Number of found documents: 2
Published from to

Návrh zvýšení konkurenční schopnosti v Hotelu Alpina Fam.Hellrig
Šamšová, Radka; Kubík, Josef; Glogar, Alois
2006 - German
Cílem této práce je zvýšení konkurenční schopnosti Hotelu Alpina Fam.Hellrigl zavedením Marketingu-Managementu v hotelnictví. V teoretické části práce seznamuje autor vedení Hotelu Alpina s Marketingem-Managementem v hotelnictví a jeho přednostmi v podniká-ní. Soustředí se na koncept TQM v hotelnictví, který představuje finančně nenáročné zvý-šení kvality hotelových služeb. V analytické části práce realizuje podrobné analýzy podni-katelského okolí a aktivit hotelu. Na jejich základě autor vypracovává podnikovou filosofii orientovanou na zákazníka a koncept TQM. S vytvořenými cíly buduje novou dráhu pod-nikání Hotelu Alpina. Autor se nezabývá nákladovou stránkou hotelu, přesto poukazuje na nezbytnost zavedení Marketing-Controllingu v Hotelu Alpina. V závěru práce hledá pomo-cí kvalitativní rizikové analýzy možné ohrožení návrhů. Výčtem opatření autor limituje předpokládaná rizika realizace nové filosofie podnikání v Hotelu Alpina. Keywords: Marketing-Management v hotelnictví; Total Quality Management; Marketing-Controlling; podnikatelská filosofie; konkurenční výhody; kvalitativní riziková analýza; Marketing-Management in hotel trade; business philosophy; competitive advantages; qualitative risk analysis Available in digital repository of UTB.
Návrh zvýšení konkurenční schopnosti v Hotelu Alpina Fam.Hellrig

Cílem této práce je zvýšení konkurenční schopnosti Hotelu Alpina Fam.Hellrigl zavedením Marketingu-Managementu v hotelnictví. V teoretické části práce seznamuje autor vedení Hotelu Alpina s ...

Šamšová, Radka; Kubík, Josef; Glogar, Alois
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006

Projekt implementace společnosti Kordárna, a.s. na inovačně orientovanou společnost
Sučová, Miriam; Krchová, Hana; Trn, Martin
German
Diplomová práce je zaměřena na problematiku inovačně orientované společnosti. V rámci teoretické části je věnována pozornost především jednotlivým oblastem, s kterých se takto vybavená společnost skládá. V praktické části se práce věnuje vyhodnocení inovačního potenciálu společnosti Kordárna, a.s. a především pak analýze míry sofistikovanosti sou-časného inovačního systému, fungujícího ve společnosti. Na základě výsledků zmíněných analýz je vytvořen projekt primární implementace společnosti Kordárna, a.s. na inovačně orientovanou společnost, který se skládá ze zavedení funkce manažera inovací, vytvoření systému shromaždování podnětů, podpory kreativity a vytvoření motivačního programu Keywords: inovace; inovační systém; inovační společnost; konkurenceschopnost; manažer inovací; innovation; system of innovation; innovatively directed organization; competitiveness; manager for innovation Available in digital repository of UTB.
Projekt implementace společnosti Kordárna, a.s. na inovačně orientovanou společnost

Diplomová práce je zaměřena na problematiku inovačně orientované společnosti. V rámci teoretické části je věnována pozornost především jednotlivým oblastem, s kterých se takto vybavená společnost ...

Sučová, Miriam; Krchová, Hana; Trn, Martin
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases