Number of found documents: 20655
Published from to

Proměny mlynářského řemesla na Sedlčansku mezi lety 1848 a 1938
Janotová, Šárka; Jakubec, Ivan; Efmertová, Marcela; Doležal, Daniel
2020 - Czech
The aim of the doctoral thesis is to describe the development trends of the transformation of miller's trade into modern miller's industry on the example of the judicial district Sedlčany in years 1848-1938. Miller's trade has been influenced by many technological changes, which were already described in the past. The legislative changes based on the economic and political climate, which have yet been ignored, are also essential. These changes had a crucial influence not only on the status of mills, but also on the status of millers. The thesis is divided in three time periods, in which the frame of the state formation and also the Sedlčany district itself were taken into account. Cílem disertační práce je na příkladovém regionu soudního okresu Sedlčan v letech 1848-1938 zachytit vývojové trendy proměny mlynářského řemesla v moderní mlynářský průmysl. Mlynářství bylo ovlivněno celou řadou technologických změn, které již byly v minulosti popsány. Zásadní jsou však i dosud opomíjené legislativní změny vycházející z obecného hospodářského a politického klima. Právě ty měly zásadní vliv na postavení mlýnů, ale i mlynářů. Práce je členěna na tři časová období, v nichž je zohledněn rámec stávajícího státního uskupení a následně samotný region Sedlčanska. Keywords: Mlýny|mlynářství|Sedlčansko|české země|industrializace|hospodářské dějiny|sociální dějiny|protoindustrializace|první světová válka|první republika|společenstva|obilní monopol|kontingentace|hospodářský nacionalismus; Mills|miller's trade|Sedlčany district|Czech countries|industrialisation|economical history|social history|proto-industrialization|the First World War|the First Czechoslovak Republic|communities|wheat flour monopoly|economic contingents|economic nationalism Available in a digital repository NRGL
Proměny mlynářského řemesla na Sedlčansku mezi lety 1848 a 1938

The aim of the doctoral thesis is to describe the development trends of the transformation of miller's trade into modern miller's industry on the example of the judicial district Sedlčany in years ...

Janotová, Šárka; Jakubec, Ivan; Efmertová, Marcela; Doležal, Daniel
Univerzita Karlova, 2020

Státní hospodářský plán v poválečném Československu. Produkce a spotřeba piva v letech 1945-1961
Minařík, Martin; Kubů, Eduard; Jančík, Drahomír; Vilímek, Tomáš
2020 - Czech
This dissertation has the ambition to contribute to the understanding of the economic system in Czechoslovakia during the post-war socialist transformation and the subsequent consolidation of the communist regime in the 1950s. The means of knowledge is the state economic plan, which has gradually become one of the key determinants of the Czechoslovak economy after the Second World War. The process of forming a system of state-controlled economy is monitored from the field of view of selected industry - brewing. The importance of the brewing industry consists in the deep-rooted specifics of beer consumption in Czech society. The research focuses on the penetration of post-war national, social and economic transformations through Czechoslovak production and beer consumption. It focuses on the limits of business freedom in brewing industry in the period of the Third Republic, transformation of private enterprise into collective forms of ownership, specifics and detail of the state plan and its formation in the context of crucial domestic political and international events. The results of the dissertation provide information about the mechanism of state economic planning, the development of traditional Czech industry and beer consumption in the period of state socialism, and at the same time provide... Předkládaná disertační práce má ambici přispět k porozumění hospodářskému systému v období poválečné socialistické a následného upevňování komunistického režimu padesátých 20. století Prostředek poznání představuje státní hospodářský plán, který se postupně stal jedním z klíčových determinantů československé ekonomiky po druhé světové válce Proces formování systému státem řízené je sledován ze zorného pole vybraného průmyslové odvětví - pivovarnictví, jehož význam zvyšuje hluboce zakořeněná specifika spotřeby piva v české společnosti ve výzkumu prostupování poválečných nacionálních, sociálních a hospodářských proměn československou produkcí i spotřebou piva. Sledovány jsou zejména limity podnikatelské svobody pivovarnictví v období třetí republiky, transformace soukromého podnikání na kolektivní formy vlastnictví výrobních prostředků specifika a detailnost státního plánu a jeho formování kontextu klíčových domácích politickýc i mezinárodních událostí. Výstupy disertační práce přináší poznatky plánování, o vývoji tradičního českého průmyslového odvětví a spotřeby piva období státního socialismu a současně poskytují vhled na roli plánovacích expertní výstavbě socialismu, v následných reformních pokusech a v samotném procesu udržování mocenské hegemonie komunistické strany. Keywords: hospodářský plán|pivovarnictví|spotřeba piva|státní socialismus|socialistická transformace|plánovací experti|technokracie; State Economic Plan|Brewing Industry|Beer Consumption|State Socialism|Socialist Transformation|Planning Experts|Technocracy Available in a digital repository NRGL
Státní hospodářský plán v poválečném Československu. Produkce a spotřeba piva v letech 1945-1961

This dissertation has the ambition to contribute to the understanding of the economic system in Czechoslovakia during the post-war socialist transformation and the subsequent consolidation of the ...

Minařík, Martin; Kubů, Eduard; Jančík, Drahomír; Vilímek, Tomáš
Univerzita Karlova, 2020

Veksláci v socialistickém Československu
Havlík, Adam; Pullmann, Michal; Michela, Miroslav; Roubal, Petr
2020 - Czech
This dissertation thesis deals with the notion of "vekslactvi" in socialist Czechoslovakia and with a social group called "vekslaci", which orchestrated illicit trade with foreign currencies, the so called tuzex vouchers, and smuggled consumer goods. The analysis lays emphasis on the daily operations of the "veksláci" and also on the commodities which they traded. From this perspective, "vekslaci" could be treated as a driving force within the Czechoslovak black market. In addition to the basic principles of "veksl", the chapter also presents a certain typology of traffickers and mutual hierarchical links within this specific community. The lifestyle of the "vekslák subculture" is also a subject of historical reconstruction as the thesis seeks to place "veksláci" in the context of the Czechoslovak society before 1989. The thesis also deals with the social and economic circumstances that enabled the birth of a peculiar social group of "vekslaci". Among others, it focuses on the role of the Tuzex hard currency shops, which was introduced in order to sell (mostly imported) consumer goods in exchange for foreign currencies or special vouchers. Attitude of the Czechoslovak state regarding the issue of "veksláctví" is also a subject of analysis. The research focuses on legislation, which gradually... Disertační práce se zabývá fenoménem veksláctví v socialistickém Československu a historickými aktéry s ním spojovanými, kteří se zabývali pokoutným obchodem s cizími měnami, tuzexovými poukázkami a pašovaným spotřebním zbožím. Ve středu analýzy stojí každodenní praxe veksláků jako "hybatelů" československého černého trhu, stejně jako spektrum komodit, se kterými obchodovali. Kromě základních principů "vekslu" je pozornost věnována i typologii překupníků na různých úrovních a výzkum sleduje i vzájemné hierarchické vazby a mocenské vztahy uvnitř této komunity. Badatelská pozornost je věnována i životnímu stylu vekslácké subkultury a otázce umístění veksláků do kontextu čs. společnosti před rokem 1989. Práce rozkrývá i společenské a ekonomické předpoklady, které za vzestupem společenské vrstvy veksláků stály. Mapuje také roli podniku zahraničního obchodu Tuzex, jehož podstatou byl prodej spotřebního, většinou zahraničního zboží za cizí měny či za speciální odběrové poukázky. Další rovinu výzkumu představují postoje státu k problematice veksláctví. Zde se práce zaměřuje nejen na dobovou legislativu, ale i na vzájemnou komunikaci jednotlivých resortů, která se promítla do míry postihu některých forem veksláctví. Kromě teoretických diskusí na úrovni nejvyšších státních orgánů práce sleduje i přístup... Keywords: veksláci|veksláctví|černý trh|hospodářská kriminalita|Tuzex|státní socialismus|stínová ekonomika; veksláci|veksláctví|black market|economic crime|Tuzex|state socialism|shadow economy Available in a digital repository NRGL
Veksláci v socialistickém Československu

This dissertation thesis deals with the notion of "vekslactvi" in socialist Czechoslovakia and with a social group called "vekslaci", which orchestrated illicit trade with foreign currencies, the so ...

Havlík, Adam; Pullmann, Michal; Michela, Miroslav; Roubal, Petr
Univerzita Karlova, 2020

Analýza genomu volně žijící améby Mastigamoeba balamuthi a porovnání s patogenní amébou Entamoeba histolytica
Žárský, Vojtěch; Tachezy, Jan; Bruchhaus, Iris; Beneš, Vladimír
2020 - English
Charles University, Faculty of Science Department of parasitology Doctoral study programme: Parasitology Abstract (en) Analysis of the genome of a free-living amoeba Mastigamoeba balamuthi and its comparison with pathogenic Entamoeba histolytica Mgr. Vojtěch Žárský Supervisor: prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. Praha, 2020 Abstract Examination and comparison of organisms have been tremendously important for the study of life's history on earth. The progress of our understanding of the genetic basis of heredity and the recent boom of sequencing technologies allows us to continue in this exciting field of research from the perspective of genes and genomes. In this work, I focus on the study of an anaerobic amoeba Mastigamoeba balamuthi, which is related to an important human pathogen Entamoeba histolytica. Comparative analysis allows us to draw some conclusions about the nature of the common ancestor of Mastigamoeba and E. histolytica, how it adapted to the anaerobic lifestyle, and about the way the Entamoeba lineage evolved to become a successful parasite. Surprisingly we also noticed that besides hydrogenosomes (hydrogen-producing organelles related to mitochondria), M. balamuthi also harbors peroxisomes - organelles thought to be absent in anaerobic organisms. This finding motivated us to inquire more about... Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Katedra parazitologie Doktorský studijní program: Parazitologie Abstrakt (cz) Analýza genomu volně žijící améby Mastigamoeba balamuthi a porovnání s patogenní amébou Entamoeba histolytica Mgr. Vojtěch Žárský Školitel: prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. Praha, 2020 Abstrakt Výzkum a srovnávání organismů byly nesmírně významné pro studium historie života na Zemi. Pokrok v porozumění genetickému základu dědičnosti a nebývalý rozvoj sekvenačních technologií nám umožňuje pokračovat na tomto vzrušujícím poli výzkumu z perspektivy genů a genomů. V této práci se zaměřuji na studium anaerobní améby Mastigamoeba balamuthi, která je příbuzná významnému lidskému parazitu Entamoeba histolytica. Srovnávací analýza nám umožnila učinit některé závěry o vlastnostech společného předka M. balamuthi a E. histolytica, jak se přizpůsobil životu bez kyslíku, a jak se linie Entamoeba vyvinula v úspěšného parazita. Zjistili jsme přitom překvapivě, že vedle hydrogenosomů (odvozené mitochondrie produkující vodík) má M. balamuthi také peroxisomy - organely o kterých se soudilo, že je anaerobní organismy ztratily. Tento objev nás podnítil ke studiu distribuce peroxisomů u dalších eukaryotických linií. Zjistili jsme, že i u některých druhů Entamoeba nalézáme redukovaný soubor proteinů typických pro... Keywords: Genom,améba; Mastigamoeba balamuthi; patogen; Entamoeba histolytica; Genomics; protist; Mastigamoeba balamuthi,pathogen; Entamoeba histolytica Available in a digital repository NRGL
Analýza genomu volně žijící améby Mastigamoeba balamuthi a porovnání s patogenní amébou Entamoeba histolytica

Charles University, Faculty of Science Department of parasitology Doctoral study programme: Parasitology Abstract (en) Analysis of the genome of a free-living amoeba Mastigamoeba balamuthi and its ...

Žárský, Vojtěch; Tachezy, Jan; Bruchhaus, Iris; Beneš, Vladimír
Univerzita Karlova, 2020

Anaerobní nálevníci jako modelová skupina pro studiu biodiverzity a symbióz v anoxických prostředích
Rotterová, Johana; Čepička, Ivan; Gentekaki, Eleni; Silberman, Jeffrey David
2020 - English
Ciliates are also of the most extensively studied and diverse groups of unicellular eukaryotes, and yet, their anaerobic representatives have been largely neglected; in part due to culturing difficulties. Although all main ciliate lineages contain anaerobes, their diversity and evolution of anaerobiosis are especially poorly understood and just starting to gain attention. In fact, Ciliophora is an excellent model group to study adaptations to life in anoxia, since it, apart from the aerobic majority, includes free-living and endobiotic obligately anaerobic lineages, facultative anaerobes, microaerophiles, and microaerotolerant species. The diversity of Metopida, the free-living order of obligately anaerobic class Armophorea, has been partially revised and significantly broadened during the past years, including numerous redescriptions using modern methods, as well as the description of novel families Tropidoatractidae and Apometopidae, several genera, and multiple species. Oxygen plays a crucial role in ATP production via oxidative phosphorylation that takes place in the mitochondrion in most known eukaryotes. Nevertheless, anaerobic ciliates, among many other eukaryotes that have adapted to low oxygen concentrations or even its absence, have modified their mitochondria and energetic metabolism to... 6 ABSTRAKT Nálevníci patří k nejrozsáhlejším a nejrozmanitějším skupinám jednobuněčných eukaryot, avšak jejich anaerobní zástupci byli do značné míry zanedbáváni; částečně kvůli kultivačním obtížím. Přestože všechny hlavní linie nálevníků obsahují anaeroby, jejich diverzita a evoluce anaerobiózy jsou zvláště málo studovány a teprve začínají získávat pozornost. Ve skutečnosti je kmen Ciliophora vynikající modelovou skupinou pro studium adaptací na život v anoxii, protože kromě aerobní většiny zahrnuje volně žijící a endobiotické obligátně anaerobní linie, fakultativní anaeroby, mikroaerofily i mikroaerotolerantní druhy. Diverzita řádu Metopida, volně žijících nálevníků ze striktně anaerobní třídy Armophorea, byla v posledních letech částečně revidována a výrazně rozšířena, včetně četných redeskripcí pomocí moderních metod, jakož i popisu nových čeledí Tropidoatractidae a Apometopidae, několika rodů a druhů. Kyslík hraje klíčovou roli při produkci ATP oxidační fosforylací, která se vyskytuje v mitochondrii ve většině známých eukaryot. Nicméně anaerobní nálevníci, mezi mnoha dalšími eukaryoty, kteří se přizpůsobili nízkým koncentracím kyslíku nebo dokonce jeho nepřítomnosti, modifikovali své mitochondrie a energetický metabolismus tak, aby byli schopní produkovat energii i při anoxii. Objev dvou nových tříd... Keywords: anaerobióza; anaerobní nálevníci; fylogenomika; MRO; metabolismus; symbiózy; anaerobiosis; anaerobic ciliates; phylogenomics; MROs; metabolism; symbioses Available in a digital repository NRGL
Anaerobní nálevníci jako modelová skupina pro studiu biodiverzity a symbióz v anoxických prostředích

Ciliates are also of the most extensively studied and diverse groups of unicellular eukaryotes, and yet, their anaerobic representatives have been largely neglected; in part due to culturing ...

Rotterová, Johana; Čepička, Ivan; Gentekaki, Eleni; Silberman, Jeffrey David
Univerzita Karlova, 2020

Studium azaftalocyaninů jako zhášečů fluorescence v oligodeoxynukleotidových sondách
Demuth, Jiří; Nováková, Veronika; Hocek, Michal; Vávrová, Kateřina
2020 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department: Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Author: Mgr. Jiří Demuth Supervisor: doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Consultant: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. Doctoral Thesis: Study of azaphthalocyanines suitable for quenching of fluorescence in oligodeoxynucleotide probes Phthalocyanines (Pcs) and azaphthalocyanines (AzaPcs) are planar macrocyclic compounds. These synthetic compounds are derived from naturally occurring dyes - porphyrins. Pcs and AzaPcs have very interesting photophysical properties due to their extensive 18 -electron conjugated system. They are used in electrotechnics, material industry or in medicinal applications. Octaalkylamino substituted tetrapyrazinoporphyrazines (TPyzPzs), which belong to AzaPc family, can quench fluorescence of other molecules due to the ultrafast intramolecular charge transfer. This thesis studies this quenching ability of TPyzPzs with the aim to develop efficient fluorescence probes. Such probes could find application in a variety of experiments across scientific disciplines i.e. - biochemistry, forensic or genetic analysis. Synthetic part of dissertation thesis is a continuation of previous investigation of TPyzPzs in our research group. It describes... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Mgr. Jiří Demuth Školitel: doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Konzultant: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. Disertační práce: Studium azaftalocyaninů jako zhášečů v oligo-deoxynukleotidových sondách Ftalocyaniny (Pcs) a azaftalocyaniny (AzaPcs) jsou planární makrocyklické sloučeniny, které mají čistě syntetický původ, byť jsou odvozeny od přírodních barviv - porfyrinů. Díky rozsáhlému 18 -elektronovému konjugovanému systému mají Pcs a AzaPcs velice zajímavé fotofyzikální vlastnosti, a proto nacházejí uplatnění v elektrotechnice, jako materiál v průmyslu či v medicinálních disciplínách. Oktaaminoalkyl substituované tetrapyrazinoporfyraziny (TPyzPzs), které patří do rodiny AzaPcs, mají díky extrémně rychlému intramolekulárnímu přenosu náboje prakticky nulovou vlastní fluorescenci. Využitím této schopnosti v oblasti vývoje fluorescenčních sond, kde se dají tyto TPyzPzs použít jako účinné zhášeče pro různé fluorofory, se zabývá tato disertační práce. Takovéto sondy mohou najít uplatnění v různorodých experimentech napříč vědními obory např. biochemie, forenzní či genetická analýza. Syntetická část disertační práce navazuje na předchozí studium TPyzPzs v naší výzkumné... Available in a digital repository NRGL
Studium azaftalocyaninů jako zhášečů fluorescence v oligodeoxynukleotidových sondách

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department: Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Author: Mgr. Jiří Demuth Supervisor: doc. PharmDr. Veronika ...

Demuth, Jiří; Nováková, Veronika; Hocek, Michal; Vávrová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2020

Vznik a vývoj prvních zařízení s léčebnými programy pro pacienty závislé na alkoholu v Českých zemích, na Moravě a Slezsku: analýza historického a institucionální rámce a kontextu vzniku, vývoje a zániku těchto programů do roku 1945
Šejvl, Jaroslav; Miovský, Michal; Nožina, Miroslav; Morovicsová, Eva
2020 - Czech
Background: The tradition of specialised institutional alcohol treatment in what is now the Czech Republic dates back over a hundred years. The first modern institution aimed at treating alcohol dependency began to operate on 7 September 1948. While formally constituting an organisational unit of the Psychiatric Clinic, the "U Apolináře" facility, headed by Dr. Jaroslav Skála, was an independent workplace which gave rise to a distinct treatment approach. Becoming known as the "Apolinar" treatment model, this approach was adopted by all the residential alcohol treatment facilities which came into existence or operated in Czechoslovakia from 1948 to 1989. Before the establishment of this department, three similar treatment facilities existed on the historical territory of Czechoslovakia - Velké Kunčice (1911 to 1915), Tuchlov (1923 to 1938), and Istebné nad Oravou (1937 to 1939/1949). Aim: The aim of the dissertation thesis was to describe the analysis of the conditions which had an influence on the origin, development, operation, and dissolution of the three oldest specialised alcohol treatment institutions on the historical territory of what is now the Czech Republic and Slovakia from 1900 to 1945. Methods: The research involved qualitative content analysis of historical materials, mainly written... Východiska: Specializovaná institucionální ústavní léčba závislosti na alkoholu má na našem území více než stoletou tradici. První moderní ústavní zařízení pro léčbu závislosti na alkoholu zahájilo svoji činnost dne 7. září 1948. Jednalo se o samostatné oddělení U Apolináře, organizačně začleněné pod Psychiatrickou kliniku. Vedoucím lékařem byl MUDr. Jaroslav Skála. Zde se vyvinul tzv. Apolinářský model léčby, který převzala všechna ústavní zařízení v rámci léčby závislosti na alkoholu, která v Československu vznikla nebo vyvíjela činnost v letech 1948 až 1989. Před vznikem tohoto oddělení byla na našem historickém území tři obdobná léčebná zařízení - Velké Kunčice (1911 až 1915), Tuchlov (1923 až 1938) a Istebné nad Oravou (1937 až 1939/1949). Cíl: Cílem disertační práce bylo popsat analýzu podmínek ovlivňujících vznik, rozvoj, provoz a zánik tří nejstarších specializovaných institucionalizovaných zařízení orientovaných na léčbu závislosti na alkoholu na našem historickém území v letech 1900 až 1945. Metody: V rámci provedeného výzkumu byla použita obsahová kvalitativní analýza historických materiálů, zejm. písemných a obrazových zdrojů, vztahujících se v rámci časového intervalu a tématu k dané léčebné instituci. Předmětem analýzy bylo více než 2000 stran textů, jejichž data byla zpracována na... Keywords: alkohol; alkoholismus; Velké Kunčice; Tuchlov; Istebné nad Oravou; protialkoholní léčebna; protialkoholní hnutí; abstinentní spolky; alcohol; alcoholism; Velké Kunčice; Tuchlov; Istebné nad Oravou; alcohol treatment facility; anti-alcohol movement; temperance associations Available in a digital repository NRGL
Vznik a vývoj prvních zařízení s léčebnými programy pro pacienty závislé na alkoholu v Českých zemích, na Moravě a Slezsku: analýza historického a institucionální rámce a kontextu vzniku, vývoje a zániku těchto programů do roku 1945

Background: The tradition of specialised institutional alcohol treatment in what is now the Czech Republic dates back over a hundred years. The first modern institution aimed at treating alcohol ...

Šejvl, Jaroslav; Miovský, Michal; Nožina, Miroslav; Morovicsová, Eva
Univerzita Karlova, 2020

Zhodnocení efektivity eHealth intervencí včetně "lapse management" programu na populaci českých kuřáků tabáku.
Kulhánek, Adam; Gabrhelík, Roman; Ochaba, Robert; Riegel, Karel Dobroslav
2020 - Czech
Background: Tobacco use is one of the key problems that public health has to face. Tobacco smoking is among the main causes of morbidity and preventable mortality that can be effectively avoided. The eHealth approach uses information and communication technologies to improve the quality of health and healthcare. EHealth interventions delivered through technologies and the Internet are an effective therapeutic tool which contributes to behaviour change, including smoking cessation. This paper presents the results of continuous research on fully automated online eHealth intervention for smoking cessation. Aims: The main objective of this study was to identify the effect of the form of reminders (SMS vs. email) in eHealth smoking cessation intervention using the Endre eHealth program in the population of Czech tobacco smokers. Materials and methods: This research consists of two studies. First, a pilot study on user- acceptance of eHealth intervention was performed in a sample involving 30 respondents. This was followed by a randomized two-arm controlled study comparing the effect of a predictor in the form of eHealth intervention reminders for smoking cessation. Adult tobacco smokers were recruited based on advertising through a variety of online channels. 158 respondents were randomised for the... Východiska: Užívání tabáku představuje jeden z klíčových veřejnozdravotních problémů. Kouření patří mezi hlavní příčiny morbidity a odvratitelné mortality, kterým lze účinně předcházet. Přístup eHealth využívá informační a komunikační technologie ke zlepšování kvality zdraví a zdravotnictví. Ehealth intervence poskytované skrze technologie a internet jsou účinným terapeutickým nástrojem přispívajícím ke změně chování včetně odvykání kouření. Tato práce představuje výsledky kontinuálního výzkumu plně automatizované online eHealth intervence pro odvykání kouření. Cíle: Hlavním cílem této práce bylo zjistit vliv formy připomínky eHealth intervence (SMS versus email) na odvykání kouření s pomocí eHealth programu Endre na populaci českých kuřáků tabáku. Metody: Tento výzkum sestává ze dvou navazujících studií. Nejprve byla na vzorku 30 respondentů zrealizována pilotní studie uživatelské přívětivosti eHealth intervence. Následně jsme provedli dvouramennou randomizovanou kontrolovanou studii srovnávající vliv prediktoru v podobě formy zasílané připomínky eHealth intervence na odvykání kouření. Prostřednictvím inzerce na vybraných online kanálech byli rekrutování dospělí kuřáci tabáku. 158 respondentů bylo randomizováno do experimentální skupiny (připomínka ve formě SMS) a 190 respondentů do kontrolní... Keywords: tabák; kouření; eHealth; mHealth; mobilní telefon; nikotin; tobacco; smoking; eHealth; mHealth; mobile phone; nicotine Available in a digital repository NRGL
Zhodnocení efektivity eHealth intervencí včetně "lapse management" programu na populaci českých kuřáků tabáku.

Background: Tobacco use is one of the key problems that public health has to face. Tobacco smoking is among the main causes of morbidity and preventable mortality that can be effectively avoided. The ...

Kulhánek, Adam; Gabrhelík, Roman; Ochaba, Robert; Riegel, Karel Dobroslav
Univerzita Karlova, 2020

Molekulární adaptace neurotropních a viscerálních schistosom během infekce ptačího hostitele
Leontovyč, Roman; Kašný, Martin; Grevelding, Christoph G.; Franta, Zdeněk
2020 - English
Genus Schistosoma is one the most studied group of helminths due to the importance of several representatives in terms of veterinary and human health. The advent of the modern sequencing technologies, as well as the increasing computational capacities, enabled large-scale screening of nucleic acids and thus deep exploration of complex transcriptome and genome information. To date the main attention of leading molecular parasitological "Schistosoma" research teams was focused on serious human pathogens Schistosoma mansoni, Schistosoma japonicum and Schistosoma haematobium. In the term of molecular/biochemical research, the other schistosomatids were mostly neglected and general knowledge was limited to characterization of particular genes/proteins without further link to biological functional complex. Presented thesis summarises the first large-scale insights into the molecular basis of biological principles of two bird schistosomes Trichobilharzia regenti and Trichobilharzia szidati during their invasion of the definitive avian host. While T. szidati uses the "classical" visceral way of migration - bloodstream and lungs (same as human schistosomes), T. regenti, migrates trough the peripheral nerves and spinal cord. Neurotropic migration is unique among schistosomes and it is also extremely rare... Rod schistosoma je jednou z nejvíce studovaných skupin helmintů vzhledem k významu některých zástupců z hlediska humánní a veterinární medicíny. Rozvoj moderních sekvenačních technologií a se stále se zdokonalující výpočetní technika umožnily globální pohled na molekulární biologii schistosom za použití genomiky a transkriptomiky. Dosud byla pozornost předních vědeckých týmů zabývajících se schistosomózou zaměřena na významné lidské patogeny Schistosoma mansoni, Schistosoma japonicum a Schistosoma haematobium. Ostatní zástupci čeledi Schistosomatidae byli z hlediska molekulární biologie/biochemie většinou opomíjeni a výzkum byl zaměřen především na jednotlivé geny/molekuly, bez celkového přehledu. Předkládaná práce prezentuje komplexní transkriptomickou analýzu ptačích schistosom - neurotropní Trichobilharzia regenti a viscerální Trichobilharzia szidati během nákazy kachny jakožto definitivního hostitele. Zatímco T. szidati využívá běžnou viscerální migraci (stejně jako lidské schistosomy), T. regenti využívá k migraci periferní nervy a centrální nervovou soustavu. Způsob neurotropní migrace je mezi schistosomami unikátní a také velmi vzácný v rámci všech helmintů. Práce se zaměřuje na molekulární mechanismy spojené s viscerální a neurotropní životní strategií obou druhů pomocí transkriptomické... Available in a digital repository NRGL
Molekulární adaptace neurotropních a viscerálních schistosom během infekce ptačího hostitele

Genus Schistosoma is one the most studied group of helminths due to the importance of several representatives in terms of veterinary and human health. The advent of the modern sequencing technologies, ...

Leontovyč, Roman; Kašný, Martin; Grevelding, Christoph G.; Franta, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2020

Interakce membránových transportérů s léčivy v placentě a duktálním adenokarcinomu pankreatu
Jirásková, Lucie; Červený, Lukáš; Mičuda, Stanislav; Pejchal, Jaroslav
2020 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Mgr. Lucie Jirásková Supervisor: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Title of doctoral thesis: Interactions of membrane transporters with drugs in the placenta and pancreatic ductal adenocarcinoma Membrane transporters are found throughout the body, where they are responsible for many vital functions. Important representatives of membrane transporters are P-glycoprotein (ABCB1), Breast cancer resistance protein (ABCG2) and multidrug resistance-associated protein 2 (ABCC2) belonging to the ATP-biding Cassette (ABC) family. Nucleoside transporters belonging to Solute Carriers family (SLC) transporters represent another important group. It has been well evidenced that these transporters also affect drug disposition and contribute to tumor resistance to anticancer therapy. Over working on this dissertation thesis, we investigated the mentioned transporters (with special focus on nucleoside transporters) in complex fashion. We described the expression profile of nucleoside transporters in the placenta at different stages of gestation. We also examined whether the expression of nucleoside transporters changes depending on the degree of differentiation or can be affected epigenetically, and we... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidátka: Mgr. Lucie Jirásková Školitel: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Název disertační práce: Interakce membránových transportérů s léčivy v placentě a duktálním adenokarcinomu pankreatu Membránové transportéry jsou přítomny napříč celým organismem a zastávají řadu vitálně důležitých funkcí. Významnými zástupci membránových transportérů jsou p-glykoprotein (ABCB1), breast cancer resistance protein (ABCG2) a multidrug resistance-associated protein 2 (ABCC2) patřící do rodiny ATP-biding cassette (ABC) transportérů. Dalšími důležitými zástupci jsou nukleosidové transportéry, které patří do rodiny Solute Carriers (SLC) transportérů. V poslední době je sledována jejich důležitost ve farmakokinetice léčiv a vzniku rezistence k protinádorové terapii. V rámci této disertační práce jsme se uvedeným transportérům (zejména nukleosidovým) věnovali komplexně. Podařilo se nám popsat expresní profil nukleosidových transportérů v placentě v různých fázích gestace. Dále jsme sledovali, zda se exprese nukleosidových transportérů mění v závislosti na míře diferenciace trofoblastu či může být ovlivněna epigeneticky a popsali důležitost cAMP/proteinkináza A signalizační dráhy v jejich regulaci. Z pohledu... Available in a digital repository NRGL
Interakce membránových transportérů s léčivy v placentě a duktálním adenokarcinomu pankreatu

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Mgr. Lucie Jirásková Supervisor: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Title of doctoral ...

Jirásková, Lucie; Červený, Lukáš; Mičuda, Stanislav; Pejchal, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases