Number of found documents: 11768
Published from to

Směsné oxidické pigmenty na bázi Bi-Mg-Ce
Marková, Diana; Šulcová, Petra; Sedlářová, Ivona
2017 - Czech
Předmětem předkládané diplomové práce je studium směsných oxidických pigmentů na bázi Bi-Mg-Ce, které by mohly najít praktické uplatnění jako nové ekologické keramické pigmenty. Cílem práce bylo najít sytý a čistý barevný odstín pigmentů a najít optimální podmínky jejich přípravy. U pigmentů obecného vzorce Bi2-xMgxCe2O7, kde x = 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75 a 2,0, byl posuzován vliv měnícího se obsahu hořčíku a vliv teploty výpalu (800; 850; 900; 950 a 1000 °C) na barevné vlastnosti a velikost částic pigmentů. Keywords: keramické pigmenty; anorganické pigmenty; pyrochlorové sloučeniny.; ceramic pigments; inorganic pigments; pyrochlore compounds. Available in digital repository of UPCE.
Směsné oxidické pigmenty na bázi Bi-Mg-Ce

Předmětem předkládané diplomové práce je studium směsných oxidických pigmentů na bázi Bi-Mg-Ce, které by mohly najít praktické uplatnění jako nové ekologické keramické pigmenty. Cílem práce bylo ...

Marková, Diana; Šulcová, Petra; Sedlářová, Ivona
Univerzita Pardubice, 2017

Vývoj lektinového nosiče pro izolaci sérových IgG ve vsádkovém a mikrofluidním uspořádání
Šimonková, Monika; Korecká, Lucie; Slováková, Marcela
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá vývojem lektinového nosiče pro izolaci sérových IgG ve vsádkovém a mikrofluidním uspořádání. Pro tento účel byla zvolena metoda lektinové afinitní chromatografie. Jelikož je při této metodě jako pevná fáze využíván povrch superparamagnetických částic, byl nejprve optimalizován postup přípravy magnetického nosiče (tj. imobilizace konkanavalinu A). Dále byl optimalizován postup samotné izolace IgG ze séra pomocí nosiče s imobilizovaným konkanavalinem A, nejprve ve vsádkovém uspořádání a poté i mikrofluidním uspořádání, kde byly prováděny další úpravy. Keywords: afinitní chromatografie; lektiny; lektinová chromatografie; glykoproteiny; imunoglobulin G; mikrofluidní separační systémy; affinity chromatography; lectins; lectin chromatography; glycoproteins; immunoglobulin G; microfluidic separation systems Available in digital repository of UPCE.
Vývoj lektinového nosiče pro izolaci sérových IgG ve vsádkovém a mikrofluidním uspořádání

Diplomová práce se zabývá vývojem lektinového nosiče pro izolaci sérových IgG ve vsádkovém a mikrofluidním uspořádání. Pro tento účel byla zvolena metoda lektinové afinitní chromatografie. Jelikož je ...

Šimonková, Monika; Korecká, Lucie; Slováková, Marcela
Univerzita Pardubice, 2017

Porod jako přechodový rituál
Košinová, Barbora; Kašpar, Oldřich; Hyánková, Tereza
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá porodem jako přechodovým rituálem v kontextu České medikalizované společnosti. Práce se soustředí na porod jako sociálně a kulturně ovlivňovaný a formovaný proces. Cílem práce je odpověď na položené výzkumné otázky. Výzkum bude proveden na základě neformálních rozhovorů a pozorování v zdravotnických zařízeních. Keywords: Porod; přechodový rituál; moc; babictví; porodnictví; biomedicína; Childbirth; rite of passage; power; midwifery; obstetrics; biomedicine Available in digital repository of UPCE.
Porod jako přechodový rituál

Diplomová práce se zabývá porodem jako přechodovým rituálem v kontextu České medikalizované společnosti. Práce se soustředí na porod jako sociálně a kulturně ovlivňovaný a formovaný proces. Cílem ...

Košinová, Barbora; Kašpar, Oldřich; Hyánková, Tereza
Univerzita Pardubice, 2017

Analýza minoritních složek ve žlutém pigmentu P.Y. 139
Landsmanová, Monika; Fischer, Jan; Vaněček, Jan
2017 - Czech
Diplomová práce se týká analýzy minoritních látek ve žlutém pigmentu P.Y. 139. V teoretické části jsou popsány pigmenty, jejich vlastnosti a použití. Dále je zde podrobněji popsána isoindolinová a isoindolinonová skupina pigmentů. Do této skupiny pigmentů patří pigment P.Y. 139, o kterém jsou zde uvedeny základní informace, včetně jeho výroby ve společnosti Synthesia, a.s. Nakonec jsou zde představeny základní informace o HPLC instrumentaci použité pro analýzu nečistot ve výrobních vzorcích pigmentu. V praktické části diplomové práce je uveden postup optimalizace jednotlivých kroků analýzy potenciálních nečistot v pigmentu. Výsledky jsou porovnány a diskutovány. Keywords: P.Y. 139; kyselina barbiturová; kyselina bibarbiturová; kyselina ftalová; ftalimid; ftalodinitril; RP - LC; HILIC; P.Y. 139; barbituric acid; dibarbituric acid; phthalic acid; phthalimide; phthalodinitrile; RP ? LC; HILIC Available in the UPCE Library.
Analýza minoritních složek ve žlutém pigmentu P.Y. 139

Diplomová práce se týká analýzy minoritních látek ve žlutém pigmentu P.Y. 139. V teoretické části jsou popsány pigmenty, jejich vlastnosti a použití. Dále je zde podrobněji popsána isoindolinová a ...

Landsmanová, Monika; Fischer, Jan; Vaněček, Jan
Univerzita Pardubice, 2017

Kvalita života seniorů jako sociální kategorie
Stehlíková, Markéta; Mühlpachr, Pavel; Sychrová, Adriana
2017 - Czech
Diplomová práce na téma "Kvalita života seniorů jako sociální kategorie" je teoreticko-výzkumná práce. Teoretická část se věnuje poznatkům týkajícím se stáří a stárnutí. Definuje obecné charakteristiky seniorské populace, popisuje možné reakce člověka na stáří a zároveň poskytuje informace o přípravě na stáří a konceptu aktivního života v pokročilém věku. Dále se zabývá problematikou demografického stárnutí populace včetně predikce dalšího demografického vývoje v České republice a ve světě. Také popisuje a vysvětluje pojmy týkající se teoretického vymezení kvality života jako sociální kategorie, popisuje různé rozsahy a přístupy ke kvalitě života a její dimenze, v neposlední řadě se zabývá kvalitou života seniorů. V závěru podává přehled o současné situaci zdravotních a sociálních služeb, které mohou senioři v České republice využívat. Ve výzkumné části jsou rozebrány výsledky dotazníkového šetření, které zjišťovalo subjektivní vnímání vlastní kvality života seniorů v Pardubickém kraji. Keywords: kvalita života; stáří; senior; sociální služba; demografické stárnutí; quality of life; age; seniors; social services; demographic ageing Available in digital repository of UPCE.
Kvalita života seniorů jako sociální kategorie

Diplomová práce na téma "Kvalita života seniorů jako sociální kategorie" je teoreticko-výzkumná práce. Teoretická část se věnuje poznatkům týkajícím se stáří a stárnutí. Definuje obecné ...

Stehlíková, Markéta; Mühlpachr, Pavel; Sychrová, Adriana
Univerzita Pardubice, 2017

Enviromentální hrozby a resilience regionů
Kodytková, Ivana; Maštálka, Martin; Pernica, Bohuslav
2017 - Czech
Cílem diplomové práce je vyhodnotit regionální dopady přírodních katastrof v České republice v posledních dekádách, konkrétně v období od povodně v roce 1997 do současnosti mimořádně postiženého regionu Přerovsko, vyhodnotit již provedená, dle vybraných kritérií rozdělená protipovodňová opatření ve vztahu k resilienci zkoumaného regionu a navrhnout opatření k dalšímu zvýšení resilience regionu vůči jejich dopadům. Keywords: regiony; resilience; povodně; Přerovsko; regions; resilience; floods; Přerovsko Available in digital repository of UPCE.
Enviromentální hrozby a resilience regionů

Cílem diplomové práce je vyhodnotit regionální dopady přírodních katastrof v České republice v posledních dekádách, konkrétně v období od povodně v roce 1997 do současnosti mimořádně postiženého ...

Kodytková, Ivana; Maštálka, Martin; Pernica, Bohuslav
Univerzita Pardubice, 2017

Fosfátová skla barnatá modifikovaná oxidem molybdenovým
Náhlíková, Jana; Koudelka, Ladislav; Tichý, Ladislav
2017 - Czech
V této diplomové práci byla připravena skla systému BaO-MoO3-P2O5 reakcí BaCO3, MoO3 a H3PO4 zahříváním reakční směsi na teplotu 900-1200°C a následujícím volným chlazením na vzduchu na pokojovou teplotu. Celkem bylo připraveno a studováno 23 homogenních skel s obsahem 0-70 mol.% MoO3. Keywords: fosfátová skla; oxid molybdenový; struktura skel; Ramanova spektra; NMR spektra; termická analýza; rentgenová difrakční analýza; phosphate glasses; molybdenum oxide; glass structure; Raman spectra; NMR spectra; thermal analysis; X-ray diffraction analysis Available in the UPCE Library.
Fosfátová skla barnatá modifikovaná oxidem molybdenovým

V této diplomové práci byla připravena skla systému BaO-MoO3-P2O5 reakcí BaCO3, MoO3 a H3PO4 zahříváním reakční směsi na teplotu 900-1200°C a následujícím volným chlazením na vzduchu na pokojovou ...

Náhlíková, Jana; Koudelka, Ladislav; Tichý, Ladislav
Univerzita Pardubice, 2017

Práce etopeda ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Bílá, Klára; Škoviera, Albín; Ehlová, Marcela
2017 - Czech
Diplomová práce se věnuje práci etopeda ve školských zařízeních při výkonu ústavní a ochranné výchovy. V teoretické části je představen pojem etopedie, náplň práce etopeda, jaké jsou kvalifikační předpoklady či kompetence pro výkon této profese. Dále se věnuje pojmům ústavní a ochranná výchova, uvedeny jsou i typy školských zařízení. V neposlední řadě se práce zabývá poruchami chování, jejich výskytem a druhům. V rámci praktické části je uskutečněn kvalitativní výzkum. Realizovány budou rozhovory a profesiogramy s etopedy z vybraných školských zařízení. Součástí práce bude také rozhovor s ředitelem dětského diagnostického ústavu, který umožní prvotní vhled do problematiky. Keywords: etopedie; ústavní a ochranná výchova; porucha chování; děti; etopedy; institutional and protective education; behavioral disorders; children Available in digital repository of UPCE.
Práce etopeda ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy

Diplomová práce se věnuje práci etopeda ve školských zařízeních při výkonu ústavní a ochranné výchovy. V teoretické části je představen pojem etopedie, náplň práce etopeda, jaké jsou kvalifikační ...

Bílá, Klára; Škoviera, Albín; Ehlová, Marcela
Univerzita Pardubice, 2017

OZE a jejich vliv na kvalitu elektrické energie
Knížek, Lukáš; Sýkora, Petr; Kyncl, Jan
2017 - Czech
Tato práce se zabývá problematikou posuzování připojitelnosti obnovitelných zdrojů energie k distribuční soustavě vn, zpětnými vlivy, jejich vlivu na kvalitu elektrické energie a možné provozní stavy. Na konkrétních příkladech popisuje připojitelnost jednotlivých typů OZE do napěťové hladiny vn, výpočet zkratových poměrů, simulaci v simulačním programu a porovnání s výsledky kontrolních měření. Keywords: obnovitelné zdroje energie; připojitelnost; kvalita elektrické energie; zpětné vlivy; renewable energy resources; connectivity; power quality; reverse effect Available in the UPCE Library.
OZE a jejich vliv na kvalitu elektrické energie

Tato práce se zabývá problematikou posuzování připojitelnosti obnovitelných zdrojů energie k distribuční soustavě vn, zpětnými vlivy, jejich vlivu na kvalitu elektrické energie a možné provozní stavy. ...

Knížek, Lukáš; Sýkora, Petr; Kyncl, Jan
Univerzita Pardubice, 2017

Nejbohatší obce v České republice
Remač, Tomáš; Jirava, Pavel; Ibl, Martin
2017 - Czech
V ČR je přes 6 tisíc obcí, jejichž finanční zdraví a bohatství se velmi liší. V této práci bude definováno, podle čeho lze měřit bohatství obce, regionu a dále budou analyzována data o všech obcích ČR se zaměřením na finance. Využity budou vhodné dataminingové metody. Práce by měla odpovědět i na to, zda mají bohaté obce nějaké společné znaky a proč. Keywords: obec; bohatství; finanční zdraví; datamining; municipality; wealth; financial health; datamining Available in digital repository of UPCE.
Nejbohatší obce v České republice

V ČR je přes 6 tisíc obcí, jejichž finanční zdraví a bohatství se velmi liší. V této práci bude definováno, podle čeho lze měřit bohatství obce, regionu a dále budou analyzována data o všech obcích ČR ...

Remač, Tomáš; Jirava, Pavel; Ibl, Martin
Univerzita Pardubice, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases