Number of found documents: 23
Published from to

Liptovská Mara ako potenciálne ohrozenie životov a majetku v prípade havárie
FABINY, Adrián
2022 - Slovak
Cieľom tejto diplomovej práce je analýza dopadu na Vážsku kaskádu v prípade narušenia Vodného diela Liptovská Mara, ako aj vypracovanie SWOT analýzy bezpečnostných prvkov vodného diela. Teoretická časť tejto práce je zameraná na zhodnotenie súčasného stavu zabezpečenia, charakteristiku územia, ktoré je najviac a bezprostredne ohrozené v prípade narušenia vodného diela. V praktickej časti bola vypracovaná analýza rizík a po jej analýze bol vypracovaný návrh opatrení na zvýšenie úrovne zabezpečenia Vodného diela Liptovská Mara. The main goal of this diploma thesis is the analysis of the impact on the Vážska cascade in case of disruption of the Liptovská Mara Waterworks, as well as the development of a SWOT analysis of the safety elements of the waterworks. The theoretical part of this work is focused on the evaluation of the current state of security, the characteristics of the territory, which is most and immediately threatened in the event of a breach of the waterwork. In the practical part, a risk analysis was developed, and after its analysis, proposal for measures to increase the level of security of the Liptovská Mara waterworks was developed. Keywords: water works; Liptovská Mara; reservoir; floods; population protection Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Liptovská Mara ako potenciálne ohrozenie životov a majetku v prípade havárie

Cieľom tejto diplomovej práce je analýza dopadu na Vážsku kaskádu v prípade narušenia Vodného diela Liptovská Mara, ako aj vypracovanie SWOT analýzy bezpečnostných prvkov vodného diela. Teoretická ...

FABINY, Adrián
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Dojmy z talianskej cesty Alexandra Dumasa staršieho pohľadom jeho cestopisov z rokov 1841-1843.
KOREŇOVÁ, Noemi
2022 - Slovak
Cieľom predkladanej diplomovej práce je predstavenie spôsobu, akým Alexander Dumas starší sprostredkováva svoje cestovateľské skúsenosti a dojmy z prvej talianskej cesty po území Toskánska a Kráľovstva oboch Sicílii. Ten je predstavený prostredníctvom výsledkov predošlej vlastnej analýzy cestopisu Une année a Florence a analýzy cestopisov Le Speronare, Le capitain Aréna a Le corricolo. The aim of the present thesis is to introduce the way in which Alexandre Dumas pere communicates his travel experiences and impressions of his first Italian journey through the territory of Tuscany and the Kingdom of the Two Sicilies. This is based on the presentation of my previous analysis of the travel book Une année a Florence and an analysis of the travel books Le Speronare, Le capitain Aréna and Le corricolo. Keywords: Alexandre Dumas; Italian journey; travel book; travel experience; impressions; romanticism; Italy; Tuscany; Florence; Kingdom of the Two Sicilies; Kingdom of Naples; Calabria; Sicily Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Dojmy z talianskej cesty Alexandra Dumasa staršieho pohľadom jeho cestopisov z rokov 1841-1843.

Cieľom predkladanej diplomovej práce je predstavenie spôsobu, akým Alexander Dumas starší sprostredkováva svoje cestovateľské skúsenosti a dojmy z prvej talianskej cesty po území Toskánska a ...

KOREŇOVÁ, Noemi
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Evakuace objektů a zařízení Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy při zvláštních povodních
PAVLEČKO, Michal
2021 - Slovak
Cieľom tejto diplomovej práce je analyzovať pripravenosť Zdravotníckej záchrannej služby hl. m. Prahy pri mimoriadnej udalosti zvláštna povodeň. Teoretická časť tejto práce uvádza všeobecné informácie o zvláštnych povodniach, o objektovej evakuácií a rieši legislatívnu problematiku v tejto oblasti. Vo výskumnej časti bola vykonaná identifikácia hrozieb zvláštnych povodní na území hl. m. Prahy. Boli vyhodnotené jednotlivé vodné diela, pri ktorých sa zistilo pomocou záplavových máp, ktoré záujmové objekty Zdravotníckej záchrannej služby hl. m. Prahy sú ohrozené zvláštnou povodňou. Ďalej vo výskumnej časti bol pre komplexnosť vyhodnotenia krízovej pripravenosti vykonaný polo štruktúrovaný rozhovor s vedúcimi pracovníkmi krízového managementu Zdravotníckej záchrannej služby hl. m. Prahy. Tento polo štruktúrovaný rozhovor bol vyhodnotený analýzou SWOT, z ktorej vyplynuli ďalšie poznatky využiteľné pre zlepšenie krízovej pripravenosti Zdravotníckej záchrannej služby hl. m. Prahy pri hrozbe zvláštnej povodni. Na základe dát z analýzy SWOT je pre využitie príležitostí k eliminácií slabých stránok organizácie zvolená stratégia spojenectva. Všetky závery sú uvedené v prehľadných tabuľkách a pracuje sa s nimi vo výskumnej časti v zmysle nových návrhov a opatrení pre evakuáciu záujmových objektov Zdravotníckej záchrannej služby hl. m Prahy pri zvláštnej povodni. Cieľ práce zhodnotenie pripravenosti Zdravotníckej záchrannej služby hl. m. Prahy bol naplnený. Najväčším a hlavným prínosom práce sú vytvorené návrhy, pre zlepšenie krízovej pripravenosti organizácie uvedené v diskusii. Táto práca prináša v riešenej problematike nové znalosti, postupy a odborné poznatky. Všetky návrhy a ich prípadne využitie v praxi so zaradením do plánu krízovej pripravenosti budú konzultované na najbližšom jednaní krízového managementu. The aim of this thesis is to analyse the readiness of the Prague Emergency Medical Services in the event of special flood. The theoretical part of this work provides general information about special floods, facilities evacuation and addresses legislative issues in this area. In the research part, the threats of the special flood in the capital city - Prague were identified. The individual water works were evaluated, and by using flood maps it was determined which properties of Prague Emergency Medical Services are potentially exposed to the special flood. Furthermore, due to the complexity of the crisis preparedness evaluation, a semi-structured interview was conducted with the leaders of the crisis management of the Prague Emergency Medical Services. This semi-structured interview was assessed using a SWOT analysis, which revealed further findings that can be used to improve the crisis preparedness of the Prague Emergency Medical Services in the threat of the special flood. Based on SWOT analysis results, the "Strategy of an alliance" was selected in order to mitigate weaknesses and seizing opportunities. All conclusions are listed in tables and they are used in the research part in terms of new proposals and measures for the evacuation of the objects of the Prague Emergency Medical Services during the special flood. The aim of the thesis - evaluation of the readiness of the Prague Emergency Medical Services was fulfilled. The biggest and main benefit of the thesis are proposals for improving the crisis preparedness of the organization. This work brings new knowledge, procedures, and expertise in this matter. All proposals and their possible implementations in practice with potential inclusion in the crisis preparedness plan will be consulted at the next crisis management meeting. Keywords: Prague Emergency Medical Services; special flood; evacuation of objects; extraordinary event; crisis preparedness plan; crisis preparedness Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Evakuace objektů a zařízení Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy při zvláštních povodních

Cieľom tejto diplomovej práce je analyzovať pripravenosť Zdravotníckej záchrannej služby hl. m. Prahy pri mimoriadnej udalosti zvláštna povodeň. Teoretická časť tejto práce uvádza všeobecné informácie ...

PAVLEČKO, Michal
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

Přístup provádění evakuace kritických klientů ze zdravotnického zařízení
PIKNOVÁ, Katarína
2021 - Slovak
Diplomová práca sa venovala problematike uskutočňovania evakuácie kritických klientov z objektov zdravotníckych zariadení. Mimoriadne udalosti sú udalosti, nepredvídateľné, zasahujúce objekty, plochy bez rozdielu, vrátane zdravotníckych zariadení. Krízová pripravenosť zdravotníckych zariadení zameraná na evakuáciu ako jednu z úloh civilnej ochrany je legislatívne nedostatočne ukotvená a je na každom zdravotníckom zariadení ako bude pristupovať k téme a problematike evakuácie. Práca sa zameriava na teoretické priblíženie tejto problematiky prostredníctvom odbornej literatúry z oblastí ochrany obyvateľstva a krízovej pripravenosti zdravotníctva. Hlavným cieľom práce je navrhnutie postupu pre evakuáciu kritických klientov, ktorým je poskytovaná zdravotná starostlivosť v týchto zariadeniaich, ktorému sa venujeme v praktickej časti práce. Táto časť je zameraná na vytvorenie konkrétneho návrhu Metodického postupu evakuácie kritických klientov zo zdravotníckych zariadení. Tento návrh bol vytvorený na základe informácií a dát, ktoré som získala analýzou vybraných konkrétnych zástupcov zdravotníckych zariadení na území Českej republiky zameraný na charakter poskytovanej zdravotnej starostlivosti na oddeleneniach, pracoviskách zdravotníckych zariadení a zdravotného stavu klientov. Syntézou dát boli následne vytvorené jednotlivé kroky při uskutočňovaní evakuácie. Vytvorené boli evakuačné skupiny podľa zdravotného stavu klientov a následne podľa evakuačných skupín jednotlivé evakuačné prístupy. Jednotlivé evakuačné skupiny mali určené konkrétne evakuačné strediská eventuálne cieľové zariadenia. Návrh slúži zdravotníckeho personálu, ktorý je schopný zatriediť klienta a následne určiť postup evakuácie. Diplomová práca môže slúžiť ako edukatívny materiál pre študentov ale hlavne ako podklad pre plánovanie na mimoriadne udalosti v zdravotníckych zariadeniach s ohľadom na evakuáciu. The diploma thesis dealt with the issue of evacuation of critical clients from health care facilities. Extraordinary events are events, unpredictable, affecting objects, areas without distinction, including health care facilities. Crisis preparedness of health care facilities focused on evacuation as one of the tasks of civil protection is insufficiently enshrined in legislation and it is up to each health care facility how to approach the topic and issues of evacuation. The thesis focuses on the theoretical approach to this issue through the literature in the field of population protection and crisis preparedness of health care. The main of the thesis is to design a procedure for the evacuation of critical clients who are provided with health care in these facilities, which I deal with in the practical part of the work. This part is focused on creating a specific proposal for a methodical procedure for the evacuation of critical clients from health care facilities. This proposal was created on the basis of information and data that I obtained by analyzing selected specific representatives of health care facilities in the Czech Republic focused on the nature of health care provided in departments, workplaces of health care facilities and the health status of clients. The synthesis of the data was then used to create the individual steps in carrying out the evacuation. Evacuation groups were created according to the health status of clients and subsequently, according to evacuation groups, individual evacuation approaches. Individual evacuation groups had designated specific evacuation centers or target facilities. The proposal is determined to medical staff who are able to classify the client and then determine the evacuation procedure. The diploma thesis can be served as an educational material for students, but mainly as a basis for planning for emergencies of health care facilities with regard to evacuation. Keywords: Evacuation; crisis preparedness; health care facilities; critical client; proposal for a methodical procedure Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Přístup provádění evakuace kritických klientů ze zdravotnického zařízení

Diplomová práca sa venovala problematike uskutočňovania evakuácie kritických klientov z objektov zdravotníckych zariadení. Mimoriadne udalosti sú udalosti, nepredvídateľné, zasahujúce objekty, plochy ...

PIKNOVÁ, Katarína
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

Komparácia traumatologických plánov zdravotníckych zariadení v Českej a Slovenskej republike
MARKOVÁ, Dominika
2020 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberala traumatologickým plánovaním v zdravotníckych zariadeniach v Českej a Slovenskej republike. Hlavným cieľom práce bola komparácia a návrh opatrení k optimalizácii traumatologických plánov vybraných zdravotníckych zariadení v Českej a Slovenskej republike. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti práce bol využitý rešerš dostupnej odbornej literatúry, boli v nej charakterizované zdravotnícke zariadenia v Českej a Slovenskej republike, krízová pripravenosť zdravotníctva, súvisiaca legislatíva, traumatologické plánovanie a ďalšie súvisiace termíny ako napríklad triedenie, teda určenie priority ošetrenia a hromadný príjem pacientov. V praktickej časti práce boli použité kvalitatívne metódy výskumu ako je pozorovanie a analýza výskumných objektov, teda traumatologických plánov vybraných zdravotníckych zariadení v Českej a Slovenskej republike, ktoré boli vybrané na základe expertného odhadu a následne bola realizovaná ich komparácia, spracovanie a vyhodnotenie SWOT analýz. Nasledovalo celkové zhodnotenie získaných výsledkov, na základe ktorých boli spracované návrhy k optimalizácii traumatologických plánov. Výsledky tejto diplomovej práce poukázali najmä na dôležitosť aktualizácie a zároveň aj na význam podrobne a prehľadne spracovaných traumatologických plánov a potrebu organizácie cvičení, respektíve školení zamestnancov zdravotníckych zariadení, ktoré by prispeli k efektívnejšej krízovej pripravenosti zdravotníckych zariadení. This diploma thesis analyzes trauma planning in health care facilities in the Czech and Slovak Republics. The aim of this work was to compare and propose measures to optimize trauma plans of selected health care facilities in Czech and Slovak Republics. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part of the thesis was used a search of available literature and there were characterized health care facilities in the Czech and Slovak Republics, crisis preparedness of health care, related legislation, traumatological planning and other related terms such as triage- prioritizing treatment and mass admission of patients. In the practical part of the diploma thesis were used qualitative methods such as observation and analysis of research objects, therefore trauma plans of selected health care facilities in the Czech and Slovak Republics, which had been selected on the basis estimation of experts, followed by comparison of already used trauma plans and SWOT analyzes had been processed and evaluated. After that overall evaluation of the obtained results and on their basis had been prepared proposals for the optimalization of trauma plans. The results of this diploma thesis pointed out the importance of updating trauma plans and the importance of detailed and clearly processed trauma plans and the necessities of exercising and training employees from health care facilities, which would contribute to be more effective in crisis preparedness of health care facilities. Keywords: Comparation; traumatological plans; health care facilities; crisis preparedness; SWOT analysis. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Komparácia traumatologických plánov zdravotníckych zariadení v Českej a Slovenskej republike

Diplomová práca sa zaoberala traumatologickým plánovaním v zdravotníckych zariadeniach v Českej a Slovenskej republike. Hlavným cieľom práce bola komparácia a návrh opatrení k optimalizácii ...

MARKOVÁ, Dominika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020

Traumatologická pripravenosť zdravotníckej záchrannej služby v Českej republike a v Slovenskej republike
BARNA, Alexander
2019 - Slovak
BARNA, Alexander: Traumatologická pripravenosť zdravotníckej záchrannej služby v Českej republike a v Slovenskej republike [Diplomová práca]. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.Zdravotněsociální fakulta. Vedúci záverečnej práce:Mgr. Zuzana Freitinger-Skalická, Ph.D. Hlavnou témou práce bolo priblíženie problematiky traumatologickej pripravenosti zdravotníckej záchrannej služby v Českej republike a v Slovenskej republike, problematiky mimoriadnych udalostí s hromadným postihnutím osôb a zmapovanie vedomostí a orientácie nelekárskych zdravotníckych pracovníkov záchrannej zdravotnej služby v danej problematike. Práca je rozdelená na dve hlavné časti- teoretickú a výskumnú. Teoretická časť predstavila zákonné normy, predpisy a odborné odporúčané postupy, na základe ktorých poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby zabezpečujú svoju činnosť a krízovú pripravenosť, a to predovšetkým prostredníctvom pracovísk krízové pripravenosti. Vo výskumnej časti bol zvolený problém znalostí členov výjazdových skupín záchrannej zdravotnej služby riešený kvantitatívnou metódou - prieskumom realizovaným prostredníctvom anonymného neštandardizovaného dotazníku, ktorý bol vypracovaný zvlášť pre Českú republiku a zvlášť pre Slovenskú republiku. Zo zistených výsledkov dotazníkového šetrenia možno odvodzovať, že vedomosti členov výjazdových skupín sú na dostačujúcej úrovni, no je stále potreba zapracovať na odbornosti a znalosti niektorých skutočností týkajúcich sa traumatologickej pripravenosti. Problematické je predovšetkým zistenie nedostatkov v znalostiach, ktoré sa uplatňujú pri samotnom vykonávaní záchranných a likvidačných prác v rámci riešenia mimoriadnych udalostí. BARNA, Alexander: Trauma readiness of emergency medical services in the Czech Republic and Slovak Republic [Diploma thesis]. University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Health and Social Sciences. Lecturer: Mgr. Zuzana Freitinger-Skalická, Ph.D. The main topic of this work was the introduction of the issue of trauma readiness of the emergency medical service in the Czech Republic and the Slovak Republic, the issue of emergency events with mass casualty incidents and the mapping of the knowledge and orientation of paramedical personnel in the emergency medical services. The diploma thesis is divided into two major parts - theory and research. The theoretical part introduces legislative norms, regulations and expert recommended procedures, based on which providers of emergency health services ensure their activity and crisis readiness, especially through crisis readiness workplaces. The chosen issue in the research part was the knowledge of the members of the emergency medical services groups solved by the quantitative method - a survey carried out by means of an anonymous non-standardized questionnaire, was prepared individually for the Czech Republic and for the Slovak Republic. From the results of the questionnaire survey it can be deduced that the knowledge of the members of the emergency medical service groups is sufficient, but there is still a need to incorporate the expertise and knowledge of the trauma readiness issues. Above all, finding deficiencies in knowledge, which are used to carry out rescue and liquidation work in dealing with emergency events, is particularly problematic. Keywords: Emergency Medical Service; Integrated Rescue System; Emergency Event; Crisis Readiness in Healthcare; Trauma readiness Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Traumatologická pripravenosť zdravotníckej záchrannej služby v Českej republike a v Slovenskej republike

BARNA, Alexander: Traumatologická pripravenosť zdravotníckej záchrannej služby v Českej republike a v Slovenskej republike [Diplomová práca]. Jihočeská univerzita v Českých ...

BARNA, Alexander
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Organizácia detského letného tábora so zameraním na prvú pomoc a ochranu obyvateľstva
MINÁRIK, Matej
2018 - Slovak
Hlavným cieľom diplomovej práce, bolo vytvoriť komplexnú a detailne spracovanú príručku pre organizovanie detského tábora so zameraním na prvú pomoc a ochranu obyvateľstva, podľa ktorej by aj nezainteresovaný čitateľ dokázal vytvoriť svoj vlastný tábor a to bez jedinej skúsenosti z danej problematiky. Medzi čiastkové ciele sme zaradili prípravu podkladov pre realizáciu tabora, ktoré zahŕňali prípravu celotáborového príbehu, hodnotenie programu a hier, výrobu učebných podkladov pre program a školenie animátorov. Druhý čiastkový cieľ bol realizácia tábora a celkové podrobné vyhodnotenie. V teoretickej časti práce sme sa bližsie pozreli na problematiku pedagogiky voľného času a jej vplyv na výchovu dieťaťa. Taktiež sme si napísali aké druhy a typy táborov poznáme a čo všetko zahŕňa organizácia tábora vrátane legislatívy, rozpočtu a financovania, animácie a programovej štruktúry. Vo výsledkoch práce popisujeme presný postup organizácie vlastného tábora so zameraním na prvú pomoc a ochranu obyvateľstva, ktorý sa uskutočnil 30.7 6.8 2017 v Rajeckej Lesnej. Tento presný postup je popisovaný ako príručka, ktorá zahŕňa dve časti a to prípravu organizovanú pred začatím tábora a samotnú relizáciu. Prípravná čast zahŕňa výber areálu, stanovenie rozpočtu a financovania a presne stanovený mesačný harmonogram príprav. V realizačnej časti sa nachádza motivačný príbeh tábora, celotáborová hra, manuály pre vedúcich tábora a rámcový program pre jednotlivé tématické dni tábora. Jednotlíve dni uvádzame v presnom časovom harmonograme a zahŕňajú pripravený program pre danú problematiku tábora. V diskusií vyhodncujeme úspešnosť realizácie tábora s popisom jednotlivých dní. Veríme, ze práca bude slúžiť do budúcna ako podklad pre zorganizovanie táborov s podobnou problematikou. The key aim of this thesis was to create a complex and detailed guide for organization of a children's camp focusing on the first aid and population protection. Based on the guide, a lay reader will be able to create their own camp and that without any experience with the issue. Among partial aims, preparing material for camp's realization including the camp's narrative preparation, assessing program and games, and producing teaching materials for the program and camp leaders training were listed. Another partial aim was the camp execution and overall detailed assessment. In a theoretical part of the thesis, we took a closer look into the issue of free time pedagogy and its influence on child upbringing. We also wrote what kind and type of camps we know and what camp organization involves, including legislation, budget and financing, activities and program structure. In the thesis results, we describe an exact organization procedure of our own camp focusing on the first aid and population protection, which took place from July 30, 2017 to August 6, 2017 in Rajecká Lesná. The exact same procedure is described as a guide, which includes two parts, the preparation organized before the beginning of the camp and the camp's execution itself. The preparation part involves the grounds selection, budget and financing determination, and specifically determined monthly preparation schedule. The realization part includes the camp's motivational narrative, a whole-camp game, the manuals for camp leaders and a general framework program for the specific camp days. The days are individually stated in the precise timetable which includes a program prepared for the given camp focus. In the discussion, we assess the success of the camp execution along with the individual days description. We believe this thesis will serve as a basis for organization of the camps with the similar focus in the future. Keywords: experience pedagogy; camp organization; first aid; population protection; survival; experience program; preventive and educational activity Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Organizácia detského letného tábora so zameraním na prvú pomoc a ochranu obyvateľstva

Hlavným cieľom diplomovej práce, bolo vytvoriť komplexnú a detailne spracovanú príručku pre organizovanie detského tábora so zameraním na prvú pomoc a ochranu obyvateľstva, podľa ktorej by aj ...

MINÁRIK, Matej
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Evanjelizácia a misie v bolívijskej Chiquitánii od XVI. storočia do súčasnosti vo svetle jezuitského dedičstva
MIKO, Miloš
2018 - Slovak
Táto diplomová práca pojednáva o histórii a rozvoji katolíckych misií v bolívijskej Chiquitánii od XVI. storočia do súčasnosti. Práca je rozdelená do 7 kapitol, ktoré postupne rozvíjajú historické súvislosti evanjelizačného úsilia v tejto oblasti na pozadí koloniálneho spoločenského systému, ktorý bol počas ďalších storočí nahradený inými formami ekonomických a sociálnych vzťahov, často nespravodlivých a zneužívajúcich indiánske obyvateľstvo. Základ práce tvorí skúmanie a analýza zdrojov zameraných na porovnanie jezuitskej evanjelizačnej misie v XVII. XVIII. storočí a situácie v XX. storočí až do súčasnosti. Posledná kapitula je venovaná konkrétnemu príkladu evanjelizácie v edukatívnej oblasti, kde sú použité aj osobné skúsenosti, pozorovania a poznatky autora. This diploma thesis deals with the history and development of Catholic missions in Bolivian Chiquitánia since the 16th century to the present time. The work is divided into 7 chapters, which gradually evolve the historical context of evangelistic efforts in this area against the background of the colonial social system, which was replaced by other forms of economic and social relations, often unfair and abusive within the Indian populations, during the next centuries. The basis of this work is the exploration and analysis of resources, aimed at comparing the Jesuit Evangelization Mission in XVII. - XVIII. centuries and the situation in XX. century to the present. The final chapter is devoted to a concrete example of evangelization in the educational field, where the personal experience, observation and knowledge of the author are also used. Keywords: Jesuit missions; reduction; Chiquitania; conquista and evangelization of Paraguay; Vicariate Chiquitos; Diocese of San Ignacio; missionaries identes Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Evanjelizácia a misie v bolívijskej Chiquitánii od XVI. storočia do súčasnosti vo svetle jezuitského dedičstva

Táto diplomová práca pojednáva o histórii a rozvoji katolíckych misií v bolívijskej Chiquitánii od XVI. storočia do súčasnosti. Práca je rozdelená do 7 kapitol, ktoré postupne rozvíjajú historické ...

MIKO, Miloš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Využitie odpadovej vody z RAS pre produkciu mikrobiálneho proteínu.
SADLOŇ, Patrik
2017 - Slovak
Cieľom tejto diplomovej práce bolo stanovenie obsahu živín odpadovej vody z RAS, overenie možnosti jej čistenia za pomoci modelu čistiarne OV využívajúcej heterotrofné baktérie, experimentálne porovnať vplyv použitého uhlíkatého substrátu v počiatočnej fáze kultivácie baktérií a overenie použitia biofloku v krmive. Voda k analýze bola odobraná z odchovných nádrží, odpadu z mechanického filtru a vodovodnej vody dopĺňajúcej systém. Model čistiarne OV (podľa modelu AS- VARIOcomp K), bol rozdelený do 3 častí (usadzovacia, aktivačná a dosadzovacia) a následne naplnený vodou zo stávajúceho BFT systému. K experiment porovnávania uhlíkatých substrátov boli použité 4 skupiny: múka, glukóza, octan a glycerol, každá v 3 opakovaniach. Kultivácia prebiehala 28 dní, na konci bolo stanovené nutričné zloženie jednotlivých BFT systémov. Analýzy vody preukázali, že OV z mechanického filtra je bohatá na živiny a obsahuje veľké množstvo nerozpustených látok. Takáto voda nie je bez predchádzajúcej úpravy vhodná k čisteniu v konvenčnom systéme. Model čistiarne OV vyčistil denne cca 50 l vody z vortexu, ktorá bola prečerpaná späť do RAS. Pravdepodobne by zvládol aj väčší objem. Kultivácia baktérií využívajúce rozdielne zdroje uhlíka je v počiatočnej fáze veľmi podobná s nástupom nitrifikačných baktérií v biofiltri. Dokázalo sa, bioflok je taktiež schopný odstraňovať z vody dusičnany. Najvyššia nameraná koncentrácia medzi skupinami bola 1695 +- 438 mg.l-1 NO3- a v priebehu 6 dní došlo k poklesu na 493 +- 409 mg.l-1. Priemerné FVI na konci kultivácie pre múku, glukózu, octan a glycerol boli 102 +- 57; 267 +- 59; 219 +- 26 a 293 +- 9 ml.l-1. Experiment porovnávajúci uhlíkaté súbstráty taktiež ukázal, že nutričné zloženie biofloku je podobné so zložením komerčných krmív. Heterotrofné baktérie sú v čase taktiež schopné kumulovať ťažké kovy a minerálne látky. Pokusom, so zakomponovaným bioflokom v množstve 0 %, 25 % a 50 % v kŕmnej zmesi, nepreukázal žiadny signifikantne významný rozdiel (p < 0,05) medzi skupinami juvenilných amurov bielych (Ctenopharyngodon idella) na prežitie, FCR a SGR. The aim of this diploma thesis was to analyse waste water quality from RAS, verification of its possible cleaning in a model of wastewater treatment plant using heterotrophic bacteria, experimentally compare the influence of used carbon source in the initial phase of bacteria cultivation and evaluation of biofloc usage in fish feed. Analysed water was obtained from rearing tanks, sewage water from mechanical filtration and tap water for filling the system. Wastewater treatment plant (built according to AS VARIOcomp K model) was divided into 3 parts (primary settling, activated part, secondary settling) and then filled with water from running BFT system. For carbon source comparing experiment 4 groups were used: flour, glucose, acetate and glycerol, each in 3 replications. Cultivation took 28 days and at the end the nutritional composition of each BFT system was evaluated. Water analyses showed that sewage water from mechanical filtration is nutrient rich and contain big amount of undissolved solids. This water is not suitable for purification in conventional system without pre-treatment. The model of water treatment plant purified approximately 50 l of water from vortex per day which was pumped back into RAS. Probably it would be capable of purifying bigger volume. Bacteria cultivation using different carbon sources is very similar to start-up of nitrifying bacteria in biofilter at the beginning. It was proved that biofloc is also capable of removing nitrates from water. The biggest measured concentration among groups was 1695 +- 438 mg.l-1 NO3- and in 6 days it decreased to 493 +- 409 mg.l-1. The average FVI for flour, glucose, acetate and glycerol were 102 +- 57; 267 +- 59; 219 +- 26 and 293 +- 9 ml.l-1 at the end of cultivation. Experiment comparing carbon sources also proved that nutritional composition of biofloc is similar to composition of commercial feed. Heterotrophic bacteria are also capable to cumulate heavy metals and mineral matter over time. Experiment with added biofloc to feed in amount 0 %, 25 % and 50 % did not show any statistically significant differences (p < 0,05) on survival rate, FCR and SGR between the groups of juvenile grass carp (Ctenopharyngodon idella). Keywords: biofloc; carbon source; nutritional composition; water quality; feed trial Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využitie odpadovej vody z RAS pre produkciu mikrobiálneho proteínu.

Cieľom tejto diplomovej práce bolo stanovenie obsahu živín odpadovej vody z RAS, overenie možnosti jej čistenia za pomoci modelu čistiarne OV využívajúcej heterotrofné baktérie, experimentálne ...

SADLOŇ, Patrik
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Ověření možnosti dlouhodobě udržitelné akvakultury na Boheľovakých rybnících
ŠINDLER, Martin
2017 - Slovak
Zámerom práce bolo overiť v produkčnom rybárstve vplyv chovu rýb na ekosystém rybníkov. Pozorovanie prebiehalo počas sezóny 2014 a 2016 na Boheľovských rybníkoch R1 a R3. Sledované boli parametre RKK, SGR, prirodzená produkcia rybníkov a celková produkcia. Z chemikálno-fyzikálnych parametrov bol sledovaný vývoj základných parametrov v dvojtýždňových intervaloch; kyslík, pH, priehľadnosť, teplota a nerozpustné látky. S cieľom posúdiť aktuálnu trofiu na rybníkoch boli sledovaný chlorfyl-a, celkový fosfor a celkový dusík. Z hľadiska posúdenia vplyvu na spoločenstvo vodných organizmov bola pozorovaná v dvojtýždenných intervaloch sukcesia zooplanktónu, rozdelená do taxonomických radov na Cladocera, Copepoda a Rotifera. Súčasťou pozorovania bola aj v pravidelných intervaloch kontrolovaná biomasa nežiaducich rýb, ktorá dosiahla 44,5 kg.ha-1 na rybníku R3. Dominantným druhom bola plotica (Rutilus rutilus). Počas sezón sa vykonávali kontrolné odlovy, na základe ktorých sa odhadovala aktuálna biomasa obsádok kapra. Celková produkcia sa pohybovala v hodnotách od 922,1 - 1181,5 kg.ha-1. Úroveň RKK bola 2,73 - 3,26. Hodnotu SGR 0,902 %.deň-1 bola dosiahnutá u obsádky K1-2. Vysoké obsádky kapra ovplyvňovali spoločenstvá zooplaktónu. Počas pozorovania nebol zaznamenaný výskyt stredného zooplanktónu. Prevažujúce druhy z radov perloočiek boli Bosmina longirostris, Dafnia galeata, D. parvula. Z radu klanonožcov Acanthocyclops trajani a z radu rotifera Brachionus calycifloris, Asplanchna priodonta, Polyartha sp.. Spearmanova korelácia potvrdila odlišnosť celkového zooplanktónu na R1 vo vzťahu k rybníku R3 v obidvoch sezónach (R3 2014: rho=0,066; pval=0,854; R3 2016 rho=-0,018; pval=0,96). Inedx TSI preukázal stav hypertrofie na obidvoch rybníkoch. Index dosiahol priemernú hodnotu 78,3 (6,2) na rybníku R1 a 75,6 (?3,8) na rybníku R3. Najnižšie priemerné hodnoty kyslíka boli na rybníku R3 v roku 2016 v hodnote 3,2 mg.l-1 (2,0). S ohľadom na negatívny vývoj stavu základných parametrov (deficity kyslíka, priehľadnosti) a stavu trofie bolo navrhnuté obmedzenie intenzity hospodárenia: znížené obsádky kapra na 1/3 s vyjadrením finančnej straty z produkcie. Potreba zníženia obsádok je jedinou možnosťou, ako rybníky dlhodobo udržať. Ruku v ruke je potrebné prijať riešenie kompenzácií, v zmysle aktuálne platnej európskej legislatívy. The focus of the thesis was verifying the effects of fish breeding in production-oriented fish farming on the ecosystem of fish ponds. The observation was conducted in R1 and R3 Boheľov fish ponds in 2014 and 2016 seasons. The RKK and SGR parameters, the natural fish pond production and the overall production were monitored. The monitored chemical and physical parameters included the developments of the essential parameters at two-week intervals; oxygen, pH, transparency, temperature and insoluble substances. Chlorophyll-a, total phosphorus and total nitrogen were monitored to assess the timely trophy in the ponds. To assess the effects on water organism community zooplankton succession by Cladocera, Copepoda and Rotifera taxonomic orders was monitored at two-week intervals. The monitoring also included periodical checking of the biomass of undesired fish that reached the value of 44,5 kg.ha-1 in the R3 pond. Roach (Rutilus rutilus) was the dominating specie. Control fishing was carried out during the seasons to estimate the actual biomass of carp stock. The total production ranged between 922,1 - 1181,5 kg.ha-1. The RKK level was 2,73 - 3,26. The SGR value of 0,902 %.day-1 was reached in stock C1-2. High carp stock influenced the zooplankton communities. During the observation no occurrence of the intermediate zooplankton was found. The prevailing species of the Cladocera order included Bosmina longirostris, Dafnia galeata and D. parvula. In the Cladocera order there was prevalence of Acanthocyclops trajani and in rotifera order there was prevalence of Brachionus calycifloris, Asplanchna priodonta, Polyartha sp. Spearman's correlation confirmed difference between the total zooplankton in R1 pond compared with R3 pond in both seasons (R3 2014: rho=0,066; pval=0,854; R3 2016 rho=-0,018; pval=0,96). The TSI index showed hypertrophic condition in both ponds. The average values of the index were 78,3 (6,2) in R1 and 75,6 (?3,8) in R3. The lowest average oxygen values, namely 3,2 mg.l-1 (2,0), were in pond R3 in 2016. Taking account of the adverse development of the essential parameters (oxygen and clarity deficits) and the status of the trophy certain limitation of the farming intensity was proposed, namely: reducing the carp stock down to 1/3 including a calculation of the production-related financial loss. Reducing the stock is the only way how to make the fish ponds sustainable. Relevant compensation, in line with the effective European regulations, needs to be addressed hand in hand with the proposed measures. Keywords: pond aquaculture; pond; zooplankton; sustainability; eutrofization Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Ověření možnosti dlouhodobě udržitelné akvakultury na Boheľovakých rybnících

Zámerom práce bolo overiť v produkčnom rybárstve vplyv chovu rýb na ekosystém rybníkov. Pozorovanie prebiehalo počas sezóny 2014 a 2016 na Boheľovských rybníkoch R1 a R3. Sledované boli parametre RKK, ...

ŠINDLER, Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases