Number of found documents: 14927
Published from to

Kombinatorika matic bez zakázaných vzorů
Mikšaník, David; Jelínek, Vít; Klazar, Martin
2023 - English
A permutation matrix P partially avoids a quasi-permutation matrix A (i.e., a 01- matrix such that each column and row of A contains at most one nonzero entry) if there is no submatrix P′ of P of the same size as A satisfying Ai,j ≤ P′ i,j for all possible indices i and j. Two quasi-permutation matrices A and B are partially Wilf-equivalent if, for every n ∈ N, the number of permutation matrices of order n partially avoiding A is the same as the number of permutation matrices of order n partially avoiding B. This generalizes the well-known concept of avoidance and Wilf equivalence of permutations. One of the central topics in this area is the classification of permutations of order k into Wilf equivalence classes. The complete classification is known for k = 1, 2, . . . , 7. In our thesis, we study the same problem for quasi-permutation matrices. Namely, we classify all 371 quasi-permutation matrices of size at most 4 × 4 into partial Wilf equivalence classes (two quasi-permutation matrices belong to the same class if and only if they are partially Wilf-equivalent). Along the way, we prove several general results showing how to construct from one or two quasi-permutation matrices more quasi-permutation matrices that are pairwise partially Wilf-equivalent. 1 Permutační matice P částečné vynechává kvazi-permutační matici A (jinými slovy, 01- matici takovou, že každý sloupec a řádek matice A obsahuje nejvýše jednu nenulovou hod- notu), pokud neexistuje podmatice P′ matice P stejné velikosti jako A splňující Ai,j ≤ P′ i,j pro každé indexy i a j. Kvazi-permutační matice A a B jsou částečně Wilf-ekvivalentní, pokud pro každé n ∈ N počet permutačních matic řádu n částečné vynechávajících A je stejný jako počet permutačních matic řádu n částečně vynechávajících B. Tyto pojmy zobecňují známý koncept vynechávání permutací a Wilfovy ekvivalence permutací. Stě- žejní oblast výzkumu je klasifikace permutací řádu k do tříd Wilfovy ekvivalence. Tato klasifikace je známa pro k = 1, 2, . . . , 7. V naší práci studujeme stejný problém pro kvazi- permutační matice. Konkrétně, klasifikujeme všech 371 kvazi-permutačních matic veli- kosti nejvýše 4×4 do říd částečné Wilfovy ekvivalence (dvě kvazi-permutační matice patří do stejné třídy právě tehdy, když jsou částečně Wilf-ekvivalentní). V průběhu odvodíme několik obecných výsledků o tom, jak zkonstruovat z jedné či dvou kvazi-permutačních matic více kvazi-permutačních matic, které jsou po dvou částečně Wilf-ekvivalentní. 1 Keywords: zakázané vzory|matice|permutace|Wilfova ekvivalence; forbidden patterns|matrices|permutations|Wilf equivalence Available in a digital repository NRGL
Kombinatorika matic bez zakázaných vzorů

A permutation matrix P partially avoids a quasi-permutation matrix A (i.e., a 01- matrix such that each column and row of A contains at most one nonzero entry) if there is no submatrix P′ of P of the ...

Mikšaník, David; Jelínek, Vít; Klazar, Martin
Univerzita Karlova, 2023

Vliv intramolekulární vibračních módů na přenos excitační energie v molekulárních agregátech
Herman, Daniel; Mančal, Tomáš; Zamastil, Jaroslav
2023 - English
The energy transfer in molecular aggregates is generally hard to describe in a simple yet effective manner. There is often a trade-off between the accuracy of simulated results and the level of understanding of the underlying physics. To understand the evolution of a system with electronic degrees of freedom, understanding the influence of the system's evolution on the evolution of the bath is also required. To obtain an insight into the bath evolution, we introduce an exact factorization of the density matrix elements representing an entangled state of the bath and the system. We leverage this factorization to derive iterative quantum master equations. Iterative treatment of bath evolution is then used to derive corrected memory kernel with correlation functions in a local basis with the assumption of linear harmonic oscillators as modes of the bath. This approach attempts to improve existing perturbative master equations in a regime of weak interaction between the system and the bath. To judge the improvement achieved, we apply the theory to systems with the finite bath of small size. 1 Přenos energie v molekulárních agregátech je obecně obtížné popsat jednoduchým, ale účinným způsobem. Často dochází ke kompromisu mezi přesností simulovaných výsledků a úrovní pochopení odpovídajících fyzikálních procesů. Pro pochopení vývoje systému s elektronovými stupni volnosti je také nutné porozumět vlivu systému na vývoj lázně. K získání vhledu do vývoje lázně zavádíme exaktní faktorizaci elementů matice hustoty reprezentující provázaný stav lázně a systému. Této faktorizace využijeme k odvození it- erativních řídících rovnic. Iterativní popis vývoje lázně pak použijeme k odvození korigov- aného paměťového jádra s korelačními funkcemi v lokální bázi s předpokladem lineárních harmonických oscilátorů jako módů lázně. Tento přístup se pokouší vylepšit stávající poruchové řídící rovnice v režimu slabé interakce mezi systémem a lázní. K posouzení dosaženého vylepšení použijeme teorii na systémy s konečnou lázní malé velikosti. 1 Keywords: otevřené kvantové systémy|kvantová řídicí rovnice|vibrační módy|přenos energie|molekulární agregáty; open quantum systems|quantum master equation|vibrational modes|energy transfer|molecular aggregates Available in a digital repository NRGL
Vliv intramolekulární vibračních módů na přenos excitační energie v molekulárních agregátech

The energy transfer in molecular aggregates is generally hard to describe in a simple yet effective manner. There is often a trade-off between the accuracy of simulated results and the level of ...

Herman, Daniel; Mančal, Tomáš; Zamastil, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2023

Konstrukce trojúhelníkových sítí z oříznutých NURBs ploch.
Safko, Martin; Šír, Zbyněk; Pelikán, Josef
2023 - English
Tessellation of trimmed NURBS surfaces is classical problem in CAD/CAM, with long history and huge amount of research developed so far. We present and describe a tessellation algorithm suitable for visualization purposes in either offline or online setting and present our results. We also provide pointers to litera- ture and to tessellation algorithms for simulation. We discuss relevant definitions and procedures necessary to work with CAD data and try to familiarize it for people outside the industry. 1 Konštrukcia trojuholníkových sietíz orezových NURBS plôch je klasický problém v CAD/CAM s dlhou tradíciou a obrovským množstvom výzkumu v danej oblasti. V tejto práci prezentujeme algoritmus pre tvorbu trojuholníkových sietí vhodnú pre vizualizácie v offline alebo online režime a prezentujeme naše výsledky. Tak- tiež predkladáme relevantú literatúru s algoritmami pre obasť simulácií. Práca ob- sahuje všetky základné definície a procedúry potrebné pre prácu s CAD súbormi a pokúšame sa priblížiť túto oblasť pre nových ľudí v tejto oblasti. 1 Keywords: triangular mesh|NURBS surface|CAGD|tessellation; triangular mesh|NURBS surface|CAGD|tessellation Available in a digital repository NRGL
Konstrukce trojúhelníkových sítí z oříznutých NURBs ploch.

Tessellation of trimmed NURBS surfaces is classical problem in CAD/CAM, with long history and huge amount of research developed so far. We present and describe a tessellation algorithm suitable for ...

Safko, Martin; Šír, Zbyněk; Pelikán, Josef
Univerzita Karlova, 2023

Experimentální studium produkce dvojitých vakancí na K-slupce v procesech elektronového záchytu 55Fe, 54Mn a 65Zn s pomocí pixelových detektorů
Kaplan, Martin; Bergmann, Benedikt; Valenta, Stanislav
2023 - English
The presented thesis provides an experimental study of the K-shell double vacancy production in the electron capture decays of 55 Fe, 54 Mn, 65 Zn using a pair of Timepix3 detectors. Measured data are preprocessed and explored. The methodology for the cal- culation of the probability of K-shell double vacancy production in 55 Fe and 54 Mn is developed. Therefore, an extensive amount of signal and background processes were con- sidered during the development of the methodology. The measurement setup is defined and optimized in the Allpix2 framework for a simulation of detection efficiencies of par- ticles participating in the signal and background processes. The probability of K-shell double vacancy creation in the electron capture decay of 55 Fe was measured to be PKK = (1.406 ± 0.05) × 10−4 with a systematic error of ∆sys(PKK) =+0.030 −0.034 ×10−4 . The value of PKK for the electron capture decay of 54 Mn found to be PKK = (3.93 ± 0.44) × 10−4 with a systematic error of ∆sys(PKK) =+0.25 −1.11 ×10−4 . Resulting probabilities for K-shell double vacancy production in 55 Fe and 54 Mn are in agreement with the latest results. 1 Tato diplomová práce je experimentální studií tvorby dvojité vakance na K slupce při elektronovém záchytu v 55 Fe, 54 Mn a 65 Zn za použití páru Timepix3 detektorů. Naměřená data byla zpracována a prozkoumána. Metodologie pro výpočet pravděpodobnosti tvorby dvojité vakance na K slupce v 55 Fe a 54 Mn byla vytvořena. V průběhu tvorby metodologie bylo uváženo rozsáhlé množství procesů tvořících signál a pozadí. Měřící aranžmá bylo definováno a optimalizováno v softwaru Allpix2 pro simulaci účinností detekce pro částice účastnící se procesů tvořících signál a pozadí. Pravděpodobnost tvorby dvojité vakance na K slupce v elektronovém záchytu 55 Fe byla změřena PKK = (1.406 ± 005) × 10−4 se systematickou chybou ∆sys(PKK) =+0.030 −0.034 ×10−4 . Hodnota PKK pro elektronový záchyt 54 Mn byla naměřena PKK = (3.93±0.44)×10−4 se systematickou chybou ∆sys(PKK) =+0.25 −1.11 ×10−4 . Výsledné pravděpodobnosti tvorby dvojité vakance na K slupce v 55 Fe a 54 Mn jsou v souladu s nejnovějšími výsledky. 1 Keywords: Elektronový záchyt|Hybridní pixelové detektory|produkce dvojité vakance; Electron capture decay|hybrid pixel detectors|double vacancy production Available in a digital repository NRGL
Experimentální studium produkce dvojitých vakancí na K-slupce v procesech elektronového záchytu 55Fe, 54Mn a 65Zn s pomocí pixelových detektorů

The presented thesis provides an experimental study of the K-shell double vacancy production in the electron capture decays of 55 Fe, 54 Mn, 65 Zn using a pair of Timepix3 detectors. Measured data are ...

Kaplan, Martin; Bergmann, Benedikt; Valenta, Stanislav
Univerzita Karlova, 2023

Asynchronous Duet Benchmarking
Drozdík, Tomáš; Horký, Vojtěch; Tucci, Michele
2023 - English
Accurate regression detection in volatile environments such as the pub- lic cloud is difficult. Cloud offers an accessible and scalable infrastructure to run benchmarks, but the traditional benchmarking methods often fail to predict regressions reliably. Duet method acknowledges the variability and runs the workloads in parallel, assuming similar outside impact symmetry. This thesis examines a duet variant that does not synchronize harness iter- ations which enables broader use of this method. The asynchronous duet method can detect 1 − 5% slowdowns for most of the tested benchmarks in volatile environments while reducing the overall costs by up to 50%. Mea- surements were obtained by a benchmark automation tool for running and processing benchmarks from multiple suites. This tool can run benchmarks with sequential and both duet methods utilizing containers for portability. 1 Přesná detekce zpomalení benchmarků v nestabilních prostředích, jako je veřejný cloud, je obtížná. Cloud nabízí dostupnou a škálovatelnou in- frastrukturu pro spouštění benchmarků, ale tradiční metody benchmarkingu často nezvládají spolehlivě rozpoznat zpomalení. Metoda duetového měření s variabilitou počítá a s předpokladem podobných vnějších vlivů spouští bench- marky paralelně. Tato práce zkoumá variantu metody duet, která nevyžaduje synchronizaci iterací, což zjednodušuje nasazení do praxe. Metoda asyn- chronního duetu dokáže detekovat zpomalení v rozsahu 1−5% u většiny testo- vaných benchmarků v nestabilních prostředích a zároveň snižuje celkové nák- lady až o 50%. Měření byla získána nástrojem pro automatizované spouštění a zpracování benchmarků z více sad. Nástroj je postaven nad kontejnery pro lepší přenositelnost. Může pak spouštět jak obvyklou sekvenční metodu, původní duetové měření tak i rozšíření pro nesynchronizované běhy. 1 Keywords: benchmarking|cloud|duet|kontajnery; benchmarking|cloud|duet|containers Available in a digital repository NRGL
Asynchronous Duet Benchmarking

Accurate regression detection in volatile environments such as the pub- lic cloud is difficult. Cloud offers an accessible and scalable infrastructure to run benchmarks, but the traditional ...

Drozdík, Tomáš; Horký, Vojtěch; Tucci, Michele
Univerzita Karlova, 2023

Unifikované dotazování nad multi-modelovými daty
Crha, Daniel; Holubová, Irena; Pokorný, Jaroslav
2023 - English
The vast majority of current multi-model querying solutions require the user to have intimate knowledge of the specific models involved. There exists a single approach for truly unified multi-model querying, but this approach is not practically usable for most users due to its complexity. In this thesis we present MMQL, a multi-model query lan- guage based on category theory, which was designed using SPARQL as a basis. Using MMQL, users can formulate multi-model, multi-database queries without needing to know about the way the data is stored. We also present our proposal for the implemen- tation of MMQL, including the required supporting algorithms. To verify the validity of our proposal, we built the proof-of-concept tool MM-quecat, an implementation of basic MMQL concepts. We then evaluated MM-quecat in a scenario involving PostgreSQL and MongoDB, querying both databases with a single MMQL query. As we present one of the first ever approaches for unified multi-model querying, we also analyze the weak- nesses and limitations of the proposed approach, opening the door for future iterations and improvements. 1 Drtivá většina současných multi-model dotazovacích řešení vyžaduje, aby uživatel měl rozsáhlé znalosti použitých datových modelů. Existuje jeden přístup pro unifiko- vané multi-model dotazování, ale tento přístup není prakticky použitelný pro většinu uži- vatelů, protože je velmi komplexní. Tato práce představuje MMQL, což je multi-model dotazovací jazyk založený na teorii kategorií, který byl inspirován dotazovacím jazykem SPARQL. Za použití MMQL mohou uživatelé formulovat multi-model, multi-databázové dotazy, aniž by museli vědět o způsobu uložení dat. Dále tato práce představuje návrh na postup implementace MMQL, včetně podpůrných algoritmů. Pro ověření validity tohoto návrhu také obsahuje jeho základní implementaci ve formě nástroje MM-quecat. Tento nástroj byl experimentálně ověřen ve scénáři zahrnujícím PostgreSQL a MongoDB, přičemž obě databáze byly unifikovaně dotazovány pomocí jednoho MMQL dotazu. Je- likož se jedná o jeden z prvních přístupů pro unifikované multi-model dotazování, tato práce dále analyzuje slabiny a omezení navrženého přístupu, což umožní lépe cílit navazu- jící práci v této oblasti. 1 Keywords: multi-model databáze|dotazování|grafová reprezentace; multi-model databases|querying|graph representation Available in a digital repository NRGL
Unifikované dotazování nad multi-modelovými daty

The vast majority of current multi-model querying solutions require the user to have intimate knowledge of the specific models involved. There exists a single approach for truly unified multi-model ...

Crha, Daniel; Holubová, Irena; Pokorný, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2023

Vizuální explanations pro hudební doporučovací systémy
Savčinský, Richard; Peška, Ladislav; Petříček, Tomáš
2023 - English
Music recommendations from industry-leading algorithms are a product of a hybrid system combining multiple techniques. However, in the end, the user is simply left without additional information why a certain song is present in the result. One way to improve the experience for the user is to provide so-called visual explanations. For that purpose, in this thesis, we designed and proposed various forms of visual explanations for the recommended data from the Spotify API. The main goal was to highlight important hidden relationships between familiar and new music, used by Spotify but also to utilize the actual audio features for the construction of our own recommender system. We developed a modern mobile application that allows users to explore and interact with the visualizations of their own music tastes and also provides tools to customize the experience. Hudobné doporučenia algoritmov ktoré majú vedúce postavenie v odvetví sú produktom hybridného systému kombinujúceho viacero techník. V konečnom dôsledku je však užívateľ ponechaný bez dodatočných informácií, prečo je vo výsledku prítomná určitá pieseň. Jedným zo spôsobov, ako zlepšiť zážitok používateľa, je poskytnúť takzvané vizuálne explanations. Na tento účel sme v našej práci navrhli rôzne formy vizuálnych explanations doporučených dát zo Spotify API. Hlavným cieľom bolo zdôrazniť dôležité skryté vzťahy medzi známou a novou hudbou, ktoré využíva Spotify, ale zároveň využiť skutočné zvukové vlastnosti na vytvorenie nášho vlastného doporučovacieho systému. Vyvinuli sme modernú mobilnú aplikáciu, ktorá umožňuje používateľom skúmať a interagovať s vizualizáciou ich vlastného hudobného vkusu a tiež poskytuje nástroje na prispôsobenie celého procesu. Keywords: Android|explanations|vizualizácia|force-layout|doporučovací systém|Spotify; Android|explanations|visualization|force-layout|recommender system|Spotify Available in a digital repository NRGL
Vizuální explanations pro hudební doporučovací systémy

Music recommendations from industry-leading algorithms are a product of a hybrid system combining multiple techniques. However, in the end, the user is simply left without additional information why a ...

Savčinský, Richard; Peška, Ladislav; Petříček, Tomáš
Univerzita Karlova, 2023

Analýza single-cell genomických dat Saccinobaculus sp.
Gajdošová, Petra; Treitli, Sebastian Cristian; Kolísko, Martin
2023 - English
The progress of single-cell genomics and metagenomics techniques allows us to explore the uncultured organisms in greater depth. In this work, we focused on the genome assembly and genetic code of the oxymonad Sacinobaculus ambloaxostylus, which inhabits the hindgut of wood-eating cockroaches from the genus Cryptocercus. Using single cell picking and whole genome amplification we obtained sequencing data from three cells of S. ambloaxostylus. The obtained data was used to generate a single-cell genome assembly using SPAdes. The assembly was further binned and decontaminated to remove any potential bacterial or eukaryotic contaminants. After decontamination and re-assembly, we obtained a genome assembly with a total length of ∼417Mbp distributed to ∼185 thousand scaffolds. Despite its low completeness of 13.71%, we attempted to determine the genetic code used by S. ambloaxostylus. For this we manually modeled 33 genes from various metabolic pathways. Aligning these gene models with homologs from closely related oxymonads, we calculated the usage of stop codons as sense codons with focus on conserved positions. Our results suggest that the stop codons UAA and UAG act as sense codons and most probably they encode glutamine. Our 18S rRNA phylogeny was unable to answer the question if the ciliate... Pokrok v metodách jednobuněčné genomiky a metagenomiky nám umožňuje prozk- oumat nekultivovatelné organizmy mnohem podrobněji. V této práci se zaměřujeme na sestavení genomu a genetický kód druhu Saccinobaculus ambloaxostylus ze skupiny oxymonád, který obývá zadní střevo dřevožravých švábů rodu Cryptocercus. Pomocí celogenomové amplifikace jsme získali sekvenční data tří vybraných buněk S. ambloax- ostylus. Získaná data byla použita k sestavení genomu za použití programu SPAdes. Sestavený genom byl následně rozdělen do přihrádek "košů" a dekontaminován, abychom odstranili potenciální bakteriální nebo eukaryotickou kontaminaci. Po dekontaminaci a opětovném sestavení genomu jsme získali genom s celkovou délkou ∼417Mbp, který byl distribuován mezi ∼185 tisíc fragmentů. I přes to, že jsme získali jenom částečný genom s předpokládanou úplností 13,71%, jsme se pokusili určit genetický kód, který používá S. ambloaxostylus. K tomu jsme vymodelovali 33 genů z různých metabolických drah. Porovnáním genových modelů a konzervovaných úseků u homologických proteinů příbuzných oxymonád jsme odhadli, jaké aminokyseliny kódují kanonické stop kodony. Naše výsledky naznačují, že tento organizmus používá genetický kód č. 6 známý napřík- lad u nálevníků, ve kterém jsou stop kodony UAA a UAG přeloženy jako glutamin.... Keywords: Single-cell genomika; binning; assembly; predikce genů; funkční anotace; Single-cell genomics; binning; assembly; gene prediction; functional annotation Available in a digital repository NRGL
Analýza single-cell genomických dat Saccinobaculus sp.

The progress of single-cell genomics and metagenomics techniques allows us to explore the uncultured organisms in greater depth. In this work, we focused on the genome assembly and genetic code of the ...

Gajdošová, Petra; Treitli, Sebastian Cristian; Kolísko, Martin
Univerzita Karlova, 2023

Mikrobiální skrumáže metanových vývěrů z Grónského ledovce
Znamínko, Matěj; Stibal, Marek; Cameron, Karen
2023 - English
Subglacial environments provide conditions suitable for the microbial production of methane, an important greenhouse gas, which can be released from beneath the ice as a result of glacial melting. High gaseous methane emissions have recently been discovered at Russell Glacier, an outlet of the southwestern margin of the Greenland Ice Sheet, acting not only as a potential climate amplifier but also as a substrate for methane-consuming microorganisms. Here, we describe the composition of the microbial assemblage exported in meltwater from the methane release hotspot at Russell Glacier and its changes over the melt season and as it travels downstream. We found that a substantial part (27.1 %) of the exported assemblage was made up of methylotrophs and that the relative abundance of methylotrophs increased as the melt season progressed, likely due to the seasonal development of the glacial drainage system. The methylotrophs were dominated by representatives of Type I methanotrophs from the Gammaproteobacteria; however, their relative abundance decreased with increasing distance from the ice margin at the expense of methylotrophs from the Betaproteobacteria and Type II methanotrophs (Alphaproteobacteria). These changes could be attributed to the different physiological demands of these groups. Our... Subglaciální prostředí poskytuje podmínky vhodné k mikrobiální produkci metanu, který se může z ledovců uvolňovat během jejich tání. Vysoké emise metanu byly naměřeny v místě subglaciálního portálu ledovce Russell, který se nachází na jihozápadě Grónského ledovcového příkrovu. Exportovaný metan nejen pozitivně ovlivňuje globální oteplování, ale může sloužit i jako vhodný substrát pro metanotrofní mikroorganismy. Tato diplomová práce se zabývá změnami ve složení exportované mikrobiální skrumáže během sezóny tání a také popisuje její změny v proglaciálním toku. Bylo zjištěno, že významná část exportované skrumáže (27.1 %) je tvořena metylotrofními mikroorganismy a jejich relativní zastoupení se zvyšovalo během sezóny tání, pravděpodobně kvůli změnám ledovcového odvodňovacího systému. Převážná část exportovaných metylotrofů byla z kmene Gammaproteobacteria, nicméně jejich relativní zastoupení ve skrumáži klesalo se vzdáleností od ledovcového portálu. A naopak relativní zastoupení metylotrofů z kmene Alphaproteobacteria rostlo. Jako pravděpodobné vysvětlení se jeví odlišné fyziologické nároky těchto dvou skupin. Data prezentovaná v této práci ukazují, že místa s vysokými emisemi subglaciálního metanu, mohou být hojně osídlena metylotrofními mikroorganismy, jejichž metabolická činnost může potenciálně... Keywords: mikrobiální skrumáž; ledovcový ekosystém; metan; Grónsko; microbial assemblage; glacier ecosystem; methane; Greenland Available in a digital repository NRGL
Mikrobiální skrumáže metanových vývěrů z Grónského ledovce

Subglacial environments provide conditions suitable for the microbial production of methane, an important greenhouse gas, which can be released from beneath the ice as a result of glacial melting. ...

Znamínko, Matěj; Stibal, Marek; Cameron, Karen
Univerzita Karlova, 2023

Nonword repetition in adult L2 learners of Czech
Striová, Michaela; Cilibrasi, Luca; Chromý, Jan
2023 - English
Previous studies have shown that children with specific language impairment and bilingual children tend to perform below average in nonword repetition tasks. Similar tendencies might appear in adults without specific language impairment who try to learn a language other than their native tongue, even though little is known about this population. The presented diploma thesis studies nonword repetition in adult L2 learners of Czech. The participants tested were native speakers of Romanian who learn Czech and live in the Czech Republic. The test used is the one developed by Sileo and Tyčová (2019). In the experimental part, the participants were asked to repeat 24 nonwords after the researcher, subsequently to completing a short level of proficiency assessment and a questionnaire monitoring their integration into the Czech language environment. Three linguistic variables from the repetition task were subsequently analyzed: nonword length, phonological complexity, and morphological complexity. To assess the significance of the mentioned linguistic factors, Wilcoxon's signed-rank tests were used, which allowed the comparison between long and short nonwords, nonword with and without phonological clusters, and items with different morphological complexity. Furthermore, correlation tests were run to find... Předchozí studie ukázaly, že děti s vývojovou dysfázií a bilingvní děti mají tendenci dosahovat podprůměrných výsledků v úlohách na opakování pseudoslov. Podobné sklony se mohou objevit i u dospělých bez vývojové dysfázie, kteří se učí druhý nebo cizí jazyk, i když tato oblast zatím nebyla vědecky důkladně prozkoumána. Předkládaná diplomová práce se zabývá studiem opakování pseudoslov u dospělých studentů češtiny jako druhého jazyka. Účastníci výzkumu jsou rodilí mluvčí rumunštiny, kteří se učí česky a žijí v České republice. K výzkumu byl použit test, který vypracovali Sileo a Tyčová (2019). V experimentální části byli účastníci požádáni, aby po výzkumníkovi zopakovali 24 pseudoslov a vyplnili krátký test z českého jazyka zároveň s dotazníkem, jehož cílem bylo určit jejich úroveň začlenění do českého jazykového prostředí. Následně byly na základě opakovacího úkolu analyzovány tři jazykové proměnné: délka pseudoslov, fonologická složitost a morfologická složitost. K posouzení významnosti zmíněných lingvistických faktorů byly použity Wilcoxonovy dvouvýběrové testy, které umožnily porovnat dlouhá a krátká pseudoslova, pseudoslova s fonologickými shluky a bez nich, a položky s různou morfologickou složitostí. Dále byly provedeny korelační testy pro zjištění potenciálních vztahů mezi proměnnými.... Keywords: opakování pseudoslov|osvojování druhého jazyka|dospělí studenti|fonologická složitost|souhláskové shluky|morfologická složitost; nonword repetition|second language acquisition|adult learners|phonological complexity|phonological clusters|morphological complexity Available in a digital repository NRGL
Nonword repetition in adult L2 learners of Czech

Previous studies have shown that children with specific language impairment and bilingual children tend to perform below average in nonword repetition tasks. Similar tendencies might appear in adults ...

Striová, Michaela; Cilibrasi, Luca; Chromý, Jan
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases