Number of found documents: 30420
Published from to

Diagnostika obtíží žáků při výuce CLIL
Šturcová, Alena; Novotná, Jarmila; Koldová, Helena; Semanišinová, Ingrid
2024 - Czech
DISERTAČNÍ PRÁCE Diagnostika obtíží žáků v didaktických testech při výuce CLILem Diagnosis of students' difficulties in didactic tests in CLIL Mgr. Ing. Alena Šturcová ABSTRACT IN ENGLISH The dissertation deals with diagnosing students' difficulties in didactic tests in CLIL (Content and Language Integrated Learning) integrating mathematics and English. The aim of the thesis was to design and analyze didactic tests that are suitable tools for identifying sources of difficulties in CLIL teaching, where mathematics and English are integrated, and to determine whether it is possible to analyze students' results in individual tasks in these tests to determine whether the student has difficulties with mathematics or English. The thesis also addresses the attitude of CLIL students and CLIL teachers of a specific Czech school to CLIL teaching and learning. The thesis is divided into six chapters. The first chapter summarizes the theoretical background of the CLIL method, the next two chapters focus on assessment in general and assessment in CLIL, including some research on CLIL assessment. The fourth chapter is partly theoretical and partly practical, describing experiences and original research related to lesson planning, teaching goals, and CLIL implementation. The fifth chapter focuses on assessment of teaching... DISERTAČNÍ PRÁCE Diagnostika obtíží žáků v didaktických testech při výuce CLILem Diagnosis of students' difficulties in didactic tests in CLIL Mgr. Ing. Alena Šturcová ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE Disertační práce se zabývá diagnostikou obtíží žáků v didaktických testech při výuce CLILem integrující matematiku a angličtinu. CLIL je zkratka anglického termínu "Content and Language Integrated Learning", a je to metoda, která spojuje výuku odborného předmětu a jazyka. Cílem práce bylo vytvořit a vyzkoušet v praxi didaktické testy, které jsou vhodným nástrojem pro určování zdrojů obtíží při výuce CLILem, kde se integruje matematika a anglický jazyk, a zjistit, zda lze pomocí těchto testů při analýze výsledků žáka v jednotlivých úlohách určit, zda má žák obtíže s matematikou nebo angličtinou. Práce se zabývá také otázkou, jaký vztah mají k výuce CLILem žáci konkrétní české školy a jak k výuce v té samé škole přistupují učitelé. Práce je rozdělena do šesti kapitol. V první kapitole je shrnuto teoretické pozadí metody CLIL, další dvě kapitoly jsou zaměřeny na hodnocení obecně a hodnocení v CLILu a jsou zde uvedeny některé výzkumy týkající se hodnocení v CLILu. Čtvrtá kapitola je částečně teoretická a částečně praktická a jsou zde popsány zkušenosti a vlastní výzkum týkající se plánování a cílů výuky a implementace... Keywords: Content and language integrated learning; CLIL; hodnocení; diagnostika obtíží; matematika; angličtina; didaktický test; žákovská řešení; Content and language integrated learning; CLIL; assessment; diagnosis of difficulties; mathematics; English; didactic test; students' solutions Available in a digital repository NRGL
Diagnostika obtíží žáků při výuce CLIL

DISERTAČNÍ PRÁCE Diagnostika obtíží žáků v didaktických testech při výuce CLILem Diagnosis of students' difficulties in didactic tests in CLIL Mgr. Ing. Alena Šturcová ABSTRACT IN ENGLISH The ...

Šturcová, Alena; Novotná, Jarmila; Koldová, Helena; Semanišinová, Ingrid
Univerzita Karlova, 2024

Poetika tanga. Etnografie pražských milong
Gotlib, Matvei; Jurková, Zuzana; Stavělová, Daniela; Pavlicová, Martina
2024 - Czech
The poetics of Prague milongas (tango parties) in their interconnectedness with a translocal phenomenon of tango argentino is the object of this Ph.D. thesis. Relationships between global and Prague tango are traced in the perspective of the motif of 'meeting' (Bakhtin 1975), while the concept of soundscape (Shelemay 2006) is used to explore the fluid life of the Prague tango community. Descriptions of dance interactions emphasize qualitative aspects of movement (Novack 1990; Sklar 2001) and a reflexive approach to ethnography helps to distinguish between the researcher's subjective impressions and the impressions of the actors of this research. The ethnographic study concludes that the poetics of the tango is a poetics of experience and that the specificity of the ritual technique (Augé 1999) of Prague tango lies in the measuredness of regular encounters, the carnivalesque nature of sporadic larger events, the active appropriation of urban locations, and the communal response to changes in the surrounding world that can be both protest and reflexive. Key words: anthropology, poetics of dance, Prague milongas, translocal phenomenon of tango, motif of the "meeting", soundscape. Předmětem předkládané disertační práce je poetika soudobých pražských milong (večírků tanga) v jejich provázanosti s translokálním fenoménem tango argentino. Vztahy mezi globálním a pražským tangem jsou sledovány v perspektivě motivu "setkání" (Bachtin 1975). Při zkoumání proměnlivého života pražské komunity tanga je používána koncepce soundscape (Shelemay 2006). Popisy tanečních interakcí zdůrazňují kvalitativní aspekty pohybu (Novack 1990; Sklar 2001). Mezitím reflexivní přístup k etnografování pomáhá badatelovi rozlišovat své subjektivní dojmy a dojmy aktérů daného výzkumu. Etnografická studie dochází k závěru, že poetika tanga je poetikou prožitku, a že specifikum omezené rituální techniky (Augé 1999) pražského tanga spočívá ve stejnoměrnosti pravidelných setkání, karnevalové povaze sporadicky konaných větších událostí, aktivnímu osvojení městských lokalit a společné reakci na změny v okolním světě, jež mohou mít jak protestní, tak reflexivní charakter. Klíčová slova: antropologie, poetika tance, pražské milongy, translokální fenomén tanga, motiv "setkání", soundscape. Keywords: antropologie; poetika tance; pražské milongy; translokální fenomén tanga; motiv "setkání"; soundscape; anthropology; poetics of dance; Prague milongas; translocal phenomenon of tango; motif of the "meeting"; soundscape Available in a digital repository NRGL
Poetika tanga. Etnografie pražských milong

The poetics of Prague milongas (tango parties) in their interconnectedness with a translocal phenomenon of tango argentino is the object of this Ph.D. thesis. Relationships between global and Prague ...

Gotlib, Matvei; Jurková, Zuzana; Stavělová, Daniela; Pavlicová, Martina
Univerzita Karlova, 2024

Enhancement of fish communities, improvement of sampling and stock assessment in lakes and reservoirs.
RIBEIRO DE MORAES, Karlos
2024 - English
This Ph.D. thesis focuses on fish habitats, how we can improve their natural complexity, and how we can improve techniques to survey these habitats. With increasing human activities affecting freshwater ecosystems due to human population growth and industrial expansion, it is crucial to study environmental changes, their impacts, and ways to mitigate damage. As many biotic and abiotic factors can influence the health and diversity of the community, for our study, we focused on habitat definition and complexity, and the effect of fishery management. Paper (I) focuses on the transition between littoral (shallow areas) and pelagic (open water) habitats and their impact on fish communities. The littoral zone, typically the most intricate segment of a water body, serves as the primary habitat for a significant portion of the fish community and species diversity. However, its spatial extent is very limited. Littoral delimitation is important for obtaining a true picture of the fish community composition and for its sustainable management decisions. Paper (II) investigated the impact of protected areas on fish populations in the Lipno reservoir in the Czech Republic, specifically focusing on the abundance, biomass, standard length, and diversity indices. Protected areas have legislation that reduces or stops certain anthropological impacts to help recover the ecosystem. These areas are normally linked to spawning areas, feeding grounds, or rare species and are vital for the restoration and proliferation of specific environments. In our case, we revealed more and larger predatory fish in protected and low anthropological impact areas. Paper (III) tests the introduction of artificial habitats, which are man-made structures or environments created to provide additional habitats and support for various organisms. Despite efforts to restore habitats to their natural states, there are instances where complete restoration is challenging. In particular, water bodies are subjected to significant anthropogenic alterations, such as reservoirs. In such instances, the introduction of artificial habitats has emerged as a solution to rapidly enhance the complexity of these environments. In Lipno reservoir, artificial floating islands attracted young-of-the-year of common species. Keywords: Fish management; Anthropogenic impact; Spatial distribution; Habitat use; Habitat restoration; Stock enhancement; Protected areas; Artificial Habitat Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Enhancement of fish communities, improvement of sampling and stock assessment in lakes and reservoirs.

This Ph.D. thesis focuses on fish habitats, how we can improve their natural complexity, and how we can improve techniques to survey these habitats. With increasing human activities affecting ...

RIBEIRO DE MORAES, Karlos
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Empirical Essays on Monetary Policy and Financial Stability
Ehrenbergerová, Dominika; Havránek, Tomáš; Fungáčová, Zuzana; Jašová, Martina; Fidrmuc, Jarko
2024 - English
Empirical Essays on Monetary Policy and Financial Stability Dissertation Thesis Dominika Ehrenbergerová Abstract This dissertation thesis consists of three empirical essays focusing on monetary policy, macroprudential policy, financial stability, and quantitative research synthesis of literature on a key economic parameter. The first essay presents a meta-analysis of the elasticity of substitution between capital and labor. We identify factors responsible for large values of the elasticity estimated in the literature-on average, 0.9-and find that the mean elasticity conditional on the absence of these factors is 0.3. To obtain this result, we collect 3,186 elasticity estimates reported in 121 studies and codify 71 variables that reflect the context in which researchers produce their estimates. We find publication bias is responsible for at least half of the overal reduction in the mean elasticity from 0.9 to 0.3. The empirical literature thus rejects the Cobb-Douglas specification. The second essay collects 1,555 estimates of the impact of short-term monetary policy rates on house prices from 37 individual studies. Several central banks have leaned against the wind in the housing market by increasing the policy rate preemptively to prevent a bubble. Yet, we show that the empirical literature provides mixed... Empirical Essays on Monetary Policy and Financial Stability Dissertation Thesis Dominika Ehrenbergerová Abstrakt Táto dizertačná práca pozostáva z troch empirických esejí zameraných na menovú politiku, makroprudenčnú politiku, finančnú stabilitu a kvantitatívnu syntézu literatúry o kľúčovom ekonomickom parametri. Prvá esej predstavuje metaanalýzu elasticity substitúcie medzi kapitálom a prácou. Identifikujeme faktory zodpovedné za vysoké hodnoty elasticity odhadovanej v literatúre - v priemere 0,9 - a zisťujeme, že priemerná elasticita podmienená absenciou týchto faktorov je 0,3. Na získanie tohto výsledku sme zhromaždili 3 186 odhadov elasticity uvedených v 121 štúdiách a nakódovali sme 71 premenných, ktoré odrážajú kontext, v ktorom výskumníci vytvárajú svoje odhady. Zistili sme, že publikačné skreslenie je zodpovedné za najmenej polovicu celkového zníženia priemernej elasticity z 0,9 na 0,3. Empirická literatúra teda odmieta Cobb-Douglasovu špecifikáciu. Druhá esej zhromažďuje 1 555 odhadov vplyvu krátkodobých menovopolitických sadzieb na ceny nehnuteľností z 37 samostatných štúdií. Niekoľko centrálnych bánk využilo politiku "leaning against the wind" na trhu s nehnuteľnosťami tým, že preventívne zvýšili úrokovú sadzbu, aby zabránili cenovej bubline. Ukazujeme však, že empirická literatúra poskytuje... Available in a digital repository NRGL
Empirical Essays on Monetary Policy and Financial Stability

Empirical Essays on Monetary Policy and Financial Stability Dissertation Thesis Dominika Ehrenbergerová Abstract This dissertation thesis consists of three empirical essays focusing on monetary ...

Ehrenbergerová, Dominika; Havránek, Tomáš; Fungáčová, Zuzana; Jašová, Martina; Fidrmuc, Jarko
Univerzita Karlova, 2024

Použití pulsního značení pro studium dynamiky proteinů a proteinových komplexů.
Polák, Marek; Novák, Petr; Obšil, Tomáš; Vrbacký, Marek
2024 - English
(In English) Mass spectrometry (MS) techniques are routinely used to probe the structure and dynamics of proteins and protein complexes. Although MS techniques lack the high resolution of data provided by X-ray crystallography, NMR, or cryo-EM, they excel in providing insights into analyte dynamics, structure, and interactions with other components, such as ligands. This doctoral thesis presents a contribution to the field of structural biology employing and extending covalent labelling approaches, namely Fast Photochemical oxidation of Proteins (FPOP) and oxidation by singlet oxygen (1 O2). These approaches were followed to study the structure, dynamics, and interaction of proteins, nucleic acids, and protein-DNA complexes in solution. Initially, FPOP was used to investigate the interaction interface of FOXO4 and DAF16-DNA response element and to show the possibilities of analyzing such a complex using both 'bottom- up' and 'top-down' approaches. Furthermore, an isotope depletion strategy combined with multiCASI-ECD proved effective in delivering structural information with the highest possible resolution for mapping protein-DNA interfaces. This research showcases how information derived from structural proteomic methods can guide the construction of in-silico models for protein-DNA complexes with... (In Czech) Hmotnostní spektrometrie (MS) se stala častou technikou pro sledování struktury a dynamiky proteinů a proteinových komplexů. I když techniky založené na MS detekci nemohou poskytovat informace s vysokým rozlišením, jako je např. rentgenová difrakce, nukleární magnetická rezonance (NMR), nebo kryo-elektronová mikroskopie (cryo-EM), jsou dobrým nástrojem z hlediska poskytování informaci ohledně dynamiky, struktury a interakcí analytů s dalšími molekulami, např. ligandy. Tato doktorská práce představuje přínos do oblasti strukturní biologie při využití kovalentního značení, tzv. rychlé fotochemické oxidace proteinů (FPOP) a oxidace singletním kyslíkem (1 O2) pro studium struktury, dynamiky a interakcí proteinů a proteinových komplexů s dvoušroubovici DNA.V první části práce byla metoda FPOP využita k studiu struktury komplexu FOXO4-DAF16, která poukázala na možnosti analýzy takového komplexu pomocí přístupů "bottom-up" a "top-down". Dále je zde představena strategie izotopové deplece pro strategii "top- down", kde je demonstrována její výhoda ve spojení s multiCASI-ECD za účelem získaní nejvyšší možné strukturní informace ohledně interakce FOXO4 s IRE. Studie ukazuje, jak mohou informace získané ze strukturní proteomiky vést k vytvoření in-silico modelů protein-DNA komplexů, jejichž... Keywords: Vodík-deuteriová výměna; rychlá foto-chemická oxidace bílkovin; hmotnostní spektrometrie; strutura bílkovin; komplexy bílkovin; Hydrogen-deuterium exchange; fast photo-chemical oxidation of proteins; mass spectrometry; protein structure; prottein complexes Available in a digital repository NRGL
Použití pulsního značení pro studium dynamiky proteinů a proteinových komplexů.

(In English) Mass spectrometry (MS) techniques are routinely used to probe the structure and dynamics of proteins and protein complexes. Although MS techniques lack the high resolution of data ...

Polák, Marek; Novák, Petr; Obšil, Tomáš; Vrbacký, Marek
Univerzita Karlova, 2024

Specificita interakcí protein-protein a jejich modulace
Pham, Phuong Ngoc; Schneider, Bohdan; Damborský, Jiří; Vaněk, Ondřej
2024 - English
(EN) Protein-protein interactions (PPI) have essential roles in life processes, and abnormal PPI are associated with many human diseases. Given their importance, PPI have received increasing attention and became drug targets. However, the design of specific PPI and their modulation is challenging. Cytokine-receptor interactions are especially important in the regulation of the immune system. Interleukin-10 (IL-10) over-production results in excessive immunosuppressive effects, tumor growth and infection. The interaction between interferon gamma receptor 2 (IFN- γR2) and interferon gamma (IFN-γ) leads to activation of downstream signaling pathways but the mechanism of such interaction is elusive. Interleukin-24 (IL-24) is another cytokine that signals through receptors sharing the interleukin-20 receptor two (IL-20R2) subunit and has important roles in autoimmunity and cancer. The aims of this Ph.D. thesis are to study PPI from several aspects emphasizing their specificity. The first goal is to develop a novel protein scaffold and subsequently evolve it into a high-affinity binder specific for human IL-10. The second goal is to understand the structural basis for receptor specificity of human IFN-γ. The third goal is to modulate the binding affinity between human IL- 24 and its receptor IL-20R2 by... (CZ) Protein-proteinové interakce (PPI) mají zásadní roli v životních procesech a jejich abnormality jsou často spojené s vznikem nemocí. Vzhledem ke své důležitosti dostávají PPI čím dál tím více pozornosti a staly se cíli zásahu různých léčiv. Návrh konkrétních PPI a jejich modulace je však náročný. Interakce cytokinů s jejich receptory jsou zvláště důležité při regulaci imunitního systému. Nadměrná produkce interleukinu-10 (IL-10) má za následek nadměrné imunosupresivní účinky, růst nádoru a infekci. Interakce mezi receptorem interferonu gama 2 (IFN-γR2) a interferonem gama (IFN-γ) vede k aktivaci signálních drah, ale mechanismus takové interakce je stále nepopsaný. Interleukin-24 (IL-24) je další cytokin, který signalizuje prostřednictvím receptorů sdílejících receptorovou podjednotku 2 interleukinu-20 (IL-20R2) a má důležitou roli v autoimunitě a rakovině. Cílem této Ph.D. práce je studium PPI z několika hledisek s důrazem na jejich specifičnost. Prvním cílem je vyvinout nové proteinové lešení, které bude následně použito pro vývoj vysokoafinitního pojiva specifického pro lidský IL-10. Druhým cílem je pochopení strukturního základu receptorové specifity lidského IFN-γ. Třetím cílem je modulace vazebné afinity mezi lidským IL-24 a jeho receptorem IL-20R2 za použití foto-responzivních... Keywords: proteinové interakce; molekulární rozpoznávání; interleukiny; cytokiny; řízená evoluce; proteinová struktura; protein interactions; molecular recognition; interleukins; cytokines; directed evolution; protein structure Available in a digital repository NRGL
Specificita interakcí protein-protein a jejich modulace

(EN) Protein-protein interactions (PPI) have essential roles in life processes, and abnormal PPI are associated with many human diseases. Given their importance, PPI have received increasing attention ...

Pham, Phuong Ngoc; Schneider, Bohdan; Damborský, Jiří; Vaněk, Ondřej
Univerzita Karlova, 2024

Kritická místa výuky syntaxe v 7. ročníku základní školy
Baloušová, Lucie; Janovec, Ladislav; Pacovská, Jasňa; Škodová, Svatava
2024 - Czech
The dissertation focuses on critical aspects of teaching syntax in the 7th grade of primary school. The topic of didactic processing of syntax has resonated among linguodidactics and teachers for years. A primary reason for focusing on syntax teaching is the absence of research and more comprehensive handling of critical teaching points in syntactic education. The current trend in Czech language didactics is aimed at developing students' communicative competence, enabling them to make conscious choices of linguistic resources to achieve their communicative intent. This choice should be appropriate for the communication situation. Therefore, our dissertation research focused on teaching syntax, which plays a key role in this aspect. Through experimental research, we observed Czech language lessons (specifically syntax lessons) at various Prague primary schools, made audio recordings of these lessons, and took field notes. Considering the second semester of the 7th grade and the topics taught according to the available educational programs, we obtained a balanced material that included lessons on sentence members and subordinate clauses. The research also included an analysis of curricular materials and textbooks, focusing on the communicative aspect. The collected research material was then... Disertační práce se zaměřuje na kritická místa výuky syntaxe v 7. ročníku základní školy. Téma didaktického zpracování učiva syntaxe již řadu let rezonuje jak mezi lingvodidaktiky, tak mezi učiteli. Jedním z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli zaměřit naši pozornost právě na výuku syntaxe, byla absence výzkumu a komplexnějšího zpracování kritických míst výuky syntaktického učiva. Aktuální tendence v didaktice českého jazyka směřuje k rozvíjení komunikační kompetence žáka, který by měl být schopen uvědomělého výběru jazykových prostředků tak, aby docílil svého komunikačního záměru. Tento výběr by měl být adekvátní vzhledem ke komunikační situaci, v níž se žák nachází. Proto jsme se v disertačním výzkumu zaměřili na výuku syntaxe, která v tomto ohledu hraje klíčovou roli. V rámci výzkumu, který měl experimentální charakter, jsme hospitovali v hodinách českého jazyka (konkrétně jsme vybírali hodiny syntaxe) na různých pražských základních školách, pořizovali jsme audionahrávky jednotlivých hodin a vedli jsme si terénní záznamy. Vzhledem k 2. pololetí 7. ročníku a tématům, jež se dle dostupných školních vzdělávacích programů oslovených základních škol vyučují, jsme získali poměrně vyrovnaný materiál, který obsahoval hodiny zaměřené na výuku větných členů a na výuku vedlejších vět. Součástí výzkumu... Keywords: syntax; didaktika českého jazyka; základní škola; kritické místo; formalismus; větný člen; vedlejší věta; syntax; didactics of Czech language; secondary school; critical issues; formalism; sentence member; subordinate clause Available in a digital repository NRGL
Kritická místa výuky syntaxe v 7. ročníku základní školy

The dissertation focuses on critical aspects of teaching syntax in the 7th grade of primary school. The topic of didactic processing of syntax has resonated among linguodidactics and teachers for ...

Baloušová, Lucie; Janovec, Ladislav; Pacovská, Jasňa; Škodová, Svatava
Univerzita Karlova, 2024

Prefixy a prefixoidy latinského a řeckého původu jako předpoklad porozumění cizím slovům u žáků čtyřletých gymnázií
Králová, Eliška; Janovec, Ladislav; Šindelářová, Jaromíra; Mitter, Patrik
2024 - Czech
Classical languages - Latin and Greek - have been influencing the vocabulary of the Czech language throughout its independent development. Both languages contribute to the process of creating new words to a large extent even today. This does not apply only to terminologies of various scientific fields but also to the naming of phenomena and facts of our everyday life. In connection with globalization and the general effort for language internationalization, classical languages, thanks to their flexibility and ability to link with domestic and foreign word-forming components, are very intensively involved in neology. The aim of this dissertation is to demonstrate how high the level of understanding of word-forming components from Latin and Greek is shown by students in the 1st and 4th year of the four-year general grammar school, and to what extent possible unfamiliarity prevents them from a correct understanding of similarly formed expressions. The tool for determining the scope of knowledge among students was a didactic test administered at five four-year grammar schools in the Czech Republic, and every time, for comparison, in all parallels of the 1st and 4th year. The results of the research may help to improve the didactic processing of the curriculum in Czech language classes, and to enhance... Klasické jazyky - latina a řečtina - ovlivňovaly slovní zásobu českého jazyka po celou dobu jeho samostatného vývoje. Na vzniku nových slov se oba jazyky podílí velkou měrou i v současnosti. Nejedná se pouze o terminologie rozličných vědních oborů, ale jde i o pojmenování jevů a skutečností naší každodenní reality. V souvislosti s globalizací a všeobecnou snahou o jazykovou internacionalizaci se klasické jazyky díky své flexibilitě a schopnosti pojit se s domácími i cizími slovotvornými komponenty zapojují do neologického procesu velmi intenzivně. Cílem této disertační práce je ukázat, jak vysokou míru porozumění slovotvorným komponentům z latiny a řečtiny vykazují žáci v 1. a 4. ročníku všeobecného gymnázia a do jaké míry jim případná neznalost brání ve správném pochopení podobně utvářených výrazů. Nástrojem ke zjišťování úrovně znalostí mezi žáky je didaktický test, který byl zadán na pěti čtyřletých gymnáziích v České republice, a to vždy pro srovnání ve všech paralelkách 1. a 4. ročníku. Výsledky výzkumu mohou napomoci k lepšímu didaktickému zpracování učiva v hodinách českého jazyka a k mezipředmětovému propojení s ostatními obory, jako jsou například fyzika, biologie, dějepis či cizí jazyky. Klíčová slova Prefixy, prefixoidy, latinské slovotvorné komponenty, řecké slovotvorné komponenty, cizí... Keywords: Prefixy; prefixoidy; latinské slovotvorné komponenty; řecké slovotvorné komponenty; cizí slova v češtině; Prefixes; prefixoids; Latin word-forming components; Greek word-forming components; foreign words in Czech Available in a digital repository NRGL
Prefixy a prefixoidy latinského a řeckého původu jako předpoklad porozumění cizím slovům u žáků čtyřletých gymnázií

Classical languages - Latin and Greek - have been influencing the vocabulary of the Czech language throughout its independent development. Both languages contribute to the process of creating new ...

Králová, Eliška; Janovec, Ladislav; Šindelářová, Jaromíra; Mitter, Patrik
Univerzita Karlova, 2024

Charakterizace proteinů interagujících s proteolytickým systémem klíšťat
Matoušková, Zuzana; Mareš, Michael; Hudeček, Jiří; Perner, Jan
2024 - Czech
(EN) Ticks are ectoparasites found worldwide that feed on the blood of their hosts and transmit several important pathogens to humans and domestic animals. Tick saliva contains bioactive molecules that are injected into the host tissue to aid in successful blood feeding. Among these molecules, proteinaceous protease inhibitors are being extensively studied for their potential biomedical applications. This work focuses on novel protease inhibitors from the saliva of the ticks Ixodes ricinus, vector of Lyme disease and tick-borne encephalitis, and Ornithodorus moubata, vector of relapsing fever and African swine fever. Research has focused on the biochemical and structural characterization of three members of the protease inhibitor families of cystatins, serpins, and tyropins, and has attempted to elucidate their biological function in tick-host interactions. Cystatin OmC2 from O. moubata was identified as a broad-spectrum inhibitor of host cysteine cathepsins with both endopeptidase and exopeptidase activity. Crystal structure determination allowed description of the relationship between the structure of OmC2 and its inhibitory specificity. The ability of OmC2 to modulate the host immune response was demonstrated in bioassays and a suppressive effect on O. moubata in vaccination experiments. The... (ČJ) Klíšťata jsou ektoparazité s globálním rozšířením, kteří se živí krví hostitele a přenášejí řadu významných patogenů na člověka a domácí zvířata. Úspěšné sání klíšťat je umožněno bioaktivními molekulami ve slinách klíšťat, které jsou injikovány do tkáně hostitele. Mezi intenzivně studované patří proteasové inhibitory proteinového charakteru, které jsou atraktivní pro využití v biomedicíně. Tato práce je zaměřena na nové typy proteasových inhibitorů ze slin klíštěte Ixodes ricinus, vektoru Lymské boreliózy a klíšťové encefalitidy, a Ornithodorus moubata, vektoru návratné horečky a afrického moru prasat. Výzkum se soustředil na biochemickou a strukturní charakterizaci tří zástupců proteasových inhibitorů z rodin cystatinů, serpinů a tyropinů jako základ pro vysvětlení jejich biologické funkce při interakci klíštěte s hostitelem. Cystatin OmC2 z O. moubata byl identifikován jako širokospektrální inhibitor cysteinových katepsinů hostitele s endopeptidasovou i exopeptidasovou aktivitou. Vyřešení krystalové struktury umožnilo popsat vztah mezi strukturou OmC2 a jeho inhibiční specifitou. V biologických testech byla prokázána schopnost OmC2 modulovat imunitní odpověď hostitele a ve vakcinačních experimentech supresní efekt na O. moubata. Serpin IRS-2 z I. ricinus je účinným inhibitorem dvou... Available in a digital repository NRGL
Charakterizace proteinů interagujících s proteolytickým systémem klíšťat

(EN) Ticks are ectoparasites found worldwide that feed on the blood of their hosts and transmit several important pathogens to humans and domestic animals. Tick saliva contains bioactive molecules ...

Matoušková, Zuzana; Mareš, Michael; Hudeček, Jiří; Perner, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Eseje z vysokorozměrné ekonometrie a financí
Pyrlik, Vladimir; Anatolev, Stanislav; Volkov, Vladimir; Prokhorov, Artem
2024 - English
Essay in High-Dimensional Econometrics and Finance Vladimir Pyrlik Abstract High dimensionality is a popular contemporary setting in applied statistical analysis of various types of data. Growing dimensionality of the data challenges precise and well-conditioned estimates of statistical models. We address selected high-dimensional methods and their applications to financial market analysis. First, we consider modeling flexible joint distributions using copulas. In Chapter 1, we address estimation of Gaussian and t copulas in ultra-high dimensions, up to thousands of variables that use up to 30 times shorter sample lengths. We employ large covariance matrix shrinkage tools to obtain precise and well-conditioned estimates of the matrix parameters of the copulas. In Chapter 2, we present a new method for estimating the skew-t copula, known for its advantageous properties in characterizing joint distributions, including asymmetry, heavy tails, and asymmetric tail dependence. Our approach involves a two-step procedure based on the simulated method of moments and analytical non-linear shrinkage estimator for large covariance matrices. In both chapters, we also illustrate the benefits of the copula approach in a large stock portfolio allocation. Our analysis shows that copula-based models deliver better portfolios... Essay in High-Dimensional Econometrics and Finance Vladimir Pyrlik Abstrakt Zkoumání dat s vysokou dimenzionalitou jsou oblíbenou statistickou analýzou aplikovanou na různorodé typy dat. Rostoucí dimensionalita dat představuje vyzvu pro správnou podmíněnost matic a přesný odhad modelů. V této práci se zaměřujeme na vybrané metody pro data s vysokou dimenzí a jejich aplikace na analýzu finančních trhů. Prvně zkoumáme modelování sdruženého rozdělení s využitím kopulí. V první kapitole se věnujeme odhadu Gaussovských a t kopulí v kontextu dat s ultra-vysokou dimenzionalitou, kde pracujeme řádově až s tisíci proměnnými a odhady na časových řadách s délkou až 30krát kratší než počet proměnných. Využíváme metod zmenšení (z anglického shrinkage) pro velké kovarianční matice k přesnému odhadu a správnému podmínění matic pro parametry kopulí. V druhé kapitole prezentujeme novou metodu pro odhad skew-t kopule, která má výhodu ve vyšší flexibilitě popisu sdruženého rozdělení. Vyšší flexibilita zahrnuje asymetrii, těžké konce a asymetrickou závislost v koncích rozdělení. Náš přístup využívá dvoukrokovou metodu založenou na simulované metodě momentů a analytickém nelineárním zmenšeném odhadu pro velké kovariační matice. V obou prvních dvou kapitolách ilustrujeme přínos využití kopulí na alokaci velkého akciového... Available in a digital repository NRGL
Eseje z vysokorozměrné ekonometrie a financí

Essay in High-Dimensional Econometrics and Finance Vladimir Pyrlik Abstract High dimensionality is a popular contemporary setting in applied statistical analysis of various types of data. Growing ...

Pyrlik, Vladimir; Anatolev, Stanislav; Volkov, Vladimir; Prokhorov, Artem
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases