Number of found documents: 1000
Published from to

Rakouská reforma volebního práva 2007: Experiment a inspirace?
Uhlich, Tereza; Kunštát, Miroslav; Dimitrov, Michal
2022 - German
This diploma thesis deals with the Austrian electoral reform of 2007, which included the lowering of the voting age from 18 to 16 years. Lowering the voting age has resonated in Austrian society since the 1990s. As a rule, it was promoted by the left-wing parties, while the right-wing parties opposed it. Gradually, in a total of five federal states, it was possible to lower the age limit at the municipal or state level. At the federal level, the situation was different. The implementation was possible due to a political calculation between the governing parties, when the SPÖ's proposal to lower the voting age was exchanged for that of the ÖVP, which advocated the introduction of postal voting options for all Austrians. The proposal was finally approved by all political parties in the parliament. Although the lowering of the voting age was approved without much attention, it caused the creation of many projects, thanks to which it was possible to maintain the interest of young people in politics. Tato diplomová práce se zabývá rakouskou volební reformou z roku 2007, jejíž součástí bylo snížení věkové hranice aktivního volebního práva z 18 na 16 let. Snížení věkové hranice u především aktivního volebního práva rezonovala v rakouské společnosti již od 90. let. Zpravidla ho prosazovaly levicové strany, ty pravicové byly naopak proti. Postupně se v celkově pěti spolkových zemích povedlo věkovou hranici na komunální či zemské úrovni snížit. Na spolkové úrovni byla situace odlišná. K prosazení došlo díky politickému kalkulu mezi vládními stranami, kdy byl návrh SPÖ na snížení volební věkové hranice vyměněn za ten od ÖVP, prosazující zavedení možností volby poštou. Návrh byl nakonec všemi politickými stranami v parlamentu schválen. Rakousko se tak stalo prvním evropským státem, který se ke snížení věkové hranice rozhodl. Přestože bylo snížení věkové hranice schváleno bez větší pozornosti, zapříčinilo vznik mnoha projektů, které udržují i tak vysoký zájem mladých o politiku. Toto opatření zapříčinilo v Rakousku zvýšený zájem o politické dění i občanskou angažovanost. Keywords: Rakousko; volební systém; reforma volebního práva; volební věk; prvovoliči; mladí a mladiství voliči; politická angažovanost; Austria; voting system; electoral law reform; voting age; first-time voters; young and youth voters; political participation Available in a digital repository NRGL
Rakouská reforma volebního práva 2007: Experiment a inspirace?

This diploma thesis deals with the Austrian electoral reform of 2007, which included the lowering of the voting age from 18 to 16 years. Lowering the voting age has resonated in Austrian society since ...

Uhlich, Tereza; Kunštát, Miroslav; Dimitrov, Michal
Univerzita Karlova, 2022

Österreichisches Deutsch und österreichische Landeskunde im DaF-Unterricht
CAPŮRKOVÁ, Jana
2022 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Österreichisches Deutsch und österreichische Landeskunde im DaF-Unterricht

CAPŮRKOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Němčina jako pluricentrický jazyk ve vzdělávacích kontextech
Frejlachová, Markéta; Dovalil, Vít; Vachková, Marie
2022 - German
The thesis discusses the question of the extent to which German is approached in Czech schools as a pluricentric language. It consists of a theoretical part, a part devoted to methodology, course books analysis and empirical research. The theoretical part provides information about pluricentricity, German as a pluricentric language and the language management theory, while the methods of group conversations (focus group and group discussion) are introduced. The course books analysis provides an overview of what can be found in course books that are in use in Czech schools, concerning language variation depending on the country. The analysis reveals that the information regarding lexicon and pragmatics prevailed. The results of the empirical research are presented according to four research questions: To what extent is German treated as a pluricentric language in the course books? To what extent is German accepted as a pluricentric language by teachers? To what extent is German accepted as a pluricentric Language by pupils? Is English accepted as a pluricentric language rather than German? Empirical research, conducted by means of questionnaires and focus group, proves that the pluricentricity of German language is thematized by teachers mainly in connection with information about German-speaking... Tato diplomová práce se zabývá otázkou, jak dalece se na českých školách přistupuje k němčině jako k pluricentrickému jazyku. Sestává z teoretické části, části věnované metodologii, analýzy učebnic a empirického výzkumu. V rámci teoretické části je představen pluricentrismus, němčina jako plurizentrický jazyk a teorie jazykového managementu a jsou blíže osvětleny metody skupinových rozhovorů (focus group a group discussion). Analýza učebnic poskytuje přehled o tom, co je možné v učebnicích, které jsou používány na českých školách možné nalézt o jazykové variaci v závislosti na státu. V rámci analýzy učebnice vyšlo najevo, že ve většině případů je tematizována slovní zásoba a pragmatika. Prezentace výsledků empirického výzkumu je strukturována podle čtyř výzkumných otázek: Jak dalece je němčina jako pluricentrický jazyk akceptována v učebnicích? Jak dalece akceptují němčinu jako pluricentrický jazyk učitelé? Jak dalece akceptují němčinu jako pluricentrický jazyk žáci? Je angličtina akceptována jako pluricentrický jazyk spíše než němčina? Výzkum, který byl prováděn pomocí dotazníků a focus group, ukázal, že němčina jako pluricentrický jazyk je tematizována především v souvislosti s informacemi o německojazyčných zemích. V rámci korektur jsou snáze přijímány varianty na úrovni slovní zásoby než na... Keywords: pluricentrismus|jazykový management|němčina|didaktika; pluricentricity|language management|German|didactics Available in a digital repository NRGL
Němčina jako pluricentrický jazyk ve vzdělávacích kontextech

The thesis discusses the question of the extent to which German is approached in Czech schools as a pluricentric language. It consists of a theoretical part, a part devoted to methodology, course ...

Frejlachová, Markéta; Dovalil, Vít; Vachková, Marie
Univerzita Karlova, 2022

Übersetzung und Analyse ausgewählter Texte aus dem Gebiet der Soziologie
DOLEJŠÍ, Kristýna
2022 - German
Cílem této diplomové práce je překlad a analýza vědeckého textu z oblasti sociologie. V teoretické části práce jsou nastíněny základní pojmy teorie překladu, role překladatele, překladatelské typy a metody, které jsou pro zhotovení překladu důležité. V neposlední řadě jsou zkoumány charakteristické rysy odborného stylu jak ve zdrojovém jazyce (němčina), tak kontrastivně i v jazyce cílovém (čeština). Část praktická sestává především ze samotného překladu delšího textu z oblasti sociologie, který dosud v češtině nevyšel, a analýzy překladu, která upozorňuje na různá úskalí při překladatelské práci s odborným jazykem, komentuje problematická místa z pohledu lexikální a morfosyntaktické roviny a navrhuje různé způsobu jejich řešení. Součástí práce je rovněž německo-český glosář složený z odborných sociologických termínů a výrazů, které jsou pro text stěžejní. The aim of this thesis is the translation and analysis of a scientific text in the field of sociology. The theoretical part of the thesis outlines the basic concepts of translation theory, the role of the translator, translation types and methods that are important for the production of a translation. Last but not least, the characteristic features of professional style in the source language (German) and, contrastively, in the target language (Czech) are examined. The practical part consists mainly of the actual translation of a longer text in the field of sociology, which has not yet been published in Czech, and an analysis of the translation, which points out various problems in translation work with specialized language, comments on problematic areas from the perspective of lexical and morphosyntactic level and suggests various ways of solving them. The work also includes a German-Czech glossary consisting of professional sociological terms and expressions that are central for the text. Keywords: theory of translation; translator; style of science and technology; self-optimization; analysis; glossary Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Übersetzung und Analyse ausgewählter Texte aus dem Gebiet der Soziologie

Cílem této diplomové práce je překlad a analýza vědeckého textu z oblasti sociologie. V teoretické části práce jsou nastíněny základní pojmy teorie překladu, role překladatele, překladatelské typy a ...

DOLEJŠÍ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Fuggerové v českých zemích v 16. a 17. století. Textologická studie z diachronní perspektivy.
Čížková, Martina; Vodrážková, Lenka; Vachková, Marie
2022 - German
The presented diploma theses is focused on historical linguistics analysis of 32 archival documents written in German language which are related to the Fugger family and their activities in the Czech Lands in 1529-1691. The historical oriented introduction presents the situation in the Czech Lands in the 16th and 17th centuries, Fugger family and development of offices. The second part is focused on linguistics and describes the advancement of office languages and historical context. The textological analysis oriented on macrostructure of the text and selected aspects of the language leads to the determination of text types, classes, kinds, and functions. The performed study contributes to the investigation of German offices language in the given time period and simultaneously opens the possibility of linguistic and historical research. Předkládaná diplomová práce se zabývá historiolingvistickou analýzou 32 německy psaných archivních pramenů tematicky svázaných s rodinou Fuggerů a jejími aktivitami v českých zemích pocházejících z let 1529-1691. Historicky zaměřený úvod práce seznamuje s poměry v českých zemích v 16. a 17. století, rodinou Fuggerů a s rozvojem kanceláří. Lingvisticky orientovaná druhá část práce zasazuje vývoj kancelářských jazyků do historického kontextu. Textologická analýza zaměřená na makrostrukturu textu a na vybrané jazykové prvky umožnila určení textových typů, tříd, druhů a funkcí. Provedená analýza přispívá ke studiu německého jazyka kanceláří v daném období a zároveň zpřístupňuje doposud netransliterované archivní materiály k dalšímu lingvistickému i historickému výzkumu. Keywords: Klíčová slova v němčině:|deutsche Sprache|Historiolinguistik|Textologie|Fugger|böhmische Länder|16.-17. Jahrhundert|Klíčová slova v češtině:|německý jazyk|historiolingvistika|textologie|Fuggerové|české země|16.-17. století; German Language|Historiolinguistics|Textology|the Fuggers|Czech Lands|16th-17th Centuries Available in a digital repository NRGL
Fuggerové v českých zemích v 16. a 17. století. Textologická studie z diachronní perspektivy.

The presented diploma theses is focused on historical linguistics analysis of 32 archival documents written in German language which are related to the Fugger family and their activities in the Czech ...

Čížková, Martina; Vodrážková, Lenka; Vachková, Marie
Univerzita Karlova, 2022

Vypořádání se s násilím národního socialismu třetí a druhé generace na příkladech koncentračního tábora Neuengamme a Cap Arcony
Fehrensová, Madeleine; Schneider, Thomas; Weinberg, Manfred
2022 - German
This Thesis deals with the issues of violence in relation to the time of National Socialism of the second and third Generation of the survivors illustrated by the examples of the sinking of the Cap Arcona and the Neuengamme concentration camp. The main source are the Interviews with the families of the Czech survivors from Cap Arcona and Neuengamme Concentration Camp and an interview with the main management of Neuengamme monument. The approaches from the experts to the transgenerational transmission of trauma will be discussed in the theoretical part the and they will be also analyzed and evaluated. Práce se zabývá tím, jak se s násilím nacionálního socialismu vypořádává třetí a druhá generace potomků přeživších na příkladech koncentračního tábora Neuengamme a potopení lodi Cap Arcona. Po teoretickém úvodu na základě předložené literatury, která se zabývá rámcem veřejného vzpomínání, stojí v centru vzpomínání napříč rodinami na příkladech autorkou uskutečněných rozhovorů s vybranými členy rodin obětí druhé a třetí generace a rozhovoru jak s památníkem Neuengamme, jak vypadá jejich konkrétní vzpomínková práce v tomto směru. Pro vyhodnocení výsledků se bude vycházet z konceptu transgeneračního přenosu. Závěr práce bude zaměřen na diskusi možností a hranic předložených pracovních postupů s pozadím předložených teoretických konceptů. Keywords: Erinnerungskultur|KZ Neuengamme|Das Schiff Cap Arcona|Nationalsozialismus|Transgenerationale Traumatisierung|Trauma; Culture of remembrance|Sinking of Cap Arcona|Concentration Camp Neuengamme|Holocaust|Trauma Available in a digital repository NRGL
Vypořádání se s násilím národního socialismu třetí a druhé generace na příkladech koncentračního tábora Neuengamme a Cap Arcony

This Thesis deals with the issues of violence in relation to the time of National Socialism of the second and third Generation of the survivors illustrated by the examples of the sinking of the Cap ...

Fehrensová, Madeleine; Schneider, Thomas; Weinberg, Manfred
Univerzita Karlova, 2022

Zwei Revolutionen - dreißig Jahre danach. Deutsche und Tschechen blicken auf ihre Nachbarn
VAVRDOVÁ, Markéta
2021 - German
Předmětem práce je analýza mediální prezentace událostí revolučního roku 1989 v Německu a bývalém Československu. Cílem je zjistit, jak česká média pojednávají o současné situaci vNěmecku sohledem na historický kontext, kterými tématy se v souvislosti s revolucí v roce 1989 zabývají, a do jaké míry spojují podobu dnešního Německa s vlivem, který na něj měl výsledek studené války, tedy revoluce, která byla završena pádem zdi. Analogicky k této studii bude ve stejném smyslu zkoumána německá mediální scéna a její pohled na aktuální dějství v České republice. Hlavní aspekty výzkumu tvoří sektory politické, společenské a ekonomické. K celistvému výkladu patří úvod do historického kontextu, v závěrečné části je mimo krátkou úvahu autorky o zjištěných poznatcích k dispozici stručná deskripce použitých médií, která má zaručit kompaktní charakter diplomové práce. This thesis aims to analyze how the media presented events during the 1989 revolutions in Germany and former Czechoslovakia, as well as the influence that these events maintain on present-day media. The first objective is to offer a historical contextualization for interpreting how the Czech media report on current events in Germany. This includes which topics surrounding the 1989 revolution are addressed by the Czech media, and to which degree they posit the role of the Cold War, concluded by the fall of the Berlin Wall, on shaping the current state of Germany. Furthermore, the second objective is to evaluate how the German media perceive these historical events and how that perception influences the interpretation of current situations in the Czech Republic. This research mainly considers political, social and economic aspects. To ensure a comprehensive monograph, an introduction into the historical context as well as a brief description of relevant media sources is included. The thesis is concluded with a short reflection essay. Keywords: 1989; Czechoslovakia; Germany; Velvet Revolution; Fall of the Berlin Wall; present-day media Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Zwei Revolutionen - dreißig Jahre danach. Deutsche und Tschechen blicken auf ihre Nachbarn

Předmětem práce je analýza mediální prezentace událostí revolučního roku 1989 v Německu a bývalém Československu. Cílem je zjistit, jak česká média pojednávají o současné situaci vNěmecku sohledem na ...

VAVRDOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

Pojetí dějinnosti u Paula Yorcka von Wartenburg
De Melo Coan, Isadora Cristina; Hartung, Gerald; Sepp, Hans Rainer
2021 - German
Paul Yorck von Wartenburgs Auffassung von Geschichtlichkeit Abstract The aim of this research is to examine the conception of historicity [Geschichtlichkeit] of the count Paul Yorck von Wartenburg - who is perhaps better known for his friendship with Wilhelm Dilthey. The recuperation and investigation of Yorck's arguments takes place in the context of his rejection of metaphysical and positivist models as well as from his constant intellectual exchange with Dilthey. The focus of the present analysis is Yorck's concept of person, strongly influenced by Christian doctrine, as well as his psychology of history: here we will identify how the author understands historical reality and the dependency between attitudes of consciousness [Bewusstseinsstellungen] and the context of life. Adjacent concepts ofYorck's conception of historicity, such as syndesmos (historical connection between people), "aliveness" or life [Lebendigkeit], totality [Totalität] and the human being in its entirety [Ganzer Mensch], are also examined in order to better understand Yorck's notion of historicity and its divergences to Dilthey's approach to the humanities. These observations allow us to identify some of the ways in which the relation between philosophy and history has been thought. Keywords: Paul Yorck von Wartenburg; Historicity... Paul Yorck von Wartenburgs Auffassung von Geschichtlichkeit Zusammenfassung Ziel dieser Forschung ist es, die Auffassung von Geschichtlichkeit des Grafen Paul Yorck von Wartenburg - wahrscheinlich hauptsächlich wegen seiner Freundschaft mit Wilhelm Dilthey bekannt - zu untersuchen. Die Wiederherstellung und Untersuchung von Yorcks Argumenten erfolgt aus seiner Ablehnung metaphysischer und positivistischer Modelle sowie aus seinem ständigen intellektuellen Austausch mit Dilthey. Im Mittelpunkt dieser Analyse steht der von Yorck angewandte Personenbegriff, der stark von der christlichen Lehre beeinflusst wurde, sowie seine Psychologie der Geschichte: hier werden wir identifizieren, wie der Autor die historische Realität und die Abhängigkeit zwischen Bewusstseinsstellungen und Lebenszusammenhang versteht. Angrenzende Begriffe von Yorcks Auffassung von Geschichtlichkeit, wie Syndesmos (historischen Verbindung zwischen Menschen), Lebendigkeit, Totalität und Ganzer Mensch, werden auch untersucht, um den von Yorck vertretenen Begriff der Geschichtlichkeit sowie seine Divergenzen zu Diltheys Zugang zu den Geisteswissenschaften besser zu verstehen. Diese Beobachtungen ermöglichen es uns, einige der Arten zu identifizieren, in denen Philosophie und Geschichte zusammen gedacht wurden. Stichwörter: Paul Yorck von... Keywords: Paul Yorck von Wartenburg; Geschichtlichkeit; Person; Psychologie; Philosophie der Geschichte; Bewusstseinsstellung; Wilhelm Dilthey; Paul Yorck von Wartenburg; Historicity [Geschichtlichkeit]; Person; Psychology; Philosophy of History; Stances of consciousness [Bewusstseinsstellung]; Wilhelm Dilthey Available in a digital repository NRGL
Pojetí dějinnosti u Paula Yorcka von Wartenburg

Paul Yorck von Wartenburgs Auffassung von Geschichtlichkeit Abstract The aim of this research is to examine the conception of historicity [Geschichtlichkeit] of the count Paul Yorck von Wartenburg - ...

De Melo Coan, Isadora Cristina; Hartung, Gerald; Sepp, Hans Rainer
Univerzita Karlova, 2021

Transcendentalní přístup k bytí u Fichta 1801-02
Ip, Long Nin Leonard; Schnell, Alexander; Goddard, Jean-Christophe
2021 - German
of thesis titled: Fichte's Transcendental Approach to Being 1801-02 submitted by Leonard Ip for the degree of Master of Arts in Philosophie in the programme Erasmus Mundus Master EuroPhilosophie, July 2021 This paper attempts to reconstruct the development of the problem of being within the framework of Fichte's Wissenschaftslehre after 1800 in its initial approach. Textually, it deals mainly with the Darstellung der Wissenschaftslehre from 1801/02. This text is considered the main document with which Fichte's so-called "late philosophy" begins after the first "Jena" period of his philosophising. The main result of the reconstruction presented is the demonstration of a "positive" concept of being, which goes beyond the concept of being explicitly determined as "negative" in Fichte's Jena Wissenschaftslehre and is defined in the Darstellung as "absolute being". In order to show that the positive concept of being is both demanded and legitimised on the basis of the Wissenschaftslehre as transcendental idealism, the reconstruction of this concept is carried out through an analysis of the first part of the Darstellung, i.e. the theory of absolute knowledge. The three chapters of this thesis carry out this analysis in three steps: in the first chapter, the systematic demand for absolute being is... der These: Fichtes transzendentale Annäherung zum Sein 1801-02 vorgelegt von Leonard Ip zur Erlangung des akademischen Grads eines Masters of Arts (M. A.) in Philosophie im Studiengang Erasmus Mundus Master EuroPhilosophie, Juli 2021 Diese Arbeit legt den Versuch vor, die Entwicklung der Seinsproblematik im Rahmen von Fichtes Wissenschaftslehre nach dem Jahr 1800 in ihrem anfänglichen Ansatz zu rekonstruieren. Textuell setzt sie sich hauptsächlich mit der Darstellung der Wissenschaftslehre aus den Jahren 1801/02 auseinander. Dieser Text gilt als das Hauptdokument, mit dem die sogenannte "Spätphilosophie" Fichtes nach der ersten "Jenaer" Periode seines Philosophierens einsetzt. Das Hauptergebnis der vorgelegten Rekonstruktion besteht in der Aufweisung eines "positiven" Seinsbegriffs, der über den ausdrücklich als "negativ" bestimmten Begriff des Seins in Fichtes Jenaer Wissenschaftslehre hinausgeht und in der Darstellung als "das absolute Sein" festgelegt wird. Um zu zeigen, dass der positive Seinsbegriff auf der Grundlage von der Wissenschaftslehre als transzendentalem Idealismus zugleich verlangt und legitimiert wird, wird die Rekonstruktion dieses Begriffs durch eine Analyse des ersten Teils, d. h. der Theorie des absoluten Wissens in der Darstellung vollzogen. Die drei Kapitel dieser Arbeit... Keywords: Sein; Wissen; Selbstbewusstsein; Reflexion; Transzendentalphilosophie; Being; knowledge; self-consciousness; reflection; transcendental philosophy Available in a digital repository NRGL
Transcendentalní přístup k bytí u Fichta 1801-02

of thesis titled: Fichte's Transcendental Approach to Being 1801-02 submitted by Leonard Ip for the degree of Master of Arts in Philosophie in the programme Erasmus Mundus Master EuroPhilosophie, July ...

Ip, Long Nin Leonard; Schnell, Alexander; Goddard, Jean-Christophe
Univerzita Karlova, 2021

"Plnost nicoty" - (Ne)možnost metafyziky u Adorna a Becketta
Schenk, Jan David; Hartung, Gerald; Sepp, Hans Rainer
2021 - German
English abstract: "The wealth of nothingness - On the (im)possibility of metaphysics in Adorno and Beckett": The subject of this paper is Theodor W. Adorno's reception of Samuel Beckett and its embedding in his philosophy. Based on an interpretation of Adorno's treatment of the problem of temporality, it is shown that for Adorno Beckett's work both marks the end of time in a bad infinity and at the same time prepares the turn into a fulfilled time. As the opening of a quasi- utopian temporality, it is argued that the engagement with Beckett represents for Adorno as much as the rescue of the possibility of metaphysics and critical theory through its impossibility, moving in the semantics of gift, promise, and gratitude. Keywords: dialectics, temporality, metaphysics, gift, utopia German abstract: "Die Fülle des Nichts - Zur (Un)möglichkeit der Metaphysik bei Adorno und Beckett": Gegenstand dieser Arbeit ist die Rezeption Samuel Becketts durch Theodor W. Adorno und ihre Einbettung in dessen Philosophie. Ausgehend von einer Interpretation von Adornos Behandlung des Problems der Zeitlichkeit wird gezeigt, dass für Adorno Becketts Werk sowohl das Ende der Zeit in einer schlechten Unendlichkeit markiert und zugleich den Umschlag in eine erfüllte Zeit vorbereitet. Als Eröffnung einer quasi-utopischen Zeitlichkeit wird argumentiert, dass die Auseinandersetzung mit Beckett für Adorno soviel darstellt wie die Rettung der Möglichkeit der Metaphysik und der Kritischen Theorie durch ihre Unmöglichkeit hindurch, die sich in der Semantik von Gabe, Versprechen und Dank bewegt. Keywords: Dialektik, Zeitlichkeit, Metaphysik, Gabe, Utopie Keywords: Dialektik; Zeitlichkeit; Metaphysik; Gabe; Utopie; dialectics; temporality; metaphysics; gift; utopia Available in a digital repository NRGL
"Plnost nicoty" - (Ne)možnost metafyziky u Adorna a Becketta

English abstract: "The wealth of nothingness - On the (im)possibility of metaphysics in Adorno and Beckett": The subject of this paper is Theodor W. Adorno's reception of Samuel Beckett and its ...

Schenk, Jan David; Hartung, Gerald; Sepp, Hans Rainer
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases