Number of found documents: 272752
Published from to

Signalizace Aurora kináz v meióze savčích oocytů
Komrsková, Anna; Drutovič, David; Petr, Jaroslav
2022 - Czech
Mammalian oocytes, especially human oocytes, are prone to defective chromosome segregation and are prone to aneuploidies, most commonly in the first meiotic division. Due to these defects, aneuploid embryos are formed after fertilization, resulting in numerous birth defects or infertility. The spindle formation in the first meiotic division in mammalian ooctes is a critical moment for preserving genome integrity. In mammalian oocytes, the spindle assembly is regulated via acentriolar microtubule-organizing centers and chromatine itself, through the activity of Aurora kinases and Ran-GTP gradient. Apart from the Aurora kinase family, other kinases regulate spindle formation, like Polo-like kinase 1 (PLK1). This thesis focused on potential cooperation between Aurora kinases and PLK1 or Ran-GTP. Our results show that the levels of phosphorylated Aurora kinase A (AURKA), but not levels of phosphorylated Aurora kinase B or Aurora kinase C, decrease after pharmacological inhibiton of PLK1. Levels of phosphorylated Aurora kinases do not change after pharmacological inhibition of Ran-GTP signaling. Using live-cell microscopy we showed that overexpression of PLK1 can rescue the phenotype observed in Aurka depleted oocytes. Next, we found that at least one of the signal pathways at chromosomes is necessary... Savčí oocyty, obzvláště lidské, jsou náchylné na chyby v segregaci chromozomů a vznik aneuploidií, nejčastěji v prvním meiotickém dělení. V důsledku těchto defektů dochází po oplození ke vzniku aneuploidních embryí, což může vést ke vzniku vrozených vad a až neplodnosti. Výstavba dělícího vřeténka v prvním meiotickém dělení u savčích oocytů je kritickým okamžikem pro zachování integrity genomu oocytu. U savčích oocytů je výstavba dělícího vřeténka řízena acentriolárními mikrotubuly-organizujícími centry a samotným chromatinem skrze Aurora kinázy a gradient Ran-GTP. Kromě rodiny Aurora kináz se výstavby dělícího vřeténka účastní další kinázy, jako je Polo-like kináza 1 (PLK1). V této diplomové práci jsme se zaměřili na výzkum možné spolupráce Aurora kináz s PLK1 a signalizací proteinu Ran. Pomocí Western blotu jsme detekovali fosforylované formy Aurora kináz po farmakologické inhibici PLK1 nebo Ran-GTP signalizace. Naše výsledky ukazují, že inhibice PLK1 signifikantně snižuje množství fosforylované Aurora kinázy A (AURKA), ale významně nesnižuje množství fosforylované Aurora kinázy B a Aurora kinázy C. Inhibice Ran-GTP signalizace nesnižuje množství fosforylovaných Aurora kináz. Pomocí mikroskopie živých buněk jsme ukázali, že nadměrnou expresí PLK1 dochází k částečnému zvrácení fenotypu oocytů s... Available in a digital repository NRGL
Signalizace Aurora kináz v meióze savčích oocytů

Mammalian oocytes, especially human oocytes, are prone to defective chromosome segregation and are prone to aneuploidies, most commonly in the first meiotic division. Due to these defects, aneuploid ...

Komrsková, Anna; Drutovič, David; Petr, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2022

NAD+-dependentní histon deacetyláza SIRT1 v procesu oogeneze, oplození a časného embryonálního vývoje
Valentová, Iveta; Nevoral, Jan; Drutovič, David
2022 - Czech
SIRT1 is a histone deacetylase from the sirtuin family that affects epigenetic and non- epigenetic targets. We can assume that the known SIRT1 substrates are involved in the regulation of gametogenesis and early embryonic development. Our hypotheses say SIRT1 is present in oocytes and early embryos and it plays a physiological role in oocyte maturation, fertilization and early embryonic development. A mouse model of a conditional knock-out line producing Sirt1-deficient oocytes was developed to verify our hypotheses. Oocytes and embryos were analyzed for SIRT1, its selected substrates and other markers by immunocytochemistry. We found out that the presence of SIRT1 contributes to oocyte quality through modulation of the chromatin histone code and stabilization of the spindle. Furthermore, the purely maternal origin of SIRT1 presents in both zygote pronuclei. Last but not least we discovered a significant effect of SIRT1 on early embryonic development, probably mainly due to its role in the activation of the embryonic genome. The results confirm our hypothesis that SIRT1 is present in oocytes and embryos mainly around chromatin. The results show that SIRT1 is a maternal factor determining oocyte quality and it is necessary for the embryonic genome activation. SIRT1 je histon deacetyláza ze skupiny sirtuinů ovlivňující své epigenetické a ne- epigenetické cíle. Lze předpokládat, že dosud známé substráty SIRT1 se zapojují do regulace gametogeneze a časného embryonálního vývoje. Byly stanoveny hypotézy, že SIRT1 je přítomen v oocytech a časných embryích a že zde sehrává fyziologickou úlohu v procesech zrání oocytů, oplození a raného embryonálního vývoje. Pro ověření hypotéz byl vytvořen myší model kondicionální knock-out linie produkující Sirt1-deficientní oocyty. Oocyty a embrya byla podrobena analýze SIRT1, jeho vybraných substrátů a adekvátních markerů pomocí imunocytochemie. Zjistili jsme, že se přítomnost SIRT1 podílí na kvalitě oocytů prostřednictvím modulace histonového kódu chromatinu a stabilizace dělícího vřeténka. Dále pak čistě maternální původ SIRT1 přítomného v obou pronukleích zygot. V neposlední řadě jsme odhalili nezanedbatelný vliv SIRT1 na časný embryonální vývoj, a to pravděpodobně především díky podílu na aktivaci embryonálního genomu. Dosažené výsledky potvrzují hypotézu, že SIRT1 je přítomen v oocytech a embryích, převážně v blízkosti chromatinu. Z výsledků vyplývá, že SIRT1 představuje maternální faktor určující kvalitu oocytu a je nezbytný pro aktivaci embryonálního genomu. Keywords: oocyt; oplození; časný embryonální vývoj; blastocysta; sirtuin1; SIRT1; histon; tubulin; oocyte; fertilization; early embrionic development; blastocyste; sirtuin1; SIRT1; histone; tubulin Available in a digital repository NRGL
NAD+-dependentní histon deacetyláza SIRT1 v procesu oogeneze, oplození a časného embryonálního vývoje

SIRT1 is a histone deacetylase from the sirtuin family that affects epigenetic and non- epigenetic targets. We can assume that the known SIRT1 substrates are involved in the regulation of ...

Valentová, Iveta; Nevoral, Jan; Drutovič, David
Univerzita Karlova, 2022

Vliv lysmeralu na průběh meiotického zrání prasečích oocytů in vitro
Laštůvková, Viktorie; Petr, Jaroslav; Benc, Michal
2022 - Czech
Lysmeral (Lilial, Butylphenyl Methylpropional) is a synthetically produced aldehyde. It is used for its typical lily of the valley-like scent as a perfume ingredient in cosmetic products. It is typically found, for example, in cleaning products. It is on the list of the 26 most well-known synthetic allergens and has been shown to be present in human urine and subsequently in wastewater. According to some opinions, lysmeral should be classified as an endocrine disruptor, which are substances that can interfere with the body's endocrine system. As these substances often affect mammalian reproduction, it is in society's interest to address them, given that they are commonly found in the environment. Lysmeral was not properly tested before being placed on the market and all its effects on organisms are still unknown. The hypothesis of this thesis is that exposure to lysmeral causes undesirable changes in the meiotic maturation of porcine oocytes in vitro and the aim is to investigate the effect of lysmeral, at concentrations corresponding to normal human exposures, on specific markers of meiotic maturation of porcine oocytes. The results confirm the negative effect of lysmeral on the smooth progression of meiotic maturation and the achievement of the final stage of porcine oocyte maturation in vitro.... Lysmeral (Lilial, Butylphenyl Methylpropional) je synteticky vyráběný aldehyd. Používá se pro svoji typickou vůni připomínající konvalinky jako parfémová složka produktů v kosmetickém průmyslu. Typicky ho nacházíme například i v čisticích prostředcích. Figuruje na seznamu 26 nejznámějších syntetických alergenů a byla prokázána jeho přítomnost v moči lidí a následně i v odpadních vodách. Podle některých názorů by měl být lysmeral zařazen do kategorie endokrinních disruptorů, což jsou látky, které svým působením mohou narušovat endokrinní systém organismu. Jelikož tyto substance často ovlivňují reprodukci savců, je v zájmu společnosti se jimi zabývat, vzhledem k tomu, že se vyskytují běžně v prostředí. Lysmeral nebyl před uvedením na trh řádně testován a všechny jeho vlivy na organismy stále nejsou známy. Hypotézou této diplomové práce je, že expozice lysmeralem způsobuje nežádoucí změny v průběhu meiotického zrání prasečích oocytů in vitro a cílem je zkoumat vliv lysmeralu v koncentracích odpovídajících běžným expozicím člověka, na specifické markery meiotického zrání prasečích oocytů. Výsledky potvrzují negativní vliv lysmeralu na plynulou progresi meiotického zrání a dosažení konečného stádia maturace prasečích oocytů in vitro. Byl také prokázán vliv lysmeralu na zvýšenou incidenci abnormalit... Keywords: oocyt; meiotické zrání; lysmeral; endokrinní disruptor; prase; oocyte; meiotic maturation; lysmeral; endocrine disruptor; pig Available in a digital repository NRGL
Vliv lysmeralu na průběh meiotického zrání prasečích oocytů in vitro

Lysmeral (Lilial, Butylphenyl Methylpropional) is a synthetically produced aldehyde. It is used for its typical lily of the valley-like scent as a perfume ingredient in cosmetic products. It is ...

Laštůvková, Viktorie; Petr, Jaroslav; Benc, Michal
Univerzita Karlova, 2022

Role konservovaného tyrozinu acylované domény v inzerci a penetraci RTX toxinů
Lepesheva, Anna; Mašín, Jiří; Petráčková, Denisa
2022 - Czech
Pore-forming RTX toxins are key virulence factors of many Gram-negative pathogens. These proteins share several common structural and functional features: (i) the presence of repetitive sequences rich in glycine and aspartate, which are important for calcium ion binding, (ii) transport from the bacterial cytosol through the type I secretion system (T1SS), (iii) modification by a fatty acid at specific lysines in the acylated domain by a specific acyltransferase, and (iv) the presence of an amphipathic region responsible for the formation of cation-selective pores in the target membrane. The aromatic side chain of the conserved tyrosine residue 940 in the acylated segment of the RTX adenylate cyclase toxin (CyaA, ACT or AC-Hly) of Bordetella pertussis plays a key role in the interaction of the toxin with the target cell membrane. The aim of this study was to determine whether the corresponding conserved residues Y940, Y642, Y643 and Y639 secreted by the homologous RTX toxin CyaA from Bordetella bronchiseptica, HlyA from Escherichia coli, ApxIA from Actinobacillus pleuropneumoniae and RtxA from Kingella kingae play the same critical role in membrane insertion and pore formation. The hemolytic and cytotoxic activities of these toxins were completely impaired only after replacement of the conserved... RTX toxiny tvořící póry jsou klíčovými faktory virulence mnoha gramnegativních patogenů. Tyto proteiny sdílejí několik společných strukturních a funkčních vlastností: (i) přítomnost opakujících se sekvencí bohatých na glycin a aspartát, důležitých pro vazbu iontů vápníku, (ii) transport z cytozolu bakterií sekrečním systémem typu I (T1SS), (iii) modifikace mastnou kyselinou na specifických lyzinech v acylované doméně vlastní acyltransferázou a (iv) přítomnost amfipatické oblasti, která je zodpovědná za tvorbu pórů selektivních pro kationty. Bylo ukázáno, že aromatický postranní řetězec konzervovaného tyrozinového zbytku 940 (Y940) v acylovaném segmentu adenylátcyklázového toxinu (CyaA, ACT nebo AC-Hly) bakterie Bordetella pertussis hraje klíčovou roli v interakci toxinu s cílovou buněčnou membránou. Cílem této práce bylo ukázat, zda odpovídající konzervovaný zbytek Y940 u CyaA z bakterie Bordetella bronchiseptica, Y642 u HlyA z Escherichia coli, Y643 u ApxIA z Actinobacillus pleuropneumoniae a Y639 u RtxA z Kingella kingae, hraje stejnou kritickou roli v membránové inzerci a tvorbě pórů. Hemolytické a cytotoxické aktivity těchto homologních RTX toxinů byly plně zrušeny pouze po nahrazení konzervovaných tyrozinů prolinovými zbytky. Substituce tyrozinu za alanin mírně snížila cytolytickou kapacitu... Keywords: Bordetella; Escherichia coli; Actinobacillus pleuropneumoniae; Kingella kingae; adenylátcyklázový toxin; RTX toxiny; hemolyziny; inzerce do membrány; tvorba pórů; černé lipidové membrány; Bordetella; Escherichia coli; Actinobacillus pleuropneumoniae; Kingella kingae; adenylate cyclase toxin; RTX toxins; hemolysins; membrane insertion; pore-forming activity; black lipid membranes Available in a digital repository NRGL
Role konservovaného tyrozinu acylované domény v inzerci a penetraci RTX toxinů

Pore-forming RTX toxins are key virulence factors of many Gram-negative pathogens. These proteins share several common structural and functional features: (i) the presence of repetitive sequences rich ...

Lepesheva, Anna; Mašín, Jiří; Petráčková, Denisa
Univerzita Karlova, 2022

Podjednotka omega RNA polymerázy z Bacillus subtilis.
Mikesková, Klára; Krásný, Libor; Nešvera, Jan
2022 - English
Transcription is catalysed by the enzyme RNA polymerase (RNAP). RNAP contains a core made up of two α subunits, one of each β, β'and ω. These subunits are conserved in all bacteria. The ω subunit is a small subunit with a molecular weight of 7.6 kDa that binds β'. ω is important for the folding and integrity of RNAP and promoter selection. This was shown by experiments performed with Gram-negative bacteria but the knowledge about  in Gram-positive bacteria is minimal. In my Diploma Thesis, I characterized  from the model Gram-positive bacterium from the phylum Firmicutes, Bacillus subtilis. First, I prepared various expression strains for isolation of Bacillus subtilis ω. Then, I successfully isolated the ω subunit, which was the main initial aim of this Diploma Thesis. Subsequently, I tested the influence of the ω subunit on in vitro transcription by RNAP associated with the primary σA factor and alternative σF and σE factors that regulate sporulation in Bacillus subtilis. I also evaluated the effect of , a small RNAP subunit found in Firmicutes, both alone and in combination with . The experiments revealed that ω stimulated transcription both from vegetative promoters and sporulation-related promoters. Moreover, this stimulation was synergistically amplified by the δ subunit. This nicely... Transkripce je zprostředkována enzymem RNA polymerázou (RNAP). RNAP obsahuje jádro tvořené dvěma podjednotkami α, a po jedné β, β' a ω. Tyto podjednotky jsou konzervované u všech bakterií. Podjednotka ω je malá podjednotka o velikosti 7,6 kDa, která se váže na podjednotku β'. Podjednotka ω je důležitá pro složení a integritu RNAP a výběr promotorů. Toto bylo ukázáno experimenty provedenými na Gram-negativních bakteriích, ale vědomosti o podjednotce ω u Gram-pozitivních bakterií jsou minimální. Ve své diplomové práci jsem charakterizovala ω z modelové Gram-pozitivní bakterie ze skupiny Firmicutes, Bacillus subtilis. Nejprve jsem připravila několik expresních kmenů pro izolaci podjednotky ω z Bacillus subtilis. Následně jsem úspěšně provedla její izolaci, což byl hlavní a původní cíl této Diplomové práce. Dále jsem testovala vliv podjednotky ω na transkripci in vitro pomocí asociace RNAP s primárním faktorem A i s alternativními faktory σF a σE , které regulují sporulaci u Bacillus subtilis. Také jsem studovala vliv podjednotky δ, malé podjednotky RNAP nacházející se u skupiny Firmicutes, a to samostatně, i v kombinaci s podjednotkou ω. Mé výsledky odhalily, že podjednotka ω stimuluje transkripci z promotorů vegetativních i těch asociovaných se sporulací. Navíc, tato stimulace byla synergicky... Keywords: podjednotka ω; podjednotka δ; RNA polymeráza; transkripce; sporulace; SigA; SigF; SigE; ω subunit; δ subunit; RNA polymerase; transcription; sporulation; SigA; SigF; SigE Available in a digital repository NRGL
Podjednotka omega RNA polymerázy z Bacillus subtilis.

Transcription is catalysed by the enzyme RNA polymerase (RNAP). RNAP contains a core made up of two α subunits, one of each β, β'and ω. These subunits are conserved in all bacteria. The ω subunit is a ...

Mikesková, Klára; Krásný, Libor; Nešvera, Jan
Univerzita Karlova, 2022

Vliv NEUROD1 transkripční regulace na vývoj a funkci neuronů vnitřního ucha
Merc, Veronika; Pavlínková, Gabriela; Mašek, Jan
2022 - Czech
Identification of transcription factors involved in a complex network regulating the development of neurosensory cells in the inner ear is a key point for understanding the pathophysiology of hearing loss, development of new therapeutic tools, and for hearing loss prevention. The aim of this thesis was to elucidate the function of the transcription factor NEUROD1 in the development of the inner ear and sensory neurons. Using the Cre-loxP recombination system, a unique mouse model was created with tissue-specific deletion of Neurod1 in NEUROD1-Cre positive cells (Neurod1ST). In the inner ear, Neurod1 was deleted only in neurons permitting to identify the secondary effects of Neurod1 elimination in neurons on sensory cell development. We showed that neither the early development of the inner ear nor the formation of the statoacoustic ganglia was significantly affected by Neurod1 deletion. The primary consequence of the deletion was manifested by increased neuronal death due to apoptosis, which resulted in a reduced number of differentiated neurons in the inner ear. Spiral and vestibular ganglia were smaller in the mutants, and there was a number of neurons misplaced, indicating impaired migration. The cochlear sensory epithelium was shortened probably due to the reduced number of neurons within the... Identifikace a pochopení funkce transkripčních faktorů zapojených v komplexní síti regulující vývoj neurosenzorických buněk vnitřního ucha je klíčovým bodem pro pochopení patofyziologie ztráty sluchu a rozvoj nových terapeutických nástrojů pro neurosenzorickou regenerační terapii a prevenci. Cílem předložené práce bylo objasnit funkci transkripčního faktoru NEUROD1 ve vývoji vnitřního ucha a senzorických neuronů. Pomocí rekombinačního systému Cre-loxP byl vytvořen unikátní myší model s tkáňově specifickou delecí Neurod1 v NEUROD1-Cre exprimujících buňkách (Neurod1ST). Ve vnitřním uchu byl Neurod1 eliminován pouze v neuronech, což umožnilo zhodnotit sekundární účinky Neurod1 delece na vývoj senzorického epitelu. Ukázali jsme, že časný vývoj vnitřního ucha ani formace statoakustického ganglia nebyla delecí Neurod1 významně ovlivněna. Primární důsledek Neurod1 delece se projevil zvýšeným odumíráním neuronů v důsledku apoptózy, což vedlo k defektům během formace spirálního ganglia a růstu kochleární inervace. Spirální a vestibulární ganglia byly u mutantů menší a na jejich rozmezí se nacházelo množství neuronů, což ukazuje na jejich narušenou migraci a segregaci. Senzorický epitel kochley byl zkrácen pravděpodobně v důsledku sníženého množství neuronů uvnitř spirálního ganglia. Rovněž jsme zaznamenali... Keywords: neurony; bHLH transkripční faktor NEUROD1; Cre-loxP system; myší model; neurons; bHLH transcription factor NEUROD1; Cre-loxP system; mouse model Available in a digital repository NRGL
Vliv NEUROD1 transkripční regulace na vývoj a funkci neuronů vnitřního ucha

Identification of transcription factors involved in a complex network regulating the development of neurosensory cells in the inner ear is a key point for understanding the pathophysiology of hearing ...

Merc, Veronika; Pavlínková, Gabriela; Mašek, Jan
Univerzita Karlova, 2022

UHPLC-HRMS analýza kanabinoidů v biologické matrici
Ocelková, Anna; Kučera, Radim; Bavlovič Piskáčková, Hana
2022 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Supervisor: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Consultant: RNDr. Martin Mžik, Ph.D. Candidate: Bc. Anna Ocelková Title of Thesis: UHPLC-HRMS analysis of canabinoids in biological matrix Cannabis is still considered to be the most widespread drug worldwide. The main molecule responsible for its effects is psychotropic cannabinoid Δ9 -tetrahydrocannabinol, which is converted into active metabolite 11-OH-Δ9 -THC and inactive metabolite 11-nor-9-carboxy-Δ9 -THC in the human body. The determination of these three molecules in human serum is one of the basic analytical assays that are performed in toxicological laboratories, as it reflects the state of current drug exposure. Another cannabinoid - cannabidiol (CBD) - is also gaining worldwide awareness, and its therapeutic effects have been the subject of many clinical studies. CBD has no psychoactive effect and its potential for the treatment of a wide range of diseases was first fully acknowledged with the launch of the first drug (Epidiolex®) on the US market in 2018 with CBD being the main active ingredient. The aim of this thesis is development and validation of the sensitive method for determination of Δ9 -THC,11-OH-Δ9 -THC, Δ9... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Radim Kučera, PhD. Konzultant: RNDr. Martin Mžik, Ph.D. Kandidátka: Bc. Anna Ocelková Název diplomové práce: UHPLC-HRMS analýza kanabinoidů v biologické matrici Marihuana je stále považována za celosvětově nejrozšířenější drogu. Za její účinky je zodpovědný zejména psychotropní kanabinoid Δ9 -tetrahydrokanabinol, který se v těle přeměňuje na aktivní metabolit 11-OH-Δ9 -THC a neaktivní 11-nor-9-karboxy-Δ9 -THC. Stanovení těchto tří molekul v séru patří mezi základní analýzy toxikologických laboratoří, neboť reflektuje stav aktuálního ovlivnění drogou. V současnosti se do celosvětového povědomí dostává také další kanabinoid - kanabidiol (CBD), jehož léčivé účinky jsou předmětem mnoha klinických studií. CBD nemá psychoaktivní účinky a jeho potenciál pro léčbu širokého spektra onemocnění byl poprvé potvrzen při uvedení prvního léčivého přípravku (Epidiolex®) s CBD jako hlavní účinnou složkou na americký trh v roce 2018. Předmětem této práce je vývoj a validace citlivé metody pro stanovení Δ9 -THC, 11-OH-Δ9 -THC, Δ9 -THC-COOH, CBD a 7-COOH-CBD v lidském séru pomocí UHPLC-HRMS. Optimalizovaný extrakční proces zahrnuje proteinovou precipitaci pomocí... Keywords: Kanabinoidy; LC-HRMS; Bioanalýza; Validace; Cannabinoids; LC-HRMS; Bioanalysis; Validation Available in a digital repository NRGL
UHPLC-HRMS analýza kanabinoidů v biologické matrici

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Supervisor: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Consultant: RNDr. Martin Mžik, ...

Ocelková, Anna; Kučera, Radim; Bavlovič Piskáčková, Hana
Univerzita Karlova, 2022

Vliv flubendazolu na podání temozolomidu v buňkách glioblastoma multiforme
Dvořáková, Kateřina; Skálová, Lenka; Pávek, Petr
2022 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Kateřina Dvořáková Supervisor: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Title of diploma thesis: The effect of flubendazole on temozolomide treatment in glioblastoma cells Glioblastoma multiforme (GBM) is one of the most common and aggressive brain tumors in adults. Despite significant advances in treatment, GBM remains to have very poor prognosis and median survival of only 12 to 15 months after diagnosis. Standard treatment consists of maximal possible surgical resection followed by chemo-radiotherapy with antitumor drug temozolomide (TMZ), which use is problematic due to fast developing chemoresistance. The aim of this study was to examine the effect of potential anticancer drug, anthelmintic flubendazole (FLU) and effect of FLU in combination with TMZ on GBM cells. For this purpose, two GBM cell lines were used - A172 and T98G. In general FLU reduced cell proliferation more, especially in T98G cells. Moreover, the use of different combinations of TMZ + FLU showed even higher inhibitory effect on the viability of GBM cell lines. The combination of TMZ + FLU reduced the protein level of -tubulin and III-tubulin, simoultaneously interesting changes in STAT3 and EGFR expression, as well as lower... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Kateřina Dvořáková Školitel: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Název diplomové práce: Vliv flubendazolu na podání temozolomidu v buňkách glioblastoma multiforme Glioblastoma multiforme (GBM) je jedním z nejčastějších a nejagresivnějších nádorů mozku u dospělých. I přes značné pokroky v léčbě se jedná o nevyléčitelné nádorové onemocnění s velmi špatnou prognózou a s mediánem přežití pouze 12 až 15 měsíců od stanovení diagnózy. Zlatým standardem léčby je maximální možná chirurgická resekce následovaná chemo-radioterapií za použití protinádorového léčiva temozolomidu (TMZ). Problémem u použití TMZ však bývá rychle se rozvíjející rezistence. Cílem této práce bylo prozkoumat účinek potenciálního protinádorového léčiva, anthelmintika flubendazolu (FLU) a účinek FLU v kombinaci s TMZ na buňky GBM. Pro tuto práci byly použity dvě GBM buněčné linie - A172 a T98G. FLU obecně vykazoval vyšší efekt na životnost buněk GBM, zejména u buněk T98G. Navíc použití různých kombinací TMZ + FLU prokázalo ještě vyšší inhibiční účinek na životaschopnost buněčných linií GBM. Kombinace TMZ + FLU také snižovala expresi -tubulinu a III-tubulinu, zároveň byly pozorovány zajímavé změny v expresi STAT3 a EGFR a dále snížení exprese... Available in a digital repository NRGL
Vliv flubendazolu na podání temozolomidu v buňkách glioblastoma multiforme

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Kateřina Dvořáková Supervisor: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Title of diploma thesis: The ...

Dvořáková, Kateřina; Skálová, Lenka; Pávek, Petr
Univerzita Karlova, 2022

Vývoj a validace UHPLC-MS/MS metody pro stanovení močoviny v kondenzátu vydechovaného vzduchu a její aplikace v klinickém výzkumu
Vrbová, Lenka; Kujovská Krčmová, Lenka; Matysová, Ludmila
2022 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Bc. Lenka Vrbová Supervisor: assoc. prof. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. Consultant: PharmDr. Kateřina Matoušová, Ph.D. Title of the diploma thesis: Development and validation of UHPLC-MS/MS method for determination of urea in exhaled breath condensate and its application in clinical research Key words: urea, exhaled breath condensate, UHPLC-MS/MS Exhaled breath condensate analysis is a simple non-invasive method of measuring biomarkers not only from the respiratory tract. For the proper clinical interpretation of the measured data it is necessary to find the dilution biomarker due to dilution of target analytes with condensed water vapour. Urea seems to be the molecule of choice. The aim of this diploma thesis was to develop a fast, simple and sensitive analytical method for determining urea concentration levels in exhaled breath condensate for clinical research. Ultra-high performance liquid chromatography with mass spectrometry detection was chosen for urea analysis. Kinetex HILIC 100 A column, 1.7 µm particle size, 100 × 2.10 mm (Phenomenex, USA) was used for the separation. The mobile phase was composed of acetonitrile, methanol and water in a ratio of 81 : 9 : 10, the organic part was... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Lenka Vrbová Školitel: doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Kateřina Matoušová, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj a validace UHPLC-MS/MS metody pro stanovení močoviny v kondenzátu vydechovaného vzduchu a její aplikace v klinickém výzkumu Klíčová slova: močovina, kondenzát vydechovaného vzduchu, UHPLC-MS/MS Analýza kondenzátu vydechovaného vzduchu představuje jednoduchou a neinvazivní metodu měření biomarkerů nejen dýchacích cest. Protože jsou naměřené hladiny těchto mediátorů ovlivněny ředěním zkondenzovanou vodní párou, je pro správnou klinickou interpretaci naměřených dat nezbytné stanovit biomarker ředění. Močovina se zdá být vhodnou molekulou. Cílem této diplomové práce bylo vytvořit rychlou, jednoduchou a citlivou analytickou metodu pro stanovení koncentrace močoviny v kondenzátu vydechovaného vzduchu pro klinický výzkum a praxi. Pro analýzu močoviny byla zvolena ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie v tandemovém uspořádání s hmotnostní spektrometrií. K separaci byla využita kolona Kinetex HILIC 100 A o rozměrech 100 × 2,10 mm (Phenomenex, USA) s povrchově porézními částicemi o velikosti 1,7 µm. Mobilní fázi tvořily acetonitril, methanol a voda v poměru 81 : 9 :... Available in a digital repository NRGL
Vývoj a validace UHPLC-MS/MS metody pro stanovení močoviny v kondenzátu vydechovaného vzduchu a její aplikace v klinickém výzkumu

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Bc. Lenka Vrbová Supervisor: assoc. prof. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. Consultant: ...

Vrbová, Lenka; Kujovská Krčmová, Lenka; Matysová, Ludmila
Univerzita Karlova, 2022

Využití HPLC v kontrole kvality potravních doplňků s obsahem gingerolů a kurkuminů
Hujová, Eliška; Šatínský, Dalibor; Chocholouš, Petr
2022 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Eliška Hujová Supervisor: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Title of the diploma thesis: HPLC in quality control of food supplements containing gingerols and curcumins In this diploma thesis, a new HPLC method for determination of 6-, 8- and 10-gingerol, 6-shogaol, curcumin, demethoxycurcumin, bisdemethoxycurcumin, and piperine was developed and validated. The developed method was used for the analysis of food supplements: Kurkumin - piperin plus (+ zázvor) from VIESTE, Bio tumeric + ginger from VANAVITA, Ginger root extract from BioMedical, Shogaol zázvor from EPIGEMIC®, Ginger root extract from SWANSON®, and Ginger root (Zingiber officinale) from SOLGAR®. Just as a matter of interest, this method was applied for the selected tea blends containing ginger and/ or tumeric: Dilmah Orange & Ginger (flavoured ceylon black tea), Loyd Brusinky & Zázvor, Teekanne Dýchací cesty a krk se zázvorem, Pickwick Nos a krk se zázvorem, Tesco Ginger & Lemon, Teekanne Ginger Curcuma. For the analysis YMC-Triart C18 ExRS (150 x 4.6 mm; 3 µm) analytical column was used. Separation was carried out by gradient elution with mobile phases A: acetonitrile, B: ultrapure water at flow rate 1 ml/min. Detection was... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci králové Katedra analytické chemie Kandidát: Eliška Hujová Školitel: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název diplomové práce: Využití HPLC v kontrole kvality potravních doplňků s obsahem gingerolů a kurkuminů V této diplomové práci byla vyvinuta a validována analytická HPLC metoda pro stanovení 6-, 8- a 10-gingerolu, 6-shogaolu, kurkuminu, demethoxykurkuminu, bisdemethoxykurkuminu a piperinu. Vyvinutá metoda byla následně využita pro analýzu doplňků stravy: Kurkumin - piperin plus (+ zázvor) od VIESTE, Bio tumeric + ginger od firmy VANAVITA, Ginger root extract od BioMedical, Shogaol zázvor od EPIGEMIC®, Ginger root extract od SWANSON® a Ginger root (Zingiber officinale) od SOLGAR®. Pro zajímavost byla tato metoda aplikována i u vybraných čajových směsí obsahujících zázvor a/ nebo kurkumu: Dilmah Orange & Ginger (flavoured ceylon black tea), Loyd Brusinky & Zázvor, Teekanne Dýchací cesty a krk se zázvorem, Pickwick Nos a krk se zázvorem, Tesco Ginger & Lemon, Teekanne Ginger Curcuma. Pro analýzu byla použita kolona YMC-Triart C18 ExRS (150 x 4,6 mm; 3 µm). Separace probíhala při konstantní teplotě 30 řC za gradientové eluce s mobilními fázemi A: acetonitril, B: ultračistá voda s průtokovou rychlostí 1 ml/min. Detekce byla provedena detektorem... Available in a digital repository NRGL
Využití HPLC v kontrole kvality potravních doplňků s obsahem gingerolů a kurkuminů

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Eliška Hujová Supervisor: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Title of the diploma thesis: HPLC ...

Hujová, Eliška; Šatínský, Dalibor; Chocholouš, Petr
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases