Number of found documents: 2051
Published from to

Problematika vzniku druhého hraného filmu po roce 2000
Pavlíčková, Eva; OUKROPEC, Petr; BOROVAN, Pavel
2018 - Czech
Ve své práci se zabývám problematikou vzniku druhého hraného českého flmu po roce 2000. Snažím se popsat a zanalyzovat různé cesty vzniku druhého filmy, upozorňuji na hrozby a specifika, které s sebou vznik druhého filmu nese. V Neposlední řadě se snažím zmapovat mladou českou scénu po roce 2000, kde poukazuji na fakt, že mladý český film je momentálně v nejlepší kondici. Ve své práci se zabývám problematikou vzniku druhého hraného českého flmu po roce 2000. Snažím se popsat a zanalyzovat různé cesty vzniku druhého filmy, upozorňuji na hrozby a specifika, které s sebou vznik druhého filmu nese. V Neposlední řadě se snažím zmapovat mladou českou scénu po roce 2000, kde poukazuji na fakt, že mladý český film je momentálně v nejlepší kondici. Keywords: česká kinematografie; debutové filmy; práce producenta; práce režiséra; analýza; 1. desetiletí 21. století; Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Problematika vzniku druhého hraného filmu po roce 2000

Ve své práci se zabývám problematikou vzniku druhého hraného českého flmu po roce 2000. Snažím se popsat a zanalyzovat různé cesty vzniku druhého filmy, upozorňuji na hrozby a specifika, které s sebou ...

Pavlíčková, Eva; OUKROPEC, Petr; BOROVAN, Pavel
Akademie múzických umění v Praze, 2018

The Cinematography of Luca Bigazzi: An Analysis of his Camera work and Lighting style
Somazzi, Giacomo; SANDERS, Ervín; JÍCHA, Marek
2018 - Czech
This research looks at the work of Luca Bigazzi, one of nowadays most important Italian cinematographer. Through an analysis of his films it will be shown how his personal ideas about cinema and unique visual style influenced his collaborators and more in general the Italian cinema of the last thirty years. Diplomová práce ze zabývá tvorbou Lucy Bigazziho, jednoho z nejdůležitějších současných italských kameramanů. Analýza jeho filmů ukazuje, jakým způsobem svými úvahami o kinematografii a jedinečným vizuálním stylem ovlivnil spolupracovníky, i italský film v posledních 30 letech. Keywords: italská kinematografie; kameramani; světlo ve filmu; práce kameramana; analýzy filmových děl; Bigazzi, Luca, 1958-; Sorrentino, Paolo, 1970- Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
The Cinematography of Luca Bigazzi: An Analysis of his Camera work and Lighting style

This research looks at the work of Luca Bigazzi, one of nowadays most important Italian cinematographer. Through an analysis of his films it will be shown how his personal ideas about cinema and ...

Somazzi, Giacomo; SANDERS, Ervín; JÍCHA, Marek
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Screenwriting in the era of binge-watching
Fernandes Bahia Baer, Carlos; HOLÝ, Zdeněk; Jedličková, Jana
2018 - Czech
The prevalence of video on demand has given rise to a new form of content consumption: binge-watching. This thesis explores how that shift has started to influence the screenwriting of shows that are conceived to be binge-watched. Nástup VOD přinesl novou formu spotřeby obsahu: binge-watching. Tato práce zkoumá, jak tento posun začal ovlivňovat scénář seriálů, které jsou koncipovány tak, aby byly zhlédnuty hned po sobě (binge-watched). Keywords: americká kinematografie; britská kinematografie; filmová scenáristika; práce scenáristy; televizní seriál; analýzy filmových děl Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Screenwriting in the era of binge-watching

The prevalence of video on demand has given rise to a new form of content consumption: binge-watching. This thesis explores how that shift has started to influence the screenwriting of shows that are ...

Fernandes Bahia Baer, Carlos; HOLÝ, Zdeněk; Jedličková, Jana
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Rovnováha vnitřního a vnějšího při tvorbě postavy
Kučera, Jáchym; KORČÁK, Jakub; SCHEJBAL, Milan
2018 - Czech
Cílem mé práce je najít a pokusit se popsat balanc mezi vnějším projevem a jeho vnitřním opodstatněním při herecké práci. Může působit vnějškový herecký projev bez vnitřního prožitku? Je právě ona vnitřní energie to, co nás na hercích baví? Nakolik je to zdařilé předstírání, nebo herec jakožto člověk v situaci „sám za sebe“. Ale proč nás baví herce sledovat, zatímco je skutečně jen sledujeme a posloucháme, tedy nahlížíme na ně pouze z vnější perspektivy? To vše se snažím rozebrat přes můj vlastní přístup k hereckým úkolům a také skrze zkušenosti nabyté během zkoušení a reprízování absolventských inscenací v divadle DISK, tedy poslední možnosti zkoušet divadlo v „mírném bezpečí“ školních zdí. Goal of my thesis is to find a balance between inner and outer diskurse during forming a dramatic figure. Is it possible to stand during forming a dramatic figure only on pedestal of outer acting without an inner contribution? How complicated is to distinguish between succesful pretending and being on stage as an individual actor/figure. But what is the magic? Why we are satisfied only by viewing and listennig actors from outer perspective? These are questions. I am asking myself during whole thesis. I am finding the answers using my experiences gained during my last year when have created several dramatic figures on stage in Disk theatre, the last place when I could feel protected from outer theatre space. Keywords: Inner, outer, understatemant, forming, mask, mustre, charakter, acting Keywords: prožitek; představivost; masky Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Rovnováha vnitřního a vnějšího při tvorbě postavy

Cílem mé práce je najít a pokusit se popsat balanc mezi vnějším projevem a jeho vnitřním opodstatněním při herecké práci. Může působit vnějškový herecký projev bez vnitřního prožitku? Je právě ona ...

Kučera, Jáchym; KORČÁK, Jakub; SCHEJBAL, Milan
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Slavní tenoristé 20. století
Souček, Otakar; HAJÓSSYOVÁ, Magdaléna; HORÁČEK, Pavel
2018 - Czech
Práce stručně popisuje život a uměleckou dráhu nejslavnějších tenoristů 20. století, dle výběru autora. Mezi nimi jsou Enrico Caruso, Beniamino Gigli, Mario Del Monaco, Mario Lanza, Franco Corelli, Giuseppe Di Stefano, Carlo Bergonzi, Nicolai Gedda, Jon Vickers, Alfredo Kraus, Fritz Wunderlich, Peter Schreier, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras, Francisco Araiza. Ve druhé kapitole jsou zmíněni tenoristé ze začátku 20. století, které známe už jen z vyprávění a starých gramofonových desek. (Leon Escalais, Alessandro Bonci, André d'Arcor, Otakar Mařák, Leo Slezák, John Mac Cormack, Alfred Piccaver, Miguel Burro Fleta, Hipolito Lazaro, Giuseppe Campora, Tito Schipa, Lauritz Melchior, Georges Thill, Karel Burian, Franz Völker, Giacomo Lauri-Volpi, Helge Roswaenge, Jussi Björlig, Jana Peerce, Leopold Simoneau, Richard Tucker, Ramon Vinay) The work briefly describes the life and artistic career of the 20th century's most famous tenors. Among them are Enrico Caruso, Beniamino Gigli, Mario Del Monaco, Mario Lanza, Franco Corelli, Giuseppe Di Stefano, Carlo Bergonzi, Nicolai Gedda, Jon Vickers, Alfredo Kraus, Fritz Wunderlich, Peter Schreier, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras, Francisco Araiza. The second chapter discusses the tenors of the beginning of the 20th century which we now know only from stories or old vinyl recordings. (Leon Escalais, Alessandro Bonci, André d'Arcor, Otakar Mařák, Leo Slezák, John Mac Cormack, Alfred Piccaver, Miguel Burro Fleta, Hipolito Lazaro, Giuseppe Campora, Tito Schipa, Lauritz Melchior, Georges Thill, Karel Burian, Franz Völker, Giacomo Lauri-Volpi, Helge Roswaenge, Jussi Björlig, Jana Peerce, Leopold Simoneau, Richard Tucker, Ramon Vinay) Keywords: tenoristé; 20. století; pěvecký vývoj Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Slavní tenoristé 20. století

Práce stručně popisuje život a uměleckou dráhu nejslavnějších tenoristů 20. století, dle výběru autora. Mezi nimi jsou Enrico Caruso, Beniamino Gigli, Mario Del Monaco, Mario Lanza, Franco Corelli, ...

Souček, Otakar; HAJÓSSYOVÁ, Magdaléna; HORÁČEK, Pavel
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Toru Takemitsu: Rain Tree Sketch II: Analýza skladby pro klavír
Kono, Shoko; MALÝ, František; WEISER, Helena
2018 - Czech
Cíl mé diplomové práce je představit japonského skladatele Toru Takemitsu, skladatele japonské vážné hudby a pochopit vztahy analyzované skladby, skladatelova života a jeho filosofie. Práce se bude skládat ze šesti částí. Jsou jimi úvod, životopis, dílo, charakteristika děl, hudební analýza a závěr. V teoretické části bude představen skladatelův životopis, filosofie a jeho dílo. V praktické části bude analyzována skladba Rain Tree Sketch II – In Memoriam Olivier Messiaen –. The aim of this master’s thesis is to present the composer Toru Takemitsu, the composer of Japanese classical music and to understand connection between analyzed music, composer’s life and his philosophy. Thesis consists of six parts. Namely introduction, biography, musical works, characteristics of compositions, musical analysis and conclusion. Musical analysis will be performed on his composition called Rain Tree Sketch II – In Memoriam Olivier Messiaen –. Keywords: klavírní tvorba; hudební analýza Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Toru Takemitsu: Rain Tree Sketch II: Analýza skladby pro klavír

Cíl mé diplomové práce je představit japonského skladatele Toru Takemitsu, skladatele japonské vážné hudby a pochopit vztahy analyzované skladby, skladatelova života a jeho filosofie. Práce se bude ...

Kono, Shoko; MALÝ, František; WEISER, Helena
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Estetika astronomickej fotografie
Karčáková, Ineza; DVOŘÁK, Tomáš; LEDVINA, Josef
2018 - Czech
Diplomovou prácou sa primárne venujem skúmaniu súčasnej estetiky astronomickej fotografie. Pod pojmom astronomická fotografia rozumieme dve rozdielne, ale zároveň na sebe závislé skutočnosti. Termínom je jednak zastrešené pole vedeckých obrazov astronomického výskumu, ktoré sú primárne určené pre užšiu skupinu odborne vzdelaných pozorovateľov, na druhej strane, však termínom sledujeme aj obrazy planét, hviezd či hmlovín, s ktorými sa bežne stretáva v médiách široká laická verejnosť. Tieto obrazy na nás pôsobia ako dôveryhodné fotografie, ale v skutočnosti sú to prvotné kvantitatívne údaje pracne prevedené do vizuálnych scén, v súlade s konvenciami fotografickej estetiky. K estetizácii obrazov dochádzalo už v dobe, kedy astrofotografia pracovala primárne s fotografickými doskami. Nové spôsoby detekcie a vizuálneho zobrazenia, ktoré spoliehajú na digitálne spracovanie údajov a digitálne spracovanie obrazu, transformujú tieto tradičné postupy a techniky. Zároveň na nich ale v mnohom nadväzujú: pokračujú v budovaní špecifickej estetiky astronomickej fotografie. The diploma thesis is primarily devoted to the study of contemporary aesthetics of astronomical photography. The term astronomical photography means two different, but at the same time dependent facts. The term is covering a field of scientific images of astronomical research, which is primarily intended for a narrower group of professionally trained observers, but on the other hand, we also look at the images of planets, stars and nebulae commonly encountered by the broad lay public in the media. These images act as trusted photographs, but in fact, the initial quantitative data is practically transferred to visual scenes in accordance with the conventions of photographic aesthetics. Image aesthetization was taking place at a time when astrophotography worked primarily with photo plates. New ways of detecting and visualizing, relying on digital data processing and digital image processing, transform these traditional techniques and techniques, but at the same time they continue to do so: they continue building the specific aesthetics of astronomical photography. Keywords: teorie fotografie; estetika fotografie; astrofotografie; astronomické dalekohledy Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Estetika astronomickej fotografie

Diplomovou prácou sa primárne venujem skúmaniu súčasnej estetiky astronomickej fotografie. Pod pojmom astronomická fotografia rozumieme dve rozdielne, ale zároveň na sebe závislé skutočnosti. ...

Karčáková, Ineza; DVOŘÁK, Tomáš; LEDVINA, Josef
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Netradiční výuka hry na housle
Němcová, Lenka; UNTERMŰLLER, Karel; PĚRUŠKA, Jan
2018 - Czech
Magisterská práce se zabývá alternativními a netradičními metodami hry na housle, určené především pro malé děti. Magisterská práce popisuje filosofii, historii a užití těchto metod. Metoda Shinichiho Suzukiho Talent Education, metoda bratrů Szilvay Colourstring, Violin.nu – švédská metoda. Obsahuje dotazník učitelů, žáků a rodičů, a jeho závěrečné vyhodnocení. The master's thesis deals with alternative and non-traditional methods of violin playing especially for young children. The master's thesis describes the philosophy, history and use of these methods. Shinichi's Suzuki Talent Education Method, Szilvay Colourstring Brothers Method, Violin.nu - Swedish Method. It contains questionnaire for teachers, pupils and parents, and its final evaluation. Keywords: Talent Education; metodika výuky Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Netradiční výuka hry na housle

Magisterská práce se zabývá alternativními a netradičními metodami hry na housle, určené především pro malé děti. Magisterská práce popisuje filosofii, historii a užití těchto metod. Metoda ...

Němcová, Lenka; UNTERMŰLLER, Karel; PĚRUŠKA, Jan
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Ľudovosť v tvorbe Eugena Suchoňa
Pechočiak, Adam; MALÝ, Lubomír; UNTERMŰLLER, Karel
2018 - Czech
Táto práca pojednáva o súvislostiach tvorby Eugena Suchoňa, konkrétne o jeho inšpiračnom vzťahu k ľudovej etnickej hudbe Slovenska. Mojím zámerom bolo porovnať konkrétne kompozičné prístupy, v ktorých autor kombinuje tradíciu západoeurópskej avantgardy so štýlovosťou slovenskej ľudovej piesne. V tomto ohľade sa môžeme stretnúť s ojedinelým prístupom koncipácie nie len slovenskej národnej opery, ale aj s osobitým štýlom Eugena Suchoňa, v ktorom má ľudová pieseň tematickú úlohu. Práca pojednáva o operách Eugena Suchoňa, v ktorých etabloval slovenskú národnú hudbu, o čom svedčí aj kategorizácia opery Krútňava za národnú slovenskú operu. Presahy týchto súvislostí sa môžu nakoniec pretaviť v súčasnom hudobnom živote ako nové inšpirácie pre mladšiu generáciu skladateľov. This work looks into the context of Eugen Suchoň's works, namely the inspirational relation to the folk ethnic music of Slovakia. My intention was to compare specific compositional approaches in which the author combines the tradition of Western European avant-garde with the style of the Slovak folk song. In this respect, we can see a unique approach to the concept of the Slovak National Opera but also the special style of Eugene Suchoň, in which the folk song has a thematic role. The work deals with Eugen Suchoň's operas, in which he established Slovak national music, which is proven by the categorization of the opera Krútňava as a national Slovak opera. These contexts can eventually transform into new inspiration for the current generation of composers. Keywords: slovenská opera; opera Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Ľudovosť v tvorbe Eugena Suchoňa

Táto práca pojednáva o súvislostiach tvorby Eugena Suchoňa, konkrétne o jeho inšpiračnom vzťahu k ľudovej etnickej hudbe Slovenska. Mojím zámerom bolo porovnať konkrétne kompozičné prístupy, v ...

Pechočiak, Adam; MALÝ, Lubomír; UNTERMŰLLER, Karel
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Stanislav Sucharda – fotografie a socha
Šemíková, Petra; DVOŘÁK, Tomáš; LEDVINA, Josef
2018 - Czech
Tato práce se zabývá fotografickým archivem sochaře Stanislava Suchardy (1866-1916). Stanislav Sucharda patřil k vůdčím osobám počátku moderní českého sochařství. Cílem práce je provést průzkum a analýzu části soukromého fondu týkajícího se fotografických reprodukcí Suchardovy sochařské práce a děl. Sbírka vykazuje široký záběr, co se týká fotografických technik a materiálů. Čítá, jak skleněné negativy, tak negativy plastové, z fotografických pozitivních technik je přítomna albuminová fotografie, kolódiódiová fotografie i rozličné typy stříbroželatinových fotografií. Na negativech i pozitivech jsou patrné druhotné zásahy. Objevují se zde laky, orámování, retuše, vykrývání či fotokoláže. Fotografická sbírka není dle nějakého kódu tříděna, negativy jsou částečně tříděny dle jednotlivých soch. Snahou bude najít propojení snímků se sochařskými modely ze sbírky. Na základě určení, za jakým účelem byly fotografie pořízeny by měla vzniknout mozaika práce Stanislava Suchardy s fotografiemi. Dále bude tato fotografická sbírka porovnána s archivy v uměleckých institucích, majících ve svých fondech fotografie spojené se Stanislavem Suchardou. Na základě bádání bude potvrzena či vyvrácena teze, že část snímků v dnešním soukromém vlastnictví Nadace Stanislava Suchardy využíval sochař čistě jen pro své tvůrčí činnosti a nebyly předmětem reprezentace jeho práce. Následně bude stěžejním výstupem nastínění role fotografií při Suchardově sochařské tvorbě a potvrzení, zda Stanislav Sucharda sám fotografoval. Při zkoumání možností tvorby Stanislava Suchardy a jeho spolupráce s fotografiemi bude použit přístup komparace s fotografickou sbírkou Augusta Rodina, který byl Suchardův přítel. This work focuses on a photographic archive of a czech sculptor Stanislav Sucharda (1866-1916). Stanislav Sucharda was one of the leaders of modern Czech sculpture. The aim of the work is to investigate and analyze a part of the private fund related to photographic reproductions of Sucharda's sculptures and work. The collection shows a wide range of photographic techniques and materials. Counting both glass negatives and plastic negatives, photographic positive techniques including albumen prints, colloid prints and various types of silver-gelatin prints. On negatives and positives there are secondary interventions. There are framing, varnish, retouching or photocollages. The photo collection is not classified according to any code, chronological or thematic distribution is missing. The aim will be trying to find links between sculpture models and photographs. Determining the purpose for which the photographs were taken should create a mosaic of Stanislav Sucharda's work with photographs. I would like to compare this archive with archives in art institutions, which have photographs associated with Stanislav Sucharda in their funds. On the basis of the research, the thesis will be confirmed or refuted that this part of the private-owned photographical collection of the Stanislav Sucharda's Foundation was used by the sculptor purely for his creative activities and were not the representations of his work. Consequently, the key role of photographing Sucharda's sculpture and the confirmation of whether Stanislav Sucharda himself photographed will be the key outline. In exploring the possibilities of Stanislav Sucharda's work and his co-operation with photographs, I will use the approach of comparison with Auguste Rodin's photographic collection, who was Sucharda's friend. Keywords: fotografie soch; sochaři; dějiny fotografie; sochařství; 90. léta 19. století; 10. léta 20. století; Sucharda, Stanislav, 1866-1916; Rodin, Auguste, 1840-1917 Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Stanislav Sucharda – fotografie a socha

Tato práce se zabývá fotografickým archivem sochaře Stanislava Suchardy (1866-1916). Stanislav Sucharda patřil k vůdčím osobám počátku moderní českého sochařství. Cílem práce je provést průzkum a ...

Šemíková, Petra; DVOŘÁK, Tomáš; LEDVINA, Josef
Akademie múzických umění v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases