Number of found documents: 26048
Published from to

Příspěvek ke geodynamickému vývoji a postkolizní magmatické aktivitě v jednotce Arabsko-Nubijského štítu (Východoafrické orogenní pásmo) a severozápadní části Moldanubika (Středoevropské variscidy)
Megerssa, Leta Alemayehu; Verner, Kryštof; Závada, Prokop; Johnson, Kenneth
2022 - English
The Variscan orogenic belt along the exhumed root domain, known as the Moldanubian Zone as well as the Arabian-Nubian Shield (ANS) in the East African Orogeny (EAO) of Ethiopia, are considered as typical areas for studying late-orogenic (post-collisional) processes and magmatism. Based on a wider range of field and analytical methods: field structural mapping, anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) analysis, thermobarometric calculation and P-T evolution, conventional U/Pb dating, a reconstruction of geodynamic evolution and magmatism in the southwestern part of Moldanubian Zone (Bohemian Massif) and Tokar-Barka Terrain (southern part of Arabian-Nubian Shield is undertaken. The Variscan case portrays the peculiar overprint by the Late Orogenic tectonothermal event which is absent in the case of the Arabian-Nubian Shield (ANS) hence offering a compelling contrast to investigate the possible underlying mechanism involved for the different processes in the post-orogenic phase. In the southern ANS a post-collisional intrusive Chewo pluton composed of monzodiorite and quartz monzonite marks the late tectonic overprint which intruded into a low-grade Neoproterozoic juvenile crustal Tokar-Barka terrane. Thermobarometric estimations indicate its emplacement to be c. 10-13 Km depth, idealized from AMS... Oblast variského orogenního pásma zahrnující exhumovanou kořenovou doménu označovanou jako moldanubikum a arabsko-núbijský štít (ANS) náležící východoafrickému orogenu (EAO) v Etiopii jsou považovány za ideální oblasti ke studiu pozdně-orogenních (post-kolizních) procesů. Na základě širšího spektra metod geologického výzkumu (terénní strukturní mapování, analýza anizotropie magnetické susceptibility, termodynamické modelování P-T vývoje, konvenční U/Pb datování) proběhla rekonstrukce geodynamického vývoje a magmatismu v jihozápadní části Moldanubika (Český masív) a jednotky Tokar-Barka (jižní část Arabsko-Nubijského štítu). V případě domény moldanubika došlo k výraznému tektonometamorfnímu eventu v závěrečné etapě variských orogenních procesů, který v případě arabsko-núbijského štítu chybí. V jižním arabsko-núbijském štítu, respektive v oblasti neoproterozoické juvenilní korové domény Tokar-Barka, postkolizní pluton Chewo složený z monzodioritu a křemenného monzonitu zaznamenal pozdně orogenní přetisk. Odhad teplotně-tlakových podmínek vmístění intruze naznačují, že hloubka jeho vmístění je ca 10 až 13 km. Na základě podrobného studia staveb a struktur, provedené analýzy anizotropie magnetické susceptiblity (AMS) je možné konstatovat, že pluton Chewo byl vmístěn procesem diapirismu do rozsáhlé... Keywords: East African Orogeny; Arabian-Nubian Shield; European Variscides; Bohemian Massif; Moldanubian Zone; U-Pb dating; Anisotropy of Magnetic susceptibility; P-T modelling; Východoafrický orogen; Arabsko-nubijský štít; evropské variscidy; Český masív; Moldanubiku; U-Pb datování; anizotropie magnetické susceptibility; P-T modelování Available in a digital repository NRGL
Příspěvek ke geodynamickému vývoji a postkolizní magmatické aktivitě v jednotce Arabsko-Nubijského štítu (Východoafrické orogenní pásmo) a severozápadní části Moldanubika (Středoevropské variscidy)

The Variscan orogenic belt along the exhumed root domain, known as the Moldanubian Zone as well as the Arabian-Nubian Shield (ANS) in the East African Orogeny (EAO) of Ethiopia, are considered as ...

Megerssa, Leta Alemayehu; Verner, Kryštof; Závada, Prokop; Johnson, Kenneth
Univerzita Karlova, 2022

Kierkegaard's and Dostoevsky's conception of subjectivity
Vaškovic, Petr; Ritter, Martin; Rosfort, René; Pattison, George
2022 - English
Existential entrapment in the works of Dostoevsky and Kierkegaard (Petr Vaškovic) Abstract The overarching question that guides Dostoevsky's and Kierkegaard's extensive inquiries into the affective, rational, and spiritual dimensions of human existence is relatively straightforward, albeit not simple: they want to know what constitutes an authentic Christian life. The answer they give-as I argue in my dissertation thesis-is that one ought to rid oneself of egotistic inclinations and aim for a life of faith that revolves around the virtues of humility and non-preferential love. Dostoevsky and Kierkegaard then urge their readers to enter upon this path of individual existential self-development. However, becoming an authentic Christian is by no means an easy task. Both writers acknowledge that this climb up the existential ladder is-to cite Kierkegaard's pseudonymous author Johannes Climacus-a task 'harder than sustaining the heaven and earth.' This rather pessimistic conclusion is also the starting point of my thesis: if Dostoevsky and Kierkegaard understand human life as a developmental process in which one laboriously moves away from egotism towards ethical and religious perfection, we can then look for moments of abrupt existential growth (e.g., Kierkegaard's leap of faith or Dostoevsky's moments of... Existential entrapment in the works of Dostoevsky and Kierkegaard (Petr Vaškovic) Abstrakt Zastřešující otázka, která uvádí v pohyb Dostojevského a Kierkegaardovy komplexní analýzy afektivních, racionálních i duchovních aspektů lidské existence je poměrně jednoduchá: zajímá je, co je jádrem autentického křesťanského života. Jak se v textu pokouším ukázat, tak svorně odpovídají, že člověk se má snažit zbavit svých egotistických sklonů, a namísto toho usilovat o život víry, který je nesen ctnostmi pokory a nesobecké lásky k bližnímu. Dostojevskij a Kierkegaard nabádají své čtenáře, aby se na tuto cestu individuálního existenciálního sebe-rozvoje vydali, a následně oba dodávají, že dosažení autenticky křesťanského života není nikterak jednoduchý úkol, ba úkol skoro až nadlidský. Z tohoto pesimistického východiska následně vychází i má teze: chápou-li Dostojevskij a Kierkegaard lidskou existenci jako proces, v němž se jednotlivec velmi pracně zbavuje egotistických pohnutek, aby mohl směřovat k etické a náboženské dokonalosti, můžeme v rámci tohoto procesu hledat okamžiky náhlého existenciálního růstu (např. Kierkegaardův skok víry nebo Dostojevského okamžiky epifanické konverze), ale stejně tak můžeme identifikovat období dlouhodobé existenciální stagnace. V disertační práci jsem si stanovil za cíl analyzovat a... Keywords: Dostojevskij|Kierkegaard|existencialismus|etika|víra|existenciální transformace; Dostoevsky|Kierkegaard|existentialism|ethics|faith|existential transformation Available in a digital repository NRGL
Kierkegaard's and Dostoevsky's conception of subjectivity

Existential entrapment in the works of Dostoevsky and Kierkegaard (Petr Vaškovic) Abstract The overarching question that guides Dostoevsky's and Kierkegaard's extensive inquiries into the affective, ...

Vaškovic, Petr; Ritter, Martin; Rosfort, René; Pattison, George
Univerzita Karlova, 2022

Osobnost odsouzených žen dle charakteristik dotazníku TCI-R
Kocmanová, Daniela; Blatný, Marek; Jiřička, Václav; Přikrylová Kučerová, Hana
2022 - Czech
The dissertation presents a view to the personality of women offenders of various types of crime. It examines the development of their criminal careers, the social environment in which they developed, their personality characteristics and it maps the risk factors of committing crime. The study is divided into theoretical and empirical part. The main topics of the theoretical part are female crime, criminogenic factors and female aggression. Next important part of the study is the women offenders personality typologies mentioned in the literature of forensic psychology. The last topic of the theoretical part is the personality theory of C. R. Cloninger, which for its biopsychosocial basis seems to be a suitable model for the description of the prison population and for this meaning it is used both in domestic and foreign studies. The aim of the empirical part was to obtain quantitative data on criminogenic factors of convicted women and their basic characteristics with regard to the type of crime. In research we use anamnestic questionnaire, SARPO report, Vídeňský maticový test of intellitence and Cloninger's personality questionnaire of temperament and character TCI-R. A total of 286 convicted women from prison Světlá nad Sázavou were included in the study. We confirmed six ten hypotheses from ten:... Disertační práce prezentuje pohled do osobnosti pachatelek různých trestných činů. Zjišťuje vývoj jejich kriminální kariéry, prostředí, v jakém se vyvíjely, jejich osobnostní charakteristiky a mapuje tak rizikové faktory páchání trestné činnosti. Práce je členěna na teoretickou a empirickou část. Stěžejními tématy teoretické části jsou ženská kriminalita, kriminogenní faktory a ženská agrese. Její součástí je dále přehled typologií osobnosti pachatelek, které lze v odborné literatuře nalézt. Posledním tématem teoretické část je osobnostní teorie C. R. Cloningera, jež se pro svůj biopsychosociální základ jeví jako vhodný model pro popis vězeňské populace a pro tento význam bývá používán jak v domácích, tak zahraničních studiích. Cílem empirické části bylo získat kvantitativní údaje o kriminogenních faktorech odsouzených žen, popsat pomocí nich kriminální ženskou populaci a zjistit, zda, případně jaké, existují rozdíly uvnitř této skupiny. Ke sběru dat bylo využito anamnestického dotazníku, zprávy o odsouzené SARPO, Vídeňského maticového testu jako testu obecné inteligence a Cloningerova osobnostního dotazníku temperamentu a charakteru TCI-R. Do studie bylo zahrnuto celkem 286 odsouzených žen z Věznice Světlá nad Sázavou. Z deseti stanovených hypotéz bylo potvrzeno šest. Byl prokázán vztah mezi a)... Keywords: kriminalita žen|kriminogenní faktory|ženská agrese|osobnost odsouzených žen|Cloningerova teorie osobnosti|temperament|charakter|dotazník temperamentu a charakteru TCI-R; female crime|criminogenic factors|female aggression|the personality of convicted women|Cloninger's theory of personality|temperament|character|questionnaire of temperament and character TCI-R Available in a digital repository NRGL
Osobnost odsouzených žen dle charakteristik dotazníku TCI-R

The dissertation presents a view to the personality of women offenders of various types of crime. It examines the development of their criminal careers, the social environment in which they developed, ...

Kocmanová, Daniela; Blatný, Marek; Jiřička, Václav; Přikrylová Kučerová, Hana
Univerzita Karlova, 2022

Trénink vizuální selektivní pozornosti u seniorů
Frydrychová, Zuzana; Georgi, Hana; Jarolímová, Eva; Špatenková, Naděžda
2022 - Czech
Introduction: The effect of cognitive training on cognitive performance has been of interest to researchers for many years. Training is most often targeted at attention, working memory, or executive functions that are affected by age. The goal is usually not only to test whether it is possible to improve performance on the trained task, but also on other untrained tasks that are assumed to be related to the trained task. Given the aging of the population, these interventions are increasingly targeting the older adults. Aim: The study aims to examine the effects of training visual selective attention and working memory using Filter It - our version of the canonical Change Detection Task (CDT) for a mobile device, the tablet. Method: The sample consisted of 62 older adults aged 60-75 years, who were divided into experimental and active control group through the block randomization. The experimental group trained using the Filter It application, and the active control group trained using the Clouds application. The aim was to examine the effectiveness of a 6-week individual visual adaptive CDT training administered on a tablet, in terms of specific training improvements (Filter It - Colors and Shapes paradigms) and transfer effect on measures of working memory (Letter Number Sequencing, Visual... Úvod: Vliv kognitivního tréninku na kognitivní výkon je v zájmu výzkumníků již dlouhá léta. Tréninky jsou nejčastěji zaměřeny na pozornost, pracovní paměť či exekutivní funkce, které jsou ovlivněné věkem. Cílem bývá nejenom ověřit, zda je možné zlepšit výkon v trénované úloze, ale i v jiných netrénovaných úlohách, u kterých se předpokládá propojení s trénovanou úlohou. S ohledem na stárnutí populace jsou tyto intervence čím dál častěji zaměřeny na starší populaci. Cíl: Studie popisovaná v disertační práci se zaměřuje na zjištění efektů tréninku vizuální selektivní pozornosti a pracovní paměti prostřednictvím aplikace Filter It - naše verze kanonické verze Change Detection Task (CDT) pro mobilní zařízení - tablet. Metoda: Zkoumaný soubor zahrnoval 62 starších osob ve věku 60-75 let, které byly dle blokové randomizace rozděleny do experimentální a aktivní kontrolní skupiny. Experimentální skupina trénovala prostřednictvím aplikace Filter It, aktivní kontrolní skupina absolvovala trénink pomocí aplikace Clouds. Cílem bylo změřit efektivitu 6týdenního vizuálního adaptivního tréninku CDT administrovaného na tabletu, a to ve smyslu specifického tréninkového efektu (Filter It - paradigma Barvy a Tvary) a efektu transferu na měřítka pracovní paměti (Řazení písmen a čísel, Visual Patterns Test) a exekutivní... Keywords: stárnutí|pracovní paměť|selektivní vizuální pozornost|exekutivní funkce|Change Detection Task|kognitivní trénink; aging|working memory|selective visual attention|executive functions|Change Detection Task|cognitive training Available in a digital repository NRGL
Trénink vizuální selektivní pozornosti u seniorů

Introduction: The effect of cognitive training on cognitive performance has been of interest to researchers for many years. Training is most often targeted at attention, working memory, or executive ...

Frydrychová, Zuzana; Georgi, Hana; Jarolímová, Eva; Špatenková, Naděžda
Univerzita Karlova, 2022

Zánětlivá odpověď po implantaci absorbovatelných koronárních stentů vs. lékových stentů druhé generace.
Novotný, Vojtěch; Šťásek, Josef; Kala, Petr; Kočka, Viktor
2022 - Czech
The concept of bioresorbable scaffolds (BVS) originated in the 90s of the 20th century, however, the first commercially available coronary BVS was Absorb BVS in 2011. The dissertation deals with aspects of working with this type of BVS and its use in real practice. We focused on examining the inflammatory response after implantation of Absorb BVS in comparison with the proven 2nd generation metallic drug eluting stent (DES). The introduction systematically discusses the topic of BVS from history, through the composition of BVS and implantation techniques to available literature data. The second topic discussed is the inflammatory response after coronary stent implantation, we provide an overview of available data from studies and the introduction of inflammatory markers, which were analyzed in the main study. The presented work includes three main studies. A Pilot study in which we evaluated the systemic inflammatory response to coronary artery trauma caused by percutaneous coronary intervention previously described in the literature. We verified that the selected laboratory-determined markers of systemic inflammation (hs-CRP, IL-6 and serum amyloid A) increase significantly 24/48 hours after PCI compared to basal. This pilot study was directly followed by the Randomized study, in which we randomly... Souhrn Koncept vstřebatelných stentů (BVS) vznikl již v 90. letech 20. století, prvním komerčně dostupným koronárním vstřebatelným stentem byl nicméně Absorb BVS v roce 2011. Disertační práce se zabývá aspekty práce s tímto typem BVS a jeho použitím v reálné praxi. Zaměřili jsme se na zkoumání zánětlivé odpovědi po implantaci Absorb BVS ve srovnání s osvědčeným metalickým lékovým stentem 2. generace (DES). V úvodu práce je systematicky rozebrána problematika BVS od historie, přes složení BVS a techniku implantace až po dostupná literární data. Druhým tématem je zánětlivá odpověď po implantaci koronárních stentů, přinášíme přehled dostupných dat ze studií a představení zánětlivých markerů, které jsme v hlavní práci stanovovali. Předkládaná práce zahrnuje tři hlavní studie. Pilotní studii, ve které jsme ověřili v literatuře popisovanou systémovou zánětlivou odpověď na trauma koronární tepny způsobenou provedením perkutánní koronární intervence. Ověřili jsme, že zvolené laboratorně stanovené markery systémového zánětu (hs-CRP, IL-6 a sérový amyloid A) signifikantně stoupají v čase 24/48 hodin od provedení PCI oproti bazální hodnotě. Na tuto pilotní studii přímo navazovala Randomizovaná studie, ve které jsme na základě randomizace implantovali pacientům se stabilními formami ICHS dva různé typy stentů -... Keywords: perkutánní koronární intervence; PCI; vstřebatelný stent; BVS; lékový stent; DES; zánět; CRP; interleukin-6; percutaneous coronary intervention; PCI; bioresorbable vascular scaffold; BVS; drug-eluting stent; DES; CRP; interleukine-6 Available in a digital repository NRGL
Zánětlivá odpověď po implantaci absorbovatelných koronárních stentů vs. lékových stentů druhé generace.

The concept of bioresorbable scaffolds (BVS) originated in the 90s of the 20th century, however, the first commercially available coronary BVS was Absorb BVS in 2011. The dissertation deals with ...

Novotný, Vojtěch; Šťásek, Josef; Kala, Petr; Kočka, Viktor
Univerzita Karlova, 2022

Princip nákladové přiměřenosti v právních předpisech EU v oblasti životního prostředí: ponaučení z implementace ochrany vod a ovzduší
Brabec, Jan; Jílková, Jiřina; Knápek, Jaroslav; Slavíková, Lenka
2022 - English
Environmental legislation in the European Union recognizes the principle of proportionality as a tool that helps identify cases that require spending of disproportionate resources to achieve environmental targets. If economic costs of achieving a certain target are significantly higher than associated benefits, an exemption may be granted to prevent wasting resources on measures with only a negligible effect on the environment. The principle is well established in water protection by means of the Water Framework Directive (2000/60/EC) and in air protection through the Industrial Emissions Directive (2010/75/EU). In theory, such setting should ensure more efficient and robust water and air protection. However, with no unified methodology and a high level of discretion given to individual member states, the process of assessing proportionality has become very heterogenous. As a result, methodologies used across Europe often differ from each other significantly, possibly distorting the original idea of equal treatment of European water bodies and sources of air pollution. The goal of this thesis is to determine whether the use of the proportionality principle in water and air protection contributes to more efficient environmental protection in the EU and whether the principle is used consistently in... Environmentální legislativa Evropské unie uznává princip přiměřenosti jako nástroj, který usnadňuje identifikaci případů, jež vyžadují vynaložení nepřiměřených prostředků na dosažení environmentálních cílů. Pokud jsou ekonomické náklady nutné dosažení určitého cíle výrazně vyšší než z něho plynoucí přínosy, může být udělena výjimka plnění, aby bylo zabráněno plýtvání zdrojů na opatření se zanedbatelným dopadem na životní prostředí. Princip přiměřenosti je pevně zakotven v ochraně vod skrze Rámcovou směrnici vodách (2000/60/EC) a v oblasti ovzduší prostřednictvím Směrnice o průmyslových emisích (2010/75/EU). Takové zasazení by teoreticky mělo zaručit efektivnější a robustnější ochranu vod a ovzduší. Bez jednotné metodologie a s výraznou volností, která byla členským státům při posuzování přiměřenosti ponechána, se však celý proces stal značně heterogenním. Metodologie používané napříč Evropou se tak často významně liší a deformují původní myšlenku stejného přístupu k evropským vodním útvarům a zdrojům znečištění. Cílem práce je zjistit, zda využívání principu přiměřenosti v ochraně vod a ovzduší přispívá k efektivnější ochraně životního prostředí v EU a zda je princip přiměřenosti používán konzistentně v různých členských státech. Disertační práce se skládá ze tří článků publikovaných v... Keywords: Princip přiměřenosti; Rámcová směrnice o vodách; Směrnice o průmyslových emisích; ochrana vod; ochrana ovzduší; environmentální regulace; taxonomie; Principle of proportionality; Water Framework Directive; Industrial Emissions Directive; water protection; air protection; environmental regulation; taxonomy Available in a digital repository NRGL
Princip nákladové přiměřenosti v právních předpisech EU v oblasti životního prostředí: ponaučení z implementace ochrany vod a ovzduší

Environmental legislation in the European Union recognizes the principle of proportionality as a tool that helps identify cases that require spending of disproportionate resources to achieve ...

Brabec, Jan; Jílková, Jiřina; Knápek, Jaroslav; Slavíková, Lenka
Univerzita Karlova, 2022

Využití erytrocytaferézy k léčbě pacientů s hereditární hemochromatózou
Řeháček, Vít; Bláha, Milan; Gašová, Zdenka; Penka, Miroslav
2022 - Czech
BACKGROUND: Hereditary hemochromatosis (HH) is one of the most common hereditary diseases of the Euro-American population. The disease is caused by increased absorption of iron from the intestine, regardless of its current stores in the body. Excess iron is stored in tissues and organs and causes their significant damage. HH treatment consists of regular blood withdrawal, activation of erythropoesis causes the utilization of excess iron and normalization of its reserves. The standard method of blood withdrawal is venipuncture, an alternative method with the possibility of collecting larger red cell volume in one procedure is erythrocytapheresis. The aim of the research was to create a group of patients with newly diagnosed HH, apply erythrocytapheresis, verify their effectiveness, optimize and standardize treatment to reduce ferritin levels in the induction phase of treatment below 50 μg/l and subsequently keep ferritin levels below 100 μg / l in the maintenance phase of treatment. METHODS: The group of patient was created in cooperation with hepatology departments of the Hradec Králové region, by testing related patients with HH and by screening blood donors. For erythrocytapheresis, a Haemonetics MCS+ separator (Haemonetics Corp., Braintree, MA, USA) was used. The SW of MCS+ can modify red cell... SOUHRN ÚVOD: Hereditární hemochromatóza (HH), jedno z nejčastějších dědičných onemocnění euroamerické populace, je onemocnění způsobené zvýšenou absorpcí železa ze střeva bez ohledu na výši jeho aktuální zásoby v organismu, nadbytečné železo se ukládá v tkáních a orgánech a je příčinou jejich významného poškození. Léčba HH spočívá v pravidelných odběrech krve, aktivace erytropoézy vede k utilizaci nadbytečného železa a k normalizaci jeho zásob. Standardním způsobem odběru krve jsou venepunkce, alternativní metodou s možností odběru násobného množství erytrocytů při jednom výkonu je erytrocytaferéza. Cílem výzkumu bylo vytvořit soubor nemocných s nově diagnostikovanou HH, aplikovat erytrocytaferézy, ověřit jejich účinnost, optimalizovat a standardizovat léčbu s cílem snížit u pacientů hladinu feritinu v indukční fázi léčby pod 50 μg/l a následně udržovat hladinu feritinu pod 100 μg/l v udržovací fázi. SOUBOR NEMOCNÝCH A METODIKA: Soubor nemocných byl vytvořen ve spolupráci s hepatologickými pracovišti hradeckého regionu, testováním příbuzných pacientů s HH a screeningem dárců krve. Pro erytrocytaferézu byl použit přístroj Haemonetics MCS+ (Haemonetics Corp., Braintree, MA, USA), jehož SW dokáže přizpůsobit odběr erytrocytů na míru každému pacientovi. Odběry v indukční fázi byly prováděny s plánovaným... Keywords: hereditární hemochromatóza; aferéza; erytrocytaferéza; feritin; železo; hereditary haemochromatosis; apheresis; erythrocytapheresis; ferritin; iron Available in a digital repository NRGL
Využití erytrocytaferézy k léčbě pacientů s hereditární hemochromatózou

BACKGROUND: Hereditary hemochromatosis (HH) is one of the most common hereditary diseases of the Euro-American population. The disease is caused by increased absorption of iron from the intestine, ...

Řeháček, Vít; Bláha, Milan; Gašová, Zdenka; Penka, Miroslav
Univerzita Karlova, 2022

Strukturní defekty v II-VI polovodičích
Šedivý, Lukáš; Belas, Eduard; Hulicius, Eduard; Schneeweiss, Oldřich
2022 - English
Title: Structural defects in II-VI semiconductors Author: Lukáš Šedivý Department: Institute of Physics of Charles University Supervisor: Doc. Ing. Eduard Belas, CSc., Institute of Physics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University Abstract: The single crystalline CdTe doped by chlorine is an excellent material for man- ufacturing x-ray and gamma-ray room-temperature semiconductor detectors thanks to the large linear attenuation coefficient, the possibility to make it high-resistive at the room temperature, and good electron mobility and the lifetime. This thesis aimed to examine the effect of annealing in well-defined ambient component pressure, Cd or Te, on the crys- tal's defect structure. The first experimental is devoted to eliminating the second phase defects - inclusions - present in CdTe : Cl, which significantly decay the crystal quality and detection performance. The following experimental parts are focused on the detailed inves- tigation of the point defect structure of CdTe : Cl. The annealing interval bisection method for reaching high resistivity material is introduced. The equilibrium defect structure is in- vestigated using the in-situ high-temperature Hall effect measurements. The results are interpreted through an advanced model of the defect structure considering also dissocia-... Název práce: Strukturní defekty v II-VI polovodičích Autor: Lukáš Šedivý Department: Fyzikální ústav Univerzity Karlovy Školitel: Doc. Ing. Eduard Belas, CSc., Fyzikální ústav Univerzity Karlovy, Matematicko- fyzikální fakulta, Univerzita Karlova Abstrakt : Chlórem dopovaný mono-krystal Teluridu kademnatého CdTe je perspektivní materiál pro výrobu nechlazených detektorů vysokoenergetického záření především pro jeho vysoký absorpční koeficient, vysoký odpor za pokojové teploty, dobrou elektron/děrovou pohyblivost a příznivý µτ produkt. Cílem této práce je zmapovat vliv systematického žíhání v parách Cd a Te na výslednou defektní strukturu krystalu. Přičemž první experi- mentální kapitola je věnována metodice odstranění inkluzí běžně přítomných v CdTe : Cl, které významně limitují detekční schopnosti materiálu. Následující experimentální kapitoly jsou zasvěceny výzkumu bodových defektu v CdTe : Cl. V práci je představena metoda půlení intervalu, která umožňuje nastolit/znovunastolit vysokoodporový stav krystalu. Vliv bodových defektu v termodynamické rovnováze na galvanomagnetické charakteristiky krystalu je studován pomocí in-situ měření Hallova jevu za vysokých teplot. Změřená ex- perimentální data... Keywords: CdTe; CdZnTe|defekty|žíhání|Hallův jev|difúze; CdTe; CdZnTe|Defects|Annealing|Hall effect|Diffusion Available in a digital repository NRGL
Strukturní defekty v II-VI polovodičích

Title: Structural defects in II-VI semiconductors Author: Lukáš Šedivý Department: Institute of Physics of Charles University Supervisor: Doc. Ing. Eduard Belas, CSc., Institute of Physics, Faculty of ...

Šedivý, Lukáš; Belas, Eduard; Hulicius, Eduard; Schneeweiss, Oldřich
Univerzita Karlova, 2022

Úloha neuropeptidů při stresu a patofyziologii EAE
Kramáriková, Ivana; Slanař, Ondřej; Slíva, Jiří; Kmoníčková, Eva
2022 - Czech
Introduction and Aim: Neuropeptides are widely distributed group of biologically active substances and their effects depend on their activity and localization of specific receptors. The mechanism of the regulatory / modulatory effects of neuropeptides has not been fully elucidated yet, and these gaps in our knowledge make it difficult for them to influence them therapeutically. Our hypothesis was that similar to the effects of the galaninergic system on the cardiovascular system, the galaninergic system may be one of the important modulators of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis and may therefore modulate the stress response or pathophysiology of selected neurological diseases. The aim of our study was to investigate presence and expression of CRH and Galanin receptors in the basal conditions and in stress in adenohypohysis and in hypophysis and in pathological conditions - in the spinal cords in the murine model of multiple sclerosis, experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) and determine GalR1 cellular localization (oligodendrocytes, microglia, astrocytes, ependymal cells, and endothelial cells in the capillaries). Results: The expression of all tested galaninergic peptides was determined in the adenohypophysis. It was found that the expression of the GalR2 mRNA in adenohypophysis... Souhrn Úvod a cíl: Neuropeptidy tvoří rozsáhlou skupinu biologicky aktivních látek a jejich účinky závisí na aktivitě a lokalizaci specifických receptorů. Dosud není zcela objasněn mechanismus regulačních/modulačních účinků neuropeptidů a tyto mezery v našich znalostech pak ztěžují možnost jejich terapeutického ovlivnění. Naší hypotézou bylo, že podobně jako byly popsány účinky galaninergního systému na kardiovaskulární systém, může být galaninergní systém jedním z významných modulátorů hypotalamo-hypofýzo-adrenální osy a může proto modulovat stresovou odpověď či patofyziologii vybraných neurologických onemocnění. Cílem naší práce bylo zjistit přítomnost a expresi galaninových (GalR) a CRH (CRH-R) receptorů za bazálních podmínkách a při stresu v adenohypofýze a hypofýze a za patologických podmínek v míše na myším modelu roztroušené sklerózy, experimentální autoimunitní encefalomyelitidy (EAE) a určit buněčnou lokalizaci GalR1 (oligodendrocyty, mikroglie, astrocyty, ependymální buňky a endotelové buňky v kapilárách). Výsledky: Exprese všech testovaných galaninergních peptidů byla stanovena v adenohypofýze. Bylo zjištěno, že exprese mRNA GalR2 v adenohypofýze za bazálních podmínek byla mnohem vyšší než exprese mRNA GalR1 a GalR3. Zatímco akutní stres nevyvolal v adenohypofýze žádné změny v expresi GalR2,... Keywords: neuropeptidy; galanin; galaninergní receptory; CRH; stres; adenohypofýza; EAE; neuropeptides; galanin; galaninergic receptores; CRH; stress; adenohypophysis; EAE Available in a digital repository NRGL
Úloha neuropeptidů při stresu a patofyziologii EAE

Introduction and Aim: Neuropeptides are widely distributed group of biologically active substances and their effects depend on their activity and localization of specific receptors. The mechanism of ...

Kramáriková, Ivana; Slanař, Ondřej; Slíva, Jiří; Kmoníčková, Eva
Univerzita Karlova, 2022

Ultrarychlá laserová spektroskopie polovodičů
Popelář, Tomáš; Malý, Petr; Oswald, Jiří; Žídek, Karel
2022 - English
This Ph. D. thesis is focused on the study of modern semiconductor materials, diamond, and silicon nanocrystals, by methods of laser spectroscopy. A new experimental setup, the generator of mid-infrared laser pulses, was built to study diamond in detail. With its help, we observed the dynamics of high-density excited carriers, their condensation into electron-hole liquid, and their interaction with light around their plasma frequency. Thanks to the high sensitivity of these measurements on the excited carrier temperature we could observe the thermalisation dynamics which was described by the quantum theory of free carrier absorption. In the doped silicon nanocrystals embedded into SiO2 matrix, we studied the potential presence of free carriers which could be used to create a PN junction. We also found an important recombination channel in these samples which manifests at high excitation intensities. We identified its origin and described its interaction with nanocrystals. At last, we analyzed the influence of incorporated boron atoms on the distribution of decay times according to the emitted wavelength. Tato disertační práce se zabývá studiem moderních polovodičových materiálů, diamantu a křemíkových nanokrystalů, pomocí metod laserové spektroskopie. Pro detailní výzkum diamantu bylo postaveno nové experimentální uspořádání, generátor laserových pulsů ve střední infračervené oblasti. S jeho pomocí byla zkoumána dynamika excitovaných nosičů o vysokých hustotách, jejich kondenzace do elektron- děrové kapaliny a interakce se světlem kolem jejich plasmové frekvence. Díky vysoké citlivosti těchto měření na teplotu nosičů bylo možné vidět dynamiku termalizace, k jejímuž popisu byla použita kvantová teorie absorpce na volných nosičích. V dopovaných křemíkových nanokrystalech zabudovaných do SiO2 matrice jsme zkoumali potenciální přítomnost volných nosičů, která by umožnila vytvořit PN přechod. Dále jsme v těchto vzorcích objevili významný rekombinační kanál, který se projevuje při vysokých intenzitách excitace. Identifkovali jsme jeho původ a popsali jeho interakci s nanokrystaly. Nakonec jsme analyzovali vliv atomů bóru v nanokrystalech na distribuci časů doznívání podle vyzářené vlnové délky. Keywords: diamant|křemíkové nanokrystaly|časově rozlišená spektroskopie|NBOHC; diamond|silicon nanocrystals|time-resolved spectroscopy|NBOHC Available in a digital repository NRGL
Ultrarychlá laserová spektroskopie polovodičů

This Ph. D. thesis is focused on the study of modern semiconductor materials, diamond, and silicon nanocrystals, by methods of laser spectroscopy. A new experimental setup, the generator of ...

Popelář, Tomáš; Malý, Petr; Oswald, Jiří; Žídek, Karel
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases