Number of found documents: 284444
Published from to

Ochota zákazníků vybraného fitness centra navštěvovat skupinové lekce
Svobodová, Aneta; Ruda, Tomáš; Voráček, Josef
2023 - Czech
Title: Customers' willingness of the selected fitness centre to attend group classes Objectives: The thesis "Customers' willingness of the selected fitness centre to attend group classes" is in its final form a useful source of information, expanding the knowledge of Domyno Fitness management about its customers and their motivation to visit the fitness centre. The aim of the thesis is to obtain information about the willingness of customers to attend group classes which can be further used by the group class manager at Domyno Fitness and included in her plans to improve the current situation. Methods: The thesis is based on theoretical knowledge related to the topic. Marketing research based on quantitative questionnaire method CAPI was used to determine customers' willingness to attend group classes. The research sample is Domyno Fitness customers older than 18 years of age. The sample is customers who visited the fitness center during the time of the research and were willing to participate. The responses to each question of the questionnaire are shown in the graphs. Results: The results of the research showed that the fitness centre has mainly loyal customers who have been visiting it for many years. These customers tend to be satisfied with almost all aspects asked in the questionnaire. The... Název: Ochota zákazníků vybraného fitness centra navštěvovat skupinové lekce Cíle: Diplomová práce "Ochota zákazníků vybraného fitness centra navštěvovat skupinové lekce" je ve své konečné podobě užitečným zdrojem informací, rozšiřující znalosti managementu Domyno Fitness o svých zákaznících a jejich motivaci fitness centrum navštěvovat. Cílem práce je získání informací o ochotě zákazníků navštěvovat skupinové lekce, které může manažerka skupinových lekcí v Domyno Fitness dále využít a zahrnout do svých plánů ke zlepšování současné situace. Metody: Práce vychází z teoretických poznatků souvisejících s daným tématem. Pro zjišťování ochoty zákazníků navštěvovat skupinové lekce byl použit marketingový výzkum založený na kvantitativním způsobu dotazování metodou CAPI. Výzkumným souborem jsou zákazníci Domyna Fitness starší 18 let. Výběrovým souborem jsou pak zákazníci, kteří fitness centrum navštívili v době probíhajícího výzkumu a byli ochotni se jej zúčastnit. Odpovědi na jednotlivé otázky dotazníku jsou zachyceny v grafech. Na základě analýzy grafů jsou vypracovány závěry a doporučení pro tuto společnost. Výsledky: Výsledky zkoumání ukázaly, že má fitness centrum především věrné zákazníky, kteří jej navštěvují již mnoho let. Tito zákazníci jsou téměř se všemi aspekty, na které se dotazník tázal,... Keywords: marketing; dotazník; spokojenost; služby; marketingový výzkum; marketing; questionnaire; satisfaction; services; marketing research Available in a digital repository NRGL
Ochota zákazníků vybraného fitness centra navštěvovat skupinové lekce

Title: Customers' willingness of the selected fitness centre to attend group classes Objectives: The thesis "Customers' willingness of the selected fitness centre to attend group classes" is in its ...

Svobodová, Aneta; Ruda, Tomáš; Voráček, Josef
Univerzita Karlova, 2023

Určování mateřství
Dorážková, Zuzana; Salač, Josef; Zvára, Michael
2023 - Czech
182 Determination of motherhood Abstract The topic of this thesis is the determination of motherhood. Its aim is to identify the situ- ations that make the determination of motherhood difficult or impossible and to evaluate their legal regulation or to propose its supplementation. The thesis is divided into eight chapters, with the first chapter being devoted to the definition of the term motherhood and its history, current legislation and origins. The second chapter focuses on assisted reproduction. It describes its basic principles, his- torical development, current legislation and possible risks. Chapter three, focusing on surro- gacy, is also related to assisted reproduction. This chapter draws attention to the lack of legal regulation in this area and, after an assessment of the possible consequences of its absence, a de lege ferenda draft of the basis for legal regulation is drawn up. The highly controversial option of whole-body donation is also mentioned here. The fourth chapter briefly describes the legal regulation of adoption, as one of the possi- bilities of how a child can legally have a woman different from the one who gave birth to him or her on the birth certificate. The thesis here also alludes to the possibility of adopting a child by a person in a registered partnership and enabling it by... 181 Určování mateřství Abstrakt Tématem této diplomové práce je určování mateřství. Jejím cílem je zmapovat situace, které určování mateřství znesnadňují nebo znemožňují a zhodnotit jejich právní úpravu či na- vrhnout její doplnění. Práce je členěna do osmi kapitol, přičemž první kapitola je věnována definici pojmu mateřství a jeho historii, aktuální právní úpravě a vzniku. Druhá kapitola je zaměřena na asistovanou reprodukci. Popisuje její základní principy, historický vývoj, platnou právní úpravu a možná rizika. S asistovanou reprodukcí souvisí i ka- pitola třetí týkající se surogátního mateřství. V této kapitole je upozorňováno na nedostatečnost právní úpravy dané oblasti a po zhodnocení možných následků její absence je zpracován návrh základu právní úpravy de lege ferenda. Zmíněna je na tomto místě také vysoce kontroverzní možnost tzv. celotělního dárcovství. Čtvrtá kapitola popisuje ve stručnosti právní úpravu osvojení, jakožto jedné z možností, jak může mít dítě v souladu se zákonem v rodném listě zapsanou jako matku ženu odlišnou od té, která ho porodila. Naráží zde také na možnost osvojení dítěte osobou v registrovaném part- nerství a její umožnění zrušením části zákona o registrovaném partnerství Ústavním soudem. V páté kapitole jsou shrnuty situace, které mohou způsobit, že matka dítěte není... Keywords: řízení o určení a popření mateřství; surogátní mateřství; určování mateřství; legal proceeding of establishing and disputing motherhood; surrogacy; determination of motherhood Available in a digital repository NRGL
Určování mateřství

182 Determination of motherhood Abstract The topic of this thesis is the determination of motherhood. Its aim is to identify the situ- ations that make the determination of motherhood difficult or ...

Dorážková, Zuzana; Salač, Josef; Zvára, Michael
Univerzita Karlova, 2023

Změny v technice plaveckého způsobu kraul u dětí mladšího školního věku v plaveckém oddíle Brandýs nad Labem
Hřídelová, Kateřina; Svobodová, Irena; Fořterová, Petra
2023 - Czech
The aim of the diploma thesis is to evaluate, based on observation and testing, the swimming technique of crawling in children of younger school age before the start and after the end of the swimming course in the swimming section. The theoretical part of the thesis deals with the history of the swimming crawl, the meaning of swimming, swimming lessons, a description of the swimming crawl technique, the clarification of the most frequently occurring errors in this swimming method and the characteristics of children of younger school age. The practical part consists of a description of the research and an analysis of the results. Several research methods were used to prepare the work. The method of compilation, observation, testing, scaling, and to process the results, a statistical method of analyzing the data obtained. KEYWORDS swimming, teaching methodology, swimming level diagnostics, elimination of errors, children's crawl swimming technique, errors in the swimming style of crawling Cílem diplomové práce je na základě pozorování a testování zhodnotit techniku plaveckého způsobu kraul u dětí mladšího školního věku před zahájením a po ukončení plaveckého kurzu v plaveckém oddílu. Teoretická část práce se zabývá historií plaveckého způsobu kraul, významem plavání, plaveckou výukou, popisem techniky plaveckého způsobu kraul, upřesněním nejčastěji se vyskytujících chyb u tohoto plaveckého způsobu a charakteristikou dětí mladšího školního věku. Praktická část je tvořena popisem výzkumu a rozborem zjištěných výsledků. Ke zpracování práce bylo využito několik výzkumných metod. Metoda kompilace, pozorování, testování, škálování, a ke zpracování výsledků statistická metoda analýzy získaných dat. KLÍČOVÁ SLOVA plavání, metodika výuky, diagnostika plavecké úrovně, odstranění chyb, dětská technika plaveckého způsobu kraul, chyby u plaveckého způsobu kraul Keywords: plavání; metodika výuky; diagnostika plavecké úrovně; odstranění chyb; dětská technika plaveckého způsobu kraul; chyby u plaveckého způsobu kraul; swimming; teaching methodology; diagnosis of swimming level; elimination of errors; children's crawl swimming technique; mistakes in crawl swimming Available in a digital repository NRGL
Změny v technice plaveckého způsobu kraul u dětí mladšího školního věku v plaveckém oddíle Brandýs nad Labem

The aim of the diploma thesis is to evaluate, based on observation and testing, the swimming technique of crawling in children of younger school age before the start and after the end of the swimming ...

Hřídelová, Kateřina; Svobodová, Irena; Fořterová, Petra
Univerzita Karlova, 2023

Vzdělávání a rozvoj vybrané skupiny zaměstnanců konkrétní organizace
Vostrá, Karolína; Tureckiová, Michaela; Kolek, Jindřich
2023 - Czech
The diploma thesis deals with the area of learning and development of a selected group of employees in a specific organization. The aim of the thesis is to describe, analyse, and evaluate the current state of learning and development of a selected group of employees in a specific organization and to propose possible recommendations for improvement. The thesis is divided into two parts - theoretical and empirical. In the theoretical part of the thesis, relevant concepts from the field of andragogy, educational management and human resources management are defined in relation to the researched issue. The empirical part consists of methodology and research in the field of employee learning and development. The research is divided into partial phases that describe, analyse, and evaluate the current state of learning and development of a selected group of employees. The empirical part also includes a description of the specific organization and the definition of the selected group of employees, which consists of all employees in the position of IT Consultant IS. The research survey is carried out by combining the advantages of qualitative and quantitative strategies. The method used is the interview method, using semi-structured interview and questionnaire techniques, and the method of studying internal... Diplomová práce se zabývá vzděláváním a rozvojem vybrané skupiny zaměstnanců konkrétní organizace. Cílem diplomové práce je v konkrétní organizaci popsat, analyzovat a zhodnotit současný stav vzdělávání a rozvoje vybrané skupiny zaměstnanců a navrhnout případná doporučení pro zlepšení. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části práce jsou vymezeny relevantní pojmy z oblasti andragogiky, managementu vzdělávání a řízení lidských zdrojů ve vztahu ke zkoumané problematice. Empirická část sestává z metodologie a výzkumu v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Výzkum je rozdělen do dílčích fází, které popisují, analyzují a vyhodnocují současný stav vzdělávání a rozvoje vybrané skupiny zaměstnanců. Obsahem empirické části je též popis konkrétní organizace a definice vybrané skupiny pracovníků, kterou tvoří všichni zaměstnanci na pracovní pozici IT Konzultanta IS. Výzkumné šetření je realizováno kombinací kvalitativní a kvantitativní strategie. Využita je metoda dotazování za použití techniky polostrukturovaného rozhovoru a dotazníku a metoda studia interních dokumentů organizace. Získaná data jsou analyzována technikou otevřeného kódování a metodou vytváření trsů seskupena do kategorií. Závěr práce zahrnuje souhrnné výsledky výzkumného šetření, které zodpovídají stanovené... Keywords: další profesní vzdělávání; firemní vzdělávání; management vzdělávání; rozvoj; řízení lidských zdrojů; vzdělávání; zaměstnanec; corporate education; development; education; educational management; employee; further professional education; human resource management Available in a digital repository NRGL
Vzdělávání a rozvoj vybrané skupiny zaměstnanců konkrétní organizace

The diploma thesis deals with the area of learning and development of a selected group of employees in a specific organization. The aim of the thesis is to describe, analyse, and evaluate the current ...

Vostrá, Karolína; Tureckiová, Michaela; Kolek, Jindřich
Univerzita Karlova, 2023

Svěřenské nástupnictví
Dandová, Veronika; Lederer, Vít; Frinta, Ondřej
2023 - Czech
Fideicommissum This diploma thesis deals with the institution of fideicommissum, which was reintroduced into the current legal regulation of inheritance law by Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, and which significantly strengthened the principle of the testator's freedom of acquisition compared to the previous legal regulation. The first chapter is devoted to inheritance law, in particular it focuses on the explanation of the prerequisites of inheritance and the basic principles that are necessary for proper analysis and understanding of the institution of fideicommissum, as well as its placement in the system of inheritance law in the Czech Republic. The second chapter of this thesis deals with the historical development of the institution of fiduciary succession, from its very beginnings, which can be found already in the Roman law institution of legacy and fideicommissa, through its regulation contained in the General Civil Code and the Government Proposal of 1937, which were the main inspiration for the creation of the current Civil Code. The last part of this chapter discusses the Civil Code of 1950 and 1964, focusing in particular on the reasons why fiduciary succession did not develop during that period, and eventually the adoption of the legislation in force is discussed. The third and... Svěřenské nástupnictví Tato diplomová práce se zabývá institutem svěřenského nástupnictví, který byl do platné právní úpravy dědického práva znovuzaveden zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a jímž byla oproti předchozí právní úpravě významným způsobem posílena zásada pořizovací volnosti zůstavitele. První kapitola je věnována dědickému právu, a to zejména se zaměřením na vysvětlení předpokladů dědění a základních principů, které jsou nezbytné pro řádný rozbor a pochopení institutu svěřenského nástupnictví, jakož i jeho zasazení do systému dědického práva v České republice. Druhá kapitola této práce se zabývá historickým vývojem institutu svěřenského nástupnictví, a to od jeho úplných počátků, které lze nalézt již v římskoprávním institutu odkazu a fideikomisu, přes jeho úpravu obsaženou ve Všeobecném zákoníku občanském a Vládním návrhu z roku 1937, jež byly hlavní inspirací při tvorbě současného občanského zákoníku. V poslední části této kapitoly je zmíněn Občanský zákoník z roku 1950 a 1964, zejména pak se zaměřením na důvody, proč v daném období nedošlo k rozvoji svěřenského nástupnictví, a nakonec je zmíněno i přijetí dnes účinné právní úpravy. Třetí a čtvrtá kapitola zkoumá dnes platnou právní úpravu. Zatímco třetí kapitola se zabývá hmotněprávní úpravou institutu obsaženou v Občanském... Keywords: svěřenské nástupnictví; přední dědic; svěřenský nástupce (následný dědic); fideicommissum (fiduciary succession); preliminary heir; fiduciary successor (subsequent heir) Available in a digital repository NRGL
Svěřenské nástupnictví

Fideicommissum This diploma thesis deals with the institution of fideicommissum, which was reintroduced into the current legal regulation of inheritance law by Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, and ...

Dandová, Veronika; Lederer, Vít; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2023

Znalosti, názory a prevence vzniku akné u žáků středních škol
Třísková, Veronika; Hlaváčová, Lucie; Ehler, Edvard
2023 - Czech
The diploma thesis is split into a theoretical and a practical part. In the theoretical part, the thesis focuses on basic information about the skin disaese acne. This part includes general knowledge about the skin and skin care, information specifically about acne vulgaris, factors of acne, acne treatment, natural cosmetics and also includes a chapter on the perception of acne in girls and boys in secondary schools. The theoretical section also provides advice on the prevention of the subsequent treatment of acne skin disease. One of the purposes of this thesis is to highlight the issue of acne in adolescents in secondary schools, to familiarize the reader with this common disease, and to provide treatment alternatives as well as prevention. The main objective of the research part is to analyze the awareness of acne among high school students. The practical part of the thesis examines the current information that high school students have about acne, further examines the psychological impact of the disease, and finds out if specifically high school students in the city of Pilsen would be interested in learning about the skin disease acne in schools. This part was prepared by means of a questionnaire survey, which, after its evaluation, shows that out of 84 secondary school respondents, acne has a... Diplomová práce se rozděluje na část teoretickou a část praktickou. V části teoretické se práce zaobírá základními informacemi o kožním onemocnění akné. Tato část obsahuje obecné poznatky o kůži a o pleti, dále informace konkrétně o acne vulgaris, faktorech vzniku akné, léčbě akné, o přírodní kosmetice a dále obsahuje kapitolu zaměřenou na vnímání akné u dívek a chlapců na středních školách. Teoretická část také poskytuje rady k prevenci tohoto onemocnění a dále k následné léčbě kožního onemocnění akné. Jedním z cílů této práce je poukázat na problematiku akné u dospívajících na středních školách, seznámit čtenáře s tímto častým onemocněním a poskytnout alternativy léčby a také prevence. Hlavním cílem výzkumné části je analyzovat informovanost středoškoláků o akné. Praktická část diplomové práce se zabývá současnými informacemi, které středoškoláci mají o akné, dále zkoumá psychický dopad onemocnění a zjišťuje, zda by konkrétně u středoškoláků ve městě Plzeň byl zájem o vyučování o kožním onemocnění akné na školách. Tato část byla vypracována za pomocí dotazníkového šetření, ze kterého po jeho vyhodnocení vyplývá, že z 84 středoškolských respondentů akné značně ovlivňuje sebevědomí u 42 respondentů a 18 z nich zodpovědělo, že akné má na jejich sebevědomí silný dopad. Dále z dotazníku vyplývá, že 63... Keywords: - akné - aknózní pleť - léčba - přírodní kosmetika - životospráva - Plzeň; - acne - acneic skin - therapy - natural cosmetics - diet lifestyle - Pilsen Available in a digital repository NRGL
Znalosti, názory a prevence vzniku akné u žáků středních škol

The diploma thesis is split into a theoretical and a practical part. In the theoretical part, the thesis focuses on basic information about the skin disaese acne. This part includes general knowledge ...

Třísková, Veronika; Hlaváčová, Lucie; Ehler, Edvard
Univerzita Karlova, 2023

Československý disent jako učící se společnost
Padevět, Jiří; Veteška, Jaroslav; Kříž, Jaroslav
2023 - Czech
The diploma thesis is dealing with the problematics of Czechoslovak/Czech dissent, especially in the years from 1977 to 1989 and with its position as a learning society on its own. In the text, the status of dissent in the general society is described and followed, along with the ostracization of it, which ultimately led to a forming of a parallel polis, which included both parallel educational and cultural systems. Those were based on transmitting and sharing knowledge and skills inside of the community. Considering many activities performed by dissent organizations, the thesis takes interest mainly in four educational and cultural structures: home seminars, home theatre, samizdats and so-called festival of the second culture, both personally and organizationally bonded to Charter 77. These activites are not perceived only from the cultural history perspective, but more importantly with the help of andragogy and learning society concept. In conclusion, the thesis will focus on such specific educational and cultural topics and not only its impact on the parallel polis of dissent, but on the society in general, as well. The main intention of the theoretical and analytic part of the thesis is to analyze, identify and describe key milestones and phenomenons, tied with the informal learning of adults... Diplomová práce se věnuje problematice československého/českého disentu především v letech 1977 až 1989 a jeho postavení jako učící se společnosti. V práci je sledováno postavení disentu ve společnosti, jeho ostrakizace a následná tvorba paralelní polis, včetně paralelního vzdělávacího a kulturního systému, založeného na sdělování vědomostí a znalostí uvnitř komunity. Vzhledem k rozsahu disentních aktivit se práce věnuje především čtyřem vzdělávacím a kulturním strukturám, a to bytovým seminářům, bytovému divadlu, samizdatům a takzvaným festivalům druhé kultury, personálně a organizačně navázaným na Chartu 77. Tyto aktivity sleduje práce nejen z pohledu kulturní historie, ale především z pohledu andragogiky a učící se společnosti. Práce se zaměří na tyto jednotlivé vzdělávací a kulturní okruhy a na jejich dopad jak na paralelní polis disentu, tak na většinovou společnost. Cílem předložené teoreticko- analytické části diplomové práce je analyzovat, identifikovat a popsat klíčové mezníky a fenomény související s informálním učením dospělých v období druhé poloviny 20. stol. Sledovaná specifika vycházejí z politicko-ideologických charakteristik společnosti. Z metodologického hlediska můžeme položit tyto výzkumné otázky: Jaké klíčové faktory ovlivnily vývoj vzdělávání a učení se dospělých v období 1969... Keywords: andragogika; učící se společnost; disent; Charta 77; underground; bytové semináře; bytové divadlo; samizdat; druhá kultura; represe; andragogy; learning society; dissent; Charter 77; underground; home seminars; home theatre; samizdat; second culture; repression Available in a digital repository NRGL
Československý disent jako učící se společnost

The diploma thesis is dealing with the problematics of Czechoslovak/Czech dissent, especially in the years from 1977 to 1989 and with its position as a learning society on its own. In the text, the ...

Padevět, Jiří; Veteška, Jaroslav; Kříž, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2023

Právo z vadného plnění a právo na náhradu škody
Císařovský, Adam; Šustek, Petr; Hendrychová, Michaela
2023 - Czech
1 Right from a defective performance and right to compensation for damage Abstract This thesis deals with the interrelation of the institutes of the right from a defective performance and the right to compensation for damage. The institutes of rights from defective performance and the right to compensate for damage caused by the provision of defective performance are both commonly perceived as breaches of obligation, and the literature consistently classifies them under the concept of breach of contract. The aim of this thesis is to analyse the defective performance as a necessary prerequisite for both claims arising from the right from defective performance and the right to compensation for damage. The thesis deals with the relationship of the above-mentioned institutes, which are in the Czech legal environment in the relationship of exclusivity of the right from defective performance to the right to compensation for damage on the basis of the provisions of Section 1925 of the Civil Code, according to which the acquirer of a performance that is defective must claim these defects only through the legal provisions of the right from a defective performance. The thesis then uses analytical, critical, comparative and descriptive research methods. In the first chapter of the thesis, the descriptive method is... Právo z vadného plnění a právo na náhradu škody Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá vzájemnou souvztažností institutů práva z vadného plnění a práva na náhradu škody. Instituty vadného plnění a povinnosti k náhradě škody způsobené poskytnutím vadného plnění shodně představují porušení závazku, a odborná literatura je shodně řadí pod pojem porušení smlouvy. Cílem práce je analýza vzniku práva z vadného plnění, jako nutného předpokladu pro uplatnění jak nároků plynoucích z práv z vadného plnění, tak z práv na náhradu škody. Práce se zabývá vztahem výše citovaných institutů, které jsou v českém právním prostředí na základě ustanovení § 1925 občanského zákoníku ve vztahu výlučné exkluzivity práv z vadného plnění vůči právu na náhradu škody, podle které musí nabyvatel plnění, které vykazuje vady, nárokovat tyto vady toliko skrze právní úpravu práv z vadného plnění. Diplomová práce pak využívá analytickou, kritickou, komparativní i deskriptivní metodu výzkumu. V první části práce je uplatněna deskriptivní metoda ve vztahu k právní úpravě vadného plnění, jakožto společné prerekvizity jednak práv z vadného plnění a práva na náhradu škody. Následně je na základě historické komparace analyzován historický vývoj úpravy vztahu mezi právy z vadného plnění a právem na náhradu škody, přičemž tato analýza je zásadní... Keywords: právo z vadného plnění; právo na náhradu škody; vadné plnění; Right from a defective performance; right to compensation for damage; defective performance Available in a digital repository NRGL
Právo z vadného plnění a právo na náhradu škody

1 Right from a defective performance and right to compensation for damage Abstract This thesis deals with the interrelation of the institutes of the right from a defective performance and the right to ...

Císařovský, Adam; Šustek, Petr; Hendrychová, Michaela
Univerzita Karlova, 2023

Kladenské kino Svět v letech 1960-1990 prizmatem jeho zaměstnanců
Dragounová, Veronika; Wohlmuth Markupová, Jana; Krátká, Lenka
2023 - Czech
The subject of this thesis is the research of the cinema Svět in Kladno, primarily in the timeframe 1960-1990 with the main part of the thesis focusing on the experience of everyday life in the movie theatre from the perspective of its former employees. The research was conducted through the method of oral history, and the results provide insight into everyday life in the environment of the cinema in the second half of the last century. The thesis concludes with a reflection on the significance of this life stage for the interviewed narrators. Keywords: cinema, Kladno, movie, cinema staff, oral history Předmětem zájmu předložené diplomové práce je výzkum kladenského kina Svět primárně ve sledovaném období let 1960-1990, přičemž stěžejní část práce se bude soustředit na prožívání každodennosti v biografu očima jeho bývalých zaměstnanců. Výzkum byl realizován prostřednictvím metody orální historie, a jeho výsledky přinášejí vhled do každodenního života v prostřední biografu druhé poloviny minulého století. Závěrem diplomové práce je zamyšlení se nad významem této životní etapy pro dotazované narátory. Klíčová slova: kino, biograf, Kladno, film, zaměstnanci kina, orální historie Keywords: kino; biograf; Kladno; film; zaměstnanci kina; orální historie; cinema; Kladno; movie; cinema staff; oral history Available in a digital repository NRGL
Kladenské kino Svět v letech 1960-1990 prizmatem jeho zaměstnanců

The subject of this thesis is the research of the cinema Svět in Kladno, primarily in the timeframe 1960-1990 with the main part of the thesis focusing on the experience of everyday life in the movie ...

Dragounová, Veronika; Wohlmuth Markupová, Jana; Krátká, Lenka
Univerzita Karlova, 2023

Znalosti a dovednosti žáků v první pomoci na 2. stupni základních škol - kardiopulmonální resuscitace
Ročková, Lenka; Kuba, Radim; Nodžáková, Kateřina
2023 - Czech
This thesis focuses on teaching first aid to elementary school students with an emphasis on resuscitation procedures. First aid and resuscitation, in particular, are crucial skills for saving lives in critical situations. Although first aid education is a part of school programs, it often remains limited to theoretical explanations, which can hinder students' ability to react practically. The presented study highlights the significance of practical training and experiential pedagogy in first aid education. We conducted a survey among pupils of the second stage of elementary school (N=142), consisting of two main parts. In the questionnaire section, pupils evaluated the difficulty of various tasks related to resuscitation and answered questions focused on theoretical knowledge. In the second part, pupils demonstrated resuscitation on an electronic training model. The conducted research confirmed that theoretical knowledge often does not translate into the ability to perform necessary tasks in practice. Pupils faced the greatest difficulties with tasks involving rescue breathing, but deficiencies were also observed in achieving the correct compression frequency and depth. Based on the obtained results, didactic recommendations were proposed, which can be implemented into first aid education for... Tato diplomová práce se zaměřuje na výuku první pomoci u žáků základních škol s důrazem na resuscitační postupy. První pomoc a resuscitace především jsou klíčovou dovedností pro záchranu životů v kritických situacích. I když je výuka první pomoci součástí školních programů, často zůstává omezena na teoretický výklad, což může omezit schopnost žáků prakticky reagovat. Předložená studie zdůrazňuje význam praktického nácviku a zážitkové pedagogiky ve výuce první pomoci. Realizovali jsme šetření na žácích 2. stupně základní školy (N=142), které se skládalo ze dvou hlavních částí. V dotazníkové části žáci mimo jiné hodnotili obtížnost jednotlivých úkonů spojených s resuscitací a odpovídali na otázky zaměřené na teoretické znalosti. V rámci druhé části žáci předvedli ukázku resuscitace na elektronickém výukovém modelu. Provedený výzkum potvrdil, že teoretické znalosti často neznamenají, že žák dovede potřebný úkon předvést i v praxi. Největší obtíže žákům dělaly úkony spojené s poskytováním umělých vdechů, ale nedostatky žáci měli i v případě správné frekvence a hloubky stlačování. Na základě uvedených výsledků byla navržena didaktická doporučení, která je možné implementovat do výuky první pomoci pro žáky. Jako klíčové se zdá být praktické cvičení resuscitace a možnost si dané úkony opakovaně vyzkoušet.... Keywords: resuscitace; první pomoc; výuka první pomoci; záklon hlavy; stlačování; umělé vdechy; resuscitation; first aid; first aid training; head tilt; chest compressions; rescue breathing Available in a digital repository NRGL
Znalosti a dovednosti žáků v první pomoci na 2. stupni základních škol - kardiopulmonální resuscitace

This thesis focuses on teaching first aid to elementary school students with an emphasis on resuscitation procedures. First aid and resuscitation, in particular, are crucial skills for saving lives in ...

Ročková, Lenka; Kuba, Radim; Nodžáková, Kateřina
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases