Number of found documents: 342
Published from to

Reformulační diskurzivní markery a jejich funkce v současné francouzštině
Pavlovičová, Denisa; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
2023 - French
This master thesis deals with the theme of reformulation discourse markers, especially with the different functions these markers can fulfill in contemporary spoken French. The theoretical part of the thesis clarifies the term "discourse marker" and defines more precisely the term "reformulation discourse marker". This part also exposes various typologies of the reformulation discourse markers already proposed by other linguists. Moreover, in this part of the thesis, attention is paid to the reference to spoken, mostly French, language and describes its specifics in detail. Consequently, the empirical part draws from two different linguistic corpora to analyze the occurrences of various reformulation discourse markers. The first corpora, named YouTube, contains transcriptions of semi-spontaneous monological speeches belonging to the informal language register (popular or familiar). The second one, called Europarl, is also composed of semi-spontaneous monological speeches, this time being part of the formal (substandard) language register. Provided analyses focus on the identification and detailed description of the different functions the reformulation discourse markers assume in these two linguistic corpora. The aim of this thesis is to show if, and how, the chosen language register influences the... Předkládaná diplomová práce se zaobírá tématem reformulačních diskurzivních markerů, a zejména různými funkcemi, které tyto markery vsoučasné mluvené francouzštině mohou zastávat. Teoretická část práce objasňuje pojem "diskurzivní marker" a blíže definuje pojem "reformulační diskurzivní marker". V této části jsou taktéž představeny různé, již existující typologie reformulačních diskurzivních markerů. Dále je tady věnována pozornost specifikům mluveného, zejména francouzského, projevu. Empirická část pak zkoumá výskyty různých reformulačních diskurzivních markerů ve dvou odlišných korpusech. První, nazván YouTube, obsahuje transkripce polospontánních monologických projevů patřících pod tzv. neformální (populární anebo familiární) jazykový registr. Druhý, pojmenován Europarl, je taky souborem transkripcí polospontánních monologických projevů, avšak odpovídajících tzv. formálnímu jazykovému registru. Analýzy se zaměřují na identifikaci a detailnější popis funkcí různých reformulačních diskurzivních markerů v těchto korpusech. Tato diplomová práce si klade za cíl ukázat jestli, a jak, zvolený jazykový registr ovlivňuje mluvčích v jejich výběru vhodných reformulačních diskurzivních markerů a taky to, jaký vliv má daný jazykový registr na funkci vybraného markeru v současné mluvené francouzštině. Keywords: diskurzivní markery|reformulace|reference|mluvená francouzština|korpus; discourse markers|reformulation|reference|spoken French|corpus Available in a digital repository NRGL
Reformulační diskurzivní markery a jejich funkce v současné francouzštině

This master thesis deals with the theme of reformulation discourse markers, especially with the different functions these markers can fulfill in contemporary spoken French. The theoretical part of the ...

Pavlovičová, Denisa; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
Univerzita Karlova, 2023

Odkaz francouzského chansonu 20. století v současné populární belgické hudbě
Patočka, Petr; Ébert-Zeminová, Catherine; Biegel, Madeleine
2023 - French
The thesis aims to trace the legacy of twentieth-century French chanson (especially its Belgian branch) in the works of contemporary Belgian singers. Its first part, introduced by a brief reference to the relationship between music and poetry in the past, deals with the history of French song from its origins to the twentieth century. Then, we focus on its Belgian creators, especially Jacques Brel. In his work, we identify features present also in the contemporary layer of genre. The second part is dedicated to more profound analysis of the work of two contemporary Belgian musicians which adopt aforementioned features from Brel's songs and modify them according to their style. In this point of view, two specific songs are analysed in which Brel's legacy is subsequently revealed. Keywords chanson, Belgium, Jacques Brel, Scylla, Loïc Nottet Práce se pokouší vysledovat odkaz francouzského šansonu dvacátého století (především jeho belgické větve) v dílech současných belgických zpěváků. Její první část, uvedená krátkou zmínkou o vztahu hudby a poesie v dějinách, se zabývá historií francouzské písně od jejích počátků do dvacátého století. Poté je pozornost věnována jejím belgickým autorům, především Jacquesu Brelovi. V jeho díle jsou identifikovány rysy, jež lze vysledovat v současné vývojové vrstvě žánru. V druhé části práce je podrobněji prozkoumáno dílo dvou současných belgických hudebních tvůrců, kteří přebírají zmíněné prvky z Brelových písní a rozvíjejí je ve svém vlastním uchopení. V tomto duchu jsou analyzovány dvě konkrétní písně, v nichž je posléze odhalen Brelův odkaz. Klíčová slova šanson, Belgie, Jacques Brel, Scylla, Loïc Nottet Keywords: šanson; Belgie; Jacques Brel; Scylla; Loïc Nottet; chanson; Belgium; Jacques Brel; Scylla; Loïc Nottet Available in a digital repository NRGL
Odkaz francouzského chansonu 20. století v současné populární belgické hudbě

The thesis aims to trace the legacy of twentieth-century French chanson (especially its Belgian branch) in the works of contemporary Belgian singers. Its first part, introduced by a brief reference to ...

Patočka, Petr; Ébert-Zeminová, Catherine; Biegel, Madeleine
Univerzita Karlova, 2023

Dějepis a francouzský jazyk v mezipředmětovém vztahu
Dvořáková, Anežka; Klinka, Tomáš; Suková Vychopňová, Kateřina
2023 - French
In the diploma thesis entitled Interdisciplinarity of FLE and history, we present the phenomenon of an interdisciplinarity approach in education. We dedicate to the interdisciplinarity in Czech and French education, especially to the interdisciplinarity od FLE and history. In the diploma thesis, we present the definition of the term « interdisciplinarity » and we characterize and analyze Czech and French educational programs - RVP, ŠVP, Le Socle commun de connaissances et de compétences and programs for the Frech college (Cycle 3 et 4). We dedicate also to the interdisciplinarity of FLE and history in FLE textbooks and in resources available online. We apply the knowledge to the unit, in which we apply the interdisciplinarity nature of FLE and history using the exemple od the Frech revolution of 1789. The objective of our thesis is to present the interdisciplinarity relations of FLE and history, or rather to present and analyze the inclusion od historical topics in FLE teaching, especially in Czech education. We have come to the conclusion that the inclusion of the interdisciplinarity in education is an integral part of Czech and French educational programs, which we can rely on in teaching. The analyzed textbooks include historical topics, especially textbooks of French production. Most often,... V diplomové práci pod názvem Interdisciplinarita FLE a dějepisu představujeme fenomén interdisciplinárního přístupu ve výuce. Věnujeme se zakotvení interdisciplinarity v českém a francouzském vzdělávání, přičemž se se zaměřujeme především na interdisciplinaritu FLE a dějepisu. V práci předkládáme samotnou definici pojmu "interdisciplinarita" a především pak charakterizujeme a analyzujeme rámcové české i francouzské vzdělávací programy - RVP, ŠVP, Le Socle commun de connaissances et de compétences a programy pro francouzské collѐge (Cycle 3 et 4). Zabýváme se také zakotvením interdisciplinarity FLE a dějepisu v učebnicích FLE a ve zdrojích dostupných online. Poznatky aplikujeme do výukové jednotky, v níž uplatňujeme interdisciplinaritu FLE a dějepisu na příkladě Velké francouzské revoluce 1789. Cílem naší práce je představit interdisciplinární vztahy FLE a dějepisu, respektive představit a analyzovat začlenění dějepisných témat do výuky FLE, a to především v českém vzdělávání. Docílili jsme zjištění, že začlenění interdisciplinarity do vzdělávání představuje nedílnou součást českých i francouzských vzdělávacích programů, o které se můžeme ve výuce opřít. Dále konstatujeme, že analyzované učebnice zahrnují dějepisná témata, a to zejména učebnice francouzské produkce. Nejčastěji se jedná o významné... Keywords: Interdisciplinarita; FLE; dějepis; vzdělávací programy; učebnice; internetové zdroje; Interdisciplinarity; FLE; history; educational programs; textbooks; online sources Available in a digital repository NRGL
Dějepis a francouzský jazyk v mezipředmětovém vztahu

In the diploma thesis entitled Interdisciplinarity of FLE and history, we present the phenomenon of an interdisciplinarity approach in education. We dedicate to the interdisciplinarity in Czech and ...

Dvořáková, Anežka; Klinka, Tomáš; Suková Vychopňová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2023

Být marginalizován v Maroku - reprezentace jinakosti, sexuálních tabu a tělesnosti v díle Abdellaha Taie
Jalovičiar, Matúš; Voldřichová - Beránková, Eva; Šuman, Záviš
2022 - French
This master's thesis focuses on the depiction of marginalised groups in selected novels by the contemporary Moroccan writer and director Abdellah Taïa. The author, currently residing in Paris, is himself a homosexual, a Muslim, and a novelist, and in his works, he reveals a hidden and taboo image of Moroccan society. This work aims to describe and analyse the position of marginalised citizens not only in Taïa's novels but also in official government documents. Through autofiction and what is known as the aesthetics of corporeality, Taïa lays bare taboo topics and gives voice to those who, for various reasons, remain silent. The thesis seeks to answer the following questions: how does the author depict corporeality and marginalised groups of citizens? What role does corporeality occupy in Muslim society, and what taboos are associated with it? How does Taïa stylize his protagonist, what are his distinct features, and how does corporeality influence the author's writing style? Key words: Maghrebian literature, Francophone literatures, Africa, marginalisation, sexual taboo, corporeality Diplomová práce se zaměřuje na představení marginalizovaných skupin ve vybraných románech současného marockého spisovatele a režiséra Abdellaha Taïe. Autor, současně pobývající v Paříži, je sám homosexuál, muslim a romanopisec a ve svých dílech odkrývá skrytý a tabuizovaný obraz marocké společnosti. Tato práce má za cíl přiblížit a analyzovat pozici marginalizovaných občanů nejen v Taïových románech, ale i v oficiálních vládních dokumentech. Díky autofikci a tzv. estetice tělesnosti odkrývá Taïa tabuizovaná témata a dává hlas těm, kteří z různých důvodů nemohou promluvit. Diplomová práce hledá odpovědi na následující otázky: Jakým způsobem autor představuje tělesnost a marginalizované skupiny obyvatelstva? Jakou pozici má tělesnost v muslimské společnosti a jaká tabu se s ní pojí? Do jakých poloh stylizuje Taïa svého hlavního hrdinu, čím je charakteristický a jakým způsobem tělesnost ovlivňuje autorův styl psaní? Klíčová slova: maghrebská literatura, frankofonní literatury, Afrika, marginalizace, sexuální tabu, telesnost Keywords: maghrebská literatura|frankofonní literatury|Afrika|marginalizace|sexuální tabu|tělesnost; Maghreb literature|Francophone literatures|Africa|marginalization|sexual taboos|corporality Available in a digital repository NRGL
Být marginalizován v Maroku - reprezentace jinakosti, sexuálních tabu a tělesnosti v díle Abdellaha Taie

This master's thesis focuses on the depiction of marginalised groups in selected novels by the contemporary Moroccan writer and director Abdellah Taïa. The author, currently residing in Paris, is ...

Jalovičiar, Matúš; Voldřichová - Beránková, Eva; Šuman, Záviš
Univerzita Karlova, 2022

Francouzské přejímky z oblasti řemeslného pekařství a cukrářství užívané v češtině
Šošolíková, Klára; Mudrochová, Radka; Nádvorníková, Olga
2022 - French
The thesis deals with French loanwords from the field of artisanal baking and confectionery used in Czech. The theoretical part explores in more detail the concept of linguistic borrowings in general, in order to synthesize the knowledge of this phenomenon, which will be further developed in the second part of the thesis. It also specifies the history of the pastry and baking industry in France and in the Czech Republic. The aim of the practical part of the thesis is to determine the manner and form of use of selected loanwords from this field among native Czech speakers, with emphasis not only on the frequency of their use, but also on phonetic specifics related to their pronunciation. For this purpose, a sociolinguistic research in the form of a questionnaire and an interview is used. Diplomová práce se zabývá francouzskými přejímkami z oblasti řemeslného pekařství a cukrářství užívanými v češtině. Teoretická část podrobněji zkoumá koncepci jazykových přejímek a výpůjček všeobecně, za účelem syntézy poznatků o tomto fenoménu, který bude dále rozvinut ve druhé části práce. Blíže také specifikuje historii cukrářského a pekařského oboru ve Francii a v České republice. Cílem praktické části práce je zjistit způsob a podobu užívání vybraných jazykových přejímek z této oblasti mezi rodilými mluvčími češtiny, s důrazem kladeným nejen na frekvenci jejich použití, ale také na fonetická specifika související s jejich výslovností. K tomuto účelu je využito sociolingvistické šetření v podobě dotazníku a rozhovoru. Keywords: přejímky|lexikologie|francouzština|cukrářství|řemeslné pekařství|francouzská gastronomie; loanwords|lexicology|French language|confectionery|artisanal baking|French gastronomy Available in a digital repository NRGL
Francouzské přejímky z oblasti řemeslného pekařství a cukrářství užívané v češtině

The thesis deals with French loanwords from the field of artisanal baking and confectionery used in Czech. The theoretical part explores in more detail the concept of linguistic borrowings in general, ...

Šošolíková, Klára; Mudrochová, Radka; Nádvorníková, Olga
Univerzita Karlova, 2022

Didaktické využití korpusů ve výuce francouzštiny na příkladu tzv. verbonominálních konstrukcí
Drobník, Ondřej; Kučerová, Magdalena; Nádvorníková, Olga
2022 - French
in English The submitted master's thesis deals with the use of the Czech-French parallel corpus InterCorp in secondary school teaching. The theoretical part summarizes the already known advantages and disadvantages of corpus didactics, places the language corpus in the context of Czech high school education and briefly describes the construction of avoir N (e.g. avoir faim, avoir besoin de), which will serve as the language goal of our exercises. The methodology presents the data that will be worked with in the next parts, the parallel corpus InterCorp (version 13), as well as outlines the construction of own "didactic" corpus, which phase is inevitable when drawing data from a linguistically oriented corpus. The focus of the diploma thesis lies in the practical section, where I suggest to French teachers several ways to compile their own exercises covering the whole process of foreign language teaching: exposure, fixation, application, and control (according to Choděra, 2013), focusing on the secondary school level (approx. A1- B1/B2). The suggested exercises are of two types: hands-on and hands-off. I discuss the first type only marginally, in the second I have introduced translation, speking, grammar and other activities. The main output of the work is the finding that a parallel corpus can be... Shrnutí v češtině Předkládaná magisterská práce se zabývá využitím česko-francouzského paralelního korpusu InterCorp ve středoškolské výuce. Teoretická část práce shrnuje formou vyjmenování několika výhod a nevýhod dosavadní poznatky korpusové didaktiky, zasazuje jazykový korpus do kontextu českého gymnaziálního vzdělávání a stručně popisuje konstrukci avoir N (např. avoir faim, avoir besoin de), jež bude jazykovým cílem našich cvičení. Metodologie představuje jednak data, se kterými se bude pracovat - paralelní korpus InterCorp (verze 13), jednak nastiňuje sestavení vlastního "didaktického" korpusu, kterážto fáze je nevyhnutelná při čerpání dat z lingvisticky orientovaného korpusu. Těžiště diplomové práce spočívá v oddílu praktickém, kde učitelům franštiny navrhujeme několik možností, jak sestavit vlastní cvičení pokrývající celý proces výuky cizího jazyka: expozici, fixaci, aplikaci i kontrolu (podle Choděry, 2013), přičemž se zaměřujeme na středoškolskou úroveň (cca A1-B1/B2). Navržená cvičení jsou dvého druhu: hands-on a hands-off. První typ pojednáváme pouze okrajově, u druhého jsme představili překladové, mluvní, mluvnické a j. aktivity. Hlavním výstupem práce je zjištění, že ve výuce lze paralelní korpus s úspěchem využít, a návrh několika způsobů, jak tento poznatek uplatnit v učitelské praxi.... Keywords: corpus|FLE|constructions verbonominales|InterCorp|B1; corpus|FLE|verbonominal constructions|InterCorp|B1 Available in a digital repository NRGL
Didaktické využití korpusů ve výuce francouzštiny na příkladu tzv. verbonominálních konstrukcí

in English The submitted master's thesis deals with the use of the Czech-French parallel corpus InterCorp in secondary school teaching. The theoretical part summarizes the already known advantages and ...

Drobník, Ondřej; Kučerová, Magdalena; Nádvorníková, Olga
Univerzita Karlova, 2022

Kontext výuky francouzského jazyka v České republice a na Slovensku
Smoleňová, Simona; Klinka, Tomáš; Suková Vychopňová, Kateřina
2022 - French
The thesis explores the context of teaching French in the Czech Republic and Slovakia. Its main aim is to bring forward up-to-date knowledge concerning the teaching of French, especially in primary and secondary schools. In addition, the thesis seeks to highlight the similarities and differences concerning the teaching of French in the Czech and Slovak school systems. The main part of the thesis presents the context of French language teaching in Slovakia through the analysis of the following categories: legislative documents, curriculum documents, French language teachers' associations, cooperation with France and actions promoting the French language. The same categories are also analysed for the Czech Republic and, thanks to the findings from the Slovak context, it is possible to compare the two contexts. The practical part of the thesis examines the reality of French language teaching in Slovak schools through a questionnaire survey, Teaching French in Slovak Schools. The questionnaire survey was adopted from the Czech Republic, where the same survey, but with a larger sample, was conducted in 2020. Twenty-five French language teachers from different types of schools in Slovakia took part in the questionnaire survey. Its results confirmed the finding from the theoretical part that the number of... Diplomová práca sa zaoberá kontextom vyučovania francúzštiny v Česku a na Slovensku. Jej hlavným cieľom je priniesť aktuálne poznatky týkajúce sa vyučovania francúzskeho jazyka predovšetkým na základných a stredných školách. Okrem toho sa práca snaží poukázať na podobnosti a odlišnosti týkajúce sa vyučovania francúzskeho jazyka v českom a slovenskom školskom systéme. Hlavná časť diplomovej práce prezentuje kontext vyučovania francúzskeho jazyka na Slovensku prostredníctvom analýzy nasledujúcich kategórií: legislatívne dokumenty, kurikulárne dokumenty, asociácie učiteľov francúzštiny, spolupráca s Francúzskom a akcie propagujúce francúzsky jazyk. Rovnaké kategórie sú analyzované aj v prípade Českej republiky a vďaka zisteniam zo slovenského kontextu, je možné oba kontexty porovnať. Praktická časť diplomovej práce skúma realitu vyučovania francúzskeho jazyka na slovenských školách prostredníctvom dotazníkového prieskumu Vyučovanie francúzštiny na slovenských školách. Použitý dotazník bol prevzatý z Česka, kde sa rovnaký dotazníkový prieskum, avšak s väčšou vzorkou respondentov, uskutočnil v roku 2020. Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo na Slovensku 25 učiteľov francúzskeho jazyka z rôznych typov škôl. Jeho výsledky potvrdili zistenie z teoretickej časti, že počet žiakov učiacich sa francúzsky... Keywords: francúzsky jazyk; vyučovanie francúzštiny; jazyková politika; francúzska kultúrna diplomacia; český školský systém; slovenský školský systém; French language; French language teaching; language policy; French cultural diplomacy; Czech school system; Slovak school system Available in a digital repository NRGL
Kontext výuky francouzského jazyka v České republice a na Slovensku

The thesis explores the context of teaching French in the Czech Republic and Slovakia. Its main aim is to bring forward up-to-date knowledge concerning the teaching of French, especially in primary ...

Smoleňová, Simona; Klinka, Tomáš; Suková Vychopňová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2022

Inscenování kritiky hodnot (a jejich disociace). Problémy radikální kritické teorie kapitalistického patriarchátu a jejího divadelního přenosu
Hecht, Sylvan; Maesschalck, Marc; Klass, Tobias Nikolaus
2022 - French
(English): In the face of the scandal arising from the persistence of numerous systems of oppression in our time, which ravage and enslave both human beings and other species, often in a cumulative manner: capitalist, patriarchal, racist-colonial, rationalist-ableist and anthropocentrist-productivist systems, the so-called "post-modern" theories fail as well to provide emancipatory analyses and ways out of these systems of domination as do the "traditional Marxist" and classical anarchist theories, because all these theories lack a radical critique of the basic categories of capitalism-patriarchy that only the "value-dissociation critique" offers (at least as far as we are aware of). Since the mid-1980s and with a feminist turn in 1992, first in Germany and then also in Brazil and many other countries, the philosophical current of the "critique of value-dissociation" has been working to rethink a critical theory of patriarchal capitalism based on a radical overcoming of the whole "traditional Marxism". This is done by demonstrating the urgent need to deploy a critique of the basic categories of capitalism, namely work, value, money, commodities, fetishism, patriarchy, and the state; of these categories themselves, and not simply of their phenomenal forms. But how can a critical theory of such power... Résumé (français) : Face au scandale que suscite la persistance de nombreux systèmes d'oppression à notre époque, qui ravagent et asservissent aussi bien les êtres humains que les autres espèces, souvent de manière cumulative : systèmes capitaliste, patriarcal, raciste-colonial, rationaliste-validiste et anthropocentriste- productiviste, les théories dites « post-modernes » échouent aussi bien à fournir des analyses et des voies de sortie émancipatrices de ces systèmes de domination que les théories « marxistes traditionnelles » et anarchistes classiques, car toutes ces théories sont dépourvues d'une critique radicale des catégories de base du capitalisme-patriarcat que seule (du moins à notre connaissance) offre la « critique de la valeur- dissociation ». Depuis le milieu des années 1980 et avec un tournant féministe en 1992, d'abord en Allemagne puis aussi au Brésil et dans bien d'autres pays, le courant philosophique de la « critique de la valeur-dissociation » s'attache en effet à repenser une théorie critique du capitalisme patriarcal fondée sur un dépassement radical de l'ensemble du « marxisme traditionnel », et ce en démontrant l'urgente nécessité de déployer une critique des catégories de base du capitalisme que sont le travail, la valeur, l'argent, les marchandises, le fétichisme, le patriarcat et... Keywords: critique de la valeur-dissociation; Wert-Abspaltungskritik; théâtre; Roswitha Scholz; Robert Kurz; théorie critique; anticapitalisme; féminisme; transmission théâtrale; arts engagés; critique of value-dissociation; Wert-Abspaltungskritik; theatre; Roswitha Scholz; Robert Kurz; critical theory; anti-capitalism; feminism; theatrical transmission; committed arts Available in a digital repository NRGL
Inscenování kritiky hodnot (a jejich disociace). Problémy radikální kritické teorie kapitalistického patriarchátu a jejího divadelního přenosu

(English): In the face of the scandal arising from the persistence of numerous systems of oppression in our time, which ravage and enslave both human beings and other species, often in a cumulative ...

Hecht, Sylvan; Maesschalck, Marc; Klass, Tobias Nikolaus
Univerzita Karlova, 2022

Substandardní lexikum částí obličeje ve francouzštině a jeho české ekvivalenty: argotologický a lexikografický úhel pohledu
Vojáčková, Magdalena; Mudrochová, Radka; Nádvorníková, Olga
2022 - French
The thesis is concerned with the substandard expressions of parts of the face in the French language, specifically with the synonyms of mouth, eyes, ears and nose. The theoretical part deals with the definition of slang in general, its history and word formation processes. The practical part presents synonyms of the given parts of the face, which are in the dictionary of slang Dictionnaire avec Bob and also introduces their occurrence in four French slang dictionaries, for example Argoji, and in four reference dictionaries, for example Le Petit Robert, where it compares their lexicographic marking. The thesis further deals with etymology of the synonyms and their Czech equivalents which examines in the parallel French-Czech corpus Intercorp. Last but not least, a questionnaire is implemented, which verifies the knowledge of the most frequent synonyms among native speakers of the French language. In conclusion, the thesis summarizes whether lexicographic marking differ from one reference dictionary to another and presents the most frequent synonyms and results of the questionnaire. Key words: lexicography, lexicographic marking, substandard French, dictionaries, face, Bob Diplomová práce se zabývá substandardními výrazy částí obličeje ve francouzském jazyce, konkrétně synonymy úst, očí, uší a nosu. V teoretické části vymezuje definici argotu obecně, jeho historii a procesy tvoření slov. V části praktické prezentuje synonyma daných částí obličeje, které jsou zaznamenány ve slovníku argotu Dictionnaire avec Bob. Poté představuje jejich výskyt ve čtyřech francouzských slovnících argotu, např. Argoji, a ve čtyřech referenčních slovnících, např. Le Petit Robert. Porovnává také jejich lexikografické značkování. Dále se zabývá etymologií synonym a jejich českou ekvivalencí, kterou zkoumá v paralelním francouzsko-českém korpusu Intercorp. V neposlední řadě je realizován dotazník, který ověřuje znalost nejfrekventovanějších synonym u rodilých mluvčích francouzského jazyka. V závěru shrnuje, zda se liší lexikografické značkování v jednotlivých referenčních slovnících a představuje nejfrekventovanější synonyma a výsledky dotazníku. Klíčová slova: lexikografie, lexikografické značkování, argot, substandardní francouzština, slovníky, obličej, Bob Keywords: lexicographie|marquages lexicographiques|argot|dictionnaires|français substandard|visage|Bob; lexicography|lexicographic marking|argot|dictionaries|substandard French|face|Bob Available in a digital repository NRGL
Substandardní lexikum částí obličeje ve francouzštině a jeho české ekvivalenty: argotologický a lexikografický úhel pohledu

The thesis is concerned with the substandard expressions of parts of the face in the French language, specifically with the synonyms of mouth, eyes, ears and nose. The theoretical part deals with the ...

Vojáčková, Magdalena; Mudrochová, Radka; Nádvorníková, Olga
Univerzita Karlova, 2022

Historie nebo fikce? Problematika hybridních útvarů: román HHhH Laurenta Bineta
Soukup, Jan; Ébert-Zeminová, Catherine; Fučíková, Milena
2022 - French
The diploma thesis concerns the questions of hybrid literature, especially the novel HHhH by Laurent Binet. Even though history and fiction can impact and enrich each other, their relationship is quite problematic. Therefore philosophers, historians and literary critics are trying to answer the questions of how to write (about) history. Laurent Binet tackles this in his novel HHhH, in which two storylines keep alternating. In the first one narrator constantly addresses the reader, expressing his doubts if it is even possible to give a faithful account of an historical event. In the second storyline he portrays the events that led to the assassination of deputy Reich Protector of the Bohemia and Moravia Reinhard Heydrich. The goal of the thesis is to analyse the relationship between history and fiction, as this relationship has during the 20th century undergone rapid changes, which are also apparent in the analysed text. The thesis is divided in two parts. The first, which serves as a theoretical base for the subsequent analysis of HHhH, depicts the historiographical approaches, which have changed and evolved significantly in the 20th century. The second part tracks the reflections of the particular historiographical approaches in HHhH and examines, which conclusions has the author reached in his... Tato diplomová práce se zabývá problematikou hybridních útvarů, zvláště románem HHhH Laurenta Bineta. Přestože se historie i fikce navzájem ovlivňují a obohacují, jejich vztah je značně problematický. I proto se filosofové, historici i literární kritici snaží nalézt odpověď na otázku, jak psát (o) historii. Touto otázkou se zabývá také Laurent Binet ve svém románu HHhH, ve kterém se střídají dvě dějové linie. V první se vypravěč neustále obrací na čtenáře, se kterým sdílí své pochyby o možnosti jakkoli věrně pojednat o historické události. Ve druhé linii líčí události, které vedly mj. k atentátu na zastupujícího říšského protektora Protektorátu Čechy a Morava, Reinharda Heydricha. Cílem práce je pojednat o vztahu mezi historií a fikcí, jelikož tento vztah během 20. století prošel překotnými změnami, které jsou patrné i v analyzovaném textu. Práce je rozdělena do dvou oddílů. První, který slouží jako teoretický podklad pro následnou analýzu HHhH, pojednává o historiografických přístupech, které se ve 20. století významně měnily a vyvíjely. Druhý oddíl sleduje odraz jednotlivých historiografických přístupů v HHhH a zkoumá, k jakým úsudkům došel autor románu ve snaze nalézt odpověď nejen na otázku, jak psát (o) historii v postmoderní době, ale také kudy vede hranice (pokud nějaká ještě existuje) mezi... Keywords: Laurent Binet; HHhH; histoire; fiction; postmodernisme; méta-narration; méta-textualité; écriture hybride; Laurent Binet; HHhH; history; fiction; postmodernism; metanarration; metatextuality; hybrid text Available in a digital repository NRGL
Historie nebo fikce? Problematika hybridních útvarů: román HHhH Laurenta Bineta

The diploma thesis concerns the questions of hybrid literature, especially the novel HHhH by Laurent Binet. Even though history and fiction can impact and enrich each other, their relationship is ...

Soukup, Jan; Ébert-Zeminová, Catherine; Fučíková, Milena
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases