Number of found documents: 31
Published from to

Redox signaling to chromatin
Plšková, Zuzana
2023 - English
Chromatin je velmi dynamická struktura, která podléhá neustálé regulaci v odpovědi na měnící se podmínky prostředí. Tato odpověď je zprostředkovaná enzymy modifikujícími chromatin, jako jsou histonové acetyltransferázy, které přenáší histonové posttranslační modifikace, což vede ke změnám genové exprese. Jedním z těchto enzymů v rostlinách je GENERAL CONTROL NON-REPRESSIBLE 5 (GCN5). Navzdory jeho důležitosti pro růst a vývoji rostlin stále není dostatečně popsáno, jak probíhá jeho regulace. Nové důkazy poukazují na možnou regulaci remodelace chromatinu prostřednictvím redoxně regulovaných enzymů modifikujících chromatin. Abychom prozkoumali možnou redoxní regulaci GCN5, použili jsme redoxně necitlivé linie nesoucí GCN5 s cysteinem zaměněným za serin. Přestože mutantní rostliny gcn5 vykazovaly zvýšenou náchylnost k oxidativnímu stresu vyvolanou paraquatem, linie s mutovaným GCN5 měly fenotyp podobný kontrolním rostlinám. Dále jsme sledovali interaktom GCN5, abychom identifikovali domnělé funkční interaktory, jejichž vazba na GCN5 by mohla být ovlivněna oxidativním stresem či jeho redoxním stavem. Mutace jediného cysteinu ve struktuře GCN5 nevedla k významným změnám jeho interaktoru, což naznačuje, že je třeba prozkoumat vícenásobné mutanty či mutace jiných cysteinů. Chromatin is a highly dynamic structure, which is constantly subjected to regulation in response to environmental conditions. This response is mediated by chromatin modifiers, such as histone acetyltransferases, which deposit histone post-translational modifications, resulting in changes in gene expression. One of such modifiers in plants is GENERAL CONTROL NON-REPRESSIBLE 5 (GCN5). Despite its importance in plant growth and development, it remains poorly understood how GCN5 is regulated. Emergine evidence points towards redox regulation of chromatin remodeling that can be executed via redox modifications of chromatin modifiers. To investigate possible redox regulation of GCN5, we used redox insensitive lines, carrying GCN5 with mutated cysteine to serine. Even though gcn5 mutants displayed enhanced susceptibility to paraquat-induced oxidative stress, the mutated lines phenocopied the wild type. We further probed the interactome of GCN5 to identify putative functional partners, whose association with GCN5 could be altered under oxidative stress conditions, or affected by its redox status. Mutating of a single cysteine residue in GCN5 did not result in significant changes of its interactome, suggesting that additional single and higher order mutants need to be explored. Keywords: histonová acetyltransferáza; chromatin; oxidativní stres; reaktivní druhy kyslíku; redoxní regulace; histone acetyl transferase; oxidative stress; reactive oxygen species; redox regulation Available to registered users in the Library of Mendel University.
Redox signaling to chromatin

Chromatin je velmi dynamická struktura, která podléhá neustálé regulaci v odpovědi na měnící se podmínky prostředí. Tato odpověď je zprostředkovaná enzymy modifikujícími chromatin, jako jsou histonové ...

Plšková, Zuzana
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Proteome dynamics during seed germination
Habánová, Hana
2016 - English
Klíčení je zásadní fází života rostlin, avšak molekulární podstata tohoto procesu není zatím zcela objasněna. Je známo, že prvotní události klíčení jsou regulovány molekulami uloženými v semeni již během procesu zrání. Pro studium mechanismů regulujících klíčení jsme se proto rozhodli využít proteomickou analýzu. Teoretická část této diplomové práce - Dynamika proteomu semen během klíčení, sumarizuje současné poznatky o dané problematice. V experimentální části předkládáme výsledky tří nezávislých projektů, které spojuje společná tématika proteomiky semen a klíčení. Náplní prvního projektu byla analýza vlivu poměrně nedávno objevené skupiny růstových regulátorů na klíčení obilek ječmene a stanovení optimální koncentrace těchto látek pro dosažení nejsilnějšího stimulačního efektu. Dále jsme vyvinuli metodiku pro cílenou analýzu proteomu obilek ječmene, která nám umožní detekovat více než 4000 proteinů. Třetí projekt byl zaměřen na analýzu proteomu semen Arabidopsis thaliana, přičemž naše výsledky ukazují, že (i) alternativní přístupy k vyhodnocování MS/MS dat výrazně zlepšuje detekční limity proteinů a že (ii) ubikvitin-proteazomový systém výrazně ovlivňuje dynamiku proteomu semen během klíčení. Seed germination is a crucial phase of the plant life cycle. Despite the huge progress that has been made in the last decade, the molecular mechanisms regulating seed germination are far from being resolved. Most of the early events of germination are mediated by molecules stored in seeds during the seed development and thus we employed proteomic analyses to elucidate the mechanism behind this process. This thesis - Proteome dynamics during seed germination - reviews present-day knowledge of this topic. In the experimental part, the results of three related research projects are summarized. First, the effects of a novel class of growth regulators were analyzed in the barley germination assay and the optimal concentrations were determined. The methodology for an improved analysis of barley seed proteins was developed and the optimized targeted analysis will allows the detection of over 4,000 proteins. Finally, Arabidopsis thaliana seed proteome was analyzed and the results indicate that (i) an alternative MS/MS data processing significantly improves the detection limits and (ii) the proteasome-ubiquitin system plays a crucial role in adjusting the seed proteome dynamics during the germination progress. Keywords: bobtnání; frakcionace proteomu; hmotnostní spektrometrie; proteomika; regulátory růstu rostlin Available to registered users in the Library of Mendel University.
Proteome dynamics during seed germination

Klíčení je zásadní fází života rostlin, avšak molekulární podstata tohoto procesu není zatím zcela objasněna. Je známo, že prvotní události klíčení jsou regulovány molekulami uloženými v semeni již ...

Habánová, Hana
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Methodology of tourist cards implementation in the EU - annex
Sováková, Petra
2014 - English
Cílem této práce je vytvoření postupu vedoucího k mplementaci turistických karet. Kvantitativní výzkum zdůrazňuje spotřebitelský náhled na daný projekt dle ekonomické teorie chování spotřebitele a také s ohledem na trvání a cenu turistické karty ve více jak čtyřiceti Evropských městech. Zvolená města byla porovnána metodou benchmarkingu. Na základě rozhovorů vedených s manažery projektů turistické karty se kvalitativní výzkum zaměřuje na roli administrátora. Mimoto finanční stránka a analýza přínosů a nákladů ukazuje přínos projektu pro místní ekonomiku. S porozuměním systému turistické karty, na základě dosažených výsledků, byl vytvořen návrh pro Brno s působností karty v rámci Jihomoravského kraje. The purpose of this thesis is to create procedure for implementation of tourist cards. The qualitative research emphesize the consumer point of view for such a project according to economic theory of consumer bahavior as well as the duration and price of the tourist cards in more than forty European cities. Benchmarking for chosen cities was made. The qualitative research focuses on the administrator's point of view based on interviews with managers of tourist card projects. Furthermore finance and cost --benefit analysis showing a contribution of the project to the local economy is provided. .With understanding nature of the tourist card system a proposal for Brno and the South Moravia region was made on behalf of the obtained results. Keywords: analýza nákladů a přínosů; destinační management; externality; politika cestovního ruchu EU; případová studie; spotřebitel; zavádění turistických karet Available to registered users in the Library of Mendel University.
Methodology of tourist cards implementation in the EU - annex

Cílem této práce je vytvoření postupu vedoucího k mplementaci turistických karet. Kvantitativní výzkum zdůrazňuje spotřebitelský náhled na daný projekt dle ekonomické teorie chování spotřebitele a ...

Sováková, Petra
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Streamlining logistics management processes in Honeywell, spol. s r.o. -- Brno~o.z. company
Bejčková, Jana
2014 - English
Práce se zabývá racionalizací řízení logistických procesů a návrhem řešení vedoucího ke zlepšení současného stavu v logistickém řetězci. V souladu s cílem diplomové práce je definována příslušná pracovní hypotéza: "Správné řízení toku materiálu přispívá v logistické společnosti ke snížení zásob." Aplikace výsledků je představena ve výrobním závodě Honeywell Brno. V první části práce je popsána logistika a její nástroje, jednotlivé procesy související s řízením zásob i jiné související teoretické postupy. Dále jsou objasněny metody, které byly pro práci s daty použity. Hlavní část se zabývá zefektivněním výrobního procesu v daném podniku, kdy v rámci výpočtů jsou respektovány faktory, které přímo i nepřímo ovlivňují hladinu zásob. Srovnání systému Kanban a Kitting je rovněž v práci zahrnuto. V poslední části probíhá diskuse, zhodnocení dosažených výsledků, vyvození ekonomických důsledků a také vhodných doporučení pro potenciální uplatnění výsledků v podobných logistických řetězcích. This piece of work is focused on getting particular logistics management process streamlined and on reasonable recommendations leading to improvement of the current state in any logistics company. In accordance with the thesis objective, respective working hypothesis is defined: "The correct implementation of the replenishment method as far as inventory management in a logistics company is concerned contributes to the reduction of the stock." The application of results is performed on the manufacturing site Honeywell Brno. The first section of the thesis explains logistics and its tools, processes within material and inventory management and other related theoretical issues. Further, methods that have been applied are described. Main part is focused on the streamlining the production process in the company using calculations that respect factors directly influencing a level of the stock. The comparison of Kanban and Kitting system is provided too. Last part is discussing the obtained results, their expected economic consequences and recommendations for potential implementation in logistics chains elsewhere. Keywords: ABC analýza; Honeywell; Kanban; kitting; logistika; racionalizce řízení; řízení toku materiálu; výrobní proces; vývodové součástky axiál/radiál Available to registered users in the Library of Mendel University.
Streamlining logistics management processes in Honeywell, spol. s r.o. -- Brno~o.z. company

Práce se zabývá racionalizací řízení logistických procesů a návrhem řešení vedoucího ke zlepšení současného stavu v logistickém řetězci. V souladu s cílem diplomové práce je definována příslušná ...

Bejčková, Jana
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Methodology of tourist cards implementation in the EU
Sováková, Petra
2014 - English
Cílem této práce je vytvoření postupu vedoucího k mplementaci turistických karet. Kvantitativní výzkum zdůrazňuje spotřebitelský náhled na daný projekt dle ekonomické teorie chování spotřebitele a také s ohledem na trvání a cenu turistické karty ve více jak čtyřiceti Evropských městech. Zvolená města byla porovnána metodou benchmarkingu. Na základě rozhovorů vedených s manažery projektů turistické karty se kvalitativní výzkum zaměřuje na roli administrátora. Mimoto finanční stránka a analýza přínosů a nákladů ukazuje přínos projektu pro místní ekonomiku. S porozuměním systému turistické karty, na základě dosažených výsledků, byl vytvořen návrh pro Brno s působností karty v rámci Jihomoravského kraje. The purpose of this thesis is to create procedure for implementation of tourist cards. The qualitative research emphesize the consumer point of view for such a project according to economic theory of consumer bahavior as well as the duration and price of the tourist cards in more than forty European cities. Benchmarking for chosen cities was made. The qualitative research focuses on the administrator's point of view based on interviews with managers of tourist card projects. Furthermore finance and cost --benefit analysis showing a contribution of the project to the local economy is provided. .With understanding nature of the tourist card system a proposal for Brno and the South Moravia region was made on behalf of the obtained results. Keywords: analýza nákladů a přínosů; destinační management; externality; politika cestovního ruchu EU; případové studie; spotřebitelé; zavádění turistických karet Available to registered users in the Library of Mendel University.
Methodology of tourist cards implementation in the EU

Cílem této práce je vytvoření postupu vedoucího k mplementaci turistických karet. Kvantitativní výzkum zdůrazňuje spotřebitelský náhled na daný projekt dle ekonomické teorie chování spotřebitele a ...

Sováková, Petra
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Analysis of wood market - An example of comparison of the Czech Republic and the confederate states Saxony and Baden-Württemberg (Germany)
Kundla, Petr
2014 - English
Tato diplomová práce se zabývá analýzou a popisem rozvoje trhu se dřívím mezi Českou republikou, Saskem a Bádensko-Württemberskem. V rámci hodnoceného období v letech 2004 -- 2011 bylo zjištěno vytěžené množství dříví, získány ceny pro hlavní sortimenty a jakostní třídy. Pro lepší přehled této analýzy byly vybrány a použity pouze hlavní druhy lesních dřevin. Smrk (Picea abies), borovice (Pinus sylvestris, dub (Quercus spec.) a buk (Fagus sylvatica). Dále bylo analyzováno, jak se vyvíjely ceny a množství sortimentů dříví během hodnoceného období a které parametry mohly mít na to vliv. Také byl zaznamenán rozvoj dovozu a vývozu mezi Německem a Českou republikou a blíže specifikovány cenový ukazatelé v těchto třech státech (Česká republika, Sasko, Bádensko-Württembersko) pro surové drivi, které byly vypočítány a nakonec analyzovány. The thesis deals with the analysis and description of the development of the wood market between Czech Republic, Saxony and Baden-Wuerttemberg. For the reference period 2004 to 2011 the harvested volumes and the obtained prices for the main assortments and quality grades were considered. For a better overview of the analysis only the main tree species were used. Spruce (Picea abies), pine (Pinus sylvestris), oak (Quercus spec.) and beech (Fagus sylvatica). Further, it was analysed how the prices and volumes of the wood assortments developed over the years and which parameters could have an influence on that. Also the development of the import and export between Germany and Czech Republic was observed and as a closure the price indices of the three states (Czech Republic, Saxony, Baden-Wuerttemberg) for raw wood were calculated and finally analysed. Keywords: Bádensko-Württembersko; cenový ukazatelé; Česká republika; Sasko; trh se dřívím; vývoj cen Available to registered users in the Library of Mendel University.
Analysis of wood market - An example of comparison of the Czech Republic and the confederate states Saxony and Baden-Württemberg (Germany)

Tato diplomová práce se zabývá analýzou a popisem rozvoje trhu se dřívím mezi Českou republikou, Saskem a Bádensko-Württemberskem. V rámci hodnoceného období v letech 2004 -- 2011 bylo zjištěno ...

Kundla, Petr
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Methodology of tourist cards implementation in the EU - annex
Sováková, Petra
2014 - English
Cílem této práce je vytvoření postupu vedoucího k mplementaci turistických karet. Kvantitativní výzkum zdůrazňuje spotřebitelský náhled na daný projekt dle ekonomické teorie chování spotřebitele a také s ohledem na trvání a cenu turistické karty ve více jak čtyřiceti Evropských městech. Zvolená města byla porovnána metodou benchmarkingu. Na základě rozhovorů vedených s manažery projektů turistické karty se kvalitativní výzkum zaměřuje na roli administrátora. Mimoto finanční stránka a analýza přínosů a nákladů ukazuje přínos projektu pro místní ekonomiku. S porozuměním systému turistické karty, na základě dosažených výsledků, byl vytvořen návrh pro Brno s působností karty v rámci Jihomoravského kraje. The purpose of this thesis is to create procedure for implementation of tourist cards. The qualitative research emphesize the consumer point of view for such a project according to economic theory of consumer bahavior as well as the duration and price of the tourist cards in more than forty European cities. Benchmarking for chosen cities was made. The qualitative research focuses on the administrator's point of view based on interviews with managers of tourist card projects. Furthermore finance and cost --benefit analysis showing a contribution of the project to the local economy is provided. .With understanding nature of the tourist card system a proposal for Brno and the South Moravia region was made on behalf of the obtained results. Keywords: analýza nákladů a přínosů; destinační management; externality; politika cestovního ruchu EU; případové studie; spotřebitelé; zavádění turistických karet Available to registered users in the Library of Mendel University.
Methodology of tourist cards implementation in the EU - annex

Cílem této práce je vytvoření postupu vedoucího k mplementaci turistických karet. Kvantitativní výzkum zdůrazňuje spotřebitelský náhled na daný projekt dle ekonomické teorie chování spotřebitele a ...

Sováková, Petra
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Human Resource Management of an International Company
Vašíčková, Kateřina
2013 - English
Keywords: mezinárodní společnost; řízení lidských zdrojů; zdroje Available to registered users in the Library of Mendel University.
Human Resource Management of an International Company

Vašíčková, Kateřina
Mendelova univerzita v Brně, 2013

Human Resource Management of an International Company
Vašíčková, Kateřina
2013 - English
Keywords: mezinárodní společnost; řízení lidských zdrojů; zdroj Available to registered users in the Library of Mendel University.
Human Resource Management of an International Company

Vašíčková, Kateřina
Mendelova univerzita v Brně, 2013

Proposal of implementation of the Balanced Scorecard and EFQM methods in NICOM, a.s
Varčevová, Nikol
2013 - English
Keywords: Blanced Scorecard; EFQM model excelence; implementace strategie Available to registered users in the Library of Mendel University.
Proposal of implementation of the Balanced Scorecard and EFQM methods in NICOM, a.s

Varčevová, Nikol
Mendelova univerzita v Brně, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases