Number of found documents: 271652
Published from to

Vliv distanční výuky na psychiku žáků středních škol, se zaměřením na úzkost a depresi
Šimonová, Lucie; Kučerová, Olga; Adámková, Jana
2022 - Czech
This thesis deals with the impact of online learning on the mental health of high school students, with the focus on anxiety and depression. The thesis is divided into two parts, a theoretical and a practical one. The theoretical part explains the concepts of anxiety and depression and describes their symptoms, potential causes and ways of treatment. It also mentions phenomena which anxiety and depression need to be distinguished from. Then it deals with the period of adolescence, especially in the 21st century, and the problem of digitization. Due to the nature of the thesis, quantitative research was chosen, represented by a questionnaire, which was completed by 283 respondents. Data analysis showed that online learning seriously affected the mental health of high school students and had a negative impact on it. Out of the symptoms of depression, the students suffered the most with low mood, which significantly affected 62,4 % of the respondents. It was followed by the desire to do nothing, feeling of living an unsatisfactory life, loss of energy and fatigue. These symptoms significantly affected over 57 % of respondents. With anxiety, the students suffered the most from body pain, which affected 53,5 % of the respondents. After that, the most common were avoidance behaviours, anticipatory... Tato práce se zabývá vlivem distanční výuky na psychiku žáku středních škol a zaměřuje se na úzkost a depresi. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou, které odpovídají cílům práce. Teoretická část vysvětluje pojmy úzkost a deprese a popisuje jejich příznaky, možné příčiny a způsoby řešení. Také zmiňuje další pojmy, které mají k úzkosti a depresi blízko, avšak neměly by se vzájemně zaměňovat. Práce se dále zabývá obdobím adolescence, adolescenty 21. století a problémem digitalizace. V praktické části byl zvolen kvantitativní výzkum reprezentovaný dotazníkem, který vyplnilo 283 respondentů. Analýza dat ukázala, že distanční výuka vážně postihla psychické zdraví studentů SŠ a měla na ně negativní vliv. Z příznaků deprese působila největší problém špatná nálada, která výrazně postihla 62,4 % respondentů. Dále to byla chuť nic nedělat, pocit žití neplného života, ztráta energie a únava a unavitelnost. Tyto příznaky významně postihly přes 57 % respondentů. Z úzkostných příznaků studenty nejvíce trápily bolesti, které výrazně postihly 53,5 % respondentů. Dále to bylo vyhýbavé chování, anticipační úzkost, nervozita a strach, které významně postihly přes 40 % respondentů. Výzkum také zahrnoval prvky kvalitativní metodologie, které shromáždily výpovědi studentů k tomu, jaké konkrétní... Keywords: distanční výuka; duševní zdraví; úzkostné poruchy; úzkost; deprese; online learning; mental health; anxiety disorders; anxiety; depression Available in a digital repository NRGL
Vliv distanční výuky na psychiku žáků středních škol, se zaměřením na úzkost a depresi

This thesis deals with the impact of online learning on the mental health of high school students, with the focus on anxiety and depression. The thesis is divided into two parts, a theoretical and a ...

Šimonová, Lucie; Kučerová, Olga; Adámková, Jana
Univerzita Karlova, 2022

Zkušenosti žen se spontánním potratem v prvním trimestru těhotenství
Lišková, Tereza; Presslerová, Pavla; Dymešová, Gabriela
2022 - Czech
The aim of the thesis was to map the experiences of women with spontaneous abortion (miscarriage) in the first trimester of pregnancy. The data for the empirical part of the qualitative design was obtained through an electronic document in which the informants answered open- ended questions by writing. The research sample consisted of 17 informants who had experienced spontaneous abortion in the first trimester of their wanted pregnancy and had not yet had any children. The data collected were analysed using qualitative methods and the women's experiences were described and interpreted using grounded theory. Women's experiences were explored in several areas: experiencing abortion, loss and grief, needs, sharing, social environment reactions, and protective factors. Women's experiences of spontaneous abortion included mainly shock, sadness, fear, anger, guilt and feelings of failure. Many women experienced miscarriage as the death of their baby and grieved for it. Women needed to be treated with empathy and respect by those close to them and by health professionals. In particular, they perceived reactions and advice downplaying the significance of their loss as negative. The opportunity to share their experience with the wider community was very important to some women, while others shared their... Cílem diplomové práce bylo zmapovat zkušenosti žen se spontánním potratem v prvním trimestru těhotenství. Data pro empirickou část kvalitativního designu byla získána prostřednictvím elektronického dokumentu, ve kterém informantky písemně odpovídaly na otevřené otázky. Výzkumný soubor tvořilo 17 informantek, které zažily spontánní potrat v prvním trimestru ve svém chtěném těhotenství a zároveň ještě neměly žádné děti. Získaná data byla analyzována kvalitativními metodami a zkušenosti žen byly popsány a interpretovány pomocí zakotvené teorie. Byly prozkoumány zkušenosti žen v několika oblastech: prožívání potratu, ztráta a truchlení, potřeby, sdílení, reakce sociálního okolí a protektivní faktory. V prožívání žen po spontánním potratu se objevoval především šok, smutek, strach, hněv, pocity viny a selhání. Mnoho žen prožívalo spontánní potrat jako smrt svého dítěte a truchlilo pro něj. Ženy potřebovaly, aby k nim blízcí lidé i zdravotníci přistupovali s empatií a respektem k jejich prožívání a vnímání jejich zkušenosti. Jako negativní vnímaly především reakce a rady bagatelizující význam jejich ztráty. Možnost sdílet svou zkušenost s širším okolím byla pro některé ženy velice důležitá, jiné ženy sdílely svou zkušenost pouze s partnerem nebo nejbližší rodinou. Ženy vnímaly, že je téma spontánních... Keywords: Spontánní potrat; časná prenatální ztráta; ztráta dítěte; vyrovnávání se se ztrátou; zármutek; truchlení; Miscarriage; Early pregnancy loss; The loss of a baby; Coping with the loss; Grief; Mourning Available in a digital repository NRGL
Zkušenosti žen se spontánním potratem v prvním trimestru těhotenství

The aim of the thesis was to map the experiences of women with spontaneous abortion (miscarriage) in the first trimester of pregnancy. The data for the empirical part of the qualitative design was ...

Lišková, Tereza; Presslerová, Pavla; Dymešová, Gabriela
Univerzita Karlova, 2022

Současná výuka první pomoci na prvním stupni základní školy pohledem učitelů a současné literatury
Zehlerová, Lucie; Laufková, Veronika; Havlová, Jana
2022 - Czech
First aid has always been and always will be an important topic, therefore, this thesis focuses on the issue of first aid in elementary schools. It has two parts. The theoretical part deals with the first aid in elementary schools from all important perspectives, e.g. the development of the subject, the subject today, legislative framework, the Framework Educational Program for Basic Education, teachers' professional development, first aid methodology, and first aid in literature for educators as well as pupils. The practical (empiric) part comprises an analysis of the questionnaire research targeted at elementary teachers. The teachers were asked about the importance of the first aid, their first aid education, what materials they know and use, what subject they implement it in, and their ideal concept of first aid education. All the teachers agreed on the importance of first aid education. The rest of the results generally turned out according to expectations. První pomoc byla, je a bude vždy důležitým tématem, proto se tato diplomová práce zaměřila na problematiku první pomoci na 1. stupni ZŠ. Práce má dvě části. V teoretické části jsem se snažila dívat na první pomoc ve škole ze všech důležitých směrů, jako jsou: vývoj předmětu, současnost předmětu, legislativní rámec, dokument RVP ZV, vzdělávání učitelů, didaktika první pomoci a první pomoc v literatuře pro pedagogy i žáky. V praktické (výzkumné) části vyhodnocuji dotazníkové šetření určené pedagogům 1. stupně. Zjišťuji, jaký mají názor na důležitost výuky první pomoci, zda jsou vyškolení, jaké materiály znají a používají, v jakém předmětu první pomoc vyučují a jak by podle nich měla vypadat ideálně výuka první pomoci. Důležitost byla potvrzena všemi uchazeči a další výsledky výzkumu dopadly většinou dle očekávání. Keywords: první pomoc; výuka; znalosti učitelů; literatura k výuce a o výuce 1. pomoci; 1. stupeň; forst aid; education; teachers' knowledge; literature; primary edication Available in a digital repository NRGL
Současná výuka první pomoci na prvním stupni základní školy pohledem učitelů a současné literatury

First aid has always been and always will be an important topic, therefore, this thesis focuses on the issue of first aid in elementary schools. It has two parts. The theoretical part deals with the ...

Zehlerová, Lucie; Laufková, Veronika; Havlová, Jana
Univerzita Karlova, 2022

Vzdělávání pěstounů
Pobudová, Klára; Presslerová, Pavla; Kučerová, Olga
2022 - Czech
This thesis deals with foster care and fosters parent education. The main aim of the thesis is to evaluate whether foster carers are satisfied with the topics offered and the length of the mandatory continuing education. A sub-objective of the thesis is to describe the biggest problems of children in foster care related to school and school preparation and to highlight these problems by creating a case study. The theoretical part is divided into four chapters and is based on a study of the literature. The first chapter deals with the general topic of foster care and the application for foster care. The second chapter focuses more on the foster carer himself and his preparation. The third chapter focuses on the foster carers' training and the accompanying organizations. The fourth chapter deals with the characteristics of children in foster care and their school and educational problems. The practical section focuses on the research itself. In the empirical part, a research investigation was conducted with a combination of qualitative and quantitative elements. The data collection was carried out in the form of self-observation, questionnaire survey, and semi- structured interview. During the data analysis, it was found that foster carers with several years of experience would welcome it if the... Tato diplomová práce se zabývá pěstounskou péčí a vzděláváním pěstounů. Hlavním cílem práce je zhodnotit, zda jsou pěstouni spokojeni s nabízenými tématy a délkou povinného průběžného vzdělávání. Dílčím cílem práce je popsat největší problémy dětí žijících v pěstounské péči, související se školou a školní přípravou a poukázat na tyto problémy vytvořením kazuistiky. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol a je založena na studiu odborné literatury. První kapitola se věnuje obecně tématu pěstounské péče a žádosti o pěstounskou péči. Druhá kapitola se již více zaměřuje na samotného pěstouna a jeho přípravu. Ve třetí kapitole je věnována pozornost samotnému vzdělávání pěstounů a doprovázejícím organizacím. Čtvrtá kapitola se zabývá charakteristikou dětí v pěstounské péči a jejich školními a výchovnými problémy. Praktická část se zaměřuje na vlastní výzkum. V rámci empirické části bylo realizováno výzkumné šetření s kombinací kvalitativních a kvantitativních prvků. Sběr dat byl proveden formou vlastního pozorování, dotazníkového šetření a polostrukturovaného rozhovoru. Během analýzy dat bylo zjištěno, že by pěstouni s několikaletou praxí uvítali, když by délka povinného průběžného vzdělávání byla přizpůsobena jejich zkušenostem, praxi a skutečným požadavkům. V současné chvíli je tomu tak, že práva... Keywords: vzdělávání; pěstoun; dítě v pěstounské péči; příprava; požadavky; seberozvoj; posuzující organizace; doprovázející organizace; education; foster parent; child in foster care; preparation; requirements; self-development; assessing organisation; accompanying organisation Available in a digital repository NRGL
Vzdělávání pěstounů

This thesis deals with foster care and fosters parent education. The main aim of the thesis is to evaluate whether foster carers are satisfied with the topics offered and the length of the mandatory ...

Pobudová, Klára; Presslerová, Pavla; Kučerová, Olga
Univerzita Karlova, 2022

Motivace zaměstnanců diagnostického ústavu k výkonu povolání
Siváková, Kateřina; Presslerová, Pavla; Sotáková, Hana
2022 - Czech
This thesis, entitled Motivation of employees of diagnostic institutes to perform a job, focuses on the topic of work in diagnostic institutes in the position of an educator and its specifics, characteristics, and work motivation. It consists of two main parts. In the first, theoretical part, the concept of motivation is defined and characterized. There are several basic approaches mentioned regarding its conception. Subsequently, this topic is expanded by the definition of work motivation. It is further accompanied by the most important theories that have an impact on how society views the issue. The expected factors which individuals choose as the reason for doing the profession of an educator are mentioned as well. The conclusion of the theoretical part is briefly describing diagnostic institutes, their legislative anchoring, goals and mission, and the list of required professions. It is further extended by a more detailed description of the educator profession. The theoretical part of the work is followed by an empirical part. The research was performed in the form of interviews with selected diagnostic educators. The empirical part of the thesis justifies the methods used and describes the method of data collection and its subsequent analysis. It also contains excerpts from the interviews. It... ABSTRAKT; Diplomová práce s názvem Motivace zaměstnanců diagnostických ústavů k výkonu zaměstnání se zaměřuje na téma práce v diagnostickém ústavu na pozici vychovatele, její specifika, charakteristiku a pracovní motivaci. Práce obsahuje celkem dvě části. V první, teoretické části, je vymezen a charakterizován pojem motivace a je zde uvedeno několik základních přístupů k jejímu pojímání. Následně je toto téma rozšířeno o definici pracovní motivace, ke které jsou připojeny nejvýznamnější teorie, které měly a dodnes mají vliv na to, jak společnost na danou problematiku nahlíží, a také předpokládané faktory, pro které si jedinci volí povolání vychovatele. Závěr teoretické části se věnuje stručnému popisu diagnostických ústavů, legislativním ukotvením, dále jeho náplní práce a výčtem povolání, které se v rámci něj uplatňují, rozšířeném o bližší popis profese vychovatel. Na teoretickou část práce navazuje část empirická. Uskutečněný výzkum se odehrál formou rozhovorů se zaměstnanci diagnostického ústavu na pozici vychovatele. Empirická část diplomové práce odůvodňuje použité metody, popisuje způsob sběru dat a následné analýzy. Obsahuje taktéž úryvky rozhovorů. Přináší nám poznatky o tom, jaké faktory považují vychovatelé v rámci své profese za motivační, a které z těchto faktorů jsou pro ně důležité. Uvádí... Keywords: motivace; pracovní motivace; teorie motivace; diagnostický ústav; motivation; work motivation; theory of motivation; diagnostic institute Available in a digital repository NRGL
Motivace zaměstnanců diagnostického ústavu k výkonu povolání

This thesis, entitled Motivation of employees of diagnostic institutes to perform a job, focuses on the topic of work in diagnostic institutes in the position of an educator and its specifics, ...

Siváková, Kateřina; Presslerová, Pavla; Sotáková, Hana
Univerzita Karlova, 2022

Vznik školního poradenského pracoviště na Královské škole v Praze - Troji - případová studie
Nováková, Adriana; Kučerová, Olga; Kucharská, Anna
2022 - Czech
The case study describes the process of building a school counselling centre at a particular private school in Prague. The theoretical part provides a professional framework and describes what is the purpose of a school counselling centre, how it is defined in the legislation of Czech republic, who are its members and what is the job description of each of them. However, each school has its own specific needs of the management, teachers and pupils, and the counselling centre should respond to them. The practical section details the steps in the process of setting up a counselling centre and presents a way of thinking and specific questions that the founder may ask. The output of the work is also a proposal for the concept of a school counselling centre as it will operate in this particular school. The work is an inspiration to other schools that are just starting their counselling centres. Případová studie popisuje proces budování rodícího se školního poradenského pracoviště na konkrétní soukromé škole v Praze. Teoretická část poskytuje odborný rámec a popisuje, co je smyslem poradenského pracoviště na škole, jak je definováno v legislativě naší země, kdo jsou jeho členové a jaká je náplň práce každého z nich. Každá škola má však svá specifika, ze kterých vycházejí specifické potřeby vedení, učitelů i žáků a poradenské pracoviště by na ně mělo reagovat. Praktická část detailně popisuje jednotlivé kroky procesu vzniku poradenského pracoviště a přináší způsob přemýšlení i konkrétní otázky, které si zakladatel v tomto procesu klade. Výstupem je návrh koncepce školního poradenského pracoviště, jak bude fungovat na této konkrétní škole. Práce je inspirací dalším školám, které svá poradenská pracoviště teprve zakládají. Keywords: školní poradenské pracoviště; školní psychologie; koncepce školního poradenského pracoviště,soukromé školství; role psychologa; specifika soukromých škol; Pastoral Care; School counselling centre; school psychology; school psychology at a private school; PastoralCare Available in a digital repository NRGL
Vznik školního poradenského pracoviště na Královské škole v Praze - Troji - případová studie

The case study describes the process of building a school counselling centre at a particular private school in Prague. The theoretical part provides a professional framework and describes what is the ...

Nováková, Adriana; Kučerová, Olga; Kucharská, Anna
Univerzita Karlova, 2022

Práce s atypickou dětskou skupinou se zaměřením na rozvoj sociálních dovedností
Pavlatová, Aneta; Sotáková, Hana; Presslerová, Pavla
2022 - Czech
This Diploma thesis focuses on the development of social skills in an atypical child group, particularly in the children`s homes groups. The goal of this research is to find out, whether a social skills programme can be implemented in the specific group. Further it is aiming to identify deficits in social skills of these children and to create activities, that would help with those areas to develop. The theoretical part deals with social skills and psychosocial development of children in primary school age. This part also focuses on the development specifics of children growing up in children`s homes and the principles and policies of work with the child group and the options of the children development. The empiric part contains the description of the methodology and analysis of the obtained data. In its first half, the empiric part focuses on the analysis of the extracts from the survey of work with the children. In its second half, it analyses the topics, that were frequently appearing in the survey. The thesis is enriched by detailed case studies of the children and extracts from the research diary. The goals of the thesis describe the particular areas of the social skills, in which the children fail and further reflect on the topics influencing the success rate of the systematic work with the... Diplomová práce je zaměřena na rozvoj sociálních dovedností u atypické dětské skupiny, konkrétně u skupiny dětí v dětském domově. Cílem výzkumného šetření je zjistit, zda lze u této specifické skupiny provést program se zaměřením na rozvoj sociálních dovedností. Dále se snaží identifikovat oslabené oblasti sociálních dovedností u těchto dětí a vytvořit aktivity, které by dané oblasti podpořily a rozvíjely. Teoretická část pojednává sociálních dovednostech o psychosociálním vývoji dětí v mladším školním věku. Jsou zde popsána specifika vývoje u dětí vyrůstajících v dětském domově, a také zásady práce s dětskou skupinou a možnosti rozvoje sociálních dovedností u dětí. Empirická část obsahuje popis metodologického designu, prezentaci a analýzu získaných dat na základě pozorování a práce s dětmi. V první části se zabývá analýzou úryvků z pozorování dětí při cílené práci a v druhé části analyzuje téma, která se v průběhu výzkumného šetření objevovala nejčastěji. Práce je obohacena o podrobné kazuistiky dětí a úryvky z výzkumného deníku, který byl veden po celou dobu práce s dětmi. Ve výsledcích jsou popsány konkrétní oblasti sociálních dovedností, ve kterých děti selhávají a dále jsou zde reflektována témata mající vliv na úspěšnost systematické práce s dětmi. Díky rok trvajícímu výzkumnému šetření bylo... Keywords: Dětská skupina; dětský domov; sociální dovednosti; práce se skupinou; Children's group; Orphinage; Social skills; Working in group Available in a digital repository NRGL
Práce s atypickou dětskou skupinou se zaměřením na rozvoj sociálních dovedností

This Diploma thesis focuses on the development of social skills in an atypical child group, particularly in the children`s homes groups. The goal of this research is to find out, whether a social ...

Pavlatová, Aneta; Sotáková, Hana; Presslerová, Pavla
Univerzita Karlova, 2022

Negativní myšlenky matek
Janusová, Štěpánka; Presslerová, Pavla; Valentová, Hana
2022 - Czech
1 ABSTRACT This thesis explores negative thoughts in mothers in the context of the early years of their first- born child's life. The theoretical part of the thesis is divided into three parts: the first presents the negative thoughts and accompanying emotions of mothers from the perspective of psychopathology, the second from the perspective of social psychology, and the third places them in the context of the Covid-19 pandemic. The research part of the thesis presents the research questions, the method of interpretative phenomenological analysis, the characteristics of the research sample, data collection through semi-structured interviews and additional written questions, and it presents the findings. First, mothers experience content-similar negative thoughts that are accompanied by similar negative emotions; and furthermore, we can find similar developments over time. Second, the evolution of negative thoughts was associated with a change in their interpretations and a change in coping strategies. If mothers evaluated their negative thoughts and emotions as normal and natural, they coped better with them, managed to confide them to others and thus reduced their negative impact on the child. The perception of oneself as a good enough mother plays a key role here. Thirdly, expectations play an important... Tato práce se zabývá negativními myšlenkami u matek v kontextu prvních let života jejich prvního narozeného dítěte. Teoretická část práce je dělena na tři části: první představuje negativní myšlenky a doprovodné emoce matek z hlediska psychopatologie, druhá z hlediska sociální psychologie, třetí je uchopuje v kontextu pandemie Covidu-19. Výzkumná část práce představuje výzkumné otázky, použitou metodu interpretativní fenomenologické analýzy, charakteristiku výzkumného vzorku, sběr dat skrz polostrukturovaný rozhovor a doplňující písemné otázky a jsou v ní prezentována výsledná zjištění. Zaprvé, matky zažívají obsahově podobné negativní myšlenky, jež jsou doprovázeny podobnými negativními emocemi, navíc u nich můžeme nalézt podobný vývoj v čase. Zadruhé, s vývojem negativních myšlenek se pojila i změna jejich interpretace a změna v copingových strategiích. Pakliže matky hodnotily své negativní myšlenky a emoce jako běžné a přirozené, lépe se s nimi vyrovnávaly, zvládly se s nimi svěřovat svému okolí a zmenšily tak jejich negativní dopad na dítě. Klíčovou roli zde sehrává vnímání sebe sama jako dost dobré matky. Zatřetí, významnou roli při interpretaci a vyrovnávání se s negativními myšlenkami a emocemi hrají očekávání, která jsou do značné míry ovlivněna nedostatečnou přípravou na rodičovství, dále... Keywords: negativní myšlenky; negativní emoce; rané mateřství; dost dobrá matka; očekávání; IPA; negative thoughts; negative emotions; early motherhood; good enough mother; expectations; IPA Available in a digital repository NRGL
Negativní myšlenky matek

1 ABSTRACT This thesis explores negative thoughts in mothers in the context of the early years of their first- born child's life. The theoretical part of the thesis is divided into three parts: the ...

Janusová, Štěpánka; Presslerová, Pavla; Valentová, Hana
Univerzita Karlova, 2022

Role učitele na 1. stupni ZŠ při vytváření klimatu školní třídy a jeho vliv na školní úspěšnost
Kornoušková, Tereza; Kučerová, Olga; Presslerová, Pavla
2022 - Czech
This diploma thesis deals with the influence of the teacher's personality on the classroom climate and school success of pupils. The theoretical part deals with the three basic areas described in the individual chapters - the personality of the teacher, the classroom climate and its actors and components, and last but not least, school success. The topic of motivating pupils in teaching also corresponds to school success, especially at present. In the practical part, the thesis presents the results of qualitative research conducted in the third grade of primary school, which is very specific in its composition, the school itself includes a special program for exceptionally gifted students and currently also educates a large number of students with different mother tongue. In addition, students with specific learning disabilities also appear in the classroom. The three areas described in the theoretical part are mapped by the methods typical for qualitative research, participatory observation, through observation sheets of own production and inspired by scientific literature, and a semi-structured interview with the class teacher. KEYWORDS teacher's personality, classroom climate, school success, motivation in education, school classroom, primary education, observation, interview Tato diplomová práce se zabývá tím, jaký vliv má osobnost učitele na třídní klima a školní úspěšnost žáků. Teoretická část se zabývá třemi základními oblastmi popsanými v jednotlivých kapitolách - osobností učitele, třídním klimatem a jeho aktéry a složkami a v neposlední řadě také školní úspěšností. Se školní úspěšností obzvláště v současné době koresponduje i téma motivace žáků ve výuce. V praktické části diplomová práce prezentuje výsledky kvalitativního výzkumu prováděného ve třetí třídě základní školy, která je velmi specifická svým složením, samotná škola zahrnuje speciální program pro mimořádně nadané žáky a v nynější době také vzdělává vysoký počet žáků s odlišným mateřským jazykem. Ve třídě se navíc objevují i žáci se specifickými poruchami učení. Tři oblasti popsané v teoretické části mapují metody typické pro kvalitativní výzkum, zúčastněné pozorování, prostřednictvím pozorovacích archů vlastní výroby i inspirovaných odbornou literaturou, a polostrukturovaný rozhovor s třídní učitelkou třídy. KLÍČOVÁ SLOVA osobnost učitele, třídní klima, školní úspěšnost, motivace ve výuce, školní třída, prvostupňové vzdělávání, pozorování, rozhovor Keywords: osobnost učitele; třídní klima; školní úspěšnost; motivace ve výuce; školní třída; prvostupňové vzdělávání; pozorování; rozhovor; teacher's personality; classroom climate; school success; motivation in education; school classroom; primary education; observation; interview Available in a digital repository NRGL
Role učitele na 1. stupni ZŠ při vytváření klimatu školní třídy a jeho vliv na školní úspěšnost

This diploma thesis deals with the influence of the teacher's personality on the classroom climate and school success of pupils. The theoretical part deals with the three basic areas described in the ...

Kornoušková, Tereza; Kučerová, Olga; Presslerová, Pavla
Univerzita Karlova, 2022

Podoba závěrečného hodnocení žáků v době distanční výuky (COVID-19): pohledem žáků a pedagogů
Malinová, Zuzana; Laufková, Veronika; Novotná, Kateřina
2022 - Czech
The thesis, titled The form of evaluation in the time of distant learning (COVID-19, deals with the form of final evaluation in the time of distant learning, focusing on positives and negatives of individual forms of evaluation and analyzes the preferences of students as well as their teachers from different viewpoints, i.e. motivation for learning. This thesis is divided into two main parts - theoretical and empirical one. The theoretical part deals with the school evaluation and approach to it, its functions, forms, but also its history. A chapter can be found there about pupils' motivation for learning, main principles and methods developing pupil's motivation for learning or the main obstacles in developing pupils' motivation during schoolwork. The theoretical part is closed up by a chapter about a final evaluation on the school report in the time of COVID-19. The aim of the empirical part is to identify whether the change in the final evaluation due to distant learning in pandemic COVID-19 suited the pupils, to describe the opinions of the teachers and pupils of the secondary school and lower classes of grammar school on various forms of evaluation, to describe the teachers' experience with evaluation in the context of distant learning and to subsequently compare the pupils' and teachers'... Diplomová práce, která nese název Podoba závěrečného hodnocení žáků v době distanční výuky (COVID-19), se věnuje formě hodnocení na vysvědčení v době pandemie COVID-19, zabývá se klady a zápory jednotlivých forem hodnocení a zkoumá preference žáků i jejich vyučujících, a to z různých hledisek, například motivace k učení. Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních úseků - části teoretické a části empirické. Teoretická část se zabývá školním hodnocením a jeho pojetím, funkcemi, formami, ale například i jeho historií. Najdeme zde dále kapitolu věnující se motivaci žáků k učení, jaké jsou principy a metody rozvíjející žákovu motivaci k učení či hlavní překážky v rozvinutí motivace u žáků při práci ve škole. Teoretickou část uzavírá kapitola o hodnocení na vysvědčení v době pandemie COVID-19. Cílem empirické části bylo zjistit, zda žákům vyhovovala změna hodnocení na vysvědčení z důvodu distanční výuky a pandemie COVID-19, popsat názory žáků druhého stupně či nižších ročníků osmiletého gymnázia a jejich vyučujících na různé formy hodnocení; popsat zkušenosti vyučujících s hodnocením v souvislosti s distanční výukou a následně porovnat zkušenosti a názory žáků a učitelů k otázce forem hodnocení. Výzkum se skládal ze dvou částí, a to z kvalitativní části ve formě rozhovorů s učiteli a kvantitativní... Keywords: závěrečné hodnocení; slovní hodnocení; distanční výuka; COVID-19; final assessment; verbal assessment; distance learning; COVID-19 Available in a digital repository NRGL
Podoba závěrečného hodnocení žáků v době distanční výuky (COVID-19): pohledem žáků a pedagogů

The thesis, titled The form of evaluation in the time of distant learning (COVID-19, deals with the form of final evaluation in the time of distant learning, focusing on positives and negatives of ...

Malinová, Zuzana; Laufková, Veronika; Novotná, Kateřina
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases