Number of found documents: 278843
Published from to

Dělba moci mezi mocí soudní a výkonnou v angloamerické právní kultuře
Blažek, Oskar; Kühn, Zdeněk; Ondřejek, Pavel
2023 - Czech
83 The separation of powers between the judiciary and the executive in the Anglo-American legal culture Abstract The thesis elaborates on the Anglo-American model of review of executive action. The aim of the thesis was to determine whether the Anglo-American model, or its individual attributes, are compatible with the Czech constitutional order. In other words, whether Czech administrative law could be inspired by the Anglo-American model. To this end, the thesis describes the organisation of executive review in the United Kingdom and the USA. On this basis, the thesis presents both the form of the Anglo-American model as a whole and its individual features. Emphasis is placed on an examination of the nature of quasi-judicial or quasi-administrative tribunals and on the issue of review by the ordinary courts, judicial review. In the final part of the thesis, an assessment of the compatibility of the Anglo-American model with the requirements of the Czech constitutional order on the form of administrative justice is made. In addition to this analysis, the thesis offers a view on a possible concept of Czech administrative justice inspired by the Anglo-American model. This corresponds to the primary motivation for writing the present thesis. This was an effort to find out whether it is possible to draw... 82 D lba moci mezi mocí soudní a výkonnou v angloamerické právní kultu e Abstrakt P edkládaná práce rozpracovává téma anglo-amerického modelu p ezkumu exekutivy. Cílem práce bylo zjistit, zda anglo-americký model, p ípadn jeho jednotlivé atributy, jsou kompatibilní s eským ústavním po ádkem. Jinak e eno, zda se eské správní právo m že anglo- americkým modelem inspirovat. Za tímto ú elem je v práci popsaná organizace p ezkumu exekutivy ve Spojeném království a v USA. Na tomto podklad práce p edstavuje, jak podobu anglo-amerického modelu jako celku, tak jeho jednotlivostí. D raz je kladen na posouzení povahy kvazi-soudních, p ípadn kvazi-správních, tribunál a na problematiku p ezkumu obecnými soudy, judicial review. V záv re né ásti práce je provedeno hodnocení kompatibility anglo- amerického modelu s požadavky eského ústavního po ádku na podobu správního soudnictví. Krom této analýzy nabízí práce pohled na možnou koncepci eského správního soudnictví inspirovanou anglo-americkým modelem. Tomu odpovídá i prvotní motivace pro sepsání p edkládané práce. Tou byla snaha zjistit, zda je možné erpat inspiraci pro eské správní soudnictví v anglo-americkém modelu p ezkumu exekutivy. Práce jako taková je rozd lena do t í kapitol. V první kapitole je podán výklad základních pojm , které práce dál rozpracovává. Sou ástí... Keywords: přezkum exekutivy; anglo-americký model; judicial review; review of executive action; anglo-American model; judicial review Available in a digital repository NRGL
Dělba moci mezi mocí soudní a výkonnou v angloamerické právní kultuře

83 The separation of powers between the judiciary and the executive in the Anglo-American legal culture Abstract The thesis elaborates on the Anglo-American model of review of executive action. The ...

Blažek, Oskar; Kühn, Zdeněk; Ondřejek, Pavel
Univerzita Karlova, 2023

Diachronní změny v morfologii a pohlavním dimorfismu lebky na území Čech a Moravy
Letošníková, Lenka; Bejdová, Šárka; Rmoutilová, Rebeka
2023 - Czech
This diploma thesis is devoted to diachronic changes in skull morphology and sexual dimorphism of the early modern and recent population from the territory of Bohemia and Moravia. The two populations are roughly 500 years apart in time, so it can be assumed that each group was affected by different environmental influences. While individuals from the early modern period, coming from the middle class, are assumed to be affected by unfavorable living conditions (insufficient hygiene, malnutrition, etc.), the recent population is exposed to more favorable socioeconomic conditions. A number of studies agree that quality living conditions have an effect on the morphology of the skull in the sense of narrowing and increasing the cranial vault, and at the same time have a positive effect on the manifestation of sexual dimorphism. The aim of this thesis is to evaluate the variability and degree of sexual dimorphism in skull morphology and to describe diachronic changes of the skull in early modern and recent populations. According to the established hypotheses, we assume that the skull of the recent population will have a higher and narrower cranial vault and facial part as a result of the improvement of living conditions and will show more pronounced sexual dimorphism. A total of 174 skulls were analyzed... Diplomová práce se věnovala diachronním změnám morfologie lebky a pohlavního dimorfismu raně novověké a recentní populace z území Čech a Moravy. Tyto dvě populace jsou od sebe časově vzdálené zhruba 500 let, a tak lze předpokládat, že na každou skupinu působily odlišné environmentální vlivy. Zatímco u jedinců z raného novověku, pocházejících ze střední vrstvy, se předpokládá působení nepříznivých životních podmínek (nedostatečná hygiena, malnutrice,...), recentní populace je vystavena příznivějším socioekonomickým podmínkám. Řada studií se shoduje, že kvalitní životní podmínky mají vliv na morfologii lebky ve smyslu zúžení a zvýšení lebeční klenby, a zároveň pozitivní vliv na projev pohlavního dimorfismu. Cílem této studie bylo zhodnotit variabilitu a stupeň pohlavního dimorfismu v morfologii lebky a popsat diachronní změny lebky u raně novověké a recentní populace. Podle stanovených hypotéz předpokládáme, že lebka recentní populace bude mít v důsledku zkvalitnění životních podmínek vyšší a užší lebeční klenbu i obličejovou část a bude vykazovat výraznější pohlavní dimorfismus. V práci bylo analyzováno celkem 174 lebek (137 jedinců z recentní populace zahrnující 57 žen a 80 mužů; a 37 jedinců z raně novověké populace zahrnující 15 žen a 22 mužů). Jedinci z obou populací jsou ve věkovém rozmezí 20-69... Available in a digital repository NRGL
Diachronní změny v morfologii a pohlavním dimorfismu lebky na území Čech a Moravy

This diploma thesis is devoted to diachronic changes in skull morphology and sexual dimorphism of the early modern and recent population from the territory of Bohemia and Moravia. The two populations ...

Letošníková, Lenka; Bejdová, Šárka; Rmoutilová, Rebeka
Univerzita Karlova, 2023

Populační struktura a historie sahelu z pohledu metabolismu alkoholu
Jurišová, Lívia; Černý, Viktor; Macholán, Miloš
2023 - Slovak
The Sahel is the northernmost part of sub-Saharan Africa. The Sahel is inhabited by a complex mixture of people, who differ in their ethnic background, language affiliation and lifestyle. The most important and most studied gene of ethanol metabolism, ADH1B, has been understudied in the Sahel region, mainly due to the low frequency of the variant rs1229984-T, which accelerates the first step of alcohol metabolism. Due to its non- African origin, the variant rs1229984-T represents a suitable marker for population history study. The eastern Sahel is where immigrants from Arabia have been settling and mating with African populations since the 7th century CE. To study population structure and history from the point of view of alcohol meta- bolism, we have used already known genotype data from fourteen Sahelian populations, which inhabit mainly the eastern part of the region. Due to the absence of the critical locus rs1229984 in the genotyping array, the samples have been subjected to sequen- cing. Combined data from the microarray and the sequencing constituted 26 loci of the ADH1B gene and its close periphery, which came from 318 samples. Genotypic data needed to be converted into their haplotypic form by a phasing prog- ram. To choose the more appropriate phasing program, the data have been arranged... Sahel je najsevernejšou časťou subsaharskej Afriky. Je obývaný komplexnou zmesou ľudí, ktorí sa líšia etnickým pozadím a príslušnosťou k jazykovým rodinám a životným štýlom. V oblasti sahelu sa štúdie najvýznamnejšiemu a najviac študovanému génu metabo- lizmu etanolu, ADH1B, venovali veľmi málo, najmä z dôvodu nízkeho výskytu variantu rs1229984-T, ktorý urýchľuje prvý krok metabolizmu alkoholu. Variant rs1229984-T vďaka svojmu mimoafrickému pôvodu však najmä vo východnej časti sahelu predsta- vuje vhodnú pomôcku pre štúdium populačnej histórie. Východný sahel totiž pred- stavuje miesto, kde sa od 7. st. n. l. usídľovali imigranti z Arábie a dochádzalo k ich miešaniu s africkými populáciami. Za účelom štúdia populačnej štruktúry a histórie z hľadiska metabolizmu alkoholu boli využité už známe genotypové dáta štrnástich sahelských populácií, pochádzajú- cich najmä z východnej časti regiónu. Z dôvodu absencie kritického lokusu rs1229984 v genotypizačnom čipe boli vzorky podrobené sekvenácii. Kombináciou dát z genotypi- začného čipu a sekvenácie bolo nakoniec analyzovaných 26 lokusov génu ADH1B a jeho blízkeho okolia, ktoré pochádzali z 318 vzoriek. Genotypové dáta bolo potrebné previesť do haplotypovej podoby pomocou fázova- cieho programu. Pre výber vhodnejšieho fázovacieho programu boli dáta... Keywords: sahel; ADH1B; rs1229984; ADH1B*2; PHASE; Arlequin; haplotyp; haploskupina; haplotypová sieť; populačná štruktúra; Sahel; ADH1B; rs1229984; ADH1B*2; PHASE; Arlequin; haplotype; haplogroup; haplotype network; population structure Available in a digital repository NRGL
Populační struktura a historie sahelu z pohledu metabolismu alkoholu

The Sahel is the northernmost part of sub-Saharan Africa. The Sahel is inhabited by a complex mixture of people, who differ in their ethnic background, language affiliation and lifestyle. The most ...

Jurišová, Lívia; Černý, Viktor; Macholán, Miloš
Univerzita Karlova, 2023

Regionální rozdíly v tělesném vývoji u předškolních dětí v kontextu sekulárních změn
Ferris, Stáňa; Sedlak, Petr; Zamrazilová, Hana
2023 - Czech
Testing of regional differences in the growth and development of preschool children is a neglected topic in the history of anthropometry. In this work, we focused on the differences between the current population of Prague, Olomouc and Bratislava. Given the very similar living conditions and socioeconomic maturity of all three regions, we did not anticipate their presence. However, the results of this work showed significant differences, especially in skeletal robustness. Furthermore, we tested the presence of secular differences in the growth and development of preschool children between the current population of Prague, Olomouc and Bratislava and the reference data from 1990 for Czechia and 1989 for Slovakia. We expected changes in height, length and width body parameters, gracility of skeletal robustness, and, on the contrary, an increase in adiposity markers. In the case of the Prague population, this hypothesis was confirmed except for changes in the width parameters of the pelvis, where a negative secular trend was demonstrated. The results of the Olomouc and Bratislava populations do not agree with European trends and the established hypothesis. Secular trends in growth and development are mostly positive. Key words Regional differences, secular trend, preschool age, growth and developement Testování regionálních rozdílů v růstu a vývoji předškolních dětí je v historii antropometrie opomíjeným tématem. V této práci jsme se věnovali rozdílům mezi současnou populací Prahy, Olomouce a Bratislavy. Vzhledem k velmi podobným životním podmínkám a socio-ekonomické vyspělosti všech tří regionů jsme nepředpokládali jejich přítomnost. Výsledky práce však prokázaly signifikantní rozdíly především ve skeletální robustnosti. Dále jsme testovali přítomnost sekulárních rozdílů v růstu a vývoji předškolních dětí mezi současným souborem z Prahy, Olomouce a Bratislavy a referenčními soubory Bláhy (1990) pro Česko a Slovákové (1989) pro Slovensko. Předpokládali jsme vyznívání změn výškových, délkových a šířkových tělesných parametrů, gracilizaci skeletální robustnosti, a naopak nárůst markerů adipozity. U pražského souboru se tato hypotéza potvrdila až na vyznívání změn šířkových parametrů pánve, u kterých byl prokázán negativní sekulární trend. Výsledky olomouckého a bratislavského souboru s evropskými trendy a stanovenou hypotézou nesouhlasí. Sekulární trendy růstu a vývoje jsou převážně pozitivní. Klíčová slova Regionální rozdíly, sekulární trend, předškolní věk, růst a vývoj Keywords: Regionální rozdíly; sekulární trend; předškolní věk; růst a vývoj; Regional differences; secular trend; preschool age; growth and developement Available in a digital repository NRGL
Regionální rozdíly v tělesném vývoji u předškolních dětí v kontextu sekulárních změn

Testing of regional differences in the growth and development of preschool children is a neglected topic in the history of anthropometry. In this work, we focused on the differences between the ...

Ferris, Stáňa; Sedlak, Petr; Zamrazilová, Hana
Univerzita Karlova, 2023

Kombinatorika matic bez zakázaných vzorů
Mikšaník, David; Jelínek, Vít; Klazar, Martin
2023 - English
A permutation matrix P partially avoids a quasi-permutation matrix A (i.e., a 01- matrix such that each column and row of A contains at most one nonzero entry) if there is no submatrix P′ of P of the same size as A satisfying Ai,j ≤ P′ i,j for all possible indices i and j. Two quasi-permutation matrices A and B are partially Wilf-equivalent if, for every n ∈ N, the number of permutation matrices of order n partially avoiding A is the same as the number of permutation matrices of order n partially avoiding B. This generalizes the well-known concept of avoidance and Wilf equivalence of permutations. One of the central topics in this area is the classification of permutations of order k into Wilf equivalence classes. The complete classification is known for k = 1, 2, . . . , 7. In our thesis, we study the same problem for quasi-permutation matrices. Namely, we classify all 371 quasi-permutation matrices of size at most 4 × 4 into partial Wilf equivalence classes (two quasi-permutation matrices belong to the same class if and only if they are partially Wilf-equivalent). Along the way, we prove several general results showing how to construct from one or two quasi-permutation matrices more quasi-permutation matrices that are pairwise partially Wilf-equivalent. 1 Permutační matice P částečné vynechává kvazi-permutační matici A (jinými slovy, 01- matici takovou, že každý sloupec a řádek matice A obsahuje nejvýše jednu nenulovou hod- notu), pokud neexistuje podmatice P′ matice P stejné velikosti jako A splňující Ai,j ≤ P′ i,j pro každé indexy i a j. Kvazi-permutační matice A a B jsou částečně Wilf-ekvivalentní, pokud pro každé n ∈ N počet permutačních matic řádu n částečné vynechávajících A je stejný jako počet permutačních matic řádu n částečně vynechávajících B. Tyto pojmy zobecňují známý koncept vynechávání permutací a Wilfovy ekvivalence permutací. Stě- žejní oblast výzkumu je klasifikace permutací řádu k do tříd Wilfovy ekvivalence. Tato klasifikace je známa pro k = 1, 2, . . . , 7. V naší práci studujeme stejný problém pro kvazi- permutační matice. Konkrétně, klasifikujeme všech 371 kvazi-permutačních matic veli- kosti nejvýše 4×4 do říd částečné Wilfovy ekvivalence (dvě kvazi-permutační matice patří do stejné třídy právě tehdy, když jsou částečně Wilf-ekvivalentní). V průběhu odvodíme několik obecných výsledků o tom, jak zkonstruovat z jedné či dvou kvazi-permutačních matic více kvazi-permutačních matic, které jsou po dvou částečně Wilf-ekvivalentní. 1 Keywords: zakázané vzory|matice|permutace|Wilfova ekvivalence; forbidden patterns|matrices|permutations|Wilf equivalence Available in a digital repository NRGL
Kombinatorika matic bez zakázaných vzorů

A permutation matrix P partially avoids a quasi-permutation matrix A (i.e., a 01- matrix such that each column and row of A contains at most one nonzero entry) if there is no submatrix P′ of P of the ...

Mikšaník, David; Jelínek, Vít; Klazar, Martin
Univerzita Karlova, 2023

Studium retence a separace peptidů v HPLC
Boudová, Hana; Kalíková, Květa; Kubíčková, Anna
2023 - Czech
This diploma thesis deals with the study of retention and separation of structurally different peptides and digest products of cytochrome c using reverse phase and mixed modes of liquid chromatography. As the model peptides, five unmodified dipeptides, nine dipeptides containing a protective benzoyl group on the N-terminal amino acid and eight therapeutic peptides containing five to ten amino acids were selected. The chromatographic behaviour of the model peptides was tested on three different columns: XBridge C18, XSelect CSH C18 and Atlantis Premier BEH C18 AX under different conditions. The influence of the pH of the aqueous part of the mobile phase, i.e. 2,1; 3,0; 4,7 and 6,8, and the amount of acetonitrile in the mobile phase on retention and separation of model peptides was tested. The effect of the concentration of ammonium acetate buffer, pH = 6,8 in the mobile phase on the retention and peak symmetry in the concentration range of 10-50 mmol L-1 was assessed. The chromatographic conditions for the baseline separation of 20 different model peptides were optimized. The conditions were as follows: XSelect CSH C18 column, mobile phase composed of acetonitrile/10mM ammonium acetate, pH = 6,8 (v/v) under gradient elution. The suitable chromatographic conditions for the analysis and identification... Tato diplomová práce se zabývá studiem retence a separace strukturně odlišných peptidů a štěpných produktů cytochromu c pomocí kapalinové chromatografie v reverzním a smíšeném (mix) módu. Mezi modelové peptidy bylo vybráno pět nemodifikovaných dipeptidů, devět dipeptidů obsahující chránicí benzoylovou skupinu na N-koncové aminokyselině a osm terapeutických peptidů (penta- až dekapeptidy). Chromatografické chování modelových peptidů bylo testováno na třech různých kolonách: XBridge C18, XSelect CSH C18 a Atlantis Premier BEH C18 AX za různých podmínek. Byl testován vliv pH vodné složky mobilní fáze, tj. 2,1; 3,0; 4,7 a 6,8, a množství acetonitrilu v mobilní fázi na retenci a separaci vybraných peptidů. Dále byl sledován vliv koncentrace octanu amonného o pH = 6,8 v mobilní fázi na retenci a symetrii píků peptidů v koncentračním rozmezí 10-50 mmol l-1 . Byly optimalizovány chromatografické podmínky pro separaci 20 modelových peptidů na základní linii na koloně XSelect CSH C18 v mobilní fázi acetonitril/10mM octan amonný, pH = 6,8, (v/v) za použití gradientové eluce. V rámci této práce byly také optimalizovány chromatografické podmínky pro analýzu a identifikaci fragmentů trypticky naštěpeného cytochromu c. Mix mód kolona Atlantis Premier BEH C18 AX vykazovala nejvyšší selektivitu pro sledované... Keywords: peptid; retence; stacionární fáze; cytochrom c; separační mód; vysokoúčinná kapalinová chromatografie; peptide; retention; stationary phase; cytochrome c; separation mode; high performance liquid chromatography Available in a digital repository NRGL
Studium retence a separace peptidů v HPLC

This diploma thesis deals with the study of retention and separation of structurally different peptides and digest products of cytochrome c using reverse phase and mixed modes of liquid ...

Boudová, Hana; Kalíková, Květa; Kubíčková, Anna
Univerzita Karlova, 2023

Analýza diskurzu pandemie Covid-19 na Taiwanu
Weisová, Karla; Dluhošová, Táňa; Hudeček, Jiří
2023 - Czech
The aim of the thesis is to analyze different discourses about the COVID-19 pandemic in Taiwan in the period from the outbreak of the virus at the end of 2019 to the end of 2021. During this period, the virus was discovered in chinese Wuhan (Wuhan 武汉) and turned into a global pandemic and caused reactions of states and their governments. Taiwan has long been cited as an example of good practice with zero-case policy, introducing strict controls and measures that many world governments have admired. But how was the pandemic perceived and presented by Taiwanese political leaders? How did the individual political parties react to the pandemic? And how was it all communicated by Taiwanese newspapers? To answer these question, the theses - in addition to secondary literature - will utilize discourse analysis of selected Chinese-language newspaper articles related to the pandemic from the two largest Taiwanese periodicals (up to several hundred item): 1) Ziyou shibao (自由 時報) close to the Democratic Progressive Party, and 2) Lianhe bao (聯合 報) leaning towards the National Party, the Kuomintang. At the same time, the thesis will focus on how the situation was presented - usually in English-language to international audience - by prominent political actors on the Twitter platform, specifically President... Název práce: Analýza diskurzu pandemie COVID-19 na Taiwanu Autor: Karla Weisová Katedra (ústav): Katedra sinologie, FF UK Vedoucí diplomové práce: Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D. Abstrakt: Diplomová práce si dává za cíl analyzovat odlišné diskurzy o pandemii COVID-19 na Taiwanu v období od propuknutí nemoci na konci roku 2019 až do konce roku 2021. V této době došlo k objevení viru v čínském Wuhanu (Wuhan 武汉), zamlčování závažnosti situace čínskou vládou, rozšíření viru do podoby světové pandemie a k následné reakci států a jejich vlád. Taiwan byl dlouhou dobu dáván za příklad zvládnutí pandemie nulovou tolerancí, zavedením přísných kontrol a opatření, které mnohé světové vlády obdivovaly. Jak však byla pandemie vnímána a prezentována taiwanskými politickými špičkami? Jak se jednotlivé politické strany k pandemii postavily? A jak to vše bylo podáváno taiwanskými novinami? K odpovědi na tyto otázky bude kromě sekundární literatury použita také diskurzivní analýza vybraných čínsky psaných textů (vyšší stovky článků) týkajících se pandemie ze dvou největších taiwanských periodik: 1) noviny Ziyou shibao ( 自 由 時 報 ), které se přiklání k Demokratické pokrokové straně a 2) Lianhe bao (聯合報), které se přiklání k Národní straně, Kuomintangu. Zároveň se práce zaměří na to, jak situaci prezentují v anglickém jazyce... Keywords: Analýza diskurzu|diplomacie|pandemie Covid-19|politická rétorika|Taiwan; Discourse analysis|diplomacy|Covid-19 pandemic|political rhetoric|Taiwan Available in a digital repository NRGL
Analýza diskurzu pandemie Covid-19 na Taiwanu

The aim of the thesis is to analyze different discourses about the COVID-19 pandemic in Taiwan in the period from the outbreak of the virus at the end of 2019 to the end of 2021. During this period, ...

Weisová, Karla; Dluhošová, Táňa; Hudeček, Jiří
Univerzita Karlova, 2023

Dílo Mahášvety Debí v zrcadle postkoloniální kritiky
Zikmundová, Tereza; Hříbek, Martin; Špicová, Zuzana
2023 - Czech
The ambition of this text is to introduce a bengali author Mahasweta Debi whose prose often depicts subaltern and marginalized and as well as the context of academic writings she tends to appear in. Specifically texts of the Subaltern study collective, a neomarxist academic project. Therefore postcolonial critique and it's crucial texts will be discussed. Subsequently, three modern bengali literary texts representing adivasi characters will be analyzed. Furthermore by discussing relevant literature we will get a firmer understanding of the way a discourse of the aboriginal other made it's way into bengali literary milieu. The aim is to answer the question whether one can in fact reflect productively on Mahasweta Debi's work through reading of postcolonial theory and then apply it onto other modern bengali literary texts. Ambicí této práce je představit bengálskou autorku Mahášvetu Debí, v jejíž próze jsou prominentní subalterní a marginalizované postavy, a kontext akademické literatury, v němž se Debí objevuje. Zvláště texty Subalterní studijní skupiny, neomarxistického akademického projektu. Za tímto účelem se práce bude zabývat postkoloniální kritikou a jejími stěžejními díly. Posléze se budou diskutovány tři moderní bengálské literární texty reprezentující domorodé obyvatelstvo. Dále skrze relevantní literaturu získáme představu o tom, jak se se diskurz o domorodém jiném mohl dostat do bengálského literárního prostředí. Cílem je si odpovědět na otázku, jestli je možné dílo Debí produktivně reflektovat skrze postkoloniální teorii a dále ji aplikovat na literární okruh moderní bengálské literatury. Keywords: Postkoloniální kritika|subalterní studia|feminismus|Mahášveta Debí|marginalizace; Postcolonial Critique|Subaltern Studies|Feminism|Mahasweta Devi|Marginalisation Available in a digital repository NRGL
Dílo Mahášvety Debí v zrcadle postkoloniální kritiky

The ambition of this text is to introduce a bengali author Mahasweta Debi whose prose often depicts subaltern and marginalized and as well as the context of academic writings she tends to appear in. ...

Zikmundová, Tereza; Hříbek, Martin; Špicová, Zuzana
Univerzita Karlova, 2023

Tateova-Šafarevičova grupa eliptické křivky
Zvěřina, Adam; Šťovíček, Jan; Příhoda, Pavel
2023 - Czech
This thesis deals with the Tate-Shafarevich group and its relation to rational points on the curve and its rank. We first define the notion of profinite groups and characterize them as Galois groups of field extensions. Then we define the Tate-Shafarevich group using Galois cohomology and explain its relation to the rational points on the curve. Finally, we formulate the Birch-Swinnerton-Dyer conjecture, which relates the rank of an elliptic curve and the order of its Tate-Shafarevich group. 1 Tato práce se zabývá Tateovou-Šafarevičovou grupou a jejím vztahem k racionál- ním bodům na křivce a jejímu ranku. Napřed definujeme pojem profinitní grupy a cha- rakterizujeme je jako Galoisovy grupy tělesových rozšíření. Potom definujeme Tateovu- Šafarevičovu grupu pomocí Galoisovy kohomologie a vysvětlíme její vztah k racionálním bodům křivky. Nakonec zformulujeme Birchovu-Swinnerton-Dyerovu domněnku, která dává do souvislosti rank eliptické křivky a řád její Tateovy-Šafarevičovy grupy. 1 Keywords: Tateova-Šafarevičova grupa|Selmerova grupa|Birchova-Swinnerton-Dyerova domněnka|profinitní grupy|rank eliptické křivky; Tate-Shafarevich group|Selmer group|Birch-Swinnerton-Dyer conjecture|profinite groups|rank of an elliptic curve Available in a digital repository NRGL
Tateova-Šafarevičova grupa eliptické křivky

This thesis deals with the Tate-Shafarevich group and its relation to rational points on the curve and its rank. We first define the notion of profinite groups and characterize them as Galois groups ...

Zvěřina, Adam; Šťovíček, Jan; Příhoda, Pavel
Univerzita Karlova, 2023

Sociální a psychologické poradenství poskytované lidem užívajícím návykové látky a pobývajícím ve věznicích prostřednictvím videohovorů
Meňhert, Mária; Hradcová, Dana; Šoltésová, Denisa
2023 - Czech
1 Abstract The spring 2020 Covid-19 pandemic outbreak in the Czech Republic brought many challenges and new opportunities for (not only) social services. This also applies to services working with clients in prisons. The entry bans for external subjects onto prison premises made personal consultations with clients impossible. The staff of these services have connected with their clients remotely via video calls. This use of technology created a new tool for providing social and psychological counselling - video consultations. The aim of this thesis is to document this experience and to evaluate the suitability of providing video consultations after the cancellation of anti-pandemic measures. This thesis also aims to evaluate the possibility of introducing video consultations as a standard service offered by social services and thus obtain a new tool for working with clients in prisons. The focus of the research question lies on the possibility of establishing a trust-based relationship between the social service worker and the client during video consultations. The sub-questions focus on three bodies that have a direct influence on the video consultations: the social services of non-governmental, non-profit organisations; Prison Service of the Czech Republic; and the convicted person - the client and... 1 Abstrakt Pandemická situace, která nastala v České republice na jaře 2020, přinesla (nejenom) sociálním službám spoustu výzev a nových možností. To se týká i služeb, které pracují s klienty ve věznicích. Zákaz vstupu externích subjektů do prostor věznic znamenal zamezení možnosti osobních konzultací s klienty. Pracovníci těchto služeb proto využili moderní technologie a spojili se se svými klienty na dálku prostřednictvím videohovorů. Vznikl tak nový nástroj poskytování sociálního a psychologického poradenství - videokonzultace. Cílem diplomové práce je tuto zkušenost zachytit a zhodnotit vhodnost poskytování videokonzultací i po skončení protipandemických opatření - zhodnotit možnost zavést videokonzultace jako standardní nabídku sociálních služeb a získat tak nový nástroj pro práci s klienty ve věznicích. Výzkumné otázky se zaměřují na možnost vytvoření kvalitního vztahu důvěry mezi pracovníkem a klientem služby při videokonzultacích. Dílčí otázky se zaměřují na tři objekty, které přímo ovlivňují průběh videokonzultací - sociální služby nestátních neziskových organizací, Vězeňskou službu České republiky a odsouzenou osobu - klienta sociální služby, který je příjemcem sociálního a psychologického poradenství. Výzkum probíhal formou analýzy záznamů autorky z videokonzultací s klienty sociální služby, ve... Keywords: videohovory; videokonzultace; Skype konzultace; poradenství s klienty ve věznicích; sociální práce s lidmi užívajícími návykové látky; nestátní neziskové organizace a Vězeňská služba České republiky; video calls; video consultations; Skype consultations; counselling with clients in prisons; social work with people using addictive substances; NGOs and the Prison Service of the Czech Republic Available in a digital repository NRGL
Sociální a psychologické poradenství poskytované lidem užívajícím návykové látky a pobývajícím ve věznicích prostřednictvím videohovorů

1 Abstract The spring 2020 Covid-19 pandemic outbreak in the Czech Republic brought many challenges and new opportunities for (not only) social services. This also applies to services working with ...

Meňhert, Mária; Hradcová, Dana; Šoltésová, Denisa
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases