Number of found documents: 236458
Published from to

Rámec pro měření bezpečnostní kultury v letecké organizaci
Vittek Peter; Daniela Letanovská; Schneiderová Petra
2020 -
Diplomová práca sa zaoberá bezpečnostnou kultúrou v oblasti leteckej dopravy, konkrétne v oblasti vyvažovania lietadiel. V práci sú zhrnuté definície pojmov bezpečnosť a bezpečnostná kultúra. Pozornosť je venovaná takisto aj legislatíve, ktorá vytvára právny rámec pre vznik bezpečnostnej kultúry v leteckých organizáciách. Opísané sú aj nástroje pre meranie bezpečnostnej kultúry a následná tvorba systému pre meranie bezpečnostnej kultúre v oblasti vyvažovania lietadiel.The diploma thesis deals with the safety culture in the field of air transportation, specifically in the field of Load Control. The work summarizes the definitions of the terms safety and safety culture. Attention is also paid to legislation that creates a legal framework for the creating of a safety culture in aviation organizations. Decribed are tools for measuring safety culture and the subsequent creation of a system for measuring safety culture in the field of load control. Keywords: bezpečnosť; bezpečnostná kultúra; legislatíva; meranie bezpečnostnej kultúry; hmotnosť a vyváženie; nákladový list; Hudsonov model vyspelosti bezpečnostnej kultúry; safety; safety culture; legislation; measuring of safety culture; weight and balance; load sheet; Hudson´s maturity model of safety culture Available in digital repository of ČVUT.
Rámec pro měření bezpečnostní kultury v letecké organizaci

Diplomová práca sa zaoberá bezpečnostnou kultúrou v oblasti leteckej dopravy, konkrétne v oblasti vyvažovania lietadiel. V práci sú zhrnuté definície pojmov bezpečnosť a bezpečnostná kultúra. ...

Vittek Peter; Daniela Letanovská; Schneiderová Petra
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Vzdálené řízení pro vojenské využití
Kraus Jakub; Alexandra Kostrhúnová; Vyklický Vladimír
2020 -
Předmětem diplomové práce „Vzdálené řízení pro vojenské použití“ je návrh zavedení systému vzdáleného řízení na vybraná armádní letiště v rámci České republiky. Práce obsahuje popis funkce systému vzdáleného řízení spolu s přehledem jeho využití v rámci Evropy. V práci je dále rozebrána vhodnost a způsob zavedení systému vzdáleného řízení na čtyři vojenská letiště.The subject of the thesis "Remote Control for Military Use" is a proposal for the introduction of a remote control system for selected military airports within the Czech Republic. Thesis contains a description of the function of the system together with an overview of its use in Europe. The work also discusses the suitability and method of introducing the remote control system to four military airports. Keywords: armáda České republiky; Evropská unie; letiště; řídící věž; řízení letového provozu; systém vzdáleného řízení; vzdušné síly; air force; airport; air traffic control; army of the Czech Republic; European Union; remote control system; TWR Available in digital repository of ČVUT.
Vzdálené řízení pro vojenské využití

Předmětem diplomové práce „Vzdálené řízení pro vojenské použití“ je návrh zavedení systému vzdáleného řízení na vybraná armádní letiště v rámci České republiky. Práce obsahuje popis funkce systému ...

Kraus Jakub; Alexandra Kostrhúnová; Vyklický Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Analýza implementace PBN přiblížení pro GA na nepřístrojových drahách
Kraus Jakub; Kateřina Machula Půlpánová; Kvítek Tomáš
2020 -
Tato diplomová práce se zabývá implementačním procesem, analýzou současných regulačních scénářů a možnosti dosažení implementace PBN (Performance Based Navigation) přiblížení pro všeobecné letectví (GA) na nepřístrojové dráhy v České republice. Po zanalyzování současného stavu v České republice a v zahraničí, jsou uvedeny provozní analýzy bezpečnosti přístrojového přiblížení na nepřístrojové dráhy při současném znění předpisů řady L. Z analýzy implementací PBN přiblížení v zahraničí vyplývají návrhy změn pro zajištění PBN přiblížení na nepřístrojových drahách. V poslední kapitole je zhodnocení navrženého řešení a předpokládaný budoucí vývoj pro Českou republiku.This diploma thesis deals with the implementation process, analysis of current regulatory scenarios, and the possibility of achieving the implementation of PBN (Performance Based Navigation) Approach for General Aviation (GA) at Non-Instrument Runways in the Czech Republic. An operational analysis of the safety of Instrument Approaches to Non-Instrument Runways is performed with the current wording of L-series Regulations after analyzing the current situation in the Czech Republic and abroad. The last chapter evaluates the proposed solution and the expected future development for the Czech Republic. Keywords: PBN; RNAV; RNP; GNSS; navigační výkonnost; nepřístrojová dráha; ATZ; RMZ; výcvik; AFIS; vzdušný prostor třídy G; letiště; EGNOS; meteorologické podmínky; mitigační procesy; implementační plán; PBN; RNAV; RNP; GNSS; Navigational Performance; Non-Insturment Runway; ATZ; RMZ; Training; AFIS; Airpsace class G; Aerodrome; EGNOS; meteorological conditions; Mitigation Procedures; Implementation Plan Available in digital repository of ČVUT.
Analýza implementace PBN přiblížení pro GA na nepřístrojových drahách

Tato diplomová práce se zabývá implementačním procesem, analýzou současných regulačních scénářů a možnosti dosažení implementace PBN (Performance Based Navigation) přiblížení pro všeobecné letectví ...

Kraus Jakub; Kateřina Machula Půlpánová; Kvítek Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2020

ZAHRADNÍ PRVEK
Streit Filip; Markéta Vápeníková; Viktora Lukáš
2020 -
Cílem této diplomové práce je návrh ptačího krmítka na základě specifického zadání od konkrétní firmy. Analytickou částí práce je rešerše již existujících krmítek i vlastní výzkum testováním. Výsledkem práce je návrh ptačího krmítka, které dbá na všechny důležité aspekty doporučené ornitologem a zároveň představuje zcela originální design.The purpose of this diploma thesis is to design a bird feeder on the basis of a specific assignment of a specific company. The analytical part of the thesis is a research of existing bird feeders and also own research by testing. The result of the thesis is a design of a bird feeder which follows all the recommendations from the ornithologist and represents an original design. Keywords: pták; ptačí; krmítko; krmení; design; bird; feeder; feeding; design; birding Available in digital repository of ČVUT.
ZAHRADNÍ PRVEK

Cílem této diplomové práce je návrh ptačího krmítka na základě specifického zadání od konkrétní firmy. Analytickou částí práce je rešerše již existujících krmítek i vlastní výzkum testováním. ...

Streit Filip; Markéta Vápeníková; Viktora Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Analýza podmínek vzniku námrazy na vrtulích multikoptér
Keller Ladislav; Martin Luner; Horák Jan
2020 -
Diplomová práce „Analýza podmínek vzniku námrazy na vrtulích multikoptéry“ pojednává o námrazových podmínkách a jejich vlivu na bezpilotní letadla, se zaměřením na multikoptéry. Cílem práce je analyzovat podmínky, při kterých dochází k námraze vrtulí multikoptér a následné vyhodnocení jejich nehod s námrazou spojené. V závěru práce probíhá experimentální měření vlivu adiabatického ochlazování na teplotu vrtule a ověření, za jakých podmínek k námraze dochází. Součástí práce je doporučení pro minimalizaci vzniku námrazy na vrtulích multikoptéry.The diploma thesis "Analysis of the Condition of Icing on the Multicopter Propellers" deals with icing conditions and their impact on unmanned aircraft, especially multicopters. The main object of this thesis is to analyse the conditions under which icing of multicopters propellers occurs and the subsequent evaluation of their accidents associated with icing. At the end of the thesis, there is an experimental measurement of the adiabatic cooling effect affecting on the propeller temperature and verification of the conditions under which icing occurs. Part of the work is dealing with recommendation for minimizing the effect of icing on the multicopter propellers. Keywords: UA; UAV; Bezpilotní letoun; Multikoptéra; Podmínky vzniku námrazy; Námraza multikoptér; Nehody multikoptér způsobené námrazou; Adiabatické ochlazování vrtule; Unmanned aircraft; Unmanned Aerial Vehicle; Multicopter; Condition of icing; Icing of multicopter; Accident of multicopter caused by icing; adiabatic cooling of the proppeler Available in digital repository of ČVUT.
Analýza podmínek vzniku námrazy na vrtulích multikoptér

Diplomová práce „Analýza podmínek vzniku námrazy na vrtulích multikoptéry“ pojednává o námrazových podmínkách a jejich vlivu na bezpilotní letadla, se zaměřením na multikoptéry. Cílem práce je ...

Keller Ladislav; Martin Luner; Horák Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Využití malých jedno a vícemotorových letounů v Business Aviation
Keller Ladislav; Jakub Krejbich; Hajzler Ota
2020 -
Cílem této diplomové práce je srovnání malých jedno a vícemotorových letounů v Business Aviation. Toto srovnání je provedeno na základě výsledků operační a finanční analýzy, které umožňují potenciálnímu zájemci o pořízení takového letadla vytvořit si jednoduchý obrázek o reálném provozu, a nahlédnout tak hlouběji do prestižního světa privátního letectví.The aim of the master's thesis is to compare small single-engine and multi-engine airplanes in Business Aviation. The comparison is based on the results of operational and financial analysis allowing a potential customer for the acquisition of such aircraft to get an idea of the real operation and look further into the prestigious world of private aviation. Keywords: Business Aviation; General Aviation; malý letoun; runway analýza; metoda vícekriteriálního rozhodování; fixní náklady; variabilní náklady; Business Aviation; General Aviation; small airplane; runway analysis; multiple-criteria decision analysis; fixed cost; variable cost Available in digital repository of ČVUT.
Využití malých jedno a vícemotorových letounů v Business Aviation

Cílem této diplomové práce je srovnání malých jedno a vícemotorových letounů v Business Aviation. Toto srovnání je provedeno na základě výsledků operační a finanční analýzy, které umožňují ...

Keller Ladislav; Jakub Krejbich; Hajzler Ota
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Koncepce integrace UAS do metodiky zásahu letištních hasičů
Hulínská Šárka; Lukáš Hofman; Sekyrová Kateřina
2020 -
Cílem diplomové práce Koncepce integrace UAS do metodiky zásahu letištních hasičů je vytvořit novou koncepci začlenění bezpilotních systémů při definovaných druzích zásahů letištních hasičů v CTR včetně implementace této koncepce do současné metodiky jednotek letištních hasičů. V této práci bylo využito poznatků z praxe jednotek HZS ČR se zaměřením na vybrané typy zásahů, kde je vhodná implementace UAS do metodiky zásahů letištních hasičů. První část této práce se zabývá současnou legislativou v oblasti bezpilotních systémů, včetně nově vzniklé legislativy, v další části jsou zmíněny vybrané zásahy profesionálních hasičů, při kterých bylo využito bezpilotního systému pro podpůrnou činnost velitele zásahu. V následujících kapitolách je řešena metodika vybraných typů zásahů a navržení nové metodiky pro využití UAS, k této metodice je dále popsána koordinace mezi stanovištěm ŘLP a letištními hasiči. Závěrečná část této práce obsahuje validaci koncepce, v které jsou využity poznatky z praktického záletu UAS v CTR. Stanovený cíl této práce byl splněn a navržená koncepce tak může napomoci k samotné realizaci pořízení UAS jednotkami letištních hasičů.The aim of the diploma thesis Conception of UAS integration into the methodology of airport firefighters is to create a new conception of integration of unmanned systems in defined types of airport firefighters in CTR, including the implementation of this conception in the current methodology of airport fire brigades. In this thesis, knowledge from the experience of units of the Fire and Rescue Service of the Czech Republic was used, focusing on selected types of interventions, where the implementation of UAS into the methodology of airport firefighters is appropriate. The first part of this work deals with current legislation in the field of unmanned systems, including new legislation, the next part mentions selected interventions of professional firefighters, which used an unmanned system for support activities of the intervention commander. The following chapters deal with the methodology of selected types of interventions and the design of a new methodology for the use of UAS, in addition to this methodology, the coordination between the ANS post and airport fire brigades is described. The final part of this thesis contains the validation of the conception, where the knowledge from the practical approach of UAS in CTR is used. The stated goal of this work was fulfilled and the proposed conception can help the actual implementation of the acquisition of UAS by airport fire brigades. Keywords: UAS; bezpilotní letadlo; řízení letového provozu; legislativa; koncepce; hasičská a záchranná služba; UAS - unmanned aerial system; drone; air traffic control; legislation; conception; fire and rescue service Available in digital repository of ČVUT.
Koncepce integrace UAS do metodiky zásahu letištních hasičů

Cílem diplomové práce Koncepce integrace UAS do metodiky zásahu letištních hasičů je vytvořit novou koncepci začlenění bezpilotních systémů při definovaných druzích zásahů letištních hasičů v CTR ...

Hulínská Šárka; Lukáš Hofman; Sekyrová Kateřina
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh a využití UAS při údržbě letadel
Keller Ladislav; Pavel Němeček; Absolon Stanislav
2020 -
Diplomová práce se zabývá návrhem bezpilotního systému, jež by měl sloužit k nahrazení některých úkonů prováděných při generální vizuální prohlídce letadla leteckými mechaniky. V teoretické části je rozebráno dosavadní použití bezpilotních systémů a možnost použití mnou navrženého UAS. Dále je v práci zdokumentována stavba a použité vybavení navrženého bezpilotního systému, jeho možné funkce, jejich propojení a návrh trasy okolo letounu. Pro zvýšení bezpečnosti bezpilotního systému je v práci zdokumentováno použití lidaru a jeho antikolizní funkce. V praktické části je popsána stavba UAS a jeho odzkoušení. V závěru práce je pak zhodnocení dosažených výsledků, návrhy vylepšení vybudovaného systému a návrhy zpracování získaných podkladů a jejich další případné zpracovaní.The diploma thesis is about design of unmanned aerial system, which should be used to replace some of the tasks of aircraft mechanics during general visual inspection of an aircraft. In the theoretical part there is a description of current usage of these systems in aircraft maintenance and proposal of usage of my UAS. Further, the building process and equipment used and its usage for UAS, its possible functions and their possible connections is described. A proposal of autonomous trajectory around an aircraft is documented afterwards. To increase safety of the UAS, Lidar usage and anti-collision function is documented in the thesis. In the practical part there is a description of construction of proposed UAS and its testing. Evaluation of the works done and acquired data from UAS as well as proposal of upgrading UAS, together with proposal of further usage of the data is written in the conclusion of the work. Keywords: UA; bezpilotní letadlo; kvadrokoptéra; vizuální prohlídka letadla; údržba letadel; lidar; autopilot; UAS; unmanned aircraft; quadcopter; general visual inspection; aircraft maintenance; lidar; autopilot Available in digital repository of ČVUT.
Návrh a využití UAS při údržbě letadel

Diplomová práce se zabývá návrhem bezpilotního systému, jež by měl sloužit k nahrazení některých úkonů prováděných při generální vizuální prohlídce letadla leteckými mechaniky. V teoretické části je ...

Keller Ladislav; Pavel Němeček; Absolon Stanislav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Vliv výstavby paralelní dráhy na rozvoj areálu Jih na letišti Václava Havla
Stojić Slobodan; Daniel Slivinský; Líkař Petr
2020 -
Předmětem diplomové práce „Vliv výstavby paralelní dráhy na rozvoj areálu Jih na letišti Václava Havla“ je návrh možných alternativ rozvoje areálu Jih na Letišti Václava Havla Praha a jejich ohodnocení, a to včetně výběru nejvhodnějšího řešení. Prostřednictvím těchto návrhů se hodnotí vliv výstavby nové paralelní dráhy na možnosti rozvoje této části letiště.The subject of the diploma thesis „Influence of the Parallel runway on the Prague Airport South area development“ is the proposal of possible scenarios of the development of the South area on the Prague Airport and their evaluation with the selection of the most suitable proposal. Thanks to this scenarios, it is possible to evaluate the influence of the new parallel runway on the development of this part of the airport. Keywords: Letiště Praha; paralelní dráha; rozvoj letiště; areál Jih; odbavovací plocha; terminály; cargo; hangáry; údržba; všeobecné letectví; Prague Airport; parallel runway; development of the airport; south part; apron; terminals; cargo; hangars; maintenance; general aviation Available in digital repository of ČVUT.
Vliv výstavby paralelní dráhy na rozvoj areálu Jih na letišti Václava Havla

Předmětem diplomové práce „Vliv výstavby paralelní dráhy na rozvoj areálu Jih na letišti Václava Havla“ je návrh možných alternativ rozvoje areálu Jih na Letišti Václava Havla Praha a jejich ...

Stojić Slobodan; Daniel Slivinský; Líkař Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Současné možnosti provozu bezpilotních leteckých systémů s hmotností nad 150 kg
Andrýsek Jan; Dávid Jaš; Krula Lukáš
2020 -
Kategorie certifikovaných bezpilotních letadel určených pro přepravu osob a nákladu reprezentuje novou vývojovou větev letectví v kontextu městské vzdušné mobility, jejímž cílem je přesun uspokojování části dopravních potřeb obyvatelstva v hustě osídlených oblastech do vzdušného prostoru. Tato diplomová práce vnáší přehled do problematiky certifikované kategorie bezpilotních letadel s ohledem na aktuální a budoucí výzvy a problémy. Diplomová práce popisuje evropský a místní český legislativní rámec týkající se bezpilotních letadel. Řeší také koncept městské vzdušné mobility s popisem vybraných, aktuálně vyvíjených projektů, rizika spojená s provozem bezpilotních letadel certifikované kategorie a výzvy v oblasti autonomního létání. Rozsáhleji jsou popsané stávající možnosti integrace bezpilotních letadel do služeb řízení letového provozu s vnesením pohledu kompetentní instituce, jakou je ŘLP ČR. Prezentován je zde návrh rozšíření systému U-space do podoby umožňující v budoucnosti lepší integraci bezpilotních letadel do systému ATM. Klíčovou částí práce je analýza možností certifikace certifikované kategorie bezpilotních letadel pro civilní využití. Popsán je pohled ICAO, EASA, FAA, ale také českého ÚCL na současné certifikační možnosti. V práci je obsažen návrh, který může posloužit výrobcům a žadatelům o udělení typového certifikátu jako návod na postup v certifikačním procesu se zhodnocením současných omezení certifikace a popisem možností budoucího rozvoje.The certified category of unmanned aerial systems intended for the transportation of passengers and cargo represents a new branch of aviation in the context of urban air mobility, the aim of which is to transfer part of the population's transport needs in densely populated areas to airspace. This master’s thesis provides an overview of the issue of the certified category of UAS with regard to current and future challenges and problems. The master’s thesis describes the European and local Czech legislative framework concerning UAS. It also deals with the concept of urban air mobility including a description of selected, currently developing projects, risks associated with the operation of the certified-category UAS and challenges in the field of autonomous flying. The current possibilities of integration of unmanned aircraft into air traffic management system are described in more detail with views from competent institutions such as ANS CR. Presented in the thesis is a proposal to expand the U-space system into a form suitable for better integration of unmanned aircraft into the ATM system in the future. The key part of the thesis is the analysis of certification possibilities of the certified category of unmanned aircraft for civilian use. The view of ICAO, EASA, FAA, but also the Czech CAA on current certification options is discussed. The thesis contains a proposal that can serve manufacturers and applicants for type certificates as a guide to the certification process, with an evaluation of the current limitations of certification and a description of the possibilities for future development. Keywords: bezpilotní letadla; legislativa; certifikace; vzdušný prostor; integrace; vzdušná mobilita; autonomní létání; unmanned aircraft; legislation; certification; airspace; integration; air mobility; autonomous flying Available in digital repository of ČVUT.
Současné možnosti provozu bezpilotních leteckých systémů s hmotností nad 150 kg

Kategorie certifikovaných bezpilotních letadel určených pro přepravu osob a nákladu reprezentuje novou vývojovou větev letectví v kontextu městské vzdušné mobility, jejímž cílem je přesun uspokojování ...

Andrýsek Jan; Dávid Jaš; Krula Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases