Number of found documents: 73070
Published from to

Profesní etika soudních exekutorů České republice
Šmok, Jan; Friedel, Tomáš; Ondřejková, Jana
2023 - Czech
Professional Ethics of Distrainors in the Czech Republic Abstract The aim of this Master degree thesis is the analysis of the current regulation of the professional ethics of distrainors with a focus on the independence and impartiality as these requirements are established in the status and legal regulations. The profession of distrainors has recently been the target of criticism both from the public and from some legislators and the professional public. The Master degree thesis therefore focuses on clarifying the issue of distrainors in a broader context, so that it is clear to the reader what theoretical starting points influence the professional ethics of distrainors. The first part of the thesis is focused on the area of morality, ethics and law. These concepts are interconnected and influence each other. At the same time, they significantly influence almost every member of our society. Based on this work, the reader should be able to distinguish between them, know their differences and mutual interaction. The second part of the thesis is devoted to professional ethics and its starting points, which are subsequently applied in solving various ethical problems that may arise in the performance of the given professions. For an overall understanding of the issue, the concept of profession and the... Profesní etika soudních exekutorů České republice Abstrakt Cílem této diplomové práce je rozbor stávající úpravy profesní etiky soudních exekutorů se zaměřením na nezávislost a nestrannost exekutorů tak, jak jsou tyto požadavky stanoveny ve stavovských i právních předpisech. Profese soudních exekutorů je v poslední době terčem kritiky jak ze strany veřejnosti, tak ze strany části zákonodárců a odborné veřejnosti. Diplomová práce se proto zaměřuje na objasnění problematiky soudních exekutorů v širších souvislostech tak, aby bylo čtenáři zřejmé, jaká teoretická východiska profesní etiku soudních exekutorů ovlivňují. První část práce je proto zaměřena na oblast morálky, etiky a práva. Tyto pojmy jsou propojené a vzájemně se ovlivňují. Současně výrazným způsobem ovlivňují téměř každého člena naší společnosti. Čtenář by tak měl být na základě této práce schopen mezi nimi rozlišit, znát jejich rozdíly a vzájemné spolupůsobení. Druhá část práce se věnuje profesní etice a jejím východiskům, které jsou následně aplikovány při řešení rozličných etických problémů, jenž mohou při výkonu daných profesí vznikat. Pro celkové pochopení problematiky je objasněn pojem profese a specifika, kterými se vyznačuje a odlišuje. Kromě rozboru samotné profesní etiky a jejího vývoje je zde taktéž vloženo krátké zamyšlení nad významem... Keywords: profesní etika; soudní exekutor; nezávislost; nestrannost; professional ethics; Distrainor; independence; impartiality Available in a digital repository NRGL
Profesní etika soudních exekutorů České republice

Professional Ethics of Distrainors in the Czech Republic Abstract The aim of this Master degree thesis is the analysis of the current regulation of the professional ethics of distrainors with a focus ...

Šmok, Jan; Friedel, Tomáš; Ondřejková, Jana
Univerzita Karlova, 2023

Mezinárodní obchodní arbitráž
Javořík, Dominik; Bříza, Petr; Brodec, Jan
2023 - Czech
1 International commercial arbitration Abstract The aim of this paper was to analyse the concepts of "arbitrability" and "kompetenz- kompetenz" as institutes of arbitration. For a better and deeper understanding of the essence of these concepts, both foreign and domestic regulations were deliberately compared. Although in many respects these concepts are interpreted in a similar manner across a wide range of jurisdictions, differences can be found, the source of which will have to be discovered in the first instance within traditions, legal culture, and sometimes religion or political regime. It is not in the power of even such greats as Born or Fouchard to present the entire issue to the reader in full, simply because of the fact that these terms are used almost universally and in many ways will be variable in place and time. In the first part, I dealt with the concept of international commercial arbitration itself, to which was linked a passage on sources of law. The purpose was to brief the reader on the most important sources at the international level, which are key guides for the regulation of arbitrability and the doctrine of competence-competence. I still find important the fact that many countries have claimed an exception that creates the possibility for them for an incomplete application of the... Mezinárodní obchodní arbitráž Abstrakt Cílem této práce byla analýza pojmů "arbitrability" a "Kompetenz-Kompetenz" jako institutů rozhodčího řízení. Pro lepší a hlubší pochopení podstaty těchto pojmů byla úmyslně srovnávána jak zahraniční, tak tuzemská úprava. Ač v mnoha aspektech jsou tyto pojmy vykládané obdobným způsobem napříč celou řadou jurisdikcí, lze nalézt rozdílnosti, jejichž zdroje bude v první řadě třeba objevovat v rámci tradicí, právní kultury, případně náboženství nebo politického režimu. Není v silách ani takových velikánů jako Born či Fouchard, aby byla celá problematika předložena čtenáři úplně, a to jednoduše kvůli faktu, že tyto pojmy se používají téměř na celém světě a v mnoha ohledech budou proměnlivé v místě a čase. V první části se zabývá samotným pojmem mezinárodní obchodní arbitráže, na nějž je navázána pasáž o pramenech právní úpravy. Účelem bylo čtenáře stručně seznámit s nejdůležitějšími prameny na mezinárodní úrovni, které jsou klíčovým vodítkem pro úpravu arbitrability a doktríny Kompetenz-Kompetenz. Důležitým je nepochybně fakt, že mnoho zemí si vyžádalo výjimku, jež jim zakládá možnost pro neúplnou aplikaci daných úmluv. Je to tedy pomyslným vykřičníkem pro další etapu bádání po právních řádech, kdy se v praxi lze setkat s neočekávanými odlišnostmi. Prostřední a klíčová část... Keywords: mezinárodní obchodní arbitráž; arbitrabilita; kompetenz-kompetenz; international commercial arbitration; arbitrability; kompetenz-kompetenz Available in a digital repository NRGL
Mezinárodní obchodní arbitráž

1 International commercial arbitration Abstract The aim of this paper was to analyse the concepts of "arbitrability" and "kompetenz- kompetenz" as institutes of arbitration. For a better and deeper ...

Javořík, Dominik; Bříza, Petr; Brodec, Jan
Univerzita Karlova, 2023

Ekodesign výrobků z pohledu práva životního prostředí
Jovna, Erna; Fabšíková, Tereza; Sobotka, Michal
2023 - Czech
Ecodesign of products from an environmental law perspective This thesis discusses ecodesign as an approach to design that aims to reduce the amount of negative environmental impacts of products throughout their life cycle. Over the past few years, ecodesign has increasingly come to the forefront of debates at European level, particularly in relation to the goals and principles of sustainability and circularity. The importance of this concept lies primarily in the possibility of preventing undesirable environmental impacts at the very beginning of a product's life, i.e. at the design stage. The main goal of this thesis is to analyse the legislation in the field of ecodesign in order to assess whether the current legislation is able to achieve its objectives or whether a change is desirable. For this reason, the proposal for a new European regulation, which aims to create a new framework for ecodesign, is also discussed in detail. Due to the fact that, in the author's opinion, the concept of ecodesign is not given enough space in the Czech literature, a partial aim of this thesis is also to bring this issue closer to the readers, as one of the basic prerequisites for more sustainable decisions of the subjects is their awareness. The first introductory part of the thesis defines the term and essence... Ekodesign výrobků z pohledu práva životního prostředí Tato diplomová práce pojednává o ekodesignu, jakožto přístupu k navrhování usilujícímu o snižování množství negativních dopadů výrobků na životní prostředí v průběhu celého jejich životního cyklu. Problematika ekodesignu se v průběhu posledních několika let stále častěji dostává do popředí debat na evropské úrovni, zejména v souvislosti s cíli a principy udržitelnosti a oběhovosti. Význam této koncepce spočívá především v možnosti předcházet nežádoucím vlivům na životní prostředí již v samém počátku života výrobku, tedy v jeho návrhové fázi. Hlavním cílem této diplomové práce je analýza právních předpisů v oblasti ekodesignu za účelem zhodnocení, zda je současná právní úprava schopna dostát svým cílům či je žádoucí její změna. Z tohoto důvodu je též podrobně rozebrán návrh nového evropského nařízení, který má ambice vytvořit nový rámec pro ekodesign. Vzhledem ke skutečnosti, že dle názoru autorky není koncepci ekodesignu v české literatuře věnován dostatečný prostor, dílčím cílem této diplomové práce je též přiblížit tuto problematiku čtenářům, neboť jedním ze základních předpokladů udržitelnějších rozhodnutí subjektů je jejich informovanost. První úvodní část diplomové práce vymezuje pojem a podstatu ekodesignu a souvisejících pojmů, přičemž... Keywords: Ekodesign; ekologické navrhování; integrovaná výrobková politika; Ecodesign; ecological design; integrated product policy Available in a digital repository NRGL
Ekodesign výrobků z pohledu práva životního prostředí

Ecodesign of products from an environmental law perspective This thesis discusses ecodesign as an approach to design that aims to reduce the amount of negative environmental impacts of products ...

Jovna, Erna; Fabšíková, Tereza; Sobotka, Michal
Univerzita Karlova, 2023

(Ne)rovnoprávnost žen a mužů v právním řádu ČR
Zděnek, Jiří; Kosek, Jan; Chmel, Jan
2023 - Czech
v anglickém jazyce This thesis critically examines the current state of gender inequality in the Czech Republic with a focus on work, family life, and politics. The main objective is to identify the causes and consequences of these inequalities, and to evaluate whether and to what extent they are due to natural differences between men and women or to the influence of social constructs. Additionally, the role of law in relation to the redress of gender inequality is explored. The theoretical part of the thesis provides an overview of key concepts and theories related to gender equality and inequality, as well as a discussion of the development of gender equality legislation within international, European, and national law. In the empirical part of the thesis, a comprehensive analysis of various sources, including statistical data and opinion polls, is conducted to provide detailed insights into gender inequality in the Czech Republic. This analysis covers multiple areas, including income disparities, childcare responsibilities, political representation, and vertical and horizontal segregation. Furthermore, the thesis examines the social and cultural factors that significantly influence gender equality, which often fall outside the purview of legal frameworks. Tato diplomová práce se zabývá tématem (ne)rovnoprávnosti žen a mužů v České republice. Hlavním cílem je analyzovat současný stav nerovnosti mezi pohlavími v různých oblastech, jako jsou práce, rodinný život a politika. Práce se zaměřuje na identifikaci příčin a důsledků těchto nerovností, jakož i na polemiku, zdali a do jaké míry jsou tyto nerovnosti zapříčiněny přirozenými biologickými rozdíly mezi mužem a ženou anebo vlivem nežádoucích stereotypních sociálních konstruktů. Práce dále zkoumá, jakou úlohu má právo ve vztahu k nápravě genderové nerovnosti. V první části práce jsou představeny klíčové pojmy a teorie týkající se genderové rovnosti a nerovnosti. V druhé části je popsán vývoj právní úpravy rovnosti žen a mužů v rámci mezinárodního, evropského i vnitrostátního práva. Třetí část práce je založena na analýze dat z různých zdrojů, jako jsou statistické údaje a průzkumy veřejného mínění. V této části jsou podrobně popsány různé aspekty nerovnosti mezi ženami a muži, včetně rozdílů v příjmech, péče o děti, zastoupení v politice a genderové segregace. Jsou také zkoumány sociální a kulturní faktory, které významným způsobem ovlivňují genderovou rovnost a svou podstatou stojí mimo právo. Keywords: Rovnoprávnost žen a mužů; rovnost; diskriminace; feminismus; Gender equality; equality; discrimination; feminism Available in a digital repository NRGL
(Ne)rovnoprávnost žen a mužů v právním řádu ČR

v anglickém jazyce This thesis critically examines the current state of gender inequality in the Czech Republic with a focus on work, family life, and politics. The main objective is to identify the ...

Zděnek, Jiří; Kosek, Jan; Chmel, Jan
Univerzita Karlova, 2023

Nároky z odškodnění pracovního úrazu a nemoci z povolání
Pavlovský, Marek; Drápal, Ljubomír; Morávek, Jakub
2023 - Czech
1 Claims for compensation for accidents at work and occupational diseases Abstract The topic of this diploma thesis is the issue of the claims of the employee for compensation for accidents at work and occupational diseases included in the broader context of the compensation for pecuniary and non-pecuniary harm in labour law with an accent on the definition of the key concepts with connected institutes. The topic reflects the characteristic attributes, purpose and development of the employer's duty to compensate for pecuniary and non-pecuniary harm, from which the significant part of the work devoted to partial claims for compensation, is based. The diploma thesis is divided into nine chapters, where the topic is described using descriptive, analytical and comparative methods. First chapter is focusing on introducing the field of duty to provide compensation for pecuniary and non-pecuniary harm in private law. The second chapter is devoted to a comparison of the legal regulation of the duty to provide compensation for harm in the Labour Code and in the Civil Code. The third chapter already deals with important aspects of the employer's duty to provide compensation for pecuniary and non-pecuniary harm caused to the employee with employee's duty to provide compensation for damage. The fourth chapter presents... 1 Nároky z odškodnění pracovního úrazu a nemoci z povolání Abstrakt Tématem této diplomové práce je problematika nároků zaměstnance z odškodnění pracovního úrazu a nemoci z povolání zařazená do širšího kontextu náhrady majetkové a nemajetkové újmy v pracovním právu s důrazem na vymezení základních pojmů souvisejících institutů. Dané téma reflektuje charakteristické rysy, účel a vývoj povinnosti zaměstnavatele k náhradě majetkové a nemajetkové újmy, z čehož vychází podstatná část práce věnovaná dílčím nárokům na náhradu škody či nemajetkové újmy vzniklé z důvodu pracovního úrazu či nemoci z povolání. Diplomová práce je rozdělena do devíti kapitol, kde je pomocí deskriptivní, analytické a komparativní metody popsáno předmětné téma. První kapitola je zaměřena na uvedení do oblasti povinnosti k náhradě majetkové a nemajetkové újmy v soukromém právu. Druhá kapitola se věnuje porovnání právní úpravy povinnosti k náhradě újmy v zákoníku práce a v občanském zákoníku. Třetí kapitola již pojednává o významných aspektech povinnosti zaměstnavatele k náhradě majetkové a nemajetkové újmy vzniklé zaměstnanci v porovnání s povinností zaměstnance k náhradě škody. Čtvrtá kapitola představuje smysl a účel právní úpravy povinnosti k náhradě majetkové a nemajetkové újmy při pracovních úrazech a nemoci z povolání. Vývoj právní... Keywords: Pracovní úraz; nemoc z povolání; náhrada majetkové a nemajetkové újmy; Accident at work; occupational disease; compensation for pecuniary and non-pecuniary harm Available in a digital repository NRGL
Nároky z odškodnění pracovního úrazu a nemoci z povolání

1 Claims for compensation for accidents at work and occupational diseases Abstract The topic of this diploma thesis is the issue of the claims of the employee for compensation for accidents at work ...

Pavlovský, Marek; Drápal, Ljubomír; Morávek, Jakub
Univerzita Karlova, 2023

Postavení Ústavního soudu v systému dělby moci ČR
Schneider, Jan; Hofmannová, Helena; Suchánek, Radovan
2023 - Czech
The position of the Constitutional Court in the system of separation of powers Abstract The thesis deals with defining the position of the Constitutional Court in the system of separation of powers in the Czech Republic. In order to understand the role of the Constitutional Court, it is important to understand the historical context, therefore the first part of the thesis deals with the development and concepts of constitutionalism and constitutional justice. In this part, the thesis will focus on important thinkers who have influenced the way of thinking about the modern state and the separation of powers. Subsequently, constitutional justice is concentrated and diffused. The second chapter deals with the development of the Constitutional Judiciary in Bohemia, from the Habsburg Monarchy, through the period in Czechoslovakia in 1918-1938, then the period from 1945-1989 and finally the Constitutional Court which was established in 1991. The third chapter will focus on the Constitutional Court of the Czech Republic, its establishment and legal regulation, the characteristics of the court as an institution, the function of a judge of the Constitutional Court, the specifics and individual types of proceedings before the Constitutional Court and the manner and binding nature of the Constitutional Court's... Postavení Ústavního soudu v systému dělby moci Abstrakt Práce se zabývá definováním postavení Ústavního soudu v systému dělby moci České republiky. Pro porozumění role Ústavního soudu je důležité pochopení historických souvislostí, proto se v první části práce věnuje vývoji a pojmům konstitucionalismu a ústavního soudnictví. V této části se práce zaměří na důležité myslitele, kteří ovlivnili způsob myšlení o moderním státě a rozdělení mocí. Posléze i ústavnímu soudnictví koncentrovanému a difúznímu. V kapitole druhé se věnuje práce vývoji Ústavního soudnictví v Čechách, a to postupně v několika obdobích od Habsburské monarchie, přes období v Československu v letech 1918-1938, 1945-1989 až po vznik Ústavního soudu České republiky v roce 1991, o čemž je pojednáno v závěru tohoto oddílu. V kapitole třetí se práce zaměří na Ústavní soud České republiky, jeho vznik a zákonnou úpravu, charakteristiku soudu jako instituce, funkci soudce Ústavního soudu, specifika a jednotlivé druhy řízení před Ústavním soudem a způsob a závaznost rozhodování Ústavního soudu. V kapitole čtvrté se práce zaměřuje ze začátku obecně na popis dělby moci, jakož i odraz dělby moci v právu České republiky. Poté je popsána role Ústavního soudu v rámci tohoto systému, je vymezen jeho vztah k ostatním komponentům dělby moci a na vybraných... Keywords: Ústavní soud; dělba moci; soudní moc; constitutional court; separation of powers; judicial power Available in a digital repository NRGL
Postavení Ústavního soudu v systému dělby moci ČR

The position of the Constitutional Court in the system of separation of powers Abstract The thesis deals with defining the position of the Constitutional Court in the system of separation of powers in ...

Schneider, Jan; Hofmannová, Helena; Suchánek, Radovan
Univerzita Karlova, 2023

Obchodní firma a zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku
Krulichová, Michaela; Černá, Stanislava; Zahradníčková, Marie
2023 - Czech
Company name and registration of a limited liability company in the Commercial Register Abstract This thesis deals with the topic of "company name". It clarifies it's legal basis, formation and the conflict between a company name and a trademark according to Czech law. It consists of three parts which are further structured into three to four chapters. In the first part theoretical foundations of the legal concept "company name" i.e. its legal definition, formation, disposition, and protection are laid down. The second part deals with the procedures for registration of a limited liability company in the light of the current European law developments. Notable amendments have been introduced in the process of registering a limited liability company through a notary. The third part is devoted to the conflict between a company name and a trademark. It provides an impetus for considerations de Lege Ferenda. The apprehension of the legal basis of the subject matter enables to get to the basis of the topic. Emphasis is placed on clarifying controversial issues. The thesis deals with the specific issues of the nature of the rights to the "company name", transfer of property rights to the "company name", the degree of compliance with the requirements of European law, simultaneous exercise of trademark rights and... Obchodní firma a zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou obchodní firmy z pohledu objasnění její povahy, vzniku a kolize s ochrannou známkou. Práce se skládá ze tří částí, které se dále dělí na tři až čtyři kapitoly. Práci prostupují teoretické a praktické poznatky, které umožňují postupné nabytí širšího pohledu na téma. V první části práce jsou položeny teoretické základy obchodní firmy. Jde zejména o otázky vymezení, tvorby, dispozic a ochrany. V druhé části se práce věnuje postupům zápisu společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku. Zabývá se vyhovění požadavkům evropského práva v podobě aktuálních změn v případě přímého zápisu notářem. Třetí část se týká otázky kolize práva k obchodní firmě a práva k ochranné známce. Přináší další podněty pro úvahy de lege ferenda. Přiblížení základů umožňuje zachycení podstaty problematiky. Důraz je kladen na teoretické objasnění a vyjasnění sporných otázek. Práce se zabývá jmenovitě otázkami povahy práv k obchodní firmě, jejím převodem, požadavkům evropského práva, souběžným výkonem práv k ochranné známce a práv k obchodní firmě a jejich rovnocenností. Sporné otázky přispívají k prohloubení analýzy a vyvození úvah de lege ferenda, jež jsou cílem této diplomové práce. Stěžejní je koncept... Keywords: Obchodní firma; obchodní rejstřík; společnost s ručením omezeným; Corporate name; Commercial Register; Limited Liability Company Available in a digital repository NRGL
Obchodní firma a zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku

Company name and registration of a limited liability company in the Commercial Register Abstract This thesis deals with the topic of "company name". It clarifies it's legal basis, formation and the ...

Krulichová, Michaela; Černá, Stanislava; Zahradníčková, Marie
Univerzita Karlova, 2023

Pracovní právo v době pandemie koronaviru
Burdová, Tereza; Pichrt, Jan; Tomšej, Jakub
2023 - Czech
Employment law in times of coronavirus pandemic Abstract This thesis on employment law in the coronavirus pandemic focuses on the impact of the pandemic on Czech legislation, presents the author's own view on the issue and offers a comparative view of the legislation of the Slovak Republic, the Federal Republic of Germany and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. This thesis takes into account the legal situation from 1 March 2020 to 31 December 2022 and is divided into six chapters. After a general introduction defining basic concepts and briefly summarising the employment legislation of the selected countries, the individual chapters follow and address important employment law topics in the context of the coronavirus pandemic. The second chapter focuses on impediments to work, assessing the various impediments to work related to the coronavirus pandemic on the part of both the employee and the employer, followed by contribution during periods of partial unemployment. The third chapter focuses on the ordering of annual leave as one of the options to deal with a crisis and examines the impact of the pandemic on the regulation of annual leave. Another theme is home working, as the coronavirus pandemic has triggered the rise of various forms of flexible working, with the need to reconcile... Pracovní právo v době pandemie koronaviru Abstrakt Tato diplomová práce na téma Pracovní právo v době pandemie koronaviru se věnuje vlivu pandemie na českou právní úpravu, představuje vlastní názor autorky na danou problematiku a nabízí také komparativní pohled na právní úpravu Slovenské republiky, Spolkové republiky Německo a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Tato diplomová práce zohledňuje právní stav od 1. března 2020 do 31. prosince 2022 a je členěna do šesti kapitol. Po obecném úvodu, kde jsou vymezeny základní pojmy a stručně shrnuta pracovněprávní úprava vybraných zemí, následují jednotlivé kapitoly, které se věnují důležitým pracovněprávním tématům v kontextu pandemie koronaviru. Druhá kapitola je zaměřena na překážky v práci, posouzení jednotlivých překážek v práci souvisejících s pandemií koronaviru na straně zaměstnance i zaměstnavatele, na což navazují příspěvky v době částečné nezaměstnanosti. Třetí kapitola se soustředí na nařizování dovolené jako jedné z možností, jak krátkodobě vyřešit krizovou situaci a zkoumá vliv pandemie na právní úpravu dovolené. Dalším tématem je práce z domova, neboť právě pandemie koronaviru odstartovala vzestup různých forem flexibilní práce, kdy se do popředí dostává také nutnost sladění pracovního a osobního života zaměstnanců. Pátá kapitola... Keywords: pracovní právo; pandemie koronaviru; srovnání právní úpravy; employment law; coronavirus pandemic; comparison of legislation Available in a digital repository NRGL
Pracovní právo v době pandemie koronaviru

Employment law in times of coronavirus pandemic Abstract This thesis on employment law in the coronavirus pandemic focuses on the impact of the pandemic on Czech legislation, presents the author's own ...

Burdová, Tereza; Pichrt, Jan; Tomšej, Jakub
Univerzita Karlova, 2023

Pluralita odborových organizací u zaměstnavatele
Kalina, Vojtěch; Tomšej, Jakub; Pichrt, Jan
2023 - Czech
Trade union plurality at an employer Abstract In this thesis I deal with the issue of trade union plurality at an employer. In the thesis I describe the role of trade unions and the development of the legal regulation of their plurality. In doing so, I analyse the conclusions of the Constitutional Court expressed in the ruling Pl. ÚS 83/06 and its implications for current and possible future legislation. I also describe the problematic aspects of the current legislation in this area. These problems concern both the representation of non-unionised employees in individual matters and, in particular, collective bargaining. The aim of the thesis was to try to suggest possible options for solving the current unsatisfactory state of the legislation. The thesis analyses three basic options for dealing with trade union plurality in the context of collective bargaining. These are the introduction of the majority principle in some form, the involvement of employees by way of voting, and allowing for the existence of multiple collective agreements at a single employer. Changing the conditions for starting of functioning of a trade union at an employer is mentioned as an additional option. Finally, I discuss the possibility of addressing problematic aspects in the context of a situation where a trade union is to... Pluralita odborových organizací u zaměstnavatele Abstrakt V této diplomové práci se zabývám problematikou plurality odborových organizací u zaměstnavatele. V práci popisuji roli odborových organizací, a dále vývoj právní úpravy jejich plurality. Přitom rozebírám závěry Ústavního soudu vyjádřené v nálezu Pl. ÚS 83/06 a jeho dopady na současnou i případnou budoucí právní úpravu. Dále popisuji problematické aspekty současné legislativy v této oblasti. Tyto problémy se týkají jak zastupování odborově neorganizovaných zaměstnanců v individuálních záležitostech, tak zejména kolektivního vyjednávání. Cílem práce bylo pokusit se navrhnout možné varianty řešení současného neuspokojivého stavu právní úpravy. Rozebírané jsou v práci tři základní varianty řešení plurality odborových organizací v kontextu kolektivního vyjednávání. Jedná se o zavedení principu majority v určité podobě, zapojení zaměstnanců formou hlasování a umožnění existence více kolektivních smluv u jednoho zaměstnavatele. Zvlášť je jako doplňková možnost zmíněna změna podmínek pro zahájení působení odborové organizace u zaměstnavatele. Nakonec se věnuji možnosti řešení problematických aspektů v kontextu situace, kdy odborová organizace má zastupovat odborově neorganizovaného zaměstnance v individuální záležitosti. Při formulaci různých možností... Keywords: Odborové organizace; pluralita; kolektivní smlouva; kolektivní vyjednávání; Trade unions; plurality; collective agreement; collective bargaining Available in a digital repository NRGL
Pluralita odborových organizací u zaměstnavatele

Trade union plurality at an employer Abstract In this thesis I deal with the issue of trade union plurality at an employer. In the thesis I describe the role of trade unions and the development of the ...

Kalina, Vojtěch; Tomšej, Jakub; Pichrt, Jan
Univerzita Karlova, 2023

Trestněprávní aspekty korupce
Urich, Dominik; Dvořák, Marek; Šelleng, Dalibor
2023 - Czech
Criminal Aspects of Corruption This diploma thesis focuses on corruption as a negative social phenomenon which is as old as humanity itself, especially, through the viewpoint of criminal law as a means for ultima ratio. It analyses substantive and processional law aspects of corruption in legal regulations of the Czech Republic as well as in international regulations. This thesis concerns itself with criminal acts of bribery and means used to uncover, investigate, and prove corruptive practices. The introduction of this thesis concentrates on the explanation of its key term "corruption" and terms that directly or indirectly fall under the concept of corruption, as well as the reasons why corruption occurs, its development stages and the structure of corruption, including manners of corruptive behaviour. In the second chapter of this thesis the author looks at corruption from a historical viewpoint by means of an excursion into the global history of this phenomenon. Especially concentrating on the first references to corruption and legal regulations in place on the Czech territory since 1707 up to the Velvet Revolution. The main section of this diploma thesis is contained in the third and fourth chapters. The third chapter provides a detailed analysis of criminal acts connected to corruption,... Trestněprávní aspekty korupce Tato diplomová práce se zaměřuje na korupci jako na negativní společenský fenomén, pohledu trestního práva jako prostředku Analyzuje hmotněprávní a procesněprávní aspekty korupce ve smyslu české, ale se zejména úplatkářskými trestnými činy a nástroji prostředky používanými při odhalování, vyšetřování a dokazování korupčního jednání. Úvodní část textu této diplomové práce se soustředí na vysvětlení pojmu korupce a pojmů přímo či nepřímo subsumovaných pod termín korupce, a mimo jiné i příčinami vzniku, vývojovými stádii a členěním korupce včetně způsobů korupčního jednání. Dále ve kapitole této práce je na korupci pohlíženo z do dějin tohoto jevu celosvětovém měřítku, se zaměřením zejména na první zmínky o korupci a právní úpravy účinnými na území českého státu od roku 1707 do sametové revoluce. Hlavní část diplomové práce je obsažena v třetí a čtvrté kapitole. Třetí kapitola se zaměřuje na trestných činů úplatkářských trestných činů výkladem trestněprávních ustanovení upravujících jejich trestní ů se čtvrtá kapitola soustředí na proces vyšetřování těchto trestných činů orgány činnými v trestními řízení korupčních deliktů. přidává zejména nejdůležitějších mezinárodních organizací a jejích protikorupčních nástrojů souvisejících s členství České republiky Evropské unii je značná... Keywords: Korupce; úplatkařství; hmotněprávní a procesněprávní aspekty korupce; boj s korupcí; Corruption; bribery; substantive and procedural aspects of corruption; fight against corruption Available in a digital repository NRGL
Trestněprávní aspekty korupce

Criminal Aspects of Corruption This diploma thesis focuses on corruption as a negative social phenomenon which is as old as humanity itself, especially, through the viewpoint of criminal law as a ...

Urich, Dominik; Dvořák, Marek; Šelleng, Dalibor
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases