Number of found documents: 23547
Published from to

Kompetence ošetřovatelského zdravotnického personálu
PETRTÝLOVÁ, Ladislava; GURKOVÁ, Elena; MIKŠOVÁ, Zdeňka
2019 - Czech
Na poskytování kvalitní, bezpečné a právně stanovené péče je dnes kladen značný důraz. Toho lze dosáhnout prostřednictvím péče, která bude poskytována členy ošetřovatelského týmu s příslušnými kompetencemi. U všech členů ošetřovatelského týmu dochází, jak k překračování právně definovaných kompetencí, tak i k nedoceňování jejich profesního postavení. Cílem diplomové práce je zjistit znalosti členů ošetřovatelského týmu v oblasti kompetencí a posoudit jejich reálně vykonávané činnosti v souladu s právně definovanými kompetencemi. Dílčími cíli zjišťuje znalosti členů ošetřovatelského týmu v oblasti kompetencí, jejich dodržování při výkonu profese, a přítomnost souvislosti mezi znalostmi kompetencí a následným vykonáváním jednotlivých činností členy ošetřovatelského týmu na lůžkových odděleních nemocnice Nymburk. Dostupné teoretické poznatky se zaměřují na kompetence členů ošetřovatelského týmu a faktory, které kvalitu poskytované ošetřovatelské péče ovlivňují. Profil výzkumného souboru tvořilo 118 respondentů, vykonávající ošetřovatelskou profesi na jednotlivých lůžkových odděleních nemocnice Nymburk. Z výzkumného šetření vyplynulo, že z pohledu respondentů nebyly prokázány signifikantní rozdíly mezi teoretickými znalostmi o právně definovaných kompetencích členů ošetřovatelského týmu s reálnou situací při poskytování ošetřovatelské péče v praxi. Získané výsledky lze využít v oblasti prevence chyb při poskytování péče o pacienta kompetentními členy ošetřovatelského týmu v klinické praxi. Great emphasis is now placed on delivering quality, safe and legally regulated care. This can be achieved through the care provided by the members of the nursing team with the appropriate competencies. All members of the nursing team experience both the overstepping of legally defined competences and the underestimation of their professional status. The aim of this thesis is to find out the knowledge of the nursing team members in the area of competencies and to assess their real activities in accordance with the legally defined competences. Partial goals are to find out the knowledge of the nursing team members in the area of competences, their observance in the exercise of the profession, and the presence of a link between competence knowledge and subsequent performance of individual activities by members of the nursing team at the inpatient wards of Nymburk Hospital. The available theoretical knowledge focuses on the competence of the members of the nursing team and the factors that influence the quality of the nursing care provided. The profile of the research group consisted of 118 respondents performing the nursing profession at individual wards of the Nymburk Hospital. The research showed that from the point of view of the respondents there were no significant differences between the theoretical knowledge of legally defined competencies of the members of the nursing team with the real situation in providing nursing care in practice. The results obtained can be used in the area of error prevention in providing patient care by competent members of the nursing team in clinical practice. Keywords: kompetence; ošetřovatelský tým; všeobecná sestra; zdravotnický asistent; praktická sestra; ošetřovatel; sanitář; ošetřovatelská profese; competence; nursing team; general nurse; medical assistant; practical nurse; keeper; orderly; nursing profession Available in digital repository of UPOL.
Kompetence ošetřovatelského zdravotnického personálu

Na poskytování kvalitní, bezpečné a právně stanovené péče je dnes kladen značný důraz. Toho lze dosáhnout prostřednictvím péče, která bude poskytována členy ošetřovatelského týmu s příslušnými ...

PETRTÝLOVÁ, Ladislava; GURKOVÁ, Elena; MIKŠOVÁ, Zdeňka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

TESTOVÁNÍ ODRAZOVÉ SÍLY DOLNÍCH KONČETIN U PLAVCŮ VE VĚKU 13-16 LET
VAŠINA, Lukáš; NEULS, Filip
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá testováním odrazové síly dolních končetin u plavců v průměrném věku 14,25 ? 1,25 let. Výzkumný soubor tvořilo celkem 16 plavců (7 dívek a 9 chlapců). Práce byla zaměřena na testy na suchu i ve vodě. Na suchu byl měřen vertikální výskok a skok do dálky z místa odrazem snožmo. Ve vodě šlo pak o odraz od stěny a skok ze startovního bloku. Výzkumná část této práce byla orientována na zjištění korelace mezi jednotlivými testy pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. Cílem bylo především zjistit, které dva testy spolu souvisejí nejvíce. Dalším záměrem bylo provedení komparace mezi výkony dívek a chlapců pomocí Studentova t-testu. Nejsilnější korelace byla nalezena mezi vertikálním skokem a skokem do dálky z místa odrazem snožmo. Výsledky této práce také ukázaly, že v testech na suchu jsou ve srovnání mezi dívkami a chlapci signifikantní diference, avšak ve vodě (v 10 metrech) mají výkony téměř stejné. Závěry této práce mohou pomoci ve výzkumu s podobnou problematikou. The diploma thesis deals with the testing of lower body strenght and power in 16 swimmers (7 girls and 9 boys) at the average age of 14,25 ? 1,25 years. This thesis was focused on following dry and water tests. On dry land, there were measured performances of vertical jump (squat jump) on portable platform and long jump from standing position. In water, swimmers were tested in the start time performance (take off from the wall and the jump from the starting block). The part of this work was focused on finding correlation between these individual tests. Data were analyzed using Pearson's product moment correlation with significance set at p < 0,05. The main goal was to find out which tests are the most related. Another intention was to compare the performance of girls and boys using the Student's t-test. The strongest correlation was found between the vertical jump and the long jump from standing position. The results of this work also showed that there are significant differences in dry tests compared to girls and boys, but in water (10 meters) their performances are almost the same. Conslusions of this diploma thesis can help in research of similar issues. Keywords: plavání; dynamická síla dolních končetin; vertikální skok; testy ve vodě; swimming; explosive power of the lower limbs; vertical jump; water tests Available in digital repository of UPOL.
TESTOVÁNÍ ODRAZOVÉ SÍLY DOLNÍCH KONČETIN U PLAVCŮ VE VĚKU 13-16 LET

Diplomová práce se zabývá testováním odrazové síly dolních končetin u plavců v průměrném věku 14,25 ? 1,25 let. Výzkumný soubor tvořilo celkem 16 plavců (7 dívek a 9 chlapců). Práce byla zaměřena na ...

VAŠINA, Lukáš; NEULS, Filip
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Analyzování dotačních prostředků pro sport a tělovýchovu u vybraných subjektů ve statutárním městě Liberec
TOMISOVÁ, Pavlína; SKOUMAL, Jiří
2019 - Czech
Hlavní složkou diplomové práce je rozbor veřejných financí, které směřují do sportovního prostředí. Konkrétně tedy na podporu sportu ve statutárním městě Liberec v letech 2016 - 2018, do dvou vybraných sportovních subjektů, směřujících na podporu dětí a mládeže. V práci lze najít rešerši literatury a dalších publikovaných zdrojů, které se věnují definici tělesné kultury a jejích podsložek. Dále objasňuje pojmy jako je financování ČR, veřejné zdroje, dotace i jejich typologii. Nejvýznamnější částí práce je analýza dotačních prostředků uvolňovaných do sportovně zaměřených subjektů ve statutárním městě Liberec, jež je zpracovaná na základě dat a podkladů z Magistrátu města Liberec, konkrétně z odboru kultury, cestovního ruchu a sportu, který vede agendu dotací a spravuje sportovní fond daného města a dále z interních dat poskytnutých vybranými subjekty. The main part of the thesis is the analysis of public finances, which are directed to the sports environment. Specifically, in support of sport in the statutory city of Liberec in the years 2016-2018, in two selected sports subjects focused on support children and youth. In this work we can find a literature search and other published sources that deal with the definition of physical culture and its subfolders. It also clarifies terms such as the financing of the Czech Republic, public resources, subsidies and their typology. The most important part of the thesis is the analysis of subsidy funds released to sports-oriented entities in the statutory city of Liberec, which is prepared on the basis of data and documents from the City of Liberec, specifically from the Department of Culture, Tourism and Sport, which manages the subsidy agenda and manages the sports fund of the city and internal data from selected subjects. Keywords: dotace; město; sport; sportovní kluby; grants; city; sport; sport clubs Available in digital repository of UPOL.
Analyzování dotačních prostředků pro sport a tělovýchovu u vybraných subjektů ve statutárním městě Liberec

Hlavní složkou diplomové práce je rozbor veřejných financí, které směřují do sportovního prostředí. Konkrétně tedy na podporu sportu ve statutárním městě Liberec v letech 2016 - 2018, do dvou ...

TOMISOVÁ, Pavlína; SKOUMAL, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Hodnocení rizika pádu ve zdravotnických zařízeních
OPATŘIL, Robert; ŠÁTEKOVÁ, Lenka; MAZALOVÁ, Lenka
2019 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení rizika pádu u pacientů hospitalizovaných ve zdravotnických zařízeních. Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 24 pacientů, kteří byli hospitalizovaní na interních klinikách a splňovali kritéria pro výzkum. Pro výzkumné šetření byl vybrán screeningový nástroj Morse Fall Scale, určený pro hodnocení rizika pádu. Pro zjištění míry intra-rater reliability byla zvolena metoda test-retest, což znamená dvojí měření jedním nezávislým expertem z ošetřovatelské péče. Výsledky ukázaly, že Morse Fall Scale má při jeho používání na interních odděleních velmi dobrou míru shody intra-rater reliability. Další část práce zjišťuje kriteriální validitu nástroje Morse Fall Scale. Byla zjišťována pomocí korelačního výpočtu mezi nástroji Morse Fall Scale a JHFRAT. Nástroj JHFRAT musel být pro účel této práce přeložen do českého jazyka. Výsledek výpočtu korelace byl signifikantní. Některé výsledky byly podobné, jiné se lišily od výsledků dohledaných studií. Thesis focuses on the assessment of the risk situation in patients hospitalized in health-care institutions. A total of 24 patients participated in the research who were hospitalized at internal clinics and met the criteria for the research. The Morse Fall Scale screening tool, designed to assess the risk of falling, was selected for the research. The test-retest method was chosen to measure intra-rater reliability, which means double measurement by one independent nursing expert. The results showed that Morse Fall Scale has a very good intra-rater reliability match when is used at internal wards. Another part of the thesis investigates the criterion validity of Morse Fall Scale. It was determined by calculating the correlation between Morse Fall Scale and JHFRAT tools. JHFRAT had to be translated into Czech language for the purpose of the thesis. The result of the correlation was significant. Some results were similar, others differed from results of found studies. Keywords: pád; hodnotící nástroje; pacient; ošetřovatelství; riziko pádu; prevence; zdravotnické zařízení; rizikové faktory; úrazy; fall; assessment tool; patient; nursing; fall risk; prevention; health care institution; risk factors; accidents Available in digital repository of UPOL.
Hodnocení rizika pádu ve zdravotnických zařízeních

Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení rizika pádu u pacientů hospitalizovaných ve zdravotnických zařízeních. Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 24 pacientů, kteří byli hospitalizovaní na ...

OPATŘIL, Robert; ŠÁTEKOVÁ, Lenka; MAZALOVÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Prožívání strachu u pacientů s implantabilním kardioverter-defibrilátorem
ČIERNA, Věra; MACHÁLKOVÁ, Lenka; MAZALOVÁ, Lenka
2019 - Czech
Cílem diplomové práce je popsat prožívání strachu u pacientů po implantaci ICD. Teoretická část práce je zaměřena na prezentaci dohledaných publikovaných poznatků týkajících se dané problematiky. Výzkumná část diplomové práce popisuje data, která byla získaná na základě kvantitativního výzkumu. Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 114 respondentů, kteří navštěvovali odborné kardiologické ambulance. Na základě získaných dat byl zjištěn signifikantní rozdíl v prožívání strachu mezi respondenty na základě zkušenosti s výbojem ICD. Dále byl zjištěn statisticky významný vztah mezi prožíváním strachu, úzkosti a deprese. Naopak mezi pohlavím, věkem, délkou implantace ICD a reimplantací nebyl zjištěn signifikantní rozdíl v souvislosti se strachem. The aim of the diploma thesis is to describe the experience of fear in patients after ICD implantation. The theoretical part of the thesis is focused on the presentation of traced published findings concerning the given issue. The research part of the thesis describes the data obtained on the basis of quantitative research. A total of 114 respondents who attended the cardiology clinic took a part in the research survey. Based on the data obtained, a significant difference in the experience of fear among respondents was determined, based on experience with an ICD discharge. Furthermore, a statistically significant relationship was found between the experience of fear, anxiety and depression. In contrast, there was no significant difference in conjunction with fear as regards gender, age, the length of an ICD implantation or reimplantation. Keywords: Implantabilní kardioverter-defibrilátor; ICD; strach; vnímání pacienta; nemoc; Implantable cardioverter-defibrillator; ICD; fear; perception patient; disease Available in digital repository of UPOL.
Prožívání strachu u pacientů s implantabilním kardioverter-defibrilátorem

Cílem diplomové práce je popsat prožívání strachu u pacientů po implantaci ICD. Teoretická část práce je zaměřena na prezentaci dohledaných publikovaných poznatků týkajících se dané problematiky. ...

ČIERNA, Věra; MACHÁLKOVÁ, Lenka; MAZALOVÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Zneužití shromažďovacího práva extremistickými skupinami
GVUZD, Ondřej; KOKEŠ, Marian
2019 - Czech
Diplomová práce na téma "Zneužití shromažďovacího práva extremistickými skupinami" si klade za cíl analyzovat jednotlivé instituty shromažďovacího práva v návaznosti na jednání extremistických skupin. To vše se děje na pozadí dosud největší novely českého shromažďovacího zákona. V určitých pasážích této práce je snaha autora přihlédnout k těmto změnám a ověřit hypotézu, že česká právní úprava je dostatečná k tomu, aby ze strany extremistických skupin nedocházelo k excesům, můžeme však zaregistrovat jisté mezery v právní úpravě a problematická místa, která zrovna nenapomáhají právní aplikaci. Práce je rozdělena (vyjma úvodu a závěru) do tří kapitol. První kapitola práce je spíše deskriptivního charakteru, kde je nutné vymezit základní pojmy a dát práci určitou strukturu. Druhá, stěžejní kapitola pojednává o několika institutech shromažďovacího práva, a to o pojmu shromáždění, podmínkách shromáždění, blokačním shromáždění, rozpuštění a zákazu shromáždění. V této kapitole je pracováno zejména s judikaturou Nejvyššího správního soudu, která v kontextu dnešní úpravy shromažďovacího práva vykazuje jisté problémy v následné aplikaci. Třetí kapitola činí pojednání o určitých způsobech zneužití shromažďovacího práva a přihlíží taktéž k trestněprávní rovině. Celkově má práce upozornit na problematiku nebezpečnosti extremismu s přihlédnutím k platné právní úpravě shromažďovacího práva. The diploma thesis "The abuse of the right to assemble by extremist groups" aims to analyze particular institutions of the right to assembler connected to the behaviour of the extremist groups. That all is happening against the background of so far the most extensit ammendment of the Assembly Act. There is author's effort to take these ganges into account and verify the hypothesis that the Czech legislationis adequate to eliminace excesses of extremist groups in the thesis. The author also acknowledges certain loopholes and trouble some spots in the Czech legislation, which do not help the application of the law. The thesis is divided to free chapters (except for the introduction and conclusion). The first charter of the thesis is ether descriptive and oves the thesis its structure. The second chapter, which is Essentials for the thesis, is focused on some of the institutions of the right to assemble, more particularly the term "assembly", the conditions of assembly, blocking assembly, assembly's dissolution and ban of the assembly. In the second chapter, the author works mainly witht he case law of the Supreme Administrative Court. The case law causes certain application problems in th kontext of the achal legislation. The third charter deals witht heways of the abuse of the right to assemble and takes criminal law into account. The thesis as a whole points out the dangerous nature of extremism witht he applicable assembly law taken in to account. Keywords: Zneužití práva; shromažďovací právo; extremismus; shromáždění; zákaz shromáždění; rozpuštění shromáždění; Nejvyšší správní soud; podmínky shromáždění; blokační shromáždění; Abuse of rights; right to assemble; extremism; assembly; ban of assembly; dissolution of assembly; Supreme Administrative Court; conditions of assembly; blocking assembly Available in digital repository of UPOL.
Zneužití shromažďovacího práva extremistickými skupinami

Diplomová práce na téma "Zneužití shromažďovacího práva extremistickými skupinami" si klade za cíl analyzovat jednotlivé instituty shromažďovacího práva v návaznosti na jednání extremistických skupin. ...

GVUZD, Ondřej; KOKEŠ, Marian
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vliv proporcionálního biologického věku na somatické parametry u 6-11letých chlapců
HORÁKOVÁ, Veronika; PŘIDALOVÁ, Miroslava
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá sledováním vlivu proporcionálního biologického věku na somatické parametry u 6-11letých chlapců. Proporcionální biologický věk byl stanoven pomocí KEI indexu. Následně byli chlapci rozděleni do tří různých kategorií KEI s ohledem na věk - somaticky retardovaní (KEI 1), normální (KEI 2) a akcelerovaní (KEI 3). Mezi sledované somatické parametry patřila tělesná výška, tělesná hmotnost, BMI, obvod břicha, gluteální obvod a obvod pasu. Dále byl porovnáván Rohrerův index, WHR index (poměr obvodu pasu a boků) a WtHR index (poměr obvodu pasu a výšky). U všech sledovaných somatických parametrů jsou rozdíly mezi průměrnými hodnotami 10letých a 11letých a mezi průměrnými hodnotami 6letých a 7letých chlapců velmi nízké. Vývinově normální mladší chlapci (KEI 2) se podobají svými průměrnými hodnotami všech somatických parametrů spíše somaticky retardovaným (KEI 1). Naopak ve starších věkových kategoriích, a opět převážně u 10letých a 11letých, se průměrné hodnoty všech somatických parametrů vývinově normálních (KEI 2) výrazně přibližují hodnotám somaticky akcelerovaným (KEI 3). This diploma thesis deals with monitoring influence of proportional age on somatic parameters in 6-11 year old boys. According to KEI index we found out proportional biological age. After that, boys were divided into three categories - somatic retarded (KEI 1), normal (KEI 2) and accelerated (KEI 3). Selected somatic parameters were body height, body weight, BMI, abdomen circumference, gluteal and waist circumference. Furthermore was calculated Rohrer's index, WHR (waist-to-hip ratio) and WtHR (waist-to-height ratio). In all somatic parameters, the differences between the mean values of 6-year-old and 7-year-old and between 10-year-old and 11-year-old boys are very low. Developmentally normal younger boys (KEI 2) are with their mean values in all somatic parameters closer to developmentally retarded (KEI 1). On the other side, developmentally normal older boys (KEI 2), especially 10-year-old and 11-year-old boys, are with their mean values closer to developmentally accelerated boys (KEI 3). Keywords: mladší školní věk; antropometrické měření; KEI index; Rohrerův index; WHR index; Body mass index; obvod břicha; tělesná hmotnost; tělesná výška; younger school age; anthropometric measurement; KEI index; Rohrer's index; WHR index; Body mass index; abdomen circumference; body weight; body height Available in digital repository of UPOL.
Vliv proporcionálního biologického věku na somatické parametry u 6-11letých chlapců

Diplomová práce se zabývá sledováním vlivu proporcionálního biologického věku na somatické parametry u 6-11letých chlapců. Proporcionální biologický věk byl stanoven pomocí KEI indexu. Následně byli ...

HORÁKOVÁ, Veronika; PŘIDALOVÁ, Miroslava
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Ověření metodiky stanovení vnějšího zatížení v kondičním cvičení na závěsném systému TRX pomocí akcelerometru Axivity AX3: pilotní studie
ĎURĎOVÁ, Aneta; CUBEREK, Roman
2019 - Czech
Hlavním záměrem této pilotní studie bylo zaměřit se na typ pohybové aktivity, který není v rámci volnočasových pohybových aktivit neobvyklý, a přitom z hlediska výskytu odborných studií orientovaných na metodiku hodnocení pohybových aktivit nedostatečně zpracovaný. Cvičení na závěsném systému TRX je druh pohybové aktivity, který je oproti běžným lokomočních pohybů (chůze, běh) specifický, značně odlišný, a to jak z hlediska biomechanického, tak i z hlediska funkčního zapojení svalstva. Cílem práce bylo ověřit metodický postup stanovení vnějšího zatížení v kondičním cvičení na závěsném systému TRX pomocí akcelerometru Axivity AX3 a s využitím parametru Activity Index. Výzkumný soubor byl tvořen 30 aktivními sportovci mužského i ženského pohlaví probíhající na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci v Aplikačním centrum BALUO. Měření se uskutečnilo za pomoci akcelerometru Axivity AX3 a s využitím parametru Activity Index. Součástí výsledků bylo posouzení vnější zatížení u základních cviků na závěsném systému TRX pomocí parametru akcelerace Activity Index při umístění akcelerometru v pase, na zápěstí a na stehně. Porovnat míru shody záznamu akcelerace z akcelerometrů na zápěstí, pase, stehně s ohledem na odlišné typy cviků na závěsném systému TRX a identifikovat limity využití parametru akcelerace Activity Index při popisu vnějšího zatížení. The main aim of this pilot study was to focus on a type of physical activity which is not unusual within leisure time PAs, however, from the point of view of research studies focused on PA evaluation methodology it is insufficiently processed. Exercise on the TRX suspension system is a type of physical activity which is, in comparison to common locomotion movements (walking, running), specific and considerably different, both in terms of biomechanical and functional muscle involvement. The aim of the thesis was to verify the methodology of determination of the external load in the fitness exercise on the TRX suspension system using the Axivity AX3 accelerometer and using the Activity Index parameter. The research group consisted of 30 active male and female athletes and the research took place at the Faculty of Physical Culture of Palacký University in Olomouc in the BALUO Application Centre. The measurement took place using the Axivity AX3 accelerometer and the Activity Index parameter. Results included an assessment of the external load of basic exercises on the TRX suspension system using the Activity Index acceleration parameter while placing the accelerometer on the waist, wrist, and thigh. Additionally, results contained the comparison of the matching rate of acceleration recorded from the accelerometer on the wrist, waist and thigh with respect to different types of exercise on the TRX suspension system and identification of the limits of the Activity Index acceleration parameter when describing the external load. Keywords: pohybová aktivita; závěsný systém TRX; akcelerometr; metrika surových dat; physical activity; TRX suspension system; acclerometr; metric of row data Available in digital repository of UPOL.
Ověření metodiky stanovení vnějšího zatížení v kondičním cvičení na závěsném systému TRX pomocí akcelerometru Axivity AX3: pilotní studie

Hlavním záměrem této pilotní studie bylo zaměřit se na typ pohybové aktivity, který není v rámci volnočasových pohybových aktivit neobvyklý, a přitom z hlediska výskytu odborných studií orientovaných ...

ĎURĎOVÁ, Aneta; CUBEREK, Roman
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Povinnost loajality zaměstnance
BEK, Vladimír; PODRAZIL, Petr
2019 - Czech
Práce zpracovává téma povinnosti loajality zaměstnance vůči zaměstnavateli v českém pracovním právu. Vzhledem k tomu, že povinnost loajality zaměstnance není v českém pracovním právu výslovně zakotvena je cílem práce určit, zda taková povinnost pro zaměstnance existuje a jaký je její rozsah. Diplomová práce je rozpracována do tří celků, které se dále člení. První kapitola se zabývá obecnou povinností loajality a obecnými východisky pro povinnost loajality uvedenou v zákoníku práce. V rámci této kapitoly je též rozvedeno užití obecných předpisů soukromého práva v pracovním právu. Druhá kapitola se již soustředí na ústřední téma, tedy na povinnost loajality zaměstnance. V této kapitole je vymezen rozsah povinnosti loajality zaměstnance. Stejně tak jsou zde vyjmenovány jednotlivé projevy povinnost loajality zaměstnance v zákoníku práce. Součástí kapitoly je také teoretické členění povinnost loajality zaměstnance. S rozsahem povinnosti loajality jsou spojeny její limity, kterými se druhá kapitola také zabývá. Poslední kapitola je věnována judikatuře českých soudů k tématu povinnosti loajality. This thesis deals with the employee´s duty of loyalty towards an employer in Czech labour law. The employee´s duty of loyalty is not explicitly defined in Czech labour codex, however it is necessary to determine whether such a duty even exists. If such a duty exists, the next step is to explore its content and its limits. This thesis is divided into three chapters that are divided into subchapters. The first chapter deals with the general duty of loyalty and the general regulations of private law that can be used for labour law, particulary for the employee´s duty of loyalty in the context of labour law. The second chapter is focused on the most pressing topic at hand: the employee´ s duty of loaylty in context of labour law. In this chapter, the employee´s duty of loyalty is defined, including its limits. This chapter also deals with specific cases of the employee´s duty of loyalty stated in labour codex. Additionally, this chapter also includes the theoretical structure of the employee´s duty of loyalty. The final chapter articulates opinion of the Czech courts towards the employee´s duty of loyalty. Keywords: Povinnost loajality zaměstnance; loajalita; pracovní právo v kontextu soukromého práva; Employee´s duty of loaylty; loyalty; labour law in context of private law Available in digital repository of UPOL.
Povinnost loajality zaměstnance

Práce zpracovává téma povinnosti loajality zaměstnance vůči zaměstnavateli v českém pracovním právu. Vzhledem k tomu, že povinnost loajality zaměstnance není v českém pracovním právu výslovně ...

BEK, Vladimír; PODRAZIL, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Podpora vhodných stravovacích návyků u pacientů s arteriální hypertenzí
JANŠTOVÁ, Zuzana; TOMANOVÁ, Jitka; MACHÁLKOVÁ, Lenka
2019 - Czech
Hypertenze je jedním z hlavních rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění a celosvětově jednou z hlavních příčin úmrtí. Cílem diplomové práce bylo zjistit stravovací návyky a účinnost intervenčního zásahu vedoucí k pozitivním změnám v této oblasti, u pacientů s arteriální hypertenzí. Teoretická východiska diplomové práce jsou zaměřena na nefarmakologickou léčbu arteriální hypertenze především na oblast stravování. Obsahem praktické části je metodika výzkumu a výsledky výzkumného šetření, které byly získány kvantitativním šetřením. Pro zhodnocení stravovacích návyků, jsme vybrali standardizovanou škálu REAP, jenž hodnotí stravovací návyky jednotlivých respondentů. V oblasti vhodných stravovacích návyků jsme provedli individuální intervenci. Z výsledků vyplývá, že intervence v oblasti stravovacích návyků jsou účinné a trvale udržitelné. Hypertension is one of the major risk factors for cardiovascular disease and one of the leading causes of death worldwide. The aim of this thesis was to find out the eating habits and effectiveness of intervention intervention leading to positive changes in this area, in patients with arterial hypertension. The theoretical basis of the thesis is focused on non-pharmacological treatment of arterial hypertension, especially in the area of eating. The content of the practical part is the research methodology and the results of the research, which were obtained by quantitative investigation. To evaluate the eating habits, we have chosen a standardized REAP scale that evaluates the dietary habits of individual respondents. In the area of appropriate eating habits, we conducted individual interventions. The results show that eating habits interventions are effective and sustainable. Keywords: Arteriální hypertenze; stravování; stravovací návyky; intervence; informace; všeobecná sestra; krevní tlak; Arteril hypertension;eating; eating habits; intervention; informaation; nurse; blood pressure Available in digital repository of UPOL.
Podpora vhodných stravovacích návyků u pacientů s arteriální hypertenzí

Hypertenze je jedním z hlavních rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění a celosvětově jednou z hlavních příčin úmrtí. Cílem diplomové práce bylo zjistit stravovací návyky a účinnost ...

JANŠTOVÁ, Zuzana; TOMANOVÁ, Jitka; MACHÁLKOVÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases