Number of found documents: 13954
Published from to

Trestný čin zabití a s ním související trestné činy proti životu. Srovnání právní úpravy ČR a Anglie
Blažek, Tomáš; Bohuslav, Lukáš; Vokoun, Rudolf
2022 - English
1 A comparison between Manslaughter in the English and Czech law Abstract The thesis compares the Czech and English legal regulations of the crime of manslaughter. As such, it is divided into an introduction, six parts and a conclusion. It aims to provide not only a comprehensive analysis of the crime of manslaughter in both legal orders, including a subsequent comparison, but also the possible adoption of certain institutes from one legal order to the other. In the first part, it deals with the issue of the differences between the two legal systems, i.e., continental and Anglo-Saxon, as well as with the general interpretation of the crime of murder and manslaughter. In doing so, it introduces the structure of the formal sources, the interrelationship between murder and manslaughter, and the terminology of manslaughter in England. In the second part, it provides an analysis of the facts of the crime of manslaughter, with the actus reus and the mens rea being analysed more extensively than through the fragmentary optics of the crime of manslaughter. Particular emphasis is then placed on causation. The third part is devoted to the circumstances precluding illegality, which for the sake of consistency of the whole thesis, included the institutes of insanity, diminished sanity, automatism and intoxication.... Trestný čin zabití a s ním související trestné činy proti životu. Srovnání právní úpravy ČR a Anglie Abstrakt Diplomová práce se zaobírá otázkou porovnání české a anglické úpravy trestného činu zabití. Jako taková je rozdělena do úvodu, šesti částí a závěru. Jejím cílem je poskytnout nejen komplexní rozbor trestného činu zabití v obou právních řádech včetně následného porovnání, ale také eventuální možnost převzetí určitých institutů z jednoho právního řádu do druhého. V první části se zabývá jednak problematikou rozdílnosti obou právních řádů, jež se nachází v rozdílných právních systémech, tedy v kontinentálním a anglosaském, jednak i obecným výkladem k trestnému činu vraždy a zabití. Tímto seznamuje se strukturou formálních pramenů, se vzájemným vztahem vraždy a zabití a terminologií zabití (manslaughter) v Anglii. Ve druhé části podává rozbor skutkové podstaty trestného činu zabití s tím, že objektivní a subjektivní stránka je zde rozebrána obšírněji než pouhou fragmentární optikou trestného činu zabití. Zvláštní důraz je pak kladen na příčinnou souvislost. Třetí část je věnována okolnostem vylučujícím protiprávnost, do nichž byly z důvodu konzistence celé práce zařazeny i instituty nepříčetnosti, zmenšené příčetnosti, automatismu a intoxikace. Spolu s předchozími částmi uzavírá obecný výklad a dává tak... Keywords: komparatistika; vražda; zabití; comparative studies; manslaughter; murder Available in a digital repository NRGL
Trestný čin zabití a s ním související trestné činy proti životu. Srovnání právní úpravy ČR a Anglie

1 A comparison between Manslaughter in the English and Czech law Abstract The thesis compares the Czech and English legal regulations of the crime of manslaughter. As such, it is divided into an ...

Blažek, Tomáš; Bohuslav, Lukáš; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2022

Teoretické základy kryptosystémů využívajících isogenie supersingulárních eliptických křivek
Oupický, Jan; Drápal, Aleš; Žemlička, Jan
2022 - English
The thesis is focused on the theory behind post-quantum key exchange algorithms CSIDH and SIDH. We assume basic knowledge of elliptic curves although, at the begin- ning, we briefly present the theory of elliptic curves and isogenies. After that, we build on that theory to understand the endomorphism rings of elliptic curves. We also present the ideal class group action on elliptic curves over the complex numbers and how it relates to elliptic curves over finite fields. At the end, we present the two mentioned algorithms and explain why and how they work with the help of the presented theory and examples. Also, we include a brief security analysis of some aspects of the algorithms. Throughout the thesis we also modify or expand proofs of essential statements and formulate some of our own. 1 Práce se zaměřuje na teorii, která stojí za post-kvantovými algoritmy pro výměnu klíče CSIDH a SIDH. Předpokládáme základní znalost teorie eliptických křivek, ačko- liv na začátku práce představíme základní teorii eliptických křivek a izogenií. Poté si vybudujeme pomocí této teorie znalost okruhu endomorfizmů eliptických křivek. Dále představíme akci ideálů třídové grupy na eliptických křivkách nad komplexními čísly a následně vysvětlíme, jak se dá aplikovat na eliptické křivky nad konečnými tělesy. Nakonec představíme výše zmíněné algoritmy a vysvětlíme proč a jak fungují pomocí vy- budované teorie a příkladů. Současně s tím stručně zmíníme bezpečností analýzu daných algoritmů. V celé práci také rozšíříme a upravíme důkazy důležitých tvrzení a zformulu- jeme některá vlastní. 1 Keywords: funkční těleso|eliptická křivka|supersingulární eliptická křivka|isogenie|kryptografie založená na eliptických křivkách|CSIDH; function field|elliptic curve|supersingular elliptic curve|isogeny|elliptic curve cryptography|CSIDH Available in a digital repository NRGL
Teoretické základy kryptosystémů využívajících isogenie supersingulárních eliptických křivek

The thesis is focused on the theory behind post-quantum key exchange algorithms CSIDH and SIDH. We assume basic knowledge of elliptic curves although, at the begin- ning, we briefly present the theory ...

Oupický, Jan; Drápal, Aleš; Žemlička, Jan
Univerzita Karlova, 2022

Efektivita a omezení homomorfních schémat pro sdílení tajemství
Jančová, Ľubica; Hubáček, Pavel; Holub, Štěpán
2022 - English
This thesis focuses on constructions of Homomorphic Secret Sharing (HSS) based on assumptions not known to imply fully homomorphic encryption. The efficiency of these constructions depends on the complexity of the Distributed Discrete Logarithm (DDLog) problem in the corresponding groups. We describe this problem in detail, focusing on the possibility of leveraging preprocessing in prime order groups, and deriving upper bounds on the success probability for the DDLog problem with preprocessing in the generic group model. Further, we present a new HSS construction. We base our construction on the Joye-Libert encryption scheme which we adapt to support an efficient distributed discrete logarithm protocol. Our modified Joye-Libert scheme requires a new set of security assumptions, which we introduce, proving the IND-CPA security of our scheme given these assumptions. 1 Táto práca sa zameriava na konštrukcie homomorfných schém na zdieľanie tajomstva (HSS), o ktorých nie je známe, že by implikovali plne homomorfné šifrovanie. Efektivita týchto konštrukcií závisí na zložitosti problému distribuovaného diskrétneho logaritmu (DDLog) v odpovedajúcich grupách. Tento problém detailne popisujeme, zameriava- júc sa na možnosť využitia predspracovania v grupách prvočíselného rádu a na odvo- denie horných medzí pre pravdepodobnosť úspechu pre DDLog problém s predspracov- aním v generickom grupovom modeli. Ďalej predstavujeme novú konštrukciu HSS. Našu konštrukciu zakladáme na Joye-Libert šifrovacej schéme, ktorú prispôsobíme tak, aby podporovala efektívny protokol pre distribuovaný diskrétny logaritmus. Naša modifiko- vaná Joye-Libertova schéma vyžaduje novú množinu bezpečnostných predpokladov, ktoré uvedieme, dokazujúc IND-CPA bezpečnosť našej schémy za týchto predpokladov. 1 Keywords: Homomorfné zdieľanie tajomstva|Distribuovaný diskrétny logaritmus|Generický grupový model; Homomorphic Secret Sharing|Distributed Discrete Logarithm|Generic group model Available in a digital repository NRGL
Efektivita a omezení homomorfních schémat pro sdílení tajemství

This thesis focuses on constructions of Homomorphic Secret Sharing (HSS) based on assumptions not known to imply fully homomorphic encryption. The efficiency of these constructions depends on the ...

Jančová, Ľubica; Hubáček, Pavel; Holub, Štěpán
Univerzita Karlova, 2022

Vliv metabolismu hemu na reversi latence HIV-1
Kompas, Maroš; Mělková, Zora; Trejbalová, Kateřina
2022 - English
Progression of HIV infection in HIV-positive patients can now be successfully controlled by the combined antiretroviral therapy. However, due to persistence of the latent reservoir, HIV infection cannot be cured. The immune system nor current therapeutic approaches can target the pool of latently infected cells, thus strategies aiming at reactivation and subsequent elimination of the reservoir cells are recognized as possibly curative. This thesis has examined previously demonstrated latency-reversing capacity of heme arginate (HA), another redox modulator, and their synergism with Protein Kinase C inducer phorbol myristate acetate (PMA) to reactivate HIV-1 in the context of heme metabolism. HIV-1 reactivation was assessed by the intensity of green fluorescence in the model Jurkat cell line clone (A2), containing HIV-1 "mini-virus" (LTR-Tat-IRES-EFGP-LTR), as well as in the A2 cells stably transfected with plasmid vectors encoding cDNA for specific factors of heme metabolism and for control luciferase. While the administration of redox modulator alone did not stimulate expression from the HIV-1 LTR and HA reactivated the "mini-virus" only slightly, both compounds revealed a synergy with PMA in all cell lines studied. Basal and induced expression of EGFP was found variable in cells transfected with... Progresi infekce virem lidské imunodeficience u HIV-pozitivních pacientů je dnes možné úspěšně kontrolovat pomocí kombinované antiretrovirové terapie. Avšak, pro perzistenci latentního rezervoáru, není možné HIV infekci zcela vyléčit. Imunitní systém ani současné terapeutické postupy nedokážou rozpoznat latentně infikované buňky, a proto se strategie zaměřující na reaktivaci a následnou eliminaci těchto buněk pokládají za potenciálně terapeuticky využitelné. Tato práce zkoumala vliv dříve popsaného latenci revertujíciho agens hem arginátu (HA), jiného redox modulátoru, a jejich součinnost s aktivátorem protein kinázy C forbol myristátem acetátem (PMA) při reaktivaci latence HIV-1 v kontextu metabolizmu hemu. V modelové T-lymfocytární linii obsahující integrovaný HIV-1 "mini-virus" (LTR-Tat-IRES- EFGP-LTR, Jurkat klon A2) a v A2 buňkách stabilně transfekovaných plasmidy kodújícimi cDNA pro faktory participujíci na metabolismu hemu či pro luciferázu, byla studována míra reaktivace HIV-1 pomocí intenzity fluorescence EGFP. Zatímco samotný redox modulátor nestimuloval expresi z HIV-1 LTR a HA reaktivoval "mini-virus" jen mírně, obě látky jevily synergické efekty s PMA ve všech studovaných liniích. V jednotlivých liních transfekovaných plasmidy kódujícími cDNA pro studované faktory byla bazální a... Keywords: HIV-1 latence; metabolismus hemu; hem arginát; redox modulátor; latenci revertující agens; HIV-1 latency; heme metabolism; heme arginate; redox modulator; latency-reversing agents Available in a digital repository NRGL
Vliv metabolismu hemu na reversi latence HIV-1

Progression of HIV infection in HIV-positive patients can now be successfully controlled by the combined antiretroviral therapy. However, due to persistence of the latent reservoir, HIV infection ...

Kompas, Maroš; Mělková, Zora; Trejbalová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2022

Role coilinu při kontrole kvality snRNP částic
Kuzmenko, Darya; Staněk, David; Abrhámová, Kateřina
2022 - English
Mammalian genes are transcribed as precursors - pre-mRNA. They contain coding sequences (exons) and non-coding sequences (introns). Splicing, a process of cutting out introns and joining exons to generate mature mRNA, is carried out by a spliceosome. The spliceosome consists of five small nuclear ribonucleoprotein (snRNP) particles and numerous associated proteins. Its assembly is a complex process involving a specific nuclear sub-compartment, the Cajal body (CB). Here, we investigate function of the CB scaffold protein, coilin, in snRNP quality control in HeLa cells. Sequestration of immature snRNP in coilin-deficient cells is analysed by fluorescence in situ hybridisation. We show that without coilin the cells are unable to sequester them. Next, we provide evidence that absence of coilin does not sensitise HeLa cells for perturbation in snRNP maturation in terms of cell proliferation. Moreover, coilin deficiency does not result in significant changes in U4, U5 or U6 snRNA steady state levels. Therefore, coilin, and, in this way, Cajal bodies do not become essential under the conditions of strained snRNP biogenesis. Savčí geny jsou transkribovány ve formě prekurzorů - pre-mRNA. Obsahují kódující sekvence (exony) a nekódující sekvence (introny). Sestřih, proces odstranění intronů a spojení exonů za účelem vytvoření zralé mRNA, se provádí pomocí spliceosomu. Spliceosom se skládá z pěti malých jaderných ribonukleoproteinových (snRNP) částic a četných asociovaných proteinů. Jeho skládání je složitým procesem, kterého se účastní specifický jaderný subkompartment, Cajalovo tělísko (CB). V této práci zkoumáme funkci CB scaffoldového proteinu, coilinu, při kontrole kvality snRNP v HeLa buňkách. Sekvestrace nehotových snRNP částic v buňkách bez coilinu je analyzována pomocí fluorescenční in situ hybridizace. Ukazujeme, že buňky bez coilinu nejsou schopny nehotové snRNP částice zachytit. Dále, poskytujeme důkazy, že nepřítomnost coilinu nezvyšuje citlivost HeLa buněk vůči defektům ve zrání snRNP částic z hlediska buněčné proliferace. Navíc, nedostatek coilinu nevede k významným změnám hladin U4, U5 nebo U6 snRNA. Proto se coilin, a tudíž ani Cajalova tělíska, nestávají nezbytnými v podmínkách defektní biogeneze snRNP částic. Keywords: coilinový knockout; skládání sestřihového komplexu; nehotové snRNP částice; PRPF6; coilin knockout; spliceosomal assembly; incomplete snRNP particles; PRPF6 Available in a digital repository NRGL
Role coilinu při kontrole kvality snRNP částic

Mammalian genes are transcribed as precursors - pre-mRNA. They contain coding sequences (exons) and non-coding sequences (introns). Splicing, a process of cutting out introns and joining exons to ...

Kuzmenko, Darya; Staněk, David; Abrhámová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2022

C++ běhová podpora pro HelenOS
Jindrák, Jaroslav; Děcký, Martin; Zavoral, Filip
2022 - English
In order for an operating system to support running programs written in any given programming language, it needs to provide a runtime environment for that language. The structure of the runtime varies depending on the language, but it generally consists of a tool allowing the program to run, which can be an interpreter or a runtime library, and a standard library providing functions and types used by the program. In this thesis we evaluate which parts of the C++ runtime are the most needed to support existing programs written in C++ and implement them for the HelenOS operating system. We then port an already existing open-source program written in C++ to verify the correctness of both our research and our implementation. Aby operační systém podporoval běh programů napsaných v určitém programovacím jazyce, musí obsahovat běhové prostředí daného jazyka. Běhová prostředí různých programovacích jazyků se mohou lišit, ale obecně sestávají z nástroje umožňující samotný běh, jako například interpret nebo takzvaná runtime knihovna, a standardní knihovna obsahující funkce a typy použité daným programem. V této práci zhodnotíme, které části běhového prostředí jazyka C++ jsou nejvíce potřebné ke spouštění existujících programů napsaných v jazyce C++ a naimplementujeme je pro operační systém HelenOS. Následně naportujeme existující open-source program napsaný v C++ na ověření správnosti našeho vyhodnocení a implementace tohoto běhového prostředí. Keywords: C++|runtime|HelenOS|microkernel; C++|runtime|HelenOS|microkernel Available in a digital repository NRGL
C++ běhová podpora pro HelenOS

In order for an operating system to support running programs written in any given programming language, it needs to provide a runtime environment for that language. The structure of the runtime varies ...

Jindrák, Jaroslav; Děcký, Martin; Zavoral, Filip
Univerzita Karlova, 2022

Vylepšení sond v metodě pro dynamické rozptýlené globální osvětlení
Roháček, Dominik; Iser, Tomáš; Kahoun, Martin
2022 - English
For a long time, real-time renderers typically only supported direct illumination. With recent technological advances, such as much faster GPU computations or the RTX plat- form, simulating more accurate global illumination in real time is now possible. This is especially important for rendering indoor scenes in the context of architectural visual- ization, as users can now add and modify illuminants in real time without waiting for a fully path-traced render. In this thesis, we briefly describe the existing real-time solutions and investigate the Dynamic Diffuse Global Illumination technique in detail. We implement the solution to an existing real-time renderer with RTX support. We specifically describe several problems and artefacts that the method has and present our solutions to those. Mainly, we show an improved approach to probe placing and investigate the improvement it provides. We note that our implementation achieves a better visual quality as it avoids highly noticeable artefacts. 1 Renderovací techniky v reálném čase dlouhou dobu podporovaly pouze přímé os- větlení. Díky nedávným technologickým pokrokům, jako jsou výkonnější grafické karty nebo platforma RTX, je nyní možné v reálném čase simulovat věrnější globální osvětlení. Toto je důležité zejména pro vykreslování scén interiérů v architektonické vizualizaci. Uži- vatel tak nyní může upravovat nasvětlení v reálném čase, namísto aby čekal na vykreslení přesného path-tracovaného obrazu. V této diplomové práci nejprve stručně popíšeme existující techniky globálního os- větlení v reálném čase. Následně v detailu prozkoumáme metodu dynamicky rozptýleného globálního osvětlení. Poté danou metodu implementujeme do existujícího real-time engine s podporou RTX. Poukážeme na některé nedostatky této metody a artefakty jí způsobené. Následně představíme naše řešení rozmístění iradiačních sond a prozkoumáme jeho dopad na výslednou kvalitu obrazu. Ukážeme, že naše řešení zabránilo nejvýraznějším artefak- tům a dosáhlo díky tomu lepších vizuálních výsledků. 1 Keywords: globální osvětlení|vykreslování v reálném čase|nepřímé osvětlení; global illumination|real-time rendering|indirect lighting Available in a digital repository NRGL
Vylepšení sond v metodě pro dynamické rozptýlené globální osvětlení

For a long time, real-time renderers typically only supported direct illumination. With recent technological advances, such as much faster GPU computations or the RTX plat- form, simulating more ...

Roháček, Dominik; Iser, Tomáš; Kahoun, Martin
Univerzita Karlova, 2022

Vokalní přizpůsobení ve vytí vlka obecného (Canis lupus)
Schindlerová, Loretta; Schneiderová, Irena; Linhart, Pavel
2022 - English
Vocal accommodation is the adjustment made by interlocutors while communicating, such as the adjustment of vocal pitch (i.e. the fundamental frequency) to match that of the other speaker. This behaviour can strengthen social bonds and has been predominantly studied in humans but recently also in the field of animal communication. Wolves are highly social animals and their howls - solos, duets, and choruses - are rich in information, yet vocal accommodation has not been studied in this species. Using a number of approaches, we explore whether grey wolves (Canis lupus) vocally accommodate to other wolves in duet howls by altering their howl contours to either converge to or diverge from another wolf's howl. To this aim we assessed the differences in the variables of the fundamental frequency and the contour of fundamental frequency using linear mixed models, Euclidean distance and dynamic time warping as metrics. Of the multiple analyses that we performed, one analysis identified significant differences between solo and duet howls, while another analysis indicated that duet howls within dyads were more similar than duet howls from different dyads. Our results point to the need for further exploration of the sources of variability and the role of context in order to confirm the existence of vocal... Vokálním přizůsobením (vocal accommodation) se rozumí úpravy hlasových projevů komunikujících jedinců, například přiblížením základní frekvence (fundamental frequency) jejich vokalizace. Toto chování, posilující společenské svazky, bylo doposud zkoumáno zejména u člověka, nyní však začíná být předmětem studia také u zvířecí komunikace. Vlci jsou vysoce spoločenská zvířata, jejichž sólové, duetové i sborové vytí je bohaté na informační obsah, hlasová akomodace ale v tomto druhu nebyla studována. Tato práce využívá různé přístupy za účelem zjištění, zda mají komunikující jedinci vlka obecného (Canis lupus) během duetového vytí tendenci úpravou kontur vytí konvergovat k či divergovat od vokalizace druhého jedince. Za tímto účelem jsme posuzovali rozdíly v parametrech základní frekvence a v kontuře základní frekvence, za využití modelu lineárních smíšených efektů, a metrik Euklidovské vzdálenosti a dynamic time warping. Z několika provedených analýz jedna identifikovala signifikantní rozdíly mezi sólovým a duetovým vytím a další naznačila větší podobnost ve vytí v duetu mezi jedinci z jedné dvojice než z rozdílných dvojic. Naše výsledky ukazují, že za účelem potvrzení existence hlasové akomodace u vlků bude nutný další výzkum zdrojů variability a roli kontextu. Klíčová slova: vokální prizpůsobení,... Keywords: vokální prizpůsobení; vokální konvergence; vlk obecný; Canis lupus; vytí; vokální flexibilita; vocal accommodation; vocal convergence; grey wolf; Canis lupus; howling; vocal flexibility Available in a digital repository NRGL
Vokalní přizpůsobení ve vytí vlka obecného (Canis lupus)

Vocal accommodation is the adjustment made by interlocutors while communicating, such as the adjustment of vocal pitch (i.e. the fundamental frequency) to match that of the other speaker. This ...

Schindlerová, Loretta; Schneiderová, Irena; Linhart, Pavel
Univerzita Karlova, 2022

Diverzita nálevníků čeledi Nyctotheridae ve švábech
Soviš, Matyáš; Čepička, Ivan; Škaloud, Pavel
2022 - English
Cockroaches are tremendously interesting group of insects with broad morphological diversity and a wide range of lifestyles. They are known to host a plethora of fascinating protists ranging from excavate flagellates through gregarines and amoebozoans to extraordinary ciliates of the group Armophorea. There is however, in contrast to the flagellates, only scarce information on these intestinal ciliates. The available data are mostly only morphological and there is a limited information on their host specificity. Therefore, we chose to inspect the diversity of ciliates in cockroaches, both in the stock cultures of Department of Zoology on Charles University as well as in those collected in nature. We studied their presence in various cockroach lineages, obtained 18S rRNA gene sequence data, and assessed their phylogenetic relationships. We also performed protargol staining of the cells to characterize the morphology of individual lineages. Švábi jsou nesmírně zajímavou skupinou hmyzu, jak rozmanitostí životních strategií, tak morfologickou diverzitou. Je známo, že ve svých střevech hostí spousty fascinujících protist nejrůznějších skupin od exkavátních bičíkovců, přes hromadinky a měňavky, až po pozoruhodné nálevníky ze skupiny Armophorea. O těchto nálevnících je toho ale, narozdíl například od zmíněných bičíkovců, známo jen velice málo. Data, která jsou k dispozici, jsou povětšinou jen morfologická a není známo nic o jejich hostitelské specifitě. Proto jsme tyto nálevníky hledali ve švábech z chovů, které jsou k dispozici na Katedře Zoologie PřF UK i ve sběrech z přírody. Nálevníky jsme molekulárně charakterizovali za pomoci sekvencí genu pro 18S rRNA a poodkryli jsme jejich vzájemné příbuzenské vztahy. Soustředili jsme se i na rozšíření jednotlivých linií v různých skupinách švábů. Prováděli jsme také barvení buněk protargolovou technikou, abychom mohli charakterizovat morfologii některých nově objevených linií. Keywords: Anaerobióza; symbióza; nálevníci; Clevelandellida; Nyctotherus; diverzita; 18S rDNA; hostitelská specifita; Anaerobiosis; symbiosis; ciliates; Clevelandellida; Nyctotherus; diversity; 18s rDNA; host specificity Available in a digital repository NRGL
Diverzita nálevníků čeledi Nyctotheridae ve švábech

Cockroaches are tremendously interesting group of insects with broad morphological diversity and a wide range of lifestyles. They are known to host a plethora of fascinating protists ranging from ...

Soviš, Matyáš; Čepička, Ivan; Škaloud, Pavel
Univerzita Karlova, 2022

Zásada rozlišování a její promítnutí v konfliktu mezi Izraelem a teroristickými organizacemi působícími na území Gazy
Vavrečková, Pavla; Lipovský, Milan; Pelikánová Urbanová, Kristýna
2022 - English
The principle of distinction and its implications for the conflict between Israel and the terrorist groups operating in the Gaza Strip Abstract In this thesis the main implications of the changed nature of armed conflicts on the principle of distinction are being discussed. The thesis opens with a look into the changed nature of armed conflicts and the implications of thereof. Further it concentrates on the parties involved in asymmetrical conflicts. With the raise of asymmetrical conflicts and appearance of terrorist groups as significant non-state actors, a discussion about the status of their members needed to be opened and - possibly - their rights and obligations reassessed. Regardless of their asymmetrical nature, these conflicts are still to be governed by international law treaties that have been adopted in a time, where more classical state vs. state wars were the norm. The effective international law therefore does not sufficiently reflect the nature of today's conflicts. On this account, the principle of distinction is being closely explored in this thesis in order to provide an understanding, whether it is indeed able to encompass the nature of terrorists. The thesis discusses that the distinction under the effective LoAC is vastly black and white and assessing a situation basely on the provided... Zásada rozlišování a její promítnutí v konfliktu mezi Izraelem a teroristickými organizacemi působícími na území Gazy Abstrakt Diplomová práce diskutuje důsledky změněné povahy ozbrojených konfliktů na princip rozlišování. V úvodu se práce zaměřuje na změněnou povahu ozbrojených konfliktů a na důsledky z toho plynoucí. Popisuje jejich postupný vývoj a odlišnosti od klasických válek. Následně je pozornost věnována povaze stran účastnících se asymetrických ozbrojených konfliktů. S nárůstem asymetrických konfliktů a nástupem teroristických skupin jako významných nestátních aktérů bylo potřeba otevřít diskusi o postavení jejich členů, a případně přehodnotit jejich práva a povinnosti. Bez ohledu na jejich asymetrickou povahu se tyto konflikty stále musí řídit mezinárodními smlouvami, které byly přijaty v době, kdy byly normou zejména klasické války vedené mezi státy na obou stranách. Platné mezinárodní právo tedy dostatečně nereflektuje povahu dnešních konfliktů. Z tohoto důvodu je v této práci podrobně popsán a analyzován princip rozlišování, aby bylo možné pochopit, zda je skutečně schopen obsáhnout povahu teroristů. Postavení kombatantů a nekombatantů (civilistů) je dopodrobna rozvedeno. Práce upozorňuje, že princip rozlišování podle platného práva ozbrojených konfliktů je značně černobílý a že nastalá... Keywords: terorismus; Izrael; zásada rozlišování; terrorism; Israel; principle of distinction Available in a digital repository NRGL
Zásada rozlišování a její promítnutí v konfliktu mezi Izraelem a teroristickými organizacemi působícími na území Gazy

The principle of distinction and its implications for the conflict between Israel and the terrorist groups operating in the Gaza Strip Abstract In this thesis the main implications of the changed ...

Vavrečková, Pavla; Lipovský, Milan; Pelikánová Urbanová, Kristýna
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases