Number of found documents: 14068
Published from to

Podjednotka omega RNA polymerázy z Bacillus subtilis.
Mikesková, Klára; Krásný, Libor; Nešvera, Jan
2022 - English
Transcription is catalysed by the enzyme RNA polymerase (RNAP). RNAP contains a core made up of two α subunits, one of each β, β'and ω. These subunits are conserved in all bacteria. The ω subunit is a small subunit with a molecular weight of 7.6 kDa that binds β'. ω is important for the folding and integrity of RNAP and promoter selection. This was shown by experiments performed with Gram-negative bacteria but the knowledge about  in Gram-positive bacteria is minimal. In my Diploma Thesis, I characterized  from the model Gram-positive bacterium from the phylum Firmicutes, Bacillus subtilis. First, I prepared various expression strains for isolation of Bacillus subtilis ω. Then, I successfully isolated the ω subunit, which was the main initial aim of this Diploma Thesis. Subsequently, I tested the influence of the ω subunit on in vitro transcription by RNAP associated with the primary σA factor and alternative σF and σE factors that regulate sporulation in Bacillus subtilis. I also evaluated the effect of , a small RNAP subunit found in Firmicutes, both alone and in combination with . The experiments revealed that ω stimulated transcription both from vegetative promoters and sporulation-related promoters. Moreover, this stimulation was synergistically amplified by the δ subunit. This nicely... Transkripce je zprostředkována enzymem RNA polymerázou (RNAP). RNAP obsahuje jádro tvořené dvěma podjednotkami α, a po jedné β, β' a ω. Tyto podjednotky jsou konzervované u všech bakterií. Podjednotka ω je malá podjednotka o velikosti 7,6 kDa, která se váže na podjednotku β'. Podjednotka ω je důležitá pro složení a integritu RNAP a výběr promotorů. Toto bylo ukázáno experimenty provedenými na Gram-negativních bakteriích, ale vědomosti o podjednotce ω u Gram-pozitivních bakterií jsou minimální. Ve své diplomové práci jsem charakterizovala ω z modelové Gram-pozitivní bakterie ze skupiny Firmicutes, Bacillus subtilis. Nejprve jsem připravila několik expresních kmenů pro izolaci podjednotky ω z Bacillus subtilis. Následně jsem úspěšně provedla její izolaci, což byl hlavní a původní cíl této Diplomové práce. Dále jsem testovala vliv podjednotky ω na transkripci in vitro pomocí asociace RNAP s primárním faktorem A i s alternativními faktory σF a σE , které regulují sporulaci u Bacillus subtilis. Také jsem studovala vliv podjednotky δ, malé podjednotky RNAP nacházející se u skupiny Firmicutes, a to samostatně, i v kombinaci s podjednotkou ω. Mé výsledky odhalily, že podjednotka ω stimuluje transkripci z promotorů vegetativních i těch asociovaných se sporulací. Navíc, tato stimulace byla synergicky... Keywords: podjednotka ω; podjednotka δ; RNA polymeráza; transkripce; sporulace; SigA; SigF; SigE; ω subunit; δ subunit; RNA polymerase; transcription; sporulation; SigA; SigF; SigE Available in a digital repository NRGL
Podjednotka omega RNA polymerázy z Bacillus subtilis.

Transcription is catalysed by the enzyme RNA polymerase (RNAP). RNAP contains a core made up of two α subunits, one of each β, β'and ω. These subunits are conserved in all bacteria. The ω subunit is a ...

Mikesková, Klára; Krásný, Libor; Nešvera, Jan
Univerzita Karlova, 2022

Validace chromatografických metod ve farmaceutické analýze
Kegkeroglou, Iokasti; Kučera, Radim; Kastner, Petr
2022 - English
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Student: Iokasti Kegkeroglou Supervisor: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Title of Thesis: Validation of chromatographic methods in pharmaceutical analysis Validation is an integral part of every analytical method. Its aim is to demonstrate that the method is suitable for the intended use. This work provides an overview and comparison of documents related to the validation of bioanalytical methods. The work includes guidelines that are currently valid in Europe, the USA or have general validity. At first, attention is paid to the history and developments in this area. Subsequently, the parameters that need to be tested in the validation study are described and are divided according to the regulatory authorities. The following chapter compares the latest versions of the guidelines regarding the validation of separation bioanalytical methods issued by the EMA, FDA, and ICH. Although the individual methodologies are similar in many aspects, there are still differences among them. Hopefully, the differences will be eliminated in the framework of harmonization and only one methodological guideline could be used worldwide. Finally, it follows a detailed statistical evaluation of... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta Hradec Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Student: Iokasti Kegkeroglou Školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Název diplomové práce: Validace chromatografických metod ve farmaceutické analýze Validace představuje nedílnou součást každé analytické metody. Jejím cílem je prokázat, že daná metoda je vhodná pro zamýšlené použití. Tato práce přináší přehled a porovnání dokumentů týkajících se validace bioanalytických metod. Do práce jsou zahrnuty pokyny, které jsou v současnosti platné v Evropě, v USA nebo mají obecnou platnost. Nejprve je pozornost věnována historii a vývoji v této oblasti. Následně jsou popsány parametry, které je nutné při validační studii testovat a jsou rozděleny podle regulačních orgánů. V následující kapitole je provedeno srovnání nejnovějších verzí pokynů vydaných EMA, FDA, a ICH týkajících se validace separačních bioanalytických metod. Ačkoliv v mnohém jsou si jednotlivé metodiky podobné, stále ještě existují mezi nimi rozdíly, které by mohly být v rámci harmonizace odstraněny a mohl by tak být využíván celosvětově jen jeden metodický pokyn. Na závěr následuje statistické vyhodnocení využití EMA a FDA doporučení pro validaci bioanalytických separačních metod v průběhu let 2016─2020 ve čtyřech vědeckých... Keywords: validace; farmaceutická analýza; HPLC; validation; pharmaceutical analysis; HPLC Available in a digital repository NRGL
Validace chromatografických metod ve farmaceutické analýze

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Student: Iokasti Kegkeroglou Supervisor: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. ...

Kegkeroglou, Iokasti; Kučera, Radim; Kastner, Petr
Univerzita Karlova, 2022

Syntéza nových antimitotik
Hoppová, Martina; Kučerová, Marta; Miletín, Miroslav
2022 - English
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Student: Martina Hoppová Supervisors: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.; Dr. Rafael Peláez Lamamie de Clairac Arroyo Title of diploma thesis: Synthesis of new antimitotic agents Cancer is one of the main causes of death all around the world and therefore the development of new chemotherapeutic drugs is one of the major areas of pharmaceutical research. The effort is to obtain an agent that would be highly effective, target the neoplastic tissue, and have advantageous pharmacological properties and minimum side effects. Rapid proliferation is one of the main features of cancerous growth, thus influencing mitosis as the phase of cell division may be a convenient way for cancer treatment. Tubulin is a protein, which rapidly polymerizes into microtubules and again depolymerizes and beside others it forms mitotic spindle during mitosis, and according to its important role, tubulin is an attractive target for antitumoral agents. Many drugs inhibiting polymerization or stabilizing already formed microtubules are actually in clinical practice, and research regarding new antimitotics interacting with tubulin is going on at the same time. Such an example is natural combretastatin A-4... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Student: Martina Hoppová Školitelé: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.; Dr. Rafael Peláez Lamamie de Clairac Arroyo Název diplomové práce: Syntéza nových antimitotik Rakovina je v současnosti jednou z hlavních příčin úmrtí na světě a proto je vývoj nových protinádorových léčiv jednou z hlavních oblastí farmaceutického výzkumu. Snahou je získat takové léčivo, které bude účinné, bude cílit zejména na nádorovou tkáň a bude mít výhodné farmakologické vlastnosti a minimum nežádoucích účinků. Jedním ze základních rysů nádorových buněk je rychlá proliferace, ovlivnění mitózy jakožto fáze dělení buněk může být tedy vhodným způsobem léčby rakoviny. Jedním z možných cílů je tubulin, bílkovina rychle polymerizující v mikrotubuly a opět depolymerizující, která mj. během mitózy tvoří dělicí vřeténko. Mnohé látky zabraňující polymerizaci nebo stabilizující již vzniklé mikrotubuly jsou v současnosti používaná léčiva, zároveň však probíhá výzkum týkající se nových antimitotik interagujících s tubulinem. Jednou z takových látek je kombretastatin A-4, látka přírodního původu, a jeho četná syntetická analoga, vážící se do vazebného místa pro kolchicin na tubulinu. Cílem této práce je syntéza a hodnocení... Available in a digital repository NRGL
Syntéza nových antimitotik

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Student: Martina Hoppová Supervisors: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.; Dr. ...

Hoppová, Martina; Kučerová, Marta; Miletín, Miroslav
Univerzita Karlova, 2022

HPLC hodnocení tyrosinu a jeho metabolitů
Michailellis, Panagiotis; Kastner, Petr; Kučera, Radim
2022 - English
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Author: Panagiotis Michailellis Supervisor: PharmDr. Petr Kastner, PhD. Title of Diploma Thesis: HPLC evaluation of tyrosine and its metabolites Tyrosine is an important precursor of catecholamines, which are dopamine, norepinephrine (noradrenaline), and epinephrine (adrenaline). These are neurotransmitters and hormones, crucial for every living organism. Therefore, their identification and evaluation in biological material would aim to understand their function and behavior more accurately. This Diploma Thesis is a review on how to evaluate catecholamines and their metabolites in biological matter with analytical methods used in Pharmaceutical Analysis, especially with HPLC. First chapters present theoretical knowledge about metabolism of tyrosine and its metabolites, how a sample from an organism should be treated in order to be examined, information about HPLC, CE, GC apparatuses and the main detectors used in analysis of these compounds. In literature review, tables are presented, concerning different sample preparation methods, HPLC details and characteristics, and finally a sum of all the analytical methods studied for this Diploma Thesis. All the articles and... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Autor: Panagiotis Michailellis Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. Název diplomové práce: HPLC hodnocení tyrosinu a jeho metabolite Tyrosin je důležitým prekurzorem katecholaminů, tedy dopaminu, norepinefrinu (noradrenalin) a adrenalinu (adrenalin). Jsou to neurotransmitery a hormony, klíčové pro každý živý organismus. Proto je pro přesnější pochopení jejich funkce a chování důležitý jejich identifikace a hodnocení v biologickém materiálu. Tato diplomová práce tedy představuje přehled o způsobech hodnocení katecholaminů a jejich metabolitů v biologickém materiálu metodami používanými ve farmaceutické analýze, zejména HPLC. První kapitoly podávají teoretické poznatky o metabolismu tyrosinu a jeho metabolitů, o úpravě vzorku před analýzou a informace o přístrojích pro HPLC, CE, GC a hlavních detektorech používaných při analýze těchto sloučenin. V literárním přehledu jsou uvedeny tabulky týkající se různých metod přípravy vzorků, podrobnosti o HPLC podmínkách a nakonec souhrn všech analytických metod studovaných v této diplomové práci. Do tabulek byly zahrnuty články vybrané z mnoha dalších, poskytující nejlepší výsledky, a tedy považované za nejvhodnější. Většina těchto... Keywords: Tyrosin; HPLC; analýza; Tyrosine; HPLC; analysis Available in a digital repository NRGL
HPLC hodnocení tyrosinu a jeho metabolitů

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Author: Panagiotis Michailellis Supervisor: PharmDr. Petr Kastner, ...

Michailellis, Panagiotis; Kastner, Petr; Kučera, Radim
Univerzita Karlova, 2022

Syntéza inhibitorů proteinových kináz využitelných v terapii nádorových onemocnění
Merdita, Sara; Roh, Jaroslav; Karabanovich, Galina
2022 - English
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Organic and Bioorganic Chemistry in collaboration with Biomedical Research Center UH HK Author: Sara Merdita Supervisor: Assoc. Prof. PharmD. Jaroslav Roh, PhD. Advisors: PharmD. Lukáš Górecki, PhD.; Assoc. Prof. PharmD. Jan Korábečný, PhD. Title of diploma thesis: Synthesis of protein-kinase inhibitors as a potential treatment for cancer Cancer is one of the leading causes of fatalities worldwide, which is attracting attention of many researchers with desire to develop treatments that selectively target cancerous cells while simultaneously sparing healthy cells. The main overall strategy is to exploit features specific to cancer - the cancer hallmarks. Those are represented, for instance, by genomic instability and aberrant DNA damage response (DDR) pathways. The DDR consists of cascades of kinases and other proteins and messengers, where we highlighted the synthetic lethal interaction between the kinases ATM (ataxia-telangiectasia mutated) and ATR (ATM and Rad3-related). The two are major driving forces in the DDR, where in cancer ATM tends to be mutated and therefore dysfunctional, making the cells' viability reliant on ATR. Thus, ATR inhibition makes a particularly attractive strategy for abrogating cancer survival without... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra organické a bioorganické chemie ve spolupráci s Centrem biomedicinského výzkumu FN HK Autorka: Sara Merdita Školitel: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, PhD. Konzultanti: PharmDr. Lukáš Górecki, PhD.; doc. PharmDr. Jan Korábečný, PhD. Název diplomové práce: Syntéza inhibitorů proteinových kináz využitelných v terapii nádorových onemocnění Zhoubné nádory jsou jednou z hlavních příčin úmrtí po celém světě, což motivuje výzkumníky vyvinout léčbu, která selektivně cílí na nádorové buňky a zároveň ušetří zdravé buňky. Hlavní celkovou strategií je využít rysy specifické pro nádory. Ty jsou reprezentovány například nestabilitou genomové integrity a narušenou schopností opravy poškozené DNA (anglicky DDR). DDR se skládá z kaskád kináz a dalších proteinů a poslů, z nichž jsme se soustředili na syntetickou letální interakci mezi kinázami ATM (ataxia-telangiectasia mutated) a ATR (ATM and Rad3 related). Tyto dvě kinázy jsou předními hnacími silami v DDR, kde u nádorů má ATM tendenci být mutována, tedy dysfunkční, a tudíž životaschopnost buněk zbývá na ATR. Inhibice ATR je z toho důvodu zvláště atraktivní strategií pro eliminaci nádorových buněk, aniž by přitom byly zasaženy buňky zdravé. Čtyři inhibitory ATR již vstoupily do klinických studií jako... Available in a digital repository NRGL
Syntéza inhibitorů proteinových kináz využitelných v terapii nádorových onemocnění

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Organic and Bioorganic Chemistry in collaboration with Biomedical Research Center UH HK Author: Sara Merdita Supervisor: Assoc. ...

Merdita, Sara; Roh, Jaroslav; Karabanovich, Galina
Univerzita Karlova, 2022

Možná úloha prolinu ve stresové paměti rostlin
Ušák, David; Holá, Dana; Konrádová, Hana
2022 - English
The previous exposure to abiotic stress such as drought may prime plants, leading to their improved response upon later stress onset. This phenomenon, called plant stress memory, is linked to a plethora of mechanisms exerted on several levels. A complex analysis of proline metabolism in leaves and roots was performed to test the putative role of proline in such response to recurrent stress, represented by two periods of water deficit, interrupted by a period of rewatering during recovery. To provide a better understanding of intraspecific differences in drought stress memory response of plants and its inheritance, maize (Zea mays L.) parental genotypes with differing drought sensitivity and their F1 reciprocal hybrid offspring were chosen as the plant material. The water deficit had a more pronounced effect on proline metabolism in leaves than in roots. The proline content increased in response to drought, which was linked to a higher proline biosynthesis and a lower proline catabolism. Marked differences in proline metabolism among genotypes were observed, confirming the previous findings that recurrent drought response is not conserved even within the same species. However, contrary to the original assumptions on the role of proline in plant stress memory, the statistical analysis showed that... Předchozí vystavení abiotickému stresu může u rostlin vyvolat tzv. "priming", posléze vedoucí k jejich zlepšené reakci během pozdějších stresových období. Tento fenomén, nazývaný stresová paměť rostlin, je spojen s řadou mechanismů projevujících se na několika úrovních. Pro otestování možné úlohy prolinu v reakci rostlin na opakované sucho, reprezentované dvěma periodami nedostatku vody, přerušenými periodou znovuzalévání během obnovy, byla provedena komplexní analýza prolinového metabolismu v listech a kořenech. Pro lepší porozumění vnitrodruhovým rozdílům v paměťové odpovědi rostlin na stres suchem, a také její dědičnosti, byly jako rostlinný materiál vybrány dva rodičovské genotypy kukuřice seté (Zea mays L.) s rozdílnou citlivostí vůči suchu, a jejich F1 reciprocí hybridi. Nedostatek vody ovlivnil metabolismus prolinu více u listů než u kořenů. Obsah prolinu se po vystavení suchu zvýšil, což bylo způsobeno vyšší mírou syntézy a nižší mírou katabolismu prolinu. Byly pozorovány výrazné rozdíly v metabolismu prolinu mezi genotypy, potvrzující dřívější zjištění že reakce rostlin na opakované sucho v tomto ohledu nemusí mít stejný průběh, a to ani v rámci stejného druhu. Avšak, v kontrastu s původními předpoklady ohledně úlohy prolinu ve stresové paměti rostlin, neukázala statistická analýza skoro... Keywords: kukuřice setá; OAT; opakované sucho; P5CS; PDH; prolin; stresová paměť rostlin; sucho; vnitrodruhová variabilita; drought; intraspecific variability; maize; OAT; P5CS; PDH; plant stress memory; proline; recurrent drought Available in a digital repository NRGL
Možná úloha prolinu ve stresové paměti rostlin

The previous exposure to abiotic stress such as drought may prime plants, leading to their improved response upon later stress onset. This phenomenon, called plant stress memory, is linked to a ...

Ušák, David; Holá, Dana; Konrádová, Hana
Univerzita Karlova, 2022

Geneticky snížená produkce CS4 typu sulfonace perineurálních sítí jako zdroj juvenilní plasticity v procesech učení a paměti
Gmiterková, Lenka; Růžička, Jiří; Telenský, Petr
2022 - English
Extracellular matrix affects the functioning of the brain. Among others, learning and memory can be affected by the changes in the composition and properties of the extracellular matrix. Different sulfation patterns on the chondroitin sulfate proteoglycans, one of the extracellular matrix components, can either enhance or reduce synaptic plasticity and neuronal growth. This leads to the changes in the formation of memory. In my thesis I defined the role of 4-O-sulfation of the chondroitin sulfate proteoglycans in the learning and memory in the young and early adult animals. To do so I used Chondroitin sulfotransferase 11 knockout mice strain, which has decreased amount of 4-O-sulfation. I tested their long-term, short-term, and working memory using behavioural tests. I also monitored the morphological changes in the perineuronal nets and changes in the number of synapses using immunohistochemical methods and confocal microscopy. Medzibunková hmota ovplyvňuje mozgové funkcie. Medzi funkcie, ktoré sú ovplyvnené zmenami v zložení a vlastnostiach medzibunkovej hmoty patrí aj učenie a pamäť. Rôzne sulfatačné vzorce na chondroitín sulfát proteoglykánoch, jednej zo zložiek medzibunkovej hmoty, môžu buď zvýšiť alebo znížiť synaptickú plastickosť a rast neurónov. To potom vedie k zmenám vo fungovaní pamäte. V mojej diplomovej práci som definovala úlohu 4-O-sulfatace na chondroitín sulfát proteoglykánoch v učení a pamäti u mladých a mladých dospelých myší. To som robila pomocou myšej línie s vyradeným génom pre Chondroitín sulfát transferázu 11, u ktorej je zníženú množstvo 4-O-sulfatace. U týchto myší som testovala dlhodobú pamäť, krátkodobú pamäť a pracovnú pamäť pomocou rôznych behaviorálnych testov. Okrem toho som sledovala morfologické zmeny v perineuronálnych sieťach a zmeny v počte synapsií pomocou imunohistológie a mikroskopie. Keywords: PNNs; Chst11KO; sulfonace; synaptická plasticita; paměť a učení; PNNs; Chst11KO; Sulfation; Synaptic plasticity; Memory and Learning Available in a digital repository NRGL
Geneticky snížená produkce CS4 typu sulfonace perineurálních sítí jako zdroj juvenilní plasticity v procesech učení a paměti

Extracellular matrix affects the functioning of the brain. Among others, learning and memory can be affected by the changes in the composition and properties of the extracellular matrix. Different ...

Gmiterková, Lenka; Růžička, Jiří; Telenský, Petr
Univerzita Karlova, 2022

Percepce náboženského a mytologického lexika u uživatelů angličtiny jako cizího jazyka
Boško, Martin; Lancová, Klára; Pípalová, Renata
2022 - English
This diploma thesis explores the perception of mythological and religious lexis among EFL users with an emphasis on mythology. Firstly, it provides a brief theoretical introduction to the topic, after which the main research part describes and analyses the results of research conducted in several Czech lower and upper secondary schools. This research consisted of the assignment of a specially designed worksheet that aimed, among other things, to map students' knowledge of mythological and religious lexis. Two versions of this worksheet were created based on the level of English of the respondents. At the same time, it focused to a small extent on the respondents' ability to link the information within the given worksheet. The research showed that most respondents had some awareness of mythological lexis, with this awareness becoming less important with higher levels of English. However, it also showed that respondents who rated their own knowledge of mythology highly were more likely to succeed in linguistically based exercises. Furthermore, interlingual transfer played a large role in the ability to list the names of planets in English and indicated a relatively significant lack of knowledge on this topic. Finally, neither age nor English level appeared to affect respondents' ability to link... Tato diplomová práce zkoumá vnímání mytologického a náboženského lexika u uživatelů angličtiny jako druhého jazyka s důrazem na mytologii. Nejprve se zabývá krátkým teoretickým úvodem do problematiky, načež hlavní výzkumná část popisuje a analyzuje výsledky výzkumu provedeného na několika českých základních a středních školách. Tento výzkum spočíval v zadání speciálně vytvořeného pracovního listu, který měl mimo jiné za cíl zmapovat znalosti žáků v oblasti mytologického a náboženského lexika. Celkem byly vytvořeny dvě verze pracovního listu, který byl administrován v závislosti na úrovni znalosti anglického jazyka respondenta. Zároveň se v malé míře zaměřoval na schopnost respondentů propojit informace v rámci zadaného pracovního listu. Výzkum ukázal, že většina respondentů má nějaké povědomí o mytologickém lexiku, přičemž toto povědomí se stává méně důležitým s vyšší úrovní jazyka. Nicméně se také ukázalo, že respondenti, kteří vysoce ohodnotili vlastní znalosti o mytologii, měli větší šanci na úspěch ve cvičeních založených na lingvistických disciplínách. Interference mateřského jazyka hrála velkou roli ve schopnostech anglicky vyjmenovat jména planet a ukázala na poměrně velké neznalosti respondentů tohoto tématu. V neposlední řadě se také ukázalo, že věk ani úroveň angličtiny nemají vliv na... Keywords: mytologické lexikum; náboženské lexikum; vnímání; uživatelé angličtiny jako cizího jazyka; řecko-římská mytologie; Židovsko-křesťanské náboženství; výzkum; Mythological lexis; religious lexis; perception; EFL users; Graeco-Roman mythology; Judeo-Christian religion; research Available in a digital repository NRGL
Percepce náboženského a mytologického lexika u uživatelů angličtiny jako cizího jazyka

This diploma thesis explores the perception of mythological and religious lexis among EFL users with an emphasis on mythology. Firstly, it provides a brief theoretical introduction to the topic, after ...

Boško, Martin; Lancová, Klára; Pípalová, Renata
Univerzita Karlova, 2022

Infekce bartonel u plchů velkých a jejich blech
Klimešová, Běla; Votýpka, Jan; Balážová, Alena
2022 - English
Bartonellosis is a group of emerging infectious diseases caused by facultatively intraerythrocytic bacteria transmitted between vertebrate hosts by arthropod vectors. Although only some Bartonella spp. are traditionally associated with human diseases, it was proposed that virtually any species can have zoonotic potential. The highest diversity of species was described from rodents acting as reservoirs with variable prevalence reaching up to 90%. Fleas associated with mammalian hosts play an important role in the Bartonella sp. lifecycle and are described to act not only as competent vectors but also as reservoirs for several species. The role of edible dormice (Glis glis), which often interacts with humans, and their fleas in the bartonellae transmission and lifecycle has so far been unknown; therefore, the prevalence and diversity of Bartonella spp. in edible dormice in the Czech Republic were studied. Complementary PCR analysis of four loci (gltA, rpoB, ftsZ, ITS), MALDI- TOF, and cultivation was performed to identify Bartonella sp. infections. The prevalence reaching 90% was found in dormice and their fleas. Altogether, four species were found and several genotypes of B. grahamii-like and yet undescribed Bartonella sp. were cultivated, and their morphology and growth requirements were... Zástupci rodu Bartonella jsou fakultativně intraerytrocytární bakterie, které jsou mezi obratlovčími hostiteli přenášené krevsajícími členovci. Bartonely mohou způsobovat lidská onemocnění, bartonelózy, které se řadí do skupiny tzv. emerging infectious diseases. Předpokládá se, že všechny druhy tohoto rodu mohou mít zoonotický potenciál. Nejvyšší diverzita bartonel byla popsána u hlodavců, přičemž detekována prevalence dosahuje až 90 %. Role plcha velkého (Glis glis) a s ním asociovaných blech v životním cyklu bartonel dosud není známá. Plši mohou sloužit jako hostitelé zoonotických patogenů, navíc epidemiologicky významní vzhledem k přítomnosti v lidských obydlích a jejich okolí. Blechy mohou sloužit nejen jako kompetentní přenašeči bartonel, ale i jako rezervoároví hostitelé. Cílem této práce je přispět k poznání prevalence a diverzity bartonel u plchů velkých v České republice. K identifikaci bartonelových infekcí byly použity metody PCR (gltA, rpoB, ftsZ, ITS), MALDI- TOF a kultivace. Detekovaná prevalence u plchů a jejich blech dosahovala až 90 %. Celkem byly detekovány čtyři druhy bartonel a dva (v několika genotypech) byly i úspěšně kultivovány (B. grahamii- like a dosud nepopsaný druh Bartonella sp.). Kultury byly použity k charakterizaci morfologie a optimálních růstových podmínek.... Keywords: Bartonella; plch velký; Glis glis; blechy; Bartonella; edible dormice; Glis glis; fleas Available in a digital repository NRGL
Infekce bartonel u plchů velkých a jejich blech

Bartonellosis is a group of emerging infectious diseases caused by facultatively intraerythrocytic bacteria transmitted between vertebrate hosts by arthropod vectors. Although only some Bartonella ...

Klimešová, Běla; Votýpka, Jan; Balážová, Alena
Univerzita Karlova, 2022

Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu: legislativní analýza
Havlík, Václav; Císařová, Zuzana; Holcová, Irena
2022 - English
The Diploma Thesis elaborates two specific provisions of the Directive (EU) 2019/790 on Copyright in the Digital Single Market. The first is the Article 15 which creates an ancillary right to copyright that benefits certain publishers in relation to its online use by Internet Service Providers. The instrument was intended to improve the position of press publishers in the digital sector. The second is Article 17 which makes online platforms that provide access to user- generated content directly liable for copyright infringements caused by their users. Concerns have been raised about possible excessive blocking of legal content by platforms to prevent possible infringement. The thesis describes the state of things before their introduction, the motivation of the legislator for their adoption and the legislative procedure behind its adoption. In relation to the adopted text of the Directive, the text discusses its future intended and unintended impacts on the internet environment and makes suggestions for alternative approaches to address the issues. Finally, careful attention is paid to issues of consistency of the Directive's provisions with the case law of the Court of Justice. The text aims to assess the actual impact and benefits of the adopted legislation in the light of what was intended when... Diplomová práce se zaměřuje na dvě konkrétní ustanovení Směrnice (EU) 2019/790 o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Prvním z nich je článek 15, který vytváří nové právo související s právem autorským vydavatele tiskové publikace, které chrání tiskové publikace v souvislosti s jejich online užitím poskytovateli služeb informační společnosti. Druhým z nich je článek 17, který zavádí přímou odpovědnost poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu za porušení autorských práv způsobená obsahem nahraným jejími uživateli. Panují obavy, že by mohlo docházet k nadměrnému blokování legálního obsahu ze strany poskytovatelů, aby zabránili možným porušením. Práce popisuje stav před zavedením těchto ustanovení, od něho se odvíjející motivace zákonodárce pro jejich prosazení a legislativní proces. Ve vztahu k přijatému znění směrnice se text věnuje jejich budoucím zamýšleným i nezamýšleným dopadům na internetové prostředí a vznáší návrhy na alternativní přístupy k řešení adresovaných problémů. V neposlední řadě je důkladná pozornost věnována otázkám souladu ustanovení směrnice s judikaturou Soudního dvora. Text má za cíl zhodnotit skutečný dopad a přínos přijaté legislativy s ohledem na to co bylo zamýšleno při jeho přijetí. Keywords: Jednotný digitální trh,Internetová regulace,Autorské právo,Evropská unie,Právo na sdělování děl veřejnosti,Odpovědnost zprostředkovatele,Poskytovatelé služeb informační společnosti,Poskytovatelé služeb pro sdílení obsahu online; Digital Single Market,Internet regulation,Copyright infringement,European Union,Communication to the public,Intermediary liability,Internet society service provider,Online content-sharing service provider Available in a digital repository NRGL
Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu: legislativní analýza

The Diploma Thesis elaborates two specific provisions of the Directive (EU) 2019/790 on Copyright in the Digital Single Market. The first is the Article 15 which creates an ancillary right to ...

Havlík, Václav; Císařová, Zuzana; Holcová, Irena
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases