Number of found documents: 27567
Published from to

Kantátové a oratorní dílo Jana Hanuše: hudebně-historický kontext a pedagogické využití
Novotný, Vít; Pecháček, Stanislav; Aschenbrenner, Vít; Valášek, Marek
2023 - Czech
The thesis consciously builds on previous literature devoted to the life and work of Jan Hanuš, a significant 20th-century Czech composer. It focuses on his cantata and oratorio works, which form a distinctive part of the author's legacy. The thesis aims not only to study the defined area of interest from due theoretical perspectives, but also to intervene in relevant related practical fields: the field of artistic interpretation and the field of music pedagogy. The first, theoretically focused goal is to map the entire defined area of Hanuš's output in the context of musical and social development during the 20th century, in the context of related music by other Czech composers, and in the context of Hanuš's personal compositional development. The second goal is to bring one of the selected works, Poselství: svědectví o smrti Jana Palacha (The Legacy: A Testimony on the Death of Jan Palach) from 1969, to a world premiere in the symbolic and social context that the work deserves. The third goal is to create didactic material that uses the specifics of the studied area of Hanuš's work to bring the musical language of contemporary artificial music closer to today's students of general music education. All these three sub-goals combine into a more general objective that reaches beyond the scope of... Tato práce vědomě navazuje na předchozí literaturu věnovanou životu a dílu Jana Hanuše, významného českého skladatele 20. století. Zaměřuje se na jeho tvorbu kantátovou a oratorní, která tvoří svébytnou a významnou část autorova odkazu. Práce si klade za cíl vytyčenou oblast zájmu nejen náležitě teoreticky prostudovat, nýbrž zasáhnout i do relevantních příbuzných praktických oborů: oboru umělecké interpretace a oboru hudební pedagogiky. Prvním, teoreticky zaměřeným cílem je zmapovat celou definovanou oblast Hanušovy tvorby v kontextu hudebního i společenského vývoje v průběhu 20. století, v kontextu genologicky příbuzné hudby jiných českých autorů a v kontextu Hanušova osobního skladatelského vývoje. Druhým cílem je dovést jedno ze studovaných děl, Poselství: svědectví o smrti Jana Palacha z roku 1969, k historicky prvnímu kompletnímu provedení v symbolickém i společenském kontextu, který dílu náleží. Třetím cílem je pak vytvořit a výzkumně prověřit didaktický materiál, který využívá specifik studované oblasti Hanušovy tvorby k přiblížení hudebního jazyka soudobé artificiální hudby dnešním žákům všeobecné hudební výchovy. Všechny tyto tři dílčí cíle se spojují v cíl obecnější, který dosah této práce přesahuje: zviditelnit a zpřítomnit nesmírně inspirativní odkaz výjimečného umělce a člověka Jana... Keywords: Jan Hanuš; kantáta; oratorium; vokálně-instrumentální hudba; Jan Palach; hudební pedagogika; hudební výchova; Jan Hanuš; cantata; oratorio; vocal-instrumental music; Jan Palach; music pedagogy; general music education Available in a digital repository NRGL
Kantátové a oratorní dílo Jana Hanuše: hudebně-historický kontext a pedagogické využití

The thesis consciously builds on previous literature devoted to the life and work of Jan Hanuš, a significant 20th-century Czech composer. It focuses on his cantata and oratorio works, which form a ...

Novotný, Vít; Pecháček, Stanislav; Aschenbrenner, Vít; Valášek, Marek
Univerzita Karlova, 2023

Porozumění a význam jakožto odhalující pojmy. Fenomenologický přístup k pragmatismu
Koloskov, Daniil; Švec, Ondřej; Leclercq, Bruno; Nitsche, Martin
2023 - English
1 Abstract. The basic goal of the dissertation is to formulate a pragmatic phenomenology, which would rely on the notion of praxis while dealing with the traditional for existential phenomenology goal of arriving at "an understanding of man and the world from any starting point other than that of their 'facticity.' (Merleau-Ponty 2002). The dissertation interprets disclosure of the world as a form of praxis based on Heideggerian vocabulary; gaining access to the world is an act that reveals what possibilities of being can the world offer to Dasein, which is understood as nothing but an ecstatic attempt to anchor in the world. The praxis of disclosure is guided by the need to maximize Dasein's ability-to-be and a constant attempt to increase the 'disclosing potential' of particular practices. This starting point ascribes a crucial methodological role to the mutuality between Dasein and the world: Dasein does not explain what possibilities of being the world can offer to it and the world cannot explain what possibilities of being Dasein would be able to reveal. We will demonstrate how a systematic emphasis on mutuality leads us towards dispensing with 'grounds' of traditional philosophy, i.e., fundamental explainers that are not explained by anything further; we will also show how this emphasis makes it... 1 Abstrakt Základním cílem disertační práce je formulovat pragmatickou fenomenologii, která by se opírala o pojem praxe při řešení tradičního cíle existenciální fenomenologie, který se spočívá ve snaze dospět k "porozumění člověka a světa z žádného jiného výchozího bodu, než jejich 'fakticita.'" (Merleau-Ponty 2002). Disertační práce interpretuje odhalování světa jako formu praxe na základě Heideggerovského slovníku; získání přístupu ke světu je aktem, který nám zjevuje jaké možnosti bytí může svět nabídnout pobytu, který je interpretován jako nic jiného než extatický pokus se zakořenit ve světě. Praxe odhalování je motivovaná potřebou maximalizovat schopnost-být pobytu a se neustále snáží zvyšovat "odhalovácí potenciál" konkrétních praktik. Tento přístup zdůrazňuje, ze vzájemnost vztahů mezi pobytem a světem hraje zásadní metodologickou roli: pobyt nevysvětluje, jaké možnosti bytí mu svět může nabídnout, a svět nevysvětluje, jaké možnosti bytí pobyt je schopny odhalit. V průběhu práce ukážeme, jak systematický důraz na vzájemnost vztahu mezi pobytem a světem nahrazuje nutnost odkazovat na "základy" tradiční filosofie, tj. fundamentálních vysvětlující prvky, které nejsou už dal vysvětlitelné; ukážeme také, jak tento důraz umožňuje líp uchopit agilní a fluidní povahu lidské fakticity. Keywords: Fenomenologie|pragmatismus|primát praxe|smysl|radikální reflexe|Heidegger|Merleau-Ponty|odhalení|ústřední srozumitelnost|formy života; Phenomenology|pragmatism|primacy of practice|meaning|radical reflection|Heidegger|Merleau-Ponty|disclosure|average intelligibility|forms of life Available in a digital repository NRGL
Porozumění a význam jakožto odhalující pojmy. Fenomenologický přístup k pragmatismu

1 Abstract. The basic goal of the dissertation is to formulate a pragmatic phenomenology, which would rely on the notion of praxis while dealing with the traditional for existential phenomenology goal ...

Koloskov, Daniil; Švec, Ondřej; Leclercq, Bruno; Nitsche, Martin
Univerzita Karlova, 2023

Self-efficacy u začínajících vyučujících
Vozková, Anna; Smetáčková, Irena; Štech, Stanislav; Denglerová, Denisa
2023 - Czech
This thesis focuses on novice teachers, their attitudes towards educational inclusion, and the impact of teacher self-efficacy. The theoretical part is divided into five main sections devoted to various aspects of a teacher's work, addressing the development and enhancement of their professional identity and teacher self-efficacy at the outset of their career. The last two chapters describe the concept of inclusion within the context of the Czech educational system and summarize the current research on teachers' attitudes towards inclusion. The empirical part presents a mixed-methods research study examining Czech novice teachers' attitudes towards and experiences with inclusion. The study also investigates factors potentially influencing the implementation of inclusion, including teacher self-efficacy, social environment, and perceived support. The research was conducted in three waves; however, due to attrition, only data collected during the first two waves were analyzed. In each stage, participants completed three types of questionnaires and participated in semi-structured interviews. The data were processed using statistical methods and thematic analysis as appropriate. This resulted in the development of a new model, proposing that teacher professional identity mediates the relationship... Disertační práce se věnuje začínajícím vyučujícím, jejich postoji k inkluzi ve vzdělávání a vlivu učitelské self-efficacy. Teoretická část je rozdělena na pět hlavních částí, které se věnují učitelské práci a profesní identitě, především ve smyslu jejího vývoje na začátku profesní dráhy a učitelské self-efficacy a možnostem jejího rozvoje. Poslední dvě kapitoly se zaměřují na koncept inkluze, který je ukotven v rámci českého vzdělávacího systému a jsou shrnuty aktuální výzkumné poznatky o postoji vyučujících k inkluzi. V praktické části je představen výzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak vnímají vyučující inkluzi na začátku své profesní dráhy, jak se na ní cítí připraveni a jaké s ní zatím mají zkušenosti. Dále se výzkum zaměřil na možné oblasti, které mohou s postojem k inkluzi souviset nebo ho ovlivňovat, jako je učitelská self-efficacy, sociální prostředí a vnímaná podpora. Design výzkumu byl smíšený a probíhal ve třech fázích, kvůli vysokému snížení počtu respondentů byla však použita pouze data z prvních dvou fází. V práci byly využity tři typy dotazníků a polostrukturovaný rozhovor. Data byla zpracována statisticky a pomocí tematické analýzy. Ve výsledcích výzkumu jsou uvedena důležitá témata a následně navržen nový model vztahu mezi učitelskou self-efficacy a postojem k inkluzi, který je... Keywords: začínající vyučující; učitelská self-efficacy; učitelská profesní identita; inkluze ve vzdělávání; postoj k inkluzi; novice teachers; teacher self-efficacy; teacher professional identity; educational inclusion; attitudes towards inclusion Available in a digital repository NRGL
Self-efficacy u začínajících vyučujících

This thesis focuses on novice teachers, their attitudes towards educational inclusion, and the impact of teacher self-efficacy. The theoretical part is divided into five main sections devoted to ...

Vozková, Anna; Smetáčková, Irena; Štech, Stanislav; Denglerová, Denisa
Univerzita Karlova, 2023

Fyziologické, strukturální a biochemické znaky listoví vybraných druhů Poaceae s významem v ochraně proti stresu a aklimaci k různým světelným podmínkám
Hunt, Lena Macrie; Albrechtová, Jana; Lux, Alexander; Šantrůček, Jiří
2023 - Czech
This thesis examines physiological, structural, and biochemical leaf traits in grasses (Poaceae family) and how they contribute to oxidative stress protection. Light is a major factor contributing both to oxidative stress in plants and the induction of protective mechanisms at the leaf level. The agriculturally important species barley (Hordeum vulgare) was used to investigate responses to varying irradiance and atmospheric CO2 levels. Barley was further used as a model organism to study the influence of different spectral qualities on oxidative protective mechanisms, particularly phenolic compound induction. This thesis also examines the protective leaf functional traits of wild grass species (Nardus stricta, Calamagrostis villosa, Molinia caerulea, and Deschampsia cespitosa) in a high-irradiance arctic-alpine tundra grassland. Phenolic compounds are important protective secondary metabolites in plants that protect against oxidative stress from high irradiance. This thesis evaluates phenolic compounds and their contributions to plant stress tolerance and introduces a novel method of quantifying the histochemical detection of phenolics in leaf cross-sections. Key results indicate that light quantity and quality play major influential roles in the accumulation of phenolic compounds. High irradiance... Tato práce zkoumá fyziologické, strukturální a biochemické vlastnosti listů trav (čeleď Poaceae) a jejich příspěvek k ochraně proti oxidativnímu stresu. Světlo je hlavním faktorem přispívajícím jak k oxidativnímu stresu u rostlin, tak k indukci ochranných mechanismů na úrovni listu. Významným druhem pro zemědělskou produkci je ječmen (Hordeum vulgare), který byl použit k zjištění reakcí na různé úrovně osvětlení a atmosférické hladiny CO2. Ječmen byl dále použit jako modelový organismus ke studiu vlivu různých spektrálních charakteristik na ochranné mechanismy proti oxidativnímu stresu, zejména indukci fenolických sloučenin. Tato práce také zkoumá ochranné funkční vlastnosti listů divokých travních druhů (Nardus stricta, Calamagrostis villosa, Molinia caerulea a Deschampsia cespitosa) v travnatém arkticko- alpínském tundrovém ekosystému s vysokým osvětlením. Fenolické sloučeniny jsou důležité ochranné sekundární metabolity rostlin, které chrání proti oxidativnímu stresu způsobenému vysokým osvětlením. Tato práce hodnotí fenolické sloučeniny a jejich příspěvek k toleranci rostlin vůči stresu a představuje novou metodu kvantifikace histologické detekce fenoliků v průřezech listu. Klíčové výsledky naznačují, že množství a kvalita světla mají významný vliv na hromadění fenolických sloučenin. Podmínky s... Keywords: anatomie listu; antokyany; fenolické látky; histochemické detekce; UV záření; kvantitativní strukturální parametry; analýza obrazu; intenzita ozářenosti; trávy tundry; ječmen; leaf anatomy; anthocyanins; phenolic compounds; histochemical detections; UV radiation; quantitative structural parameters; image analysis; irradiation intensity; tundra grasses; barley Available in a digital repository NRGL
Fyziologické, strukturální a biochemické znaky listoví vybraných druhů Poaceae s významem v ochraně proti stresu a aklimaci k různým světelným podmínkám

This thesis examines physiological, structural, and biochemical leaf traits in grasses (Poaceae family) and how they contribute to oxidative stress protection. Light is a major factor contributing ...

Hunt, Lena Macrie; Albrechtová, Jana; Lux, Alexander; Šantrůček, Jiří
Univerzita Karlova, 2023

Eseje o informacích a diskriminaci
Korlyakova, Darya; Bauer, Michal; Lergetporer, Philipp; Haaland, Ingar
2023 - English
Darya Korlyakova In the first chapter, we study experimentally whether public beliefs about ethnic discrimination, an emotionally loaded issue, are shifted more by information from experts or from ordinary people. We also examine whether people are inclined to choose the most influential sources. For this purpose, we combine, in a novel design, the random provision of information from different sources with endogenous information acquisition from the same sources. We find that individuals update their beliefs most in response to information from experts, namely researchers studying ethnic minorities and human resource managers. Exogenous adjustments in beliefs do not induce changes in attitudes to ethnic minorities. Consistent with the strength of belief updating, more individuals choose information from experts over information from ordinary people. This result suggests that, in the aggregate, people behave rationally as they favor a source that is perceived to be relatively accurate. The findings have implications for information-dissemination policies. In the second chapter, we shift the focus from the general public to racial minorities and study the effects of information provision on minorities' beliefs and behavior. There is a long-standing concern that expected discrimination discourages... Darya Korlyakova V první kapitole pomocí experimentu zkoumáme velmi citlivou problematiku etnické diskriminace. Zkoumáme, zda se veřejné mínění ohledně diskriminace změní více, když subjektům poskytneme informace od expertů nebo od obyčejných lidí. Dále se zabýváme tím, zda si lidé vybírají (spíše) nejvlivnější zdroje. Námi vytyčené otázky zodpovídáme pomocí experimentálního designu, v němž nově kombinujeme dvě možnosti výběru informačních zdrojů, a to zcela náhodný výběr informačního zdroje a endogenní volbu informačního zdroje. Docházíme ke zjištění, že lidé nejvíce pozměňují svá apriorní mínění v reakci na informace od expertů, konkrétně od vědeckých pracovníků zabývajících se tématikou etnických minorit a HR manažerů. V souladu s tímto zjištěním se také ukazuje, že si lidé často jako zdroj svých informací vybírají spíše odborníky. Exogenní manipulace apriorního mínění nijak nepozměňuje postoje k etnickým menšinám. Obecně se dá tedy říci, že se lidé chovají racionálně, jelikož si vybírají informace z relativně přesnějších zdrojů. Výsledky této studie se dají využít při utváření politik informovanosti. Ve druhé kapitole přesouváme pozornost z široké veřejnosti na rasové menšiny a studujeme dopady poskytování informací na mínění a chování menšin. Otázka, zda očekávaná diskriminace odrazuje menšiny... Available in a digital repository NRGL
Eseje o informacích a diskriminaci

Darya Korlyakova In the first chapter, we study experimentally whether public beliefs about ethnic discrimination, an emotionally loaded issue, are shifted more by information from experts or from ...

Korlyakova, Darya; Bauer, Michal; Lergetporer, Philipp; Haaland, Ingar
Univerzita Karlova, 2023

Výzkum kvantových kapalin a kvantové turbulence pomocí mikro- a nano-rezonátorů
Midlik, Šimon; Schmoranzer, David; Haley, Richard; Skyba, Peter
2023 - English
In this Thesis, we present an excessive study of the dynamics of quantum fluids em- ploying the detectors in the form of mechanical resonating structures with characteristic dimensions below 1 mm. We operate the devices in normal and superfluid liquid phases of both helium isotopes scanning the wide range of temperatures between 2.17 K and ≈ 150 µK. We show, that the detectors in the form of quartz tuning forks and supercon- ducting vibrating wires are suitable probes in both hydrodynamic and ballistic regimes of superfluids, described by two-fluid model. These devices can be used to initiate and observe turbulent transition in quantum fluids leading to the generation of quantum tur- bulence. The same devices can work as detectors of externally driven turbulent flows. The phenomenon of quantum turbulence, representing any turbulent flow of quantum fluids, is discussed in more detail. We further report observation of turbulent onset in mechanically and thermally driven oscillatory flows. This transition can have origin in both of the components of superfluid 4 He, leading to either classical-like instability or "quantum" instability connected with the generation of quantized vortices. Finally, we discuss the properties and potential of the MEMS and NEMS devices, advancing from much smaller dimensions,... Táto Práca predstavuje rozsiahlu štúdiu dynamiky kvantových kvapalín prostredníc- tvom ponorených mechanických rezonátorov o rozmeroch menších ako milimeter. Tieto detektory boli použité pre výzkum normálnej aj supratekutej kvapalnej fáze oboch izoto- pov hélia v širokom rozsahu tepl̂ot od 2.17 K po ≈ 150 µK. Rezonátory vo forme kremen- ných ladičiek a supravodivých vibtujúcich dr̂otikov sa ukázali byť vhodným nástrojom ako v hydrodinamickej limite tak aj balistickej limite supratekutého hélia popísaného dvojzložkovým modelom. V našich experimentoch možeme použiť tieto rezonátory nielen k vybudeniu turbulentného prúdenia ale aj k detekcii turbulencie v prúdení generovanom externými zdrojmi. K tomuto účelu prezentujeme charakterizačné merania na lokálnej úrovni s vibrujúcim dr̂otikom v tepelnom protiprúde a porvnávame ich s výsledkami me- tódy tlmenia druhého zvuku. Súčasťou Práce je ďalej charakterizácia prvotnej nestability, ktorá vzniká v oscilačných prúdeniach budených buď mechanicky alebo tepelne a jej pô- vod v normálnej či supratekutej zložke supratekutého hélia m̂ože byť identifikovaný na základe vhodného bezrozmerného parametru. Tieto merania umožnujú vysvetliť nejas- nosti v určovaní kritickej rýchlosti v predchádzajúcich experimentoch pojednávajúcich oscilačný protiprúd. Na záver diskutujeme... Keywords: supratekuté hélium; kvantová turbulence; MEMS; NEMS; oscilační proudění; superfluid helium; quantum turbulence; MEMS; NEMS; oscillatory flow Available in a digital repository NRGL
Výzkum kvantových kapalin a kvantové turbulence pomocí mikro- a nano-rezonátorů

In this Thesis, we present an excessive study of the dynamics of quantum fluids em- ploying the detectors in the form of mechanical resonating structures with characteristic dimensions below 1 mm. We ...

Midlik, Šimon; Schmoranzer, David; Haley, Richard; Skyba, Peter
Univerzita Karlova, 2023

Eseje z aplikované ekonomie
Afunts, Geghetsik; Jurajda, Štěpán; Walther, Selma; Kocharkov, Georgi
2023 - English
The first chapter of this dissertation investigates whether the introduction of unilateral divorce legislation (UDL), which started in the late 1960s af- fected the educational structure of marriage. Based on marriage and divorce certificate data covering 1970-1988, we (Štěpán Jurajda and I) provide new evidence on the evolution of the educational structure of marriage inflows (newlyweds) and outflows (divorces). We estimate a difference-in-differences model to gauge the impact of UDL on both of these flows. While UDL did not contribute to rising homogamy (the tendency towards married partners having the same level of education), it did affect the educational structure of marriage: it made generally unstable hypogamous couples (women marrying less educated partners) less likely to divorce, and it made homogamous cou- ples more stable than hypergamous ones (women marrying more educated partners). The second chapter argues that the changes in family regulations that affect marriage stability could also affect fertility decisions and thereby the fertility differentials of homogamous couples (with the same education level) versus non-homogamous couples. It has been shown that the introduction of joint custody laws (JCLs) in the US affected family decisions, including overall fertility, but there is... První kapitola této disertační práce zjišťuje, zda zavedení unilaterální rozvodové legislativy (UDL), které začalo koncem 60. let, ovlivnilo vzdělanostní strukturu manželství. Na základě údajů z oddacích a rozvodových listů za roky 1970-1988 poskytujeme (já a Štěpán Jurajda) nové důkazy o vývoji vzdělanostní struktury přílivu manželství (novomanželé) a odlivu (rozvody). Odhadujeme model difference-in-difference", abychom změřili dopad UDL na oba tyto toky. I když UDL nepřispěla k nárůstu homogamie (sklon k sezdaným partnerům mívat stejnou úrovneň vzdělání), ovlivnila vzdělávací strukturu manželství: snížila pravděpodobnost rozvodu obecně nestabilních hypogamních párů (ženy, které si vzaly méně vzdělané partnery), a přispěla k větší stabilitě homogamních párů oproti hypergamním (ženy, které si vzaly vzdělanější partnery). Druhá kapitola tvrdí, že změny v rodinných předpisech, které ovlivňují stabilitu manželství, mohou ovlivnit i rozhodování o plodnosti a tím i rozdíly v plodnosti homogamních párů (se stejnou úrovní vzdělání) oproti neho- mogamním párům. Ukázalo se, že zavedení zákonů o společné péči (JCL) v USA ovlivnilo rodinná rozhodnutí, včetně celkové plodnosti, ale... Available in a digital repository NRGL
Eseje z aplikované ekonomie

The first chapter of this dissertation investigates whether the introduction of unilateral divorce legislation (UDL), which started in the late 1960s af- fected the educational structure of marriage. ...

Afunts, Geghetsik; Jurajda, Štěpán; Walther, Selma; Kocharkov, Georgi
Univerzita Karlova, 2023

Buněčné inkluze v mikroskopických eukaryotech
Pilátová, Jana; Schwarzerová, Kateřina; Gierlinger, Notburga; Prášil, Ondřej
2023 - English
This thesis reports, for the first time, a systematic study identifying various cell inclusions across the broad diversity of all major eukaryotic supergroups. Raman microspectroscopy technique was employed as a powerful technique, which is becoming the method of the first choice for such studies. In Chapter 1, the spatial reconstruction of chloroplasts of the unicellular zygnematophyte Cylindrocystis sp. (Streptophyta) revealed "empty spaces" inside. Subsequent analysis showed massive accumulations of polyphosphate, which is not located in the cytoplasm as in other species, but inside the chloroplasts. This newly discovered ability of the zygnematophytes, a sister group of terrestrial plants, to accumulate polyphosphate leads us to speculate about a possible adaptation to extreme Arctic conditions or even a preadaptation leading to plant terrestrialization. Chapter 2 summarizes the serendipitous discovery of purine crystalline inclusions in dinoflagellates and other microalgae. Investigated dinoflagellate species comprised zooxanthellae, the endosymbionts of reef-building corals, and the species causing toxic algal blooms. Purine crystals were further shown to act as dynamic high-capacity nitrogen storage. To show how widespread purine inclusions are, a revision of crystalline inclusions in all... Tato práce přináší systematickou studii, která identifikuje různé buněčné inkluze napříč širokou diverzitou všech hlavních eukaryotických domén. Technika Ramanovy mikrospektroskopie byla použita jako metoda první volby pro studie, které vyžadují mikroanalytický přístup. V kapitole 1 odhalila prostorová rekonstrukce chloroplastů jednobuněčné spájivky Cylindrocystis sp. (Streptophyta) "prázdné prostory". Následná analýza prokázala masivními akumulace polyfosfátu, který není jako v jiných druzích v cytoplazmě, ale právě uvnitř chloroplastů. Tato nově objevená schopnost zygnematofyt, sesterské skupiny suchozemských rostlin, nás vede ke spekulacím o možné adaptaci na extrémní arktické podmínky nebo dokonce preadaptaci vedoucí k terestrializaci rostlin. Kapitola 2 shrnuje náš náhodný objev purinových krystalických inkluzí u obrněnek (Dinoflagellata, Alveolata) a dalších mikrořas. Nejprve byly zkoumány druhy způsobující toxické vodní květy a zooxantely, endosymbionti korálů budujících útesy. Dále bylo prokázáno, že purinové krystaly fungují jako dynamická vysokokapacitní zásobárna dusíku. Aby se ukázalo, jak jsou purinové inkluze rozšířené, byla provedena revize krystalických inkluzí ve všech hlavních eukaryotických skupinách. Byli zkoumáni zástupci z řad volně žijících prvoků a řas, parazitů i... Keywords: buněčné inkluze; mikroskopické řasy; prvoci; Ramanova mikrospektroskopie; biokrystalizace; dusíkový metabolismus; polyfosfát; barit; celestit; cell inclusions; microalgae; protists; Raman microspectroscopy; biocrystallization; nitrogen metabolism; polyphosphate; barite; celestite Available in a digital repository NRGL
Buněčné inkluze v mikroskopických eukaryotech

This thesis reports, for the first time, a systematic study identifying various cell inclusions across the broad diversity of all major eukaryotic supergroups. Raman microspectroscopy technique was ...

Pilátová, Jana; Schwarzerová, Kateřina; Gierlinger, Notburga; Prášil, Ondřej
Univerzita Karlova, 2023

Evoluce hostitelské specializace, fylogeografie a taxonomie řasníků čeledi Xenidae (Strepsiptera)
Benda, Daniel; Straka, Jakub; Malenovský, Igor; Cook, Jerry L.
2023 - English
Twisted-winged parasites (Strepsiptera: Xenidae) are an excellent group for studying the specialisation of parasites on hosts. Their parasitic lifestyle led to the evolution of numerous morphological, behavioural, physiological, and reproductive adaptations. Moreover, many complex adaptive traits of Strepsiptera have no parallel in other organisms. In contrast, little attention has been paid to the study of strepsipteran molecular phylogeny, phylogeography, species delimitation, and their implications for taxonomic classification. Using the methods of molecular phylogeny, we created the first dated phylogenetic study of the family Xenidae. By investigating historical biogeography and ancestral host groups, we indicate that multiple lineages were exchanged between the New World and the Old World + Australia until Antarctica became completely frozen over. During the late Paleogene and Neogene periods, several lineages spread from the Afrotropics to other Old World regions and Australia. The original hosts of Xenidae were most likely social wasps, and the subsequent host switch from social to solitary wasps was secondary and probably occurred only once. The parallel host switch from solitary wasps to digger wasps (Sphecidae) occurred independently in the New and Old World. The biogeography and... Řasníci (Strepsiptera: Xenidae) jsou skupinou hmyzích parazitů, která je velmi vhodná pro studium hostitelské specializace. Vyvinula se u nich řada adaptací na parazitický způsob života zahrnující komplexní morfologické, behaviorální, a fyziologické adaptace, které nemají u jiných organismů obdoby. Paradoxně malá pozornost byla naopak věnována studiu molekulární fylogeneze, fylogeografie, vymezení jednotlivých druhů a jejich implikacím pro taxonomickou klasifikaci. S využitím metod molekulární fylogenetiky jsme vytvořili první datovanou fylogenezi čeledi Xenidae. Pomocí fylogeografických metod a rekonstrukce ancestrálních hostitelských linií jsme zjistili, že mezi Novým světem a Starým světem + Austrálií došlo k výměně některých linií, dokud Antarktida zcela nezamrzla. Během pozdního paleogénu a neogénu se několik linií rozšířilo z Afrotropické oblasti do dalších oblastí Starého světa a Austrálie. Původními hostiteli čeledi Xenidae byly s největší pravděpodobností sociální vosy, přičemž následný přechod od sociálních k samotářským vosám byl sekundární a pravděpodobně k němu došlo pouze jednou. K paralelnímu přeskoku ze samotářských vos na kutilky čeledi Sphecidae došlo nezávisle na sobě v Novém a Starém světě. Evoluční historii Xenidae lze vysvětlit kombinací šíření, vymírání linií a klimatických... Keywords: molekulární fylogeneze; historická biogeografie; paleoklimatologie,ancestrální hostitelé; hostitelská specializace; diverzifikace; kryptické druhy; diverzita,taxonomie; revize rodů; morfologie; cephalotheca; cephalothorax; vosy; kutilky; parazité,Xenidae; Strepsiptera; molecular phylogeny; historical biogeography; palaeoclimatology; ancestral hosts,host specialisation; diversification; cryptic species; diversity; taxonomy; generic revision,morphology; cephalotheca; cephalothorax; vespid wasps; digger wasps; parasites; Xenidae,Strepsiptera Available in a digital repository NRGL
Evoluce hostitelské specializace, fylogeografie a taxonomie řasníků čeledi Xenidae (Strepsiptera)

Twisted-winged parasites (Strepsiptera: Xenidae) are an excellent group for studying the specialisation of parasites on hosts. Their parasitic lifestyle led to the evolution of numerous morphological, ...

Benda, Daniel; Straka, Jakub; Malenovský, Igor; Cook, Jerry L.
Univerzita Karlova, 2023

Osidlování Šumavy po druhé světové válce
Košatková, Iva; Jakoubek, Marek; Otčenášek, Jaroslav; Horpeniak, Vladimír
2023 - Czech
UNIVERZITA KARLOVA CHARLES UNIVERSITY FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY FACULTY OF ARTS CHARLES UNIVERSITY OSIDLOVÁNÍ ŠUMAVY PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE THE POST-1945 SETTLEMENT PROCESSES IN THE AREA OF THE ŠUMAVA MOUNTAINS DISERTAČNÍ PRÁCE DISSERTATION AUTOR Mgr. Iva Košatková v. r. AUTHOR PROGRAM Historické vědy PROGRAM Historical Sciences OBOR Etnologie DISCIPLINE Ethnology VEDOUCÍ PRÁCE doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc. SUPERVISOR KONZULTANT PhDr. Jiří Woitsch, PhD. CONSULTANT ROK 2023 YEAR MOTTO Alle Welterkenntnis des Menschen ist sprachlich vermittelt. (...) Die Sprachlichkeit unseres In-der-Welt-Seins artikuliert am Ende den ganzen Bereich der Erfahrung. H.-G. Gadamer "Všechno poznání, které má člověk o světě, je zprostředkováno jazykem. (...) Jazykový charakter našeho bytí na světě artikuluje celou oblast zkušenosti". "All man's knowledge of the world is mediated by the language. (...) The linguistic character of our existence in the world articulates the whole area of experience." PODĚKOVÁNÍ Děkuji všem in memoriam, kteří se přímo či nepřímo se mnou podíleli o své vzpomínky, fotografie a zkušenosti. Děkuji za přijetí, zájem, rady, kontakty a otevřenost ve sdílení. Děkuji za to, že jsem se s Vámi - neobyčejně obyčejnými lidmi - mohla potkat. DANKSAGUNG Ich denke allen in memoriam, die direkt oder... UNIVERZITA KARLOVA CHARLES UNIVERSITY FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY FACULTY OF ARTS CHARLES UNIVERSITY OSIDLOVÁNÍ ŠUMAVY PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE THE POST-1945 SETTLEMENT PROCESSES IN THE AREA OF THE ŠUMAVA MOUNTAINS DISERTAČNÍ PRÁCE DISSERTATION AUTOR Mgr. Iva Košatková v. r. AUTHOR PROGRAM Historické vědy PROGRAM Historical Sciences OBOR Etnologie DISCIPLINE Ethnology VEDOUCÍ PRÁCE doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc. SUPERVISOR KONZULTANT PhDr. Jiří Woitsch, PhD. CONSULTANT ROK 2023 YEAR MOTTO Alle Welterkenntnis des Menschen ist sprachlich vermittelt. (...) Die Sprachlichkeit unseres In-der-Welt-Seins artikuliert am Ende den ganzen Bereich der Erfahrung. H.-G. Gadamer "Všechno poznání, které má člověk o světě, je zprostředkováno jazykem. (...) Jazykový charakter našeho bytí na světě artikuluje celou oblast zkušenosti". "All man's knowledge of the world is mediated by the language. (...) The linguistic character of our existence in the world articulates the whole area of experience." PODĚKOVÁNÍ Děkuji všem in memoriam, kteří se přímo či nepřímo se mnou podíleli o své vzpomínky, fotografie a zkušenosti. Děkuji za přijetí, zájem, rady, kontakty a otevřenost ve sdílení. Děkuji za to, že jsem se s Vámi - neobyčejně obyčejnými lidmi - mohla potkat. DANKSAGUNG Ich denke allen in memoriam, die direkt oder... Keywords: osídlení|Šumava|pohraničí|novoosídlenci|dosidlovací procesy|orální historie; Settlement|The Šumava Mountains|Border Region|New Settlers|Resettlement Processes|Oral Histor Available in a digital repository NRGL
Osidlování Šumavy po druhé světové válce

UNIVERZITA KARLOVA CHARLES UNIVERSITY FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY FACULTY OF ARTS CHARLES UNIVERSITY OSIDLOVÁNÍ ŠUMAVY PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE THE POST-1945 SETTLEMENT PROCESSES IN THE AREA ...

Košatková, Iva; Jakoubek, Marek; Otčenášek, Jaroslav; Horpeniak, Vladimír
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases