Number of found documents: 237878
Published from to

Kvalitativní třídimenzionální model toku taveniny při vstřikování zaměřený na polyamid vyztužený skelnými vlákny
Kolařík Ladislav; Tomáš Picka; Bryksí Stunová Barbora
2021 -
Práce se zabývá natočením vláken v polymerního kompozitu vyztuženého krátkými skleněnými vlákny. Natočení vláken má rozhodující vlivy na konečné mechanické vlastnosti výrobku. Hlubší znalosti okolností, které způsobují natočení vlákna, by mělo vést ke zlepšení práce s odolnějšími kompozity právě v těch směrech, kde je toho zapotřebí. Zároveň by to mělo vést ke zmenšení množství potřebných průřezů, úspoře materiálu apod. V první části se práce zajímá o teoretické poznatky již popsané v odborné literatuře. Předpokládá hlavní vlivy, které budou určující pro natočení vláken v konkrétním výrobku. Ve druhé části jsou zkoumány nařezané vzorky pod mikroskopem. Pro experiment je určeno standardní těleso určené pro trhací zkoušky. Vyhodnocení snímků je provedeno programem Image_J. Celkem je zpracováno šedesát snímků, což představuje vyhodnocení natočení zhruba osmi tisíc vláken v různých částech vzorků. Následná analýza dat popisuje mimo jiné ovlivnění struktury kompozitu průchodem čela toku a také se zabývá vlivy tuhnutí taveniny po stěnách toku. Dále je zjišťováno, jaký přínos pro natočení vláken představuje rozdílné smykové napětí a zároveň je zhodnocen vliv geometrie tělesa. Následně jsou v práci podrobně popsány zkoumané vlivy a je prokázáno, že struktura vláken je nehomogenní a vykazuje signifikantní anizotropii. Celkový počet vláken s odklonem větším než 25° od směru toku je přibližně padesáti procentní.The thesis deals with positioning of fibres in a polymer composite reinforced by short glass fibres. The orientation of fibres has a crucial impact to final mechanical properties of product. Deeper understanding of conditions which lead to the differences in positioning of fibres should result in an improvement in handling with more strength resistant composite where needed. Moreover, it should result in reduction of necessary cross-sections, material savings etc. Firstly, the thesis focuses on theoretical knowledge described in the technical literature and anticipates major factors which determine the positioning of fibres in a particular product. Secondly, sawed samples are examined under the microscope by SEM method. A standard sample for tear resistance test is used in the experiment. An assessment of these sample pictures is carried out by Image J programme. In overall, sixty sample pictures are assessed and therefore approximately eight thousand fibres in different parts of the samples are covered by this assessment. The follow-up analysis describes changes in the structure of the composite influenced by passing though the head of the flow and inquires impacts of the edge effect. Furthermore, the impact for the positioning of the fibres regarding the different shear stress is evaluated. On the top of that, the influence of the shape of the solid is included into the analysis. Eventually, the analysed influences are described in detail and it is demonstrated that the structure of the fibres is inhomogeneous with significant anisotropy. Total number of fibres with deflection more than 25° from the direction of the flow is approximately fifty percent. Keywords: kompozit; polymerní kompozit; polyamid; skleněná vlákna; natočení vlákna; vstřikování taveniny; smyková rychlost; smykové napětí; composite; polymer composite; polyamide; glass fiber; position of fiber; injection of melt; shear stress; shear rate Available in digital repository of ČVUT.
Kvalitativní třídimenzionální model toku taveniny při vstřikování zaměřený na polyamid vyztužený skelnými vlákny

Práce se zabývá natočením vláken v polymerního kompozitu vyztuženého krátkými skleněnými vlákny. Natočení vláken má rozhodující vlivy na konečné mechanické vlastnosti výrobku. Hlubší znalosti ...

Kolařík Ladislav; Tomáš Picka; Bryksí Stunová Barbora
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Laserová cesta pro endoskop
Němcová Šárka; Barbora Spurná; Čáp Jiří
2021 -
Tato diplomová práce se zabývá eliminací speklů v osvětlovací soustavě prototypového očního endoskopu. Hlavní náplní je provést rešerši despeklovacích systémů a navrhnout vlastní řešení pro redukci speklů. Vybranou metodu je nutné experimentálně ověřit.The aim of this diploma thesis is elimination of speckles in the fiber optic illuminator of prototype eye endoscope. Main focus has been invested in to the thorough research of despeckle systems and in to the development of technical solution reducing the speckles. The chosen method has been experimentally tested. Keywords: endoskop; laser; optické vlákno; spekl; despekl; módy ve vláknech; endoscope; laser; optical fiber; speckle; despeckle; modes in waveguides Available in digital repository of ČVUT.
Laserová cesta pro endoskop

Tato diplomová práce se zabývá eliminací speklů v osvětlovací soustavě prototypového očního endoskopu. Hlavní náplní je provést rešerši despeklovacích systémů a navrhnout vlastní řešení pro redukci ...

Němcová Šárka; Barbora Spurná; Čáp Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh systému domácího kina s pohyblivou sedačkou s využitím FMT (Festo Motion Terminal)
Martinásková Marie; Jan Janovský; Škeřík Filip
2021 -
Diplomová práce „Návrh systému domácího kina s pohyblivou sedačkou s využitím FMT (Festo Motion Terminal)“ je rozdělena na dvě hlavní části. Teoretická část práce se nejprve zabývá historií vývoje pneumatických ventilových terminálů od samostatně stojících rozváděčů, přes ventilové bloky a několik typů ventilových terminálů až po ventilový terminál pro digitální pneumatiku Festo Motion Terminal. V každé fázi vývoje je také uveden příklad aplikace v dnešním průmyslu. Dále podrobně prozkoumává funkce tohoto terminálu pomocí existujícího aplikačního příkladu zrealizovaného v laboratoři. Praktická část se již věnuje návrhu systému domácího kina s pohyblivou sedačkou. Nejdříve se stručně zabývá vybíráním vhodných komponent pro tento projekt a návrhu konstrukce. V druhé části je představen použitý software. Dále je již podrobněji popsán princip jednotlivých funkcí navrženého systému domácího kina s pohyblivou sedačkou a možností užití jak z hlediska uživatelského, tak vývojářského. V následující části je sepsán návod k bezproblémové instalaci celého projektu a jeho spuštění. Na závěr práce nechybí zhodnocení dosaženého výsledku, aktuálních nedostatků návrhu, jejich možných řešení a možností navazujícího vývoje.The diploma thesis “Design of home theater system with moving seat using FMT (Festo Motion Terminal)” is divided into two main parts. The theoretical part first dedicates to history of development pneumatic valve terminals starting from standalone valves, through valve blocks and several types of valve terminals ending at terminal for digital pneumatics Festo Motion Terminal. In each developmental phase, there is also listed one example of application in today’s industry. Next, it explores in detail the functions of this terminal thanks to existing application example, which is realized in the laboratory. The practical part dedicates to the design of home theater system with moving seat. First, it briefly deals with the choice of suitable components for this project and the construction design. In the second part, it introduces used software. Next, it describes in more detail principles of individual functions of the designed home theater system with moving seat and possibilities of usage from users’ and developers’ points of view. There is included a manual for smooth installation of the whole project and its launch. At the end of the thesis there is not missing the conclusion of achieved result, actual shortcomings of the design and their possible solutions and future development options. Keywords: ventilový terminál; sedadlo; kino; pohyb; Festo Motion Terminal; Node-RED; MovTheater; vývoj; valve terminal; seat; theater; motion; Festo Motion Terminal; Node-RED; MovTheater; development Available in digital repository of ČVUT.
Návrh systému domácího kina s pohyblivou sedačkou s využitím FMT (Festo Motion Terminal)

Diplomová práce „Návrh systému domácího kina s pohyblivou sedačkou s využitím FMT (Festo Motion Terminal)“ je rozdělena na dvě hlavní části. Teoretická část práce se nejprve zabývá historií vývoje ...

Martinásková Marie; Jan Janovský; Škeřík Filip
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Shell house
Frantová Michaela; David Tomášek; Černý Tomáš
2021 -
Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení konstrukce netradičního tvaru v seizmicky aktivní oblasti s využitím platných českých norem, návrh výztuže vybraných konstrukčních prvků a koncepční návrh způsobu výstavby. Jsou zde řešeny problémy působení větru na oválnou konstrukci nepravidelného půdorysu, způsob uvážení zatížení teplotou na částech konstrukce vystavených vnějším vlivům a přístup k zatížení seizmicitou včetně výpočtu jeho vlivu. Dále se práce věnuje způsobu modelování konstrukce a samotnému návrhu a posouzení konstrukce. Je zde popsáno, jakým způsobem bylo přistoupeno k návrhu a posouzení výztuže na oválných částech konstrukce s proměnnou tloušťkou, a s jakými problémy se bylo nutné při návrhu výztuže vypořádat. Na závěr je rozebrán koncepční návrh výstavby – jsou zde uvedeny požadavky na beton a na bednění, které budou při výstavbě vyžadovány, navrhnuty dvě možné varianty postupu výstavby a zhodnocení jejich kladů a záporů. Pro výpočet návrhových vnitřních sil a posouzení konstrukce byl vytvořen celkový 3D model konstrukce v programu SCIA Engineer 19.1 společně s dílčími kontrolními modely. Návrh výztuže a posouzení na mezní stavy únosnosti a použitelnosti jsou provedeny ručními návrhovými metodami za současného použití programu MS Excel.The subject of the diploma thesis is the design and assessment of the structure of non-traditional shape in a seismically active area using valid Czech standards, design of reinforcement of selected structural elements and conceptual design of the method of construction. The problems of wind action on an oval structure with an irregular floor plan, the method of considering the temperature load on parts of the structure exposed to external influences and the approach to the load by seismicity, including the calculation of its influence, are solved here. Furthermore, the work deals with the method of modelling the structure and the design and assessment of the structure. It describes how the design and assessment of reinforcement was approached on oval parts of the structure with variable thickness, and what problems had to be dealt with when designing reinforcement. Finally, the conceptual design of the construction is discussed - there are requirements for concrete and formwork, which will be required during construction and two possible variants of the construction process and evaluation of their pros and cons. An overall 3D model of the structure was created in SCIA Engineer 19.1 together with partial control models to calculate the design internal forces and assess the structure. Reinforcement design and assessment for ultimate strength and serviceability are performed by manual design methods using MS Excel. Keywords: gradient teploty; koncept výstavby; mezní stavy; nestacionární výpočet teploty; oválná konstrukce; seizmicita; schéma vyztužení; simulace větru; výztuž; zatížení; construction concept; loads; limit states; non-stationary temperature calculation; oval construction; reinforcement; reinforcement scheme; seismicity; temperature gradient; wind simulation Available in digital repository of ČVUT.
Shell house

Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení konstrukce netradičního tvaru v seizmicky aktivní oblasti s využitím platných českých norem, návrh výztuže vybraných konstrukčních prvků a koncepční ...

Frantová Michaela; David Tomášek; Černý Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh řízení portálového jeřábu s potlačením kyvů břemene
Bušek Jaroslav; Michal Pála; Novák Zdeněk
2021 -
Používání jeřábů v oblastech logistiky je dnes častým řešením přemisťování těžkých nákladů. Značnou nevýhodou jejich používání je přirozený kyv břemene, ke kterému při pohybu dochází. To mimo jiné prodlužuje časovou náročnost procesu či zvyšuje rizika nebezpečí. Tomu lze předejít navrhnutím vhodného řídicího systému. Tato diplomová práce je zaměřena na řízení portálového jeřábu. Cílem bylo navrhnout nelineární model soustavy včetně identifikace jeho parametrů, tento model pak následně linearizovat a navrhnout řízení jeřábu tak, aby docházelo k potlačení kyvů břemene. Nelineární model byl navrhnut pomocí Lagrangeových rovnic druhého druhu. Jeho linearizace probíhala s použitím stavového popisu. Při návrhu řízení byl aplikován PID regulátor pro regulaci polohy jeřábové kočky a kolejnice v kombinaci s tvarovači vstupního signálu (tzv. Input shaper) ZV a DZV. Tvarovače byly aplikovány dvěma způsoby - jako filtr referenčního signálu či jako inverzní tvarovače. Naměřené průběhy byly vyhodnoceny pomocí integrálního kritéria ISE, času ustálení a maximálního výkyvu břemene. V závěru se nachází srovnání použitých metod s jejichž pomocí došlo k eliminaci kyvu břemene dle kritéria ISE až o 96,91% oproti zapojení bez tvarovače signálu.The use of cranes in logistics is nowadays a common way of transfering heavy loads. A significant disadvantage of their use is the natural sway, which occur when it’s moving. This, among other things, extends the time required for the process or increases the risks of danger. This can be determined by designing a suitable control system. This diploma thesis is focused on the control of a gantry crane. The aim was to design a nonlinear model of the system, including the identification of its parameters, then linearize this model and design the control of crane so that the load oscillations are being suppressed. The nonlinear model was designed using Lagrange equations. Its linearization is made using a state space theory. During the design of the control, a PID controller was applied for the controlling the positions of the crane trolley and crane rail applied in combination with the input signal shapers ZV and DZV. The shapers were applied in two ways - as a reference signal filter or as inverse shapers. The measurements were evaluated using ISE time integral performance criteria, settling time and maximum angle load swing. In the end of this thesis is a comparison of the used methods that helped to eliminate load sway by up to 96,91% according to ISE time integral performance criteria compared to the control without a signal shaper. Keywords: Modelování; řízení; tvarovače vstupního signálu; inverzní tvarovače signálu; portálový jeřáb; potlačení kyvů břemene; Gantry crane; portal crane; control design; input shaping; inverse input shaping; load swing suppression Available in digital repository of ČVUT.
Návrh řízení portálového jeřábu s potlačením kyvů břemene

Používání jeřábů v oblastech logistiky je dnes častým řešením přemisťování těžkých nákladů. Značnou nevýhodou jejich používání je přirozený kyv břemene, ke kterému při pohybu dochází. To mimo jiné ...

Bušek Jaroslav; Michal Pála; Novák Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Analýza odezvy ocelobetonové tlakové obálky rychlého reaktoru na návrhovou nehodu
Bílý Petr; Roman Kubát; Ryjáček Pavel
2021 -
Diplomová práce se v prvních kapitolách soustředí na shromáždění dostupných a relevantních informací o technologii ocelobetonové sendvičové konstrukce. Druhá kapitola je zaměřena na konkrétní koncepty, či již zhotovené stavby, které využívají tuto technologii. Na začátku této kapitoly je také uveden souhrn výhod a nevýhod ocelobetonového sendviče. Třetí kapitola je věnována výpočetním metodám, které byly nalezeny v dostupných zdrojích, či výpočetním metodám, které byly odvozeny pro konkrétní případ analýzy tlakové obálky. Ve čtvrté kapitole lze nalézt praktickou část této práce, která zahrnuje popis stávajícího návrhu ocelobetonové varianty tlakové obálky, výpočet vnitřních sil a posudek obálky dle nalezených, či odvozených metod z třetí kapitoly. V závěru jsou shrnuty výsledky této práce a je vedena diskuse o případných změnách v návrhu.At the beginning of this study, there is a summary of available and relevant information about steel-concrete sandwich technology. The second chapter is focused on concepts and already built structures, which use this technology. At the beginning of this chapter, there is also a summary of advantages and disadvantages of steel-concrete sandwich. The third chapter is dedicated to design methods, which were found in available resources, or design methods, which were developed specifically for containment analysis. In the fourth chapter, there is possible to find the practical part of this work, which includes the description of existing design of steel-concrete sandwich containment variant, calculation of internal forces and evaluation of designed containment by methods from the third chapter. In the end, there is a summary of this work´s results and a discussion about the possible changes in design. Keywords: Ocelobetonový sendvič; kontejnment; ocelové plechy; výplňový beton; spřahující prvky; spřažení; Composite steel-concrete sandwich; containment; steel plates; fill-in concrete; anchors for composite action; composite action Available in digital repository of ČVUT.
Analýza odezvy ocelobetonové tlakové obálky rychlého reaktoru na návrhovou nehodu

Diplomová práce se v prvních kapitolách soustředí na shromáždění dostupných a relevantních informací o technologii ocelobetonové sendvičové konstrukce. Druhá kapitola je zaměřena na konkrétní ...

Bílý Petr; Roman Kubát; Ryjáček Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Prefabrikované stěnové panely ze zdiva
Bílý Petr; Kristýna Richterová; Heinrich Pavel
2021 -
Předmětem této diplomové práce je zhodnocení proveditelnosti nového systému prefabrikovaných panelů ze zdiva. První částí je vypracování rešerše o historických a současných typech prefabrikovaných stěnových panelů ze zdiva. Součástí této práce je také provedení smykové zkoušky a zkoušky přídržnosti keramických zdicích prvků pojených různými lepidly – příprava zkušebních vzorků, realizace zkoušek a jejich vyhodnocení. V další části práce je na základě výsledků ze zkoušky přídržnosti a smyku provedena zvedací zkouška prototypů panelů zhotovených z vybraných materiálů – příprava, realizace a vyhodnocení zkoušky. V závěru práce jsou na základě databáze projektů navrženy vhodné tvary a rozměry prefabrikovaných stěnových panelů a popsány možné problémy související se zavedením konceptu prefabrikace zdiva na český trh.The topic of this diploma thesis is feasibility evaluation of a new masonry precast panel system. The first part deals with the research of past and present types of masonry precast panels. Shear and adhesion test of ceramic masonry blocks connected by various adhesives, preparation of samples, execution of tests and their appraisal is also a part of this thesis. Lift test of panel prototypes made of selected materials based on shear and adhesion test results – preparation of samples, execution of tests and their appraisal is the next part. At the end of this thesis convenient shapes and dimensions of precast masonry panels are suggested based on project database. There are also described potential implementation problems of masonry precast production concept to the Czech marketplace. Keywords: prefabrikace; zdivo; panel; přídržnost; smyk; manipulace; precast production; masonry; panel; adhesion; shear; manipulation Available in digital repository of ČVUT.
Prefabrikované stěnové panely ze zdiva

Předmětem této diplomové práce je zhodnocení proveditelnosti nového systému prefabrikovaných panelů ze zdiva. První částí je vypracování rešerše o historických a současných typech prefabrikovaných ...

Bílý Petr; Kristýna Richterová; Heinrich Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Časově proměnné gravitační pole Země a korekce dat z mise GRACE
Holešovský Jan; Ondřej Šimáček; Štěpánek Petr
2021 -
Tato diplomová práce se zabývá proměnným gravitačním polem Země, zpracováním a korekcí dat z mise GRACE a GRACE-FO. V programovacím prostředí Matlab byly vytvořeny algoritmy pro redukci úniku signálu (tzv. „leakage“ efektu). Výstupem jsou opravené odhady hmotnostních variací v podobě ekvivalentní výšky vodního sloupce. Byl zkoumán a na území Grónska demonstrován vliv jednotlivých parametrů vstupujících do výpočtu a výsledné odhady byly porovnány s vědeckými publikacemi.This diploma thesis is focused on the Earth’s variable gravity field, processing and correction of data from the GRACE and GRACE-FO missions. Algorithms for reducing leakage effect were created in the Matlab programming environment. The outputs of this thesis are corrected estimates of mass variance in the form of the equivalent water height. The influence of individual parameters entering the calculation was investigated and demonstrated in the territory of Greenland. Resulting estimates were compared with scientific publications. Keywords: proměnné gravitační pole Země; mise GRACE a GRACE-FO; odlehlost geoidu; Gaussův filtr; Stokesovy sféricko-harmonické koeficienty; únik signálu; ekvivalentní výška vodního sloupce; úbytek ledovců; Grónsko; Earth’s variable gravity field; GRACE and GRACE-FO missions; geoid height; Gaussian filter; Stokes spherical-harmonics coefficients; leakage effect; equivalent water height; glacier mass loss; Greenland Available in digital repository of ČVUT.
Časově proměnné gravitační pole Země a korekce dat z mise GRACE

Tato diplomová práce se zabývá proměnným gravitačním polem Země, zpracováním a korekcí dat z mise GRACE a GRACE-FO. V programovacím prostředí Matlab byly vytvořeny algoritmy pro redukci úniku signálu ...

Holešovský Jan; Ondřej Šimáček; Štěpánek Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Structural Aspects of Reinforced Concrete Building Reconstruction
Khmurovska Yuliia; Gleb Zhavoronkov; Rymeš Jiří
2021 -
ABSTRAKT: dnes je jednou ze základních částí stavebního inženýrství rekonstrukce budov. V této práci byly studovány případy rekonstrukcí jednotlivých částí konstrukcí pomocí statické analýzy s ohledem na časovou závislost použitých materiálů a jejich potenciální poškození. V této zprávě byl studován případ zesílení vyzděného komína, který je vyroben z klasických červených cihel (P15, 290 x 140 x 65 mm) s maltou (M5). Tato konstrukce je součástí centrální nosné maltové stěny se stejnými stavebními materiály. Výztuž studované konstrukce byla zvolena pro nalití betonu P20 / 25 do jednoho z kanálů komína. Výzkum ukázal, že tato metoda je účinná, navzdory problémům v této metodě, které jsou v této práci zváženy a dále podrobně popsány. Tento příspěvek se také zabývá dalšími případy s individuálním přístupem ke každému problému a dosažením úspěšného řešení.ABSTRACT: nowadays, one of the essential parts of civil engineering is the reconstruction of buildings. In this work cases of reconstruction of individual parts of structures were studied using structural analysis, considering the time dependence of used materials and their potential damage. In this report, the case of strengthening of the build-in chimney was studied, which is made of classic red bricks (P15, 290 x 140 x 65 mm) with mortar (M5). This structure is the part of the central load-bearing mortar wall with the same building materials. The reinforcing for the studied structure was chosen to pour the Concrete P20/25 into one of the channels of the chimney. The research has shown that this method is effective, despite the problems in this method, considered and described further in detail in this work. This paper also considers other cases with an individual approach to each problem and achieving a successful solution. Keywords: rekonstrukce; kompozitní materiál; beton; diagram napětí-deformace; poškození; časově závislé chování; reconstruction; composite material; concrete; stress-strain diagram; damage; time-dependent behavior Available in digital repository of ČVUT.
Structural Aspects of Reinforced Concrete Building Reconstruction

ABSTRAKT: dnes je jednou ze základních částí stavebního inženýrství rekonstrukce budov. V této práci byly studovány případy rekonstrukcí jednotlivých částí konstrukcí pomocí statické analýzy s ohledem ...

Khmurovska Yuliia; Gleb Zhavoronkov; Rymeš Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Plazmové navařování wolframu pro fúzní aplikace
Rohan Pavel; Jakub Rybín; Matějíček Jiří
2021 -
Tato práce se zabývá možnostmi výroby a použití funkčně gradovaného materiálu titanu a wolframu pro aplikace v komponentech vystavených plazmatu ve fúzních reaktorech. V teoretické části podává přehled o současném stavu výzkumu v oblasti jaderné fúze a fúzních zařízení. Důraz je kladen zejména na problematiku komponent a materiálů přímo vystavených plazmatu. V práci jsou dále popsány vlastnosti titanu, wolframu, a jejich slitin. Následně se práce věnuje problematice funkčně gradovaných materiálů a také technologii plasma transferred arc. V praktické části je pak popsána experimentální výroba funkčně gradovaného materiálu titanu a wolframu metodou plasma transferred arc. Celkem jsou prezentovány a popsány výsledky, kterých bylo dosaženo na pěti experimentálních vzorcích. Výsledky ukazují, že je možné vyrobit funkčně gradovaný materiál titanu a wolframu metodou plasma transferred arc. Výsledky dále naznačují vhodnost vyrobeného materiálu k dalšímu zkoumání jeho konkrétních vlastností ve vztahu k možnému využití tohoto materiálu v budoucích fúzních reaktorech.This work explores the possibilities of manufacturing and using a functionally graded material of titanium and tungsten for applications in plasma facing components of fusion reactors. In its theoretical part, it provides an overview of the current status of nuclear fusion research and nuclear fusion devices. Emphasis is placed on the problematics of plasma facing components and especially plasma facing materials. The properties of titanium, tungsten and their alloys are discussed, as is the concept of functionally graded materials. Finally, the technology of plasma transferred arc cladding is addressed. In its practical part, this work describes the experimental manufacturing of a titanium-tungsten functionally graded material by the plasma transferred arc method. The results achieved on a total of five experimental samples are presented and discussed. The results show that a titanium-tungsten functionally graded material can be successfully manufactured by the plasma transferred arc method. Furthermore, results show that the resultant material is suitable for further research on its specific properties, with regards to the use of such material in future nuclear fusion reactors. Keywords: funkčně gradovaný materiál; materiál vystavený plazmatu; komponent vystavený plazmatu; jaderná fúze; fúzní reaktor; plasma transferred arc; navařování; návary; titan; wolfram; FGM; PFM; PFC; PTA; functionally graded material; plasma facing material; plasma facing component; nuclear fusion; fusion reactor; plasma transferred arc; cladding; overlays; titanium; tungsten; FGM; PFM; PFC; PTA Available in digital repository of ČVUT.
Plazmové navařování wolframu pro fúzní aplikace

Tato práce se zabývá možnostmi výroby a použití funkčně gradovaného materiálu titanu a wolframu pro aplikace v komponentech vystavených plazmatu ve fúzních reaktorech. V teoretické části podává ...

Rohan Pavel; Jakub Rybín; Matějíček Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases