Number of found documents: 45
Published from to

Interakcia subsystémov verejnej hromadnej dopravy v Prešove
Mondek, Norbert; Bulíček, Josef; Compel'ová, Adriana
2017 - Slovak
Diplomová práca je venovaná interakcii subsystémov verejnej hromadnej dopravy v Prešove. Prvá a druhá kapitola obsahuje základné informácie o meste Prešov a sídlach ležiacich v aglomerácii, vrátane analýzy dopravnej situácie, prepravných prúdov a frekvencie cestujúcich. Výsledky vykonaných analýz sú dôležitými vstupmi pre vytvorenie dopravného modelu súčasného stavu, tvorbe ktorého sa venuje tretia kapitola. V štvrtej kapitole sú predstavené dva variantné návrhy zmien vo verejnej hromadnej doprave, v ktorých sa uvažuje s odlišnými nárokmi na existujúcu dopravnú infraštruktúru a vedenie liniek. Dôraz je kladený na integráciu všetkých subsystémov verejnej hromadnej dopravy v aglomerácii. Predmetom piatej kapitoly je vyhodnotenie návrhov s využitím dopravného modelu. Keywords: dopravná integrácia; dopravný model; frekvencie cestujúcich; interakcia; prepravné prúdy; prestupný bod; prestupný uzol; Prešov; tarifná integrácia; verejná hromadná doprava; transport integration; transport model; passengers frequency; interaction; traffic flows; transfer point; transfer node; Prešov; tariff integration; public mass transport Available in digital repository of UPCE.
Interakcia subsystémov verejnej hromadnej dopravy v Prešove

Diplomová práca je venovaná interakcii subsystémov verejnej hromadnej dopravy v Prešove. Prvá a druhá kapitola obsahuje základné informácie o meste Prešov a sídlach ležiacich v aglomerácii, vrátane ...

Mondek, Norbert; Bulíček, Josef; Compel'ová, Adriana
Univerzita Pardubice, 2017

Ablace chalkogenidových skel pulzním laserem
Hudecová, Lucia; Knotek, Petr; Vlček, Milan
2017 - Slovak
Diplomova praca je zamerana na sledovanie odozvy chalkogenidovych skiel systemov As2S3, As2Se3, GeS2 a GeSe2 na expoziciu UV (213 nm) pulzneho nanosekundoveho laseru. Procesom ablacie boli vytvorene kratery s hl´bkou 4,2 - 5,8 mikro m pri priemernom toku laseroveho lúča 14,3 J/cm2 (aktualny fotonovy tok v pulze 2,4 GW/cm2). Keywords: ablácia; chalkogenidové sklá; interakcia laser-materiál; topografia kráteru; mriežka; ablation; chalcogenide glasses; interaction laser-material; topography of crater; grating Available in the UPCE Library.
Ablace chalkogenidových skel pulzním laserem

Diplomova praca je zamerana na sledovanie odozvy chalkogenidovych skiel systemov As2S3, As2Se3, GeS2 a GeSe2 na expoziciu UV (213 nm) pulzneho nanosekundoveho laseru. Procesom ablacie boli vytvorene ...

Hudecová, Lucia; Knotek, Petr; Vlček, Milan
Univerzita Pardubice, 2017

Stanovenie aktivity biofilmu tvoreného v technologicky neupravených zdrojoch pitných vôd
Gabrišová, Lucia; Pejchalová, Marcela; Šilha, David
2016 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá sledovaním mikrobiologickej kvality technologicky neupraveného zdroja pitnej vody z Kokešovskej studničky (okres Pardubice) v priebehu mesiacov podľa platnej vyhlášky. Boli porovnávané dve metódy stanovenia koliformných baktérií: technika membránovej filtrácie s kultiváciou na Endovom agare a kvantifikačná metóda definovaného substrátu Colilert-18. Vo vode bol tiež sledovaný výskyt rodu Aeromonas, ktorého stanovenie nie je vyhláškou určené. Výskyt aeromonád bol porovnávaný s výskytom koliformných baktérií. Na identifikáciu mikroorganizmov boli využívané a porovnávané komerčné súpravy od výrobcu Erba Lachema a GEN III MicroPlateTM výrobcu BiOLOG. Na povrchu odberových nádob používaných na uskladnenie technologicky neupravenej pitnej vody bol mikrobiologickou, mikroskopickou a analytickou metódou detekovaný biofilm. Keywords: technologicky neupravená pitná voda; koliformné baktérie; aeromonas; biofilm; epifluorescenčná mikroskopia; hydrolázová aktivita; technologically untreated drinking water; coliform bacteria; aeromonas; biofilm; epifluorescence microscopy; hydrolases activity Available in the UPCE Library.
Stanovenie aktivity biofilmu tvoreného v technologicky neupravených zdrojoch pitných vôd

Diplomová práca sa zaoberá sledovaním mikrobiologickej kvality technologicky neupraveného zdroja pitnej vody z Kokešovskej studničky (okres Pardubice) v priebehu mesiacov podľa platnej vyhlášky. Boli ...

Gabrišová, Lucia; Pejchalová, Marcela; Šilha, David
Univerzita Pardubice, 2016

Vytvrzování UV zářením tvrditelných kationtových formulací pomocí UV-LED
Zvonár, Dušan; Jašúrek, Bohumil; Knobloch, Josef
2015 - Slovak
Cieľom tejto diplomovej práce bolo zistenie použiteľnosti UV-LED zdroja pre vytvrdzovanie katiónov polymerizujúcich formulácií, ktoré obsahovali ako spojivo epoxidový monomér Uvacure? 1500, rôzne typy železoarénových fotoiniciátorov a senzibilizátor isopropylthioxantón. Za účelom porovnania bola využitá strednotlaková ortuťová výbojka ako zdroj UV žiarenia. Polymerizácia pripravených formulácií bola hodnotená pomocou dosiahnutého stupňa konverzie na základe nameraných infračervených spektier. Keywords: UV-LED; cationic polymerization; iron-arene photoinitiator; katiónová polymerizácia; železoarénový fotoiniciátor Available in the UPCE Library.
Vytvrzování UV zářením tvrditelných kationtových formulací pomocí UV-LED

Cieľom tejto diplomovej práce bolo zistenie použiteľnosti UV-LED zdroja pre vytvrdzovanie katiónov polymerizujúcich formulácií, ktoré obsahovali ako spojivo epoxidový monomér Uvacure? 1500, rôzne ...

Zvonár, Dušan; Jašúrek, Bohumil; Knobloch, Josef
Univerzita Pardubice, 2015

Zamezení ohýbání knižních desek
Emrich, Patrik; Němec, Petr; Paseka, Zdeněk
2015 - Slovak
Diplomová práca sa v teoretickej časti zameriava na oblasť dokončovacieho spracovania polygrafického výrobného procesu. Podáva jednoduchý výklad o procesoch a krokoch súvisiacich s dokončovaním tlačoviny resp. výrobku. Popisuje rozdelenie knižných väzieb, pričom ďalej je text teoretickej časti zameraný výlučne na oblasť tuhej knižnej väzby. Popisuje technológiu výroby, strojové vybavenie pre výrobu knižných dosiek a materiály používajúce sa k výrobe spolu s prípustnými toleranciami a odchýlkami. Posledná kapitola oboznamuje čitateľa s problematikou ohybu knižných dosiek, spôsobu jeho vyhodnotenia a faktorov, ktoré naň vplývajú. V experimentálnej časti diplomovej práce sú rozpísané jednotlivé experimenty a merania súvisiace so skúmaním problematiky ohybu knižných dosiek. Sú v nej definované merané veličiny, meracie prístroje ako aj samotné vyhodnotenia meraní a experimentov. Keywords: dokončovacie spracovanie; knižná väzba; knižné dosky; ohyb knižných dosiek; postpress; bookbinding; book covers; book covers bending Available in the UPCE Library.
Zamezení ohýbání knižních desek

Diplomová práca sa v teoretickej časti zameriava na oblasť dokončovacieho spracovania polygrafického výrobného procesu. Podáva jednoduchý výklad o procesoch a krokoch súvisiacich s dokončovaním ...

Emrich, Patrik; Němec, Petr; Paseka, Zdeněk
Univerzita Pardubice, 2015

Porovnání zobrazení na různých monitorech EIZO
Foltanovičová, Gabriela; Syrový, Tomáš; Dzik, Petr
2015 - Slovak
Táto diplomová práca sa zaoberá zobrazením farieb na dvoch monitoroch EIZO a ich vnímaním radou pozorovateľov. Teoretická časť sa zaoberá správou farieb a jej zložkami, popisom vyjadrenia gamutov zariadení a štandardizovanými farbovými priestormi. Ďalej je popísaná technológia LCD monitorov, ich kalibrácia a profilácia a taktiež sú uvedené pozorovacie podmienky určené medzinárodnými štandardami ISO. Záver teoretickej časti je zameraný na psychofyzikálne experimenty. V experimentálnej časti je kladený dôraz na popis prípravy a priebehu psychofyzikálneho experimentu, v ktorom boli využité dva monitory s LED podsvietením odlišujúcich sa v rozsahu reprodukovaných farieb (sRGB, Adobe RGB). Cieľom experimentu bolo vyhodnotenie subjektívneho pozorovania farbových odchýlok na týchto monitoroch, pričom kolorimetrická charakteristika porovnávaných farieb bola skoro totožná. Z nameraných a zistených dát boli získané výsledky, na základe ktorých nebolo potvrdené, že vnímanie farieb je závislé najmä na odtieni farby. Najväčšia závislosť vnímanej odchýlky a parametru farby bola preukázaná na mernej svetlosti (L*). Pre modré a červené farby bola tiež mierna závislosť na chrome farby. Keywords: color; color perception; LCD monitor; gamut; farba; vnem farby Available in the UPCE Library.
Porovnání zobrazení na různých monitorech EIZO

Táto diplomová práca sa zaoberá zobrazením farieb na dvoch monitoroch EIZO a ich vnímaním radou pozorovateľov. Teoretická časť sa zaoberá správou farieb a jej zložkami, popisom vyjadrenia gamutov ...

Foltanovičová, Gabriela; Syrový, Tomáš; Dzik, Petr
Univerzita Pardubice, 2015

Studium dieletrických a bariérových vlastností vrstev vytvrzovaných UV polymerací
Bielik, Richard; Vališ, Jan; Kubáč, Lubomír
2014 - Slovak
Hlavným cieľom predloženej diplomovej práce bolo testovanie dielektrických a bariérových vlastností radikálových, katiónových a hybridných vrstiev vytvrdzovaných UV polymerizáciou. Toto je pilotná práca do danej problematiky a pri je spracovávaní sa vyskytlo niekoľko problémov. Preto bolo štúdium vlastností z časových dôvodov zamerané len na radikálovo a katiónovo polymerizujúce systémy. Testované boli systémy pozostávajúce z 97 hm. % monoméru a 3 hm. % iniciátora. Z radikálových monomérov boli testované dva akrylátové monoméry a z katiónových jeden epoxidový, oxetanový a vinyletherový monomér. Kľúčové slová: UV polymerizácia, dielektrické vlastnosti, bariérové vlastnosti Keywords: UV polymerizace; dielektrické vlastnosti; bariérové vlastnosti; UV polymerization; dielectric properties; barrier properties Available in the UPCE Library.
Studium dieletrických a bariérových vlastností vrstev vytvrzovaných UV polymerací

Hlavným cieľom predloženej diplomovej práce bolo testovanie dielektrických a bariérových vlastností radikálových, katiónových a hybridných vrstiev vytvrdzovaných UV polymerizáciou. Toto je pilotná ...

Bielik, Richard; Vališ, Jan; Kubáč, Lubomír
Univerzita Pardubice, 2014

Účinnosť daňovej politiky v podmienkach ČR a v EU
Ziemba, Ján; Sekerka, Bohuslav; Černohorský, Jan
2014 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá daňovou politikou ako súčasť politiky fiškálnej a jej účinnosťou. Práca popisuje základné pojmy z oblasti daní a štruktúru daňového systému Českej republiky ale aj najvýznamnejšie dane. Taktiež obsahuje popis distribúcie daní ako aj jej teoretické východisko. Záverečná časť práce sa venuje daňovej politike Európskej únie. Keywords: dane; daňové príjmy; daň z pridanej hodnoty; distribúcia daní; daňová kvóta; taxes; tax revenues; value added tax; distribution of taxes; tax quota Available in digital repository of UPCE.
Účinnosť daňovej politiky v podmienkach ČR a v EU

Diplomová práca sa zaoberá daňovou politikou ako súčasť politiky fiškálnej a jej účinnosťou. Práca popisuje základné pojmy z oblasti daní a štruktúru daňového systému Českej republiky ale aj ...

Ziemba, Ján; Sekerka, Bohuslav; Černohorský, Jan
Univerzita Pardubice, 2014

Gotická knižní vazba ve sbírkách vědecké knihovny v Olomouci
Kopáčik, Ivan; Slovik, Radomír; Krušinský, Rostislav
2014 - Slovak
Práca je zameraná na spracovanie typológie gotickej knižnej väzby kníh z fondu Vědecké knihovny v Olomouci. V rámci prieskumu bolo vytypovaných a spracovaných celkom 618 kníh, rukopisov a prvotlačí. Na základe jeho výsledkov je vytvorený kompletný prehľad typologických znakov gotickej knihy od skladby knižného bloku, až po adjustáž kovových prvkov na knižnú väzbu. Text je doprevádzaný radou ilustratívnych fotografií a technických nákresov. Koniec práce patrí katalógu tlačítok používaných pre slepotlač spracovaných kníh. Keywords: Vědecká knihovna v Olomouci; Research Library in Olomouc; gothic bookbinding; typological features; blind-tooling; gotická knižná vazba; typologické znaky; slepotlač Available in digital repository of UPCE.
Gotická knižní vazba ve sbírkách vědecké knihovny v Olomouci

Práca je zameraná na spracovanie typológie gotickej knižnej väzby kníh z fondu Vědecké knihovny v Olomouci. V rámci prieskumu bolo vytypovaných a spracovaných celkom 618 kníh, rukopisov a prvotlačí. ...

Kopáčik, Ivan; Slovik, Radomír; Krušinský, Rostislav
Univerzita Pardubice, 2014

Komplexné reštaurovanie historického reklamného plagátu na bicykel značky PREMIER (praktická časť: reštaurátorská dokumentácia)
Fábryová, Danica; Kaše, Jiří; Opatová, Kateřina
2014 - Slovak
Diplomová práca pozostáva z dvoch hlavných častí, z praktickej a teoretickej. Praktická časť sa venuje reštaurovaniu plagátu z konca 19. storočia až zo začiatku 20. storočia, slúžiacemu ako propagačný materiál firmy na výrobu bicyklov značky PREMIER. Teoretická časť sa zaoberá históriou umeleckoremeselného litografického plagátu v období francúzskej secesie, kde sú spomenuté známe osobnosti plagátovej tvorby. Ďalšia časť sa zameriava na tvorbu litografického plagátu, popis a porovnanie jednotlivých litografických techník doplnených obrazovou dokumentáciou zachytávajúcou štruktúru tlače pri niekoľkonásobnom zväčšení. Keywords: restoration; posters; printing technologies; lithography; reštaurovanie; plagáty; techniky tlače; litografia Available in digital repository of UPCE.
Komplexné reštaurovanie historického reklamného plagátu na bicykel značky PREMIER (praktická časť: reštaurátorská dokumentácia)

Diplomová práca pozostáva z dvoch hlavných častí, z praktickej a teoretickej. Praktická časť sa venuje reštaurovaniu plagátu z konca 19. storočia až zo začiatku 20. storočia, slúžiacemu ako propagačný ...

Fábryová, Danica; Kaše, Jiří; Opatová, Kateřina
Univerzita Pardubice, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases