Number of found documents: 17246
Published from to

Dávky nemocenského pojištění v České republice a jejich vývoj
2022 -
Diplomová práce se zabývá vývojem nemocenského pojištění v České republice. V práci je definován celý systém sociálního zabezpečení v České republice včetně institucí, které se správou a výběrem dávek zabývají. Detailně je charakterizováno celé nemocenské pojištění a jednotlivé dávky, včetně jejich nároku, sazeb a tiskopisů. V další části je podrobněji specifikován vývoj jednotlivých dávek nemocenského pojištění za posledních pět let. Poslední část je věnována modelovým výpočtům dávky ošetřovné. Jelikož u této dávky byly zaznamenány nejrychlejší změny za poslední 2 roky. Výsledky jsou na závěr vyhodnoceny, jak písemně, tak graficky. Keywords: sociální zabezpečení; nemocenské pojištění; poplatníci; výše sazby nemocenského pojištění; vývoj nemocenského pojištění Available in digital repository of ZČU.
Dávky nemocenského pojištění v České republice a jejich vývoj

Diplomová práce se zabývá vývojem nemocenského pojištění v České republice. V práci je definován celý systém sociálního zabezpečení v České republice včetně institucí, které se správou a výběrem dávek ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Podmíněné propuštění ve světle současné judikatury
2022 -
Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na institut podmíněného propuštění. Zabývala jsem se historickým vývojem podmíněného propuštění. V další kapitole jsem se snažila tento institut popsat z hlediska hmotného i procesního práva. V následující kapitole jsem vybrala zajímavé judikáty. Předposlední kapitola obsahuje úpravy podmíněného propuštění vybraných států. Na závěr jsem se snažila zužitkovat získané informace ze psaní diplomové práce a přijít s nápady pro zlepšení tohoto institutu. Keywords: podmíněné propuštění; výkon trestu odnětí svobody; trest; soud; pachatel; zákon; vězení; soudce; rozsudek; usnesení Available in digital repository of ZČU.
Podmíněné propuštění ve světle současné judikatury

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na institut podmíněného propuštění. Zabývala jsem se historickým vývojem podmíněného propuštění. V další kapitole jsem se snažila tento institut popsat z ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Kuželosečky a jiné křivky
2022 -
Tato diplomová práce se zabývá kuželosečkami, které jsou zajímavou součástí výuky matematiky a deskriptivní geometrie na středních školách. Práce obsahuje rešerši rámcových vzdělávacích programů (RVP) a školních vzdělávacích programů (ŠVP), shrnutí definic a základních vlastností kuželoseček a řešené úlohy, ve kterých se kuželosečky vyskytují. Součástí práce je velké množství appletů vytvořených pomocí bezplatného programu GeoGebra, které pomáhají s propojováním pojmů a vlastností kuželoseček Keywords: kuželosečka; kružnice; elipsa; parabola; hyperbola; excentricita; numerická excentricita Available in digital repository of ZČU.
Kuželosečky a jiné křivky

Tato diplomová práce se zabývá kuželosečkami, které jsou zajímavou součástí výuky matematiky a deskriptivní geometrie na středních školách. Práce obsahuje rešerši rámcových vzdělávacích programů (RVP) ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Automatická výměna nástrojů s vertikálním otočným zásobníkem
2022 -
Diplomová práce pojednává o automatické výměně nástrojů, konkrétně se zabývá návrhem konstrukce vertikálního otočného zásobníku. Keywords: nástroj; zásobník; výměna; cad; návrh; mkp Available in digital repository of ZČU.
Automatická výměna nástrojů s vertikálním otočným zásobníkem

Diplomová práce pojednává o automatické výměně nástrojů, konkrétně se zabývá návrhem konstrukce vertikálního otočného zásobníku.

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Možnosti uplatnění principů cirkulární ekonomiky pro řízení životního cyklu výrobků z oblasti chytrých textilií
2022 -
Tato diplomová práce řeší možné uplatnění principů cirkulární ekonomiky pro oblast chytrých textilií. Zpracování probíhalo na základě rešerše problematiky cirkulární ekonomiky a technologií, materiálů pro chytré textilie. Výsledky práce ukazují nutné zpracování nových norem a právních předpisů pro nakládání a recyklaci chytrých textilií. Dále také poukazují na zaměření se spíše na kvalitu než na kvantitu výrobku a rozšíření půjčoven a pronájmů. U recyklace bude nutné zvážit kapacitní možnosti recyklačních center a stěžejní budou technologie pro šetrné rozdělení přírodní části textilie od technické části textilie. V závěru je formulován vývojový diagram s kroky, které aplikují principy cirkulární ekonomiky do výrobního cyklu chytré textilie. Keywords: cirkulární ekonomika; lineární ekonomika; chytré textilie; recyklace; materiály; technologie Available in digital repository of ZČU.
Možnosti uplatnění principů cirkulární ekonomiky pro řízení životního cyklu výrobků z oblasti chytrých textilií

Tato diplomová práce řeší možné uplatnění principů cirkulární ekonomiky pro oblast chytrých textilií. Zpracování probíhalo na základě rešerše problematiky cirkulární ekonomiky a technologií, materiálů ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Automatizovaný proces verifikace numerické simulace pomocí \nl{}měření
2022 -
Tato práce shrnuje přehled možností realizace měřicích systémů pro automatický sběr dat včetně popisu jejich základní struktury, rozdělení a používaných komunikačních rozhraní. Je zde uvedeno také několik zástupců komerčně dostupných měřicích systémů. Dále jsou v teoretické části zmíněny možnosti a principy měření tří základních veličin, tedy elektrického napětí , elektrického proudu a teploty . Praktická část popisuje návrh vlastní USB měřicí karty pro měření zmíněných tří veličin, která by měla konkurovat komerčním produktům hlavně cenou, ale také praktickou kombinací dostupných měřených veličin. V práci je rozebrán jak schematický návrh celého měřicího systému, rozmístění elektronických komponent a celkové mechanické provedení, tak vytvořený program pro MCU i ovládací program v PC. Poslední část se věnuje kalibraci a ověření reálných elektrických parametrů navržené, vyrobené a oživené měřicí karty. V závěru práce jsou shrnuty důležité poznatky získané během vzniku této práce. Dále je uveden popis, dosažené parametry a uplatnění realizovaného zařízení a návrhy pro další vylepšení. Keywords: systém pro automatický sběr dat; měření; návrh; realizace; schéma zapojení; deska plošných spojů; elektronické zařízení; napětí; proud; teplota Available in digital repository of ZČU.
Automatizovaný proces verifikace numerické simulace pomocí \nl{}měření

Tato práce shrnuje přehled možností realizace měřicích systémů pro automatický sběr dat včetně popisu jejich základní struktury, rozdělení a používaných komunikačních rozhraní. Je zde uvedeno také ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Měření dielektrických vlastností samouzdravujícího polymeru
2022 -
Tato diplomová práce se zabývá tematikou samouzdravujících polymerů. V jejím teoretickém úvodu se lze seznámit se shrnutím poznatků o těchto perspektivních materiálech a jejich aplikačních možnostech v elektrotechnickém průmyslu. V praktické části diplomová práce popisuje soubor měření, která byla realizována s cílem porovnat vybrané materiálové parametry samouzdravující karboxylované nitrilové pryže iontově zesíťované oxidem zinečnatým (XNBR) s parametry referenčního materiálu v podobě etylen-propylen-dienové pryže (EPDM). Jednotlivá měření byla volena systematicky od metod charakterizující elektroizolační vlastnosti materiálu, přes termické a spektrální analýzy popisující chování struktury materiálu, až po mechanické zkoušky demonstrující samouzdravující schopnosti předloženého polymeru. V neposlední řadě práce nabízí vyhodnocení získaných výsledků v podobě tabulek, grafů, mikroskopových snímků a slovního hodnocení. Referenční EPDM pryž je možné z pohledu elektroizolačních vlastností charakterizovat jako materiál porovnatelný s konvenčně dostupnými izolanty, se kterými se lze v elektrotechnice setkat například v oblasti elektrických strojů nebo desek plošných spojů. Naopak XNBR pryž, z důvodu polárních vazeb ve své chemické struktuře, nedosahuje elektroizolačních vlastností běžně používaných izolačních materiálů a lze ji přirovnat spíše ke konstrukčním elektrotechnickým plastovým materiálům. Avšak z pohledu mechanických vlastností se jedná o velmi houževnatý materiál, který v rozsahu svých pružných deformací jeví samouzdravující vlastnosti. V kombinaci s vyššími hodnotami elektrické vodivosti vůči elektroizolačním materiálům a dobrými mechanickými vlastnostmi se tedy jedná o perspektivní materiál, využitelný například pro oblast vnějších ochranných stínění elektronických zařízení citlivých na elektromagnetické rušení a vyzařování. Keywords: polymer; elektrotechnika; elastomer; izolant; samouzdravování; elektroizolační materiál; termická analýza; tahová zkouška; spektroskopie; dielektrické vlastnosti; skelný přechod; dekompozice; xnbr; epdm Available in digital repository of ZČU.
Měření dielektrických vlastností samouzdravujícího polymeru

Tato diplomová práce se zabývá tematikou samouzdravujících polymerů. V jejím teoretickém úvodu se lze seznámit se shrnutím poznatků o těchto perspektivních materiálech a jejich aplikačních možnostech ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Technologie chytrého parkování
2022 -
Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřená na problematiku chytrého parkování z pohledu historie, tak i z pohledu dnešní doby. Dále práce obsahuje průzkum trhu z pohledu chytrých měst. Dále je zde rozebrán Internet věcí a potřebné technologie, také je zde rozebrán řetězec toku dat a informací. V další části se práce zabývá smart city a jeho aplikacemi. Byl zde zmapován trh se senzory pro chytré parkování, byly zmíněny i konkrétní senzory a technologie detekce. V praktické části byl rozebrán současný stav parkovišť a vytvořen systém pro sběr, uchování a vizualizaci dat. V předposlední části jsou analyzována získaná data. V poslední části jsou pak navržena možná řešení problému, které vznikají na parkovišti. Keywords: parkovaní; iot; senzory; smartcity; nette; plotly Available in digital repository of ZČU.
Technologie chytrého parkování

Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřená na problematiku chytrého parkování z pohledu historie, tak i z pohledu dnešní doby. Dále práce obsahuje průzkum trhu z pohledu ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Vektorové řízení PMSM s využitím čidel s nízkým rozlišením
2022 -
Předkládaná diplomová práce se zabývá implementací vektorového řízení s redukovaným počtem senzorů za použití mikrokontroléru Aurix TC233. Pro měření fázových proudů je využit pouze jeden bočník umístěný ve stejnosměrném meziobvodu střídače. Z toho důvodu je značná část zaměřena na generaci PWM a časování vzorkování proudu. Pro měření polohy je využito Hall senzorů, které poskytují novou informaci o poloze pouze každých 60°. Proto je za účelem zvýšení přesnosti poloha extrapolována a ověřena referenčním analogovým senzorem. Keywords: vektorové řízení; hallův senzor; pmsm; extrapolace polohy Available in digital repository of ZČU.
Vektorové řízení PMSM s využitím čidel s nízkým rozlišením

Předkládaná diplomová práce se zabývá implementací vektorového řízení s redukovaným počtem senzorů za použití mikrokontroléru Aurix TC233. Pro měření fázových proudů je využit pouze jeden bočník ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Popis a analýza činnosti vybraného orgánu státní správy
2022 -
Tato diplomová práce popisuje a analyzuje činnost Odboru azylové a migrační politiky. Problematika azylové a migrační politiky se rok od roku stále více dostává do povědomí společnosti, migrační krize se prohlubuje, počet příchozích cizinců do ČR rapidně narůstá, a proto je pro každého člověka dobré se v této problematice orientovat, vědět, že existuje OAMP, co je jeho činností a s jakými problémy se jeho zaměstnanci potýkají. Cílem této diplomové práce bylo přiblížit základní otázky z problematiky migrace v souvislosti s ČR, vymezit institucionální a legislativní rámec azylové a migrační politiky a především charakterizovat veškerou činnost Oddělení pobytu cizinců a Oddělení pobytového správního řízení jako součástí OAMP. Zároveň má tato práce poukázat na dopady koronavirové krize na činnost OAMP a nastínit možnosti jejich zmírnění nebo úplného odstranění. Tato práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část v první kapitole přibližuje pojetí migrace, vysvětluje základní pojmy, které se v souvislosti s touto problematikou často používají, charakterizuje migrační politiku ČR, popisuje aktuální stav migrace v ČR, vymezuje možnosti legální migrace v ČR a přibližuje pojem národnostní menšiny. Druhá kapitola vymezuje institucionální rámec ve spojitosti s azylovou a migrační politikou. Ze součástí Ministerstva vnitra se detailněji zaměřuje na popis OAMP, Správu uprchlických zařízení a Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, vedle toho pak nastiňuje činnost Policie ČR, Ministerstva zahraničních věcí a dalších dotčených ministerstev. Třetí kapitola se zabývá charakterizováním legislativního rámce řešené problematiky, především zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů včetně jeho novelizace. Čtvrtá kapitola se věnuje popisu činnosti Oddělení pobytu cizinců s rozdělením na činnost přepážkových pracovníků, pracovníků biometrie, administrativních pracovníků, MCE pracovníků a vedení. Poslední teoretická pátá kapitola rozebírá činnost Oddělení pobytového správního řízení, mezi jehož hlavní úkoly patří výslechy, ukončování spisů, zániky zaměstnaneckých karet a rozhodování žádostí. Praktická část a tedy šestá kapitola této práce se zaměřuje na vymezení dopadů koronavirové krize na činnost OAMP. Na základě několika provedených rozhovorů se zaměstnanci OAMP se snaží přiblížit a nastínit pozitivní i negativní dopady pandemie na činnost OAMP a v druhé polovině práce je představeno několik možností zmírnění těch negativních dopadů, kterých je dozajista mnohem více. Keywords: migrace; azylová a migrační politika; cizinci; pobyt v čr; ministerstvo vnitra; odbor azylové a migrační politiky; oddělení pobytu cizinců; oddělení pobytového správního řízení Available in digital repository of ZČU.
Popis a analýza činnosti vybraného orgánu státní správy

Tato diplomová práce popisuje a analyzuje činnost Odboru azylové a migrační politiky. Problematika azylové a migrační politiky se rok od roku stále více dostává do povědomí společnosti, migrační krize ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases