Number of found documents: 26839
Published from to

Microbial and Viral Genomic Diversity in Freshwater Environments
SILVA KAVAGUTTI, Vinicius
2022 - English
Most abundant microbes from natural environments remain uncultured as traditional culture approaches fail to sufficiently simulate native conditions. Moreover, the efforts to obtain axenic cultures are also hampered due to inter-microbial dependencies. The absence of cultured representatives has several downstream effects, e.g., little chance of experimentation and creating genetic models or hypothesis testing, phage isolation, or even producing complete, closed reference genomes. Lack of all these maintains severe gaps in our abilities to understand microbes in appropriate phylogenetic and ecological contexts and also their habitat at large. This thesis tries to circumvent these issues through a meticulous investigation of freshwater microbes and their viruses using a metagenomic approach in the Římov reservoir. Most abundant microbes from natural environments remain uncultured as traditional culture approaches fail to sufficiently simulate native conditions. Moreover, the efforts to obtain axenic cultures are also hampered due to inter-microbial dependencies. The absence of cultured representatives has several downstream effects, e.g., little chance of experimentation and creating genetic models or hypothesis testing, phage isolation, or even producing complete, closed reference genomes. Lack of all these maintains severe gaps in our abilities to understand microbes in appropriate phylogenetic and ecological contexts and also their habitat at large. This thesis tries to circumvent these issues through a meticulous investigation of freshwater microbes and their viruses using a metagenomic approach in the Římov reservoir. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Microbial and Viral Genomic Diversity in Freshwater Environments

Most abundant microbes from natural environments remain uncultured as traditional culture approaches fail to sufficiently simulate native conditions. Moreover, the efforts to obtain axenic cultures ...

SILVA KAVAGUTTI, Vinicius
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Analýza přijímacích zkoušek z chemie na Přírodovědeckou Fakultu Univerzity Karlovy
Šrámek, Martin; Teplá, Milada; Teplý, Pavel; Kričfaluši, Dana
2022 - Czech
This thesis focuses on the prediction of academic success and item analysis of chemistry knowledge tests used in the admission procedure at the Faculty of Science, Charles University between 2016 and 2019. The first part of the thesis focuses on the possibilities of academic success prediction (earning a bachelor's degree within 4 years) based on various factors: (i) success rate in the admission procedure, (ii) study index (modified average of marks), (iii) success rate in each part of admission procedure, (iv) passing exams in selected mandatory subjects for students of Chemistry study programme, eventually (v) based on obtained marks in selected subjects (as in (iv)). Furthermore, a prediction of entering Year 2 was also completed for three of these factors (i, iii and iv). The sample consists of 1,780 applicants for Chemistry study programmes. The results of the analysis proved a medium effect on success in the admission procedure on entering Year 2 (d = 0.52) and a large effect on academic success (d = 0.67). By additional comparison of predictive ability of knowledge tests (Maths, Biology, Chemistry) we proved that the Chemistry test has a greater prediction ability compared to the others - low effect on entering Year (d = 0.22), but medium on academic success (d = 0.40). Additionally, we... Disertační práce je zaměřena na predikci akademického úspěchu a analýzu testových otázek, které byly zařazeny do oborových testů z chemie v rámci přijímacího řízení PřF UK v letech 2016 až 2019. První část této práce je zaměřena na možnosti predikce akademického úspěchu (úspěšné dokončení bakalářského stupně studia do 4 let od jeho zahájení) na základě různých faktorů: (i) úspěšnosti v přijímacím řízení; (ii) studijního indexu (modifikovaný studijní průměr), (iii) úspěšnosti v dílčích částech přijímacího řízení, (iv) úspěšného absolvování vybraných předmětů povinných pro studijní program Chemie, popř. (v) na základě získaných známek ze zkoušek uvedených v bodu (iv). Pro některé z výše uvedených faktorů (i, iii a iv) byla rovněž zkoumána predikční schopnosti postupu jednotlivce do 2. ročníku. Výzkumný vzorek je tvořen 1 780 uchazeči studijního programu Chemie. Výsledky analýzy odhalily střední vliv úspěchu v přijímacím řízení na postup 2. ročníku (d = 0,52) a veliký na vliv na akademickou úspěšnost (d = 0,67). Vzájemným porovnáním predikční schopnosti různých oborových testů (matematika, biologie, chemie) jsme ověřili, že oborový test z chemie má oproti ostatním oborovým testům vyšší schopnost predikce postupu do 2. ročníku (d = 0,22) i akademického úspěchu (d = 0,40). Studijní index v 1. ročníku je... Keywords: Analýza; Přijímací zkouška; Vzdělání; Výsledek; Chemie; Analysis; Entrance examination; Education; Result; Chemistry Available in a digital repository NRGL
Analýza přijímacích zkoušek z chemie na Přírodovědeckou Fakultu Univerzity Karlovy

This thesis focuses on the prediction of academic success and item analysis of chemistry knowledge tests used in the admission procedure at the Faculty of Science, Charles University between 2016 and ...

Šrámek, Martin; Teplá, Milada; Teplý, Pavel; Kričfaluši, Dana
Univerzita Karlova, 2022

Vliv animací na motivaci a studijní výsledky žáků ve výuce přírodovědných předmětů
Šarboch, David; Teplá, Milada; Martínek, Václav; Ganajová, Mária
2022 - Czech
The dissertation deals with the influence of interactive educational animations on the motivation and academic achievements of pupils. Currently, student motivation in teaching is a much discussed topic (Ikwuka et al., 2017). The authors of many studies, as well as the creators of national curricula, declare that it is necessary to focus on the transition from traditional teaching methods (eg. frontal teaching) to methods that activate pupils. At the same time, we are currently observing the low popularity of science subjects among primary and secondary school pupils (Szarka et al., 2014). Therefore, it is advisable to come up with methods that, on the one hand, create an interactive environment in which students can develop their knowledge, skills and competences, and on the other hand, interest and motivate students to further work. Thus, the main goal of the dissertation is to find out how animation affects the motivation and academic results of secondary school students (especially in science subjects). A didactic tool that could help fulfill these facts is educational animation. The majority of authors who deal with the issue of educational animations agree on the positive contribution of their use in classes in many aspects, however, there is currently a lack of research that has dealt with... Disertační práce se zabývá vlivem interaktivních výukových animací na motivaci a studijní výsledky žáků. V současné době je motivace žáků ve výuce velmi diskutované téma (Ikwuka et al., 2017). Autoři mnoha studií stejně jako tvůrci národních kurikul prohlašují, že je nutné zaměřit se na přechod od tradičních metod výuky (např. frontální výuka) k metodám aktivizujícím žáky. Zároveň v současné době sledujeme nízkou oblibu přírodovědných předmětů mezi žáky základních a středních škol (Szarka et al., 2014). Tudíž je vhodné přicházet s metodami, které jednak vytvoří interaktivní prostředí, ve kterém mohou žáci rozvíjet své znalosti, dovednosti a kompetence, a jednak žáky zaujmout a motivovat k další práci. Proto je hlavním cílem disertační práce zjistit, jak působí animace na motivaci a studijní výsledky žáků středních škol (konkr. v přírodovědných předmětech). Didaktickým prostředkem, který by tyto skutečnosti mohl pomoci naplnit, je výuková animace. Většina autorů, kteří se věnují problematice výukových animací, se shodují na pozitivním přínosu jejich využití v hodinách v mnoha ohledech, nicméně výzkumů, které se zabývaly či zabývají ovlivnění motivace žáků je prozatím nedostatek (Stith, 2004; Barak et al. 2011; Szarka et al., 2016). Výukové animace používané ve výzkumu, který je součástí této... Keywords: Výuková animace; motivace žáků; studijní výsledky žáků; mezipředmětové vztahy; přírodovědné předměty; Educational animation; pupils' motivation; academic achievements; international relationships; Science education Available in a digital repository NRGL
Vliv animací na motivaci a studijní výsledky žáků ve výuce přírodovědných předmětů

The dissertation deals with the influence of interactive educational animations on the motivation and academic achievements of pupils. Currently, student motivation in teaching is a much discussed ...

Šarboch, David; Teplá, Milada; Martínek, Václav; Ganajová, Mária
Univerzita Karlova, 2022

Multimediální jazykové laboratoře ve výuce cizího jazyka
Botlík Nuc, Tomáš; Černochová, Miroslava; Ondráková, Jana; Fialová, Irena
2022 - Czech
The dissertation deals with the issue of multimedia language labs in foreign language teaching. The research study is based on the assumption that the lab helps to practice the development of students' oral expression and how the use of the lab is connected to autonomous learning, self- assessment and multilingualism. The work examines under what conditions the SmartClass Robotel lab can be used in the teaching of the German language at a secondary school. Sixty- nine high school students took part in the research conducted in the form of a case study between December 2021 and February 2022. Data from the input and output records of the oral speech recordings of individual students have been used as the main source of the research. Each recording was evaluated by the student himself, his classmate and the teacher. The assessment focused on content and oral expression, lexical, grammatical and phonological competence. The evaluation also included an assessment of the quality and identification of the speech's weaknesses. The results show that, under certain conditions, teaching in a language lab can make it easier for teachers to implement conversational activities and allow students to work at their own pace and choose the order of activities. The benefit for teachers is the ability to collect data... Disertační práce se zabývá problematikou multimediálních jazykových laboratoří ve výuce cizího jazyka. Práce vychází z předpokladu, že laboratoř napomáhá nácviku rozvoje ústního projevu žáků a jak práce v laboratoři souvisí s koncepty autonomního učení, sebehodnocení a vícejazyčnosti. Práce zkoumá, za jakých podmínek lze laboratoř SmartClass Robotel využít ve výuce německého jazyka na střední škole. Výzkumného šetření realizovaného formou případové studie se v období prosinec 2021 až únor 2022 zúčastnilo 69 žáků střední školy. Zdrojem výzkumných dat byly vstupní a výstupní záznamy nahrávek ústního projevu jednotlivých žáků. Každá nahrávka byla hodnocena žákem samotným, jeho spolužákem a učitelem. Hodnocení se zaměřovala na obsah a ústní projev, lexikální, gramatickou a fonologickou kompetenci. Součástí hodnocení bylo také posouzení kvality a identifikace nedostatků projevu. Z výsledků vyplývá, že za určitých podmínek může výuka v jazykové laboratoři usnadnit učitelům realizaci konverzačních aktivit a umožnit žákům pracovat vlastním tempem a volit pořadí aktivit. Přínosem pro učitele je možnost sběru dat o učení žáků. Ve všech sledovaných oblastech došlo ke zlepšení ústního projevu žáků, k největšímu v kategorii "obsah a projev". Součástí práce je také analýza současného stavu využívání... Keywords: multimediální jazyková laboratoř; didaktika cizího jazyka; autonomní učení; vrstevnické hodnocení; případová studie; SmartClass; Robotel; digitální technologie; sebehodnocení; vícejazyčnost; multimedia language lab; foreign language didactics; autonomous learning; peer assessment; case study; SmartClass; Robotel; digital technology; self-assessment; multilingualism Available in a digital repository NRGL
Multimediální jazykové laboratoře ve výuce cizího jazyka

The dissertation deals with the issue of multimedia language labs in foreign language teaching. The research study is based on the assumption that the lab helps to practice the development of ...

Botlík Nuc, Tomáš; Černochová, Miroslava; Ondráková, Jana; Fialová, Irena
Univerzita Karlova, 2022

Koncept sexuace Lacana jako alternativa genderqueer paradigmy
Konoreva, Jevgenija; Roraback, Erik Sherman; Fulka, Josef; Tupinambá, Gabriel
2022 - English
This thesis argues that today's presumably heterogeneous environment reveals a specific homogeneity of thought whose source and effects remain opaque for the contemporary subject. The realized prospect of universal emancipation reflected in the achievements of genderqueer agenda is accompanied by the increase of both individual and political confusion which requires additional consideration, whereas the theoretical means available within this framework reveal a delay preventing it from answering the initially stated questions. The main support for this research is Lacanian psychoanalysis which is a discipline in possession of sufficient tools for the accurate analysis of the situation where the contemporary subject finds itself. However, albeit the adaptations of Lacanian conceptual apparatus are traced within the entire field of critical thinking, they are quite frequently ill-fitted. Therefore, there is a need to problematize the very strategies of modern thinking procedures by focusing on the discursive conditions of the scene where they emerged. To propose a more accurate insight into the roots of the troubled modern subjectivity, this thesis presents a new reading of certain psychoanalytic conceptions elaborated by the Russian researcher Alexander Smulyanskiy. In addition to analyzing the... Tato práce tvrdí, že dnešní zdánlivě heterogenní prostředí odhaluje specifickou homogenitu a rigiditu myšlení, jejichž zdroj a účinky zůstávají pro současného subjekta neprůhledné. Úspěšný vývoj genderqueer agendy, která je součástí perspektivy univerzální emancipace, je zároveň doprovázen nárůstem osobního a politického zmatků, přičemž teoretické prostředky dostupné v genderqueer rámci odhalují specifické zpoždění, znemožňující zodpovězení na původně prohlášené otázky. Hlavním teoretickým nástrojem této práce je Lacanovská psychoanalýza, protože jako jedna z mála disciplín disponuje dostatečnými nástroji pro analýzu situace, v níž se současný subjekt nachází. Nicméně, je nutné podotknout, že rozšířena adaptace lacanovského pojmového aparátu napříč celým korpusem kritického myšlení je často špatně uzpůsobená. Proto je nutné, za prvé, problematizovat samotné strategie moderních myšlenkových postupů se zaměřením na zákonité nesrovnalosti, které mimo jiné vedou k rozporným sociálním výsledkům. A za druhé, nabídnout alternativní přístup k teorii, včetně nových teoretických řešení. S cílem navrhnout jiný rámec pro pochopení problematické moderní subjektivity tato práce představuje dosud nepředstavený výklad některých psychoanalytických koncepcí, rozpracovaných ruským badatelem Alexandrem Smuljanským.... Keywords: diskurz|genderová studia|genderqueer studia|feminismus|francouzská teorie|hysterie|jouissance|ženská touha|Lacanová teorie sexuality|pohlaví|psychoanalýza|strukturalismus; discourses|female desire|feminism|French theory|gender theory|genderqueer|hysteria|hysteric's desire|jouissance|Lacan's theory of sexuation|pleasure practices|psychoanalysis|queer|sexuality|sexual difference|structuralism Available in a digital repository NRGL
Koncept sexuace Lacana jako alternativa genderqueer paradigmy

This thesis argues that today's presumably heterogeneous environment reveals a specific homogeneity of thought whose source and effects remain opaque for the contemporary subject. The realized ...

Konoreva, Jevgenija; Roraback, Erik Sherman; Fulka, Josef; Tupinambá, Gabriel
Univerzita Karlova, 2022

Role echokardiografie v hodnocení funkčních a strukturálních změn myokardu
Rob, Daniel; Linhart, Aleš; Pudil, Radek; Málek, Filip
2022 - Czech
Echocardiography plays a key role in the evaluation of functional and structural changes of the heart. Fabry disease (FD) is a genetic (X-linked) lysosomal storage disease caused by mutations in the gene for alpha-galactosidase A. Cardiovascular involvement is a major cause of morbidity and mortality in FD. The aim of our work was to refine the diagnosis and risk stratification of Fabry cardiac involvement using echocardiography. In the first part of our retrospective project, we analysed the relationship between the uric acid level, development, and progression of left ventricular (LV) hypertrophy and adverse events. Our results showed a strong relationship between uric acid level and progression of LV hypertrophy, mortality, and cardiovascular events. Uric acid can be used as a marker of cardiovascular risk in FD. In the second part of our retrospective project, we analysed the diagnostic value of tissue doppler imaging (TDI) of mitral annular velocities in Fabry cardiomyopathy. Despite the lower TDI mitral annular velocities in FD, the overlap with the general population is too large to allow reliable diagnosis of FD in routine clinical practice. In the prospective study, we analysed the prevalence, characteristics, prognosis and validity of the current echocardiographic criteria for heart... Echokardiografie představuje klíčovou metodu hodnocení funkčních a strukturálních změn u nemocných se srdečním onemocněním. Fabryho choroba (FCH) je geneticky podmíněné (X- vázané) lysosomální střádavé onemocnění způsobené mutacemi v genu pro enzym alfa- galaktosidásu A. Kardiovaskulární postižení je hlavní příčinou morbidity a mortality těchto pacientů. Cílem našich prací bylo upřesnit diagnostiku a rizikovou stratifikaci kardiálního postižení u FCH za použití echokardiografie. V první retrospektivní části projektu jsme analyzovali vztah mezi hladinou kyseliny močové, vznikem a progresí hypertrofie levé komory (LK) srdeční a výskytem klinických událostí. Výsledky naší studie ukázaly silný vztah mezi hladinou kyseliny močové, vznikem a progresí hypertrofie LK srdeční, mortalitou i kardiovaskulárními událostmi. Hladinu kyseliny močové lze u FCH používat jako snadno dostupný marker kardiovaskulárního rizika. V druhé části retrospektivního projektu jsme analyzovali schopnost identifikovat Fabry kardiomyopatii pomocí techniky tkáňové dopplerovské echokardiografie (TDI). I přes nižší rychlosti pohybu mitrálního anulu hodnocené TDI u pacientů s FCH, je překryv hodnot s obecnou populací příliš velký na to, aby umožnil spolehlivou diagnostiku FCH v klinické praxi. V prospektivním projektu jsme studovali... Keywords: echokardiografie; levá komora srdeční; Fabryho choroba,kardiomyopatie; srdeční selhání; echocardiography; left ventricular hypertrophy; Fabry disease,cardiomyopathy; heart failure Available in a digital repository NRGL
Role echokardiografie v hodnocení funkčních a strukturálních změn myokardu

Echocardiography plays a key role in the evaluation of functional and structural changes of the heart. Fabry disease (FD) is a genetic (X-linked) lysosomal storage disease caused by mutations in the ...

Rob, Daniel; Linhart, Aleš; Pudil, Radek; Málek, Filip
Univerzita Karlova, 2022

Epidemiologická analýza sexuálně přenosných infekcí v Česku
Sekera, Jan Carlos; Dzúrová, Dagmar; Pikhart, Hynek; Rob, Filip
2022 - Czech
Sexually transmitted infections are among the diseases that are showing an increase and pose significant health problems, especially among the young population. They directly impact sexual reproductive health through stigma, infertility, cancer and pregnancy complications and can increase the risk of HIV. The dissertation focuses on the epidemiological situation of sexually transmitted infections in the Czech Republic. It seeks to supplement the missing data on this group of diseases and thus contribute by analysis to a better understanding of the development and current state in the Czech Republic. The work is conceived as a set of articles. Within the dissertation, the author introduces the context of his professional focus within the field of knowledge through published studies. The published studies that make up this dissertation focused on four critical areas of the issue of sexually transmitted infections: health literacy, socio-demographic analysis of injecting drug users, HIV testing at the time of the pandemic and regional differences The first set of included papers analysed HIV/AIDS health literacy levels. Knowledge of inequalities in health literacy is a crucial prerequisite for applying preventive measures. The second of the enrolled studies focused on analysing sexually transmitted... Sexuálně přenosné infekce patří k onemocněním, které vykazují nárůst a představují velký zdravotní problém především mezi mladou populací. Mají přímý dopad na sexuálně reprodukční zdraví prostřednictvím stigmatizace, neplodnosti, rakoviny a těhotenských komplikací a mohou zvýšit riziko HIV. Disertační práce se zaměřuje na epidemiologickou situaci sexuálně přenosných infekcí v Česku. Snaží se doplnit chybějící údaje o této skupině onemocnění a přispět tak analýzou k lepšímu pochopení vývoje a současného stavu v Česku. Práce je koncipována jako soubor článků. V rámci disertační práce autor úvodem představuje kontext svého odborného zaměření v rámci oblasti poznání, prostřednictvím publikovaných studií. Publikované studie, které tvoří tuto disertační práci, se zaměřovaly na čtyři významné oblasti problematiky sexuálně přenosných infekcí: zdravotní gramotnost, socio-demografickou analýzu injekčních uživatelů drog, testování na HIV v době pandemie a na regionální rozdíly. První ze souboru zařazených prací analyzovala úroveň zdravotní gramotnosti v oblasti problematiky HIV/AIDS. Poznatky o nerovnostech ve zdravotní gramotnosti jsou zásadním předpokladem pro aplikaci preventivních opatření. Druhá ze zařazených studií se zaměřovala na analýzu sexuálně přenosných infekcí v populaci injekčních uživatelů... Keywords: Sexuálně přenosné infekce; epidemiologie; Česko; HIV; AIDS; COVID-19; injekční uživatelé drog; Sexually transmitted infections; epidemiology; Czechia; HIV; AIDS; COVID-19; Injecting drug users Available in a digital repository NRGL
Epidemiologická analýza sexuálně přenosných infekcí v Česku

Sexually transmitted infections are among the diseases that are showing an increase and pose significant health problems, especially among the young population. They directly impact sexual ...

Sekera, Jan Carlos; Dzúrová, Dagmar; Pikhart, Hynek; Rob, Filip
Univerzita Karlova, 2022

Mapování ukládání železa v mozku na MR u pacientů s neurologickými chorobami se zaměřením na roztroušenou sklerózou a neuromyelitis optica
Pudlač, Adam; Burgetová, Andrea; Lisý, Jiří; Ryška, Pavel
2022 - Czech
Background: Neuromyelitis optica (NMO) and multiple sclerosis (MS) often manifest similar symptoms. However, the distinction between the two diseases is particularly important for different therapies. The aim of this study is to determine whether these diseases can be distinguished based on cerebral iron deposits in the deep grey matter and whether there is a correlation between iron deposits, local deep grey matter atrophy and clinical severity of the disease. Methods: 40 patients with relapsing-remitting MS (RRMS), 20 patients with NMO and 20 healthy subjects were examined at the MRI department of the 1st Faculty of Medicine of Charles University in Prague from December 2013 to March 2015. All patients with RRMS fulfilled the revised McDonald criteria, the diagnosis of NMO was based on Wingerchuk criteria. All 20 patients with NMO had positive AQP4-IgG. Quantitative susceptibility mapping (QSM) and volumometry of individual deep gray matter structures were performed. All patients with NMO and MS underwent simultaneous examination by a specialist in demyelinating diseases. Neurological disability was assessed by the Kurtzke Disability Status Scale (EDSS). Results: Patients with NMO have higher magnetic susceptibility values in the substantia nigra compared to healthy controls. Patients with RRMS... Cíle: Neuromyelitis optica (NMO) a roztroušená skleróza (RS) se často projevují obdobnými příznaky. Rozlišení obou onemocnění je však důležité zejména z důvodu rozdílné terapie obou chorob. Cílem této práce je zjistit, zda lze tato onemocnění rozlišit na podkladě depozit železa ve strukturách hluboké šedé hmoty centrálního nervového systému (CNS) a zda existuje korelace mezi depozity železa, lokální atrofií hluboké šedé hmoty a klinickou závažností nemoci. Metodika: Od prosince 2013 do března 2015 bylo na oddělení magnetické rezonance RDG kliniky 1.LF UK a VFN na přístroji MR 1,5T vyšetřeno 40 pacientů s relaps-remitentní formou RS (RRRS), 20 pacientů s NMO a 20 zdravých kontrol. Všichni pacienti s RRRS splňovali revidovaná McDonaldova kritéria, diagnóza NMO byla založena na Wingerchukových kritériích. Všech 20 pacientů s NMO mělo pozitivní AQP4-IgG. Na MR bylo provedeno kvantitativní mapování susceptibility (QSM) a volumometrie jednotlivých struktur hluboké šedé hmoty. Všichni pacienti s NMO i RRRS současně podstoupili kompletní neurologické vyšetření specialistou na demyelinizační onemocnění. Neurologické postižení bylo hodnoceno Kurtzkeho stupnicí stavu postižení (Expanded Disability Status Scale, EDSS). Výsledky: U pacientů s NMO byla zjištěna zvýšená magnetická susceptibilita v substantia... Keywords: Neuromyelitis optica; roztroušená skleróza; magnetická susceptibilita; hluboká šedá hmota; EDSS; kvantitativní mapování susceptibility; Neuromyelitis optica; multiple sclerosis; magnetic susceptibility; deep grey matter; EDSS; quantitative susceptibility mapping Available in a digital repository NRGL
Mapování ukládání železa v mozku na MR u pacientů s neurologickými chorobami se zaměřením na roztroušenou sklerózou a neuromyelitis optica

Background: Neuromyelitis optica (NMO) and multiple sclerosis (MS) often manifest similar symptoms. However, the distinction between the two diseases is particularly important for different therapies. ...

Pudlač, Adam; Burgetová, Andrea; Lisý, Jiří; Ryška, Pavel
Univerzita Karlova, 2022

Definování témat v nastolování agendy Evropské unie
Ullrichová, Eliška; Tomalová, Eliška; Dias, Vanda Rafaela Amaro; Pinheiro, Rómulo
2022 - English
Agenda-setting dynamics are widely acknowledged as a combination of issue definitions and venues. Although venues have been receiving significant scholarly attention, the concept of issue definition is poorly developed and lacks operationalization. This PhD thesis therefore offers an analytical framework for issue definition encompassing three attributes (substance, salience, and framing), drawing on the interdisciplinary agenda-setting literature and interconnecting the debate of issue definitions with issue hierarchization. The proposed framework aims to contribute to the punctuated equilibrium theory by identifying what issues are defined through negative feedback (self-corrective mechanisms) and what issues are through positive feedback (shifts). The agenda of the European Council from 2014 to 2022 (the last two constellations of the European Union) is analyzed by applying the qualitative methodological approach. The findings show that the effect of positive feedback determines primary issues, i.e., the most salient issues on the agenda, and that negative feedback is connected to issues at all positions within the issue hierarchization, i.e., the negative feedback also generates primary issues. The research exposes that the feedback determining issue definitions influences which issues are on... Dynamika nastolování agendy je dána definicemi diskutovaných témat a institucionální lokalitou debaty. Na rozdíl od lokalit, akademická literatura konceptuálně nerozpracovává témata a jejich definice a tím daný pojem postrádá operacionalizaci, tak jako celá teorie ʻpunctuated equlibriumʼ, z níž vychází. Dizertace proto navrhuje analytický rámec, který vychází z interdisciplinární akademické literatury a zaštiťuje hlavní znaky definující témata na agendách - (1) obsah, (2) důležitost, (3) rámování. Mimo znaky určující formu diskutovaných témat, výzkum klade důraz na pozice jednotlivých témat na konkrétní agendě. Cílem dizertační práce je přispět k operacionalizaci teorie a zodpovědět otázku: jaká témata jsou definovaná pomocí pozitivní (zásadní změnou) a negativní (drobnými úpravami) zpětné vazby v rámci nastolování politické agendy? Práce se zaměřuje na agendu Evropské rady od roku 2014 do 2022 a aplikuje kvalitativní metodologickým přístup speciálně upravený pro odhalení znaků v definicích témat a jejich hierarchizaci na agendě. Výzkum ukázal, že zatímco pozitivní zpětná vazba vždy formuje nejdůležitější (primární) téma, negativní zpětná vazba může formovat veškerá témata na agendě, včetně těch na vrcholu agendy. Práce taktéž odhalila obecná schémata, jakými obě verze zpětné vazbě utváří... Keywords: Nastolování agendy; definovaná témata; hierarchizace témat; teorie punctuated equilibrium; pozitivní a negativní zpětná vazba; agenda Evropské rady; Agenda-setting; issue definitions; issue hierarchization; punctuated equilibrium theory; positive and negative feedback; European Council agenda Available in a digital repository NRGL
Definování témat v nastolování agendy Evropské unie

Agenda-setting dynamics are widely acknowledged as a combination of issue definitions and venues. Although venues have been receiving significant scholarly attention, the concept of issue definition ...

Ullrichová, Eliška; Tomalová, Eliška; Dias, Vanda Rafaela Amaro; Pinheiro, Rómulo
Univerzita Karlova, 2022

Psoriáza a její komorbidity. Vzájemný vztah nemoci a procesu stárnutí.
Borský, Pavel; Fiala, Zdeněk; Müllerová, Dana; Dlouhý, Pavel
2022 - Czech
Psoriasis vulgaris (psoriasis) is an autoimmune disease that primarily affects the skin. The pathogenesis of psoriasis involves a combination of genetic and epigenetic modifications with a significant influence of environmental factors. The disease is characterized by papulosquamous lesions with hyperproliferation of keratinocytes, angiogenesis and dysregulation of the normal immune response leading to chronic inflammation. Excessive activation of parts of the adaptive immune system is thought to be a central factor in the pathogenesis of psoriasis. More severe forms of psoriasis tend to be associated with other diseases (comorbidities). These include metabolic and cardiovascular diseases, psoriatic arthritis, Crohn's disease and psychiatric disorders or uveitis. Many of these comorbidities show a significant association with age (the biological process of human aging). Aging is a process of gradual decline in the body's abilities and functional capabilities. It is a universal process with a considerable degree of variability that is characteristic of all higher animals. Among the theories describing aging, the theory of accumulation of damage, which integrates the previously known mechanisms of aging, is currently dominant. The theory is based on the fact that during pathophysiological processes,... Souhrn Psoriasis vulgaris (psoriáza) je autoimunitní onemocnění, které postihuje především kůži. Patogeneze psoriázy zahrnuje kombinaci genetických a epigenetických modifikací s nezanedbatelným vlivem faktorů prostředí. Nemoc je charakterizována papuloskvamózními lézemi s hyperproliferací keratinocytů, angiogenezí a dysregulací normální imunitní odpovědi, která vede k chronickému zánětu. Za ústřední faktor patogeneze psoriázy je považována nadměrná aktivace částí adaptivního imunitního systému. Závažnější formy psoriázy bývají asociovány s dalšími onemocněními (komorbiditami). Jedná se o metabolická a kardiovaskulární onemocnění, psoriatickou artritida, Crohnovu chorobu a psychické/psychiatrické poruchy či uveitida. Mnohé z uvedených komorbidit vykazují významnou souvislost s věkem (biologickým procesem stárnutí člověka). Stárnutí je proces postupného snižování schopností a funkčních kapacit organismu. Jedná se o univerzální děj se značným stupněm variability, který je charakteristický pro všechny vyšší živočichy. Mezi teoriemi popisujícími stárnutí dominuje v současné době teorie akumulace poškození, která integruje dosud známé mechanismy stárnutí. Teorie se opírá o skutečnost, že při patofyziologických procesech dochází v lidském těle k nežádoucím změnám, které lze chápat jako poškození. Vlivem průběžné... Available in a digital repository NRGL
Psoriáza a její komorbidity. Vzájemný vztah nemoci a procesu stárnutí.

Psoriasis vulgaris (psoriasis) is an autoimmune disease that primarily affects the skin. The pathogenesis of psoriasis involves a combination of genetic and epigenetic modifications with a significant ...

Borský, Pavel; Fiala, Zdeněk; Müllerová, Dana; Dlouhý, Pavel
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases