Number of found documents: 16558
Published from to

Vliv hlaváče černoústého (Neogobius melanostomus) na potravní řetězec řeky Ploučnice
STANĚK, Pavel
2024 - Czech
Biologické invaze jsou významným spouštěčem změn v daném ekosystému. Vlivem přítomnosti invazivního druhu může dojít ke změnám v potravní síti původního společenstva, což má za následek změnu celého zasaženého ekosystému a enviromentální a ekonomické dopady. Tato práce byla zaměřena na výzkum vlivu nepůvodního hlaváče černoústého na společenstvo řeky Ploučnice. Hlaváč černoústý je na území ČR poměrně novým druhem, kdy k jeho zavlečení došlo nejpozději v roce 2015. Hlavními cíli této práce byly porovnat vliv hlaváče černoústého na potravní řetězec a společenstvo lokalit řeky Ploučnice, přičemž byla sledována: 1/ potravní preference hlaváče černoústého, 2/ jeho kompetice s vrankou obecnou (Cottus gobio, L 1758) jakožto významným a chráněným druhem, vyskytující se v dané lokalitě, který má podobní habitatové a potravní nároky, 3/ specializaci dravých druhů ryb které se na lokalitách vyskytují na hlaváče černoústého jako potravní zdroj. Pro zjištění těchto cílů byla vybrána řeka Ploučnice, jejíž spodní část vlévající se do řeky Labe je invadovaná hlaváčem černoústým, nicméně díky příčným bariérám jsou horní části řeky Ploučnice zatím bez zaznamenaného výskytu hlaváče černoústého. V této práci byly zkoumány čtyři lokality, dvě s přítomností a dvě bez přítomnosti hlaváče černoústého. Pro zjištění stanovených cílů byly na všech lokalitách vzorkovány veškeré detekované složky potravního řetězce. Výsledky byly vyhodnocovány za pomocí využití analýzy stabilních izotopů uhlíku a dusíku s následným využitím bayesovských modelů. V lokalitách s přítomnostní hlaváče černoústého byl tento druh nejvíce abundantní ve srovnání s ostatními druhy. Výsledky naznačují že hlaváč černoústý je potravní generalista, který preferuje snadno dostupný a abundantní zdroj potravy. Při analýze potravních zdrojů byla zjištěna podobnost preferované stravy mezi hlaváčem černoústým a vrankou obecnou, což naznačuje možnou přítomnost potravní kompetice. Při porovnání trofických nik byl zjištěn zvýšený překryv nik mezi některými ontogenetickými stádii vranky obecné a hlaváče černoústého, který místy dosahoval až 67,8 %. Dalším zjištěním bylo zvýšení překryvu trofických nik jednotlivých ontogenetických stádií vranky obecné v přítomnosti hlaváče černoústého. Při analýze potravy dravých druhů ryb pak nebyla prokázána výrazná potravní preference hlaváče černoústého v potravě analyzovaných druhů. Tato práce potvrdila že hlaváč černoústý je významem konzumentem, kompetitor i kořist pro některé predátorní druhy ryb našich vod. Biological invasions are prominent factor affecting changes in invaded ecosystems. Invasive species can alter in food web of the indigenous community, which leads to changes in the community through ecological and economic effects. This work was focused on the effect of the Round goby (Neogobius melanostomus, Pallas 1814) food web of river Ploučnice. Round goby was first recorded recently in the Czech Republic (2015). Thus, it can still be considered a young invader into Czech inland waters. The main goals of this thesis were: I) to reveal Round goby food source preferences, II) to Competition between Round goby and European bullhead (Cottus gobio, L 1758), as this species is a native endangered species present at this locality. III) Possible preferences of Round goby as a putative food source of predatory fishes in sampled localities. For this purpose, River Ploučnice has been chosen. River Ploučnice flows into Elbe River, which is fully invaded by Round goby. Thus, the bottom part of the Ploučnice River is invaded by Round goby as well. However, thanks to the presence of migratory barriers between localities, Round goby has not yet been detected in localities upstream. To reveal mention goals all biota units in all localities were sampled. Later, stable isotope analysis (carbon and nitrogen) followed by Bayesian models were employed. In general, results suggest that this species had the highest abundance among other species in localities with an established Round goby population. In addition, results reveal Round goby as a true generalist regarding food source preferences. Comparing trophic niche width and overlap showed a significant overlap between some of the ontogenetic groups of round goby and European bullhead, reaching up to 67,8 %. Also, increased niche overlap between ontogenetic stages of European bullhead was observed when Round goby was present, in comparison to localities without the presence of Round goby. Additionally, predatory fish food preferences showed no specialization on round goby as a food source, although round goby was part of their diets. In conclusion, this was found round gobyas a consumer, competitor, and even as a food source for predatory fishes. Keywords: hlaváč černoústý; vranka obecná; invazní druhy; stabilní izotopy; Round goby; European bullhead; invasive species; stable isotopes Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv hlaváče černoústého (Neogobius melanostomus) na potravní řetězec řeky Ploučnice

Biologické invaze jsou významným spouštěčem změn v daném ekosystému. Vlivem přítomnosti invazivního druhu může dojít ke změnám v potravní síti původního společenstva, což má za následek změnu celého ...

STANĚK, Pavel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Hodnocení finančního zdraví podniků zapojených v síti
ŠINDLEROVÁ, Sandra
2024 - Czech
Tato diplomová práce analyzuje mezipodnikovou síť, přičemž se zaměřuje na finanční analýzu jednotlivých entit této sítě a detailní studii finančního zdraví podniků, které ji tvoří. Teoretická část nejprve představuje metody a ukazatele v oblasti finanční analýzy. Následně je aplikována shluková analýza pro výzkum podobností mezi jednotlivými subjekty v síti a k vytvoření shluků, což přispívá k lepšímu porozumění struktury této sítě. Následně je vymezena síťová ekonomika a analýza struktury jádra a periferie. Praktická část je věnována vybrané podnikatelské síti a detailněji charakterizuje podniky této sítě. Zahrnuje především analýzu podnikatelské sítě s využitím vybraných predikčních modelů a finančních ukazatelů. Dále jsou výsledky predikčních modelů použity k další analýze s využitím shlukové analýzy. Na závěr této práce budou dosažené výsledky sumarizovány a postupně vyhodnoceny. V poslední části této práce jsou formulována konkrétní doporučení na základě výsledků této práce a je zde stanoven závěr této práce, vyplývající z provedené analýzy. This thesis analyzes an inter-business network, focusing on the financial analysis of the individual entities of this network and a detailed study of the financial health of the companies of which it is made of. At first, the theoretical presents methods and indicators in the field of financial analysis. Subsequently, cluster analysis is applied to research similarities between individual entities in the network and to create clusters, which contributes to a better understanding of the structure of this network. Subsequently, the network economics and the analysis of the structure of the core and periphery are defined. The practical part is devoted to a selected business network and characterizes the businesses of this network in more detail. It mainly includes the analysis of the business network using selected prediction models and financial indicators. Furthermore, the results of the prediction models are used for further analysis using cluster analysis. At the end of this work, the achieved results will be summarized and gradually evaluated. In the last part of this work, specific recommendations are formulated based on the results of this work and the conclusion of this work, resulting from the performed analysis, is determined here. Keywords: finanční zdraví; síťová ekonomika; ukazatele finanční analýzy; síťové vztahy; financial health; network economy; indicators of financial analysis; network relationships Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Hodnocení finančního zdraví podniků zapojených v síti

Tato diplomová práce analyzuje mezipodnikovou síť, přičemž se zaměřuje na finanční analýzu jednotlivých entit této sítě a detailní studii finančního zdraví podniků, které ji tvoří. Teoretická část ...

ŠINDLEROVÁ, Sandra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Management hojení chronických ran u pacientů po chirurgickém zákroku
ŠKORNIČKA, Matěj
2024 - Czech
Teoretická část diplomové práce předkládá definici pojmu chronická rána a její specifikaci po chirurgickém zákroku. Druhá část je zaměřena na faktory, které podporují její vznik a hojení. Třetí část představuje aspekty spojené s interakcí s pacientem a managementem hojení chronických ran. Dále se zde objevují inovace v hojení chronických ran. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaké používají sestry hodnotící metody na posouzení ran a zmapovat, jak samotnou péči o pacienta s chronickou ranou po chirurgickém zákroku realizují. Snahou bylo zjistit maximum aspektů a následně získat odpovědi na výzkumné otázky. Empirická část je zpracována kvalitativním výzkumným šetřením technikou polostrukturovaného rozhovoru a nezúčastněného pozorování na chirurgických odděleních. Rozhovor poskytlo 11 informantů z různých krajů a různých oddělení a dále bylo učiněno 6 pozorování. Výsledky přinesly zjištění, že jednou z nevýznamnějších využívaných metod jsou jejich smysly, hodnotící pomůcky nebo škály a fotodokumentace. Sestry rády tyto metody využívají. Edukace a profesionální asertivní komunikace je podle sester nedílnou součástí procesu při hojení rány. Podpůrnými metodami v léčbě rány je pravidelný debriedment a využití nynějších metod, jež zahrnují vlhké hojení a podtlakové metody. Z výsledků lze usoudit, že sestry rády používají nové metody a techniky, ovšem vše záleží na ordinaci ošetřujícího lékaře. Důležitým aspektem, který sestry zmiňují, je spolupráce mezi zdravotnickými obory. The theoretical part of the thesis presents the definition of the term chronic wound and its specification after surgery. The second part is focused on the factors that support its formation and healing. The third section presents aspects related to patient interaction and management of chronic wound healing. In addition, there are innovations in the healing of chronic wounds. The aim of the diploma thesis was to find out what assessment methods nurses use to assess wounds and map how they implement the care of a patient with a chronic wound after surgery. The effort was to find out the maximum aspects and then get answers to the research questions. The empirical part is processed by qualitative research using the technique of semi-structured interviews and non-participant observation in surgical departments. The interview was given by 11 informants from different regions and different departments, and 6 observations were also made. The results revealed that one of the most important methods used is their senses, evaluation tools or scales and photo documentation. Nurses like to use these methods. According to the nurses, education and professional assertive communication is an integral part of the wound healing process. Supporting methods in the treatment of the wound are regular debridement and the use of current methods, which include moist healing and negative pressure methods. From the results, it can be concluded that nurses like to use new methods and techniques, but everything depends on the doctor's office. An important aspect that the nurses mention is the cooperation between health professions. Keywords: management; hojení ran; chronická rána; chirurgický zákrok; moderní metody; management; wound healing; chronic wound; surgery; modern methods Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Management hojení chronických ran u pacientů po chirurgickém zákroku

Teoretická část diplomové práce předkládá definici pojmu chronická rána a její specifikaci po chirurgickém zákroku. Druhá část je zaměřena na faktory, které podporují její vznik a hojení. Třetí část ...

ŠKORNIČKA, Matěj
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Slovotvorné postupy u současných francouzských neologismů
SOUKENÍKOVÁ, Michaela
2024 - Czech
Předkládaná diplomová práce si klade za cíl excerpovat vzorek současných neologismů a ty následně analyzovat. Teoretická část práce seznamuje se slovotvornými postupy ve francouzštině, které jsou následně v praktické části aplikovány na excerpovaný vzorek z platformy Néoveille a dále analyzovány s pomocí jazykového korpusu, webu a umělé inteligence. The present thesis aims to excerpt a sample of contemporary neologisms and then analyse them. The theoretical part introduces word-formation patterns used in French, which are then applied in the practical part to the excerpted sample from the Néoveille platform and further analysed with the help of a linguistic corpus, the web and artificial intelligence. Keywords: lexikologie; korpus; neologismus; slovotvorba; analýza; lexicology; corpus; neologism; word-formation; analysis Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Slovotvorné postupy u současných francouzských neologismů

Předkládaná diplomová práce si klade za cíl excerpovat vzorek současných neologismů a ty následně analyzovat. Teoretická část práce seznamuje se slovotvornými postupy ve francouzštině, které jsou ...

SOUKENÍKOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Screening sarkopenie u hospitalizovaných pacientů na standardním oddělení nemocnice
VÁCLAVÍKOVÁ, Monika
2024 - Czech
Tato diplomová práce je zaměřená na zmapování znalostí sester v oblasti sarkopenie a popsání současného stavu využívání screeningových nástrojů pro její identifikaci v praxi. Na základě stanovených cílů byly definovány dvě výzkumné otázky, které zní: "Jaké znalosti mají sestry v oblasti sarkopenie?" a "Jaké screeningové metody sestry využívají?" Dále byly stanoveny dvě hypotézy zaměřené na znalosti sester. H1: Znalosti sester v oblasti sarkopenie se liší v souvislosti s oddělením, na kterém pracují. H2: Znalosti sester v oblasti sarkopenie se liší v souvislosti s délkou jejich praxe. V průběhu analýzy dat byly formulovány další hypotézy, které umožnily lepší porozumění zkoumané problematice. Empirická část práce kombinovala smíšenou výzkumnou strategii s využitím polostrukturovaných rozhovorů a nestandardizovaných dotazníků. Kvalitativního šetření se účastnilo pět sester a jedna lékařka. Do kvantitativního výzkumu se zapojilo 179 sester z různých oddělení. Výsledky ukázaly nedostatečné znalosti sester o sarkopenii, což potvrdilo kvalitativní i kvantitativní šetření. Také jsme zjistili minimální využití hodnoticích nástrojů sarkopenie v praxi. Výsledky šetření statisticky potvrdily vztah mezi znalostmi sester a jejich postojem k hodnoticím nástrojům, mezi délkou praxe sester a preferencí klinického pozorování místo hodnoticích nástrojů a rozdíl mezi postojem sester v souvislosti s typem oddělení. Dále byl nalezen vztah mezi věkem respondentů a reakcí na výsledky hodnoticích nástrojů. Zastoupení používaných hodnoticích nástrojů bylo na všech odděleních stejné. Výsledky výzkumného šetření odhalily slabé stránky ve znalostech sester a nedostatečné využití screeningových metod sarkopenie v praxi. Na základě výsledků výzkumu je zřejmé, že je zapotřebí zlepšit znalosti sester v oblasti sarkopenie, zejména na odděleních s vysokým výskytem pacientů trpících touto chorobou. Je také důležité školit zdravotníky a zajistit, aby screeningové metody byly aktivně zavedeny do praxe. This thesis aims to map nurses' knowledge of sarcopenia and describe the current utilization of screening tools for its identification in practice. Two research questions were formulated: "What knowledge do nurses possess regarding sarcopenia?" and "What screening methods do nurses employ?" Furthermore, two hypotheses were formulated: H1: Nurses' knowledge in the field of sarcopenia varies depending on the department they work in. H2: Nurses' knowledge in the field of sarcopenia varies depending on the length of their practice. Additional hypotheses were formulated during the data analysis, allowing for a better understanding of the research issue. The empirical part of the thesis combined a mixed research strategy using semi- structured interviews and non-standardized questionnaires. Five nurses and one physician participated in the qualitative survey, while 179 nurses from various departments were involved in the quantitative research. The results showed insufficient knowledge of nurses about sarcopenia, which was confirmed in both qualitative and quantitative surveys. Minimal utilization of sarcopenia assessment tools in practice was also identified. Statistical analysis confirmed relationships between nurses' knowledge and their attitudes toward assessment tools, as well as between length of practice and preference for clinical observation over assessment tools. Age of respondents was found to correlate with reactions to assessment tool results. Representation of assessment tools used was consistent across all departments. The research survey results revealed weaknesses in nurses' knowledge and insufficient utilization of sarcopenia screening methods in practice. Based on the research findings, it is evident that improving nurses' knowledge in the field of sarcopenia, especially in departments with a high prevalence of patients suffering from this condition, is necessary. It is also important to train healthcare professionals and ensure that screening methods are actively implemented in practice. Keywords: screening; sarkopenie. ošetřovatelství; sestra; hospitalizace; pacient; standardní oddělení; screening; sarcopenia; nursing care; nurse; hospitalization; patient; standard ward Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Screening sarkopenie u hospitalizovaných pacientů na standardním oddělení nemocnice

Tato diplomová práce je zaměřená na zmapování znalostí sester v oblasti sarkopenie a popsání současného stavu využívání screeningových nástrojů pro její identifikaci v praxi. Na základě stanovených ...

VÁCLAVÍKOVÁ, Monika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Uvědomění, znalosti a dovednosti potřebné k poskytování kulturně kompetentní péče
NOVOTNÁ, Štěpánka
2024 - Czech
Úvod: Migrace obyvatel je v současné době stále aktuální. Sestry pracující u praktických lékařů by se měly celoživotně vzdělávat v oblasti kulturní kompetence. Každá sestra by měla mít kulturní znalosti, postoje a dovednosti, aby mohla ošetřovat různé minority. Cílem diplomové práce bylo zjistit úroveň kulturních kompetencí nelékařských zdravotnických pracovníků pracujících u praktických lékařů. Metodika: Výzkumné šetření probíhalo pomocí kvantitativní metody v ordinacích praktického lékaře, která byla součástí výzkumného grantového projektu GAJU číslo 046/2021/S. Výzkum probíhal od května do listopadu 2022. Byly osloveny sestry ze tří krajů. Výsledky byly zjišťovány pomocí anonymního dotazníku, který se skládal z nestandardizované a standardizované části. Obsahoval celkem 79 otázek. Dotazník zjišťoval, jaké mají sestry kulturní znalosti, citlivost, dovednosti a zda si toto všechno uvědomují. Výsledky: Výzkumný soubor byl tvořen 120 respondenty. Z výsledků výzkumu je zřejmé, že sestry v ordinacích praktického lékaře poskytují kulturně kompetentní péči. Byly odhaleny nedostatky práce sester, kterými jsou komunikační bariéra a tlumočnický vztah s daným zařízením. Sestry mají kulturní znalosti, kulturní dovednosti a jsou kulturně citlivé. Uvědomují si, že kulturní kompetence jsou neustálým procesem a měly by se i nadále v této oblasti kontinuálně vzdělávat. Bylo zjištěno, že nemají negativní postoje vůči pacientům z jiných kultur. Závěr: Diplomová práce poskytuje komplexní pohled na multikulturní ošetřovatelství v ordinacích praktických lékařů. Na základě výsledků diplomové práce bude vytvořen článek do časopisu, který bude přínosný pro nelékařský zdravotnický personál i laickou veřejnost. Introduction: Population migration is still a topical issue today. Nurses working in general practitioners surgeries should receive lifelong training in cultural competence. Every nurse should have cultural knowledge, attitudes and skills to be able to treat different minorities. The aim of this thesis is to determine the level of cultural competence of non-medical health care workers working in general practitioners surgeries. Methodology: The research investigation was conducted using a quantitative method in general practitioner's offices as part of a GAJU research grant project number 046/2021/S. The research was being conducted from May to November 2022. Nurses from three regions were contacted. The results were collected using an anonymous questionnaire, which consisted of a non-standardized and a standardized part. It contained a total of 79 questions. The questionnaire looked into the nurses cultural knowledge, sensitivity, skills and whether they were aware of all these. Results: The research group consisted of 120 respondents. From the research results, it is clear that nurses in general practitioners surgeries provide culturally competent care. Some flaws concerning nurses work were revealed, which are communication barrier and the interpretation relationship with the set institution. Nurses have cultural knowledge, cultural skills and are culturally sensitive. They realize that cultural competence is an ongoing process and they should be educated continually in this area. It was noted that they do not have negative attitudes towards patients from other cultures. Conclusion: This thesis provides a comprehensive view of multicultural nursing in general practitioners surgeries. Based on the results of the thesis, a journal article will be written that will be beneficial to non-medical health care personnel and also the general public. Keywords: Diversita; kulturní kompetence; model; multikulturní ošetřovatelství; praktický lékař; sestra; Diversity; cultural competence; model; multicultural nursing; general practitioner; nurse Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Uvědomění, znalosti a dovednosti potřebné k poskytování kulturně kompetentní péče

Úvod: Migrace obyvatel je v současné době stále aktuální. Sestry pracující u praktických lékařů by se měly celoživotně vzdělávat v oblasti kulturní kompetence. Každá sestra by měla mít kulturní ...

NOVOTNÁ, Štěpánka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Okruhy témat sledovaných ve výslechových protokolech tajných nekatolíků z Pelhřimovska z konce předtoleranční doby
DIEPOLDOVÁ, Zuzana
2024 - Czech
Předložená diplomová práce se zabývá zkoumáním okruhů témat, jež byla sledována a projednávána během výslechů s tajnými nekatolíky v předtoleranční době, tj. roku 1779 a později, u Hrdelního soudu v Pelhřimově, za pomoci písemně dochovaných výslechových protokolů, které jsou uloženy ve Státním okresním archivu Pelhřimov, a konkrétně se nacházejí ve fondu Archiv města Pelhřimov. Práce tak navazuje na předchozí bakalářskou práci autorky, v níž jsou vybrané výslechové protokoly z téhož archivu editovány, a doplňuje ji o nové poznatky a přesnější interpretace. Práce zpracovává šest nejčastěji vyskytujících se témat probíraných při vyslýchání osob podezřelých z tajného nekatolictví, přičemž je každému motivu věnována samostatná část textu. První kapitola je zaměřena na osobní údaje vyslýchaných, které byly vždy zaznamenány na začátku výslechu, a na popisy charakteristických rysů osob. V druhé kapitole je pohled namířen na osobní prožívání víry pronásledovaných nekatolíků a na to, jaké panovaly rozdíly ve věrouce mezi nimi a katolíky. Třetí kapitola se věnuje tématu úředního zacházení a procesu vyšetřování, stejně jako i případnými tresty usvědčených viníků. Vzájemnou sítí kontaktů mezi nekatolíky z domácího či zahraničního prostředí se zabývá čtvrtá kapitola. Dále v páté kapitole je rozebrána problematika zakázaných nekatolických knih, jejich významný vliv na nekatolíky a pokusy katolické církve o jejich odstranění. Poslední šestá kapitola se zaměřuje na společensky měnící se roli a postavení žen z převážně venkovského prostředí, jež jsou zmíněny v protokolech. Pro názorné příklady jsou uvedeny v kapitolách ukázky přepsaných úryvků z protokolů. This handed diploma thesis is devoted to ranges of topics discussed during interrogations of secret non-Catholics in pre-tolerance period in 1779 at the municipal court in Pelhřimov based on the written preserved interrogations protocols, which are deposited in Státní okresní archiv Pelhřimov and are specifically situated in archive's fund Archiv města Pelhřimov. This research adds and builds on the author's previous bachelor thesis, in which the selected interrogations protocols were edited. In this study the six most frequently occurring topics talked over during interrogations of suspected individuals of non-Catholicism are processed, whereas a separate part of the text is devoted to each subject. The first chapter focuses on the personal data of the interrogated ones, which were registered at the beginning of the questioning, and descriptions of characteristic features. In the second chapter the focus is concentrated on persecuted people's personals experience of faith and also on what were the main differences in religious education between them and the Catholics. The third chapter is devoted to the issue of the official treatment and process of investigation as well as possible punishments for convicted perpetrators. The mutual network of contacts between non-Catholics from the domestic or foreign surroundings is dealt with in the fourth chapter. In the fifth chapter the issue of forbidden non-Catholics books is analysed, also their influence on the non-Catholics and elimination attempt from the Roman Catholic Church's side. The sixth chapter is studying socially changing role and position of women predominantly from a rural background mentioned in interrogation protocols. For illustration, there are transcribed excerpts from studied protocols, which are presented in each of these chapters. Keywords: tajní nekatolíci; výslechové protokoly; vyšetřování; náboženství; víra; zakázaná literatura; protireformace; rekatolizace; secret non-Catholics; interrogation protocols; investigations; religion; faith; forbidden books; Counter-Reformation; recatholicization Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Okruhy témat sledovaných ve výslechových protokolech tajných nekatolíků z Pelhřimovska z konce předtoleranční doby

Předložená diplomová práce se zabývá zkoumáním okruhů témat, jež byla sledována a projednávána během výslechů s tajnými nekatolíky v předtoleranční době, tj. roku 1779 a později, u Hrdelního soudu v ...

DIEPOLDOVÁ, Zuzana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Terapeutická komunikace v práci sestry
VLKOVÁ, Blanka
2024 - Czech
Teoretická východiska: Tato diplomová práce popisuje terapeutickou komunikaci v praxi a s ní spojené důležité prvky. Dále popisuje nejčastější a jednotlivé techniky terapeutické komunikace a je nastíněna problematika bariér v terapeutické komunikaci. Cíle práce: Diplomová práce si klade dva cíle: ZMAPOVAT UPLATŇOVÁNÍ TERAPEUTICKÉ KOMUNIKACE V KLINICKÉ PRAXI Z POHLEDU SESTER a ZMAPOVAT BARIÉRY PŘI UPLATŇOVÁNÍ TERAPEUTICKÉ KOMUNIKACE S PACIENTEM Z POHLEDU SESTER. V závislosti na těchto cílech byly zvoleny dvě výzkumné otázky: "Jaké techniky terapeutické komunikace jsou v klinické praxi sestrami uplatňovány?" a "Jaké bariéry sestry vnímají při uplatňování terapeutické komunikace v klinické praxi? Metodika: V empirické části této diplomové práce byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu. Byla zvolena metoda dotazování a technikou sběru dat byly zvoleny polostrukturované rozhovory se sestrami. Data byla analyzována pomocí programu Atlas.ti (2024), ve kterém byly vytvořeny 4 hlavní kategorie a 15 podkategorií. Výzkumný soubor tvořilo celkem 21 sester, které pracují na vybraných pracovištích. Výsledky: Po důkladné analýze rozhovorů bylo zjištěno, že sestry v praxi nejčastěji využívají techniky, kterými jsou empatie, vytváření důvěry a použití motivačního rozhovoru. Dále bylo také zjištěno, že ze zmiňovaných bariér tvoří nejčastější překážku v terapeutické komunikaci nedostatek času, rozpoložení a chování pacienta a jazyková bariéra. Závěr: Tato diplomová práce rozšiřuje přehled o využívání jednotlivých technik terapeutické komunikace a poskytuje náhled na bariéry terapeutické komunikace vnímané ze strany sester. Zároveň také poskytuje užitečné informace, které by mohly tvořit podklad pro vytvoření semináře v rámci celoživotního vzdělávání sester, či simulační výuku studentů ošetřovatelství. Theoretical basis: This diploma thesis describes therapeutic communication in practice and the important elements associated with it. Next, we will describe the most common and individual techniques of therapeutic communication and outline the issue of barriers in therapeutic communication. Goals of the thesis: The diploma thesis sets two goals: Mapping application of therapeutic communication in clinical practice from the nurses´point of view and mapping the barriers in the application of therapeutic communication with the patient from the nurses´point of view. Depending on these goals, two research questions were chosen: "What techniques of therapeutic communication are applied by nurses in clinical practice?" and "What barriers do nurses perceive when applying therapeutic communication in clinical practice?" Methodology: In the empirical part of this diploma thesis, the method of qualitative research was chosen. The interview method was chosen and semi-structured interviews with nurses were chosen as the data collection technique. The data was analysed using Atlas.ti, (2024), in which 4 main categories and 15 subcategories were created. The research group consisted of a total of 21 nurses at selected workplaces in internal medicine and surgery. Results: After a thorough analysis of the interviews, it was found that the techniques most often used by nurses in practice are empathy, building trust and the use of motivational interviewing. Furthermore, it was also found that of the mentioned barriers, the most common obstacle in therapeutic communication is the lack of time, the patient's mood and behaviour, and the language barrier. Conclusion: This thesis expands the overview of the use of individual techniques of therapeutic communication and provides an insight into the barriers of therapeutic communication perceived by nurses. At the same time, it also provides useful information that could form the basis for creating a seminar within the lifelong education of nurses. As part of the diploma thesis, an example scenario was created that could serve as a basis for simulation teaching of nursing students. Keywords: Sestra; terapeutická komunikace; praxe; ošetřovatelská péče; pacient; Nurse; therapeutic communication; practice; nursing care; patient Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Terapeutická komunikace v práci sestry

Teoretická východiska: Tato diplomová práce popisuje terapeutickou komunikaci v praxi a s ní spojené důležité prvky. Dále popisuje nejčastější a jednotlivé techniky terapeutické komunikace a je ...

VLKOVÁ, Blanka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Vyjadřování identity a emocí v denících Natashi Holme
NOVÁKOVÁ, Eliška
2024 - Czech
Tato diplomová práce se zaměřuje na zaznamenání způsobu, kterým Natasha Holme (pseudonym, nar. 1969) ve svých denících zachycovala své emoce a vyjadřovala svou - v té době se rozvíjející - identitu. Práce nabídne stručný vhled do lesbické historie, představí tendence, které se propisují i do díla samotné Natashi, a poté se bude soustředit na to, jak na stránkách deníků Natasha Holme prozkoumává jednotlivé stránky své krystalizující identity. Cílem této práce je prozkoumat její obsesivní touhu zachycovat každý detail jejího života a nastínit kontrast, který vzniká mezi jejím vnitřním světem, uvězněným v deskách jejích deníků, a mezi realitou, která vládla mimo tyto stránky. This thesis focuses on recording the manner in which Natasha Holme (pseudonym, born 1969) captured her emotions and expressed her - at that time developing - identity in her diaries. This thesis will offer a brief insight into lesbian history, it will introduce tendencies, which resonate in Natasha's own work, and then it will concentrate on how Natasha Holme explored various aspects of her crystalizing identity on the pages of her diaries. The aim of this thesis is to investigate her obsessive desire to capture every detail of her life and to outline the contrast that arises between her inner world, imprisoned within the pages of her diaries, and the reality that reigned outside these pages. Keywords: deníky; emoce; identita; sexualita; Natasha Holme; lesbická historie; diaries; emotions; identity; sexuality; Natasha Holme; lesbian history Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vyjadřování identity a emocí v denících Natashi Holme

Tato diplomová práce se zaměřuje na zaznamenání způsobu, kterým Natasha Holme (pseudonym, nar. 1969) ve svých denících zachycovala své emoce a vyjadřovala svou - v té době se rozvíjející - identitu. ...

NOVÁKOVÁ, Eliška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Monitorace v neurointenzivní péči
BAXA, Radim
2024 - Czech
Monitorace v neurointenzivní péči je jednou z důležitých částí péče o pacienta v kritickém stavu. Monitorace umožňuje sledování hodnot a parametrů kontinuálně, či intermitentně v průběhu času. Monitorace vyhodnocuje aktuální stav pacienta a upozorňuje na možné změny, které mohou nastat vývojem primárního postižení, a včasně varovat před rozvojem sekundárního postižení. Neuromonitorace je rozdělena na monitoraci invazivního a neinvazivního charakteru. Hlavními cíli předkládané práce bylo zjistit znalosti sester a zdravotnických záchranářů z prostředí anesteziologicko-resuscitačního oddělení v oblasti neuromonitorace. Zjistit, zda sestry a zdravotničtí záchranáři na anesteziologicko-resuscitačním oddělení znají postupy neuromonitorace. Posledním cílem bylo zjistit, zda jsou dodržovány doporučené postupy v rámci neuromonitorace v intenzivní péči. Empirická část práce byla provedena skrze kvantitativní výzkumné šetření s využitím nestandardizovaného dotazníku. Výzkum byl prováděn mezi sestrami a zdravotnickými záchranáři, kteří mají zkušenosti s neuromonitorací na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Analýze výsledků bylo podrobeno 158 úplných dotazníků. Na základě provedené statistické analýzy výsledků byla zjištěna souvislost mezi nejvyšším dosaženým vzděláním respondentů a mírou znalostí. Souvislost byla zjištěna i mezi délkou praxe respondentů a mírou znalostí. Naopak souvislost se neprokázala ve vztahu mezi věkem respondentů a mírou znalostí. Monitoring in neurointensive care is one of the important parts of caring for a patient in critical condition. Monitoring enables tracking of values and parameters continuously or intermittently over time. It evaluates the patient's current condition and draws attention to possible changes that may occur as a result of the development of a primary disability, and warns in time of the development of a secondary disability. Neuromonitoring is divided into invasive and non-invasive monitoring. The main goals of the presented work were to detect the knowledge of nurses and paramedics from the environment of the anesthesiology-resuscitation department in the field of neuromonitoring. To discover whether nurses and paramedics in the anesthesia-resuscitation department are familiar with neuromonitoring procedures. And the final goal was to find out whether the recommended procedures are followed in the framework of neuromonitoring in intensive care. The empirical part of the analysis was carried out through quantitative research using a non-standardized questionnaire. The research was conducted among nurses and paramedics who have experience with neuromonitoring in the anesthesia-resuscitation department. To the analysis were subjected 158 complete questionnaires. Based on the statistical analysis of the results, a connection was established between the respondents' highest level of education and the level of knowledge. A connection was also found between the respondents' length of experience and level of knowledge. On the contrary, the connection was not shown in the relationship between the age of the respondents and the level of knowledge. Keywords: Nervový systém; neuromonitorace; intenzivní péče; mikrodialýza; sestra; zdravotnický záchranář; Nervous system; neuromonitoring; intensive care; microdialysis; nurse; paramedic Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Monitorace v neurointenzivní péči

Monitorace v neurointenzivní péči je jednou z důležitých částí péče o pacienta v kritickém stavu. Monitorace umožňuje sledování hodnot a parametrů kontinuálně, či intermitentně v průběhu času. ...

BAXA, Radim
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases