Number of found documents: 15677
Published from to

Expati a "Wall of Czechness": Etnografie expatských prostorů v Praze
Turek, Veronika; Verbuč, David; Jurková, Zuzana
2023 - English
This research project explores the notion of spaces and place-making of expat women living in Prague. Using the metaphor of a "wall of Czechness", this paper identifies why perceptions of living in a given space matter, as these perceptions affect how one interacts with the spaces around them. This metaphorical "wall" thus identifies why expat women find and create their own expat communities for socialization in Prague. As such, online platforms, such as Facebook, aid in creating designated women-only spaces, that facilitate both online and offline interactions. This helps in the creation of place-belongingness, especially for expat women who move to Prague on their own account. This work calls attention to the importance of various spaces associated with place-making in this context: safe spaces, private and public spaces, counter-public spaces and gendered spaces. It also highlights the importance of community- creation, and how communities can be understood and created for these expat women living abroad. The term "expat" itself has specific connotations, and whilst they fall under the category of migrants, the two terms hold very different meanings. This paper adds to existing research on expatriates, as a migrant group, to better understand how they create places, and places of belonging, in... Tento výzkumný projekt zkoumá pojetí prostorů a vytváření míst expatkami žijícími v Praze. Pomocí metafory "wall of Czechness" tato práce zjišťuje, proč je vnímání života v daném prostoru důležité, protože ovlivňuje způsob, jakým člověk interaguje s prostorem kolem sebe. Tato metaforická "zeď" tak identifikuje, proč expatky v Praze nacházejí a vytvářejí vlastní, expatské komunity pro socializaci. Jako takové byly vytvořeny online platformy, jako je Facebook, které byly označeny jako prostory určené pouze pro ženy. To vede k vytváření místního sounáležitosti, zejména pro expatky, které se do Prahy stěhují samy. Tato práce upozorňuje na význam různých prostorů: bezpečných prostorů, soukromých a veřejných prostorů, proti-veřejných prostorů a genderových prostorů. Poukazuje také na význam vytváření komunit a na to, jak mohou být komunity chápány a vytvářeny pro tyto expatriantky žijící v zahraničí. Samotný termín "expat" má specifické konotace, a přestože spadají do kategorie migrantů a migrantek, mají tyto dva termíny velmi odlišný význam. Tento článek doplňuje dosavadní výzkum expatů jako skupiny migrantů, aby bylo možné lépe pochopit, jakým způsobem vytvářejí místa a místa sounáležitosti v dnešním globalizovaném světě. Keywords: expati; migrace; prostory; místa; vytváření míst; domov; komunita; expats; migration; spaces; places; place-making; home; community Available in a digital repository NRGL
Expati a "Wall of Czechness": Etnografie expatských prostorů v Praze

This research project explores the notion of spaces and place-making of expat women living in Prague. Using the metaphor of a "wall of Czechness", this paper identifies why perceptions of living in a ...

Turek, Veronika; Verbuč, David; Jurková, Zuzana
Univerzita Karlova, 2023

Diaspora a média: pákistánští šíité v Norsku
Hashir, Angelina Duaa; Miessler, Jan; Numerato, Dino
2023 - English
The study focuses on the Pakistani Shia Muslim diaspora residing in Oslo. The study will explore how living in a technologically advanced era of the internet, along with having a diaspora identity, influences the cultural and religious practices of the post-migration generation. Furthermore, it will explore how it impacts their association and perception towards their homeland and religion and provides them with a sense of belonging living in a multicultural society. The study employs a qualitative approach, conducted through semi-structured interviews with seven members, four from the post-migration generation and three from the migration generation. Thematic analysis reveals how the internet connected the diaspora community to their religious and cultural roots, i.e., Pakistan. It showcased how their perception of culture and religion has evolved and changed due to exposure to the internet, which has helped them learn more about their culture and religion and made them more culturally aware. The findings highlight the complex interplay between media, religious identity, cultural identity formation, and diaspora experiences among the Pakistani Shia Muslims in Oslo. Furthermore, it explores the variation in religious and cultural identity between the two generations and how technology may play a... Studie se zaměřuje na pákistánskou šíitskou muslimskou diasporu žijící v Oslu. Studie bude zkoumat, jak život v technologicky vyspělé době internetu spolu s identitou diaspory ovlivňuje kulturní a náboženské zvyklosti postmigrační generace. Dále bude zkoumat, jak to ovlivňuje jejich asociace a vnímání jejich vlasti a náboženství a poskytuje jim pocit sounáležitosti žijící v multikulturní společnosti. Studie využívá kvalitativní přístup, který je prováděn prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů se sedmi členy, čtyřmi z postmigrační generace a třemi z generace migrační. Tematická analýza odhaluje, jak internet spojil komunitu diaspory s jejich náboženskými a kulturními kořeny, tj. s Pákistánem. Ukázala, jak se jejich vnímání kultury a náboženství vyvíjelo a měnilo díky vystavení internetu, který jim pomohl dozvědět se více o jejich kultuře a náboženství a učinil je kulturně uvědomělejšími. Zjištění poukazují na složitou souhru mezi médii, náboženskou identitou, utvářením kulturní identity a zkušenostmi s diasporou mezi pákistánskými šíitskými muslimy v Oslu. Dále zkoumá rozdíly v náboženské a kulturní identitě mezi dvěma generacemi a to, jakou roli v tom mohou hrát technologie. Tento výzkum je přínosem pro kulturní, mediální a diasporální studia a nabízí pohled na vývoj dynamiky náboženské a... Keywords: post-migration generation; diaspora; migration generation; new media; culture,religion; identity formation Available in a digital repository NRGL
Diaspora a média: pákistánští šíité v Norsku

The study focuses on the Pakistani Shia Muslim diaspora residing in Oslo. The study will explore how living in a technologically advanced era of the internet, along with having a diaspora identity, ...

Hashir, Angelina Duaa; Miessler, Jan; Numerato, Dino
Univerzita Karlova, 2023

Národ, náboženství a manipulace: poválečná mediální scéna v zemích bývalé Jugoslávie
Brnović Milorad, Marija; Miessler, Jan; Hrůzová, Andrea
2023 - English
This study focuses on the media narratives on social dynamics and reconciliation in the media of former Yugoslav countries, Serbia, Croatia, and Bosnia and Herzegovina, more than two decades after the end of wars. The research focuses on the presence of divisive narratives, such as offensive language, bias and sensationalism, elements of national stereotypization, hate speech, and commitment to impartial journalism in current media practices. The historical background of media control and manipulation in Yugoslavia, from the Tito era to nationalist narratives during the Yugoslav wars, forms a significant part of the research context. The study aims to shed light on critical aspects of media reporting, setting the stage for future research into the broader political and economic issues affecting the media landscape in these countries. Keywords media, war, Yugoslavia, Serbia, Croatia, Bosnia and Hercegovina Tato studie se zaměřuje na mediální narativy o sociální dynamice a usmíření v médiích zemí bývalé Jugoslávie, Srbska, Chorvatska a Bosny a Hercegoviny, více než dvě desetiletí po skončení válek. Výzkum se zaměřuje na přítomnost rozdělujících narativů, jako je urážlivý jazyk, zaujatost a senzacechtivost, prvky národní stereotypizace, nenávistné projevy a oddanost nestranné žurnalistice v současných mediálních praktikách. Významnou část výzkumného kontextu tvoří historické pozadí mediální kontroly a manipulace v Jugoslávii, od Titovy éry po nacionalistické narativy během jugoslávských válek. Cílem studie je osvětlit kritické aspekty mediálního zpravodajství a připravit půdu pro budoucí výzkum širších politických a ekonomických problémů ovlivňujících mediální krajinu v těchto zemích. Klíčová slova média, válka, Jugoslávie, Srbsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina Keywords: média; válka; Jugoslávie; Srbsko; Chorvatsko; Bosna a Hercegovina; media; war; Yugoslavia; Serbia; Croatia; Bosnia and Hercegovina Available in a digital repository NRGL
Národ, náboženství a manipulace: poválečná mediální scéna v zemích bývalé Jugoslávie

This study focuses on the media narratives on social dynamics and reconciliation in the media of former Yugoslav countries, Serbia, Croatia, and Bosnia and Herzegovina, more than two decades after the ...

Brnović Milorad, Marija; Miessler, Jan; Hrůzová, Andrea
Univerzita Karlova, 2023

Mediální framing: transformace obrazu Nursultana Nazarbajeva v amerických médiích
Tokayeva, Assem; Miessler, Jan; Jeřábek, Hynek
2023 - English
The thesis deals with U.S. media coverage of Kazakhstan's first president Nursultan Nazarbayev between 2011 and 2022. Using Bourdieu's theory of journalistic field and Entman's concept of media framing, the content analysis of five different media outlets shows that while commercial newspapers (NYT, WP, WSJ) were more critical than non- profit online media outlets (Eurasianet, RFE/RL) regarding Nazarbayev and his regime during events that challenged his power; their overall coverage of the country, its leader and his legacy has been restrained or even credited Nazarbayev for various achievements. Differences in the degree of critical stance were also identified between the two non- profit media. Providing an overview of Kazakh government-funded lobbying information campaigns abroad, the thesis confirms the importance of research into the use of international media platforms by authoritarian regimes aiming at creating a favorable image abroad. Keywords: Nursultan Nazarbayev, Kazakhstan, media framing, lobbyism, U.S. media, RFE/RL, Eurasianet, NYT, WSJ, WP Range of thesis: 52 pages, i.e. 119,088 characters Práce se zabývá mediálním pokrytím prvního prezidenta Kazachstánu Nursultana Nazarbajeva v USA v letech 2011 až 2022. Pomocí Bourdieuova konceptu novinářského pole a Entmanova konceptu mediálního rámování ukazuje obsahová analýza pěti různých mediálních médií, že zatímco komerční média (NYT, WP a WSJ) byla kritičtější než nezisková média (Eurasianet, RFE/RL) ohledně Nazarbajeva a jeho režimu během událostí, které zpochybnily jeho moc; jejich pokrytí Kazachstanu, Nazarbajeva a jeho režimu bylo neutrální nebo mu dokonce připisovali různé úspěchy. Rozdíly v míře kritického postoje byly také identifikovány mezi oběma neziskovými médii. Práce poskytuje přehled o kazašských vládou financovaných lobbistických informačních kampaních v zahraničí a potvrzuje důležitost výzkumu využívání mezinárodních mediálních platforem autoritářskými režimy s cílem vytvořit příznivý obraz v zahraničí. Klíčová slova Nursultan Nazarbajev, Kazachstán, mediální rámování, lobbing, americká média, RFE/RL, Eurasianet, NYT, WSJ, WP List of Abbreviations OSCE Organization for Security and Cooperation in Europe NYT The New York Times RFE/RL Radio Free Europe/Radio Liberty WP The Washington Post WSJ The Wall Street Journal USAGM The United States Agency for Global Media USSR The Union of Soviet Socialist Republics Keywords: Nursultan Nazarbajev; Kazachstán; mediální rámování; lobbing; americká média; RFE; RL; Eurasianet; NYT; WSJ; WP; Nursultan Nazarbayev; Kazakhstan; media framing; lobbyism; U.S. media; RFE; RL; Eurasianet; NYT; WSJ; WP Available in a digital repository NRGL
Mediální framing: transformace obrazu Nursultana Nazarbajeva v amerických médiích

The thesis deals with U.S. media coverage of Kazakhstan's first president Nursultan Nazarbayev between 2011 and 2022. Using Bourdieu's theory of journalistic field and Entman's concept of media ...

Tokayeva, Assem; Miessler, Jan; Jeřábek, Hynek
Univerzita Karlova, 2023

Válečná propaganda: mediální pokrytí rusko-ukrajinského konfliktu v roce 2022
Levenstam, Vasily; Miessler, Jan; Gomes Lapa, Tiago
2023 - English
This study examines the characteristics and purposes of propaganda narratives employed in the media coverage of the Russo-Ukrainian War. Through a content analysis of 89 articles from three Russian media outlets, namely governmental, affiliated with the government, and free-non-governmental, the study aims to shed light on the nature and objectives of these narratives. By employing comparative analysis and coding techniques, the research identifies and describes the propaganda narratives present in the articles, providing real-life examples to illustrate their usage. The major findings reveal the presence of both strategic and tactical propaganda narratives, with distinct characteristics and goals. The study contributes to understanding the role of propaganda in shaping public perception and offers insights into the dynamics of information dissemination during conflict situations. The conclusions highlight the need to differentiate between journalism and propaganda and emphasize the significance of media ownership and proximity to the government in influencing the utilization of propaganda narratives. (CZ) Tato studie zkoumá charakteristiky a cíle propagandistických narativů používaných v mediálním pokrytí rusko-ukrajinské války. Prostřednictvím obsahové analýzy 89 článků ze tří ruských médií, a to vládních, s vládou spojených a svobodných nevládních, se studie snaží objasnit povahu a cíle těchto narativů. Pomocí komparativní analýzy a technik kódování výzkum identifikuje a popisuje propagandistické narativy přítomné v článcích a uvádí příklady z reálného života, které ilustrují jejich použití. Hlavní zjištění odhalují přítomnost strategických i taktických propagandistických narativů s odlišnými charakteristikami a cíli. Studie přispívá k pochopení úlohy propagandy při utváření veřejného mínění a nabízí vhled do dynamiky šíření informací během konfliktních situací. Závěry zdůrazňují potřebu rozlišovat mezi žurnalistikou a propagandou a zdůrazňují význam vlastnictví médií a blízkosti k vládě při ovlivňování využívání propagandistických narativů. Keywords: Rusko; rusko-ukrajinský konflikt; Ukrajina; propaganda; média; válka; Russia; Russo-Ukrainian conflict; Ukraine; Propaganda; Media; War Available in a digital repository NRGL
Válečná propaganda: mediální pokrytí rusko-ukrajinského konfliktu v roce 2022

This study examines the characteristics and purposes of propaganda narratives employed in the media coverage of the Russo-Ukrainian War. Through a content analysis of 89 articles from three Russian ...

Levenstam, Vasily; Miessler, Jan; Gomes Lapa, Tiago
Univerzita Karlova, 2023

Role, kterou hrají sociální média v rozhodovacím procesu souvisejícím s migrací v případě zahraničních studentů Univerzity Karlovy.
Rodikova, Alena; Neag, Annamária; Wirthová, Jitka
2023 - English
The last decades have seen a growing number of international students. States and institutions all around the world are trying to attract students from abroad. Nowadays, to reach the target group they are putting information online. It is foreseeable since the Internet has deeply penetrated our daily life. However, there is still a lack of understanding of how aspiring international students use online sources, and how these sources influence their decision to study abroad. This thesis aims to provide up-to-date information on the influence of social media on the decision-making process of aspiring international students. This study was conducted with qualitative interviews with international students of Charles University. After the data analysis, it became apparent that even though social media does not have a major impact on one's choice to study abroad, it is an important medium that helps one to maintain and create personal networks and disseminate people's influence. Therefore, one can conclude that social network sites facilitate student migration. Keywords social media, international students, student migration, decision-making, aspiring students, student mobility Keywords: social media; international students; student migration; decision-making; aspiring students,student mobility Available in a digital repository NRGL
Role, kterou hrají sociální média v rozhodovacím procesu souvisejícím s migrací v případě zahraničních studentů Univerzity Karlovy.

The last decades have seen a growing number of international students. States and institutions all around the world are trying to attract students from abroad. Nowadays, to reach the target group they ...

Rodikova, Alena; Neag, Annamária; Wirthová, Jitka
Univerzita Karlova, 2023

Z Bruselu s láskou? Analýza dat o využívání sociálních médií českými poslanci Evropského parlamentu
Vanka, Boris; Váška, Jan; Ullrichová, Eliška
2023 - English
Populism is on growth throughout Europe and the World. Research has shown that especially in the European Parliament, the number of populist politicians is rising over the last decades. Likewise, social media usage by users is booming and is used particularly by this type of politicians who spread their messages, using emotionality and negativity. Since the literature indicated that populists are especially active, efficient, and followed this research aimed to analyze the relationship between the degree of populism and its influence on the three variables of the Members of the European Parliament elected for Czechia. In order to evaluate such a relationship, the data from Facebook (page posts, interaction by users, and numbers of followers) were utilized to test defined hypotheses and answer the research question. Exploratory Data Analysis was used as a wider framework, while Pearson Correlation Coefficient served as a tool for computing the correlation. Therefore, the scale of the independent variable (degree of populism) was based on data about Czech political parties, reflected in anti-elitism, corruption salience, protectionism, and nationalism. The dependent variables were based on activity, efficiency, and acquirement of followers. Moreover, the test of statistical significance was conducted... Populismus roste v celé Evropě i ve světě. Výzkumy ukazují, že zejména v Evropském parlamentu v posledních desetiletích roste počet populistických politiků. Stejně tak je na vzestupu využívání sociálních médií, které využívají zejména politici tohoto typu, kteří šíří svá poselství a využívají k tomu emocionalitu a negativitu. Vzhledem k tomu, že literatura naznačila, že populisté jsou obzvláště aktivní, efektivní a sledovaní, byl tento výzkum zaměřen na analýzu vztahu mezi mírou populismu a jeho vlivem na tři proměnné poslanců Evropského parlamentu zvolených za Českou republiku. K vyhodnocení takového vztahu byla využita data z Facebooku (příspěvky na stránce, interakce uživatelů a počty sledujících), která umožnila ověřit definované hypotézy a odpovědět na výzkumnou otázku. Jako širší rámec byla použita explorační datová analýza, zatímco Pearsonův korelační koeficient byt posloužit jako nástroj pro výpočet korelace. Škála nezávislé proměnné (míra populismu) tedy vycházela z údajů o českých politických stranách, které se odrážejí v anti-elitářství, přítomnost tématu korupce, protekcionismu a nacionalismu. Závislé proměnné vycházely z aktivity, efektivity a získávání stoupenců. Pro zvýšení důvěryhodnosti výzkumu byl navíc proveden test statistické významnosti. Výsledky analýzy ukázaly, že míra... Keywords: Evropský parlament; poslanci Evropského parlamentu; sociální sítě; datová analýza; kvantitativní analýza; Pearsonův korelační koeficient; politická komunikace; Facebook; European Parliament; Members of the European Parliament; Social Media; Data Analysis; Quantitative Analysis; Pearson Correlation Coefficient; Political Communication; Facebook Available in a digital repository NRGL
Z Bruselu s láskou? Analýza dat o využívání sociálních médií českými poslanci Evropského parlamentu

Populism is on growth throughout Europe and the World. Research has shown that especially in the European Parliament, the number of populist politicians is rising over the last decades. Likewise, ...

Vanka, Boris; Váška, Jan; Ullrichová, Eliška
Univerzita Karlova, 2023

Izolace a semisyntéza germakranolidových derivátů: onopordopikrin
Cejnarová, Eliška; Karabanovich, Galina; Roh, Jaroslav
2023 - English
University of Salamanca Faculty of Pharmacy Department of Pharmaceutical Science: Pharmaceutical Chemistry Student: Eliška Cejnarová Supervisor: prof. Esther del Olmo Title of thesis: Isolation and semi-synthesis of germacranolide derivatives: onopordopicrin This work is focused on onopordopicrin (ONO) as a potent molecule with antiprotozoal activity. ONO is a sesquiterpene lactone of germacranolide structure. Sesquiterpene lactones are typical secondary metabolites of family Asteraceae. As a source of ONO Centaurea ornata Willd. (Asteraceae) was used. It is a thistle-like endemic plant of the Iberian Peninsula. The plant was collected in July 2022, in Zamora region. First, an ether extract from the aerial flowering part of the plant was obtained (0.26 % of the dried plant weight). The crude plant extract was dissolved in methanolic solution and fractionated by liquid/liquid separation with hexane. Then the methanolic part was concentrated, dissolved in water and fractionated with solvents of increasing polarity (chloroform, ethyl acetate and n-butanol). The chloroform fraction containing ONO was purified by column chromatography to obtain the major compound ONO, which represented 54.8 % of crude extract. Figure 1. Modifications of onopordopicrin The aim of this work was the synthesis of novel... Univerzita v Salamance Farmaceutická fakulta Katedra farmaceutických věd: Farmaceutická chemie Student: Eliška Cejnarová Školitel: prof. Esther del Olmo Název diplomové práce: Izolace a semisyntéza germakranolidových derivátů: onopordopikrin Tato práce je zaměřena na onopordopikrin (ONO) jakožto slibnou molekulu s antiprotozoální aktivitou. ONO je seskviterpenový lakton germakranolidové struktury. Seskviterpenové laktony jsou typické sekundární metabolity čeledi Asteraceae. Jako zdroj ONO byla použita Centaurea ornata Willd. (Asteraceae). Jedná se o endemickou rostlinu bodlákovitého vzhledu z Pyrenejského poloostrova. Rostlina byla sbírána v červenci 2022 v oblasti Zamora. Nejprve byl získán etherový extrakt z nadzemní části kvetoucí rostliny (0,26 % hmotnosti sušené rostliny). Surový rostlinný extrakt byl rozpuštěn v methanolickém roztoku a rozdělen vytřepáváním s hexanem. Poté byla methanolická část odpařena, rozpuštěna ve vodě a dále byla dělena pomocí vytřepávání s rozpouštědly o vzrůstající polaritě (chloroform, ethylacetát a n-butanol). Chloroformová frakce obsahující ONO byla přečištěna sloupcovou chromatografií, čímž byla získána hlavní sloučenina ONO, která představovala 54,8 % surového extraktu. Obrázek 1. Modifikace onopordopikrinu Cílem této práce byla syntéza nových derivátů ONO -... Available in a digital repository NRGL
Izolace a semisyntéza germakranolidových derivátů: onopordopikrin

University of Salamanca Faculty of Pharmacy Department of Pharmaceutical Science: Pharmaceutical Chemistry Student: Eliška Cejnarová Supervisor: prof. Esther del Olmo Title of thesis: Isolation and ...

Cejnarová, Eliška; Karabanovich, Galina; Roh, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2023

Vodík: Riziko k omezování zemního plynu v Nizozemí?
Roest, Douwe; Ullrichová, Eliška; Oude Nijhuis, Dennie
2023 - English
1 Natural Gas Lock-in: Does Hydrogen Pose a Risk to a Natural Gas Phase-out in the Netherlands? Submitted By: Douwe C. Roest Charles University Prague A Master Thesis Submitted in Partial Fulfilment of The Requirements for A Master in European Politics and Society Master of Arts Submitted to: Dr. Eliška Ullrichová Wordcount: 21.098 2 Abstract Considerable scholarly literature has been dedicated to exploring carbon lock-in, yet limited research exists on the phenomenon of Natural Gas (NG) lock-in and its causes. This study addresses this research gap by conducting an explorative case study of the Netherlands. Specifically, it zooms in on the dynamic interaction between NG and hydrogen, with hydrogen emerging as the leading sustainable molecule to power the energy transition. The study aims to analyze the influence of the established NG regime on the developing hydrogen niche and the subsequent implications of hydrogen's increasing role on NG lock-in. The research combines academic work with grey literature and interview data to support a material and actor analysis through separate techno-economic, political, and socio-technical perspectives. The research finds five significant mechanisms through which existing NG production and consumption shape Dutch production and utilization of hydrogen: 1) the extensive... Keywords: Keywords: Natural gas lock-in; hydrogen niche; material analysis; actor analysis; socio-technical transitions; Keywords: Natural gas lock-in; hydrogen niche; material analysis; actor analysis; socio-technical transitions Available in a digital repository NRGL
Vodík: Riziko k omezování zemního plynu v Nizozemí?

1 Natural Gas Lock-in: Does Hydrogen Pose a Risk to a Natural Gas Phase-out in the Netherlands? Submitted By: Douwe C. Roest Charles University Prague A Master Thesis Submitted in Partial Fulfilment ...

Roest, Douwe; Ullrichová, Eliška; Oude Nijhuis, Dennie
Univerzita Karlova, 2023

Makroekonomické dopady Covidu-19 a role stabilizační politiky
Karhánek, Tomáš; Holub, Tomáš; Baxa, Jaromír
2023 - English
The thesis applies panel data analyses supported by vast stream of empirical literature with aim to capture and quantify effects of the monetary and fiscal stabilization policies on the macroeconomic indicators during COVID-19 pandemic, while also comparing effects of UMP and CMP monetary regimes. The results show that both the monetary and fiscal stabilization policies had positive and statistically significant impact on the real GDP growth. On the other hand, the effect of the stabilization policies did not have significant effect on the inflation during 2020-2021. The thesis also presents a small subsample of forecasting utilizing properties of VECM and comparing recovery paths of 3 European countries with different monetary regimes. We also conclude that there is no significant difference between monetary regimes utilizing UMP or CMP in terms of effectivity of the GDP growth stimulus and recovery paths of the macroeconomic indicators. Furthermore, we have concluded that the GDP sectoral composition played an important role in the economic impact on the country as countries with larger share of services suffered larger decrease of the real GDP and countries with large industrial sector faced higher inflation due to supply chain disturbtion. JEL Classification E52, E31, E470, H51, H68, H61... Diplomová práce aplikuje analýzu panelových dat a kombinuje ji s několika proudy empirické literatury s cílem zachytit efekt monetárních a fiskálních stabilizačních politik a jejich vliv na vývoj makroekonomických veličin behěm pandemie COVIDu-19. Zároveň také chceme porovnat vliv konvečních monetárních nástrojů s těmi nekonvenčními. Výsledky regrese nám ukazují, že stimul fiskální i monetární politiky byl poszitivní a statisticky signifikantní pro vývoj růstu reálného HDP. Na druhou stranu, nebyl odhalen žádný efekt na růst inflace ani u jedné z politik v letech 2020-2021. Diplomová práce také obsahuje zachycení efektů alternativní metodologií za použití vektorového modelu korekce chyb na příkladu 3 Evropských zemí kterů reprezentují různé měnové režimy. Naše analýza neodhalila žádný signifikantní rozdíl mezi efektem konvečnch a nekonvečních měnových nástrojů na podporu růstu ekonomiky a rychlostí návratu k trendu růstu. Nakonec jsme také z modelu zjistili, že sektorové složení HDP hraje důležitý vliv na to, jak moc byly ekonomiky zasaženy. Ekonomiky s větším podílem služeb utrpěly větší pokles HDP, zatímco ekonomiky s větším zastoupením průmyslu utrpěly navýšení inflace z důvodu narušení dodavatelských řetězců. Klasifikace E52, E31, E470, H51, H68, H61 Klíčová slova Covid-19, uzavírky ekonomiky,... Keywords: Covid-19; uzavírky ekonomiky; měnová politika; fiskální politika; Covid-19; economic locdowns; monetary policy; fiscal expansion Available in a digital repository NRGL
Makroekonomické dopady Covidu-19 a role stabilizační politiky

The thesis applies panel data analyses supported by vast stream of empirical literature with aim to capture and quantify effects of the monetary and fiscal stabilization policies on the macroeconomic ...

Karhánek, Tomáš; Holub, Tomáš; Baxa, Jaromír
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases