Number of found documents: 223676
Published from to

Bezpečnost zdraví-role bezpečnostního sektoru v boji proti vzplanutí Ebola 2014 v Sierra Leone
Dabo, Mohamed Sidique; Torney, Diarmuid; Tesař, Jakub; Butler, Eamonn
2020 - English
This study assessed the role of the security sector in combating the 2014 Ebola outbreak in Sierra Leone. In achieving the overall goal of the study, the assessment broadly covered the following: examined the national response structure before the outbreak; the emergence of Ebola and conspiracy theories in Sierra Leone, ascertained the early national Ebola response structure; the transition and composition to a new response architecture; assessed the effectiveness of policies and strategies by the security sector in combating Ebola; ascertained whether the effects of policies and strategies implored by the security sector in response to the outbreak; evaluated the impact of civil-military relations in combating the outbreak; and in the end examined the overall challenges in terms of the security sector's roles, and policies and strategies implored in responding to the outbreak. These areas broadly correspond to some of the objectives in response to the security sector's roles. Based on findings from assessing the areas stated above, the study has argued that the role played by the security sector in combating the 2014 Ebola outbreak have been largely effective. But while the role of the security sector has been largely positive, but this is not without many other factors - notably without the... Available in a digital repository NRGL
Bezpečnost zdraví-role bezpečnostního sektoru v boji proti vzplanutí Ebola 2014 v Sierra Leone

This study assessed the role of the security sector in combating the 2014 Ebola outbreak in Sierra Leone. In achieving the overall goal of the study, the assessment broadly covered the following: ...

Dabo, Mohamed Sidique; Torney, Diarmuid; Tesař, Jakub; Butler, Eamonn
Univerzita Karlova, 2020

Pohlavní dimorfismus lebky a jeho změny během senescence
Fleischmannová, Nikola; Velemínská, Jana; Bigoni, Lucie
2020 - Czech
The thesis deals with the influence of age changes on the expression of sexual dimorphism of the skull of individuals in the Czech population. Thesis follow the previous study of Musilová and colleagues (2016) that reveals a significant reduction of size and shape sexual dimorphism in French population. It is important to verify this trend on multipopulation data because of the significant effect of population affinity on manifestation of sex-specific craniofacial traits. Incorrect sex classification could affect the remaining parameters forming the individual's biological profile. Large-scale data of the heads of the Czech population obtained by computer tomography were analyzed, and only exocranial surfaces were subsequently isolated. The group consisted of 142 individuals, of whom 59 were women aged 21 to 85 years. Men were represented by 83 individuals in the age range of 21 to 87 years. Significant sexual dimorphism was identified in all age categories in the form and shape of the skull and was concentrated in the area of the superciliary arches and glabela, the zygomatic arches, mastoid process and protuberantia occipitalis externa. With increasing age, there was a decrease in sexual dimorphism due to shape changes, not size changes, in the area of the superciliary arches, the root of the... Diplomová práce se zabývala vlivem věkových změn na projev pohlavního dimorfismu lebky jedinců české populace. Navazuje tak na předchozí studii Musilové a kolektivu (2016), která odhalila signifikantní pokles velikostního i tvarového pohlavního dimorfismu se snižujícím se věkem u jedinců francouzské národnosti. Vzhledem k významnému vlivu populační afinity na manifestaci populačně specifických kraniofaciálních znaků je důležité ověřit tento trend na multipopulačních datech. Nesprávná klasifikace pohlaví by dále mohla ovlivňovat zbývající parametry tvořící biologický profil jedince. Analyzována byla velkoobjemová data hlav české populace získaná počítačovou tomografií, ze kterých byly následně izolovány pouze exokraniální povrchy. Soubor tvořilo 142 jedinců, z čehož 59 jedinců představovaly ženy ve věku od 21 do 85 let. Mužů bylo zastoupeno 83 ve věkovém rozmezí od 21 do 87 let. Signifikantní pohlavní dimorfismus byl identifikován ve všech věkových kategoriích ve formě i tvaru lebky a byl lokalizován se do oblasti nadočnicových oblouků a glabely, jařmových oblouků, bradavkových výběžků a protuberantia occipitalis externa. S rostoucím věkem byl zaznamenán pokles pohlavního dimorfismu vlivem tvarových změn, nikoliv velikostních, v oblasti nadočnicových oblouků, kořene nosu, jařmových oblouků a v týlní... Available in a digital repository NRGL
Pohlavní dimorfismus lebky a jeho změny během senescence

The thesis deals with the influence of age changes on the expression of sexual dimorphism of the skull of individuals in the Czech population. Thesis follow the previous study of Musilová and ...

Fleischmannová, Nikola; Velemínská, Jana; Bigoni, Lucie
Univerzita Karlova, 2020

Frekvence a význam genetických změn v genomu leukemických buněk u dětí s T-ALL
Sládková, Lucie; Zemanová, Zuzana; Březinová, Jana
2020 - Czech
T-ALL (T-cell acute lymphoblastic leukemia) is identified in 10-15 % cases of pediatric acute lymphoblastic leukemia and it is a clinically and genetically heterogeneous disease. About 50 % of patients have normal karyotype and although a number of cryptic recurrent chromosome aberrations have been reported their prognostic significance is not entirely clear. The aim of the study was to analyze bone marrow cells of children with T-ALL using cytogenomic methods to determine the frequency of cryptic aberrations and to assess their importance for disease prognosis. We examined diagnostic samples of 67 children with T-ALL (19 girls and 48 boys, median age 8 years). We analyzed the changes by G- banding, I-FISH (Dako, Abbott) and MLPA (MRC-Holland) methods. We detected cryptic aberrations in 60 children (91 %). The most frequent changes were deletions of the CDKN2A gene (48×) which were usually observed in combination with other changes and aberrations of loci for TCR genes (20×). TLX3 gene rearrangements were detected in 18 cases and were never associated with rearrangements of TCR loci. Complex karyotype was detected in 10 patients with recurrent breakpoints 5q35 and 10q24. 45 patients live in the first or second complete remission, relapse occurred in 14 children and 20 died. Statistical analysis of... T-ALL (T-buněčné akutní lymfoblastické leukemie) představují 10−15 % dětských akutních lymfoblastických leukemií a jedná se o klinicky i geneticky heterogenní onemocnění. Zhruba 50 % nemocných má normální karyotyp, a přestože byla popsána řada kryptických rekurentních chromosomových aberací, jejich prognostický význam není zcela jasný. Cílem studie bylo detailně analyzovat buňky kostní dřeně dětí s T-ALL pomocí cytogenomických metod, určit frekvenci kryptických aberací a posoudit jejich význam pro prognózu onemocnění. Vyšetřili jsme diagnostické vzorky u 67 dětí s T-ALL (19 dívek a 48 chlapců, medián věku 8 let). Získané změny jsme analyzovali metodami G-pruhování, I-FISH (Dako, Abbott) a MLPA (MRC-Holland). Chromosomové aberace jsme detekovali u 60 dětí (91 %). Nejčastějšími změnami byly delece genu CDKN2A (48×), které jsme pozorovali obvykle v kombinaci s dalšími změnami. Dále přestavby lokusů pro TCR geny (20×). Přestavby genu TLX3 jsme detekovali v 18 případech a nikdy nebyly asociovány s přestavbami TCR lokusů. Komplexní karyotyp jsme prokázali u 10 nemocných s rekurentními zlomovými místy 5q35 a 10q24. 47 pacientů žije v první nebo druhé kompletní remisi, relaps onemocnění se vyskytl u 14 dětí a 20 jich zemřelo. Statistická analýza OS i EFS se významně lišila pouze pro parametr TRA/TRD (p =... Keywords: akutní leukémie dětského věku; T-ALL; kryptické chromosomové aberace; G-pruhování; I-FISH; MLPA; childhood acute leukemias; T-ALL; cryptic chromosomal aberrations; G-banding; I-FISH; MLPA Available in a digital repository NRGL
Frekvence a význam genetických změn v genomu leukemických buněk u dětí s T-ALL

T-ALL (T-cell acute lymphoblastic leukemia) is identified in 10-15 % cases of pediatric acute lymphoblastic leukemia and it is a clinically and genetically heterogeneous disease. About 50 % of ...

Sládková, Lucie; Zemanová, Zuzana; Březinová, Jana
Univerzita Karlova, 2020

Lidská onemocnění způsobená zárodečnými mutacemi Hedgehog signální dráhy
Trsová, Iva; Křepelová, Anna; Vícha, Aleš
2020 - Czech
The Hedgehog signalling pathway is involved in regulation of differentiation of embryonic cells, in body patterning, in development of brain, bone, muscle, gastrointestinal tract, lungs, and in maintenance and regeneration of adult tissues. The pathway includes more than 10 proteins: receptors, coreceptors, ligands, transcription effectors and repressors, linked in complex functional interactions. Disruption of the hedgehog signalling during embryogenesis can lead to a serious developmental disorder - to holoprosencephaly. Loss-of- function mutations of PTCH1 lead to Gorlin syndrome - a hereditary predisposition to basal cell carcinoma associated with anomalies of brain, scull, vertebrae, and ribs. Both holoprosencephaly and Gorlin syndrome have been shown to be genetically heterogeneous, both can be caused by germline mutations of several genes of the Hedgehog signalling pathway. From 2006 to 2016, the PTCH1 gene was analysed for diagnostic purposes in 70 unrelated patients with suspicion of Gorlin syndrome (MIM 109400) referred to the Department of Biology and Medical Genetics, 2nd Medical School and University Hospital Motol, Prague. A pathogenic variant of the PTCH1 gene was detected in 35 (50%) of patients. No mutation was found in 35 patients, 10 of them fulfilled, and 25 of them did not... Hedgehog signální dráha se účastní řízení diferenciace embryonálních buněk, segregace těla, vývoje mozku, skeletu, svalstva, gastrointestinálního traktu, plic a udržování a regenerace tkání dospělého jedince. Dráha obsahuje více než 10 proteinů: receptorů, koreceptorů, ligandů, transkripčních efektorů a represorů zapojených do komplexních funkčních interakcí. Porucha hedgehog signalizace během embryonálního vývoje může vést k závažné vývojové vadě - holoprosencefalii. Mutace způsobující ztrátu funkce PTCH1 vedou ke Gorlinovu syndromu - hereditární predispozici k basocelulárnímu karcinomu, asociované s anomáliemi mozku, lebky, obratlů a žeber. Bylo zjištěno, že holoprosencefalie i Gorlinův syndrom jsou geneticky heterogenní, mohou být způsobeny zárodečnými mutacemi různých genů Hedgehog signální dráhy. V letech 2006-2016 byl v Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN v Motole pro diagnostické účely analyzován gen PTCH1 u 70 nepříbuzných nemocných s podezřením na Gorlinův syndrom (MIM 109400). U 35 (50 %) z nich byla zjištěna patogenní varianta v genu PTCH1, u 10 nemocných, kteří splňovali diagnostická kritéria a 25 nemocných, kteří kritéria nesplňovali, nebyla příčina onemocnění zjištěna. Předmětem této studie bylo rozšířit diagnostické možnosti u Gorlinova syndromu a u holoprosencefalie a... Available in a digital repository NRGL
Lidská onemocnění způsobená zárodečnými mutacemi Hedgehog signální dráhy

The Hedgehog signalling pathway is involved in regulation of differentiation of embryonic cells, in body patterning, in development of brain, bone, muscle, gastrointestinal tract, lungs, and in ...

Trsová, Iva; Křepelová, Anna; Vícha, Aleš
Univerzita Karlova, 2020

Zastřešení zimního stadionu v Praze
Mikeš Karel; Robert Spálenský; Václavík Roman
2020 -
Diplomová práce se zabývá tématem dřevěných nosných konstrukcí. V diplomové práci je řešen statický návrh nosné dřevěné konstrukce sportovní haly pro zimní sporty, dle platných norem ČSN EN. Součástí práce je výpočet zatížení, stanovení kombinací, posouzení nosných prvků a spojů. Výstupem diplomové práce je statický výpočet a přílohy v podobě výkresové dokumentace. Řešena nebyla dispozice ani návrh základových konstrukcí.The thesis is focus on glulam wooden structures. Thesis theme is winter sport structure in Prague. Thesis deals with design of structure according to Czech standards CSN EN. Part of the thesis is design timber joints too. As the results of thesis is static calculation and technical drawings. Keywords: Hala pro zimní sporty; Lepené lamelové dřevo; Rostlé dřevo; Trojkloubový oblouk; Příhradová vaznice; Statický výpočet; Výpočet spojů; Winter - sports hall; Glue laminated timber; Solid wood; Three joint arch; Truss beam; Statical calculation; Timber joints calculation Available at various departments of the ČVUT.
Zastřešení zimního stadionu v Praze

Diplomová práce se zabývá tématem dřevěných nosných konstrukcí. V diplomové práci je řešen statický návrh nosné dřevěné konstrukce sportovní haly pro zimní sporty, dle platných norem ČSN EN. Součástí ...

Mikeš Karel; Robert Spálenský; Václavík Roman
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Dřevěná administrativní budova
Jára Robert; Jakub Váňa; Pošta Radek
2020 -
Předmětem diplomové práce je statický návrh a posouzení dřevěné administrativní budovy. Diplomová práce zahrnuje technickou zprávu popisující navržené řešení, postup provádění a vyhodnocení výsledků protlačovacích zkoušek provedených pro zvolené řešení stropní konstrukce. Hlavní náplní je pak statický výpočet, který obsahuje posouzení hlavních nosných prvků zvoleného návrhu a vybraných detailů. Součástí statického výpočtu je i výpočet požární odolnosti vybraných prvků. Práce zahrnuje také výkresovou dokumentaci navržených konstrukcí.The subject of the diploma thesis is the static design and assessment of the wooden administrative building. The diploma thesis include a technical report describing the proposed solution, imlementation process and evaluating the results of the push test make for the chosen solution of the floor structure. The main content is the static cakculation, witch includes an assessment of the main load-bearing elements of the chosen design and selected details. The static calculation also include the calculation of the fire resistence of selected elements. The thesis also includes drawing documentation of designed structures. Keywords: Administrativní budova; posouzení; výztuž; dřevo; beton; požární odolnost; stropní panel; zkouška; Administrative building; assessment; reinforcement; wood; concrete; fire resistence; precast floor slab; test Available at various departments of the ČVUT.
Dřevěná administrativní budova

Předmětem diplomové práce je statický návrh a posouzení dřevěné administrativní budovy. Diplomová práce zahrnuje technickou zprávu popisující navržené řešení, postup provádění a vyhodnocení výsledků ...

Jára Robert; Jakub Váňa; Pošta Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Konstrukce dřevěné haly v Sušici
Mikeš Karel; Anežka Suchá; Honsejk Pavel
2020 -
Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením dřevěné nosné konstrukce sportovní haly v Sušici. Jedná se o jednolodní stavbu s plochou střechou a rozponem 34 m. Práce se zabývá především návrhem hlavních vazeb, detailně posuzuje kruhový kolíkový spoj rámového rohu a zkoumá vliv jeho tuhosti na přerozdělení ohybových momentů a určení vzpěrných délek. Dále řeší problém velkého průhybu u prostě uložených mezilehlých příčlí.The thesis deals with the design of the wooden load-bearing structure of the sports hall in Sušice. It is a single-nave building with a flat roof and a span of 34 m. The thesis deals mainly with the design of the main elements, examines in detail the circular pin joint of the frame corner and examines the influence of its stiffness on redistribution of bending moments and determination of buckling lengths. Furthermore, it solves the problem of large deflection in simply laid beams. Keywords: dřevěná sportovní hala; kolíkový spoj; tuhost rámového rohu; wooden sports hall; pin joint; frame corner stiffness Available at various departments of the ČVUT.
Konstrukce dřevěné haly v Sušici

Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením dřevěné nosné konstrukce sportovní haly v Sušici. Jedná se o jednolodní stavbu s plochou střechou a rozponem 34 m. Práce se zabývá především ...

Mikeš Karel; Anežka Suchá; Honsejk Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Dřevěná rozhledna
Mikeš Karel; Daniel Švaříček; Enderla Miroslav
2020 -
Obsahem této diplomové práce je statický výpočet a popis konstrukčního řešení dřevěné vyhlídkové věže umístěné na vrchu Císařský kámen v nadmořské výšce 637 m.n.m., která se nachází jihozápadním směrem od města Liberce. Pro výpočet a posouzení jednotlivých prvků konstrukce jsem použil výpočetní model v programu Scia Engineer. Podkladem pro návrh byla dřevěná rozhledna, která byla na Císařském kameni v provozu mezi lety 2009 až 2017.The content of this thesis is a static design and the construction description of the observation tower. The observation tower is situated on the Císařský kámen hill near Liberec. I created 3D model in software Scia Enginner for assessment of supporting elements. The basis plans for the construction was a timber lookout tower on the Císařský kámen hill build in 2009. Keywords: Rozhledna; dřevěná konstrukce; spoje; Observation tower; timber construction; joints Available at various departments of the ČVUT.
Dřevěná rozhledna

Obsahem této diplomové práce je statický výpočet a popis konstrukčního řešení dřevěné vyhlídkové věže umístěné na vrchu Císařský kámen v nadmořské výšce 637 m.n.m., která se nachází jihozápadním ...

Mikeš Karel; Daniel Švaříček; Enderla Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Vícepodlažní dřevostavba
Jára Robert; Jakub Mejstřík; Pošta Radek
2020 -
Práce se zabývá návrhem vícepodlažní dřevostavby, která je rozdělena na prefabrikované celky smontované na staveništi. Pro prvky nosných konstrukcí je ve srovnatelné míře použito lepené lamelové dřevo a rostlé dřevo. Pro první nadzemní podlaží a ztužující podlaží je použita železobetonová konstrukce. V úvodní části je souhrnně popsáno konstrukční řešení budovy. Další, hlavní část práce se zabývá detailním statickým návrhem. Únosnost a deformace konstrukce je ověřena pro montážní stav (pro jednotlivé prefabrikované celky) i pro výsledné působení budovy po ukončení výstavby. V závěru práce jsou navrženy nejvýznamnější spoje v konstrukci. Přiložena je technická zpráva a výkresová dokumentace.This work deals with the design of a multi-storey timber building. The building is divided into prefabricated parts that are assembled in-situ. The load-bearing structural elements are made of glued laminated timber (GLT) and softwood timber. The ground floor and two strengthened floors are made of reinforced concrete. Firstly, the overall design of the building is described. Secondly, detailed structural calculations are provided. The load-bearing capacity and deformations of the structure are checked both during assembly (for individual prefabricated parts) and after assembly of the building. Finally, the most important joints of the structure are designed. The work is complemented by technical drawings and a summary of the structural solution. Keywords: Vícepodlažní dřevostavba; Prefabrikovaná budova; Lepené lamelové dřevo; Multi-storey Wooden Building; Prefabricated Building; Glued Laminated Timber Available at various departments of the ČVUT.
Vícepodlažní dřevostavba

Práce se zabývá návrhem vícepodlažní dřevostavby, která je rozdělena na prefabrikované celky smontované na staveništi. Pro prvky nosných konstrukcí je ve srovnatelné míře použito lepené lamelové dřevo ...

Jára Robert; Jakub Mejstřík; Pošta Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Dřevěná konstrukce zastřešení zimního stadionu
Kuklíková Anna; Jan Machovec; Šťastný Radek
2020 -
Diplomová práce je zaměřena na návrh nosných prvků a vybraných detailů dřevěné konstrukce zastřešení zimního stadionu. Zimní stadion se bude nacházet ve městě Písek v jižních Čechách. Hlavním nosným prvkem haly je trojkloubový rám z lepeného lamelového dřeva. Styk stojky a příčle rámu je řešen jako kolíkový spoj. Součástí zimního stadionu bude rovněž vnitřní železobetonová tribuna pro diváky. Diplomová práce se skládá ze statického výpočtu, technické zprávy a výkresové dokumentace.This master’s thesis is focused on static design of supporting elements and selected details of a timber roof construction of a winter stadium. The winter stadium is situated in Písek city in south Bohemia region. The main supporting element is a timber 3-joint framework made from glued laminated wood. Connection of a column and rung is designed as a wood dowel joint. There is a reinforcement concrete tribune in a interior part of the stadium. The master’s thesis is consist of a static calculation, technical report and drawing documentation. Keywords: lepené lamelové dřevo; vazník; rámová konstrukce; rámový roh; zimní stadion; Glued laminated wood; girder; framework; timber frame knee; winter stadium Available at various departments of the ČVUT.
Dřevěná konstrukce zastřešení zimního stadionu

Diplomová práce je zaměřena na návrh nosných prvků a vybraných detailů dřevěné konstrukce zastřešení zimního stadionu. Zimní stadion se bude nacházet ve městě Písek v jižních Čechách. Hlavním nosným ...

Kuklíková Anna; Jan Machovec; Šťastný Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases