Number of found documents: 342
Published from to

Vnímání Maupassantovy fantastiky u adolescentů, kteří vyrostli na moderní fantasy
Mlynáříková, Běla; Voldřichová - Beránková, Eva; Mengozzi, Chiara
2023 - French
This thesis examines the perception of Maupassant's stories as representatives of fantastic literature among Czech adolescents in the context of their childhood marked by modern fantasy. The theoretical approach is based on Tzvetan Todorov's definition of fantasy and the horizon of expectations according to the Constance School of Reception Aesthetics. The practical part includes the analysis of questionnaires from reading individual stories. Tato diplomová práce zkoumá vnímání Maupassantových povídek jakožto reprezentujícího vzorku fantastické literatury u českých adolescentů v kontextu jejich dětství ovlivněného moderní fantasy. Teoretický přístup vychází z definice fantasy Tzvetana Todorova a z horizontu očekávání podle Kostnické školy recepce. Praktická část zahrnuje analýzu dotazníků z četby jednotlivých příběhů. Keywords: fantastická literatura|fantasy|adolescent|horizont očekávání; fantastic literature|fantasy|adolescent|horizon of expectations Available in a digital repository NRGL
Vnímání Maupassantovy fantastiky u adolescentů, kteří vyrostli na moderní fantasy

This thesis examines the perception of Maupassant's stories as representatives of fantastic literature among Czech adolescents in the context of their childhood marked by modern fantasy. The ...

Mlynáříková, Běla; Voldřichová - Beránková, Eva; Mengozzi, Chiara
Univerzita Karlova, 2023

Interpretace Hegelovy filosofie dějin u Jeana Hyppolita
Abraham, Titouan; Steinbach, Tim-Florian; Ottmann, François
2023 - French
Master's Thesis Abstract Charles University, Prague Erasmus Mundus EuroPhilosophie (2021-2023) Student: Titouan Abraham Title: L'interprétation par Jean Hyppolite de la philosophie de l'histoire de Hegel (Jean Hyppolite's Interpretation of Hegel's Philosophy of History) Keywords: Hegel; Hegelianism; Theologische Jugendschriften; Phenomenology of Spirit; Jean Hyppolite; philosophy; philosophy of history; pantragism; Alexandre Kojève; end of history The aim of this work is to analyse the singularity of Jean Hyppolite's study of the Hegelian philosophy of history. The guiding question is the following: Did Jean Hyppolite defend a pantragic reading of the dynamics of Hegelian history? We begin with an account of Hegelian studies in France from the beginning of the nineteenth century until the end of the 1930s, when Alexandre Kojève's teachings on the Phenomenology of Spirit came to an end. We discover that Hyppolite differs from Kojève in particular because he breaks with his proposal of an end to history and his anthropological reading of the Hegelian system. To explain these differences, we need to return to the links between the young Hegel's religious thought and the birth of his philosophy of history. This stage consists of re-reading, with Jean Hyppolite, the theological writings of his youth, and showing... Résumé du mémoire de Master Charles University, Prague Erasmus Mundus EuroPhilosophie (2021-2023) Étudiant: Titouan Abraham Titre : L'interprétation par Jean Hyppolite de la philosophie de l'histoire de Hegel Mots-clés : Hegel ; hégélianisme ; Theologische Jugendschriften ; Phénoménologie de l'Esprit ; Jean Hyppolite ; philosophie ; philosophie de l'histoire ; pantragisme ; Alexandre Kojève ; fin de l'histoire Ce travail se propose d'analyser la singularité de Jean Hyppolite dans son étude de la philosophie hégélienne de l'histoire. La question qui l'oriente est la suivante : Jean Hyppolite a-t-il défendu une lecture pantragique de la dynamique de l'histoire hégélienne ? Nous commençons par rendre compte des études hégéliennes en France au début du dix-neuvième siècle jusqu'à la fin des années 1930, lorsque s'achèvent les enseignements de Alexandre Kojève sur la Phénoménologie de l'Esprit. Nous découvrons alors que Hyppolite se distingue de Kojève notamment parce qu'il rompt avec sa proposition d'une fin de l'histoire et sa lecture anthropologique du système hégélien. Pour expliquer ces différences, il nous faut revenir sur les liens entre la pensée religieuse du jeune Hegel et la naissance de sa philosophie de l'histoire. Cette étape consiste à relire avec Jean Hyppolite les écrits théologiques de... Keywords: Hegel; hégélianisme; Theologische Jugendschriften; Phénoménologie de l'Esprit; Jean Hyppolite; philosophie; philosophie de l'histoire; pantragisme; Alexandre Kojève; fin de l'histoire; Hegel; Hegelianism; Theologische Jugendschriften; Phenomenology of Spirit; Jean Hyppolite; philosophy; philosophy of history; pantragism; Alexandre Kojève; end of history Available in a digital repository NRGL
Interpretace Hegelovy filosofie dějin u Jeana Hyppolita

Master's Thesis Abstract Charles University, Prague Erasmus Mundus EuroPhilosophie (2021-2023) Student: Titouan Abraham Title: L'interprétation par Jean Hyppolite de la philosophie de l'histoire de ...

Abraham, Titouan; Steinbach, Tim-Florian; Ottmann, François
Univerzita Karlova, 2023

Husserlovský základ vědeckého poznání: mezi epistemologií a metafyzikou
Ramos Garcia, Christian; Novotný, Karel; De Santis, Daniele
2023 - French
The following work will try to explain Husserl's scientific knowledge as a radical alternative to the theory of science established by contemporary philosophy of science. It will offer a critical reconstruction of the historical context from which Husserl's phenomenological approach develops, as well as an exposition of key Husserlian concepts such as metaphysics, idealization, the world of life, objectivism, the crisis of science and the historicity. The progress of Husserl's philosophical project is characterized by the tension between the natural sciences and transcendental phenomenology. Although the natural sciences provide a paradigmatic example of how transcendental phenomenology, ontology, empirical science, and metaphysics can be related, they have also been the subject of philosophical misunderstandings that have contributed to the current cultural and philosophical crisis. Therefore, this text is a description that all philosophical theory and nature are inseparable. Résumé : L'ouvrage qui suit tentera d'expliquer le savoir scientifique de Husserl comme une alternative radicale à la théorie des sciences établie par la philosophie contemporaine des sciences. Il proposera une reconstruction critique du contexte historique à partir duquel se développe l'approche phénoménologique de Husserl, ainsi qu'un exposé des concepts husserliens clés tels que la métaphysique, l'idéalisation, le monde de la vie, l'objectivisme, la crise de la science et l'historicité. L'avancée du projet philosophique de Husserl est caractérisée par la tension entre les sciences naturelles et la phénoménologie transcendantale. Bien que les sciences naturelles fournissent un exemple paradigmatique de la façon dont la phénoménologie transcendantale, l'ontologie, la science empirique et la métaphysique peuvent être liées, elles ont également fait l'objet de malentendus philosophiques qui ont contribué à la crise culturelle et philosophique actuelle. Par conséquent, ce texte est une description que toute théorie philosophique et la nature sont inséparables. Available in a digital repository NRGL
Husserlovský základ vědeckého poznání: mezi epistemologií a metafyzikou

The following work will try to explain Husserl's scientific knowledge as a radical alternative to the theory of science established by contemporary philosophy of science. It will offer a critical ...

Ramos Garcia, Christian; Novotný, Karel; De Santis, Daniele
Univerzita Karlova, 2023

Digitální přístupy v muzeích: příklad Muzea Mohammeda VI marocké vodní kultury - AMAN
Eddari, Imane; Daniel, Ondřej; Sonkoly, Gábor
2023 - French
This research focuses on the use of digital technology in museums in general and in Morocco in particular, as well as the communication that takes place through the various digital devices. The emergence of the very first forms of digitisation dates back to the 1940s. Nowadays, digital technology has become ubiquitous, and its use and fields of application are constantly evolving. In addition to its availability and ease of use, digital technology is now present in a number of fields, including cultural institutions. By means of a case study, this dissertation aims to explore this subject in greater depth through a qualitative analysis of the tools used in a Moroccan museum, in this case the Mohammed VI Museum for the Civilisation of Water - Aman. Emphasis will be placed on the way in which these tools are gradually being introduced into the Moroccan museum sphere, the impact of these tools on the visit, the perception of the collections and the behaviour of the public, as well as the way in which heritage is transmitted and communicated. In addition, this dissertation looks at the future of digital technology in Moroccan museums and the prospective ideas revolving around this sector. The theoretical framework revolves around the evolution of the museum as an institution, the question of... Tento výzkum se zaměřuje na využívání digitálních technologií v muzeích obecně a v Maroku konkrétně, stejně jako na komunikaci, která probíhá prostřednictvím různých digitálních zařízení. Vznik prvních forem digitalizace se datuje do 40. let 20. století. V současné době se digitální technologie staly všudypřítomnými a jejich využití a oblasti použití se neustále vyvíjejí. Kromě dostupnosti a snadného použití jsou dnes digitální technologie přítomny v řadě oblastí, včetně kulturních institucí. Cílem této disertační práce je prostřednictvím případové studie hlouběji prozkoumat toto téma prostřednictvím kvalitativní analýzy nástrojů používaných v marockém muzeu, v tomto případě v Muzeu Mohameda VI. pro civilizaci vody - Aman. Důraz bude kladen na způsob, jakým jsou tyto nástroje postupně zaváděny do marocké muzejní sféry, na dopad těchto nástrojů na návštěvnost, vnímání sbírek a chování veřejnosti, jakož i na způsob, jakým je dědictví předáváno a komunikováno. Kromě toho se tato disertační práce zabývá budoucností digitálních technologií v marockých muzeích a perspektivními myšlenkami, které se kolem tohoto odvětví točí. Teoretický rámec se točí kolem vývoje muzea jako instituce, otázky komunikace a návštěvníka, jakož i zavádění digitálních nástrojů v rámci této instituce a otázek, které vyvolávají.... Keywords: digitalizace|muzeum|kulturní zprostředkování|návštěvníci|kulturní politika|kulturní demokratizace|dědictví; digitization|museum|cultural mediation|visitors|cultural policy|cultural democratization|heritage Available in a digital repository NRGL
Digitální přístupy v muzeích: příklad Muzea Mohammeda VI marocké vodní kultury - AMAN

This research focuses on the use of digital technology in museums in general and in Morocco in particular, as well as the communication that takes place through the various digital devices. The ...

Eddari, Imane; Daniel, Ondřej; Sonkoly, Gábor
Univerzita Karlova, 2023

Co dokáže literatura? Analýza moci literatury a literárního jazyka
Cheng, Chau Fung; Maesschalck, Marc; Goddard, Jean-Christophe; Lisse, Michel
2023 - French
This thesis aims to unpack the power and potential of literature, examining a historic 1964 debate between prominent figures in literature and philosophy (Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Jorge Semprun, Jean Ricardou, Jean-Pierre Faye, and Yves Berger). The study subsequently explores the pivotal distinction between ordinary and literary language, engaging with the perspectives of Maurice Blanchot and Merleau-Ponty to reveal the inherently dynamic nature of language and the power of literary language in revealing truth. The final stage of the study applies these insights to the pressing issue of hermeneutical injustice, proposing that literature can serve as a remedy for this form of injustice. Ultimately, this study contends that literature is not an insignificant player but possesses considerable potential to address and resolve societal issues. Keywords: literature; power of literature; 1964 debate; literary language; ordinary language; hermeneutical injustice; Simone de Beauvoir; Jean-Paul Sartre; Jean Ricardou; Maurice Blanchot; Maurice Merleau-Ponty Résumé Cette mémoire vise à dévoiler le pouvoir et le potentiel de la littérature, en examinant un débat historique de 1964 entre des figures éminentes de la littérature et de la philosophie (Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Jorge Semprun, Jean Ricardou, Jean-Pierre Faye et Yves Berger). L'étude explore ensuite la distinction essentielle entre le langage ordinaire et le langage littéraire, en s'appuyant sur les perspectives de Maurice Blanchot et de Merleau-Ponty pour révéler la nature intrinsèquement dynamique du langage et le pouvoir du langage littéraire dans la révélation de la vérité. La dernière étape de l'étude applique ces idées à la question urgente de l'injustice herméneutique, en proposant que la littérature puisse servir de remède à cette forme d'injustice. En fin de compte, cette étude soutient que la littérature n'est pas un acteur insignifiant, mais qu'elle possède un potentiel considérable pour aborder et résoudre les problèmes de société. Mots-clés : littérature ; pouvoir de la littérature ; débat de 1964 ; langage littéraire ; langage ordinaire ; injustice herméneutique ; Simone de Beauvoir ; Jean-Paul Sartre ; Jean Ricardou ; Maurice Blanchot ; Maurice Merleau-Ponty Keywords: littérature; pouvoir de la littérature; débat de 1964; langage littéraire; langage ordinaire; injustice herméneutique; Simone de Beauvoir; Jean-Paul Sartre; Jean Ricardou; Maurice Blanchot; Maurice Merleau-Ponty; literature; power of literature; 1964 debate; literary language; ordinary language; hermeneutical injustice; Simone de Beauvoir; Jean-Paul Sartre; Jean Ricardou; Maurice Blanchot; Maurice Merleau-Ponty Available in a digital repository NRGL
Co dokáže literatura? Analýza moci literatury a literárního jazyka

This thesis aims to unpack the power and potential of literature, examining a historic 1964 debate between prominent figures in literature and philosophy (Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Jorge ...

Cheng, Chau Fung; Maesschalck, Marc; Goddard, Jean-Christophe; Lisse, Michel
Univerzita Karlova, 2023

Malá a velká svoboda. Dekoloniální pohled na genezi filosofie v Kolumbii
Meneses Alvarez, Nicolas; Maesschalck, Marc; Pontière, Grégory; Álvarez Villarreal, Lina Marcela
2023 - French
Title : MINOR LIBERTY AND MAJOR LIBERTY: For a decolonial reading of the philosophical genesis in Colombia. Abstract : This research endeavours to restore the philosophical foundations of freedom at work in the protectorate of Indians and the praxis of the first bishop of Popayan Juan del Valle as a primordial moment of philosophical activity in Colombia, and then to show its contradictions not only as regards its provisions but as regards the freedom and tradition properly indigenous. We call this major freedom after the major right and duty of the Misak people. Key-words : freedom, Major/Minor, Relationnality/Substantiality, Nupirau, Pishi, Protectorate of Indians, Things-concepts, Snail, Concretion/Abstraction. Titre : LIBERTÉ MINEURE ET LIBERTÉ MAJEURE : Pour une lecture decoloniale de la genèse philosophique en Colombie. Résumé : Cette recherche s'efforce pour restituer les fondements philosophiques de la liberté à l'œuvre dans le protectorat d'indiens et la praxis du premier évêque de Popayán Juan del Valle comme moment primordial de l'activité philosophique en Colombie pour ensuite montrer ses contradictions non seulement quant à ses dispositions mais quant à la liberté et la tradition proprement indigène. Nous appelons cette liberté majeure d'après le droit et devoir majeur du peuple Misak. Mots-clés : Liberté, Majeur/Mineur, Relationnalité/Substantialité, Nupirau, Pishi, Protectorat d'indiens, Choses-concepts, Escargot, Concrétion/Abstraction. Keywords: Liberté; Majeur; Mineur; Relationnalité; Substantialité; Nupirau; Pishi; Protectorat d'indiens; Choses-concepts; Escargot; Concrétion; Abstraction; freedom; Major; Minor; Relationnality; Substantiality; Nupirau; Pishi; Protectorate of Indians; Things-concepts; Snail; Concretion; Abstraction Available in a digital repository NRGL
Malá a velká svoboda. Dekoloniální pohled na genezi filosofie v Kolumbii

Title : MINOR LIBERTY AND MAJOR LIBERTY: For a decolonial reading of the philosophical genesis in Colombia. Abstract : This research endeavours to restore the philosophical foundations of freedom at ...

Meneses Alvarez, Nicolas; Maesschalck, Marc; Pontière, Grégory; Álvarez Villarreal, Lina Marcela
Univerzita Karlova, 2023

Vyhodnocování úspěšnosti a neúspěšnosti řečových aktů
Šišmová, Anna; Jančík, Jiří; Suková Vychopňová, Kateřina
2023 - French
This master thesis, entitled Evaluating the Felicity and Infelicity of Speech Acts, focuses on the analysis of illocutionary speech acts based on the linguistic works of authors John Langshaw Austin and John Rogers Searle. Both of these authors introduced five types of illocutionary speech acts, and each of them also constructed the felicity conditions by which a speech act achieves its intention. If this happens, the speech act can be described as felicitous. Furthermore, the thesis deals with situations in which irony, sarcasm or humour is used in communication. Since these are not situations on which the above-mentioned authors focus their attention, we have tried to propose a reformulation of the felicity conditions using John Rogers Searle's model. The aim of this paper is both the analysis of specific types of speech acts and the analysis of acts containing irony and other mentioned phenomena. KEYWORDS speech acts, felicity and infelicity of speech acts, truth conditions, pragmatics, John Langshaw Austin, John Rogers Searle Diplomová práce s názvem Vyhodnocování úspěšnosti a neúspěšnosti řečových aktů se zaměřuje na analýzu ilokučních řečových aktů vycházejících z lingvistických prací autorů Johna Langshawa Austina a Johna Rogerse Searla. Oba zmínění autoři představili pět typů ilokučních řečových aktů a každý z nich také sestavil podmínky jejichž splněním řečový akt dosáhne svého záměru. Pokud se tak stane, lze řečový akt označit za úspěšný. Dále se práce zaobírá situacemi, kdy v komunikaci dochází k použití ironie, sarkasmu, humoru nebo takzvaného "uzemnění". Jelikož se nejedná o situace, na které by výše zmínění autoři upírali svou pozornost, pokusili jsme se navrhnout reformulaci podmínek úspěšnosti za použití modelu Johna Rogerse Searla. Cílem práce byla jak analýza konkrétních typů řečových aktů, tak i rozbor aktů obsahujících ironii a další zmíněné fenomény. KLÍČOVÁ SLOVA řečové akty, úspěšnost a neúspěšnost řečových aktů, podmínky pravdivosti, pragmatika, John Langshaw Austin, John Rogers Searle Keywords: conditions de félicité; l'infélicité; actes de langage; échecs; conditions de vérité; felicity conditions; infelicity; speech acts; truth conditions Available in a digital repository NRGL
Vyhodnocování úspěšnosti a neúspěšnosti řečových aktů

This master thesis, entitled Evaluating the Felicity and Infelicity of Speech Acts, focuses on the analysis of illocutionary speech acts based on the linguistic works of authors John Langshaw Austin ...

Šišmová, Anna; Jančík, Jiří; Suková Vychopňová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2023

Přechylování v označování povolání ve francouzštině
Buriánková, Adéla; Jančík, Jiří; Suková Vychopňová, Kateřina
2023 - French
The present paper on feminine allomorphs and allolexs in the French language provides a better understanding of the formation of feminine exponents in the domain of occupational names. In the first part of the text, we discuss theoretically the circumstances and conditions under which the need for feminization of occupational names arises and how the morphemic chain of the concrete feminine is constructed. We discuss the morphemic and morphological aspect, the historical context, the need for feminisation from a legal and political point of view, the jobs requiring feminisation and the factors influencing the choice of the process of formation of feminine lexis. We also consider the opinion of the French Academy and French dictionaries such as Le Larousse and Le Robert. In the same way, we include in the dissertation the modes of formation and representation of the feminine in the FLE textbooks. In the second part of the text, we dedicate ourselves to practical research in which we study the actual production of the use of the feminine of occupational names. This research, carried out with the help of the questionnaire method, gives us a real insight into practical usage, which helps us to get an overall picture of this relatively new grammatical phenomenon on such a large scale. Key words: gender,... Předkládaná diplomová práce o alomorfech a alolexech ženského rodu ve francouzštině umožňuje lépe porozumět tvoření ženských forem v oblasti profesních jmen. V první části textu se teoreticky zabýváme okolnostmi a podmínkami, za nichž vzniká potřeba feminizace názvů povolání, a tím, jak se vytváří morfematický řetězec konkrétního feminina. Rozebíráme morfematické a morfologické hledisko, historické souvislosti, potřebu feminizace z právního a politického hlediska, zaměstnání vyžadující feminizaci a faktory ovlivňující volbu procesu tvoření femininního lexika. Zohledníme také názory Francouzské akademie a francouzských slovníků, jako jsou Le Larousse a Le Robert. Stejně tak do diplomové práce zahrnujeme způsoby tvoření a zastoupení feminin v učebnicích FLE. V druhé části textu se věnujeme praktickému výzkumu, v němž zkoumáme vlastní tvorbu užití feminin profesních jmen. Tento výzkum, prováděný pomocí dotazníkové metody, nám dává reálný vhled do praktického užívání, což nám pomáhá získat celkový obraz o tomto relativně novém gramatickém jevu v tak velkém měřítku. Klíčová slova: rod, feminizace, alomorfie, alolexie, morfematické řetězce, francouzský jazyk, tvoření slov, povolání. Keywords: genre; féminisation; allomorphies; allolexies; chaînes morphémiques; langue française; formation de mots; métier; gender; feminization; allomorphies; allolexies; morphemic chains; French language; word formation; occupation Available in a digital repository NRGL
Přechylování v označování povolání ve francouzštině

The present paper on feminine allomorphs and allolexs in the French language provides a better understanding of the formation of feminine exponents in the domain of occupational names. In the first ...

Buriánková, Adéla; Jančík, Jiří; Suková Vychopňová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2023

Reformulační diskurzivní markery a jejich funkce v současné francouzštině
Pavlovičová, Denisa; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
2023 - French
This master thesis deals with the theme of reformulation discourse markers, especially with the different functions these markers can fulfill in contemporary spoken French. The theoretical part of the thesis clarifies the term "discourse marker" and defines more precisely the term "reformulation discourse marker". This part also exposes various typologies of the reformulation discourse markers already proposed by other linguists. Moreover, in this part of the thesis, attention is paid to the reference to spoken, mostly French, language and describes its specifics in detail. Consequently, the empirical part draws from two different linguistic corpora to analyze the occurrences of various reformulation discourse markers. The first corpora, named YouTube, contains transcriptions of semi-spontaneous monological speeches belonging to the informal language register (popular or familiar). The second one, called Europarl, is also composed of semi-spontaneous monological speeches, this time being part of the formal (substandard) language register. Provided analyses focus on the identification and detailed description of the different functions the reformulation discourse markers assume in these two linguistic corpora. The aim of this thesis is to show if, and how, the chosen language register influences the... Předkládaná diplomová práce se zaobírá tématem reformulačních diskurzivních markerů, a zejména různými funkcemi, které tyto markery vsoučasné mluvené francouzštině mohou zastávat. Teoretická část práce objasňuje pojem "diskurzivní marker" a blíže definuje pojem "reformulační diskurzivní marker". V této části jsou taktéž představeny různé, již existující typologie reformulačních diskurzivních markerů. Dále je tady věnována pozornost specifikům mluveného, zejména francouzského, projevu. Empirická část pak zkoumá výskyty různých reformulačních diskurzivních markerů ve dvou odlišných korpusech. První, nazván YouTube, obsahuje transkripce polospontánních monologických projevů patřících pod tzv. neformální (populární anebo familiární) jazykový registr. Druhý, pojmenován Europarl, je taky souborem transkripcí polospontánních monologických projevů, avšak odpovídajících tzv. formálnímu jazykovému registru. Analýzy se zaměřují na identifikaci a detailnější popis funkcí různých reformulačních diskurzivních markerů v těchto korpusech. Tato diplomová práce si klade za cíl ukázat jestli, a jak, zvolený jazykový registr ovlivňuje mluvčích v jejich výběru vhodných reformulačních diskurzivních markerů a taky to, jaký vliv má daný jazykový registr na funkci vybraného markeru v současné mluvené francouzštině. Keywords: diskurzivní markery|reformulace|reference|mluvená francouzština|korpus; discourse markers|reformulation|reference|spoken French|corpus Available in a digital repository NRGL
Reformulační diskurzivní markery a jejich funkce v současné francouzštině

This master thesis deals with the theme of reformulation discourse markers, especially with the different functions these markers can fulfill in contemporary spoken French. The theoretical part of the ...

Pavlovičová, Denisa; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
Univerzita Karlova, 2023

Odkaz francouzského chansonu 20. století v současné populární belgické hudbě
Patočka, Petr; Ébert-Zeminová, Catherine; Biegel, Madeleine
2023 - French
The thesis aims to trace the legacy of twentieth-century French chanson (especially its Belgian branch) in the works of contemporary Belgian singers. Its first part, introduced by a brief reference to the relationship between music and poetry in the past, deals with the history of French song from its origins to the twentieth century. Then, we focus on its Belgian creators, especially Jacques Brel. In his work, we identify features present also in the contemporary layer of genre. The second part is dedicated to more profound analysis of the work of two contemporary Belgian musicians which adopt aforementioned features from Brel's songs and modify them according to their style. In this point of view, two specific songs are analysed in which Brel's legacy is subsequently revealed. Keywords chanson, Belgium, Jacques Brel, Scylla, Loïc Nottet Práce se pokouší vysledovat odkaz francouzského šansonu dvacátého století (především jeho belgické větve) v dílech současných belgických zpěváků. Její první část, uvedená krátkou zmínkou o vztahu hudby a poesie v dějinách, se zabývá historií francouzské písně od jejích počátků do dvacátého století. Poté je pozornost věnována jejím belgickým autorům, především Jacquesu Brelovi. V jeho díle jsou identifikovány rysy, jež lze vysledovat v současné vývojové vrstvě žánru. V druhé části práce je podrobněji prozkoumáno dílo dvou současných belgických hudebních tvůrců, kteří přebírají zmíněné prvky z Brelových písní a rozvíjejí je ve svém vlastním uchopení. V tomto duchu jsou analyzovány dvě konkrétní písně, v nichž je posléze odhalen Brelův odkaz. Klíčová slova šanson, Belgie, Jacques Brel, Scylla, Loïc Nottet Keywords: šanson; Belgie; Jacques Brel; Scylla; Loïc Nottet; chanson; Belgium; Jacques Brel; Scylla; Loïc Nottet Available in a digital repository NRGL
Odkaz francouzského chansonu 20. století v současné populární belgické hudbě

The thesis aims to trace the legacy of twentieth-century French chanson (especially its Belgian branch) in the works of contemporary Belgian singers. Its first part, introduced by a brief reference to ...

Patočka, Petr; Ébert-Zeminová, Catherine; Biegel, Madeleine
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases