Number of found documents: 84917
Published from to

Možnost využití ekonomické analýzy jako aplikačního a interpretačního nástroje v oblasti práva na soukromí a ochrany osobnosti
Monček, Vladimír; Wintr, Jan; Ondřejek, Pavel
2024 - Slovak
The possibility of using law & economics as a tool for application and interpretation in the field of right to privacy and personality rights Abstract This thesis is focused on the area of economic analysis of law (law & economics) and it is based on an assumption that law & economics is a suitable addition to other methods of interpretation, especially as a part of purposive interpretation. We apply economic analysis to the field of privacy and personality rights, especially intrusion into privacy by libel, or slander. In other words, we use law & economics to help solve conflict between privacy rights and free speech rights. The thesis has six main parts. In introduction (part 1) we discuss reasons for the choice of this topic and formulate hypothesis, which is: (i) that law & economics can help distinguish which situations are covered by privacy rights protections, (ii) that using law & economics one can valuate privacy and therefore estimate damages for infringement of privacy rights and (iii) law & economics is capable of estimating pecuniary damages for infringement of personality rights. In the second part we focus on history of privacy rights in the United States from its humble beginnings in an academic paper by Samuel Warren and Louis Brandeis to its modern iterations, such as reproductive rights... Možnosť využitia ekonomickej analýzy práva ako aplikačného a interpretačného nástroja v oblasti práva na súkromie a ochrany osobnosti Abstrakt Táto práca sa zameriava na oblasť ekonomickej analýzy práva (law & economics), pričom vychádza z predpokladu, že táto je vhodnou súčasťou a doplnkom výkladových metód, predovšetkým metódy teleologického výkladu. Ekonomickú analýzu práva aplikuje na oblasť práva na súkromie, najmä na zásahy do súkromia v oblasti narušenia osobnostných práv tlačou, či inými verbálnymi zásahmi. Inými slovami aplikuje poznatky law & economics na konflikt medzi právom na súkromie a ochranu osobnosti a slobodou slova. Práca má šesť hlavných častí. V úvode (časť 1.) sú najmä osvetlené dôvody pre výber témy a je formulovaná hypotéza, a síce (i) že ekonomická analýza práva môže pomôcť rozlíšiť, ktoré skutkové stavy spadajú do oblasti ochrany práva na súkromie, (ii) že za pomoci ekonomickej analýzy je možne oceniť súkromie a určiť tak primeranú náhradu za zásah doň a (iii) ekonomická analýza práva je schopná určiť výšku peňažného zadosťučinenia za zásah do práva na ochranu osobnosti. V druhej časti sa práca venuje popisu histórie práva na súkromie v Spojených štátoch od jeho prvých náznakov v článku Samuela Warrena a Louisa Brandeisa až po jeho moderné podoby napríklad v oblasti reprodukčných... Keywords: súkromie; ochrana osobnosti; ekonomická analýza práva; Privacy; personality rights; law & economics Available in a digital repository NRGL
Možnost využití ekonomické analýzy jako aplikačního a interpretačního nástroje v oblasti práva na soukromí a ochrany osobnosti

The possibility of using law & economics as a tool for application and interpretation in the field of right to privacy and personality rights Abstract This thesis is focused on the area of economic ...

Monček, Vladimír; Wintr, Jan; Ondřejek, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

Soukromé školy v systému základního vzdělávání: případová studie Karlovarského kraje
Donovová, Gabriela; Veselý, Arnošt; Mouralová, Magdalena
2024 - Czech
This diploma thesis focuses on private primary in the Karlovy Vary Region. It is a case study whose main aim is to present private primary schools in the context of the development of private schools at the national level. It looks at the trend of recent years, when there has been an increase in private schools across the regions of the Czech Republic. The thesis is based on secondary data obtained from relevant documents related to private education and from the known evidence available in the country. It presents the facts about private primary schools from the perspective of various authors who primarily deal with the topic in the Czech environment. The theoretical basis of the work is based on the supply and demand for education. Attention is also paid to parents as actors who have a significant influence on the existence of private primary schools. The research part provides insights into the market of private primary education in the Karlovy Vary Region. There are indtroduced individual schools that have been established in the region from 1991 to the present are presented. The aim of this thesis is to objectively evaluate the schools located in the Karlovy Vary Region based on the analysis of data on individual schools. Furthermore, the probable reasons that lead to the establishment of... Tato diplomová práce se svým zaměřením věnuje oblasti soukromého základního vzdělávání v Karlovarském kraji. Jedná se o případovou studii, jejímž hlavním cílem je přiblížit soukromé základní školy v kontextu vývoje soukromých škol na národní úrovni. Pohlíží na trend posledních let, kdy dochází k nárůstu soukromých škol napříč regiony České republiky. Práce je postavena na sekundárních datech získaných z relevantních dokumentů týkající se soukromého vzdělávání a ze známých poznatků, které jsou v českém prostoru dostupné. Přibližuje fakta o soukromých základních školách z pohledu různých autorů, kteří se tématu primárně v české prostřední věnují. Teoretický základ práce vychází z nabídky a poptávky po vzdělávání. Pozornost je věnována také rodičům, jako aktérům, kteří mají podstatný vliv na existenci soukromých základních škol. Výzkumná část přináší vhled na trh soukromého základního vzdělávání v Karlovarském kraji. Představeny jsou jednotlivé školy, které v kraji vznikají od roku 1991 až po současnost. Snahou je, na základě analýzy dat o jednotlivých školách, objektivně zhodnotit školy, které se v Karlovarském kraji nacházejí. Dále je poukázáno na pravděpodobné důvody, které vedou k založení těchto škol. Keywords: vzdělávání; základní škola; soukromá škola; Karlovarský kraj; nabídka; poptávka; education; primary school; private school; Karlovy Vary Region; supply; demand Available in a digital repository NRGL
Soukromé školy v systému základního vzdělávání: případová studie Karlovarského kraje

This diploma thesis focuses on private primary in the Karlovy Vary Region. It is a case study whose main aim is to present private primary schools in the context of the development of private schools ...

Donovová, Gabriela; Veselý, Arnošt; Mouralová, Magdalena
Univerzita Karlova, 2024

Ideální absolvent právnické fakulty v 21. století
Kožoušek, Vít; Urban, Michal; Chmel, Jan
2024 - Czech
Ideal Law School Graduate in the 21st century Abstract The thesis deals with the topic of the profile of a legal professional in the 21st century in connection with the recent technological advances in the legal services sector. The main goal of the thesis is to find out whether these technological advances in legal services delivery are sufficiently reflected in legal education, primarily in the Czech Republic. To fulfill this goal, the thesis uses mainly the methods of research, abstraction and document analysis, particularly in regard to scientific articles and other literature on the topic of legal technologies and their influence on the practice of law and the legal sector. The thesis first offers a brief overview of the professional values and skills typically associated with legal professionals, this overview is primarily based on the Anglo-American tradition and the McCrate Report. In the next part, the thesis describes some proactive characteristics of law - the author uses the term proactive to refer to the changes in law and its practice driven by the use of new technologies. The examples offered are primarily based on foreign sources. In the following part, the thesis deals with some reactions to these technological trends in legal education. Author classifies these reactions into several... Ideální absolvent právnické fakulty v 21. století Abstrakt Práce se zabývá tématem profilu právního profesionála ve 21. století ve spojení s technologickým pokrokem v oblasti právních služeb. Hlavním cílem práce je zjistit, zda je tento technologický pokrok na poli poskytování právních služeb dostatečně reflektován v právním vzdělávání, a to především v České republice. K plnění cíle využívá práce především metodu rešerše, abstrakce a metodu analýzy dokumentů, zejména odborných článků a další literatury k tématu právních technologií a jejich vlivu na právní obor. Práce nejprve poskytuje stručný přehled hodnotových a dovednostních východisek, jež jsou tradičně s právními profesionály spojena, přičemž vychází primárně ze zahraničních zdrojů a anglo-americké tradice, zejména tzv. McCrate Report. V další části práce popisuje některé tzv. proaktivní stránky práva - tento termín autor používá k popisu vlivu technologií na právní praxi. Příklady tohoto vlivu vycházejí primárně ze zahraniční literatury. V další části se práce zabývá reakcemi na tyto technologické trendy v právu, a to v oblasti právního vzdělávání. Autor tyto reakce klasifikuje na několik odlišných skupin, přičemž ke každé uvádí konkrétní příklady typických reakcí. V poslední části práce věnující se výsledkům konfrontuje autor tyto příklady vývoje... Keywords: právní vzdělávání; právní technologie; právní služby; moderní právníci; legal education; legal technology; legal services; modern lawyers Available in a digital repository NRGL
Ideální absolvent právnické fakulty v 21. století

Ideal Law School Graduate in the 21st century Abstract The thesis deals with the topic of the profile of a legal professional in the 21st century in connection with the recent technological advances ...

Kožoušek, Vít; Urban, Michal; Chmel, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Vnitrostranická demokracie a zkušenosti z první republiky na příkladu Agrární strany
Brožek, Matěj; Ondřejková, Jana; Friedel, Tomáš
2024 - Czech
Intra-Party Democracy and Experience Gained During the First Czechoslovak Republic on the Example of the Agrarian Party Abstract and keywords The author investigates the topic of intra-party democracy during the First Czechoslovak Republic. He focuses primarily on the Agrarian Party. To be specific, he examines internal structure of the Agrarian Party and its compliance with the principles of intra-party democracy. He also carries out an analysis of legal environment of the First Republic with respect to the regulation of political parties and evaluates its potential impacts on intra-party democracy of political parties of the time. In Part One of the thesis, the author describes the internal situation in the Agrarian Party. He explores all the areas of the party's activities, namely in the order they are addressed in the organisational rules. The author takes a closer look at the greatest leaders of the party, intra-party disputes or political situation of the party in Slovakia and Carpathian Ruthenia. In chapters dedicated to the Agrarian Party, information is provided to which theoretical concepts are applied by the author later on. Part Two deals with the legislation applicable to political parties in the First Republic. The author considers it inadequate. Therefore, the author analyses mainly the... Vnitrostranická demokracie a zkušenosti z první republiky na příkladu agrární strany Abstrakt a klíčová slova Autor se v práci zabývá tématem vnitrostranické demokracie za první republiky. Svou pozornost věnuje především prvorepublikové agrární straně. Konkrétně zkoumá, jakým způsobem byla agrární strana vnitřně uspořádána a zda v jejím rámci byly dodržovány zásady vnitrostranické demokracie. Kromě toho autor analyzuje právní prostředí první republiky v oblasti regulace politických stran a hodnotí jeho možné dopady na vnitrostranickou demokracii tehdejších politických stran. V první části práce autor popisuje vnitřní poměry agrární strany. Autor se zabývá všemi oblastmi činnosti této strany a při jejím zkoumání postupuje podle systematiky jejího organizačního řádu. Blíže se věnuje významným osobnostem strany, vnitrostranickým rozporům nebo politické situaci strany na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Kapitoly věnované agrární straně shromažďují informace, na které v dalších částech práce autor aplikuje teoretické koncepce. Druhá část práce se zabývá právním zakotvením politických stran. Legislativa první republiky v oblasti politických stran nebyla podle autora dostatečná. Autor proto v práci analyzuje především příbuzné právní úpravy, které byly na politické strany různým způsobem aplikovány. Podrobně se... Keywords: vnitrostranická demokracie; agrární strana; první republika; intra-party democracy; Agrarian Party; The First Czechoslovak Republic Available in a digital repository NRGL
Vnitrostranická demokracie a zkušenosti z první republiky na příkladu Agrární strany

Intra-Party Democracy and Experience Gained During the First Czechoslovak Republic on the Example of the Agrarian Party Abstract and keywords The author investigates the topic of intra-party democracy ...

Brožek, Matěj; Ondřejková, Jana; Friedel, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

Politický kontext výběru soudců Ústavního soudu České republiky
Binhack, Oto; Ondřejková, Jana; Chmel, Jan
2024 - Czech
The political context of the selection of the judges of the Constitutional Court of the Czech Republic Abstract The thesis deals with the political context of the selection of judges of the Constitutional Court of the Czech Republic. The research question is whether the Senate's rejection of the President's nominees is more a manifestation of political power or a corrective to the high moral and professional quality of the Constitutional Court judges. Along with this, the thesis examines whether it would be appropriate to change the current legal regulation of the selection of constitutional judges. The first part of the thesis initially summarises the previous academic reflections on the topic, which mostly pointed out the inappropriateness of the possibility of reappointing constitutional judges, together with the linking of their terms of office to the president's, and the somewhat haphazard approach of senators to the assessment of candidates. Furthermore, this part of the thesis contains a definition of the research question consisting in a narrow conception of politics in the sense of policy. The second to fifth parts of the thesis are devoted to the terms of office of individual presidents, with a review of their unsuccessful nominations to the Constitutional Court, although in the case of Václav... Politický kontext výběru soudců Ústavního soudu České republiky Abstrakt Diplomová práce se zabývá politickým kontextem výběru soudců Ústavního soudu České republiky. Výzkumnou otázkou je, zda odmítnutí prezidentových kandidátů Senátem je spíše projevem politické moci, nebo korektivem vysoké morální i odborné kvality ústavních soudců. Spolu s tím diplomová práce zkoumá, zda by bylo vhodné změnit stávající právní úpravu výběru ústavních soudců. První část práce nejprve shrnuje dosavadní odborné reflexe tématu, jež většinou upozorňovaly na nevhodnost možnosti opakovaného jmenování ústavních soudců, spolu s navázáním jejich funkčních období na prezidentovo, a na poněkud nahodilý přístup senátorů k posuzování kandidátů. Dále tato část práce obsahuje vymezení výzkumné otázky spočívající v úzkém pojetí politiky ve smyslu policy. Druhá až pátá část práce jsou věnovány funkčním obdobím jednotlivých prezidentů s přehledem jejich neúspěšných nominací na Ústavní soud, byť v případě Václava Havla nejsou započítány do výzkumu, protože se jednalo ještě o akty Poslanecké sněmovny prozatímně vykonávající pravomoci Senátu. Informace z parlamentních stenozáznamů jsou doplněny o postřehy z médií a odborné literatury se snahou o co nejobjektivnější zachycení důvodů neschválení kandidátů. Šestá část práce vyhodnocuje výsledky... Keywords: výběr ústavních soudců; Senát Parlamentu ČR; prezident ČR; Ústavní soud ČR; dělba moci; selection of the constitutional judges; Senate of the Czech Republic; President of the Czech Republic; Constitutional Court of the Czech Republic; separation of powers Available in a digital repository NRGL
Politický kontext výběru soudců Ústavního soudu České republiky

The political context of the selection of the judges of the Constitutional Court of the Czech Republic Abstract The thesis deals with the political context of the selection of judges of the ...

Binhack, Oto; Ondřejková, Jana; Chmel, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Právní úprava nakládání s komunálním odpadem
Vrbová, Aneta; Sobotka, Michal; Svoboda, Petr
2024 - Czech
The topic of the thesis is the legal regulation of municipal waste management in the Czech Republic. It introduces the readers to the individual legal regulations at the national and European level, tracing the development of the legal regulation of waste management since its inception in the 1970's and its gradual completion. The work introduces the various instruments that have been developed to regulate individual practices and activities and which, at the same time, make it possible to achieve the stated objectives. It also presents the various principles that set the basic direction for the current legislation. Attention is paid to the elementary concepts on the basis of which the whole system of obligations and responsibilities for waste management is built - these are the concepts of 'waste', 'municipal waste', 'hazardous waste' and 'waste management', and the thesis also traces how their content has evolved over time. The thesis also introduces the basic subjects of waste law, which are the waste producer and the operator of a waste management facility. It pays most attention to the municipality, which it considers to be a specific entity, and further examines its obligations in relation to the collection of waste from individual entities. The law entrusts the municipality with a legal... Tématem diplomové práce je právní úprava nakládání s komunálním odpadem v České republice. Představuje čtenářům jednotlivé právní předpisy na národní i evropské úrovni, přičemž sleduje vývoj, jakým se právní úprava odpadového hospodářství od svého vzniku v 70. letech minulého století ubírala a postupně dotvářela. Práce představuje jednotlivé nástroje, které jsou vytvořeny za účelem regulace jednotlivých postupů a činností a které zároveň umožňují dosažení stanovených cílů. Představovány jsou také jednotlivé principy, jež nastavují platné právní úpravě základní směr. Pozornost je věnována elementárním pojmům, na jejichž základě je celý systém povinností a odpovědnosti za nakládání s odpadem vystavěn - jedná se o pojmy "odpad", "komunální odpad", "nebezpečný odpad" a "nakládání s odpadem", přičemž diplomová práce rovněž sleduje, jakým způsobem se jejich obsah vyvíjel v čase. Práce seznamuje také se základními subjekty odpadového práva, jimiž jsou původce odpadu a provozovatel zařízení určeného k nakládání s odpadem. Největší pozornost ze všech subjektů věnuje obci, kterou považuje za specifický subjekt a dále zkoumá její povinnosti ve vztahu k přebírání odpadu od jednotlivých subjektů. Zákon obci svěřuje právní nástroj k zajištění nakládání s odpadem na svém území - tím je tzv. obecní systém... Keywords: životní prostředí; odpadové hospodářství; komunální odpad; environment; waste management; municipal waste Available in a digital repository NRGL
Právní úprava nakládání s komunálním odpadem

The topic of the thesis is the legal regulation of municipal waste management in the Czech Republic. It introduces the readers to the individual legal regulations at the national and European level, ...

Vrbová, Aneta; Sobotka, Michal; Svoboda, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Oprávnění k provozování hazardních her
Hubálková, Zuzana; Rajchl, Jiří; Staša, Josef
2024 - Czech
PERMISSION TO THE OPERATION OF GAMBLING - ABSTRACT This diploma thesis deals with the legal regulation of the obtainment of a permission to the operation of gambling in the Czech Republic. Gambling and the conditions for their operation are currently regulated by the Act No. 186/2016 Coll., on gambling, which was significantly amended with effect from 1 January 2024. The most fundamental changes include the introduction of an initial licence, simplification of the blocking of unauthorised online games and the introduction of other measures for responsible gaming. The introductory part of this diploma thesis deals with gambling operators, individual gambling types, their operation via the Internet, as well as the general legal requirements that gambling operators must fulfil for the legal operation of gambling. The permission to the operation of gambling and the procedures of its obtainment are examined in more detail in the next part of this diploma thesis. In the Gambling Act, the licencing procedure is used in particular, while for some gambling types, the notification procedure is used; none of that applies to the raffle with the game receipts not exceeding CZK 200 000. In order to obtain a permission to the operation of a lottery, an odds bet, a totalizator game, bingo, a technical game and a live game,... OPRÁVNĚNÍ K PROVOZOVÁNÍ HAZARDNÍCH HER - ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou vzniku oprávnění k provozování hazardních her v České republice. Hazardní hry a podmínky jejich provozování jsou v současné době regulovány zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, který byl s účinností od 1. 1. 2024 významně novelizován. Mezi nejzásadnější změny patří zavedení úvodního povolení, zjednodušení blokace nepovolených internetových her a zavedení dalších opatření pro zodpovědné hraní. Úvodní část této diplomové práce se zabývá provozovateli hazardních her, jednotlivými druhy hazardních her, jejich provozování prostřednictvím internetu a také obecnými zákonnými požadavky, které musejí provozovatelé pro legální provozování hazardních her plnit. Oprávnění k provozování hazardních her a režimy jeho vzniku jsou blíže zkoumány v další části této diplomové práce. V zákoně o hazardních hrách je využit zejména režim povolovací, přičemž pro některé druhy hazardních her jsou využity režimy ohlašovací a volný. Pro vznik oprávnění k provozování loterie, kursové sázky, totalizátorové hry, binga, technické hry a živé hry je nutné získat úvodní povolení a základní povolení, pro land-based provozování technické hry, živé hry a binga je třeba zároveň získat i povolení k umístění herního prostoru. Všechna tato... Keywords: hazardní hry; provozovatelé hazardních her; úvodní a základní povolení; gambling; gambling operators; initial and basic licence Available in a digital repository NRGL
Oprávnění k provozování hazardních her

PERMISSION TO THE OPERATION OF GAMBLING - ABSTRACT This diploma thesis deals with the legal regulation of the obtainment of a permission to the operation of gambling in the Czech Republic. Gambling ...

Hubálková, Zuzana; Rajchl, Jiří; Staša, Josef
Univerzita Karlova, 2024

Adaptace na klimatické změny z pohledu práva (České republiky)
Jech, Martin; Sobotka, Michal; Fabšíková, Tereza
2024 - Czech
Adaptation to climate change from the perspective of (Czech) law Abstract Key words: climate change, adaptation, Czech law Climate change is a current topic that has an impact on many components of the environment and the whole society. Besides mitigation, adaptation is a key response to climate change. This diploma thesis deals with the issue of how (especially Czech) law approaches to adaptation to climate change. Particular legal instruments related to adaptation to climate change are discussed, especially conceptual, administrative and economic instruments, in the fields of protection of water resources, forest, agricultural land and nature and landscape. Selected non-law instruments related to adaptation to climate change are also mentioned. The thesis has several related research inquiries. The first question is what is actually a climate change and whether it is (or will be) its course unprecedented in the Holocene and the related question what climate is expected in the next decades. This is followed by other research questions, particularly how the political-legal approach to the question of climate change (especially adaptation) has evolved and what is the current legal level of adaptation to climate change, i.e. whether it is satisfactory or has some imperfections. And if it has some... Adaptace na změnu klimatu z pohledu práva (České republiky) Abstrakt Klíčová slova: změna klimatu, adaptace, právo ČR Změna klimatu je aktuálním tématem, mající dopad na jednotlivé složky životního prostředí a celou společnost. Adaptace je vedle mitigace klíčovou reakcí na změnu klimatu. Tato práce se zaměřuje na otázku ohledně toho, jak k adaptaci na změnu klimatu přistupuje právo, a to především právo České republiky. Probrány jsou jednotlivé právní nástroje, které se dotýkají adaptace na změnu klimatu, zejména nástroje koncepční, administrativní a ekonomické, a to na úseku ochrany vody, zemědělské půdy, lesa a přírody a krajiny. Zmíněny jsou též vybrané mimoprávní nástroje, které se podílí na adaptaci. Práce má několik vzájemně souvisejících výzkumných otázek. První otázkou je to, co je vlastně změna klimatu a zdali je (resp. bude) její průběh bezprecedentní v holocénu a s tím související otázka po tom, jaké klima nás v dalších desetiletích čeká. Na toto navazují další výzkumné otázky, a to, jak se vyvíjel politicko-právní přístup k otázce změny klimatu (zejména adaptaci) a jaký je současný právní stav ochrany klimatu (resp. adaptace na ni), tj. zda je vyhovující anebo má své nedostatky. A pokud má nedostatky, jak by se právní úprava mohla (či měla) změnit, aby napomohla adaptaci na změnu klimatu.... Keywords: změna klimatu; adaptace; právo ČR; climate change; adaptation; Czech law Available in a digital repository NRGL
Adaptace na klimatické změny z pohledu práva (České republiky)

Adaptation to climate change from the perspective of (Czech) law Abstract Key words: climate change, adaptation, Czech law Climate change is a current topic that has an impact on many components of ...

Jech, Martin; Sobotka, Michal; Fabšíková, Tereza
Univerzita Karlova, 2024

Právní úprava svobody pohybu ve zvláště chráněných územích
Kuncířová, Michala; Stejskal, Vojtěch; Franková, Martina
2024 - Czech
1 Legislation of freedom of movement in Special Protection Areas Abstract The thesis is covering the legislation of freedom of movement in Special Protection Areas, in particular the limitations of freedom of movement embedded it the Act on the Protection of Nature and Landscape are examined. The timeliness of this topic lies in the consequences of the Covid-19 epidemic, the media conveying ideas and trends to visit attractive territories and technological progress that provide easy access to inaccessible places for a wide range of people. The aim of the thesis is the analysis of the current legal regulation of Special Protection Areas and the assessment of the adequacy and fulfillment of the purpose of the limitation of fundamental freedom of movement by this legislation. This thesis provides an explanation of the fundamental freedom of movement, the legal regulation of the right of public use of nature and landscape and Special Protection Areas, the organization of nature and landscape protection and the instruments of nature and landscape protection. The thesis covers conceptual tools. In detail are discussed administrative instruments of protection, restrictions on freedom of movement provided ex lege and ex actu, also with specific examples protecting Special Protection Areas from the unresponsible... Právní úprava svobody pohybu ve zvláště chráněných územích Abstrakt Diplomová práce se zabývá právní úpravou svobody pohybu ve zvláště chráněných územích, zejména jsou tedy zkoumána omezení svobody pohybu zákonem o ochraně přírody a krajiny. Aktuálnost tohoto tématu spočívá v důsledcích epidemie Covidu-19, médiím zprostředkovávajícím nápady a trendy navštěvovat lákavá území a technologickému pokroku, který dělá těžko dostupná místa snadněji dostupnými pro širší okruh osob. Cílem práce je rozbor aktuální právní úpravy zvláště chráněných území a zhodnocení přiměřenosti a naplňování účelu omezení základní svobody pohybu touto legislativou. Diplomová práce podává výklad o základní svobodě pohybu, právní úpravě práva obecného užívání přírody a krajiny a zvláště chráněných území, organizaci ochrany přírody a krajiny a nástrojích ochrany přírody a krajiny. Práce se zabývá koncepčními nástroji. Blíže jsou rozebrány administrativní nástroje ochrany, omezení svobody pohybu zákonná i správním aktem, také s uvedením konkrétních příkladů chránících zvláště chráněná území před nešetrným pohybem osob, dále ekonomické a sankční nástroje ochrany, zaměřené zejména na vybírání poplatků za vstup a na odpovědnost za spáchaný přestupek. Co do stanovených cílů této diplomové práce bylo dospěno k závěrům, že ochrana zvláště... Keywords: Svoboda pohybu; Zvláště chráněná území; Omezení svobody pohybu z důvodu ochrany přírody; Freedom of movement; Special Protection Areas; Limitations of freedom of movement for the purpose of protecting nature Available in a digital repository NRGL
Právní úprava svobody pohybu ve zvláště chráněných územích

1 Legislation of freedom of movement in Special Protection Areas Abstract The thesis is covering the legislation of freedom of movement in Special Protection Areas, in particular the limitations of ...

Kuncířová, Michala; Stejskal, Vojtěch; Franková, Martina
Univerzita Karlova, 2024

Vybrané otázky právních forem persekucí v 60. až 80. letech 20. století v Československu
Obr, Vojtěch; Šouša, Jiří; Blažek, Lukáš
2024 - Czech
Selected issues of legal forms of persecution in the 60s to 80s of the 20th century in Czechoslovakia Abstract After the year 1948, when the communist regime was established in Czechoslovakia, a number of persecutory instruments were enacted in order to suppress any disagreement with the established regime and to eliminate opponents of the socialist establishment. The thesis focuses on the period of the 1960s and 1980s, when the persecutions did not reach the level and cruelty they had in the 1950s, but they were still a very significant part of the repressive component of the government regime. The main focus of the work is on the persecution in the period before the so called Prague Spring, it follows the period of social relaxation in 1968 and the re-introduction of persecution mechanisms in the period after August 1968. In the first chapters, the work describes and analyzes legal developments after the Second World War with an emphasis on the 1960s and 1980s and subsequently concentrates on specific forms of enforcement, whether it is criminal prosecution, persecution in the field of citizenship, persecution in the field of property law or labor law. Klíčová slova: legal forms, persecution, Czechoslovakia Vybrané otázky právních forem persekucí v 60. až 80. letech 20. století v Československu Abstrakt Po roce 1948, kdy byl v Československu nastolen komunistický režim, došlo k uzákonění řady perzekučních nástrojů tak, aby byl potlačen jakýkoliv nesouhlas s nastoleným režimem a odpůrci socialistického zřízení byli eliminováni. Diplomová práce se soustředí na období 60. a 80. let 20. století, kdy perzekuce sice nedosáhly takové míry a krutosti, jakou měly v 50. letech 20. století, ale přesto byly velmi významnou součástí represivní složky vládního režimu. Hlavní pozornost práce se soustředí na perzekuce v době před pražským jarem, sleduje období společenského uvolnění v roce 1968 a opětné zavedení perzekučních mechanismů v období po srpnu 1968. Práce v prvních kapitolách popisuje a analyzuje právních vývoj po druhé světové válce s důrazem na 60. a 80. léta 20. století a následně se soustředí na konkrétní formy exekuce, ať už se jedná o perzekuce trestněprávní, perzekuce na poli státního občanství, perzekuce v oblasti majetkového práva nebo pracovního práva. Klíčová slova: právní forma, persekuce, Československo Keywords: právní forma; persekuce; Československo; legal forms; persecution; Czechoslovakia Available in a digital repository NRGL
Vybrané otázky právních forem persekucí v 60. až 80. letech 20. století v Československu

Selected issues of legal forms of persecution in the 60s to 80s of the 20th century in Czechoslovakia Abstract After the year 1948, when the communist regime was established in Czechoslovakia, a ...

Obr, Vojtěch; Šouša, Jiří; Blažek, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases