Number of found documents: 101182
Published from to

Administrativní budova s prodejnou
Staněk, Matěj; Kozubíková, Ivana; Matějka, Libor
2023 - Czech
Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro výstavbu administrativní budovy s prodejnou. Jedná se o objekt o 2 nadzemních podlažích s částečným podsklepením. Stavba se nachází v bývalém areálu zemědělského průmyslu na parcelách č. 890/69, 890/70, 890/71 v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší [641332]. Svislé nosné konstrukce v nadzemních podlažích jsou navrženy ze železobetonových monolitických sloupů, které jsou vyplněny keramickým zdivem systému Porotherm. Nosná konstrukce podsklepené části objektu je ze železobetonových monolitických stěn. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako monolitická železobetonová křížem vyztužená deska. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou s extenzivní vrstvou vegetace a je založený na pilotách. V prvním nadzemním podlaží objektu se nachází prodejní a skladové plochy. V druhém nadzemním podlaží se nachází administrativní a skladové prostory. V podsklepené části objektu je umístěna technická místnost se skladovou plochou. The subject of the diploma thesis is the preparation of project ocumentation for the construction of an office building with a shop. It is a building with 2 above-ground floors with a partial basement. The building is located in the former area of the agricultural industry on plots No. 890/69, 890/70, 890/71 in the cadastral area of Holovousy v Podkrkonoší [641332]. The vertical load-bearing structures in the above-ground floors are designed from reinforced concrete monolithic columns, which are filled with ceramic masonry of the Porotherm system. The load-bearing structure of the basement part of the building is made of reinforced concrete monolithic walls. The horizontal load-bearing structures are designed as a monolithic reinforced concrete cross-reinforced slab. The building is covered by a single-skin flat roof with an extensive vegetation layer and is based on piles. The first floor of the building houses sales and storage areas. On the second floor there are administrative and storage areas. In the basement part of the building there is a technical room and a storage area. Keywords: administrativní budova s prodejnou; novostavba; extenzivní vegetační střecha; provětrávaná fasáda; skeletový konstrukční systém; office building with shop; new construction; extensive vegetated roof; ventilated facade; skeleton construction system Available in a digital repository NRGL
Administrativní budova s prodejnou

Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro výstavbu administrativní budovy s prodejnou. Jedná se o objekt o 2 nadzemních podlažích s částečným podsklepením. Stavba se nachází v ...

Staněk, Matěj; Kozubíková, Ivana; Matějka, Libor
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Příprava realizace hrubé stavby Pavilonu N ve Slezské nemocnici v Opavě
Žůrková, Amálie; Řihák, Pavel; Kantová, Radka
2023 - Czech
Diplomová práce řeší přípravu realizace hrubé stavby Pavilonu N ve Slezské nemocnice v Opavě. Jedná se o osmipodlažní budovu, s jedním podzemním podlažím. Diplomová práce obsahuje technickou zprávu stavebně technologického projektu, studii realizace hlavních technologických etap, řešení širších vztahu dopravních tras s návrhem zásobovacích tras, objektový časový a finanční plán stavby. Dále jsem se zabývala časovým plánem pro hrubou stavbu, položkovým rozpočtem některých procesů, projektem zařízení staveniště, návrhem strojních sestav a mechanismů. Součástí této práce je technologický předpis pro základové konstrukce a technologický předpis pro monolitické konstrukce, stanovení doby odbednění daných konstrukcí, kontrolní zkušební plán, plán BOZP, hluková studie a plán zajištění materiálových zdrojů. The diploma thesis deals with the preparation of the realization of the rough construction of Pavilion N in the Silesian Hospital in Opava. It is an eight-storey building, with one underground floor. The diploma thesis contains a technical report of the construction technology project, study of the implementation of the main technological stages, solution to the wider relationship of transport routes with the design of supply routes, object time and financial plan of the construction. In addition, I dealt with the time schedule for the rough construction, the itemized budget for certain processes, the construction site equipment project, the design of machine assemblies and mechanisms. This work includes a technological regulation for foundation structures and a technological regulation for monolithic structures, determination of the formwork removal time of the given structures, control test plan, health and safety plan, noise study and plan for ensuring material resources. Keywords: nemocnice; hrubá stavba; hrubá spodní stavba; hrubá vrchní stavba; monolitické konstrukce; železobetonové konstrukce; hlubinné zakládání; velkoprůměrové piloty; vodorovné nosné konstrukce; svislé nosné konstrukce; systémové bednění DOKA; zařízení staveniště; technologický předpis; časový plán; položkový rozpočet; kontrolní a zkušební plán; bezpečnost a ochrana zdraví při práci; hospital; rough structure; rough substructure; rough superstructure; monolithic construction; reinforced concrete structures; deep foundations; large-diameter piles; horizontal load-bearing structures; vertical load bearing structures; DOKA system formwork; building site equipment; technological regulation; time schedule; cost estimation budget; control and test plan; safety and health protection at work Available in a digital repository NRGL
Příprava realizace hrubé stavby Pavilonu N ve Slezské nemocnici v Opavě

Diplomová práce řeší přípravu realizace hrubé stavby Pavilonu N ve Slezské nemocnice v Opavě. Jedná se o osmipodlažní budovu, s jedním podzemním podlažím. Diplomová práce obsahuje technickou zprávu ...

Žůrková, Amálie; Řihák, Pavel; Kantová, Radka
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Bytový dům "Rezidence u parku" v Prostějově, stavebně technologická příprava realizace stavby
Špunarová, Ivana; Boháček, Adam; Šlanhof, Jiří
2023 - Czech
Diplomová práce je zaměřená na stavebně technologickou přípravu realizace stavby. Konkrétně na Bytový dům "Rezidence u parku" v Prostějově (SO 01). Bytový dům má 1 podzemní podlaží a 5 nadzemních podlaží. Obsahem této práce je především technická zpráva, koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, projekt zařízení staveniště, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, technologický předpis pro železobetonový monolitický strop nad 1.PP, kontrolní a zkušební plán kvality pro železobetonový monolitický strop, plán bezpečnosti a ochrany zdraví pro stavbu monolitických konstrukcí, položkový rozpočet pro hrubou stavbu, pro hrubou stavbu, propočet dle THÚ, časový a finanční plán stavby – objektový, časový plán hlavního stavebního objektu, histogram pracovníků, Výkres bednění stropu nad 1.PP, plán zajištění hlavních materiálových zdrojů pro hrubou stavbu. The thesis is focused on the construction-technological preparation of building construction. Accurately, the apartment building "Rezidence u parku" in Prostějov (SO 01). The apartment building has 1 underground floor and 5 above floors. The content of this work is mainly a technical report, coordination of constructions with connections of transport routes, study of the realization of the main technological stages of the construction object, construction site equipment project, proposal of the main construction machines, technological regulation for reinforced concrete monolithic ceiling above 1. underground floor, control and test plan quality for a reinforced concrete monolithic ceiling, safety and health plan for the construction of monolithic constructions, itemized budget for rough construction, calculation according to THÚ, time and financial plan of construction - object, time plan of the main construction object, histogram of workers, Drawing of ceiling formwork above 1. underground floor, plan to ensure the main material resources for rough construction. Keywords: Bytový dům; Prostějov; základová deska; monolitická stropní konstrukce; zařízení staveniště; dopravní trasy; stroje; technologický předpis; položkový rozpočet; časový harmonogram; bednění stropní konstrukce; Apartment building; Prostějov; foundation slab; monolithic ceiling structure; construction site equipment; transport routes; machines; technological regulation; itemized budget; time schedule; ceiling structure formwork Available in a digital repository NRGL
Bytový dům "Rezidence u parku" v Prostějově, stavebně technologická příprava realizace stavby

Diplomová práce je zaměřená na stavebně technologickou přípravu realizace stavby. Konkrétně na Bytový dům "Rezidence u parku" v Prostějově (SO 01). Bytový dům má 1 podzemní podlaží a 5 nadzemních ...

Špunarová, Ivana; Boháček, Adam; Šlanhof, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Bytový dům Barandov - vybrané části stavebně technologického projektu
Kiš, Michal; Doubek, Rostislav; Motyčka, Vít
2023 - Czech
Diplomová práca sa zaoberá stavebne technologickou prípravou vybraných častí pre novostavbu bytového domu K v Prahe, časti Barrandov. Práca obsahuje technickú správu stavebne technologického projektu, koordinačnú situáciu stavby s vzťahom k dopravným trasám a návrhom zásobovania stavby, objek-tový časový a finančný plán stavby. Tiež štúdiu realizácie hlavných technologických etáp stavebného objektu, projekt zariadenia staveniska s výkresovou dokumentáciou a technickou správou, návrh hlavných stavebných strojov a mechanizmov s dimenzova-ním, umiestnením, dopravou na stavenisko, dosahmi, časovým nasadením a odberom energie a bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Ďalej obsahuje časový plán hlav-ného stavebného objektu a plán zabezpečenia materiálových zdrojov pre hrubú stavbu. Technologické postupy sú zamerané pre realizáciu pilotáže a kontaktného zatep-ľovacieho systému, ako aj kontrolné a skúšobné plány kvality pre tieto postupy. Okrem toho sa práca zaoberá aj bilancovaním pracovníkov a posúdením hlavného zdvíhacieho mechanizmu. This diploma thesis deals with the construction technological preparation of selected parts of the new Barrandov apartment building in Prague. The thesis includes a technical report on the construction technology project, a coordination situation of the construction with regard to transportation routes and a proposal for the supply of the construction, an object-based time and financial plan for the construction. It also includes a study of the realization of the main technological stages of the construction project, a project for the construction site equipment with drawings and a technical report, a proposal for main construction machinery and mechanisms with dimensioning, placement, transportation to the construction site, reach, time deployment and energy consumption, and occupational health and safety. It also includes a time schedule for the main construction project and a plan for securing material resources for rough construction. The technological procedures are focused on the realization of pilotage and contact insulation systems, as well as quality control and testing plans for these procedures. In addition, the thesis also deals with the balancing of workers and the assessment of the main lifting mechanism. Keywords: Bytový dom; stavebné technologická príprava; objektový a časový plán; harmonogram; technická správa; rozpočet; BOZP; piloty; monolitická konštrukcia; kontaktný zatepľo-vací systém ETICS; Apartment building; construction technological preparation; object and time plan; schedule; technical report; budget; occupational health and safety; pilotage; monolithic construction; contact insulation system ETICS. Available in a digital repository NRGL
Bytový dům Barandov - vybrané části stavebně technologického projektu

Diplomová práca sa zaoberá stavebne technologickou prípravou vybraných častí pre novostavbu bytového domu K v Prahe, časti Barrandov. Práca obsahuje technickú správu stavebne technologického projektu, ...

Kiš, Michal; Doubek, Rostislav; Motyčka, Vít
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Statická a dynamická analýza lávky
Jankovičová, Soňa; Lang, Rostislav; Martinásek, Josef
2023 - Slovak
Predmetom tejto diplomovej práce je statická a dynamická analýza nosnej oceľovej konštrukcie lávky so železobetónovou mostovkou premosťujúcej rieku Morava. Lávka bola navrhnutá ako Langerov trám, teda je tvorená dvojicou priehradových rámov, zosilnených o oceľové oblúky so závesmi. Boli vytvorené dva rôzne modely, jeden vo výpočtovom programe SCIA Engineer, kde boli jednotlivé prvky zadané ako prúty. V druhom modeli boli vytvorené tieto prvky ako plošné elementy. Pre takýto model, bolo vhodnejšie využitie programu ANSYS Mechanical APDL. Zaťaženie a vybrané kombinácie sú spočítané ručne podľa platných národných noriem. Ďalej práca obsahuje ručné výpočty napätia. Výsledky sú porovnávané s výpočtovými programami, pre určenie správnosti fungovania modelov. V ďalšej časti sa práca venuje statickej a dynamickej analýze, kde porovnáva výsledky na uvedených dvoch modelových situáciách. The subject of this diploma thesis is static and dynamic analysis of the load-bearing steel structure of footbridge with reinforced concrete bridge deck, standing over the Morava river. Bridge was designed as a solid ribbed arch, so it consists of a pair truss beams, strengthen by two steel arches with suspenders. There were created two different models, one in program SCIA Engineer, where the individual elements were designed as spatial bars. In the second model, they were created as surface elements. For such model, it was more appropriate to use ANSYS Mechanical APDL program. The load and selected combinations are calculated manually according to valid national standardization documents. Furthermore, this thesis contains manual calculations of stress. The results are compared with computing programs to determine the correct functioning of the models. In the next part, the work is devoted to static and dynamic analysis, where it compares the results of the mentioned two model situations. Keywords: footbridge for pedestrians and cyclists; stress; static analysis; dynamic analysis; SCIA Engineer; ANSYS Mechanical APDL Available in a digital repository NRGL
Statická a dynamická analýza lávky

Predmetom tejto diplomovej práce je statická a dynamická analýza nosnej oceľovej konštrukcie lávky so železobetónovou mostovkou premosťujúcej rieku Morava. Lávka bola navrhnutá ako Langerov trám, teda ...

Jankovičová, Soňa; Lang, Rostislav; Martinásek, Josef
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Statická a dynamická analýza zavěšené lávky
Dvořák, Kamil; Lang, Rostislav; Martinásek, Josef
2023 - Czech
Lávka, Metoda konečných prvků, Statika, Dynamika, Předpětí, Soudržná předpínací výztuž, Nesoudržná předpínací výztuž footbridge, FEM, static, dynamic, presstres, bonded tendon, unboded tendon Keywords: Tato práce se zabývala statickou a dynamickou analýzou zavěšené lávky. Řešenou konstrukcí je zavěšená lávka přes Labe v Čelákovicích. Ze statické analýzy byly řešeny fáze výstavby; modelování předpětí a hledání výchozího stavu. Dynamická analýza se věnovala modální analýze.; This thesis dealt with the static and dynamic analysis of a suspended footbridge. The~proposed structure is a suspended footbridge over the Labe in Čelákovice. The phases of construction; prestress modeling and search for the initial state were solved from the~static analysis. Dynamic analysis was devoted to modal analysis. Available in a digital repository NRGL
Statická a dynamická analýza zavěšené lávky

Lávka, Metoda konečných prvků, Statika, Dynamika, Předpětí, Soudržná předpínací výztuž, Nesoudržná předpínací výztuž


footbridge, FEM, static, dynamic, presstres, bonded tendon, unboded tendon

Dvořák, Kamil; Lang, Rostislav; Martinásek, Josef
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Coworking Špitálka
Chomová, Štěpánka; Bečkovská, Tereza; Bečkovský, David
2023 - Czech
Hlavním cílem mé diplomové práce je návrh administrativní budovy. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část tvoří architektonicko-konstrukční řešení. Hlavní hmotou objektu je čtyřpodlažní blok s ustupujícími podlažími, vytvářející venkovní terasy. Vedle co-workingových prostor je také přilehlé bistro. Nosná konstrukce je navržena ze železobetonových sloupů kombinovaných s nosníky. Budova je opláštěná systémem EnviLOP, což je lehký předsazený obvodový plášť na bázi dřeva. Druhou část tvoří studie technického zařízení budovy. Systémy vytápění a chlazení zajišťuje kaskáda tepelných čerpadel země-voda s distribucí aktivovanými stropy. Teplo pro VZT a pro teplou vodu zajišťuje výměníková stanice. V zábradlí ustupujících podlaží jsou fotovoltaické panely. Dešťová voda se shromažďuje a používá k zalévání zelených střech. Třetí část se zabývá stanovením součinitelů odtoku pro extenzivní zelené střechy. Celkem bylo měřeny a hodnoceny čtyři různé střešní sestavy metodou podle směrnice FLL (2018). The main aim of my diploma project is to design an office building. The diploma project is divided into three parts. The first part consists of architectural and structural design. The main mass of the building is a four-store block with receding floors, creating outdoor terraces. There is also an adjacent bistro next the co-working spaces. The structural framework is designed from reinforced concrete columns combined with beams. The building is clad in the EnviLOP system, which is a lightweight pre-cast panel-type wood-based curtain wall. The second part consists of a study of the building services. Heating and cooling systems are provided by a cascade of heat pumps ground-to-water with distribution system of activated ceilings. Heat for HVAC and for hot water is being provided by heat exchanger station. There are photovoltaic panels in the railings of the receding floors. Rainwater is being collected and used for watering green roofs. The third part, deals with the determination of runoff coefficients for extensive green roofs. Overall, four different roof assemblies were measured and evaluated using the method according to the FLL (2018) guideline. Keywords: Administrativní budova; open space; bistro; zelená střecha; železobetonový skelet; aktivované stropy; tepelné čerpadlo; Administrative building; open space; bistro; green roof; reinforced concrete frame; activated ceilings; heat pump Available in a digital repository NRGL
Coworking Špitálka

Hlavním cílem mé diplomové práce je návrh administrativní budovy. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část tvoří architektonicko-konstrukční řešení. Hlavní hmotou objektu je čtyřpodlažní ...

Chomová, Štěpánka; Bečkovská, Tereza; Bečkovský, David
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Polyfunkční dům
Malyjurek, Jakub; Havířová, Zdeňka; Lavický, Miloš
2023 - Czech
Cílem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby polyfunkčního domu v katastrálním území města Jablunkov. Stavební parcela je položena v okrajové části města Jablunkov. Budova je navržena jako samostatně stojící, podsklepená, se třemi nadzemními podlažími. Objekt má navržen konstrukční stěnový systém z vápenopískových tvárnic. Stropní a střešní konstrukce jsou tvořeny z monolitických desek. Zastřešena je pomocí jednoplášťové vegetační ploché střechy. V podzemním podlaží se nachází sklepy pro obyvatele domu, technická místnost, společenská místnost, úklidová místnost, místnost s hlavním rozvaděčem elektrické energie, dílna a sklady. V prvním nadzemním podlaží se nachází lékárna a kavárna. V druhém nadzemním podlaží jsou navrženy kancelářské prostory a v posledním podlaží domu se nachází 4 bytové jednotky. Tři byty jsou dispozičně řešeny jako 2+kk a jeden je řešen jako 3+kk. The aim of this master´s thesis is to draw up a project documentation for the construction of a multifunctional building in the cadastral area of the Jablunkov town. The building plot is located in the outskirts of the town. The building is designed as a detached unit wit 3 above – ground floors and a cellar. The building has a designed structural wall system made of sand-lime blocks. The ceiling and roof structures are made of monolithic slabs. It is roofed with a single-span vegetated flat roof. In the underground floor there are cellars, a technical room, a day room, a cleaning room, a room with the main electricity distribution board, a workroom and storerooms. On the first floor there is a pharmacy and a café. On the second floor there are office premises and on the top floor there are 4 residential units. Three apartments are designed as 2+kk and one is designed as 3+kk. Keywords: Polyfunkční dům; vegetační plochá střecha; vápenopískové zdivo; monolitická železobetonová stropní deska; kontaktní zateplovací systém; byty; kavárna; kanceláře; lékárna; Multifunctional building; vegetated flat roof; sand-lime block; cast-in-place reinforced slab; contact thermal insulation systém; flats; café; office; pharmacy Available in a digital repository NRGL
Polyfunkční dům

Cílem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby polyfunkčního domu v katastrálním území města Jablunkov. Stavební parcela je položena v okrajové části města ...

Malyjurek, Jakub; Havířová, Zdeňka; Lavický, Miloš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Penzion v Lipnici nad Sázavou
Černý, Martin; Kučera, Radim; Bantová, Sylva
2023 - Czech
Předmětem diplomové práce je projekt Penzionu v Lipnici nad Sázavou, který je řešen ve třech částí – dokumentace pro stavební povolení, technické zařízení budov a volitelná část (facility management). Budova je ve tvaru písmena L a je navržena jako dvoupodlažní s částečným podsklepením. V suterénu se nachází technické zázemí, strojovny a sklady. V prvním nadzemním podlaží je vstup do budovy přes recepci, dále je zde posilovna a restaurace pro hosty. Druhé nadzemní podlaží je částí pro ubytování hostů, nachází se zde dvanáct pokojů, dvě herny se společenskou místností a zázemí pro uklízečku. Jednotlivá podlaží jsou dostupná po schodišti nebo výtahem. Budova je osazena do mírně svažitého terénu a dovnitř je samostatný vstup pro hosty, zaměstnance a vstup do restaurace. Další samostatný vstup je do kolárny. Základové konstrukce jsou ze základových pasů z prostého betonu. Konstrukční systém je zděný. Svislé nosné a nenosné konstrukce jsou z dutinových keramický bloků. Některé nenosné příčky jsou ze sádrokartonu. Vodorovná nosná stropní konstrukce je tvořena železobetonovou deskou. Konstrukce sedlové střechy je ze sbíjených dřevěných vazníků. Pozemek okolo budovy je využit pro trávení volného času hostů. Je zde možnost trávit čas na venkovní terase restaurace, dětském hřišti a venkovním bazénu. Dále tu jsou řešeny i zpevněné plochy chodníků a parkoviště pro hosty a zaměstnance. Je počítáno i s invalidy. Projekt byl zpracován v grafickém softwaru ArchiCAD, softwaru DEKSOFT, MS Word a MS Excel. The subject of my master´s thesis is project of Guesthouse in Lipnice nad Sázavou. It consists three parts: documentation for building permission, technical equipment and facility management. The building is L-shaped and it is designed as a two-storey building with partial basement. In basement is a technical facilities, engine rooms and storage rooms. On the ground floor there is an entrance to the building with reception. There is also fitness and restaurant for guests. The first floor is part for guests, there are twelve rooms, two playrooms, common room and cleaning room. The individual floors are accessible by stairs or lift. The building is set in a slightly sloping terrain. There are three entrances, for guests, employees and separate entrance to restaurant. Another entrance is to the bike shed. The foundation structures are made of plain concrete foundation strips. The main construction system is brick and the load-bearing structures and some non-bearing structures are from fired clay blocks. Other non-bearing structures are made of plasterboard. The horizontal load-bearing floor structure consists of a reinforced concrete slab. The construction of the gable roof is made of hammered wooden trusses. The land around the building is used for guests' leisure time. It is possible to spend time on the outdoor terrace of the restaurant, playground and outdoor pool. There are also paved sidewalks and parking for guests and employees. It is also planned for the disabled. The main part of project was done using ArchiCAD software. Keywords: Penzion; novostavba; zděný systém; restaurace; obnovitelné zdroje energie; koncept technického zařízení; facility management; Guesthouse; new building; masonry system; restauration; renewable energy sources; concept of technical equipment; facility management Available in a digital repository NRGL
Penzion v Lipnici nad Sázavou

Předmětem diplomové práce je projekt Penzionu v Lipnici nad Sázavou, který je řešen ve třech částí – dokumentace pro stavební povolení, technické zařízení budov a volitelná část (facility management). ...

Černý, Martin; Kučera, Radim; Bantová, Sylva
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Stanovení cenových ukazatelů pro výstavbu horkovodů
Nosek, Vojtěch; Biolek, Vojtěch; Tuscher, Martin
2023 - Czech
Diplomová práce se zabývá stanovením cenových ukazatelů pro výstavbu horkovodů. Na základě analýzy stavebních rozpočtů realizovaných staveb je sestaven kalkulační model pro výpočet investičních nákladů na výstavbu horkovodní sítě. Výstupy z kalkulačního modelu jsou porovnány s cenou realizovaných projektů a je určená výpočetní odchylka. The thesis deals with the determination of price indicators for the construction of hot water pipelines. On the basis of the analysis of construction budget is created a calculation model for the calculation of investment costs for the construction of the hot water sites. The outputs of the costing model are compared with the cost of implemented projects and the calculation deviation is determined Keywords: Centrální zásobování teplem; horkovod; stavební rozpočet; projektová dokumentace; investiční záměr; cenová kalkulace; Central heat supply; hot water pipeline; construction budget; project documentation; investment plan; price calculation Available in a digital repository NRGL
Stanovení cenových ukazatelů pro výstavbu horkovodů

Diplomová práce se zabývá stanovením cenových ukazatelů pro výstavbu horkovodů. Na základě analýzy stavebních rozpočtů realizovaných staveb je sestaven kalkulační model pro výpočet investičních ...

Nosek, Vojtěch; Biolek, Vojtěch; Tuscher, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases