Number of found documents: 496
Published from to

Rakouská reforma volebního práva 2007: Experiment a inspirace?
Uhlich, Tereza; Kunštát, Miroslav; Dimitrov, Michal
2022 - German
This diploma thesis deals with the Austrian electoral reform of 2007, which included the lowering of the voting age from 18 to 16 years. Lowering the voting age has resonated in Austrian society since the 1990s. As a rule, it was promoted by the left-wing parties, while the right-wing parties opposed it. Gradually, in a total of five federal states, it was possible to lower the age limit at the municipal or state level. At the federal level, the situation was different. The implementation was possible due to a political calculation between the governing parties, when the SPÖ's proposal to lower the voting age was exchanged for that of the ÖVP, which advocated the introduction of postal voting options for all Austrians. The proposal was finally approved by all political parties in the parliament. Although the lowering of the voting age was approved without much attention, it caused the creation of many projects, thanks to which it was possible to maintain the interest of young people in politics. Tato diplomová práce se zabývá rakouskou volební reformou z roku 2007, jejíž součástí bylo snížení věkové hranice aktivního volebního práva z 18 na 16 let. Snížení věkové hranice u především aktivního volebního práva rezonovala v rakouské společnosti již od 90. let. Zpravidla ho prosazovaly levicové strany, ty pravicové byly naopak proti. Postupně se v celkově pěti spolkových zemích povedlo věkovou hranici na komunální či zemské úrovni snížit. Na spolkové úrovni byla situace odlišná. K prosazení došlo díky politickému kalkulu mezi vládními stranami, kdy byl návrh SPÖ na snížení volební věkové hranice vyměněn za ten od ÖVP, prosazující zavedení možností volby poštou. Návrh byl nakonec všemi politickými stranami v parlamentu schválen. Rakousko se tak stalo prvním evropským státem, který se ke snížení věkové hranice rozhodl. Přestože bylo snížení věkové hranice schváleno bez větší pozornosti, zapříčinilo vznik mnoha projektů, které udržují i tak vysoký zájem mladých o politiku. Toto opatření zapříčinilo v Rakousku zvýšený zájem o politické dění i občanskou angažovanost. Keywords: Rakousko; volební systém; reforma volebního práva; volební věk; prvovoliči; mladí a mladiství voliči; politická angažovanost; Austria; voting system; electoral law reform; voting age; first-time voters; young and youth voters; political participation Available in a digital repository NRGL
Rakouská reforma volebního práva 2007: Experiment a inspirace?

This diploma thesis deals with the Austrian electoral reform of 2007, which included the lowering of the voting age from 18 to 16 years. Lowering the voting age has resonated in Austrian society since ...

Uhlich, Tereza; Kunštát, Miroslav; Dimitrov, Michal
Univerzita Karlova, 2022

Němčina jako pluricentrický jazyk ve vzdělávacích kontextech
Frejlachová, Markéta; Dovalil, Vít; Vachková, Marie
2022 - German
The thesis discusses the question of the extent to which German is approached in Czech schools as a pluricentric language. It consists of a theoretical part, a part devoted to methodology, course books analysis and empirical research. The theoretical part provides information about pluricentricity, German as a pluricentric language and the language management theory, while the methods of group conversations (focus group and group discussion) are introduced. The course books analysis provides an overview of what can be found in course books that are in use in Czech schools, concerning language variation depending on the country. The analysis reveals that the information regarding lexicon and pragmatics prevailed. The results of the empirical research are presented according to four research questions: To what extent is German treated as a pluricentric language in the course books? To what extent is German accepted as a pluricentric language by teachers? To what extent is German accepted as a pluricentric Language by pupils? Is English accepted as a pluricentric language rather than German? Empirical research, conducted by means of questionnaires and focus group, proves that the pluricentricity of German language is thematized by teachers mainly in connection with information about German-speaking... Tato diplomová práce se zabývá otázkou, jak dalece se na českých školách přistupuje k němčině jako k pluricentrickému jazyku. Sestává z teoretické části, části věnované metodologii, analýzy učebnic a empirického výzkumu. V rámci teoretické části je představen pluricentrismus, němčina jako plurizentrický jazyk a teorie jazykového managementu a jsou blíže osvětleny metody skupinových rozhovorů (focus group a group discussion). Analýza učebnic poskytuje přehled o tom, co je možné v učebnicích, které jsou používány na českých školách možné nalézt o jazykové variaci v závislosti na státu. V rámci analýzy učebnice vyšlo najevo, že ve většině případů je tematizována slovní zásoba a pragmatika. Prezentace výsledků empirického výzkumu je strukturována podle čtyř výzkumných otázek: Jak dalece je němčina jako pluricentrický jazyk akceptována v učebnicích? Jak dalece akceptují němčinu jako pluricentrický jazyk učitelé? Jak dalece akceptují němčinu jako pluricentrický jazyk žáci? Je angličtina akceptována jako pluricentrický jazyk spíše než němčina? Výzkum, který byl prováděn pomocí dotazníků a focus group, ukázal, že němčina jako pluricentrický jazyk je tematizována především v souvislosti s informacemi o německojazyčných zemích. V rámci korektur jsou snáze přijímány varianty na úrovni slovní zásoby než na... Keywords: pluricentrismus|jazykový management|němčina|didaktika; pluricentricity|language management|German|didactics Available in a digital repository NRGL
Němčina jako pluricentrický jazyk ve vzdělávacích kontextech

The thesis discusses the question of the extent to which German is approached in Czech schools as a pluricentric language. It consists of a theoretical part, a part devoted to methodology, course ...

Frejlachová, Markéta; Dovalil, Vít; Vachková, Marie
Univerzita Karlova, 2022

Fuggerové v českých zemích v 16. a 17. století. Textologická studie z diachronní perspektivy.
Čížková, Martina; Vodrážková, Lenka; Vachková, Marie
2022 - German
The presented diploma theses is focused on historical linguistics analysis of 32 archival documents written in German language which are related to the Fugger family and their activities in the Czech Lands in 1529-1691. The historical oriented introduction presents the situation in the Czech Lands in the 16th and 17th centuries, Fugger family and development of offices. The second part is focused on linguistics and describes the advancement of office languages and historical context. The textological analysis oriented on macrostructure of the text and selected aspects of the language leads to the determination of text types, classes, kinds, and functions. The performed study contributes to the investigation of German offices language in the given time period and simultaneously opens the possibility of linguistic and historical research. Předkládaná diplomová práce se zabývá historiolingvistickou analýzou 32 německy psaných archivních pramenů tematicky svázaných s rodinou Fuggerů a jejími aktivitami v českých zemích pocházejících z let 1529-1691. Historicky zaměřený úvod práce seznamuje s poměry v českých zemích v 16. a 17. století, rodinou Fuggerů a s rozvojem kanceláří. Lingvisticky orientovaná druhá část práce zasazuje vývoj kancelářských jazyků do historického kontextu. Textologická analýza zaměřená na makrostrukturu textu a na vybrané jazykové prvky umožnila určení textových typů, tříd, druhů a funkcí. Provedená analýza přispívá ke studiu německého jazyka kanceláří v daném období a zároveň zpřístupňuje doposud netransliterované archivní materiály k dalšímu lingvistickému i historickému výzkumu. Keywords: Klíčová slova v němčině:|deutsche Sprache|Historiolinguistik|Textologie|Fugger|böhmische Länder|16.-17. Jahrhundert|Klíčová slova v češtině:|německý jazyk|historiolingvistika|textologie|Fuggerové|české země|16.-17. století; German Language|Historiolinguistics|Textology|the Fuggers|Czech Lands|16th-17th Centuries Available in a digital repository NRGL
Fuggerové v českých zemích v 16. a 17. století. Textologická studie z diachronní perspektivy.

The presented diploma theses is focused on historical linguistics analysis of 32 archival documents written in German language which are related to the Fugger family and their activities in the Czech ...

Čížková, Martina; Vodrážková, Lenka; Vachková, Marie
Univerzita Karlova, 2022

Vypořádání se s násilím národního socialismu třetí a druhé generace na příkladech koncentračního tábora Neuengamme a Cap Arcony
Fehrensová, Madeleine; Schneider, Thomas; Weinberg, Manfred
2022 - German
This Thesis deals with the issues of violence in relation to the time of National Socialism of the second and third Generation of the survivors illustrated by the examples of the sinking of the Cap Arcona and the Neuengamme concentration camp. The main source are the Interviews with the families of the Czech survivors from Cap Arcona and Neuengamme Concentration Camp and an interview with the main management of Neuengamme monument. The approaches from the experts to the transgenerational transmission of trauma will be discussed in the theoretical part the and they will be also analyzed and evaluated. Práce se zabývá tím, jak se s násilím nacionálního socialismu vypořádává třetí a druhá generace potomků přeživších na příkladech koncentračního tábora Neuengamme a potopení lodi Cap Arcona. Po teoretickém úvodu na základě předložené literatury, která se zabývá rámcem veřejného vzpomínání, stojí v centru vzpomínání napříč rodinami na příkladech autorkou uskutečněných rozhovorů s vybranými členy rodin obětí druhé a třetí generace a rozhovoru jak s památníkem Neuengamme, jak vypadá jejich konkrétní vzpomínková práce v tomto směru. Pro vyhodnocení výsledků se bude vycházet z konceptu transgeneračního přenosu. Závěr práce bude zaměřen na diskusi možností a hranic předložených pracovních postupů s pozadím předložených teoretických konceptů. Keywords: Erinnerungskultur|KZ Neuengamme|Das Schiff Cap Arcona|Nationalsozialismus|Transgenerationale Traumatisierung|Trauma; Culture of remembrance|Sinking of Cap Arcona|Concentration Camp Neuengamme|Holocaust|Trauma Available in a digital repository NRGL
Vypořádání se s násilím národního socialismu třetí a druhé generace na příkladech koncentračního tábora Neuengamme a Cap Arcony

This Thesis deals with the issues of violence in relation to the time of National Socialism of the second and third Generation of the survivors illustrated by the examples of the sinking of the Cap ...

Fehrensová, Madeleine; Schneider, Thomas; Weinberg, Manfred
Univerzita Karlova, 2022

Pojetí dějinnosti u Paula Yorcka von Wartenburg
De Melo Coan, Isadora Cristina; Hartung, Gerald; Sepp, Hans Rainer
2021 - German
Paul Yorck von Wartenburgs Auffassung von Geschichtlichkeit Abstract The aim of this research is to examine the conception of historicity [Geschichtlichkeit] of the count Paul Yorck von Wartenburg - who is perhaps better known for his friendship with Wilhelm Dilthey. The recuperation and investigation of Yorck's arguments takes place in the context of his rejection of metaphysical and positivist models as well as from his constant intellectual exchange with Dilthey. The focus of the present analysis is Yorck's concept of person, strongly influenced by Christian doctrine, as well as his psychology of history: here we will identify how the author understands historical reality and the dependency between attitudes of consciousness [Bewusstseinsstellungen] and the context of life. Adjacent concepts ofYorck's conception of historicity, such as syndesmos (historical connection between people), "aliveness" or life [Lebendigkeit], totality [Totalität] and the human being in its entirety [Ganzer Mensch], are also examined in order to better understand Yorck's notion of historicity and its divergences to Dilthey's approach to the humanities. These observations allow us to identify some of the ways in which the relation between philosophy and history has been thought. Keywords: Paul Yorck von Wartenburg; Historicity... Paul Yorck von Wartenburgs Auffassung von Geschichtlichkeit Zusammenfassung Ziel dieser Forschung ist es, die Auffassung von Geschichtlichkeit des Grafen Paul Yorck von Wartenburg - wahrscheinlich hauptsächlich wegen seiner Freundschaft mit Wilhelm Dilthey bekannt - zu untersuchen. Die Wiederherstellung und Untersuchung von Yorcks Argumenten erfolgt aus seiner Ablehnung metaphysischer und positivistischer Modelle sowie aus seinem ständigen intellektuellen Austausch mit Dilthey. Im Mittelpunkt dieser Analyse steht der von Yorck angewandte Personenbegriff, der stark von der christlichen Lehre beeinflusst wurde, sowie seine Psychologie der Geschichte: hier werden wir identifizieren, wie der Autor die historische Realität und die Abhängigkeit zwischen Bewusstseinsstellungen und Lebenszusammenhang versteht. Angrenzende Begriffe von Yorcks Auffassung von Geschichtlichkeit, wie Syndesmos (historischen Verbindung zwischen Menschen), Lebendigkeit, Totalität und Ganzer Mensch, werden auch untersucht, um den von Yorck vertretenen Begriff der Geschichtlichkeit sowie seine Divergenzen zu Diltheys Zugang zu den Geisteswissenschaften besser zu verstehen. Diese Beobachtungen ermöglichen es uns, einige der Arten zu identifizieren, in denen Philosophie und Geschichte zusammen gedacht wurden. Stichwörter: Paul Yorck von... Keywords: Paul Yorck von Wartenburg; Geschichtlichkeit; Person; Psychologie; Philosophie der Geschichte; Bewusstseinsstellung; Wilhelm Dilthey; Paul Yorck von Wartenburg; Historicity [Geschichtlichkeit]; Person; Psychology; Philosophy of History; Stances of consciousness [Bewusstseinsstellung]; Wilhelm Dilthey Available in a digital repository NRGL
Pojetí dějinnosti u Paula Yorcka von Wartenburg

Paul Yorck von Wartenburgs Auffassung von Geschichtlichkeit Abstract The aim of this research is to examine the conception of historicity [Geschichtlichkeit] of the count Paul Yorck von Wartenburg - ...

De Melo Coan, Isadora Cristina; Hartung, Gerald; Sepp, Hans Rainer
Univerzita Karlova, 2021

Transcendentalní přístup k bytí u Fichta 1801-02
Ip, Long Nin Leonard; Schnell, Alexander; Goddard, Jean-Christophe
2021 - German
of thesis titled: Fichte's Transcendental Approach to Being 1801-02 submitted by Leonard Ip for the degree of Master of Arts in Philosophie in the programme Erasmus Mundus Master EuroPhilosophie, July 2021 This paper attempts to reconstruct the development of the problem of being within the framework of Fichte's Wissenschaftslehre after 1800 in its initial approach. Textually, it deals mainly with the Darstellung der Wissenschaftslehre from 1801/02. This text is considered the main document with which Fichte's so-called "late philosophy" begins after the first "Jena" period of his philosophising. The main result of the reconstruction presented is the demonstration of a "positive" concept of being, which goes beyond the concept of being explicitly determined as "negative" in Fichte's Jena Wissenschaftslehre and is defined in the Darstellung as "absolute being". In order to show that the positive concept of being is both demanded and legitimised on the basis of the Wissenschaftslehre as transcendental idealism, the reconstruction of this concept is carried out through an analysis of the first part of the Darstellung, i.e. the theory of absolute knowledge. The three chapters of this thesis carry out this analysis in three steps: in the first chapter, the systematic demand for absolute being is... der These: Fichtes transzendentale Annäherung zum Sein 1801-02 vorgelegt von Leonard Ip zur Erlangung des akademischen Grads eines Masters of Arts (M. A.) in Philosophie im Studiengang Erasmus Mundus Master EuroPhilosophie, Juli 2021 Diese Arbeit legt den Versuch vor, die Entwicklung der Seinsproblematik im Rahmen von Fichtes Wissenschaftslehre nach dem Jahr 1800 in ihrem anfänglichen Ansatz zu rekonstruieren. Textuell setzt sie sich hauptsächlich mit der Darstellung der Wissenschaftslehre aus den Jahren 1801/02 auseinander. Dieser Text gilt als das Hauptdokument, mit dem die sogenannte "Spätphilosophie" Fichtes nach der ersten "Jenaer" Periode seines Philosophierens einsetzt. Das Hauptergebnis der vorgelegten Rekonstruktion besteht in der Aufweisung eines "positiven" Seinsbegriffs, der über den ausdrücklich als "negativ" bestimmten Begriff des Seins in Fichtes Jenaer Wissenschaftslehre hinausgeht und in der Darstellung als "das absolute Sein" festgelegt wird. Um zu zeigen, dass der positive Seinsbegriff auf der Grundlage von der Wissenschaftslehre als transzendentalem Idealismus zugleich verlangt und legitimiert wird, wird die Rekonstruktion dieses Begriffs durch eine Analyse des ersten Teils, d. h. der Theorie des absoluten Wissens in der Darstellung vollzogen. Die drei Kapitel dieser Arbeit... Keywords: Sein; Wissen; Selbstbewusstsein; Reflexion; Transzendentalphilosophie; Being; knowledge; self-consciousness; reflection; transcendental philosophy Available in a digital repository NRGL
Transcendentalní přístup k bytí u Fichta 1801-02

of thesis titled: Fichte's Transcendental Approach to Being 1801-02 submitted by Leonard Ip for the degree of Master of Arts in Philosophie in the programme Erasmus Mundus Master EuroPhilosophie, July ...

Ip, Long Nin Leonard; Schnell, Alexander; Goddard, Jean-Christophe
Univerzita Karlova, 2021

"Plnost nicoty" - (Ne)možnost metafyziky u Adorna a Becketta
Schenk, Jan David; Hartung, Gerald; Sepp, Hans Rainer
2021 - German
English abstract: "The wealth of nothingness - On the (im)possibility of metaphysics in Adorno and Beckett": The subject of this paper is Theodor W. Adorno's reception of Samuel Beckett and its embedding in his philosophy. Based on an interpretation of Adorno's treatment of the problem of temporality, it is shown that for Adorno Beckett's work both marks the end of time in a bad infinity and at the same time prepares the turn into a fulfilled time. As the opening of a quasi- utopian temporality, it is argued that the engagement with Beckett represents for Adorno as much as the rescue of the possibility of metaphysics and critical theory through its impossibility, moving in the semantics of gift, promise, and gratitude. Keywords: dialectics, temporality, metaphysics, gift, utopia German abstract: "Die Fülle des Nichts - Zur (Un)möglichkeit der Metaphysik bei Adorno und Beckett": Gegenstand dieser Arbeit ist die Rezeption Samuel Becketts durch Theodor W. Adorno und ihre Einbettung in dessen Philosophie. Ausgehend von einer Interpretation von Adornos Behandlung des Problems der Zeitlichkeit wird gezeigt, dass für Adorno Becketts Werk sowohl das Ende der Zeit in einer schlechten Unendlichkeit markiert und zugleich den Umschlag in eine erfüllte Zeit vorbereitet. Als Eröffnung einer quasi-utopischen Zeitlichkeit wird argumentiert, dass die Auseinandersetzung mit Beckett für Adorno soviel darstellt wie die Rettung der Möglichkeit der Metaphysik und der Kritischen Theorie durch ihre Unmöglichkeit hindurch, die sich in der Semantik von Gabe, Versprechen und Dank bewegt. Keywords: Dialektik, Zeitlichkeit, Metaphysik, Gabe, Utopie Keywords: Dialektik; Zeitlichkeit; Metaphysik; Gabe; Utopie; dialectics; temporality; metaphysics; gift; utopia Available in a digital repository NRGL
"Plnost nicoty" - (Ne)možnost metafyziky u Adorna a Becketta

English abstract: "The wealth of nothingness - On the (im)possibility of metaphysics in Adorno and Beckett": The subject of this paper is Theodor W. Adorno's reception of Samuel Beckett and its ...

Schenk, Jan David; Hartung, Gerald; Sepp, Hans Rainer
Univerzita Karlova, 2021

Prolegomena k pojmu sebeuskutečnění. Aktualizace Hegelova a Marxova motivu zrušení práce
Herden, Paul; Sepp, Hans Rainer; Ronge, Bastian
2021 - German
This thesis forms, in the first instance, a critical examination of labor in relation to the notion of self-realization following Hegelian and Marxian philosophy and their theories of action. In the second instance, it is a preliminary study of the concept of fomo (fear of missing out), which will be explored in more detail in the PhD based on the MA. In the first section, a critique of Andreas Reckwitz's and Hartmut Rosa's notions of self-realization is used to present the common view and contemporary engagements with said notion as relevant but insufficient. Both authors act as a proxy for a deficiency that turns out to be an all too great distance from metaphysical and historical-materialist positions and considerations regarding such notion as that of self-realization. Thus, in the main part, not only an attempt is made, by means of a renaissance of Hegelian and Marxian reflections on the concept of self-realization, to plausibilize and remedy this deficiency; moreover, by virtue of a detailed exegesis of their theories of action and examination of their categories, it is pointed out, above all, that Hegelian and Marxian philosophy intends the complete abolition of self-preservation (d. i. alienated and natural labor) and elevation into self-realization, even if both thinkers use the... Zusammenfassung: Die vorliegende These bildet in erster Instanz eine arbeitskritische Auseinandersetzung mit dem Begriff der Selbstverwirklichung im Ausgang der Hegelschen und Marxschen Philosophie und Handlungstheorie. In zweiter Instanz ist sie eine Vorstudie zum Begriff der Verpassungsangst/ fomo, der im PhD auf Grundlage der MA näher untersucht werden soll. Im ersten Abschnitt wird anhand einer Kritik der Selbstverwirklichungsbegriffe von Andreas Reckwitz und Hartmut Rosa die gängige Ansicht und zeitgenössische Auseinandersetzungen mit besagtem Begriff als zwar relevant aber unzureichend dargestellt. Beide Autoren fungieren als Stell- vertreter eines Mangels, der sich als allzu große Distanz zu metaphysischen und historisch- materialistischen Positionen und Überlegungen in Bezug auf solche Begriff wie den der Selbstverwirklichung entpuppt. Im Hauptteil wird also nicht nur versucht, behufs einer Renaissance der Hegelschen und Marxschen Überlegungen zum Begriff der Selbstver- wirklichung, diesen Mangel zu plausibilisieren und zu beheben, darüber hinaus wird kraft einer ausführlichen Exegese ihrer Handlungstheorien und Prüfung ihrer Kategorien vor allem darauf hingewiesen, dass die Hegelsche und Marxsche Philosophie die vollständige Aufhebung der Selbsterhaltung (d.i. entfremdete und naturnotwendige... Keywords: Selbstverwirklichung; Arbeit; Selbsterhaltung; Verpassungsangst; Fomo; Hegel; Marx; self-realization; labor; self-preservation; fear of missing out; Fomo; Hegel; Marx Available in a digital repository NRGL
Prolegomena k pojmu sebeuskutečnění. Aktualizace Hegelova a Marxova motivu zrušení práce

This thesis forms, in the first instance, a critical examination of labor in relation to the notion of self-realization following Hegelian and Marxian philosophy and their theories of action. In the ...

Herden, Paul; Sepp, Hans Rainer; Ronge, Bastian
Univerzita Karlova, 2021

Literární reflexe židovského povstání během holokaustu na příkladu děl Ernsta Sommera a Maxe Zweiga
Jurkovičová, Taťána; Zelená, Alena; Röskau-Rydel, Isabel
2021 - German
The purpose of this diploma thesis is to analyse the works Ghetto Warschau by Max Zweig and Revolte der Heiligen by Ernst Sommer. The thematic focus of the thesis is the Warsaw ghetto uprising. The thesis aims to present a systematic analysis and subsequent comparison of both works, with emphasis on the issue of religion. It tries to find out how Judaism together with the inconsistent approach of the Jews to the Jewish faith influenced the approach of the Jews to the revolt in the studied works. The thesis is divided into four chapters. The first chapter presents the history and principles of the Jewish religion as well as the history of the Jewish population. The second chapter focuses on the history of the Jewish population in Polish territory, also on the period of World War II and the emergence of ghettos, including the Warsaw ghetto. The next chapter presents both authors' biographies and works, with particular emphasis on common aspects of their work and life. The fourth chapter deals with the analysis itself. The conclusion of the diploma thesis contains a summary of the analysis and answers research questions. Tato diplomová práce se zabývá analýzou děl Ghetto Warschau od Maxe Zweiga a Revolte der Heiligen od Ernsta Sommera. Tematické těžiště práce tvoří povstání ve varšavském ghettu. Práce si klade za cíl předložit systematickou analýzu a následnou komparaci obou děl, přičemž důraz bude kladen zejména na problematiku náboženství. Také se snaží zjistit, jak židovské náboženství spolu s nejednotným přístupem Židů k židovské víře ovlivnilo přístup Židů k revoltě ve zkoumaných dílech. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole je představena historie a principy židovského náboženství a taktéž historie židovského obyvatelstva. Druhá kapitola se soustředí na historii židovského obyvatelstva na polském území, také na období 2. světové války a vznik ghett, mj. ghetta varšavského. V další kapitole jsou představeny také životopisy a díla obou autorů, důraz je kladen zejména na společné aspekty jejich tvorby i života. Čtvrtá kapitola se zabývá samotnou analýzou. Závěr diplomové práce obsahuje shrnutí analýzy a odpovědi na výzkumné otázky. Keywords: Varšavské ghetto; povstání; náboženství; Židé; judaismus; analýza; 2. světová válka; Polsko; německá literatura; Warsaw Ghetto; uprising; religion; Jews; Judaism; Analysis; World War II; Poland; German literature Available in a digital repository NRGL
Literární reflexe židovského povstání během holokaustu na příkladu děl Ernsta Sommera a Maxe Zweiga

The purpose of this diploma thesis is to analyse the works Ghetto Warschau by Max Zweig and Revolte der Heiligen by Ernst Sommer. The thematic focus of the thesis is the Warsaw ghetto uprising. The ...

Jurkovičová, Taťána; Zelená, Alena; Röskau-Rydel, Isabel
Univerzita Karlova, 2021

"Hledání ženské identity". Filosofická a literárněvědná příkladová studie způsobu podání ženské sebeidentifikace v západoevropské a postsovětské literatuře
Chernova, Iana; Sepp, Hans Rainer; Nielsen, Cathrin
2021 - German
This work has been given the title "The Search for Female Identity" because its core question is: what constitutes female self-identification? This search is carried out by searching literary traces, since self-identification can be deconstructed by analyzing the texts. Texts by an Austrian and a Soviet-Russian writer were chosen as the basis for this deconstruction. In a comparison of their two writings, the difference between the two socio-political systems in terms of their possible influence on self-identification could also be crystallized. The theories used (mainly poststructuralist) together with the interpretations help to extract the pre-discursive nature of the texts and to decipher the image of femininity. The analysis carried out showed that in both societies this picture is full of myths, however, they were developed and implemented differently. In the course of this development the individualistic Western culture encounters the limits of its individuality, which also affects women and influences their unity in themselves. Meanwhile, the post-Soviet society striving for all-round collectivism fails to control the construction of identity, since it does not offer enough playground for self-determination and overwhelms especially women with the imposed standards. Key words: female... Zusammenfassung Diese Arbeit hat den Titel "Die Suche nach weiblicher Identität" bekommen, weil ihre Kernfrage was macht die weibliche Selbstidentifikation aus? ist. Diese Suche erfolgt durch eine Verfolgung literarischer Spuren, da die Selbstidentifikation anhand der Analyse der Texte dekonstruiert werden kann. Als Basis für diese Dekonstruktion wurden Texte von einer österreichischen und einer sowjetisch-russischen Schriftstellerin ausgewählt. Im Vergleich ihrer beider Schreibweisen konnte auch der Unterschied, der beide sozial-politischen Systeme in Bezug auf ihren möglichen Einfluss auf die Selbstidentifikation kennzeichnet, kristallisiert werden. Die verwendeten (hauptsächlich poststrukturalistischen) Theorien mitsamt den Interpretationen helfen das vordiskursive Wesen der Texte herauszuholen und das Bild der Weiblichkeit zu entziffern. Die durchgeführte Analyse hat gezeigt, dass in beiden Gesellschaften dieses Bild voll von Mythen ist, diese jedoch unterschiedlich entwickelt und umgesetzt wurden. Im Laufe dieser Entwicklung stößt aber die individualistisch geprägte westliche Kultur auf die Grenzen ihrer Individualität, was auch Frauen betrifft und ihre Geschlossenheit in sich beeinflusst. Währenddessen scheitert die nach dem allseitigen Kollektivismus strebende postsowjetische Gesellschaft an der... Keywords: weibliche Identität; Selbstidentifikation; Frauenbild; literarische Dekonstruktion; Frauen in der Literatur; westliche und östliche Selbstidentität; female identity; self-identification; the image of women; literary deconstruction; women in literature; western and eastern self-identify Available in a digital repository NRGL
"Hledání ženské identity". Filosofická a literárněvědná příkladová studie způsobu podání ženské sebeidentifikace v západoevropské a postsovětské literatuře

This work has been given the title "The Search for Female Identity" because its core question is: what constitutes female self-identification? This search is carried out by searching literary traces, ...

Chernova, Iana; Sepp, Hans Rainer; Nielsen, Cathrin
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases