Number of found documents: 216287
Published from to

Dříve vyslovená přání klientů se závažným onemocněním jako etický problém ve zdravotnictví
ŠUŠKOVÁ, Klára; CICHÁ, Martina
2019 - Czech
Diplomová práce se věnuje problematice institutu Dříve vyslovená přání a s tím související zdravotnické etiky, základním etickým principům ve zdravotnictví, základním lidským právům, především právu na sebeurčení a problematice umírání, problematice institutů v zahraničí. Problematika je sledována u všeobecných a praktických sester, pracujících v nemocnici. Je směřována na jejich postoje k tomuto institutu a informovanost o institutu. Vyplněním dotazníku totiž vyjádřili svůj názor a informovanost, čímž bylo umožněno hodnotit míru informovanosti a postoje v závislosti na typu oddělení, délce zdravotnické praxe a zkušenosti s uplatněním institutu v praxi. Díky těmto výsledkům můžeme konstatovat, že střední zdravotničtí pracovníci jsou o existenci institutu informováni a zastávají pozitivní postoje. Dále můžeme konstatovat, že zkušenost s uplatněním institutu v praxi způsobuje pozitivnější postoje. The diploma thesis deals with the problems of the Advance directives institute and related health ethics, basic ethical principles in health care, basic human rights, especially the right to self-determination and the issue of dying, the issue of institutes abroad. The issue is monitored by general and practical nurses working in the hospital. It is directed at their attitudes towards this institute and awareness of the institute. In fact, by filling in the questionnaire, they expressed their opinion and awareness, which allowed them to evaluate the level of awareness and attitude depending on the type of separation, the length of the medical practice and the experience of applying the institute in practice. Thanks to these results, we can state that middle-aged health professionals are informed about the existence of the institute and are in a positive attitude. Furthermore, we can say that the practice of applying the institute in practice causes more positive attitudes. Keywords: etika; etické principy; základní lidská práva; umírání; sebeurčení; dříve vyslovená přání; ethics; ethical principles; basic human rights; dying; self-determination; advance directives Available in digital repository of UPOL.
Dříve vyslovená přání klientů se závažným onemocněním jako etický problém ve zdravotnictví

Diplomová práce se věnuje problematice institutu Dříve vyslovená přání a s tím související zdravotnické etiky, základním etickým principům ve zdravotnictví, základním lidským právům, především právu ...

ŠUŠKOVÁ, Klára; CICHÁ, Martina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Fokusované záření gama v Mössbauerově spektroskopii: Od simulace k aplikaci
KOČIŠČÁK, Jan; NOVÁK, Petr
2019 - Czech
Cílem práce je vyvinout výpočetní simulaci, která dokáže simulovat distribuci záření skrze Mössbauerův mikroskop. Poté teoreticky vypočtené hodnoty porovnat s experimentálně naměřenými hodnotami a charakterizovat tak jednotlivé komponenty Mössbauerova mikroskopu. Dílčím cílem práce je určit účinnost fokusačního prvku MCX, následně pak charakterizovat tvar stopy svazku v ohnisku. Dále se práce věnuje srovnávání měřicí techniky fokusace a měřicí techniky stínění. Jedním z hlavních cílů je pomocí výpočetní simulace optimalizovat prostorové uspořádání Mössbauerova mikroskopu. The aim of this thesis is to develop a computational simulation which can simulate transmission through Mössbauer microscope. Than compare the theoretically calculated values with experimentally measured values and characterize individual components of the Mössbauer microscope. The partial aim of the work is to determine the effectiveness of the focusing element MCX, then to characterize the shape of the beam in the focus. Furthermore, the work is devoted to comparing focusing measurement techniques and shielding measuring techniques (using pinhole). One of the main goals is to optimize the spatial arrangement of the Mössbauer microscope using computational simulation. Keywords: Mössbauerův spektrometr; fokusace gama záření; Mössbauer spectrometer; polycapillary X-ray focusing Available in digital repository of UPOL.
Fokusované záření gama v Mössbauerově spektroskopii: Od simulace k aplikaci

Cílem práce je vyvinout výpočetní simulaci, která dokáže simulovat distribuci záření skrze Mössbauerův mikroskop. Poté teoreticky vypočtené hodnoty porovnat s experimentálně naměřenými hodnotami a ...

KOČIŠČÁK, Jan; NOVÁK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Properties of the nanoparticles prepared by seeded-growth method and their interaction with a protein
VILÍMOVÁ, Iveta; MACHALOVÁ ŠIŠKOVÁ, Karolína; VLČKOVÁ, Blanka
2019 - English
This work is focused on two-step synthesis of metal core-shell NPs prepared via seeded-growth method exploiting freshly or previously prepared seeds. The as-prepared colloidal systems of NPs are characterized using UV Vis spectroscopy, transmission electron microscopy (TEM), dynamic light scattering (DLS), and measurement of zeta-potential values. The direct influence of synthetic parameters and conditions on the characteristic properties of core-shell NPs consisting of the same (Ag-Ag NPs) or different (Au-Ag) plasmonic metal is demonstrated. The ability of the selected colloidal systems to enhance Raman scattering after the interaction with the selected protein, bovine serum, is tested out with surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) at two different excitation laser lines (532 and 785 nm). This work is focused on two-step synthesis of metal core-shell NPs prepared via seeded-growth method exploiting freshly or previously prepared seeds. The as-prepared colloidal systems of NPs are characterized using UV Vis spectroscopy, transmission electron microscopy (TEM), dynamic light scattering (DLS), and measurement of zeta-potential values. The direct influence of synthetic parameters and conditions on the characteristic properties of core-shell NPs consisting of the same (Ag-Ag NPs) or different (Au-Ag) plasmonic metal is demonstrated. The ability of the selected colloidal systems to enhance Raman scattering after the interaction with the selected protein, bovine serum, is tested out with surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) at two different excitation laser lines (532 and 785 nm). Available in the UPOL Library.
Properties of the nanoparticles prepared by seeded-growth method and their interaction with a protein

This work is focused on two-step synthesis of metal core-shell NPs prepared via seeded-growth method exploiting freshly or previously prepared seeds. The as-prepared colloidal systems of NPs are ...

VILÍMOVÁ, Iveta; MACHALOVÁ ŠIŠKOVÁ, Karolína; VLČKOVÁ, Blanka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vliv nízkofrekvenčního elektromagnetického pole na reaktivitu nanočástic kovového železa
VÍCHOVÁ, Viktorie; FILIP, Jan
2019 - Czech
Nanočástice kovového železa jsou velice slibným materiálem pro inovativní sanační technologii odstraňování kontaminantů, které mohou být v životním prostředí velmi perzistentní (např. chlorované organické sloučeniny). Cílem této práce je vytvoření experimentálního uspořádání a následné studium vlivu nízkofrekvenčního elektromagnetického pole na nanočástice kovového železa. Působení elektromagnetického pole na nanočástice kovového železa v kontaminovaném sedimentu je poměrně novým způsobem řízení jejich reaktivity. Experimenty v této práci byly provedeny i pro mikročástice a makročástice kovového železa a pro nanočástice a mikročástice magnetitu. Studie byla doplněna kompletní strukturní a fázovou analýzou použitých částic. Zerovalent iron nanoparticles are very promising materiál for innovative remediation technology for removing contaminants which could be very persistent in the enviroment (e.g. chlorinated organic compounds). The aim of this work is to create an experimental arrangement and to study the effect of low-frequency electromagnetic field on zerovalent iron nanoparticles. A relatively new method of controlling the reactivity of zerovalent iron nanoparticles can be achieved by applying an electromagnetic field to zerovalent iron nanoparticles in contaminated sediment. Experiments were also carried out for micro- and macroparcticles of zerovalent iron and for nano- and microparticles of magnetite. The study was supplemented by complete structural and phase analyses of the particles used. Keywords: nanočástice kovového železa; elektromagnetické pole; indukční ohřev; sanace; zerovalent iron nanoparticles; electromagnetic field; magnetic induction heating; remediation Available in digital repository of UPOL.
Vliv nízkofrekvenčního elektromagnetického pole na reaktivitu nanočástic kovového železa

Nanočástice kovového železa jsou velice slibným materiálem pro inovativní sanační technologii odstraňování kontaminantů, které mohou být v životním prostředí velmi perzistentní (např. chlorované ...

VÍCHOVÁ, Viktorie; FILIP, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Konstrukce duálního Mössbauerova spektrometru a adaptace pro dynamická měření
STEJSKAL, Aleš; NOVÁK, Petr
2019 - Czech
Práce se zabývá vývojem a konstrukcí duálního Mössbauerova spektrometru ovládaného digitálním řídicím systémem využívající hradlové pole a 32bitový mikrokontrolér. Řídicí systém byl navržen tak, aby bylo možné změnou softwaru provádět adaptace spektrometru. Duální spektrometr zvládá řídit nezávisle dva transducery a analyzovat signál ze dvou detektorů. Díky tomu lze měřit v nových měřicích konfiguracích jako je například rezonanční konfigurace (RMS) se statickým vzorkem. Ve druhé části práce je popsána adaptace řídicího systému duálního spektrometru pro konstrukci procesem triggrovaného Mössbauerova spektrometru (PTMS), který umožňuje měření rychlých procesů pomocí Mössbauerova jevu - dynamická měření. Dále jsou definovány a popsány podmínky dynamického měření a jsou popsána testovací měření, která ověřují funkčnost vyvinutého procesem triggrovaného spektrometru. This diploma thesis treats development of the dual Mössbauer spectrometer driven by the digital control system based on the FPGA and 32bit microcontroller. Functionality of the control system can be changed by the change of software and thus, functionality of the spectrometer can be adapted. The dual spectrometer can drive independently up to two transducers and it can analyse signal from up to two detectors. This allows to measure in new configuration like, for example, the resonant Mössbauer spectrometer (RMS) with static sample. Another part of the thesis describes an adaptation of the digital control system to develop process triggered Mössbauer spectrometer (PTMS), which offers fast processes measurement by means of Mössbauer spectroscopy -- the dynamic measurement. The conditions of dynamic measurement are defined and test measurements verifying functionality of the developed PTMS are described. Keywords: FPGA; hradlové pole; digitální řízení; digitální zpracování signálu; Mössbauerova spektroskopie; duální Mössbauerův spektrometr; rezonanční Mössbauerova spektroskopie (RMS); rezonanční detektor; paralelní konfigurace; dynamické měření; procesem triggrovaný Mössbauerův spektrometr (PTMS); FPGA; digital control system; DSP; Mössbauer spectroscopy; dual Mössbauer spectrometer; resonant Mössbauer spectroscopy (RMS); resonant detector; parallel configuration; dynamic measurement; process triggered Mössbauer spectrometer Available in digital repository of UPOL.
Konstrukce duálního Mössbauerova spektrometru a adaptace pro dynamická měření

Práce se zabývá vývojem a konstrukcí duálního Mössbauerova spektrometru ovládaného digitálním řídicím systémem využívající hradlové pole a 32bitový mikrokontrolér. Řídicí systém byl navržen tak, aby ...

STEJSKAL, Aleš; NOVÁK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Nanoimprint meets microuidics: development of high-resolution metal wires from nanoparticle ink filled capillaries
KŘIVOVÁ, Barbora; VŮJTEK, Milan; MAŠLÁŇ, Miroslav
2019 - English
V této diplomové práci je prezentován nový úsporný způsob přípravy kovových vodivých drátků v sub-mikrometrovém měřítku. Předložený proces je složen z metod, které jsou založeny na aplikaci inkoustu s obsahem nanočástic stříbra na předem vzorovaný polymerní substrát. Drátky jsou připraveny pomocí geometrického vymezení kapilárního plnění, které umožňuje rozlišení za hranicí rozlišení dosažitelného typickými inkoustovými technikami. Metody spin-coatingu a aerosol jet printingu, které jsou obvykle používány pro jiné účely, jsou diskutovány vzhledem k povrchovému omezení inkoustového šíření a tím přípravě drátků, které mohou být využity pro výrobu elektrodových řad a optických mřížek. Dále jsou diskutovány dvě metody spékání s ohledem na dodatečné zmenšení rozměrů struktur, ale zároveň udržení vysoké vodivosti. Navrhnutý proces je úsporný a univerzální způsob přípravy tištěné elektroniky, čímž se stává kandidátem pro budoucí techniku přípravy nanoelektroniky. A novel process for obtaining low-cost metal conductive wires in sub-micrometer range is presented in this diploma thesis. The methods are based on applying nanoparticle-based silver inks on pre-patterned polymer substrates, and wire fabrication is beyond the typical resolution of inking techniques by capillary lling and geometrical connement. The method of spin-coating and aerosol jet printing, usually used for dierent purposes, are discussed with the respect to surface connement and wire fabrication for manufacturing of electrode arrays and optical gratings. Two sintering post-processes are described to further decrease the structure dimensions while maintaining high wire conductivity. Thus, a low-cost and versatile process for printed electronics fabrication is designed as a candidate for future nanoelectronics production. Available in digital repository of UPOL.
Nanoimprint meets microuidics: development of high-resolution metal wires from nanoparticle ink filled capillaries

V této diplomové práci je prezentován nový úsporný způsob přípravy kovových vodivých drátků v sub-mikrometrovém měřítku. Předložený proces je složen z metod, které jsou založeny na aplikaci inkoustu s ...

KŘIVOVÁ, Barbora; VŮJTEK, Milan; MAŠLÁŇ, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Volnočasové aktivity osob s mentálním postižením
HEBNAR, Alexandr; PITNEROVÁ, Dagmar
2019 - Czech
Cílem výzkumu bude zkoumat využití nabídky volnočasových aktivit pro danou skupinu osob v regionu města Prostějov. Research of leisure time activities of people with mental disabilities are affected Keywords: volný čas; volnočasové aktivity; mentální retardace; Leisure activities; mental disabilities Available in digital repository of UPOL.
Volnočasové aktivity osob s mentálním postižením

Cílem výzkumu bude zkoumat využití nabídky volnočasových aktivit pro danou skupinu osob v regionu města Prostějov....

HEBNAR, Alexandr; PITNEROVÁ, Dagmar
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Příprava a vzdělávání žáků a pedagogů v oblasti bezpečnostních témat v Jihočeském kraji
KOSÁČKOVÁ, Jitka
2019 - Czech
Cílem diplomové práce je zjistit, jaká je příprava žáků a pedagogů v oblasti bezpečnostních témat a posoudit u vybraných subjektů jejich zapojení do vzdělávání v oblasti bezpečnosti v Jihočeském kraji. Teoretická část pojednává o vzdělávání a začlenění oblastí bezpečnostních témat do rámcových vzdělávacích programů. Podstatnou její částí je rozpracovaný rámcový vzdělávací program, ve kterém se stanovuje povinný obsah, podmínky vzdělávání a další povinné standardy. Byla provedena analýza právních norem, odborné literatury a vymezeny odborné pojmy, které se týkají řešené problematiky. Výzkumná část práce je zpracována zejména formou vlastního šetření a směřuje k naplnění cílů práce. Prvním cílem výzkumné části je posoudit zapojení vybraných subjektů do vzdělávání v oblasti bezpečnostních témat v Jihočeském kraji a zodpovězení výzkumné otázky "Jak se vybrané subjekty zapojují do vzdělávání bezpečnostních témat v Jihočeském kraji?". Při výzkumu je využit kvalitativní výzkum - metoda řízených rozhovorů s odpovědnými zástupci organizací zapojených do vzdělávání bezpečnostních témat v Jihočeském kraji. Druhým cílem bylo zjistit, jaký je současný stav přípravy pedagogů v oblasti bezpečnostních témat" a zodpovězení výzkumné otázky "Jaký je současný stav přípravy pedagogů v oblasti bezpečnostních témat?" Při výzkumu je využita metoda řízených rozhovorů s pedagogy vybraných základních škol Jihočeského kraje. Výsledky práce prokázaly, že současný stav zapojení vybraných organizací do vzdělávání bezpečnostních témat je na velmi dobré úrovni při realizaci preventivně výchovné činnosti a vydávání edukačních materiálů. Jednotlivé organizace přistupují při vzdělávání v oblasti bezpečnostních témat individuálně a pro školy je problematické vytvořit si ucelený přehled a využít nabídky programů a materiálů. Pedagogové se v bezpečnostních tématech vzdělávají a dále předávají žákům, ale chybí zde koordinovanost a systémovost. Odpovědi na výzkumné otázky celkem jednoznačně ukázaly, že všechny oslovené organizace prosazují názor na začlenění nového předmětu s tématy v oblasti bezpečnosti do vzdělávacího procesu. U pedagogů naopak převyšuje názor na nezavádění samostatného předmětu s bezpečnostní problematikou. The aim of this Master thesis is to discover how well pupils and teachers are prepared in the field of safety topics and to evaluate the participation of chosen subjects in the safety education in the South Bohemian Region. The theoretical part is concerned with the education and integration of safety topics in framework education programmes with an emphasis on an elaborated framework education programme establishing the obligatory content, terms of education and other obligatory standards. Furthermore, an analysis of legal rules and the technical literature is conducted and technical terms concerning the matter are defined. The empirical part of the thesis focuses primarily on an individual research and is aimed at fulfilling the goals of the thesis. The first aim of the empirical part is to assess the participation of chosen subjects in the safety topics education in the South Bohemian Region and to answer the research question "How do chosen subjects participate in the safety topics education in the South Bohemian Region?" For the research, the method of a qualitative research is employed, namely in the form of structured interviews with the representatives of the organizations participating in safety topics education in the South Bohemian Region. The second aim of this thesis is to discover how well the teachers are currently prepared in the field of safety topics and to answer the research question "How well are the teachers currently prepared in the field of safety topics?" The method of structured interviews with elementary school teachers in the South Bohemian Region is employed. The results of the research show that the current state of participation of chosen organizations in the safety topics education is in the process of preventive educational activity and publication of educational materials on a very good level. The organizations proceed in the process of safety topics education on an individual basis and it is therefore problematic for the schools to keep a good track of all offered programmes and materials and to use them. The teachers educate themselves in the field of safety topics and pass the knowledge further on the pupils, however without any coordination and systematic character. The answers to the research questions showed quite decidedly that all organizations promote the integration of a new school subject concerned with the safety topics in the educational system. On the other hand, the teachers hold the view that it is not necessary to introduce a separate subject on this topic. Keywords: hrozby; rizika; ochrana obyvatelstva; pedagog; preventivně výchovná činnost; vzdělávání; základní škola; žák; threats; risks; popular protection; teacher; preventive educational activity; education; elementary school; pupil Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Příprava a vzdělávání žáků a pedagogů v oblasti bezpečnostních témat v Jihočeském kraji

Cílem diplomové práce je zjistit, jaká je příprava žáků a pedagogů v oblasti bezpečnostních témat a posoudit u vybraných subjektů jejich zapojení do vzdělávání v oblasti bezpečnosti v Jihočeském ...

KOSÁČKOVÁ, Jitka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Vliv ošetřovatelské péče na riziko infekce u centrálních žilních vstupů
ADAMCOVÁ, Dana; RACLAVSKÝ, Vladislav; KISVETROVÁ, Helena
2019 - Czech
Vlivem správných ošetřovatelských postupů v péči o centrální žilní katétr se můžeme vyhnout komplikacím v nejzávažnější podobě, tj. katétrové sepsi. Cílem diplomové práce je zjistit a popsat, jak ošetřovatelská péče ovlivňuje infekci centrálních žilních katétrů u hospitalizovaných pacientů. Teoretická část práce seznamuje odbornou veřejnost s dohledanými publikovanými poznatky dané problematiky zabývající se typem centrálních žilních kanyl, typy krytí, desinfekčními roztoky a postupy péče o centrální žilní kanyly. Empirická část diplomové práce popisuje data sbíraná formou retrospektivní analýzy zdravotnické dokumentace, s celkovým počtem 102 pacientů. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin - s pozitivním mikrobiologickým nálezem a pacienti bez mikrobiologického nálezu na centrálním žilním katétru. Na základě výsledků výzkumného šetření se prokázalo, že typ desinfekce ani krytí není signifikantním ke vzniku infekce. Intervence, směřující ke snižování počtu dní zavedení katétru, se prokázala jako velmi významná. K předcházení katétrových infekcí je nezbytně nutná profesionální ošetřovatelská péče. Mezi preventivní prvky bychom mohli zařadit transparentní krytí s Chlorhexidinem, desinfekci s chlorhexidinem 2% - dle doporučení Central Diseases Control. Uvedené prvky by měli být součástí standardních ošetřovatelských postupů a uvedeny jednotně v praxi. Due to the correct nursing procedures in the care of the central venous catheter (CVC), we can avoid complications in the most serious form, ie catheter sepsis. The aim of this thesis is to find out and describe how nursing care affects the infection of central venous catheters in hospitalized patients. The theoretical part of the thesis acquaints the professional community with the published findings of the issue, dealing with the type of central venous cannulas, types of coverings, disinfectant solutions and procedures for the care of central venous cannulas. The empirical part of the thesis describes facts collected in the form of retrospective analysis of medical documentation, with a total of 102 patients. Patients were divided into two groups - with a positive microbiological finding and patients without a microbiological finding in CVC. Based on the results of the research, at the University Hospital in Olomouc, was found that the type of disinfection and dressing is not an indicator of infection. The intervention to reduce number of days of catheter insertion has been shown to be very significant. The professional nursing care is essential to prevent catheter infections. Among the preventive elements we could include transparent covering with Chlorhexidine, disinfection with chlorhexidine 2 % - as recommended by Central Diseases Control. These elements should be part of standard nursing procedures and be uniformly applied in practice. Keywords: Centrální žilní katétr; ošetřovatelská péče; krytí; desinfekce; chlorhexidin; kolonizace katetrů; CRBSI; Central venous cathether; nursing care; dressing; desinfection; chlorhexidin; colonization of cathethers; CRBSI Available in digital repository of UPOL.
Vliv ošetřovatelské péče na riziko infekce u centrálních žilních vstupů

Vlivem správných ošetřovatelských postupů v péči o centrální žilní katétr se můžeme vyhnout komplikacím v nejzávažnější podobě, tj. katétrové sepsi. Cílem diplomové práce je zjistit a popsat, jak ...

ADAMCOVÁ, Dana; RACLAVSKÝ, Vladislav; KISVETROVÁ, Helena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vyhodnocení in situ experimentů jaderného dopředného rozptylu
BUŘVALOVÁ, Anežka; PROCHÁZKA, Vít; PECHOUŠEK, Jiří
2019 - Czech
Experimenty jaderného dopředného rozptylu jsou vhodnou metodou ke zkoumání magnetického a strukturního uspořádání. Slouží také k určování fázového složení, sledování chemických reakcí a sledování kinetiky těchto procesů. Tato práce vznikla na základě měření jaderného dopředného rozptylu na stanici P01 v DESY v Hamburku, kde byly studovány reakce hematitu s cílem vytvořit sloučeniny s vyšším oxidačním stavem. Data z těchto experimentů byla uspořádána a vybrané experimenty byly analyzovány pomocí softwaru CONUSS a Hubert. The nuclear forward scattering is a suitable method for investigation of magnetic and structural arrangement within solid materials. It is also used to determine phase composition as well as to observe chemical reactions and the kinetics of these processes. This thesis focuses on the evaluation of nuclear forward scattering experiments performed at the station P01 in DESY, Hamburg. Chemical reactions of hematite were thoroughly studied with respect to the formation of high valent states. The acquired data in this thesis was fitted using the Hubert software and subsequently interpreted. Keywords: Jaderný dopředný rozptyl; hyperjemné magnetické štěpení; kvadrupólové štěpení; Lamb-Mössbauerův faktor; in situ experimenty; Nuclear forward scattering; hyperfine magnetic field; quadrupole splitting; Lamb-Mössbauer factor; in situ experiments Available in digital repository of UPOL.
Vyhodnocení in situ experimentů jaderného dopředného rozptylu

Experimenty jaderného dopředného rozptylu jsou vhodnou metodou ke zkoumání magnetického a strukturního uspořádání. Slouží také k určování fázového složení, sledování chemických reakcí a sledování ...

BUŘVALOVÁ, Anežka; PROCHÁZKA, Vít; PECHOUŠEK, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases