Number of found documents: 485
Published from to

Inequality and housing poverty in Bolivia since Morales government
Morales, Ivan
2020 - English
Tato práce analyzuje návrhy bolivijské vlády platné od roku 2006 do současnosti s cílem bojovat proti chudobě a nerovnosti. Popisuje programy vypracované vládou MAS, které se skládají ze tří ekonomických podpor: podpora Juancito Pinto (vzdělání), podpora Juana Azurduy (zdraví) a Renta Dignidad (senioři).Také analýzuje reakci vlády na situaci v oblasti bydlení. Popisuje vládní agenturu AEVIVIENDA, její programy a nakonec provádí analýzu situace z kvantitativního a kvalitativního hlediska bydlení ve vztahu k těmto programům. Demonstruje, zda se v období vlády Evo Moralese skutečně zlepšila chudoba a nerovnost. This thesis analyzes the proposals of the Bolivian government in force from 2006 to the present to combat issues of poverty and inequality. Describing the programs elaborated by the MAS government, which consist of three economic bonds, the Juancito Pinto bond (education), the Juana Azurduy bond (health) and Renta Dignidad (senior citizens). As well as analyzing the government's response to the housing situation. Describing the government agency AEVIVIENDA, its programs, and finally making an analysis of the situation in terms of quantitative and qualitative housing in relation to these programs. Demonstrating if indeed poverty and inequality has been improved during the period of Evo Morales government. Keywords: Bolívie; bydlení; Evo Morales; chudoba; nerovnost; sociální programy Available in digital repository of Mendel University.
Inequality and housing poverty in Bolivia since Morales government

Tato práce analyzuje návrhy bolivijské vlády platné od roku 2006 do současnosti s cílem bojovat proti chudobě a nerovnosti. Popisuje programy vypracované vládou MAS, které se skládají ze tří ...

Morales, Ivan
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Corporate Social Responsibility in the Ghanian Banking Industry
Yeboah, Dennis
2020 - English
Yeboah, D. Společenská odpovědnost podniků v ghanském bankovním průmyslu. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita, 2020. Tato diplomová práce se zabývá novým konceptem, kterým je společenská odpovědnost firem v bankovním sektoru v Ghaně. V rozvojových zemích, z nichž Ghana není výjimkou, je koncept společenské odpovědnosti podniků stále ve fázi vývoje. Tato práce byla provedena se dvěma klíčovými specifickými cíli, kterými jsou: nejprve zhodnotit současnou situaci CSR vybraných bank, kterými jsou: Barclays Bank of Ghana a Raiffeisen Bank ČR, s cílem přezkoumat jejich iniciativy a projekty v oblasti CSR. Za druhé, posoudit model vykazování aktivit CSR metodikou GRI. Byly využity a analyzovány sekundární údaje ve formě zpráv CSR a informace získané z různých internetových stránek bank. Bylo zjištěno, že obě banky se zapojily do několika iniciativ, včetně vzdělávání, posílení postavení mládeže, podnikání a projektů v oblasti životního prostředí, což zajišťuje větší blahobyt lidí, společnosti a životního prostředí. Co se týče druhého cíle, bylo zjištěno, že banky předkládají komplexní zprávy, které zachytily většinu oblastí dle metodiky GRI. Lze z toho také usuzovat, že zprávy o CSR jsou již zpracovány lépe než ty, které byly prezentovány v letech před tímto průzkumem. Ve specifičtějším smyslu však společnost Barclays Bank Ghana Ltd nezahrnula; energie, emise, odpadní vody a odpady, podrobnosti o zaměstnanosti, odpovědnost za výrobky a služby, které byly významnou součástí metodiky GRI. Výsledkem je, že tato studie doporučuje revizi modelu reportingu, který používá Barclays Bank tak, aby byly zaznamenýny všechny indikátory GRI. Obě banky jsou navíc vybízeny k tomu, aby se zapojily do partnerství s jinými specializovanými organizacemi s cílem vytvořit vysoce kvalitní iniciativy, projekty a zprávy o CSR. Yeboah, D. Corporate Social Responsibility in the Ghanaian Banking Industry. Diploma Thesis. Brno: Mendel University, 2020. This diploma thesis topic refers to a new concept which is Corporate Social Responsibility in the Ghanaian banking industry. In developing countries of which Ghana is no exception, the CSR concept is still at the developing stage. This thesis was conducted with two key specific objectives, which are: first to assess the current CSR situation of selected banks which are: Barclays Bank of Ghana and Raiffeisen Bank of the Czech Republic, with the aim of reviewing their CSR initiatives and projects towards the society. Secondly, to assess the reporting model of CSR activities using GRI methodology. Secondary data in the form of CSR reports and information sourced from various websites of the banks were used and analyzed. It was found that both banks engaged in several initiatives including education, youth empowerment, entrepreneurship and environmental projects which ensures the greater welfare of the people, society and the environment. In respect of the second objective, it was found that banks present comprehensive reports which captured most of the GRI methodology which suggest that CSR reports look better now when compared to those presented in years before this review. However, in a more specific sense, Barclays Bank Ghana Ltd did not include; energy, emission, effluents and waste, details of employment, product and services responsibility which were a significant part of the GRI methodology. As a result, this study recommends a review of the reporting model used by Barclays Bank to capture most of not all the GRI indicators. Moreover, both banks are encouraged to engage in partnerships with other specialized organisations order to produce high-quality CSR initiatives, projects and reports. Keywords: Ghanský bankovní průmysl; podnikání; společenská odpovědnost podniků Available in digital repository of Mendel University.
Corporate Social Responsibility in the Ghanian Banking Industry

Yeboah, D. Společenská odpovědnost podniků v ghanském bankovním průmyslu. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita, 2020. Tato diplomová práce se zabývá novým konceptem, kterým je společenská ...

Yeboah, Dennis
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Youth participation in electoral process in Ghana
Boateng, Anthony
2019 - English
Demokratická struktura a instituce vlády Ghany obnovily platnost 7. prosince 1992, po desetiletích vojenské vlády. Aby byla demokracie považována za ideální, musí splňovat určitá kritéria, mezi nimiž jsou volby významné. Ačkoli nestačí požadovat dokonalost demokracie na základě nespočetných úspěšných voleb a pokojných přechodů, volby jsou v procesu demokratizace životně důležité. Ghanská mládež byla odsunuta na stranu smysluplného a odpovědného volebního procesu; její role byly omezeny na udržení volebních zločinů politiků moci a vlivu. Ačkoli, mladí lidé projevili zájem o politiku přes formy takový jak ovlivňovat rozhodnutí manažera přes pozitivní agitace, sloužit jako podpůrné základy pro strany a pomáhat v získávání finančních prostředků, sloužit jako agenti volební pro jejich sympatizované strany a vykonávat volební funkce pro volební komisi. , tyto role jsou omezené na nemnoho mladých lidí, kteří se ukázali jako hodní, část mládí je stále používána jako nástroje v rukou politiků z účelem udržovat zločin. Jejich přání zapojit se do politiky a volebního procesu užitečným způsobem bylo vyloučeno řadou faktorů. Bylo vybráno 25 respondentů s politickými znalostmi, kteří byli dotazováni prostřednictvím platforem pro sociální média, bylo zjištěno, že mládež není v politickém a volebním procesu zcela opomíjena, nicméně jejich zapojení je podmíněno rozmary politických otců, kteří mládež využívají. jejich politických cílů. Jejich apatie vůči volbám je nesena jejich zklamáním v politických vůdcích. Vědomá státní politika motivovala mládež k tomu, aby se zapojila do smysluplných volebních rolí a aby byla vytvořena politická strana mládeže, jejíž vedení je striktně mládež. The democratic structure and institutions of government of Ghana resumed force on December 7th, 1992, after decades of military rule. For democracy to be considered ideal, it must satisfy certain criteria among which elections are prominent. Though it does not suffice to claim perfection of democracy on the basis of countless successful elections and peaceful transitions, elections are vital in the process of democratization. The youth of Ghana has been sidelined in the process of meaningful and responsible electoral process; their roles have been reduced to the perpetuation of election crimes by politicians of power and influence. Though, the youth have shown interest in politics through forms such as influencing executive decisions through positive agitations, serving as supporting bases for parties and assisting in fundraising, serving as polling agents for their sympathized parties, and performing election functions on behalf of the Electoral Commission, these roles are limited to a few youth who have proven themselves worthy, a chunk of the youth avail themselves to be used as tools in the hands of politicians to perpetuate crime. Their desire to engage in politics and electoral process in a useful way has been barred by a number of factors. 25 politically knowledgeable respondents were selected, interviewed through social media platforms, it was identified that, the youth are not entirely disregarded in the political and election process, nonetheless, their involvement is conditional on the whims of political god-fathers who use the youth in meeting their political ends. Their apathy towards elections is borne from their disappointment in the political leaders. Conscious state policy to motivate the youth to take up meaningful electoral roles and the need to establish a youth political party whose leadership is strictly youth was recommended. Keywords: hlasování; hlasování na základě zmocnění; mládež; sociální média; účast; volební proces Available in digital repository of Mendel University.
Youth participation in electoral process in Ghana

Demokratická struktura a instituce vlády Ghany obnovily platnost 7. prosince 1992, po desetiletích vojenské vlády. Aby byla demokracie považována za ideální, musí splňovat určitá kritéria, mezi nimiž ...

Boateng, Anthony
Mendelova univerzita v Brně, 2019

The evaluation of experiences of interns at the Czech representations abroad
Holoubková, Sylva
2019 - English
Diplomová práce pojednává o zhodnocení zkušeností stážistů na českých zastupitelských úřadech. Diplomová práce je rozdělená do dvou částí. První část je věnována definici diplomacie, ministerstvu zahraničních věcí, historii v oblasti český mezinárodní politiky, organizační struktury ministerstva a zahraničních úřadů. Rovněž praktická část diplomové práce zahrnuje statistická dat o průběhu stáží na zahraničních úřadech, které byly primárně získané od zaměstnance ministerstva zahraničních věcí. Názorný příklad z praxe, jak probíhá ucházení o stáž a následná potřebná dokumentace po přijetí je rovněž k nalezení v této práci. Druhá část je zaměřená jak na metodiku výzkumu, tak na samotnou část výzkumu. Data byla získaná na základě rozhovorů s bývalými stážisty zahraničních úřadů. Cílem empirické části je zjistit důvod a motivace k výběru stáže, celkové hodnocení stáže a vliv stáže na budoucí pracovní život. Klíčová slova: zahraniční úřady, historie, stáže, motivace, hodnocení a ovlivnění budoucího pracovního života The diploma thesis deals with the evaluation of the experience of interns at Czech representative offices. The thesis is divided into two parts. The first part is devoted to the definition of diplomacy, the Ministry of Foreign Affairs, the history of the Czech international policy, the organizational structure of the Ministry and foreign offices. Also, the practical part of the thesis includes statistical data of the course of internships at foreign offices, which were primarily obtained from the employees of the Ministry of Foreign Affairs. An illustrative example of how to apply for an internship and the necessary post-admission documentation is also included in this work. The second part is focused on both the research methodology and the research part itself. The data were obtained from interviews with former foreign office trainees. The aim of the empirical part is to find the reason and motivation to choose a traineeship, overall assessment of traineeships and the impact of traineeships on future working life. Keywords: historie; hodnocení; motivace; ovlivnění budoucího pracovního života; stáže; zahraniční úřady Available in digital repository of Mendel University.
The evaluation of experiences of interns at the Czech representations abroad

Diplomová práce pojednává o zhodnocení zkušeností stážistů na českých zastupitelských úřadech. Diplomová práce je rozdělená do dvou částí. První část je věnována definici diplomacie, ministerstvu ...

Holoubková, Sylva
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Posouzení životního cyklu produkce nanocelulózy ze dřeva : případová studie pro Českou republiku
Pajdla, Marek
2019 - English
Tato diplomová práce se zabývá problematikou produkce nanocelulózy. Práce obsahuje přehled běžných produkčních metod včetně procesů předzpracování buničiny i jejího následného zpracování. Součástí kapitoly k literárnímu přehledu je i soupis nejvýznamnějších producentů nanocelulózy na současném světovém trhu. Praktická část obsahuje ceny vstupních materiálů u dvou metod používaných k předzpracování buničiny, kterými jsou karboxymethylace a enzymatická cesta a dále pak ceny vstupů u dvou metod zpracování předzpracované buničiny, a to mikrofluidizace a vysokotlaká homogenizace. Náklady na produkci nanocelulózy jsou porovnávány u kombinací těchto metod pro tři lokality v České republice a celkové ceny možné produkce následně srovnány s cenou nákupu nanocelulózy ze zahraničí. This diploma thesis focuses on understanding the nanocellulose and production routes of this nano-scale cellulosic material. In the literature review, there is an overview of different production routes including pretreatment and treatment processes of biomass fibers and list of main global producers of nanocellulose currently available on the market. The practical part includes collected cost inputs for four different production scenarios which are: (1) enzymatic pretreatment with microfluidization treatment, (2) carboxymethylation pretreatment with microfluidization treatment, (3) enzymatic pretreatment with high-pressure homogenization treatment and (4) carboxymethylation pretreatment with high-pressure homogenization treatment. Costs of these four production routes are compared for three locations in the Czech Republic and contrasted with the cost of purchase of nanocellulose from abroad. Keywords: carboxymethylace; enzymatické předzpracování; mikrofluidizace; nanocelulóza; nanomateriály; nanovlákna; posouzení životního cyklu; produkce nanocelulózy; případová studie; vysokotlaká homegenizace Available in digital repository of Mendel University.
Posouzení životního cyklu produkce nanocelulózy ze dřeva : případová studie pro Českou republiku

Tato diplomová práce se zabývá problematikou produkce nanocelulózy. Práce obsahuje přehled běžných produkčních metod včetně procesů předzpracování buničiny i jejího následného zpracování. Součástí ...

Pajdla, Marek
Mendelova univerzita v Brně, 2019

An assessment of the possibility for improving market situation by FSC certification in the selected countries
Pennanen, Saara
2019 - English
Abstrakt V posledních desetiletích se diskutuje o rostoucím významu certifikace lesů. V 21. století se certifikace FSC rozšířila po celé Evropě a mezi občany způsobila značné spory. Normy se v rámci Evropské unie liší, což vedlo k situaci, kdy vlastníci lesů v některých zemích nejsou schopni se certifikaci FSC přizpůsobit, což má dopad na jejich pozici a vliv na trhu. V Evropě existují dvě organizace pro certifikaci lesů, PEFC a FSC. Tyto dvě organizace lze dnes považovat za konkurenty. Obě mají zastoupení certifikovaných lesů po celém světě, napříč všemi kontinenty. Mezi lesnickými experty a vlastníky lesů jsou neustálé spory, zda certifikace ovlivňují situaci na trhu pozitivně či nikoliv. Situace se mezi jednotlivými zeměmi liší, protože normy a používání certifikátů nejsou jednotné. Tato práce popisuje situaci certifikace lesů ve Finsku, Švédsku, České Republice a v Rakousku. Výsledky jsou získány z literatury, článků a rozhovorů s lesnickými experty. Z výsledků těchto rozhovorů je provedena SWOT analýza, která hodnotí, zda certifikace FSC rozvíjí situaci na trhu s pozitivním nebo negativním dopadem. Závěry vycházejí z výsledků SWOT analýzy a obsahují návrhy na další rozvoj FSC certifikace v jednotlivých zemích. Abstract The growing importance of forest certification has been under discussion in recent decades. In 21st century the FSC certification has been spreading across the Europe, and it has caused controversies among the citizens. The standards differ within the European Union, which has led to the situation where forest owners in some countries aren’t able to adapt the FSC certification, and are losing their markets. There are two forest certification organizations in Europe, the PEFC and the FSC. These two organizations can be seen as competitors nowadays. Both have certified forest around the world, in all continents. Among the forestry experts and forest owners, there is no consensus, whether the forest certifications are affecting positively to the market situation or not. Situations vary between the countries, since the standards and the usage of certificates differ. This thesis describes the situation of the forest certifications in Finland, Sweden, Czech Republic and Austria. The results are gathered from literature, articles and forestry experts' interviews by countries. From the results of these interviews a SWOT analysis is conducted, which assess whether the FSC certification is developing the market situation with positive or negative effect. The conclusions are based on the SWOT analysis results, and include suggestions for the further development for FSC forest certification by countries. Keywords: certifikace lesů; forest stewardship council; SWOT analýza Available in digital repository of Mendel University.
An assessment of the possibility for improving market situation by FSC certification in the selected countries

Abstrakt V posledních desetiletích se diskutuje o rostoucím významu certifikace lesů. V 21. století se certifikace FSC rozšířila po celé Evropě a mezi občany způsobila značné spory. Normy se v rámci ...

Pennanen, Saara
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Automation of InfiSpector project’s infrastructure
Hais, Vratislav
2019 - English
Tato diplomová práce je zaměřena na automatizaci často používaných funkcionalit, přídání automatických testů a rozšíření repositáře o průběžnou integraci projektu InfiSpector. Projekt InfiSpector, společně s popisem jednotlivých technologií použítých v tomto projektu, jsou prezentovány na začátku diplomové práce. Následuje teorie o jazyku Bash, průběžné integraci, testování, a další. Po teoretické části následuje analýza projektu - jak bude projekt řešen a jaké jsou očekávané výsledky. Následuje kapitola o implementaci, kde jsou již konkrétní příklady výsledného projektu a jejich popis. Závěr práce předkláda shrnutí výsledků a návrhy na vylepšení projektu InfiSpector. This diploma thesis is focused on making InfiSpector project easier to use and expand by automating frequently used processes, adding basic tests and expanding projects repository by adding continuous integration. Description of project InfiSpector along with its dependencies are described in the beginning of this thesis.This is followed up by the theory about Bash programming language, continuous integration, testing, etc. Next is analysis of project followed up by the description of implementation itself. Last part of this thesis evaluates accomplished results and proposes possible improvements. Keywords: automatické skripty; bash; InfiSpector; jednotkové testy; průběžná integrace Available in digital repository of Mendel University.
Automation of InfiSpector project’s infrastructure

Tato diplomová práce je zaměřena na automatizaci často používaných funkcionalit, přídání automatických testů a rozšíření repositáře o průběžnou integraci projektu InfiSpector. Projekt ...

Hais, Vratislav
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Environmental analysis and strategy formulation of sports facilities operator
Turková, Alice
2019 - English
Tématem této diplomové práce je “Analýza prostředí a strategická doporučení pro provozovatele sportovních zařízení.“ Hlavním cílem této práce je vyhodnocení vnějšího a vnitřního prostředí a formulace strategických alternativ pro provozovatele sportovních zařízení v Brně, společnost Starez sport, a.s. Vnější faktory jsou vyhodnoceny pomocí PEST analýzy a Porterova modelu pěti sil, vnitřní faktory jsou analyzovány rozšířeným marketingovým mixem. Finální vyhodnocení je provedeno pomocí IFE-EFE matice. Strategie navrhnuty ve Vnitřně-vnější maticí jsou dále rozvedeny pomocí SWOT matice a nejvýznamnější strategická alternativa je následně dále rozpracována. Výsledky této práce analyzují mimo jiné i současnou situaci a konkurenci mezi plaveckými bazény v Brně. The topic of this diploma thesis is “Environmental analysis and strategy formulation of sports facilities operator.” The main aim of this diploma thesis is evaluation of external and internal environment and formulation of strategic alternatives for the operator of sport facilities in Brno, Starez sport, a.s. External factors are identified via PEST and Porter´s five forces analysis, internal factors are analyzed by The extended marketing mix method of 7P´s. Final evaluation is projected into Internal- External matrix. Strategies proposed by the Internal-External matrix are further specified using SWOT matrix and finally the most attractive strategic alternative is chosen and elaborated. The result of this thesis analyzes among others current situation and competition among swimming pools providers in Brno as well. Keywords: EFE matice; IFE matice; PEST analýza; plavecké bazény v Brně; Porterův model pěti sil; rozšířený marketingový mix; SWOT matice; vnější prostředí; vnitřní prostředí Available in digital repository of Mendel University.
Environmental analysis and strategy formulation of sports facilities operator

Tématem této diplomové práce je “Analýza prostředí a strategická doporučení pro provozovatele sportovních zařízení.“ Hlavním cílem této práce je vyhodnocení vnějšího a vnitřního prostředí a formulace ...

Turková, Alice
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Reengineering of Report Editor for ManageIQ project
Dorušková, Marie
2019 - English
Cílem práce bylo vytvořit komponenty pro formulář zvaný Report Editor, který je součástí projektu ManageIQ. V první fázi bylo nutné analyzovat původní stav a získat veškeré informace. Součástí bylo i otestování původního řešení na uživatelích. Na základě získaných informací bylo navrženo řešení, které zahrnuje definici persony a zejména návrh rozhraní pro nové komponenty. Toto řešení bylo následně naimple- mentováno pomocí knihovny React a dalších moderních technologií. V konečné fázi byl pro komponenty formuláře vytvořen pull request, ve kterém byly komponenty otestovány. V této fázi jsou nové komponenty připraveny pro další použití. The aim of thesis was to create components for a form called Report Editor, which is part of the ManageIQ project. In the first phase, it was necessary to analyze the condition of the original form and get all the information. It also included testing of the original solution on the users. Based on the information obtained, a solution was proposed that includes the definition of the persona and especially the design of the interface for the new components. This solution was implemented using React library and other modern technologies. In the final stage, the pull request has been created for the form components, in which the components were tested. At this stage, the new components are ready for further use. Keywords: komponenty; PatternFly; uživatelské rozhraní Available in digital repository of Mendel University.
Reengineering of Report Editor for ManageIQ project

Cílem práce bylo vytvořit komponenty pro formulář zvaný Report Editor, který je součástí projektu ManageIQ. V první fázi bylo nutné analyzovat původní stav a získat veškeré informace. Součástí bylo i ...

Dorušková, Marie
Mendelova univerzita v Brně, 2019

The Relationship Between Exports and Economic Growth In Ghana: A Five Year Gap Comparison
Kyei-Baffour, Rosca
2019 - English
Abstrakt Kyei-Baffour, Rosca. Export a ekonomický růst v Ghaně: Srovnání souvislosti v rámci 15 letého období. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita, 2019. Tato diplomová práce se snaží porovnat vztah mezi exportem a ekonomickým růstem v Ghaně v období 15 let od roku 1991 do roku 2017. Toto období definuje tranzici a implementaci exportně orientovaných politik pro ekonomiku Ghany.Inspirace pro tuto studii je čerpána z Enu et al, 2013, kteří zkoumali výzvy a příležitosti exportního sektoru v Ghaně a tato studie se snaží přispět k již existujícím studiím provedeným v této oblasti. Studie zkoumá rozdílné časové dopady vývozu na ekonomiku Ghany. Pro tuto studii byla použita metoda OLS (Ordinary Least Square). Kromě toho byly odhadnuty a následně vypočteny pětileté klouzavé průměry, aby se posoudil pětiletý mezní efekt vývozu na ekonomický růst. Konkrétně, hypotéza Export-Led Growth (ELG) a rámec vyvinutý Fosu v roce 1990 byly použity k analýze. Výsledky ukázaly, že vývoz má pozitivní vliv na hospodářský růst, a proto strategie růstu spojená exportem zůstává pro Ghanu platná i během období studie. Součástí práce jsou navrhované možnosti, jak podpořit spotřebu místně vyráběných produktů. Abstract Kyei-Baffour, Rosca. The Relationship Between Exports And Economic Growth in Ghana: A Five Year Gap Comparison. Diploma thesis. Brno: Mendel University, 2019. This master thesis seeks to analyze the relationship that exists between Exports and economic growth in Ghana over a fifteen (15) year period from 1991 through to 2017. This duration defines the transition and implementation of export-oriented policies for the economy of Ghana. Before this study, inspiration is taken from Enu et al., 2013 who have examined the challenges and opportunities of the exports sector in Ghana and this study seeks to contribute to the already existing studies conducted in this area. More so, the study investigates the differing temporal effects of exports to the economy of Ghana. An Ordinary Least Square (OLS) estimation technique was adopted for the study. Also, five-year moving averages were computed and estimated to examine the five-year gap effect of exports on economic growth. Specifically, the Export-Led Growth (ELG) hypothesis and the framework developed by Fosu in 1990 was used to aid in the analysis. The results indicated that there is a positive effect of exports on economic growth and it was concluded that Export-Led Growth Strategy remains valid for Ghana during the study period. Recommendations such as encouraging consumption of locally produced commodities were suggested. Keywords: ekonomický růst; exportně orientovaná politika; vývoz Available in digital repository of Mendel University.
The Relationship Between Exports and Economic Growth In Ghana: A Five Year Gap Comparison

Abstrakt Kyei-Baffour, Rosca. Export a ekonomický růst v Ghaně: Srovnání souvislosti v rámci 15 letého období. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita, 2019. Tato diplomová práce se snaží porovnat ...

Kyei-Baffour, Rosca
Mendelova univerzita v Brně, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases