Number of found documents: 20122
Published from to

Návrh zavedení opatření proti biohazardům na Letišti Praha
Stojić Slobodan; Šimon Jelínek; Šedivá Kafková Markéta
2022 -
Předmětem diplomové práce Návrh zavedení opatření proti biohazardům na Letišti Praha je popsat způsob návrhu opatření proti biohazardům (zejména CoV-19) a jejich následná implementace v prostoru příletů, odletů a prstu C Terminálu 2 Letiště Praha. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje historii opatření v minulosti, věnuje se předpisové základně, technickým řešením a popisu současného stavu na Letišti Praha. Praktická část se poté zabývá definicí požadavků, návrhem opatření a implementaci.The aim of the diploma thesis Proposal for the introduction of measures against biohazards at Prague Airport is to describe the method of proposal for measures against biohazards (especially CoV-19) and their subsequent implementation in the area of arrivals, departures and finger C of Terminal 2 at Prague Airport. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the history of measures in the past, the regulatory basis, technical solutions and a description of the current situation at Prague Airport. The practical part then deals with the definition of requirements, design of measures and implementation. Keywords: Covid-19; letiště; Terminál 2; Letiště Praha; ochrana; opatření; biohazard; Covid-19; airport; Terminal 2; Prague Airport; protection; measures; biohazard Available in digital repository of ČVUT.
Návrh zavedení opatření proti biohazardům na Letišti Praha

Předmětem diplomové práce Návrh zavedení opatření proti biohazardům na Letišti Praha je popsat způsob návrhu opatření proti biohazardům (zejména CoV-19) a jejich následná implementace v prostoru ...

Stojić Slobodan; Šimon Jelínek; Šedivá Kafková Markéta
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Hodnocení přínosů zavedení přístrojového přiblížení pro vrtulníky (PinS) na LKPR
Stojić Slobodan; Tomáš Rosecký; Steiner Jakub
2022 -
Předmětem diplomové práce „Hodnocení přínosů zavedení přístrojového přiblížení pro vrtulníky (PinS) na LKPR“ je analyzovat možnost zavedení nového typu přiblížení na letišti Václava Havla a následné zhodnocení přínosů jeho zavedení. Část práce je věnována popisu aktuálního stavu v oblasti provozu vrtulníků na LKPR a také popisu samotného postupu přiblížení na bod v prostoru (PinS). Další část práce je věnována vyhodnocení aktuální poptávky po novém typu přiblížení, založené na konzultaci se zainteresovanými subjekty a zároveň samotná analýza možnosti zavedení nového typu přiblížení na LKPR a zhodnocení přínosů, které toto zavedení představuje.The subject of the diploma thesis „Evaluation of the benefits of the helicopter instrument approach (PinS) at LKPR“ is to analyze the possibility of establishment of a new type of approach at Václav Havel airport and subsequently evaluation of the benefits of its establishment. Part of this thesis is dedicated to the description of the current state in the field of helicopter operation at LKPR and also to the description of the point-in-space approach procedure. The next part of the thesis is dedicated to the evaluation of the current demand for a new type of approach, based on consultation with stakeholders and the analysis of the possibility of establishment of a new type of approach to LKPR and evaluating the benefits of this establishment. Keywords: Vrtulník; bod v prostoru; PinS; přiblížení; přístrojové přiblížení; IFR; Helicopter; point in space; PinS; approach; instrument approach; IFR Available in digital repository of ČVUT.
Hodnocení přínosů zavedení přístrojového přiblížení pro vrtulníky (PinS) na LKPR

Předmětem diplomové práce „Hodnocení přínosů zavedení přístrojového přiblížení pro vrtulníky (PinS) na LKPR“ je analyzovat možnost zavedení nového typu přiblížení na letišti Václava Havla a následné ...

Stojić Slobodan; Tomáš Rosecký; Steiner Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Návrh doporučení pro použití postupu Single-engine Taxi-out pro flotilu A320
Mundel Karel; Jan Cejnar; Kameník Milan
2022 -
Úvod této diplomové práce je zaměřen na seznámení čtenáře s postupy single-engine taxi, a s tím souvisejícími provozními a ekonomickými aspekty. Cílem práce je návrh provozní dokumentace sloužící posádce k zjednodušení rozhodovacího procesu a provádění jednotlivých úkonů v každodenním provozu. Závěr práce je zaměřen na studii pro vybrané letiště, kde je postup demonstrován a doplněn o ekonomickou úvahu.The introduction of the diploma thesis is focused to familiarization of the reader with single-engine taxi procedures and respective operational and economical aspects. The goal of the thesis is operational documentation preparation, which is supposed to simplify decision-making process of the flight crew and their procedural tasks in everyday operations. The final part of the thesis is focused to the case study of selected airport. Following procedures are demonstrated and extended by economical consideration. Keywords: A320family; single-engine taxi; EOT; SETO; postup pojíždění; úspora paliva; snížení emisí; letiště MXP; komerční letecká doprava; A320family; Single-engine Taxi; EOT; SETO; Taxi Procedures; Fuel Saving; Emission Reduction; MXP Airport; Commercial Aviation Available in digital repository of ČVUT.
Návrh doporučení pro použití postupu Single-engine Taxi-out pro flotilu A320

Úvod této diplomové práce je zaměřen na seznámení čtenáře s postupy single-engine taxi, a s tím souvisejícími provozními a ekonomickými aspekty. Cílem práce je návrh provozní dokumentace sloužící ...

Mundel Karel; Jan Cejnar; Kameník Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Odhad a zajištění odolnosti pilotů v leteckém provozu
Lališ Andrej; Jan Tůma; Matyáš Roman
2022 -
Předmětem diplomové práce je návrh metodického způsobu pro odhad a zajištění odolnosti pilotů v leteckém provozu. Nejprve jsou analyzovány metody a modely, které umožňují odolnost odhadovat. Následuje popis vybraných postupů letových posádek, identifikace klíčových faktorů odolnosti pilotů a způsobu jejich zajištění v provozu. Na základě toho je vytvořen dotazník mapující odolnost. Výsledkem je výčet problematických oblastí spolu s návrhem na jejich zlepšení.The subject of this master thesis is a development of methodical concept for estimation and assurance of pilot resilience in flight operations. First, a brief analysis of current methods and models used at this area is provided. Then, a detailed description of operational procedures, key factors of pilot resilience and its assurance in real operation follows. Based on that, a resistance mapping questionnaire is created. The result is a list of problem areas along with a proposal for their improvement. Keywords: Inženýrství odolnosti; Výkonnost v odolnosti; Odolnost; Safety-II; Functional Resonance Analysis Method; Resilience Assessment Grid; letecký provoz; letová posádka; Resilience Engineering; Resilient Performance; Resilience; Safety-II; Functional Resonance Analysis Method; Resilience Assessment Grid; Flight Operations; Flight Crew Available in digital repository of ČVUT.
Odhad a zajištění odolnosti pilotů v leteckém provozu

Předmětem diplomové práce je návrh metodického způsobu pro odhad a zajištění odolnosti pilotů v leteckém provozu. Nejprve jsou analyzovány metody a modely, které umožňují odolnost odhadovat. Následuje ...

Lališ Andrej; Jan Tůma; Matyáš Roman
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Modernizace přestupního terminálu Liptovský Hrádok
Chmela Petr; Martin Kameniar; Staškovan Richard
2022 -
Predmetom diplomovej práce Modernizácia prestupného terminálu Liptovský Hrádok je návrh konkrétnych stavebných a dopravno-organizačných úprav v rámci tohto prestupného uzla. Návrh vychádza z podrobnej analýzy súčasného stavu, ktorá je výsledkom vlastných dopravných a terénnych prieskumov. Funkčnosť návrhu je preverená dynamickou mikrosimuláciou.The subject of the diploma thesis „Modernization of transport terminal Liptovský Hrádok“ is a proposal of the particular constructional and transport-organizing adjustments within the frame of this transfer junction. The proposal comes out from a comprehensive analysis of current state, which is a result of own transport and field surveys. The functionality of the proposal is verified by a dynamic microsimulation. Keywords: prestupný uzol; mikrosimulácia; prieskum; obalové krivky; priechod; transfer junction; microsimulation; survey; swept paths; pedestrian crossing Available in digital repository of ČVUT.
Modernizace přestupního terminálu Liptovský Hrádok

Predmetom diplomovej práce Modernizácia prestupného terminálu Liptovský Hrádok je návrh konkrétnych stavebných a dopravno-organizačných úprav v rámci tohto prestupného uzla. Návrh vychádza z podrobnej ...

Chmela Petr; Martin Kameniar; Staškovan Richard
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Využití modelu STAMP v procesech bezpečnostní kontroly letišť
Vokáč Roman; Adam Kohoutek; Štumbauer Oldřich
2022 -
V dnešní době velice komplexních systémů a neustále zvětšujících se nároků na bezpečnost je potřeba, i v těch nejvíce složitých systémech, odhalit možná rizika či ztráty. Tato práce se soustředí na identifikaci možných rizik při plánování směn v socio-technickém systému bezpečnostní kontroly. K tomuto účelu je využita metoda STPA a model STAMP. V práci jsou podrobně popsány činnosti jednotlivých řídících prvků a vazby mezi nimi, čímž vznikl celkový model a popis všech činností při plánování směn v komplexním systému bezpečnostní kontroly. Cílem práce je provedení STPA analýzy v procesu plánování směn a pokrytí provozu u bezpečnostní kontroly na Letišti Praha.In today's very complex systems and ever-increasing security requirements, it is necessary, even in the most complex systems, to detect possible risks or losses. This work focuses on the identification of possible risks in shift planning in the socio-technical system of security control. The STPA method and the STAMP model are used for this purpose. The work describes in detail the activities of individual controls and the links between them, which created an overall model and description of all activities in shift planning in a comprehensive security control system. The aim of the work is to perform STPA analysis in the process of shift planning and traffic coverage at security control at Prague Airport. Keywords: Bezpečnostní kontrola; Safety I.; Safety II; Safety III; STAMP; STPA; Plánování směn; Security control; Safety I.; Safety II; Safety III; STAMP; STPA; Shift planning Available in digital repository of ČVUT.
Využití modelu STAMP v procesech bezpečnostní kontroly letišť

V dnešní době velice komplexních systémů a neustále zvětšujících se nároků na bezpečnost je potřeba, i v těch nejvíce složitých systémech, odhalit možná rizika či ztráty. Tato práce se soustředí na ...

Vokáč Roman; Adam Kohoutek; Štumbauer Oldřich
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Optimalizace MHD v Chomutově a Jirkově
Jareš Martin; Petr Jantač; Andelek Michal
2022 -
Tato práce se zabývá městskou hromadnou dopravou ve městech Chomutov a Jirkov. Je zde zjištěn aktuální stav z proběhlých průzkumů a navrženy změny k zajištění efektivnějšího a konkurenceschopnějšího dopravního systému.This work deals with the area public transport in city Chomutov and Jirkov. There is find actual situation from public transport survey and propose changes to ensure and more effective and competitive transport system. Keywords: Aktuální stav; optimalizace; systémová opatření; linkové vedení; intervaly; jízdní řády; Actual situation; optimalization; systemic measures; lines; intervals; timetables Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace MHD v Chomutově a Jirkově

Tato práce se zabývá městskou hromadnou dopravou ve městech Chomutov a Jirkov. Je zde zjištěn aktuální stav z proběhlých průzkumů a navrženy změny k zajištění efektivnějšího a konkurenceschopnějšího ...

Jareš Martin; Petr Jantač; Andelek Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Vliv alternativních paliv na budoucnost letecké dopravy
Hospodka Jakub; Kateřina Sklenářová; Duša Tomáš
2022 -
Cílem diplomové práce je stanovit alternativní paliva vhodná pro využití v letecké dopravě a zjistit vliv na budoucnost letecké dopravy a emise CO2. Vliv bude stanoven na základě finanční analýzy provedené na konkrétních příkladech spolu s jejich spotřebou emisí. Tím bude možné stanovit predikci spotřeby emisí a porovnat budoucí provoz letadel na fosilní paliva vs. udržitelná letecká paliva. Výsledkem provedení analýz bude implementace nejvhodnější alternativy do reálného provozu, výpočet finanční stránky a spotřebu emisí v rámci konkrétních příkladů a jejich možné zavedení do leteckého provozu.The aim of the diploma thesis is to determine alternative fuels suitable for use in air transport and to determine the impact on the future of air transport and CO2 emissions. The impact will be determined based on a financial analysis performed on specific examples together with their emission consumption. This will make it possible to predict emissions and compare the future operation of fossil fuel aircraft vs. sustainable aviation fuels. The result of the analyses will be the implementation of the most suitable alternative into real operation, the calculation of the financial side and the consumption of emissions within specific examples and their possible introduction into aviation. Keywords: Udržitelná letecká paliva; fosilní paliva; emise; CO2; alternativní letecká paliva; konvenční petrolejová paliva; Sustainable aviation fuels; fossil fuels; emissions; CO2; alternative aviation fuels; conventional kerosene fuels Available in digital repository of ČVUT.
Vliv alternativních paliv na budoucnost letecké dopravy

Cílem diplomové práce je stanovit alternativní paliva vhodná pro využití v letecké dopravě a zjistit vliv na budoucnost letecké dopravy a emise CO2. Vliv bude stanoven na základě finanční analýzy ...

Hospodka Jakub; Kateřina Sklenářová; Duša Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Hodnocení propustnosti letištní infrastruktury a způsobených zpoždění letadel
Líkař Petr; Petr Had; Špák Miroslav
2022 -
Motivací ke zpracování této diplomové práce je vytvoření základního stavebního prvku simulační platformy, kterou bude možné dále rozvíjet a využít ji pro další vědecké účely. Cílem této diplomové práce je vytvoření modelu provozu letadel na infrastruktuře severní části Letiště Václava Havla Praha a následně za jeho využití ohodnotit propustnost vytvořeného systému a způsobená zpoždění letadel. V první části práce byla provedena analýza současného stavu letištní infrastruktury, stejně tak jako způsobů tvorby simulačních modelů. S těmito vědomostmi byl metodou multiagentního modelování vytvořen model, který splňuje veškeré kladené požadavky. Po jeho dokončení byla provedena validace pro ověření správného fungování celého systému. Nakonec byl nástroj použit ke zhodnocení propustnosti zadané infrastruktury a zpoždění letadel pro dvě nezávislé datové sady. Výsledkem hodnocení propustnosti a vzniklých zpoždění jsou matice průměrných zpoždění letadel oproti standardnímu času mezi stanovenými body infrastruktury a jejich vliv na ostatní provoz v pojezdovém systému.The main motivation for this thesis is to create a basic element of a simulation platform which may be subsequently developed and applied in further research. The aim of the work is to create a model of aircraft operation in the infrastructure of the northern part of the Prague Airport and apply it for the evaluation of throughput in the generated system and of the aircraft delays. The first part of the thesis depicts the analysis of the current state of the Prague Airport infrastructure and the means of creating simulation models. With the aid of such knowledge, a model fulfilling all the requirements was created with the method of multiagent modeling. Upon finishing the simulation model, validation for confirming the correct operation of the system was carried out. Lastly, the implementation was used for the evaluation of throughput of the determined infrastructure and of aircraft delays for two independent data sets. The evaluation of throughput and delays results in a matrix of average delays of aircraft compared to a standard time between set points of infrastructure and their influence on the remaining operations in the carriage system. Keywords: pohybové plochy; zpoždění; propustnost; simulace; simulační model; movement area; delay; throughput; simulation; simulation model Available in digital repository of ČVUT.
Hodnocení propustnosti letištní infrastruktury a způsobených zpoždění letadel

Motivací ke zpracování této diplomové práce je vytvoření základního stavebního prvku simulační platformy, kterou bude možné dále rozvíjet a využít ji pro další vědecké účely. Cílem této diplomové ...

Líkař Petr; Petr Had; Špák Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Mapování zátěže palubních odpovídačů SSR v prostou ČR
Pleninger Stanislav; Miroslav Panda; Jonáš Petr
2022 -
Práca zisťuje, aké sú priemerné hodnoty počtu odpovedí za čas vyslaných odpovedačmi SSR v jednotlivých priestorových elementoch vzdušného priestoru Českej republiky, zachytených ADS-B prijímačmi ČVUT. Pojednáva o princípoch a funkčných parametroch sekundárneho prehľadového radaru, lietadlových odpovedačoch a o záťažových parametroch týkajúcich sa odpovedačov a frekvenčného pásma, ktoré je pre prenos prehľadových informácii využívané. Spomína javy, na ktoré je náchylný lietadlový odpovedač pri vysokom vyťažení frekvencií 1030 a 1090 MHz a intenzity dotazovania. Kladie do súvisu popísané vlastnosti s vzdušným priestorom Českej republiky.The work discoveres average reply rates in time sent out by SSR transponders in each element of an airspace of the Czech Republic, received by ADS-B receivers of the CTU. It deals with the principles and functional parameters of the secondary surveillance radar, aircraft transponders and the load parameters related to the transponders and the frequency band that is used for the transmission of surveillance information. It mentions the phenomena to which the aircraft transponder is prone at high load of frequencies 1030 and 1090 MHz and interrogation rates. It relates the described properties to the airspace of the Czech Republic. Keywords: odpovedač; vzdušný priestor; prehľadové systémy; obsadenosť odpovedača; módy odpovedača; prevádzkové postupy; ADS-B; transponder; airspace; surveillance systems; transponder occupancy; transponder modes; operating procedures; ADS-B Available in digital repository of ČVUT.
Mapování zátěže palubních odpovídačů SSR v prostou ČR

Práca zisťuje, aké sú priemerné hodnoty počtu odpovedí za čas vyslaných odpovedačmi SSR v jednotlivých priestorových elementoch vzdušného priestoru Českej republiky, zachytených ADS-B prijímačmi ČVUT. ...

Pleninger Stanislav; Miroslav Panda; Jonáš Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases