Number of found documents: 221896
Published from to

Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation
MAE supervisor; Petr Cink; MAE opponent
2019 -
Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle GenerationDriver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation Keywords: driver; modelling; drive cycle; driver; modelling; drive cycle Available in digital repository of ČVUT.
Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation

Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle GenerationDriver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation

MAE supervisor; Petr Cink; MAE opponent
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Dopravní kriminalita a její prevence
Filip, Jakub; Říha, Jiří; Hořák, Jaromír
2019 - Czech
NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE, ABSTRAKT A KLÍČOVÁ SLOVA V ANGLICKÉM JAZYCE Název diplomové práce v českém jazyce: Traffic crime and its prevention Abstrakt: The topic of this thesis is traffic crime and its prevention. It is an area of criminology, which recently has been becoming more and more important, due to constant increase of traffic in general. Nearly every human participates in traffic every day, therefore we all are becoming potential victims or perpetrators of traffic crimes. This topic is too wide for one thesis and it is impossible cover the whole subject in total. So the aim of this thesis is first to give a comprehensive presentation of basic knowledge about traffic criminality, and than focus on more narrowly defined subject, for which I chose criminality with participation of cyclists. I decided for this specialization, because cycling is deep in my heart and I am an active road and track racer. The thesis consists of four chapters. The first chapter deals with the most basic issues like: definition of the term traffic, types and division of traffic, definition of the term traffic criminality, features of traffic criminality as branch of criminology and determination of traffic crimes. The second chapter is about traffic crime statistics. It is discussed what is the proportion of traffic... NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE, ABSTRAKT A KLÍČOVÁ SLOVA V ČESKÉM JAZYCE Název diplomové práce v českém jazyce: Dopravní kriminalita a její prevence Abstrakt: Tématem práce je dopravní kriminalita včetně její prevence. Jedná se o oblast kriminologie, jež v posledních desetiletích nabývá čím dál více na důležitosti, jelikož dopravní provoz stále houstne a prakticky denně se ho účastní každý z nás, čímž se stáváme potenciálními oběťmi či pachateli trestné činnosti páchané v dopravě. Jedná se o téma velice široké a jednou diplomovou prací nelze obsáhnout vyčerpávajícím způsobem. Cílem práce bylo podat ucelený výklad o základních poznatcích dopravní kriminality a pak se zaměřit na jednu úžeji vymezenou problematiku, za kterou jsem zvolil část dopravní kriminality, v níž figurují cyklisté ať už jako pachatelé nebo oběti. Toto zaměření jsem zvolil, protože je cyklistika mou vášní a aktivně se jí věnuji závodně na silnici a dráze. Práce se skládá ze čtyř kapitol. První z nich se věnuje těm nejobecnějším otázkám jako je vymezení pojmu doprava, druhy a členění dopravy, vymezení pojmu dopravní kriminalita, zvláštnosti dopravní kriminality jako kriminologického odvětví a vymezení dopravních trestných činů. Druhá kapitola se věnuje dopravně kriminalistickým statistikám. Rozebírá se zde podíl dopravní kriminality na celkové... Keywords: doprava; trestná činnost; prevence; traffic; crimes; prevention Available in a digital repository NRGL
Dopravní kriminalita a její prevence

NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE, ABSTRAKT A KLÍČOVÁ SLOVA V ANGLICKÉM JAZYCE Název diplomové práce v českém jazyce: Traffic crime and its prevention Abstrakt: The topic of this thesis is traffic crime and its ...

Filip, Jakub; Říha, Jiří; Hořák, Jaromír
Univerzita Karlova, 2019

Narovnání v trestním řízení
Marcinik, Adam; Bohuslav, Lukáš; Vokoun, Rudolf
2019 - Czech
Settlement in Criminal Proceedings - Abstract The purpose of my thesis is to analyze specifically one type of diversion in criminal proceedings - settlement. Part of this thesis also explains alternative measures and diversions in general. The reason for my research is finding that settlement in criminal proceedings has currently limited use, for example in comparison with conditional suspension of criminal prosecution. For this reason, the thesis attempts to identify reasons for this limited use of settlement and submits proposals of regulation that would increase number of settlements. Further goal of the paper is the attempt to define the role of the settlement in the Czech Criminal Law, the evolution of this diversion, the benefit of this diversion and also the problems of current legislation. The thesis is composed of five chapters, each of them dealing with different aspects of diversions, especially the settlement. Chapter One is introductory and is dedicated to alternative measures and general topics, such as principles of restorative justice and its historical development. Chapter Two examines diversions in criminal proceedings and takes care of specific aspects of this legislation. The rest of the thesis explores settlement. Chapter Three investigates the fundamental characteristics of settlement.... Narovnání v trestním řízení - Abstrakt Tato práce se zabývá institutem narovnání v trestním řízení, a v rámci tohoto tématu se podrobněji věnuje i systému alternativních opatření a odklonů v trestním řízení obecně. Výchozí myšlenkou, která vedla autora k volbě tématu této práce, bylo zjištění, že odklon ve formě narovnání je v trestním řízení využíván pouze velmi omezeně (např. ve srovnání s variantou podmíněného zastavení trestního stíhání). Jedním z dílčích cílů této práce tak je i identifikace důvodů tohoto faktického stavu a mimo jiné i zamyšlení nad možnostmi právní úpravy, které by do budoucna mohly frekvenci využívání narovnání v trestním řízení zvýšit. Dalším cílem této práce je snaha o zařazení institutu narovnání do systému trestního práva, o pojmenování jeho role v tomto systému a zároveň i zmapování vývoje, který vedl k tomuto současnému charakteru a současné pozici narovnání v trestním řízení, a na něj navazujícím cílem je analýza přínosu institutu narovnání, jeho využívání v praxi, a zároveň identifikace možných nedostatků právní úpravy. Práce je postupně rozdělena na pět kapitol. Úvodní z nich je věnována skupině alternativních opatření a obecnějším tématům (principy restorativní justice, historický vývoj). Druhá kapitola je věnována odklonům v trestním řízení a jsou zde řešeny konkrétní... Keywords: narovnání; odklon; restorativní justice; settlement; diversion; restorative justice Available in a digital repository NRGL
Narovnání v trestním řízení

Settlement in Criminal Proceedings - Abstract The purpose of my thesis is to analyze specifically one type of diversion in criminal proceedings - settlement. Part of this thesis also explains ...

Marcinik, Adam; Bohuslav, Lukáš; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2019

Trestný čin obchodování s lidmi
Kučera, Václav; Tejnská, Katarína; Beranová, Andrea
2019 - Czech
The aim of the thesis is to investigate the crime of Trafficking in human beings from the point of view of substantive criminal law in the Czech Republic, to analyze its weaknesses and propose their solution. The investigation should include an assessment of whether the Czech Republic's regulation is in line with international law obligations to criminalize this crime. In this work, compilation, legal-historical, analytical and general and legal interpretation methods are used. The first part is an introduction to the issue of human trafficking. This part introduces the subject of the social deviant phenomenon and points out the necessity of its perception in various, not only legal, fields. The following is a historical outline of the development of looking at human trafficking. In the second, fundamental part of the thesis, there is an analysis of the valid substantive criminal law, which deals with human trafficking. This hermeneutic-critical analysis serves to determine the problems that are proposed in the third part of the thesis. The work for quality analysis explores the historical basis of the legal regulation of the crime of trafficking in human beings. It also sets out the three most important sources of international law, which affect the current regulation and compares whether they are... Cílem práce je prozkoumat trestný čin Obchodování s lidmi z hlediska trestního práva hmotného v České republice, analyzovat jeho slabé stránky a navrhnout jejich řešení. Součástí zkoumání má být zjišťování, zda úprava v České republice odpovídá mezinárodněprávním závazkům na kriminalizaci tohoto trestného činu. K tomu je v práci využíváno kompilačních, právně-historických, analytických a obecně i právně interpretačních metod. První část práce je úvodem do problematiky obchodu s lidmi. V této části je představen předmětný sociálně deviantní fenomén a je poukázáno na nutnost jeho percepce v různých, nejen právních, oborech. Následuje historický nástin vývoje nahlížení na obchodování s lidmi. V druhé, nosné části práce dochází k analýze platného trestního práva hmotného, které se věnuje obchodování s lidmi. Tato hermeneuticko-kritická analýza slouží k stanovení problémů, jejichž řešení je navrženo v třetí části práce. Práce pro kvalitní analýzu zkoumá historická východiska právní úpravy trestného činu Obchodování s lidmi. Dále stanovuje tři nejvýznamnější prameny mezinárodního práva, které mají vliv na současnou úpravu a porovnává, zda jsou v platné úpravě naplněny. Práce se dále věnuje teoretické podstatě předmětného deliktu, stanovuje jeho složky a rozebírá jeho znaky podle systému českého trestního práva, k... Keywords: Trestný čin obchodování s lidmi; Česká republika; Trestní právo hmotné; The crime of Trafficking in human beings; Czech Republic; Substantive criminal law Available in a digital repository NRGL
Trestný čin obchodování s lidmi

The aim of the thesis is to investigate the crime of Trafficking in human beings from the point of view of substantive criminal law in the Czech Republic, to analyze its weaknesses and propose their ...

Kučera, Václav; Tejnská, Katarína; Beranová, Andrea
Univerzita Karlova, 2019

Nepřímé pachatelství
Repáňová, Patrícia; Hořák, Jaromír; Vokoun, Rudolf
2019 - Slovak
Indirect perpetration Abstract The topic of this diploma thesis is the analysis of an institute of indirect perpetration, which is one of many possible ways of committing a crime. Its essence lies in using other person who cannot be liable for his/her actions, also called an innocent agent or instrumentality. Such a person is controlled by an indirect perpetrator in the backround who must have double intentions towards committing a crime and also an abuse of a person who for some reason will not be held criminally liable. The reasons for staying out of criminal liability are enumeratively listed in the Criminal Code and include the lack of age, insanity, mistake, emergency, necessity and other defenses, as well as the fact that the person acted with no culpability or at all. It also deals with a matter when the innocent agent acts with no mental state (or motive) sufficient for commision of the offense which is required for particular criminal act and in those cases his liability can be measured at least as negligence and does not exclude his liability for another offense. This institute sought its way into the Criminal Code for quite a long time, until the enaction in 2009. The new Criminal Code was considered a groundbreaking legal regulation. By that time, the institute of indirect perpetration was only... Nepriame páchateľstvo Témou predkladanej diplomovej práce je inštitút nepriameho páchateľstva, ktorý je jedným z možných spôsobov spáchania trestnej činnosti. Jeho podstata spočíva vo využití osoby, ktorá nie je trestne zodpovedná za svoje konanie, nazývaná aj živým nástrojom. Takúto osobu ovláda v pozadí nepriamy páchateľ, ktorý musí disponovať dvojitým úmyslom - ku spáchaniu trestného činu a k zneužitiu osoby, ktorá z nejakých dôvodov nebude trestne zodpovedná. Tieto dôvody vymenúva trestný zákonník taxatívne a radí medzi nich nedostatok veku, nepríčetnosť, omyl, krajnú núdzu, nutnú obranu a iné okolnosti vylučujúce protiprávnosť, ako aj fakt, že osoba nejednala, alebo nejednala zavinene. Ráta aj s prípadom , kedy živý nástroj nebude jednať v zvláštnom úmysle alebo pohnútke vyžadovanej zákonom pre daný trestný čin, a vtedy nevylučuje jeho zodpovednosť pre iný trestný čin. Svoju cestu do trestného zákoníka si hľadal pomerne dlhú dobu, až do jeho uzákonenia v roku 2009. Nový Trestný zákonník bol považovaný za prelomovú právnu normu. Do tej doby bol inštitút z veľkej časti len dovodzovaný a ponechaný na posúdenie praxou. V mnohých znakoch sa totiž podobá právnej úprave účastníctva, a preto autori nevideli v jeho využití veľký zmysel. Ten prišiel až s prísnou akcesoritou účastníctva, kedy návodca... Keywords: nepriamy páchateľ; živý nástroj; trestná zodpovednosť; indirect perpetrator; innocent instrumentality; criminal liability Available in a digital repository NRGL
Nepřímé pachatelství

Indirect perpetration Abstract The topic of this diploma thesis is the analysis of an institute of indirect perpetration, which is one of many possible ways of committing a crime. Its essence lies in ...

Repáňová, Patrícia; Hořák, Jaromír; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2019

Přípustné riziko
Nováková, Denisa; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
2019 - Czech
Tolerable risk Abstract The thesis deals with the topic of tolerable risk. Tolerable risk is a type of criminal defense that has first appeared in the Penal Code, Act No. 40/2009 Coll. Today, after almost ten years since the it came into effect, is the time to summarize the practical use of this institute. Chapter One outlines the types of criminal defenses and looks at the position that tolerable risk takes among them. Chapter Two offers a historical viewon the development of tolerable risk as an institute; first showing how it had been inferred from doctrine and then how the final version of tolerable risk, implemented in the Penal Code, was found. Chapter Three analyses the constructional features of tolerable risk; that means the conditions to be met in order to apply this criminal defense. Chapter Four compares tolerable risk with other criminal defenses, both legally defined (self-defense, necessity, consent, legitimate use of the weapon) and also not legally defined (fulfillment of obligation, exercise of entitlement, performance of a profession). Chapters five, six and sevendeal with the most common areas in which tolerable risk is employed. These areas are healthcare (Chapter Five), economy (Chapter Six) and sport (Chapter Seven).These three chapters focus on those components of tolerable risk that... Přípustné riziko Diplomová práce se zabývá tématem přípustného rizika. Přípustné riziko je okolnost vylučující protiprávnost, která se poprvé objevila v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Nyní, po bezmála deseti letech účinnosti, je na místě zhodnotit, jak se tato nová úprava ujala praxi a kde všude našla své využití. První kapitola vymezuje okolnosti vylučující protiprávnost jako takové a zasazuje institut přípustného rizika do kontextu ostatních okolností vylučujících protiprávnost. Druhá kapitola čtenáři nabízí historický exkurz do problematiky přípustného rizika, sice osvětluje způsob, jakým bylo přípustné riziko nejprve dovozováno doktrinálně a jak se potom mezi jednotlivými návrhy vykrystalizoval návrh vítězný, jež byl použit v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Třetí kapitola podrobně rozebírá jednotlivé konstrukční prvky přípustného rizika; tím rozumějme podmínky, které je třeba naplnit, aby se subjekt mohl dovolávat právě této okolnosti vylučující protiprávnost. Čtvrtá kapitola nabízí srovnání přípustného rizika s dalšími okolnostmi vylučujícími protiprávnost, a to sice jak těmi zákonem vymezenými (nutná obrana, krajní nouze, svolení poškozeného, oprávněné použití zbraně), tak těmi zákonem nedefinovanými (plnění povinnosti, výkon práva, výkon povolání). Pátá, šestá a sedmá kapitola se... Keywords: přípustné riziko; okolnosti vylučující protiprávnost; lege artis; společensky prospěšná činnost; speciální subjekt; subsidiarita rizika; poměr rizika a výsledku; tolerable risk; criminal defenses; lege artis; socially beneficial activity; special subject; risk subsidiarity; risk-benefit ratio Available in a digital repository NRGL
Přípustné riziko

Tolerable risk Abstract The thesis deals with the topic of tolerable risk. Tolerable risk is a type of criminal defense that has first appeared in the Penal Code, Act No. 40/2009 Coll. Today, after ...

Nováková, Denisa; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2019

Vývoj a struktura kriminality v ČR
Trnková, Michaela; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
2019 - Czech
Development and structure of crime in the Czech Republic Abstract This thesis analyses the development and structure of criminality in the Czech Republic in the period 2009 - 2018. The main source of information for this thesis are the statistics of Police of the Czech Republic. The aim of the thesis is to analyse current distribution of criminality, its development and to find out its driving forces. The thesis consists of four chapters. In the first chapter, the basic terminology is defined; especially the terms defining main properties of criminality, information sources on criminality and the issues of credibility of statistical data. In the second chapter, the structure of criminality in the Czech Republic in 2018 is analysed. A general overview is presented here, followed by analysis of various types of criminality. Information on criminality are analysed from the perspective of the criminality extent, its clear-up rate, geographical distribution, person of the perpetrator and extent of damage. In the third chapter, the development of criminality in the Czech Republic in the period 2009 - 2018 is examined. The data are analysed in a similar way (as the data in the chapter two). Last but not least there are mentioned some selected specific values, which have been commented separately. The thesis... Vývoj a struktura kriminality v ČR Abstrakt Tato práce se zabývá analýzou vývoje a struktury kriminality v České republice v období let 2009 - 2018. Zdrojem informací, které jsou v ní obsažené, jsou zejména statistiky Police České republiky. Cílem práce je analyzovat aktuální rozložení kriminality a její vývoj a zjistit, jaké vlivy na ně působí. Celá práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole dochází k definování základních pojmů., se kterými se dále pracuje. Jsou zde vysvětleny pojmy, které definují hlavní vlastnosti kriminality, jako jsou kriminalita a kriminologie. Také tu jsou popsány zdroje informací o kriminalitě a problematika věrohodnosti statistických dat. V druhé kapitole je analyzována struktura kriminality v České republice v roce 2018. Nejprve je zde pohled na kriminalitu jako celek, následně jsou analyzována data o jednotlivých jejích druzích. Informace o kriminalitě jsou analyzovány z pohledu rozsahu kriminality a její objasněnosti, dále pak geografického rozložení, podle osoby pachatele a výše škod. Ve třetí kapitole je zkoumán vývoj kriminality v České republice v letech 2009 - 2018. Dochází zde k analýze informací podobným způsobem, jako u stavu kriminality. V neposlední řadě jsou zde zmíněny některé vybrané specifické hodnoty, které byly samostatně okomentovány. Analýzou... Keywords: kriminalita; struktura; vývoj; criminality; structure; development Available in a digital repository NRGL
Vývoj a struktura kriminality v ČR

Development and structure of crime in the Czech Republic Abstract This thesis analyses the development and structure of criminality in the Czech Republic in the period 2009 - 2018. The main source of ...

Trnková, Michaela; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2019

Problem based learning : právní vzděláváni pro 21. století
Klačko, Sára; Urban, Michal; Friedel, Tomáš
2019 - Czech
Problem-based Learning: Legal Education for the 21th Century Abstract The ever-faster changing modern society results in dynamic transformation of law. Some phenomena as use of technology, liberalization of legal services or globalization of market shapes the reality of legal profession in unprecedented way. Such a turbulent process challenges law schools struggling to prepare students for the future of legal profession. As functioning democracy and the rule of law depends significantly on the work of legal professions (as judges, legislators, solicitors or human-rights lawyers) there is a concern of the whole society in the quality of legal education. However, as a result of change, tasks, skills and knowledge required from the graduates now can significantly differ from what is expected in the future. Therefore, it is argued the skills as adaptability, independence and ability to learn are becoming the crucial competencies to develop among students. Once acknowledged by the law schools there is still a question to be discussed: How? The text examines problem-based Learning as possibly a more effective tool to prepare students for the uncertain future of legal professionals opposing the traditional approach to legal education. Problem- based Learning as other educational approaches based on constructivism... Problem-based learning: právní vzdělávání pro 21. století Abstrakt Stále se zrychlující změny, jimiž prochází moderní společnost, doléhají také na dynamický svět práva. Využívání technologií, liberalizace právních služeb a globalizace trhu mění roli právních profesionálů k nepoznání. Proměny právního prostředí představují výzvu pro právnické fakulty, které jen s obtížemi hledají způsoby, jak připravit své studenty na budoucnost právní profese. Role právníků v rámci společnosti, ať už jde o soudce, legislativce, advokáty či lidskoprávně zaměřené právníky, je přitom zásadní pro fungování demokracie a vlády práva. Nicméně s ohledem na změny ve světě práva, úkoly, dovednosti a znalosti, které jsou dnes vyžadovány po absolventech právnických fakult, se mohou výrazně lišit od těch, které budou vyžadovány v budoucnu. Proto se stále častěji poukazuje na klíčové dovednosti, které by měly být u studentů rozvíjeny - schopnost se přizpůsobit, samostatnost či schopnost se učit nové dovednosti a znalosti. I v případě, že toto právnické fakulty uznají, zůstává otázka: Jak uvedené dovednosti studenty naučit? Práce zkoumá, zda by problem-based learning (učení založené na problémech) mohlo sloužit jako efektivnější způsob, jak studenty připravit na nejistou budoucnost právního světa než tradiční přístup k výuce práva.... Keywords: budoucnost práva; právní vzdělávání; problem-based learning; future of law; legal education; problem-based learning Available in a digital repository NRGL
Problem based learning : právní vzděláváni pro 21. století

Problem-based Learning: Legal Education for the 21th Century Abstract The ever-faster changing modern society results in dynamic transformation of law. Some phenomena as use of technology, ...

Klačko, Sára; Urban, Michal; Friedel, Tomáš
Univerzita Karlova, 2019

Sexuální nátlak /§ 186 tr.zák./a další trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
Stránský, Daniel; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
2019 - Czech
The main theme of this thesis, as the name suggests, is the crime of sexual coercion. This relatively new offense is regulated in seven paragraphs of Section 186 of the Penal Code. Since its introduction into Czech criminal law, it has been a useful addition to the crimes of rape (Section 185 CC) and child sexual abuse (Section 187 CC). It allows the criminalization of offenders who have committed such unlawful acts against human dignity related to sexuality, in particular the freedom of an individual to decide on their sex life, in cases, where sexually aggressive behaviour of the perpetrator has not reached the intensity of rape or child sexual abuse, while the perpetrator remained in the role of an observer, while the victim was forced to satisfy the erotic perception of the perpetrator through his (victim's) body and his own actions. In the first chapter the topic of legal regulation of sexual offenses is set in historical context. Later in the thesis, the crime of sexual coercion is analysed, described, explained and clarified in detail, the thesis deals with its object, physical elements (actus reus), offender (the subject) and mental elements (mens rea), including qualified facts and individual developmental stages. The offense of sexual coercion is further compared with the offenses of rape... Hlavním tématem této diplomové práce, jak název vypovídá, je trestný čin sexuálního nátlaku. Tento relativně nový trestný čin je upraven v sedmi odstavcích § 186 TZ. Od svého zavedení do českého trestního práva je užitečným doplňkem k trestným činům znásilnění (§ 185 TZ) a pohlavního zneužití (§ 187 TZ). Umožňuje trestně postihovat pachatele, kteří se dopustili takových protiprávních jednání proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, zejména proti svobodě jedince v rozhodování o vlastním pohlavním životě, jejichž sexuálně agresivní chování nedosáhlo intenzity znásilnění nebo pohlavního zneužití, když nedošlo k významnějšímu fyzickému kontaktu mezi obětí a pachatelem, který zůstával v roli pozorovatele, zatímco oběť byla nucena sama prostřednictvím svého těla a vlastního jednání působit na erotické vnímání pachatele. V první kapitole je téma právní úpravy sexuálních deliktů zasazeno do historického kontextu. V práci je následně trestný čin sexuálního nátlaku podrobně rozebrán, popsán, vysvětlen a objasněn, práce se zabývá jeho objektem, objektivní stránkou, subjektem a subjektivní stránkou a to včetně kvalifikovaných skutkových podstat a jednotlivých vývojových stadií. Trestný čin sexuálního nátlaku je dále porovnán s trestnými činy znásilnění a pohlavního zneužití, z čehož jsou pro lepší... Keywords: Trestní právo; sexuální trestné činy; sexuální nátlak; znásilnění; sexuální násilí; Criminal law; sexual offences; sexual coercion; rape; sexual violence Available in a digital repository NRGL
Sexuální nátlak /§ 186 tr.zák./a další trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti

The main theme of this thesis, as the name suggests, is the crime of sexual coercion. This relatively new offense is regulated in seven paragraphs of Section 186 of the Penal Code. Since its ...

Stránský, Daniel; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2019

Trestný čin krádeže podle § 205 trestního zákoníku
Halašta, Martin; Bohuslav, Lukáš; Gřivna, Tomáš
2019 - Czech
The crime of theft according to section 205 of Czech Criminal Code This diploma thesis focuses on crime of theft according to section 205 of the Act No. 40/2009 Coll. Criminal code. Crime of theft is the most committed crime out of them all. It is therefore possible to think that one of the causes of such a high frequency may be its inadequate regulation in the Criminal Code. For this reason, the aim of thesis was to describe and evaluate its development and propose possible changes. Thesis also includes a comparison with the foreign regulation and extensive work with the judicial case law, which significantly contributed to the completion of the individual qualified crime elements Thesis is divided into five chapters and many subchapters. The introductory chapter is devoted to the inclusion of theft into the system of property crimes. In the following section are mentioned earlier opinions on the protection of property as such and how ownership is protected today. The second chapter describes, evaluates and compares the historical development of the legal regulation of the theft with the current regulation, especially in the Czech territory. This chapter discusses how different the perception of the property protection was and over the period has been. Also, next part in this chapter is devoted to... Trestný čin krádeže podle § 205 trestního zákoníku Tato diplomová práce se zaměřuje na trestný čin krádeže dle ustanovení § 205 trestního zákoníku. Krádež je dlouhodobě nejvíce páchaným trestným činem vůbec. Proto je možné si myslet, že jednou z příčin tak vysoké četnosti může být její nedostatečná úprava v trestním zákoníku. Z tohoto důvodu bylo cílem této diplomové práce popsat a zhodnotit její vývoj a navrhnout případné změny. Práce zahrnuje také komparaci se zahraniční úpravou a rozsáhlou práci se soudní judikaturou, která se značnou měrou podílela na dotváření jednotlivých znaků skutkové podstaty. Práce je členěna do pěti kapitol a dalších podkapitol. Úvodní kapitola je věnována zařazení krádeže do systému majetkových trestných činů. Dále jsou uvedeny dřívější názory na ochranu vlastnictví jako takového a také to, jak je vlastnictví chráněno v dnešní době. Druhá kapitola popisuje, hodnotí a srovnává historický vývoj právní úpravy krádeže s aktuální úpravou a to zejména na českém území. V této kapitole je rozebráno, jak rozdílný byl náhled na ochrana majetku a vlastnictví v průběhu jednotlivých období. Dále je část věnována i problému, kterému musela čelit aplikační praxe se zavedením recidivy do samostatného druhého odstavce § 205 TZ. Třetí stěžejní část se zaobírá právní úpravou krádeže de... Keywords: krádež; trestní zákoník; přisvojení; recidiva; historie; Theft; Criminal Code; appropriation; recurrence; history Available in a digital repository NRGL
Trestný čin krádeže podle § 205 trestního zákoníku

The crime of theft according to section 205 of Czech Criminal Code This diploma thesis focuses on crime of theft according to section 205 of the Act No. 40/2009 Coll. Criminal code. Crime of theft is ...

Halašta, Martin; Bohuslav, Lukáš; Gřivna, Tomáš
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases