Number of found documents: 15935
Published from to

Etická reflexe práce sociálního pracovníka s pečujícími osobami dětí s postižením
NĚMCOVÁ, Nicol
2023 - Czech
Diplomová práce s názvem Etická reflexe práce sociálního pracovníka s pečujícími osobami dětí s postižením nahlíží do vzájemné spolupráce a interakce obou osob při práci s cílem pomoci dítěti s postižením v sociální službě. Pečující osoba je většinou rodič nebo jiný zákonný zástupce, který se stará a pečuje o osobu s postižením či znevýhodněním. Z mých zkušeností na pozici sociální pracovnice je práce s pečujícími osobami někdy náročná a ráda bych tedy zmapovala postoje obou osob díky rozhovorům, ve kterých budu zjišťovat jejich potřeby buď za sebe samé, směrem k organizaci či k osobě, se kterou spolupracuje. Ráda bych zjistila konkrétní věci, jak pečujícím osobám více pomoci, jak je pochopit a nastavit díky tomu společně co nejlepší fungování dítěte v sociální službě. The thesis entitled Ethical reflection of social worker's work with carers of children with disabilities looks into the mutual cooperation and interaction of both persons when working to help a child with disabilities in social services. A carer is usually a parent or other legal guardian who cares for and looks after a person with a disability or disadvantage. From my experience as a social worker, working with caring persons is sometimes challenging and I would therefore like to map the attitudes of both persons through interviews in which I will identify their needs either for themselves, towards the organisation or towards the person they are working with. I would like to find out specific things, how to help the carers more, how to understand them and how to set up together the best possible functioning of the child in the social service. Keywords: sociální pracovník; pečující osoba; dítě s postižením; rodina; komunikace; sociální služby; spolupráce; Social worker; caring person; child with disabilities; family; comunication; social service; cooperation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Etická reflexe práce sociálního pracovníka s pečujícími osobami dětí s postižením

Diplomová práce s názvem Etická reflexe práce sociálního pracovníka s pečujícími osobami dětí s postižením nahlíží do vzájemné spolupráce a interakce obou osob při práci s cílem pomoci dítěti s ...

NĚMCOVÁ, Nicol
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Kvalita života dítěte se vzácným kožním onemocněním
KOUBOVÁ, Michaela
2023 - Czech
Diplomová práce se zabývá vzácným kožním onemocněním zvaným ichtyóza, která je pro většinu populace neznámá. Jedná se o vzácné genetické onemocnění, které se projevuje odlišným vzhledem pokožky a špatnou termoregulací těla. Cílem práce je zmapovat specifika života dětí s tímto onemocněním a poukázat na aspekty kvality života dětí s touto diagnózou a jejich rodin. Teoretická část se zabývá historií, diagnostikou, popisem příznaků, příčinami vzniku i péčí o jedince s tímto onemocněním. Pro naplnění cílů praktické části diplomové práce byl zvolen kvalitativní výzkum v designu případové studie se zaměřením na popis komplexní péče a subjektivního vnímání kvality života oslovených jedinců s uvedeným onemocněním a jejich rodin. This diploma thesis deals with a rare skin condition called Ichthyosis which is, for the majority of the population, unknown. It is a rare genetic disease that is manifested via a different skin look and a bad bodily thermoregulation. The aim of this thesis is to map out the specific needs in the lives of children suffering from this disease and to point out the aspects of life quality for children thus diagnosed and their families, too. The theoretical part deals with the history, diagnosis, symptom description, the causes of origin as well as care for an individual suffering from this illness. To fulfil the aims of the practical part qualitative research was chosen in the design of a case study focused on a description of complex care and subjective understanding of quality of life in addressed individuals suffering from the given illness and their families. Keywords: vzácné onemocnění; kvalita života; kožní onemocnění; ichtyóza; komplexní péče; specifika vzdělávání; Rare Condition; Quality of Life; Skin Disease; Ichthyosis; Complex Care; Specifications of Education. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Kvalita života dítěte se vzácným kožním onemocněním

Diplomová práce se zabývá vzácným kožním onemocněním zvaným ichtyóza, která je pro většinu populace neznámá. Jedná se o vzácné genetické onemocnění, které se projevuje odlišným vzhledem pokožky a ...

KOUBOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v malotřídní škole
HROMADOVÁ, Barbora
2023 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v malotřídních školách. V teoretické části jsou nastíněny pojmy, které se s problematikou pojí, a to speciální vzdělávací potřeby, podpůrná opatření a jejich stupně, poradenský systém, charakteristika vybraných speciálních vzdělávacích potřeb a v závěru teoretické části je pozornost věnována malotřídním školám. Je zde uvedena základní charakteristika, historie malotřídních škol a jak je to s nimi v zahraničí a v neposlední řadě jsou zde představeny výhody a nevýhody malotřídních škol. Praktická část je věnována realizovanému kvalitativnímu výzkumu, jehož cílem bylo popsat, jaká jsou specifika přístupu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v malotřídních školách a jaké faktory hrají roli v podpoře těchto žáků. Pro výzkumné šetření byly vybrány dvě základní školy z Plzeňského kraje a jedna základní škola z Jihočeského kraje. Na těchto školách proběhlo pozorování výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Následně byl proveden polostrukturovaný rozhovor se třemi třídními učiteli. Sesbíraná data byla zanalyzována prostřednictvím tzv. otevřeného kódování. Z výzkumu vyplynulo, že malotřídní školy představují vhodné prostředí pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. The thesis deals with the issue of education of pupils with special educational needs in small class schools. In the theoretical part, the concepts related to the issue are outlined, namely special educational needs, support measures and their levels, counselling system, characteristics of selected special educational needs and in the conclusion of the theoretical part attention is paid to small class schools. The basic characteristics, the history of small class schools and how it is abroad and last but not least the advantages and disadvantages of small class schools are presented. The practical part is devoted to the qualitative research conducted to describe the specifics of the approach to pupils with special educational needs in small class schools and what factors play a role in supporting these pupils. Two primary schools from the Pilsen region and one primary school from the South Bohemia region were selected for the research investigation. Observations of teaching of pupils with special educational needs were carried out in these schools. Subsequently, a semi-structured interview was conducted with three class teachers. The collected data was analysed through open coding. The research revealed that small classroom schools represent a suitable environment for pupils with special educational needs. Keywords: malotřídní školy; neplně organizované školy; žáci prvního stupně základních škol; speciální vzdělávací potřeby; inkluzivní vzdělávání; small class schools; under-organized schools; primary school pupils; special educational needs; inklusive education Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v malotřídní škole

Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v malotřídních školách. V teoretické části jsou nastíněny pojmy, které se s problematikou pojí, a to ...

HROMADOVÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Zemědělská gramotnost (agricultural literacy) - sonda znalostí na prvním stupni základních škol
ROSOLOVÁ, Lea
2023 - Czech
Diplomová práce se zabývá znalostmi v oblasti zemědělské gramotnosti (v anglickém originále agricultural literacy) u žáků na 1. stupni základních škol. Téma práce bylo zvoleno z důvodu častého podceňování a odklonu od důležité problematiky provázané s praktickým životem, na kterou by se v českých školách měl klást větší důraz a pozornost. Termín zemědělská gramotnost není v českém prostředí ustálen. V rámcovém vzdělávacím programu (RVP ZV) se však některá témata okruhu zemědělských otázek dotýkají. Cílem diplomové práce bylo zjistit úroveň znalostí zemědělské gramotnosti žáků pátých ročníků základních škol. Literární část se věnuje vymezení a vysvětlení pojmu zemědělská gramotnost. Zabývá se problematickým aspektem nevzdělané společnosti na toto téma. Hledá kroky, které by mohly zvýšit nedostatečné povědomí dnešní populace. Snaží se odpovědět na otázku, jak naložit s neustále se rozrůstajícím obyvatelstvem. Věnuje se počátkům implementace zemědělských témat do procesu vyučování. Zmiňuje vzdělávací oblasti, do kterých české školství zahrnuje zemědělské otázky. Účelem literárního souhrnu bylo také poukázat a vyzdvihnout vzdělávací programy, které se podílejí na vzestupu informovanosti a zvyšují počet kvalitních zdrojů a materiálů vhodných pro výuku zemědělské gramotnosti. V závěru popisuje vhodné postupy, formy a prostředí, které podněcují žáky k většímu nadšení v rámci zemědělské problematiky. Praktická složka práce obsahuje metodiku dotazníkového šetření a elementární informace o respondentech. Proces tvorby vhodného dotazníku použitého k měření průzkumu a následný průběh měření je zaznamenám v následující kapitole. Celkové výsledky šetření jsou sepsány v závěrečné části práce. The master's thesis is occupied with agricultural literacy among pupils at primary schools. The topic of the thesis was chosen because of frequent underestimation, and diversion from important issues related to practical life that Czech schools should put more emphasis on and turn more attention to. The term agricultural literacy is not settled in the Czech Republic. However, in the Framework Educational Programme, some topics of agricultural issues are being touched upon. The aim of the thesis was to ascertain the level of knowledge of agricultural literacy among pupils in the fifth grade of primary schools. The literary section is devoted to the definition and explanation of the term agricultural literacy. It is concerned with the problematic attitude of an uneducated society to this subject. This part casts about for steps that could help to decrease the lack of awareness of the contemporary population. Thereafter, it is also trying to answer the question of how to deal with the constantly growing population. The beginnings of implementing agricultural topics into the teaching process are described as well. It mentions educational areas in which Czech education system includes agricultural issues. The purpose of the literary section was also to point out and highlight educational programmes that contribute to the rise of awareness, and increase the number of quality resources and materials suitable for teaching agricultural literacy. The appropriate procedures, forms and environments that encourage pupils to be more enthusiastic about diving into agricultural literacy are provided in the conclusion. The practical section of the thesis consists of the questionnaire survey methodology and elementary information about the respondents. The process of creating a suitable questionnaire, utilised to measure the survey, and the subsequent course of the measurement are elaborated in the following chapter. The overall results of the research are presented in the final part of the piece. Keywords: Zemědělská gramotnost; sonda znalostí; zemědělské komodity; primární stupeň vzdělávání; Agriculture literacy; knowledge probe agricultural commodity; educational programs; teaching methods Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Zemědělská gramotnost (agricultural literacy) - sonda znalostí na prvním stupni základních škol

Diplomová práce se zabývá znalostmi v oblasti zemědělské gramotnosti (v anglickém originále agricultural literacy) u žáků na 1. stupni základních škol. Téma práce bylo zvoleno z důvodu častého ...

ROSOLOVÁ, Lea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Fyzikální aspekty digitálního obrazu a detekce objektů aplikací konvolučních neuronových sítí
ŠTINDLOVÁ, Lucie
2023 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou počítačového vidění a porovnáním trénovaných deep learning modelů. V teoretické části je rozpracován podrobný přehled fyzikálních vlastností elektromagnetického záření viditelného spektra a principů záznamu digitálního snímku, včetně jeho vlastností. Následuje rešerše metod zpracování obrazu, kde jsou stručně charakterizovány konvenční metody a poté i konvoluční neuronové sítě. Praktická část je zaměřena na vytvoření vhodného datasetu s anotacemi, jenž je dále aplikován pro trénování vybraných modelů. Z hlediska zvolených vyhodnocovacíh metrik, a také na základě experimentálního stanovení vstupních parametrů pro trénování, je analyzována variabilita a přesnost získaných výsledků. The thesis is focused on computer vision and the comparison of trained deep learning models. In the theoretical part, a detailed overview of the physical properties of the visible electromagnetic spectrum and the principles of the digital image, including it, is processed. This is followed by a review of image processing methods, where conventional methods and then convolutional neural networks are briefly characterized. The practical part is focused on creating a suitable dataset with annotations, which is further applied for training selected models. The variability and accuracy of the obtained results is analyzed from the point of view of the selected evaluation metrics, as well as based on the experimental determination of input parameters for training. Keywords: Elektromagnetické záření; digitální obraz; zpracování obrazu; konvoluce; anotace dat; trénování neuronových sítí; Electromagnetic spectrum; digital image; image processing; convolution; data annotation; training neural networks Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Fyzikální aspekty digitálního obrazu a detekce objektů aplikací konvolučních neuronových sítí

Diplomová práce se zabývá problematikou počítačového vidění a porovnáním trénovaných deep learning modelů. V teoretické části je rozpracován podrobný přehled fyzikálních vlastností elektromagnetického ...

ŠTINDLOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Využití Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování speciálními pedagogy Jihočeského kraje
BERANOVÁ, Veronika
2023 - Czech
Diplomová práce se zabývá využitím Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování školními speciálními pedagogy, kteří působí na území Jihočeského kraje. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem využívají Feuersteinovu metodu instrumentálního obohacování oslovení speciální pedagogové. Výzkum byl proveden kvalitativním výzkumem prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů. Rozhovory byly vedeny s pěti speciálními pedagogy působícími na území Jihočeského kraje, kteří jsou proškoleni ve Feuersteinově metodě instrumentálního obohacování. Výsledky výzkumu jsou rozděleny do tří částí. První část se věnuje motivaci k vyškolení. Druhá část se zaměřuje na využívání Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování oslovenými speciálními pedagogy v praxi. Třetí a poslední část popisuje jejich pohled na proces školení v této metodě. Výsledky výzkumu ukazují, že Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování nachází své využití u oslovených speciálních pedagogů při práci s žáky s různými druhy speciálních vzdělávacích potřeb, kteří po její aplikaci dosahují znatelných pokroků. Výzkum může inspirovat další speciální pedagogy k vyškolení v této metodě. The thesis deals with the use of Feuerstein's Instrumental Enrichment by school special educators working in the South Bohemia region. The aim of the thesis is to find out how the Feuerstein's Instrumental Enrichment is used by the addressed special educators. The research was carried out by qualitative research through semi-structured interviews. The interviews were conducted with five special educators working in the South Bohemia region who are trained in the Feuerstein's Instrumental Enrichment. The results of the research are divided into three parts. The first part focuses on the motivation for training, the second part focuses on the use of the Feuerstein's Instrumental Enrichment by the interviewed special educators in practice, and the third and final part describes their perspective on the process of training in this method. The results of the research show that the Feuerstein's Instrumental Enrichment finds its use among the special educators interviewed when working with pupils with different types of special educational needs, who make noticeable progress after its application. The research may serve to motivate other special educators to be trained in this method. Keywords: Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování; speciální pedagog; žák se speciálními vzdělávacími potřebami; Jihočeský kraj; motivace; Feuerstein's Instrumental Enrichment; special educator; pupil with special educational needs; South Bohemia region; motivation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování speciálními pedagogy Jihočeského kraje

Diplomová práce se zabývá využitím Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování školními speciálními pedagogy, kteří působí na území Jihočeského kraje. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem ...

BERANOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Rámcový vzdělávací program a jeho naplnění v běžné a rozšířené hudební výchově
NERMUŤOVÁ, Barbora
2023 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na předmět hudební výchova v jeho běžném pojetí a na vyučování hudební výchovy s rozšířenou výukou na 2. stupni ZŠ z pohledu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Práce obsahuje teoretické poznatky o kurikulárních dokumentech pro vzdělávání a o požadavcích RVP ZV na vyučování před-mětu hudební výchova. V několika dalších kapitolách se práce zabývá dokumenty, které se vztahují k výuce běžné hudební výchovy a k výuce hudební výchovy s rozšířenou ča-sovou dotací. Je zde poukazováno na rozdíly mezi těmito dvěma pojetími hudební vý-chovy. Práce uvádí část ŠVP konkrétní školy, kde vyučují hudební výchovu s rozšířenou výukou. Na základě rozhovoru s vyučující rozšířené hudební výchovy jsou v práci uve-deny poznatky z celkové organizace tohoto předmětu. The diploma thesis focuses on the school subject "Music class" in its common conception and on the teaching of Music classes with extended learning (further on MCEL) at the second level of primary schools from the perspective of the Framework Educational Programme for Primary Education (further on FEPPE). The thesis contains theoretical knowledge about curriculum documents for education and about the requirements of the FEPPE for teaching Music classes. In the following chapters, the thesis deals with the documents that relate to the teaching of regular Music classes and to the teaching of Music classes with extended time allotment. The differences between these two conceptions of Music classes are pointed out in this diploma theses. The thesis presents a part of the School Curriculum of a particular school where Music classes with extended time allotment are taught. Based on an interview with a teacher of MCEL, the thesis provides findings from the overall organisation of the subject. Keywords: Rámcové vzdělávací programy; školní vzdělávací programy; základní škola; hudební vý-chova; hudební výchova s rozšířenou výukou; Ladislav Daniel; Framework Educational Programme; School Educational Programme; Primary Educa-tion; Music class; Music classes with extended learning; Ladislav Daniel Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Rámcový vzdělávací program a jeho naplnění v běžné a rozšířené hudební výchově

Diplomová práce je zaměřena na předmět hudební výchova v jeho běžném pojetí a na vyučování hudební výchovy s rozšířenou výukou na 2. stupni ZŠ z pohledu Rámcového vzdělávacího programu pro základní ...

NERMUŤOVÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Téma: Technické památky regionu a jejich využití ve výuce na 1. stupni ZŠ
KOUDELKOVÁ, Eva
2023 - Czech
Diplomová práce se zabývá tématem "Technické památky regionu a jejich využití ve výuce na 1. stupni ZŠ". V teoretické části definuji pojem "technická gramotnost" a "technická památka" se zaměřením na aktivizující metody využívané na 1. stupni ZŠ v soulady s RVP ZV. Velká část je věnována projektové výuce a exkurzi, která je klíčovou součástí závěrečné práce. Dále jsou zde popsány vybrané technické památky Jihlavské podzemí, Větrný mlýn v Třebíči, Muzeum řemesel v Moravských Budějovicích a Železniční trať Moravské Budějovice - Jemnice. Praktická část obsahuje návrhy na projekty, jejichž součástí je exkurze a pracovní listy. Cílem diplomové práce je provedení navrhovaných exkurzí a jejich následné zhodnocení. This thesis deals with the topic of "Technical monuments in the region and their use in teaching at first grade of primary schools". In theoretical part there are defined terms "technical literacy" and "technical monument" with a focus on the activating teaching methods which are used at primary schools in accordance with FEP BE. A large part is devoted to project teaching and excursion, which plays the key role in the thesis. The technical monument are also described here, the Jihlava underground, the Windmill in Třebíč, the Museum of Crafts in Moravské Budějovice and the Raywail line Moravské Budějovice - Jemnice. The practical part contains project proposals which parts are the excursion and the worksheets. The aim of this thesis is to realize proposed excursions and their evaluation. Keywords: technická památka; technická gramotnost; technická výchova; technika; exkurze; projekt; technical monument; technical literacy; technical education; technology; excursion; project Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Téma: Technické památky regionu a jejich využití ve výuce na 1. stupni ZŠ

Diplomová práce se zabývá tématem "Technické památky regionu a jejich využití ve výuce na 1. stupni ZŠ". V teoretické části definuji pojem "technická gramotnost" a "technická památka" se zaměřením na ...

KOUDELKOVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Školní pomůcky pro výuku fyziky a chemie vytvořené FFF 3D tiskem
PÍŠA, Adam
2023 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření sady pokusů do výuky fyziky a chemie s použitím pomůcek vytvořených pomocí 3D tisku. Každý pokus je navržen na základě rámcově vzdělávacího plánu pro základní nebo střední školu. Nejprve jsou vytvořeny pokusy používající již existující pomůcky, dále následuje pokus s modifikovanou pomůckou a největší část práce se zaměřuje na pokusy s nově vytvořenými pomůckami. Každý pokus je popsán a okomentován včetně obrazové dokumentace a současně je model sdílen přes online rozhraní Printables. Celkově jsou v této práci tři již existující, jedna zmodifikovaná a osm vlastních pomůcek . Všechny pomůcky byly autorem ověřeny ve vlastní výuce a představeny ostatním vyučujícím relevantních předmětů. Na základě ověření lze tvrdit, že největším přínosem je jednoduchá modifikovatelnost a nízká cena. The thesis focuses on the creation of a set of experiments for teaching physics and chemistry using aids created by 3D printing. Each experiment is designed based on the framework curriculum for primary or secondary school. Firstly, experiments using existing aids are created, followed by an experiment with a modified aid, and the largest part of the thesis focuses on experiments with newly created aids. Each experiment is described and commented, including photo documentation, and at the same time the model is shared via the online interface Printables. In total, there are three existing, one modified and eight custom aids in this thesis. All aids have been verified by the author in his own lessons and presented to other teachers of relevant subjects. Based on the verification, it can be stated that the biggest benefit is easy modifiability and low cost. Keywords: fyzika; chemie; 3D tisk; školní pomůcka; výukový model; physics; chemistry; 3D printing; school aid; educational model Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Školní pomůcky pro výuku fyziky a chemie vytvořené FFF 3D tiskem

Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření sady pokusů do výuky fyziky a chemie s použitím pomůcek vytvořených pomocí 3D tisku. Každý pokus je navržen na základě rámcově vzdělávacího plánu pro základní ...

PÍŠA, Adam
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Badatelský přístup k výuce praktických činností na 1. stupni ZŠ
POLICKÁ, Kateřina
2023 - Czech
Tématem této diplomové práce je Badatelský přístup k výuce praktických činností na 1. stupni ZŠ. První část práce se zabývá charakteristikou technického vzdělávání a součástí této kapitoly je i seznámení s pojmem technika a technická gramotnost. Následuje kapitola věnovaná Rámcově vzdělávacímu programu a jeho vzdělávacím oblastem, ve kterých lze BOV uplatnit. Další kapitola vymezuje pojem BOV a seznamuje s jejími úrovněmi a fázemi. Poslední úsek teoretické části patří charakteristice metod experimentu, pokusu a pozorování. V praktické části se nachází pět výukových námětů pro začlenění BOV do výuky na 1. stupni ZŠ. Nedílnou součástí každého námětu je příprava na vyučování se všemi nezbytnými informacemi. The topic of this diploma thesis is research - oriented teaching of Activity lessons on the first grade of primary school. The first section is about the characteristic of technical education and part of this chapter is also the explanation of the term technic and technical literacy. Then follows the chapter, which is paying attention to the education plan and its educating areas, in which could be the research - oriented teaching used. Next chapter limits the term of the research - oriented teaching and acquaint us with its levels and phases. The last section of the theoretical part belongs to the characteristic of the methods of experience, trial and observation. In the practical section are five teaching suggestions for including the research - oriented teaching to lessons on the first grade of primary school. Inseparable part of every suggestion is preparation for the lesson with all of the necessary information. Keywords: technické vzdělávání; badatelsky orientovaná výuka; výukové náměty; 1. stupeň ZŠ; technical teaching; research - oriented teaching; teaching suggestions; first grade of primary school Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Badatelský přístup k výuce praktických činností na 1. stupni ZŠ

Tématem této diplomové práce je Badatelský přístup k výuce praktických činností na 1. stupni ZŠ. První část práce se zabývá charakteristikou technického vzdělávání a součástí této kapitoly je i ...

POLICKÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases