých kritérií. Důležitou částí je rovněž systém římského úředního postupu - cursus honorum a dále úřední odznaky a výsady, kterých římští magistráti na rozdíl od obyčejných občanů užívali a požívali. Následující dvě části jsou věnované nejprve problematice kandidatury do úřadu, vedení volební kampaně a také kritériím, které musel každý kandidát pro úspěšné zvolení splňovat; a poté samotnému nabývání úřadu a jeho skládání. Čtvrtá a pátá kapitola se věnuje již jednotlivým republikánským... Keywords: římská republika; magistratury; úředníci; státní správa; Roman Republic; magistracies; officials; state administration Available in a digital repository NRGL
Římské republikánské magistratury

- 1 - Roman officials during the Republic Abstract This thesis was created with the aim to provide a comprehensive look into the problematics of Roman magistracies in the republican times. Appart from ...

Lacman, Jiří; Skřejpek, Michal; Falada, David
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases