Number of found documents: 26270
Published from to

Histologické hodnocení chirurgických experimentů u zvířecích modelů
Grajciarová, Martina; Tonar, Zbyněk; Petr, Jaroslav; Varga, Ivan
2022 - Czech
Introduction: The dissertation is based on six studies that focus on the application of quantitative histology in animal model experiments. It includes a presentation of virtual microscopy procedures and image field sampling strategies, mapping changes in the microscopic structure of ovine and porcine carotid segments and their comparison with human coronary arteries and internal thoracic arteries, vascularization assessment in a mouse model of lymphoma xenografts (PDX), the effect of hyperbaric oxygen therapy on type III collagen production and on vascularization in a skin wound in a Zucker Diabetic Fatty rat. Methods: The review article about virtual microscopy was focused on an example of sampling images from various areas of quantitative histology. In other studies, histologically processed sections were stained with a variety of methods for vascular wall construction, cell infiltration (orcein, picrosirius red, Verhoeff's hematoxylin and green trichrome, Gill's hematoxylin, alcian blue) and immunohistochemical antigen detection (α-smooth muscle actin, neurofilament protein, CD-31, von Willebrand factor). Using unbiased sampling and stereological methods, we quantified the area fraction of components (elastin, collagen, smooth muscle actin and chondroitin sulfate) using a stereological grid... Úvod: Dizertační práce je založena na šesti studiích, které se zaměřují na uplatnění kvantitativní histologie v hodnocení experimentů u zvířecích modelů. Zahrnuje představení postupů virtuální mikroskopie a strategií vzorkování obrazových polí, mapování změn mikroskopické struktury segmentů ovčích a prasečích krkavic a jejich porovnání s lidskými koronárními cévami a arteria thoracica interna, hodnocení vaskularizace u myšího modelu s xenografty lymfomů (PDX), vliv hyperbarické oxygenoterapie na tvorbu kolagenu typu III a na vaskularizaci v kožní ráně u Zucker Diabetic Fatty potkana. Metody: Přehledový článek o virtuální mikroskopii byl zaměřen na ukázku příkladu vzorkování snímků z různých oblastí kvantitativní histologie. V ostatních studiích byly histologicky zpracované řezy barvené škálou metod zaměřených na stavbu cévní stěny, a buněčné osídlení (orcein, pikrosiriová červeň, Verhoeffův hematoxylin a zelený trichrom, Gillův hematoxylin, alcianová modř) a imunohistochemickým průkazem antigenů (α-hladký svalový aktin, neurofilamentový protein, CD-31, von Willebrandův faktor). Pomocí nevychýleného vzorkování a stereologických metod jsme kvantifikovali plošné podíly složek (elastin, kolagen, hladkosvalový aktin a chondroitinsulfát) použitím stereologické bodové mřížky; dvourozměrnou hustotu... Available in a digital repository NRGL
Histologické hodnocení chirurgických experimentů u zvířecích modelů

Introduction: The dissertation is based on six studies that focus on the application of quantitative histology in animal model experiments. It includes a presentation of virtual microscopy procedures ...

Grajciarová, Martina; Tonar, Zbyněk; Petr, Jaroslav; Varga, Ivan
Univerzita Karlova, 2022

Moderní biomateriály pro regeneraci pojivových tkání
Hefka Blahnová, Veronika; Filová, Eva; Maxová, Hana; Motlík, Jan
2022 - Czech
Connective tissues are characterized by significant volume of extracellular matrix. Their main role is to provide a mechanical support and protection to other body organs. This thesis is focused on regeneration of bone, cartilage and osteochondral defect. In the experimental part we observed viability and differentiation of human mesenchymal stem cells. In vitro we evaluated the potential of PCL scaffold with addition of growth factors, bone xenograft with biomimetic peptides, collagen I composite with bioceramics and a titanium alloy with nanostructured surface. During following in vivo study, we implanted a cell-free scaffold made of PCL, calcium phosphate and IGF-1, bFGF, TGFβ1 and BMP-2 to osteochondral defect. Unfortunately, addition of growth factors resulted in pathological inflammatory process despite clear beneficial effect in vitro. Likewise, the biomimetic peptide sequences promoted osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells. Addition of certain bioceramics influenced the scaffold morphology in the manner of pore size. However, we did not observe any effect of the surface characteristics on cell behavior. The cells were influenced rather by certain material. On the other hand, surface modification of titanium scaffold by anodic oxidation revealed that the most suitable... Pojivové tkáně se typicky vyznačují velkým objemem mezibuněčné hmoty. Jejich hlavní funkcí je poskytovat mechanickou oporu a ochranu ostatním tělním orgánům. Tato práce je zaměřena na regeneraci tkáně kosti a chrupavky, potažmo osteochondrálního defektu. V rámci provedených experimentů byla sledována viabilita a diferenciace lidských kmenových buněk. V in vitro podmínkách byl testován PCL nosič s příměsí růstových faktorů, kolagenová pěna s biokeramikami, xenogenní kostní štěp s biomimetickými peptidy a titanový nosič s nanostrukturovaným povrchem. Vybraný bezbuněčný nosič byl následně implantován do osteochondrálního defektu králičího modelu, kde byla sledována míra regenerace poškozených tkání. In vivo byl hodnocen kolagenový nosič s příměsí PCL nanovláken a biokeramik obohacený o růstové faktory IGF-1, bFGF, TGFβ1 a BMP-2. Právě přídavek růstových faktorů se in vivo jevil jako ne příliš vhodný především z důvodu indukce patologické zánětlivé odpovědi. a to navzdory tomu, že v in vitro podmínkách vykazoval spíše pozitivní efekt. Rovněž biomimetické peptidové sekvence stimulovaly osteogenní diferenciaci lidských mezenchymálních kmenových buněk. V případě různých typů biokeramik kombinovaných s kolagenem i buňky reagovaly spíše na konkrétní kalcium fosfát, respektive hydroxyapatit, než na povrchové... Keywords: kostní štěp; PCL; kolagenový nosič; titanový nosič; růstové faktory; osteogeneze; chondrogeneze; mezenchymální kmenové buňky; regenerace; tkáňové inženýrství; bone graft; PCL; collagen scaffold; titanium scaffold; growth factors; ostegenesis; chondrogenesis; mesenchymal stem cells; regeneration; tissue engineering Available in a digital repository NRGL
Moderní biomateriály pro regeneraci pojivových tkání

Connective tissues are characterized by significant volume of extracellular matrix. Their main role is to provide a mechanical support and protection to other body organs. This thesis is focused on ...

Hefka Blahnová, Veronika; Filová, Eva; Maxová, Hana; Motlík, Jan
Univerzita Karlova, 2022

Vliv vybraných environmentálních polutantů na gametogenezi a časný embryonální vývoj
Fenclová, Tereza; Nevoral, Jan; Děd, Lukáš; Sovadinová, Iva
2022 - Czech
The influence of selected environmental pollutants on gametogenesis and early embryonic development Ing. Tereza Fenclová Idiopatic infertility is a serious problem, which can be caused by exposure to endocrine disruptors, e.g. bisphenols. Bisphenol A, the most widely used bisphenol, is now being replaced in manufacturing processes due to its toxicity by its analogues, bisphenol S and F. While most of the scientific experiments examine the effect of toxic doses after direct exposure, this study provides results for exposure to real low doses after direct and indirect exposure. We assumed a negative effect of direct and indirect exposure to low doses of alternative bisphenols BPS and BPF on male and female reproduction at the level of gametes and embryos. The aim of this work is to evaluate the effect of direct exposure to mouse oocytes and sperm, to evaluate the effect of indirect exposure through breast milk to mouse oocytes, sperm, testicular tissue and the extent of damage to early embryonic development. Experimental ICR laboratory mice were exposed to low doses of bisphenols directly via drinking water or an oral gavage, or indirectly through the breast milk. Direct exposure to low doses of bisphenols affects the reproductive abilities of females mainly by malformations of the dividing spindle of... Vliv vybraných environmentálních polutantů na gametogenezi a časný embryonální vývoj Ing. Tereza Fenclová Idiopatická infertilita je vážným problémem dnešní doby, který může být způsoben expozicí endokrinními disruptory, mezi které patří bisfenoly. Bisfenol A, nejvíce používaný bisfenol, je nyní kvůli prokázané toxicitě nahrazován ve výrobních procesech svými analogy, bisfenolem S a F. Zatímco většina prací se zaobírá vlivem toxických dávek po přímé expozici, tato studie přináší výsledky pro expozici reálnými nízkými dávkami po přímé i nepřímé expozici. Předpokládali jsme negativní vliv přímé i nepřímé expozice nízkými dávkami alternativních bisfenolů BPS a BPF na samčí i samičí reprodukci na úrovni gamet a embryí. Cílem práce je zhodnotit vliv přímé expozice na myší oocyty a spermie, zhodnotit vliv nepřímé expozice prostřednictvím mateřského mléka na myší oocyty, spermie, testikulární tkáň a přesah poškození do časného embryonálního vývoje. Pokusné laboratorní myši kmene ICR byly vystaveny nízkým dávkám bisfenolů přímo prostřednictvím pitné vody nebo orální sondy, anebo nepřímo prostřednictvím mateřského mléka. Přímá expozice nízkými dávkami bisfenolů ovlivnila reprodukční schopnosti samic zejména malformacemi dělícího vřeténka oocytů, snížením stability genomu a epigenetickými modifikacemi během... Available in a digital repository NRGL
Vliv vybraných environmentálních polutantů na gametogenezi a časný embryonální vývoj

The influence of selected environmental pollutants on gametogenesis and early embryonic development Ing. Tereza Fenclová Idiopatic infertility is a serious problem, which can be caused by exposure to ...

Fenclová, Tereza; Nevoral, Jan; Děd, Lukáš; Sovadinová, Iva
Univerzita Karlova, 2022

Funkční poruchy hybnosti: klinický obraz, neurobiologické markery, patofyziologické mechanismy
Forejtová, Zuzana; Serranová, Tereza; Kališová, Lucie; Bočková, Martina
2022 - Czech
Functional Movement Disorders (FMD), also known as conversion, psychogenic, or dissociative motor disorders, are complex and clinically heterogeneous group of diseases. In addition to motor symptoms, FMD are manifested by a number of comorbid non-motor symptoms. Despite the potential reversibility, these disorders still have an unfavourable prognosis and are associated with a low quality of life. Regardless of the growing interest of both clinical and research communities over the last two decades, this issue remains insufficiently understood in many aspects. The aim of the presented studies was to fill some gaps in the knowledge of neurophysiological and clinical correlates in FMD. The first of the presented studies explored the robust neurophysiological phenomenon of prepulse inhibition (PPI) in FMD. The alteration in PPI, along with previous findings of a reduced PPI in other functional syndromes, supported a possible unified pathophysiology across functional neurological and somatic syndromes with implications for diagnostic classification and development of novel biomarkers and treatments. These results are in line with the differentiation FMD from feigned or malingered phenomena. The aim of the second study was to explore the relationship between common motor, non-motor symptoms and... Funkční poruchy hybnosti (FPH) známé také pod pojmy konverzní, psychogenní nebo disociativní motorické poruchy jsou komplexní a klinicky heterogenní jednotkou zahrnující řadu motorických fenotypů a přidružených non-motorických symptomů. I přes potenciální reverzibilitu mají často chronický průběh a nepříznivou prognózu. FPH byly odbornou společností léta opomíjeny a řazeny do jakési šedé zóny na neuropsychiatrickém pomezí. Navzdory významným pokrokům v posledních dvou desetiletích, zůstává tato problematika v mnoha ohledech nedostatečně objasněna a pochopena. Cílem zde prezentovaných studií bylo vyplnit některé mezery v poznání neurofyziologických a klinických korelátů u FPH. První studie se zaměřila na vyšetření robustního neurofyziologického fenoménu prepulzní inhibice (PPI). Nalezení alterací v PPI u pacientů s FPH současně s předchozími nálezy snížené PPI u jiných funkčních syndromů podpořilo současný neurobiologický model, který navrhuje, že se vzniku všech typů funkčních symptomů účastní jednotné neurální mechanismy. Narušená PPI dále zdůrazňuje odlišení funkčních poruch od faktitivní poruchy nebo simulace. Druhá studie měla dva hlavní cíle: ozřejmit vztahy mezi motorickými, non-motorickými symptomy a kvalitou života a také prokázat existenci eventuálních klinických subtypů uvnitř této... Keywords: biomarkery; funkční poruchy hybnosti; neurofyziologie; non-motorické příznaky; prepulzní inhibice; biomarkers; functional movement disorders; neurophysiology; non-motor symptoms; prepulse inhibition Available in a digital repository NRGL
Funkční poruchy hybnosti: klinický obraz, neurobiologické markery, patofyziologické mechanismy

Functional Movement Disorders (FMD), also known as conversion, psychogenic, or dissociative motor disorders, are complex and clinically heterogeneous group of diseases. In addition to motor symptoms, ...

Forejtová, Zuzana; Serranová, Tereza; Kališová, Lucie; Bočková, Martina
Univerzita Karlova, 2022

Meningiomy baze lební
May, Michaela; Beneš, Vladimír; Smrčka, Martin; Suchomel, Petr
2022 - Czech
This dissertation is a set of 5 studies focused on skull base meningiomas. The anatomical study explored the dislocation of the outer and inner arachnoid membranes by the skull base meningiomas. The findings can be applied during surgical resection to predict the presence or absence of the arachnoid dissection plane and the adherence of critical neurovascular structures. The Czech multicentric study documented overall survival 98.1 %, morbidity 13.2 %, and mortality 1.3 %. Predictive factors of histological grade, the extent of resection, clinical outcomes, risk of recurrence and progression were analyzed. Petroclival meningiomas originating within the interpeduncular and prepontine cisterns were the most surgically challenging. Our prospective study focused on the examination of olfaction in olfactory groove meningiomas. The predictors of olfaction preservation were intact olfaction, lower volume and unilateral surgical approach. Olfaction examination is essential to choose surgical strategy and evaluate functional outcome. In a retrospective study of Simpson grade IV resections, adjuvant stereotactic radiosurgery was associated with longer progression-free survival, time-to- progression, and overall survival. Due to the high percentage of progressions (50 %) and the long overall survival (10... Tato disertační práce je souborem 5 studií zaměřených na meningiomy baze lební. Anatomická studie popisuje dislokace zevní a vnitřních arachnoidálních membrán meningiomy baze lební. Získané poznatky je možné aplikovat během chirurgické resekce k predikci přítomnosti či absence arachnoidální disekční vrstvy a adherence kritických neuro-vaskulárních struktur. V české multicentrické studii meningiomů baze lební jsme zaznamenali celkové přežití pacientů 98,1 %, morbiditu 13,2 % a mortalitu 1,3 %. Zdokumentovali jsme prediktivní faktory histologického stupně, rozsahu resekce, klinických výsledků, rizika recidivy a progrese. Nejrizikovější lokalizací byly petroklivální meningiomy s origem v oblasti interpedunkulární a prepontinní cisterny. V prospektivní studii zaměřené na vyšetření čichu u olfaktoriálních meningiomů jsme zdokumentovali pravděpodobné prediktory zachování čichu (intaktní čich, menší objem, unilaterální operační přístup). Vyšetření čichu je klíčové pro volbu chirurgické strategie a hodnocení funkčních výsledků. V retrospektivní studii Simpson grade IV resekcí byla adjuvantní stereotaktická radiochirurgie asociována s delším přežitím bez progrese, dobou do progrese a celkovým přežitím. Vzhledem k vysokému procentu progresí (50 %) a dlouhému celkovému přežití pacientů (10 let 79 %),... Keywords: Arachnoidea; baze lební; chirurgická resekce; meningiom; stereotaktická radiochirurgie; Arachnoid; meningioma; skull base; stereotactic radiosurgery; surgical resection Available in a digital repository NRGL
Meningiomy baze lební

This dissertation is a set of 5 studies focused on skull base meningiomas. The anatomical study explored the dislocation of the outer and inner arachnoid membranes by the skull base meningiomas. The ...

May, Michaela; Beneš, Vladimír; Smrčka, Martin; Suchomel, Petr
Univerzita Karlova, 2022

Krajanská komunita v Izraeli z antropologické perspektivy; integrace do místní společnosti a její vztah k původní domovině
Vohralík Šternová, Marina; Uherek, Zdeněk; Tarant, Zbyněk; Soukupová, Blanka
2022 - Czech
The aim of this PhD thesis The compatriot community in Israel from an anthropological perspective; integration into local society and the relationship to the original homeland is to analyse the process of reconstruction and interpretation of collective identity in the narratives of Jews who were born in Czechoslovakia and emigrated to Palestine between 1945- 1949, and their descendants within the second and third generations. The conducted research approaches this issue through the biographical narratives of three generations and is conceptually anchored in social constructivist theories of ethnicity. The analysis, which is territorially situated in Israel, is conducted as an anthropological reflection seeking to answer questions related to the construction of ethnic or collective identity and the features that are essential to it. The narrative analysis is carried out on the basis of the narratives of six families of Czech Jews living in Israel today. Interviews were conducted with the first, second and third generations. The research includes questions about the content of shared identity and the transmission of collective consciousness. Attention is paid primarily to how the narrators construct their collective identity and what are the defining themes or phenomena key to the construction of... Předmětem disertační práce Krajanská komunita v Izraeli z antropologické perspektivy; integrace do místní společnosti a vztah k původní domovině je přiblížit proces rekonstrukce a interpretace kolektivní identity v naracích židů, kteří se narodili v Československu a emigrovali do Palestiny mezi lety 1945 a 1949, a jejich potomků v rámci druhé a třetí generace. Výzkum tuto problematiku popisuje prostřednictvím biografických vyprávění tří generací a je konceptuálně ukotven v sociálně konstruktivistických teoriích etnicity. Analýza, jež je teritoriálně situována na území Izraele, je vedena jako antropologická reflexe hledající odpověď na otázky, které se pojí ke konstrukci etnické nebo kolektivní identity a znakům, jež jsou pro ni podstatné. Narativní analýza je realizována na základě vyprávění pěti rodin českých židů, kteří dnes žijí v Izraeli. Rozhovory byly vedeny s první, druhou a třetí generací. Součástí výzkumu jsou otázky týkající se obsahu sdílené identity a transmise kolektivního vědomí. Pozornost je věnována především tomu, jakým způsobem narátoři konstruují svou kolektivní identitu a jaká jsou určující témata nebo fenomény klíčové pro konstrukci etnické identity všech tří generací. Jedná se o témata nebo otázky, které jsou pro danou kolektivní identitu podstatné z hledisky kultury,... Keywords: identita|transnacionalismus|židovská identita|kolektivní paměť|krajanská komunita v Izraeli; identity|transnationalism|Jewish identity|collective memory|compatriot community in Israel Available in a digital repository NRGL
Krajanská komunita v Izraeli z antropologické perspektivy; integrace do místní společnosti a její vztah k původní domovině

The aim of this PhD thesis The compatriot community in Israel from an anthropological perspective; integration into local society and the relationship to the original homeland is to analyse the ...

Vohralík Šternová, Marina; Uherek, Zdeněk; Tarant, Zbyněk; Soukupová, Blanka
Univerzita Karlova, 2022

Multifrekvenční výzkum symbiotických dvojhvězd
Merc, Jaroslav; Wolf, Marek; Hambálek, Ľubomír; Mikulášek, Zdeněk
2022 - English
Symbiotic stars are among the widest interacting binaries. They consist of a late-type, cool giant and a hot component, which is typ- ically a white dwarf or in a few cases a neutron star. The presented thesis summarizes all the relevant information on the symbiotic bi- naries, including both components of systems, their activity, and other manifestations of variability. Symbiotic systems are presented as unique astrophysical laboratories in the study of stellar evolution, mass transfer and its accretion, stellar winds, jets, and other physical processes. A part of the thesis presents the New Online Database of Sym- biotic Variables, a modern, complex, and most up-to-date catalog of these binaries that currently contains more than 1 000 objects in the Milky Way and another 16 galaxies. At the same time, the Database constitutes the most comprehensive collection of orbital, stellar, and observational parameters of all known symbiotic binaries. These data are studied in detail in order to better understand the symbiotic pop- ulation. From the Database, poorly characterized symbiotic candidates have been selected and studied on the basis of new and archival ob- servational data and information from the literature. A substantial sample of 47 symbiotic candidates from the literature and 3 newly... Symbiotické systémy patria medzi najrozsiahlejšie interagujúce dvojhviezdy. Tieto premenné hviezdy sa skladajú z vyvinutého chlad- ného obra a horúcej zložky, ktorou je typicky biely trpaslík, v nie- koľkých prípadoch neutrónová hviezda. Predložená práca sumarizuje všetky relevantné informácie o symbiotických dvojhviezdach, vrátane informácii o oboch zložkách systémov, ich aktivite a ďalších prejav- och premennosti. Symbiotické systémy sú predstavené ako unikátne astrofyzikálne laboratória pre štúdium hviezdnej evolúcie, prenosu a akrécie hmoty, hviezdnych vetrov, výtryskov hmoty a ďalších fyzikál- nych procesov. Časť práce predstavuje Novú online databázu symbiotických pre- menných hviezd, moderný, komplexný a aktuálny katalóg týchto dvo- jhviezd, ktorý v súčasnosti obsahuje viac ako 1000 objektov v Mliečnej ceste a ďalších 16 galaxiách. Databáza zároveň predstavuje najkom- plexnejšiu kolekciu orbitálnych, stelárnych aj pozorovacích paramet- rov všetkých známych symbiotických hviezd. Tieto údaje sú detailne študované za účelom lepšieho porozumenia symbiotickej populácii. Z databázy sú vybraní nedostatočne charakterizovaní symbiotickí kandidáti, ktorí sú podrobení detailnej analýze na základe nových a archívnych pozorovacích dát a informácií z literatúry. Prezento- vané sú výsledky štúdia významnej... Keywords: Symbiotické dvojhvězdy; periodová analýza; spektroskopie; fotometrie; Symbiotic variables; period analyses; spectroscopy; photometry Available in a digital repository NRGL
Multifrekvenční výzkum symbiotických dvojhvězd

Symbiotic stars are among the widest interacting binaries. They consist of a late-type, cool giant and a hot component, which is typ- ically a white dwarf or in a few cases a neutron star. The ...

Merc, Jaroslav; Wolf, Marek; Hambálek, Ľubomír; Mikulášek, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2022

Studium sídelních systémů pomocí lokalizačních dat mobilních telefonů
Šimbera, Jan; Hudeček, Tomáš; Burian, Jaroslav; Šveda, Martin
2022 - English
Settlement systems, the large-scale manifestation of the spatial organization of human society, are the frequent object of human geography studies. Mobile positioning data have been used in recent decades as a unique source on human activities in space, but robust methodologies to generate datasets from them that would be comparable in accuracy to conventional sources such as census data or travel diaries have still been lacking. This thesis aims to bridge the gap by describing in detail how to generate population distribution and commuting datasets from mobile positioning sources with the mentioned accuracy using ma- chine learning and ancillary geospatial data, including proper treatment of data privacy and artifacts inherent to mobile positioning, and to illustrate their ca- pabilities by building hierarchical settlement system models from them. Several further possible refinements are presented and discussed. 1 Sídelní systémy jsou jakožto významná složka makrogeografické organizace lidské společnosti častým objektem studia sociální geografie. Lokalizační data mobilních telefonů jsou v posledních dekádách oblíbená jako unikátní zdroj o lidských aktivitách v prostoru, stále však chybí spolehlivé metody, jak z nich vytvořit datové sady s přesností porovnatelnou s konvenčními zdroji, jako jsou data ze sčítání lidu nebo cestovní deníky. Tato práce si klade za cíl zaplnit tuto mezeru detailním popisem tvorby datových sad o počtech obyvatel a dojížďce z lokalizačních dat mobilních telefonů se zmíněnou úrovní přesnosti za pomoci strojového učení a pomocných geografických dat, včetně správného ošetření anonymity dat i artefaktů plynoucích z principů fungování mobilní sítě, a ilustrovat možnosti těchto výsledků tvorbou hierarchického modelu sídelního systému. Jsou představeny a diskutovány další možnosti rozvoje. 1 Keywords: lokalizační data mobilních telefonů; sídelní systém; počty obyvatel; dojížďka; mobile positioning data; settlement system; population counts; commuting Available in a digital repository NRGL
Studium sídelních systémů pomocí lokalizačních dat mobilních telefonů

Settlement systems, the large-scale manifestation of the spatial organization of human society, are the frequent object of human geography studies. Mobile positioning data have been used in recent ...

Šimbera, Jan; Hudeček, Tomáš; Burian, Jaroslav; Šveda, Martin
Univerzita Karlova, 2022

Justification and Limits of State Coercion in Liberal Democracies: Reconciling Binding Welfare State Policies and a Reformed Classical Liberalism
Wedekind, Peter; Salamon, Janusz; Fiorctos, Karl Orfeo; Simon, Stephen A.
2022 - English
CHARLES UNIVERSITY FACULTY OF SOCIAL SCIENCES Institute of Political Studies Department of Political Science Peter Wedekind Justification and Limits of State Coercion in Liberal Democracies: Reconciling Binding Welfare State Policies and a Reformed Classical Liberalism Dissertation Thesis Abstract - English Prague 2022 Abstract In this thesis I defend the claim that classical liberalism has the capacity to justify meritocratic state policies that promote greater equality of opportunity. Correspondingly, I adopt an approach uncommon among scholars following the tradition of classical liberalism, given that I conclude with a position that is more frequently associated with the postulates of social welfare egalitarians, such as publicly funded higher education. This strategy serves as a reply to contemporary critiques of liberal democracies and implies that liberalism is endowed with the tools to address the flaws its own (neoliberal) manifestation has brought about. Skyrocketing socio-economic inequalities as well as the marketization trend which, among other things, crowds-out the traditional values of higher education and corrupts a public institution crucial for social mobility into a privilege of plutocratic elites, are just two examples. To support this argument, I discuss several consecutive claims:... CHARLES UNIVERSITY FACULTY OF SOCIAL SCIENCES Institute of Political Studies Department of Political Science Peter Wedekind Justification and Limits of State Coercion in Liberal Democracies: Reconciling Binding Welfare State Policies and a Reformed Classical Liberalism Dissertation Thesis Abstract - Czech Prague 2022 Abstrakt V této práci obhajuji argument, že klasický liberalismus je schopen ospravedlnit meritokratická státní politická opatření, která prosazují větší rovnost příležitostí. Volím přístup, který není mezi vědci vyznávajícími tradici klasického liberalismu příliš rozšířený, protože docházím k pozicím, jako je například veřejně financované vysoké školství, které jsou častěji spojovány s postuláty zastánců rovnostářského sociálního státu. Tato strategie slouží jako odpověď na současné kritiky liberálních demokracií a zároveň implikuje, že je liberalismus obdařen nástroji k řešení nedostatků, jež přineslo jeho vlastní (neoliberální) ztělesnění. Prudce rostoucí socioekonomické nerovnosti a trend marketizace, který mimo jiné transformuje veřejné instituce klíčové pro sociální mobilitu do privilegia plutokratických elit, a vytlačuje tradiční hodnoty vysokoškolského vzdělání, jsou jen dvěma příklady. Na podporu tohoto argumentu uvádím několik vzájemně navazujících tvrzení: Zaprvé, klasický... Keywords: Autonomie; Donucení; Individualismus; Liberalismus; Marketizace; Meritokracie,(Ne)rovnost; Paternalismus; Sociální Zabezpečení; Spravedlnost; Autonomy; Coercion; Individualism; (In-)equality; Justice; Liberalism,Marketization; Meritocracy; Paternalism; Welfare Available in a digital repository NRGL
Justification and Limits of State Coercion in Liberal Democracies: Reconciling Binding Welfare State Policies and a Reformed Classical Liberalism

CHARLES UNIVERSITY FACULTY OF SOCIAL SCIENCES Institute of Political Studies Department of Political Science Peter Wedekind Justification and Limits of State Coercion in Liberal Democracies: ...

Wedekind, Peter; Salamon, Janusz; Fiorctos, Karl Orfeo; Simon, Stephen A.
Univerzita Karlova, 2022

Navracející se druhy obratlovců jako téma environmentální výchovy
Hartlová, Adéla; Andreska, Jan; Chocholoušková, Zdenka; Urban, Peter
2022 - Czech
The presented thesis deals with the relationship between humans and animals that return to the Czech Republic due to various circumstances, especially national protection, and protection within the European Union. This is a group of animals that have been exterminated from the Czech wilderness for various reasons and upon their return cause damage, arouse fear and cause controversy. The spontaneous return and reintroduction of some vertebrate species is, therefore, considered a controversial topic at present because we are facing reintroduced and returning species more and more frequently. This is why people should ideally be introduced to this topic at primary schools, where the information is presented in a clear and didactic way, rather than later on, for example, in the context of various attitudes-raising campaigns. For this reason, this research was performed at primary schools, grammar schools and secondary vocational schools training future foresters and fishermen, in order to determine what pupils' attitudes towards these returning or reintroduced vertebrate species are and what can influence these attitudes. This research was carried out in the form of a questionnaire survey with analyses in Jamovi and Statistica 14. Subsequent analyses of the data revealed that students have generally... Předložená disertační práce se věnuje vztahu člověka a živočichů, kteří se vracejí v důsledku různých okolností, zejména díky celostátní ochraně a ochraně v rámci Evropské unie, na území České republiky. Jedná se živočichy, kteří byli z nejrůznějších důvodů na našem území vyhubeni a po svém návratu působí škody, budí strach a v konečném důsledku vyvolávají kontroverze. Samovolné návraty a reintrodukce některých druhů obratlovců jsou tedy v současnosti považovány za aktuální téma, protože s reintrodukovanými a navracejícími se druhy a s tím, jak tyto druhy zasahují do lidských životů, se setkáváme čím dál častěji. To je důvod, proč by se s tímto tématem měli lidé seznamovat ideálně již na základní škole, kde jsou informace podávané srozumitelně a didakticky lépe, než později např. v rámci různých osvětových kampaní. Z tohoto důvodu bylo provedeno šetření na základních školách, gymnáziích a středních odborných školách zaměřených na lesníky a rybáře, s cílem zjistit, jaké jsou postoje žáků vůči těmto navracejícím se nebo reintrodukovaným druhům obratlovců, a co tyto postoje může ovlivňovat. Toto šetření bylo provedeno formou dotazníkového šetření s vyhodnocením v programu Jamovi a Statistica 14. Z následných analýz dat bylo zjištěno, že žáci mají k reintrodukci a samovolným návratům v práci... Keywords: reintrodukce; samovolné návraty; obratlovci; šelmy; konflikty; sekundární vzdělávání; postoje; strach; zájem; znalost; reintroduction; spontaneous returns; vertebrates; carnivores; conflicts; secondary education; attitudes; fear; interest; knowledge Available in a digital repository NRGL
Navracející se druhy obratlovců jako téma environmentální výchovy

The presented thesis deals with the relationship between humans and animals that return to the Czech Republic due to various circumstances, especially national protection, and protection within the ...

Hartlová, Adéla; Andreska, Jan; Chocholoušková, Zdenka; Urban, Peter
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases