Number of found documents: 16362
Published from to

Dávky nemocenského pojištění v České republice a jejich vývoj
2022 -
Diplomová práce se zabývá vývojem nemocenského pojištění v České republice. V práci je definován celý systém sociálního zabezpečení v České republice včetně institucí, které se správou a výběrem dávek zabývají. Detailně je charakterizováno celé nemocenské pojištění a jednotlivé dávky, včetně jejich nároku, sazeb a tiskopisů. V další části je podrobněji specifikován vývoj jednotlivých dávek nemocenského pojištění za posledních pět let. Poslední část je věnována modelovým výpočtům dávky ošetřovné. Jelikož u této dávky byly zaznamenány nejrychlejší změny za poslední 2 roky. Výsledky jsou na závěr vyhodnoceny, jak písemně, tak graficky. Keywords: sociální zabezpečení; nemocenské pojištění; poplatníci; výše sazby nemocenského pojištění; vývoj nemocenského pojištění Available in digital repository of ZČU.
Dávky nemocenského pojištění v České republice a jejich vývoj

Diplomová práce se zabývá vývojem nemocenského pojištění v České republice. V práci je definován celý systém sociálního zabezpečení v České republice včetně institucí, které se správou a výběrem dávek ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Podmíněné propuštění ve světle současné judikatury
2022 -
Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na institut podmíněného propuštění. Zabývala jsem se historickým vývojem podmíněného propuštění. V další kapitole jsem se snažila tento institut popsat z hlediska hmotného i procesního práva. V následující kapitole jsem vybrala zajímavé judikáty. Předposlední kapitola obsahuje úpravy podmíněného propuštění vybraných států. Na závěr jsem se snažila zužitkovat získané informace ze psaní diplomové práce a přijít s nápady pro zlepšení tohoto institutu. Keywords: podmíněné propuštění; výkon trestu odnětí svobody; trest; soud; pachatel; zákon; vězení; soudce; rozsudek; usnesení Available in digital repository of ZČU.
Podmíněné propuštění ve světle současné judikatury

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na institut podmíněného propuštění. Zabývala jsem se historickým vývojem podmíněného propuštění. V další kapitole jsem se snažila tento institut popsat z ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Návrh komunikační kampaně pro zvolený produkt
2022 -
Předložená práce je zaměřena na návrh komunikační kampaně pro zvolený produkt, konkrétně na nový typ hliníkové bioklimatické pergoly. Teoretická část práce je zaměřena na marketing, teorii zákazníka a jeho chování, komunikační kampaň, marketingový výzkum a cílený marketing. Praktická část diplomové práce obsahuje představení společnosti HOPA PLZEŇ s.r.o. Následně je vymezeno portfolio společnosti se zaměřením na hliníkové pergoly. Poté je popsán nový produkt. V praktické části je také průzkum spotřebitelských preferencí. Na závěr je vypracován realizační plán marketingové komunikace, který ctí zásady 5M. Keywords: marketing; komunikační kampaň; nový produkt; dotazníkové šetření Available in digital repository of ZČU.
Návrh komunikační kampaně pro zvolený produkt

Předložená práce je zaměřena na návrh komunikační kampaně pro zvolený produkt, konkrétně na nový typ hliníkové bioklimatické pergoly. Teoretická část práce je zaměřena na marketing, teorii zákazníka a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Ekonomické dopady koronaviru v automobilovém průmyslu
2022 -
Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení ekonomických dopadů koronaviru v automobilovém průmyslu. Ke zjištění dopadů byla použita analýza finanční výkonnosti vybraného podniku z automobilového průmyslu. V teoretické části práce je nejdříve charakterizována výkonnost, přičemž jsou představeny také metody jejího měření. Další část práce se věnuje pandemii, kdežto jsou popsány i důsledky jejího šíření, včetně možných podnikových opatření pro snížení negativních dopadů. V rámci teoretické části je ještě charakterizován automobilový průmysl. V praktické části je provedena analýza finanční výkonnosti vybraného podniku, včetně porovnání s průměrnými hodnotami za celé odvětví. V závěru praktické části je provedeno shrnutí a vyhodnocení analýzy na což navazují navržená opatření pro vybraný podnik. V úplném závěru práce je představena současná situace automobilového průmyslu a jeho směřování do budoucna. Keywords: koronavirus; covid-19; covid; finanční analýza; analýza; ekonomické dopady; krize Available in digital repository of ZČU.
Ekonomické dopady koronaviru v automobilovém průmyslu

Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení ekonomických dopadů koronaviru v automobilovém průmyslu. Ke zjištění dopadů byla použita analýza finanční výkonnosti vybraného podniku z automobilového ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Vývoj lesního práva v českých zemích od počátku 12. století do roku 1989
2022 -
Diplomovou práci tvoří 4 hlavní kapitoly. Úvodní kapitola shrnuje významná období, ve kterých se vyvíjelo lesnictví a právní úprava lesů společně s vlastnickým právem. Postupuje chronologicky od úplně prvních zmínek o lesích a zmiňuje vytvoření prvního zákonodárství a státnické dílo Karla IV. z dob 14. století. Dále shrnuje situaci za dob husitských válek, kde představuje, jak se v lesích těžilo dřevo. Následuje oddíl o devastaci lesní půdy za třicetileté války, který volně přechází k vydávání lesních řádů. Kapitola spojená s Marií Terezií a Josefem II., poté bude dokumentovat významné patenty a reformy, které byly tolik potřebné k ochraně lesního bohatství. V předposlední kapitole se čtenář vypraví do doby vzniku zásadního lesního zákona, který hájil zájmy lesní půdy. Poslední kapitola bude patřit vylepšené legislativě v časech poválečných s příchodem revoluce roku 1989. Keywords: lesní zákon; lesní řád; les; lesnictví; patent; katastr; lesní bohatství; těžba; dřevo; ochrana lesa; marie terezie; josefe ii.; právní předpis Available in digital repository of ZČU.
Vývoj lesního práva v českých zemích od počátku 12. století do roku 1989

Diplomovou práci tvoří 4 hlavní kapitoly. Úvodní kapitola shrnuje významná období, ve kterých se vyvíjelo lesnictví a právní úprava lesů společně s vlastnickým právem. Postupuje chronologicky od úplně ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Lex Schwarzenberg
2022 -
Tato práce pojednává o zákonu známém jako Lex Schwarzenberg. Práce má 7 kapitol a postupně pojednává o historii a důvodech vzniku zákona. O tom co mu předcházelo, jak se historicky vyvíjela situace, co vedlo k přijetí zákona a jaké byly následky V první kapitole je pojednáno o historii šlechtických rodů v Čechách, zvláštnostech české šlechty a o zrušení šlechtictví. Druhá kapitola vysvětluje jednotlivě pojmy znárodnění, vyvlastnění, zestátnění a konfiskace. Prostřednictvím těchto institutů docházelo k odnětí majetku a jejich převodu na stát. Kapitola třetí pojednává o historii rodu Schwarzenbergů v Čechách, postupně prochází a popisuje činnost rodu v období do roku 1918, potom v letech 1918 až 1945 a popisuje i jednotlivé vybrané osobnosti rodu, zejména JUDr. Adolfa Schwarzenberga a také konfiskaci majetku rodu německými úřady. Kapitola čtvrtá pojednává o událostech v Československu krátce po druhé světové válce a vlivu těchto událostí na vznik zákona Lex Schwarzenberg. Kapitola pátá popisuje samotný proces vzniku zákona Lex Schwarzenberg včetně obou návrhů zákona a přijetí druhé návrhu zákona a reakci JUDr. Adolfa Schwarzenberga. Kapitola šestá rozebírá samotný obsah zákona a zabývá se jeho jednotlivými ustanoveními. Kapitola sedmá nahlíží na dopady zákona Lex Schwarzenberg v době tehdejší a jeho zasahování do současnosti, a to i restituce. Keywords: lex schwarzenberg; vyvlastnění; konfiskace; rod schwarzenbergů Available in digital repository of ZČU.
Lex Schwarzenberg

Tato práce pojednává o zákonu známém jako Lex Schwarzenberg. Práce má 7 kapitol a postupně pojednává o historii a důvodech vzniku zákona. O tom co mu předcházelo, jak se historicky vyvíjela situace, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Zaměstnanecké autorské dílo
2022 -
Diplomová práce se zabývá tématem zaměstnaneckého díla dle zákona č. 121/2000 Sb., (autorský zákon). Cílem diplomové práce je blíže seznámit čtenáře s úpravou zaměstnaneckého díla a pojmy, které se s tímto institutem pojí, taktéž podat ucelený pohled na tuto problematiku. Práce je rozdělena do 5 kapitol, jež se pro přehlednost dále dělí na podkapitoly. První kapitola je věnována historickému exkurzu v rámci autorského práva, druhá kapitola se zabývá vymezením nejdůležitějších pojmů autorského práva, třetí kapitola objasňuje pojmy spadající do pracovněprávních vztahů a jsou relevantní k tématu práce, čtvrtá kapitola je věnována již samotnému tématu práce zaměstnaneckému dílu. Poslední pátá kapitola je věnována mezinárodní právní úpravě. Keywords: zaměstnanecké dílo; autorské právo; pracovní právo; autorský zákon Available in digital repository of ZČU.
Zaměstnanecké autorské dílo

Diplomová práce se zabývá tématem zaměstnaneckého díla dle zákona č. 121/2000 Sb., (autorský zákon). Cílem diplomové práce je blíže seznámit čtenáře s úpravou zaměstnaneckého díla a pojmy, které se s ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Povinnosti k náhradě škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání s ohledem na BOZP
2022 -
Tato práce pojednává o povinnosti k náhradě škody s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Tato práce se dělí do 6 kapitol. První kapitola seznamuje čtenáře s danou problematikou, druhá kapitola vymezuje obecně povinnost nahradit škodu, ve třetí kapitole se čtenář seznamuje s bezpečností a ochranou zdraví při práci a čtvrtá kapitola vymezuje pracovní úraz a nemoc z povolání. V předposlední kapitole se uvádí zproštění se povinnosti k náhradě škody nebo nemajetkové újmy a s tím spojená šestá kapitola, kde se vymezují druhy náhrad. Tato práce využívá deskriptivní, analytickou a syntetickou metodu. Cílem této práce je vytvořit ucelený obraz dané problematiky s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Keywords: bezpečnost a ochrana zdraví při práci; nemoc z povolání; pracovní úraz; povinnost k náhradě škody; zproštění se povinnosti náhrady škody Available in digital repository of ZČU.
Povinnosti k náhradě škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání s ohledem na BOZP

Tato práce pojednává o povinnosti k náhradě škody s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Tato práce se dělí do 6 kapitol. První kapitola seznamuje čtenáře s danou problematikou, druhá ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Koncepce hospodaření se srážkovými vodami na území \mbox{sídliště Lochotín}
2022 -
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na koncepci hospodaření se srážkovými vodami na území sídliště Lochotín. Studie pojednává zejména o nastínění rekonstrukce historického modelu území před výstavbou samotného sídliště (1959, 1960) a jeho porovnání se současným stavem (2017). Jsou vytvořeny kartografické, grafické a tabulkové výstupy, které znázorňují změny reliéfu, sklonitosti, využití pozemků, odtokových koeficientů a indexů BAF. Všechny hodnoty sledovaných ukazatelů jsou v současnosti zhruba 2x větší, než tomu bylo před výstavbou sídliště. Důvodem je to, že zde dříve dominovaly plochy orné půdy, avšak v současné době převládají zejména nepropustné povrchy silnic a také budovy panelových domů a objektů škol, občanské vybavenosti. Na základně provedeného dotazníkového šetření a rozhovoru s vedením ÚMO 1 je zjištěno, že dotazovaní mají opravdový zájem o hospodaření se srážkovými vodami na území sídliště Lochotín. Je také odhaleno, že u objektů veřejného vlastnictví je vhodné prezentovat vzorová opatření směrem k veřejnosti. Dle všech analytických podkladů a terénních šetření jsou navržena vybraná modro-zelená opatření, která mají za úkol zefektivnit hospodaření se srážkovými vodami na území sídliště Lochotín a snížit tak dopady změny klimatu. Přes centrální část kdysi vedl vodní tok a dnes je tato lokalita také nejvhodnější k realizaci vsakovacích, retenčních zařízení na území sídliště Lochotín. Nejpříznivější lokalitou je konkrétně snížená oblast Centrálního parku Lochotín. Zelené střechy by bylo možné realizovat na budovách škol, školek, bazénu Lochotín a objektech občanské vybavenosti po jejich rekonstrukci. Polopropustné povrchy je vhodné vybudovat na větších parkovištích např. Gera, Atom, u obchodních domů Albert aj. Téma účelného hospodaření s dešťovou vodou a změny klimatu jsou dnes velmi často diskutovány, ovšem je pouze na nás, jak je v terénu správně uchopíme. Keywords: srážková voda; nepropustné povrchy; klimatická změna; hospodaření s dešťovou vodou; hdv; modro-zelená infrastruktura; mzi; sídliště lochotín Available in digital repository of ZČU.
Koncepce hospodaření se srážkovými vodami na území \mbox{sídliště Lochotín}

Předkládaná diplomová práce je zaměřena na koncepci hospodaření se srážkovými vodami na území sídliště Lochotín. Studie pojednává zejména o nastínění rekonstrukce historického modelu území před ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Krizové řízení státu a dopady COVID-19 na podnikatelské subjekty
2022 -
Diplomová práce se zabývá analýzou krizového řízení vlády a dopady pandemie COVID-19 na podnikatelské subjekty a občany. Hlavním cílem diplomové práce je vyhodnotit krizové řízení státu spojené s pandemií COVID-19 a stanovit dopady krize jak na společnost, tak na konkrétní podnikatelský subjekt. V úvodu práce je nastíněn teoretický rámec krizového managementu, dále práce popisuje platnou legislativu a východiska pro financování krizových situací. Součástí teoretické části je také popis jednotlivých orgánů krizového řízení v České republice. Praktická část se zaměřuje na konkrétní kroky a opatření vydaná vládou spolu s popisem kompenzační pomoci pro podnikatele a firmy. V poslední části jsou zhodnoceny dopady do společnosti a na konkrétní podnikatelský subjekt. Keywords: pandemie; krize; covid-19; krizové řízení; kompenzace Available in digital repository of ZČU.
Krizové řízení státu a dopady COVID-19 na podnikatelské subjekty

Diplomová práce se zabývá analýzou krizového řízení vlády a dopady pandemie COVID-19 na podnikatelské subjekty a občany. Hlavním cílem diplomové práce je vyhodnotit krizové řízení státu spojené s ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases