Number of found documents: 2450
Published from to

Karpatoněmecká menšina 1953-1990: Proměny obrazů vlasti ve vyhnaneckém periodiku Karpatenpost
Ďurková, Mária Kristína; Emler, David; Konrád, Ota
2024 - Slovak
The master's thesis deals with the linguistic images of homeland (Heimat) in the expellee journal Karpatenpost. The research subject is the newspaper of the displaced Carpathian Germans, Karpatenpost, which began to be published in the Federal Republic in the early 1950s under the auspices of the Carpathian German Expellee Association. This periodical dealt with issues of homeland and intensively discussed the state of the Carpathian German minority. It contains memories from the old homeland and information about the state of the Carpathian German minority in the Federal Republic. Therefore, Karpatenpost can be considered an authentic source of the displaced Slovak German-speaking minority. Discourse analysis was chosen as the method, which shows that in the expellee journal Karpatenpost, there are semantic shifts in the concept of Heimat. The loss of the territorial old homeland forced the expellees to retreat into the homeland of memory. Their ideas about the old homeland are often idyllic and exalted. However, the confrontation with transforming familiar spaces during the expellees' journeys conditioned a re-definition of the concept. Diplomová práca sa zaoberá jazykovými obrazmi domova, vlasti (Heimat) v periodiku Karpatenpost. Predmetom výskumu sú noviny odsunutých karpatských Nemcov Karpatenpost, ktoré začali byť publikované v Spolkovej republike na začiatku 50. rokov pod záštitou Karpatonemeckého krajanského spolku. Toto periodikum sa zaoberalo problematikou domoviny a intenzívne pojednávalo o stave karpatonemeckej menšiny. Obsiahnuté sú spomienky zo starej vlasti a informácie o stave karpatonemeckej menšiny v Spolkovej republike. Preto je možné považovať Karpatenpost za autentický prameň odsunutej slovenskej nemecky hovoriacej menšiny. Ako metóda bola zvolená analýza diskurzu, z ktorej vyplýva, že vo vysídleneckom periodiku Karpatenpost dochádza k sématickým posunom konceptu Heimat. Strata teritoriálnej starej vlasti prinútila vyhnacov uchýliť sa do vlasti spomienky. Ich predstavy o starej vlasti sú často idylické a exaltované. Avšak konfrontácia s transformáciou známych priestorov počas ciest vysídlencov podmienila re-definíciu pojmu. Keywords: Heimat; vlasť spomienky; stará vlasť; transformovaná vlasť; karpatský Nemec; Karpatenpost; analýza diskurzu; homeland; homeland of memory; old homeland; homeland transformed; Carpathian German; Karpatenpost; discourse analysis Available in a digital repository NRGL
Karpatoněmecká menšina 1953-1990: Proměny obrazů vlasti ve vyhnaneckém periodiku Karpatenpost

The master's thesis deals with the linguistic images of homeland (Heimat) in the expellee journal Karpatenpost. The research subject is the newspaper of the displaced Carpathian Germans, Karpatenpost, ...

Ďurková, Mária Kristína; Emler, David; Konrád, Ota
Univerzita Karlova, 2024

Úspěšnost think-tanků jako aktérů veřejné politiky
Majerčíková, Kristína; Frič, Pavol; Jelínková, Marie
2024 - Slovak
Think tanks are active actors in the political process and form an integral part of political culture. In the socio-political context, they fulfill the role of data and knowledge providers, assisting with information for political actors, while also operating in the private and public sectors.They supplycredible informationand offer important insights.Their form varies based on the environment they operate in. This work examines four selected Czech think tanks: the Institute for European Policy Europeum, the Institute for Politics and Society, the Center for Security PolicyEuropean Values, and the Masaryk Democratic Academy. Through set objectives,the work explores the effectiveness of thinktanks and their connectionwith experts, and through personal interaction,examines the most successful areas, supplementingthis with the level of experts using the concept of theories of change and selected impact indicators. I confirm that the success of the selectedthink tanks is in fulfillingtheir missions' objectives and is associated with highly qualified experts. However, the work does not shy away from challenges in a range of issues. Think-tank sú aktívnymi aktérmi v politickom procese a patria medzi neoddeliteľnú súčasť politickej kultúry. V sociálno-politickom kontexte spĺňajú atribút dodávateľov dát, znalostí a pomáhajú s podkladmi pre politickýchaktérov,ale neopomínajúani pôsobenie v súkromnom a verejnom sektore. Sú dodávateľmi dôveryhodných podkladov a poskytujú dôležité poznatky. Ich podoba sa odlišuje na základe prostredia,v ktorom sa pohybujú. Práca skúma štyri vybrané české think-tanky, ktorými sú Institut pro evropskou politiku Europeum, Institut pro politiku a společnost,Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty a Masarykovu demokratickúakademii. Práca prostredníctvom vytýčených cieľov skúma úspešnosť think-tankov a prepojenie s ich odborníkmi a vďaka osobnej interakcii skúma najúspešnejšie oblasti a dopĺňa to úrovňou odborníkov vďaka konceptuteórií zmeny a vybraných indikátorovvplyvu. Potvrdzujem,že ich úspešnosť vybraných think-tankov je naplnením ich cieľov v ich misiách a súvisí s vysokvalifikovanými odborníkmi. Nevyhýba sa však výzvam v celej rade otázok. Keywords: think-tanky; úspešnosť; teória zmeny; indikátory vplyvu; aktéri verejnej politiky; think-tanks; influence; success; theory of success; indicators of the influence; public policy actors Available in a digital repository NRGL
Úspěšnost think-tanků jako aktérů veřejné politiky

Think tanks are active actors in the political process and form an integral part of political culture. In the socio-political context, they fulfill the role of data and knowledge providers, assisting ...

Majerčíková, Kristína; Frič, Pavol; Jelínková, Marie
Univerzita Karlova, 2024

Environmentální populismus na Slovensku
Baroková, Bernadeta; Vejchodská, Eliška; Plaček, Michal
2024 - Slovak
The aim of this thesis is to identify the characteristics of environmental populism in Slovakia, which has been promoted by right-wing parties, labelled as populist, and which has been promoted in relation to the issues of nature conservation and the climate crisis in speeches in the National Council of the Slovak Republic on a specific bill amending Act No. 543/2002 Coll. on the Protection of Nature and the Countryside, the so-called reform of national parks. The theoretical part identifies the status and challenges of nature conservation in Slovakia, the attitudes of experts and the general public, as well as the proposed reform of national parks. The theoretical framework of the thesis includes the definition of populism and environmental populism and other phenomena associated with populism. The empirical part consists of an analysis using two methods - qualitative critical discourse analysis and quantitative method of holistic grading of 161 speeches of actors who were elected to the Parliament in 2020 on the electoral lists of Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (Kotlebovi - the People's Party Our Slovakia) and We are Family (Sme rodina). One of the most significant findings of the research is that environmental populist discourse is present in the debate on the reform of national... Cieľom tejto práce je zistiť, aké sú znaky environmentálneho populizmu na Slovensku, ktorý šírili pravicové strany, označené ako populistické, a ktorý sa šíril vo vzťahu k témam ochrany prírody a klimatickej krízy vo vystúpeniach v Národnej rade Slovenskej republiky pri konkrétnom návrhu zákona, ktorý mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, tzv. reforma národných parkov. V teoretickej časti je identifikovaný stav a výzvy ochrany prírody na Slovensku, postoje odbornej a širokej verejnosti, ako aj navrhovaná reforma národných parkov. Teoretický rámec práce zahŕňa vymedzenie populizmu a environmentálneho populizmu, a ďalších fenoménov, ktoré sa s populizmom vyskytujú. Empirická časť pozostáva z analýzy prostredníctvom dvoch metód - kvalitatívnej kritickej diskurzívnej analýzy a kvantitatívnej metódy holistického známkovania 161 vystúpení aktérov, ktorí sa dostali do parlamentu v roku 2020 na kandidátnych listinách strán Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko a Sme rodina. Medzi najzásadnejšie zistenia výskumu patrí, že environmentálny populistický diskurz sa v diskusii o reforme národných parkov vyskytuje. Analyzovaní aktéri v diskurze používajú koncepty antielitizmu, ľudocentrizmu, a ekonomickej marginalizácie ľudí. Spojenie populistických pravicových strán a... Keywords: environmentálna politika; environmentálny populizmus; populizmus; pravica; populistická radikálna pravica; národné parky; ochrana prírody; klimatická kríza; Slovensko; environmental policy; environmental populism; populism; right-wing; populist far right; national parks; protection of nature; climate crisis; Slovakia Available in a digital repository NRGL
Environmentální populismus na Slovensku

The aim of this thesis is to identify the characteristics of environmental populism in Slovakia, which has been promoted by right-wing parties, labelled as populist, and which has been promoted in ...

Baroková, Bernadeta; Vejchodská, Eliška; Plaček, Michal
Univerzita Karlova, 2024

Způsoby trávení volného času pedagogů základních škol v okrese Skalica
Straková, Sára; Blažková, Veronika; Hanková, Zdeňka
2024 - Slovak
The diploma thesis examines the immediate leisure time of elementary school teachers working in the Skalica district, responding to the current situation where the issue of teacher burnout is increasingly acknowledged in both pedagogical and broader public discussions. Utilizing the acquired theoretical knowledge, the author characterizes free time from a historical perspective, identifying specific periods in which she observes disturbances in the utilization of leisure. The author will describe the changes reflected in the ways of spending free time nowadays The historical context enhances our understanding of the development and evolution of leisure and its content, both in the past and present, with clearly defined functions. A separate chapter delves into the description of leisure functions, providing insight into their significance. The author focuses specifically on the possibilities for spending leisure time in the Skalicky district. Finally, the theoretical part introduces us to teachers, outlining their duties and various ways of spending their leisure time. An integral part of the thesis involves empirical research conducted through a questionnaire survey, supplemented by semi-structured interviews with four primary school teachers from the selected district. The research aims to... Diplomová práce se zabývá volným časem pedagogů základních škol působících v okrese Skalice. Reaguje tak na situaci posledních let, kdy je v pedagogické i širší veřejnosti stále častěji zmiňována problematika vyhoření pedagogů. Autorka prostřednictvím získaných teoretických poznatků charakterizuje volný čas z historického hlediska, nahlíží do jednotlivých období, v nichž sleduje rozdíly v trávení volného času. Historický kontext nabízí lepší pochopení toho, jak se volný čas, a jeho náplň, vyvíjel a měnil. Změny, odrážející se ve způsobech trávení volného času v současnosti autorka popíše. Podobně, jak v minulosti, tak i v současnosti, má volný čas jasně stanovené funkce. Funkce volného času jsou popsány v samostatné kapitole a poskytují nám možnost uvědomění si jejich důležitosti. Specificky se autorka práce zaměřuje na možnosti trávení volného času ve Skalickém okrese. Teoretická část nám v neposlední řadě představuje pedagogy, jejich povinnosti a jejich možnosti trávení volného času. Součástí diplomové práce je empirický výzkum vycházející z dotazníkového šetření doplněného polostrukturovanými rozhovory se čtyřmi pedagogy základních škol působících ve vybraném okrese. Výzkum si klade za cíl analyzovat způsoby trávení volného času pedagogů základních škol ve Skalickém okrese. Výsledky empirického... Keywords: funkcie; možnosti; spôsoby trávenia voľného času; pedagóg; prevencia; okres Skalica; základná škola; functions; possibilities; ways to spend free time; prevention; primary school; Skalica district; teacher Available in a digital repository NRGL
Způsoby trávení volného času pedagogů základních škol v okrese Skalica

The diploma thesis examines the immediate leisure time of elementary school teachers working in the Skalica district, responding to the current situation where the issue of teacher burnout is ...

Straková, Sára; Blažková, Veronika; Hanková, Zdeňka
Univerzita Karlova, 2024

Gotické umění v Čechách a jeho zprostředkování žákům základní školy.
Kurucová, Nina; Daniel, Ladislav; Fišerová, Zuzana
2024 - Slovak
The diploma thesis deals with Gothic art in Bohemia. The work is divided into three parts. The first, theoretical part, contains a brief introduction, which includes basic information about the Gothic style, followed by exploration of the architecture of Monastery of St. Agnes, which is considered one of the first early Gothic buildings in Bohemia. Subsequently, architectural elements from the High Gothic period, specifically gargoyles and mascarons on the Cathedral of St. Vitus, Wenceslas and Adalbert in Prague, are examined. Lastly, the theoretical part includes a presentation of the works of Master Theodorik, as a representative of painting of this period. The didactic part describes an educational project for pupils of the 7th grade of primary school. This project builds upon the various types of Gothic visual arts - architecture, sculpture, painting. The thematic unit begins with a visit to the Monastery of St. Agnes of Bohemia. In the first art task, students create the facade of an urban Gothic house. During the second task, students focus on medieval fantasy creatures and their modeling in clay. The last artistic task is the transfer of a drawing from the original of Master Theodorik's works using a grid and subsequently painting it. The last part complements and concludes the entire... Diplomová práca sa zaoberá gotickým umením v Čechách. Práca je rozdelená do troch častí. Prvá, teoretická časť po stručnom úvode, obsahujúcom základné informácie o gotickom slohu postupne spracováva Kláštor sv. Anežky, ktorý sa radí k prvým ranogotickým stavbám v Čechách. Ako architektonický prvok z obdobia vrcholnej gotiky sú spracované najmä chrliče a maskaróny na Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Prahe. Diela Majstra Theodorika, ako predstaviteľa maľby tohto obdobia, tvoria záver teoretickej časti. Didaktickú časť popisuje didaktický projekt pre žiakov 7. ročníka ZŠ, ktorý nadväzuje na jednotlivé druhy gotického výtvarného umenia - architektúra, sochárstvo, maliarstvo. Úvod tematického celku tvorí návšteva Kláštora sv. Anežky Českej. V prvej výtvarnej úlohe žiaci tvoria priečelie mestského gotického domu. Počas druhej úlohy sa žiaci venujú stredovekým fantazijným tvorom a ich modelácii z hliny. Posledná výtvarná úloha tvorí prenos kresby z predlohy diel Majstra Theodorika pomocou mriežky a následnú maľbu. Výtvarná časť dopĺňa a uzatvára celú prácu. Zameriava sa na autoportrét a prvý sochársky autoportrét - bustu Petra Parléřa v trifóriu pražskej katedrály. Prirodzeným vyústením celej práce je umelecký objekt, autoportrét autorky. KĽÚČOVÉ SLOVÁ Gotika, katedrála, klenba, Kláštor sv.... Keywords: Gotika; katedrála; klenba; Kláštor sv. Anežky; Majster Theodorik; chrlič; Peter Parléř; autoportrét; Gothic; cathedral; arch; Monastery of St. Agnes; Master Theodorik; gargoyle; Peter Parleř; self-portrait Available in a digital repository NRGL
Gotické umění v Čechách a jeho zprostředkování žákům základní školy.

The diploma thesis deals with Gothic art in Bohemia. The work is divided into three parts. The first, theoretical part, contains a brief introduction, which includes basic information about the Gothic ...

Kurucová, Nina; Daniel, Ladislav; Fišerová, Zuzana
Univerzita Karlova, 2024

Změny kanonického práva od Druhého vatikánského koncilu do současnosti
Drábiková, Nina; Tretera, Jiří Rajmund; Horák, Záboj
2023 - Slovak
Changes in canon law from the Second Vatican Council to the present Abstract This thesis deals with the development of the canon law of the Catholic Church from the beginning of the Second Vatican Council to the present day, that is, from 1962. The aim of the thesis is to give an overview of the most significant amendments in the field of canon law in the period covered. During this period, six popes (including John Paul I, whose pontificate lasted only thirty-three days) succeeded at the head of the Catholic Church. The first chapter of the thesis studies canon law as a legal discipline in the context of secular law. The second chapter deals with the period of the Second Vatican Council, its convocation, and its successive four sessions. During the Council, the death of Pope John XXIII occurred. He was succeeded by Pope Paul VI, who immediately expressed his willingness to proceed with the Council and presided over the Council from the second session onwards. In particular, the individual subchapters analyse the sixteen documents issued by the Council during the sessions, which became the ideological basis for the subsequent changes in canon law. The third chapter examines the legislative changes in canon law between the end of the Second Vatican Council and the publication of the new Code of Canon Law.... Zmeny kánonického práva od Druhého vatikánskeho koncilu do súčasnosti Abstrakt Táto diplomová práca sa zaoberá vývojom kánonického práva Katolíckej cirkvi od započatia Druhého vatikánskeho koncilu do súčasnosti, čiže od roku 1962. Cieľom diplomovej práce bolo prehľadne spracovať najpodstatnejšie novely v oblasti kánonického práva v stanovenom období. Počas tohto obdobia sa v čele Katolíckej cirkvi vystriedali šiesti pápeži (vrátane Jána Pavla I., ktorého pontifikát trval iba tridsaťtri dní). Prvá kapitola diplomovej práce skúma kánonické právo ako právnu disciplínu v kontexte práva svetského. Druhá kapitola sa zaoberá obdobím Druhého vatikánskeho koncilu, jeho zvolaním a postupne štyrmi zasadacími obdobiami. V priebehu koncilu došlo k úmrtiu pápeža Jána XXIII. Na jeho miesto nastúpil pápež Pavol VI., ktorý okamžite vyjadril vôľu pokračovať v koncile a od druhého zasadacieho obdobia koncilu predsedal. Jednotlivé podkapitoly analyzujú najmä šestnásť dokumentov, ktoré koncil vydal počas zasadacích období, a ktoré sa stali ideologickým podkladom pre následné zmeny kánonického práva. Tretia kapitola skúma legislatívne zmeny v kánonickom práve v období od skončenia Druhého vatikánskeho koncilu až do vydania nového Kódexu kánonického práva. Toto obdobie je nazývané aj prechodným obdobím. Jednotlivé podkapitoly... Keywords: Kánonické právo; Druhý vatikánsky koncil; Kódex kánonického práva; Motu proprio; Apoštolská konštitúcia; Novela; Canon Law; Second Vatican Council; Code of Canon Law; Motu proprio; Apostolic Constitution; Novella Available in a digital repository NRGL
Změny kanonického práva od Druhého vatikánského koncilu do současnosti

Changes in canon law from the Second Vatican Council to the present Abstract This thesis deals with the development of the canon law of the Catholic Church from the beginning of the Second Vatican ...

Drábiková, Nina; Tretera, Jiří Rajmund; Horák, Záboj
Univerzita Karlova, 2023

Náhrada škody způsobené volně žijícími živočichy
Tichý, Ján; Fabšíková, Tereza; Stejskal, Vojtěch
2023 - Slovak
Compensation for damage caused by wild animals Abstract This thesis deals with the comparison of the institutes of compensation for damages caused by wild animals within the legislation of the Slovak Republic and the Czech Republic. The common denominator of these institutes is the fact that the object that caused the damage (i.e. the wild animal) has no legal owner, it is res nullius. Therefore, the legislators in the compared legal systems created these institutes in order to avoid the 'unregulated' hunting of the animals in question. The thesis consists of four main parts, in the first part I discuss the theoretical background, definitions used in different legal systems and their equivalents. In turn, I define terms such as animal, animal, game, wild animal, specially protected animal, designated animal, and so on, depending on which term is used by which legislator. The first part is thus the theoretical basis for the following parts of the thesis The second and third parts are largely similar, as I have kept their system of treatment as similar as possible. The second part contains a detailed analysis of the Act on the Provision of Compensation for Damages and the Hunting Act (to the extent that it regulates compensation for damage caused by game). In this part, I analyse the legal regulation of these... Náhrada škody spôsobenej voľne žijúcimi živočíchmi Abstrakt Táto diplomová práca sa zaoberá porovnaním inštitútov náhrady škody spôsobenej voľne žijúcimi živočíchmi v rámci právnej úpravy Slovenskej republiky a Českej republiky. Spoločným menovateľom týchto inštitútov je skutočnosť, že objekt, ktorý škodu spôsobil (teda voľne žijúci živočích) nemá z právneho hľadiska žiadneho majiteľa, jedná sa o res nullius. Preto zákonodarcovia v porovnávaných právnych poriadkoch vytvorili tieto inštitúty, aby nedochádzalo k "živelnému" loveniu daných živočíchov. Prácu tvoria štyri hlavné časti, v rámci prvej časti sa venujem teoretickým východiskám, definíciám využívaným v jednotlivých právnych poriadkoch a ich ekvivalentom. Postupne definujem pojmy ako zviera, živočích, zver, voľne žijúci živočích, zvlášť chránený živočích, určený živočích a podobne, podľa toho, aký pojem ktorý zákonodarca využíva. Prvá časť tak predstavuje teoretický základ pre nasledujúce časti práce. Druhá a tretia časť sú z veľkej časti podobné, keďže systém ich spracovania som držal čo najpodobnejší. Druhá časť obsahuje podrobnú analýzu zákona o poskytování náhrad škod a zákona o myslivosti (v rozsahu úpravy náhrady škody spôsobenej zverou). V tejto časti sa venujem analýze právnej úpravy týchto inštitútov, ale aj rozhodovacej praxi súdov pri... Keywords: ochrana prírody; náhrada škody; voľne žijúce živočíchy; environment protection; compensation for damage; wild animals Available in a digital repository NRGL
Náhrada škody způsobené volně žijícími živočichy

Compensation for damage caused by wild animals Abstract This thesis deals with the comparison of the institutes of compensation for damages caused by wild animals within the legislation of the Slovak ...

Tichý, Ján; Fabšíková, Tereza; Stejskal, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2023

Možnosti mechanoskopického ztotožnění nástroje se zaměřením na krádeže vloupáním
Vilím, Frederik František; Dvořák, Marek; Šelleng, Dalibor
2023 - Slovak
Possibilities of toolmark examination with focus on theft by burglary Abstract (English) Diploma thesis deals with tool mark examination in the predominant first half. The thesis discusses tool mark examination as a forensic science, it describes its beginnings, types of toolmarks, the process of securing them and the individual types of examination. At several points, the thesis attempts to give specific examples of toolmark examination, and it tries to show a connection between them and the felony of theft by burglary. For some chapters, specific cases from case law are given to give the reader a better understanding of this field. In about the second half, the thesis focuses more on the felony of theft by burglary itself, with an emphasis on residential burglary and related aspects. The main theme of this thesis is the completion of knowledge from forensic toolmark examination, its relation to the felony of theft by burglary and the contribution of new knowledge gained from abroad. Beyond the actual execution of the examination, it deals with the legal aspects of these terms and evaluates the legal basis of the felony of theft by burglary, while not limiting itself to the Czech Republic. The goal of the thesis is to show to what extent it is possible to identify a particular toolmark connecting it to a... Možnosti mechanoskopického ztotožnění nástroje se zaměřením na krádeže vloupáním Abstrakt (český jazyk) Diplomová práce se v převážné první polovině zabývá mechanoskopií. Práce rozebírá mechanoskopii jako kriminalistickou vědu, popisuje její začátky, druhy mechanoskopických stop, proces jejich zajišťování a jednotlivé druhy examinace. Na více místech se práce snaží uvádět konkrétní příklady mechanoskopické examinace a přiblížit čitateli jejich propojení s trestným činem krádeže vloupáním. U některých kapitol jsou z důvodu vytvoření bližší představy čitatele o tomto oboru uvedeny konkrétní případy z judikatury. Přibližně druhá polovina práce je víc zaměřená na samotný trestný čin krádeže vloupáním, a to s důrazem na vloupání do bytových prostor a s tím souvisejícími aspekty. Hlavním tématem této práce je kompletizace poznatků z kriminalistické mechanoskopie, jejich souvislost s trestným činem krádeže vloupáním a přínos nových poznatků ze zahraničí. Mimo samotného provedení examinace se věnuje právním aspektům těchto pojmů a hodnotí právní základ trestného činu krádeže vloupáním, přičemž se neomezuje jen na Českou republiku. Cílem práce je ukázat do jaké míry je možné v rozličných situacích ztotožnit konkrétní mechanoskopickou stopu s konkrétním nástrojem a zároveň poukázat na možné postupy pachatelů krádeží... Keywords: mechanoskopie; krádež vloupáním; sešinutá stopa; toolmark examination; theft by burglary; striated mark Available in a digital repository NRGL
Možnosti mechanoskopického ztotožnění nástroje se zaměřením na krádeže vloupáním

Possibilities of toolmark examination with focus on theft by burglary Abstract (English) Diploma thesis deals with tool mark examination in the predominant first half. The thesis discusses tool mark ...

Vilím, Frederik František; Dvořák, Marek; Šelleng, Dalibor
Univerzita Karlova, 2023

Strategické dárcovství v kontextu proměny Nadace České spořitelny: popis dvou rozličných dárcovských strategií
Žertová, Lucia; Pospíšilová, Tereza; Dohnalová, Marie
2023 - Slovak
Strategické darcovstvo v kontexte premeny Nadácie Českej sporiteľne: Popis dvoch rozličných darcovských stratégií Abstract This thesis deals with the issue of corporate philanthropy and its challenges in a case study of the transformation of the donor strategy of the Česká sporiteľna Foundation after its merging with the Depositum Bonum Foundation. The outcome of this study is a description of the merger of these foundations, and the aspects of the strategy in which the change took place. It is an assessment of the foundation's giving style, its relationship with the state, and the level at which it seeks to achieve social change. A further objective is to identify whether the new strategy shows signs of effective philanthropy or other approaches that might aid it in dealing with the challenges, that foundations of this type face, particularly the issues of legitimacy, effectiveness and accountability to stakeholders. Keywords: civil society, non-profit organisation, corporate foundation, corporate philanthropy, effective philanthropy, strategic giving, venture philanthropy. Strategické darcovstvo v kontexte premeny Nadácie Českej sporiteľne: Popis dvoch rozličných darcovských stratégií Abstrakt Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou firemnej filantropie, a výziev ktoré so sebou prináša v prípadovej štúdii premeny darcovskej stratégie Nadácie Českej sporiteľne po fúzii s Nadáciou Depositum Bonum. Výsledkom skúmania je teda popis samotného zlúčenia týchto nadácií, a aspektov stratégie NČS, v ktorých nastala zmena. Jedná sa o zhodnotenie darcovského štýlu nadácie, jej vzťahu so štátom a úrovne, na ktorej sa snaží dosahovať spoločenské zmeny. Ďalším cieľom je identifikovať, či nová stratégia NČS vykazuje známky efektívnej filantropie či iných prístupov, ktoré by jej mohli napomáhať k vyrovnávaniu sa s problémami nadácií tohto typu, obzvlášť s problémom legitimity a efektivity a zodpovedania sa stakeholderom. Kľúčové slová: občianska spoločnosť, nezisková organizácia, firemná nadácia, firemná filantropia, efektívna filantropia, strategická filantropia, venture filantropia. Keywords: občianska spoločnosť; nezisková organizácia; firemná nadácia; firemná filantropia; efektívna filantropia; strategická filantropia; venture filantropia; civil society; non-profit organisation; corporate foundation; corporate philanthropy; effective philanthropy; strategic giving; venture philanthropy Available in a digital repository NRGL
Strategické dárcovství v kontextu proměny Nadace České spořitelny: popis dvou rozličných dárcovských strategií

Strategické darcovstvo v kontexte premeny Nadácie Českej sporiteľne: Popis dvoch rozličných darcovských stratégií Abstract This thesis deals with the issue of corporate philanthropy and its challenges ...

Žertová, Lucia; Pospíšilová, Tereza; Dohnalová, Marie
Univerzita Karlova, 2023

Europeizace problematiky rovnosti pohlaví ve státech východní Evropy: případ Slovenska a Slovinska
Petrechová, Sára; Váška, Jan; Menclová, Barbora
2023 - Slovak
Gender equality has long been declared as one of the European Union's (EU) core values and priorities, and its importance is still emphasised today. EU Member States are expected to participate in and take action to promote gender equality. This thesis focuses on the analysis of the process of Europeanisation of gender equality agenda in two Central and Eastern European (CEE) member states, namely Slovenia and Slovakia. Slovenia has long been at the top of surveys on the state of gender equality. Slovenia is more active and successful in promoting and supporting gender equality compared to other EU Member States in the region, while Slovakia is at the other end of the ranking, facing stagnation and lack of progress in this area. The theoretical framework of the thesis is based on the new institutionalism, which allows to analyse the impact of institutions and institutional changes at the national level on the process of Europeanisation of gender policy. At the analytical level, the thesis applies a three-level framework of polity, politics, and policy, which examines institutional arrangements, political parties and their approach to gender equality, and legislative changes related to gender equality in both countries. The aim of the thesis is to identify factors that positively or negatively... Rodová rovnosť je dlhodobo deklarovaná ako jedna zo základných hodnôt a priorít Európskej únie (EÚ) a jej význam sa zdôrazňuje dodnes. Členské štáty EÚ majú povinnosť podieľať sa na presadzovaní rodovej rovnosti a podnikať kroky na jej dosiahnutie. Táto diplomová práca sa zameriava na analýzu procesu europeizácie rodovej rovnosti v dvoch východoeurópskych členských štátoch, konkrétne v Slovinsku a na Slovensku. Slovinsko je dlhodobo na vrchných priečkach prieskumov stavu rodovej rovnosti. Slovinsko je aktívnejšie a úspešnejšie v presadzovaní a podpore rodovej rovnosti v porovnaní s ostatnými členskými štátmi EÚ z tohto regiónu, zatiaľ čo Slovensko je na opačnom konci rebríčka, kde čelí stagnácii a nedostatočnému pokroku v tejto oblasti. Teoretický rámec práce je založený na novom inštitucionalizme, ktorý umožňuje analyzovať vplyv inštitúcií a inštitucionálnych zmien na národnej úrovni na proces europeizácie rodovej politiky. Na analytickej úrovni práca aplikuje trojúrovňový rámec politického zriadenia, polity, politics a policy, ktorý skúma inštitucionálne usporiadanie, politické strany a ich prístup k rodovej rovnosti a legislatívne zmeny súvisiace s rodovou rovnosťou v oboch krajinách. Cieľom práce je identifikovať faktory, ktoré pozitívne alebo negatívne ovplyvňujú proces europeizácie rodovej... Keywords: Rodová rovnosť; europeizácie; Slovinsko; Slovensko; inštitucionalizmus; polity; politics; policy; EÚ; Gender equality; europeanization; Slovenia; Slovakia; institutionalism; polity; politics; policy; EU Available in a digital repository NRGL
Europeizace problematiky rovnosti pohlaví ve státech východní Evropy: případ Slovenska a Slovinska

Gender equality has long been declared as one of the European Union's (EU) core values and priorities, and its importance is still emphasised today. EU Member States are expected to participate in and ...

Petrechová, Sára; Váška, Jan; Menclová, Barbora
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases