Number of found documents: 19502
Published from to

Vývoj ekosystémových služeb říčního kontinua na příkladu nivy dolního toku řeky Bečvy
MÍTKOVÁ FILIPPOVOVÁ, Jarmila Michaela; MACHAR, Ivo; MACHAR, Ivo
2019 - Czech
Obsahem práce je výzkum vývoje celkového finančního potenciálu nivy řeky Bečvy od období před říční regulací po současnost. Jedná se o nivu řeky Bečvy mezi obcemi Lipník nad Bečvou a Prosenice Výzkum byl prováděn na podkladě dynamických procesů primární a sekundární sukcese vybraných lokalit. Na základě těchto procesů byla zdokumentována nabídka ekosystémových služeb nivních ekosystémy zkoumaného území říčního kontinua Bečvy. Byly vybrány tyto ekosystémové služby: klimatické služby, produkce O, služba na podpory biodiverzity, služba podpory malého vodního cyklu. Metodika výzkumu dále vycházela z analýz map land-use, kde byly zhodnoceny vybrané ekosystémové služby všech kategorií land-coveru a zkoumaného úseku říční nivy jako celku. Bylo zjištěno, že říční krajina zkoumaného území dosahovala nejvyšších hodnot vybraných ekosystémových služeb v čtvrtém období, od povodní v roce 1997 po současnost. Bylo to dáno vysokou prostorovou heterogenitou zkoumaného území, zejména pestrou mozaikou antropogenně podmíněných ekosystémů (orná půda, aluviální louky) a přírodních ekosystémů (lužní lesy). Svoji pozitivní roli sehrály lokality říčních náplavů revitalizované při velkých povodních v roce 1997. Výsledky výzkumu potvrdily téměř všechny základní hypotézy práce. Hypotéza o negativní úloze antropogenních ploch se nepotvrdila. Naopak bylo prokázán význam příspěvku antropogenních ploch k celkové hodnotě vybraných ekosystémových služeb. Dále byla dokázána důležitost plochy lužních lesů v rámci mozaiky říční nivy. To má pozitivní dopad zejména v oblasti krajinného plánování v rámci trvale udržitelného rozvoje přírody a lidské společnosti. The content of this thesis is the research of the development of the total financial potential of the Bečva River floodplain from the period before the river regulation to the present. It is a floodplain of the river Bečva between Lipník nad Bečvou and Prosenice The research was conducted on the basis of dynamic processes of primary and secondary succession of selected localities. On the basis of these processes, the offer of ecosystem services of ecological ecosystems of the studied area of the river continuum Bečva was documented. The following ecosystem services were selected: Climate Services, O Production, Biodiversity Support Service, Small Water Cycle Support Service. The research methodology was further based on analyzes of land-use maps, where selected ecosystem services of all land-cover categories and the investigated river floodplain section were evaluated. It was found that the river landscape of the studied area reached the highest values of selected ecosystem services in the fourth period, from the floods in 1997 to the present. This was due to the high spatial heterogeneity of the studied area, especially the diverse mosaic of anthropogenically conditioned ecosystems (arable land, alluvial meadows) and natural ecosystems (floodplain forests). River alluvial sites revitalized during the 1997 major floods played a positive role. The research results confirmed almost all the basic hypotheses of the work. The hypothesis about the negative role of anthropogenic areas has not been confirmed. On the contrary, the importance of the contribution of anthropogenic areas to the total value of selected ecosystem services was demonstrated. Furthermore, the importance of the floodplain forest area in the meadows of the floodplain was proved. This has a particularly positive impact on landscape planning in the context of sustainable development of nature and human society. Keywords: Ekosystémové služby; říční krajina; nivní ekosystémy; dynamická rovnováha; antropogenně podmíněné ekosystémy; land-use.; Ecosystem services; river landscape; floodplain ecosystems; landscape; dynamic balance; anthropogenic conditioned ecosystems; land use. Available in digital repository of UPOL.
Vývoj ekosystémových služeb říčního kontinua na příkladu nivy dolního toku řeky Bečvy

Obsahem práce je výzkum vývoje celkového finančního potenciálu nivy řeky Bečvy od období před říční regulací po současnost. Jedná se o nivu řeky Bečvy mezi obcemi Lipník nad Bečvou a Prosenice ...

MÍTKOVÁ FILIPPOVOVÁ, Jarmila Michaela; MACHAR, Ivo; MACHAR, Ivo
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Mikrofinance jako nástroj řešení chudoby v rozvojových zemích
SCHLOSSAREK, Martin; KYSUČAN, Lubor
2019 - Czech
Práce se zaměřuje na analýzu charakteristik a postupů mikrofinančních institucí (MFIs), které pomáhají zvýšit dopady MFIs v oblasti redukce a zmírňování chudoby. Zároveň diskutuje téma měření "odklonu od mise" v mikrofinančním sektoru, který se projevuje zhoršením podmínek poskytování služeb chudým a menším zaměřením na ně. Součástí práce je návrh úpravy indikátoru Mission Drift Ratio (MDR), který odklon od mise měří. The dissertation thesis focuses on analyzing good practices and policies which help to improve the efficiency of microfinance institutions (MFI) in terms of meeting their pre-defined social mission, i.e. helping to alleviate and reduce poverty. It also discusses the issue of how to measure the mission focus of MFIs and comes up with a set of adjustments for Mission Drift Ratio (MDR) introduced by Serrano-Cinca and Nieto (2014). Keywords: mikrofinance; mikropůjčka; odklon od mise; chudoba; microfinance; microcredit; mission drift; poverty Available in digital repository of UPOL.
Mikrofinance jako nástroj řešení chudoby v rozvojových zemích

Práce se zaměřuje na analýzu charakteristik a postupů mikrofinančních institucí (MFIs), které pomáhají zvýšit dopady MFIs v oblasti redukce a zmírňování chudoby. Zároveň diskutuje téma měření "odklonu ...

SCHLOSSAREK, Martin; KYSUČAN, Lubor
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Fyzikálně-chemické studium depozice a uvolňování mikro/nano rozměrných částic a HeLa buněk na modelových površích
VLČEK, Jakub; LAPČÍK, Lubomír
2019 - Czech
Detailní pochopení procesů a jevů na fázovém rozhraní je důležité v mnoha biologických, chemických a technologických procesech. Cílem této práce bylo pochopení mezifázových procesů a jevů se zaměřením na vliv adhezních a kohezních sil. K tomuto účelu byl konstrukčně upraven a realizován systém pro měření kinetik depozice a uvolňování částic na bázi impinging jet. Tento systém byl dále použit ke studiu interakce nádorových HeLa buněk s 2D-uhlíkovými nanomateriály a k charakterizaci povrchu polymeru upraveného nano-embosováním. Dále byl zkoumán vliv adhezních a kohezních sil mezi částicovými minerálními plnivy a polymerní matricí na elasticko-plastické chování polymerních kompozitů. Část práce byla také zaměřena studium vlivu kohezních sil na tokové vlastnosti partikulárních látek pomocí smykového napětí. The detailed understanding of processes and phenomena on the phase interfaces is important in many biological, chemical and technical applications. The aim of this work was an understanding of the phenomena on phase interfaces with a focus on the impact of the adhesion and cohesion forces. For this purpose, a system for measuring detachment and deposition kinetics was adjusted and implemented. This system was used for studying the interaction of the HeLa cancer cells with 2D-carbon nanomaterials and for the surface activity characterization of the nano-embossed modified polymer. Furthermore, the influence of elastic-plastic behaviour of the polymer composites by adhesion and cohesion forces between mineral fillers and polymer matrix was studied. Part of this thesis was also focused on the study of the impact of the cohesive forces on the flow properties of bulk solids using shear stress. Keywords: fázové rozhraní; buněčná adheze; 2D uhlíkové nanomateriály; nano-embosování; impinging jet; prášková reologie; tahová zkouška; phase interface; cell adhesion; 2D carbon nanomaterials; nano-embossing; impinging jet; powder rheology; tensile testing Available in digital repository of UPOL.
Fyzikálně-chemické studium depozice a uvolňování mikro/nano rozměrných částic a HeLa buněk na modelových površích

Detailní pochopení procesů a jevů na fázovém rozhraní je důležité v mnoha biologických, chemických a technologických procesech. Cílem této práce bylo pochopení mezifázových procesů a jevů se zaměřením ...

VLČEK, Jakub; LAPČÍK, Lubomír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Sekvence a funkční analýza krátkého ramene chromozómu 7D pšenice
TULPOVÁ, Zuzana; ŠIMKOVÁ, Hana; ŠIMKOVÁ, Hana
2019 - English
Pšenice setá (Triticum aestivum L.) je zdrojem potravy pro přibližně 40 % světové populace a patří tak společně s rýží a kukuřicí k nejvýznamnějším zemědělským plodinám. V nedávné minulosti představovalo jakékoli studium pšeničného genomu velkou výzvu, a to především díky značné velikosti genomu (~16 Gb), vysokému obsahu repetitivních sekvencí (85 %) a přítomnosti tří homeologních subgenomů. Řešení těchto problémů přinesla strategie založená na třídění jednotlivých chromozómů a jejich ramen pomocí průtokové cytometrie, z nichž byly následně tvořeny knihovny dlouhých insertů a fyzické mapy, jež představovaly základní genomové zdroje pro získání kompletní referenční sekvence. Předkládaná práce se zabývá studiem krátkého ramene chromozómu 7D pšenice. S pomocí již dříve sestavené fyzické mapy 7DS byla vybrána minimální sestava BAC klonů, která reprezentuje celé rameno 7DS (tzv. minimal tilling path, MTP). Klony MTP pak byly osekvenovány pomocí platformy Illumina a sestaveny do sekvenčních kontigů. Pro ukotvení kontigů fyzické mapy byly využity tři genetické mapy s vysokým rozlišením a mapa radiačních hybridů. Díky tomu se podařilo určit konkrétní genomovou pozici pro 73 % sestavené mapy. Jedním z přístupů pro ukotvení fyzické mapy bylo i využití integrace fyzické mapy ramene 7DS s celogenomovou fyzickou mapou Aegilops tauschii a Bionano optickou mapou ramene 7DS. Kombinace těchto zdrojů umožnila efektivní ukotvování kontigů fyzické mapy, včetně nerekombinující oblasti genetické centromery, ale i bezprostřední porovnání pšenice s jejím předchůdcem. Díky tomu se podařilo identifikovat přestavby na úrovni BAC kontigů v pericentromerické oblasti ramene 7DS. Kromě toho byly ukotvená fyzická mapa, sekvence BAC klonů a optická mapa ramene 7DS využity jako podpůrné zdroje pro sestavení a kontrolu referenční sekvence pšenice a navazující projekt pozičního klonování. Rameno 7DS je nositelem celé řady genů pro agronomicky významné znaky, mezi něž patří i gen Dn2401 podmiňující rezistenci ke mšici zhoubné. Závěrečná část dizertační práce je věnována projektu pozičního klonování tohoto genu. V předchozí studii byla pomocí genetického mapování stanovena velikost intervalu, v němž se gen Dn2401 nachází, na 0.83 cM. Současně bylo identifikováno pět BAC klonů fyzické mapy, které daný interval překlenují. V rámci předkládané práce byla zvolena strategie kombinující tradiční přístupy klonování genů, jako jsou genetické mapování a sekvenování BAC klonů na platformě Illumina, s novými technologiemi zahrnujícími optické mapování nebo sekvenování pomocí nanoporů. Takto získaná dlouhá čtení, která překlenula celý insert sekvenovaného BAC klonu, pak umožnila sestavení kontinuální sekvence celého intervalu. Optické mapování následně potvrdilo správnost sekvence a odhalilo rozdíly mezi rezistentním a citlivým genotypem. Kompletní a přesná sekvence zájmové oblasti umožnila identifikaci nových markerů a detailní anotaci, která odhalila šest genů kódujích proteiny, včetně Epoxid hydrolázy 2 jakožto nejpravděpodobnějšího kandidáta genu Dn2401. Bread wheat (Triticum aestivum L.) is a staple food for ~40 % of world's population and belongs, together with rice and corn, among the most important crop species. Until recently, any wheat genomics study was a challenge, mainly due to its huge genome size (~16 Gb), high content of repetitive sequences (85 %) and presence of three sub-genomes. Aiming to overcome these obstacles and obtain a complete wheat reference genome sequence, the International Wheat Genome Sequencing Consortium proposed a strategy involving separation of individual chromosomes and their arms by flow cytometry. These were used to construct chromosome-specific BAC libraries and BAC-based physical maps, which became the basic resources for sequencing the wheat genome. Within a framework of this thesis, I focused on the short arm of wheat chromosome 7D (7DS). A previously constructed 7DS physical map was used to select the minimal set of BAC clones covering the arm, which were sequenced by Illumina pair-end and mate-pair sequencing and assembled. Contigs of the physical map were anchored on the chromosome using one radiation hybrid map and three high resolution genetic maps. Thus we assigned 73 % of the assembly to distinct genomic positions. The process of physical-map assembly and anchoring included the integration of the 7DS physical map with a whole-genome physical map of Aegilops tauschii and a 7DS Bionano genome (BNG) map, which together enabled efficient scaffolding of physical-map contigs even in the non-recombining region of the genetic centromere. Moreover, this approach facilitated a comparison of bread wheat and its ancestor at BAC-contig level and revealed a reconstructed region in the 7DS pericentromere. The obtained 7DS physical map, BAC assemblies and the BNG map were then applied as supporting resources for assembling and validating the reference genome of bread wheat and for a gene cloning project. The chromosome arm 7DS carries multiple genes underlying agronomically important traits, including a Russian wheat aphid resistance gene Dn2401, the cloning of which was the aim of the second part of the thesis. Previously, we mapped Dn2401 into an interval of 0.83 cM and spanned it with five BAC clones. Within the framework of this thesis, we used a targeted strategy combining traditional approaches towards gene cloning, comprising genetic mapping and Illumina sequencing of BAC clones, with novel technologies, including optical mapping and long-read nanopore sequencing. The latter, with reads spanning the entire length of a BAC insert, enabled us to assemble the whole region, the task not achievable with short reads. Long-read optical mapping validated the DNA sequence in the interval and revealed a difference in the locus organization between resistant and susceptible genotypes. The complete and accurate sequence of the Dn2401 region facilitated identification of new markers and precise annotation of the interval, revealing six high-confidence genes, including Epoxide hydrolase 2 as the most likely Dn2401 candidate. Keywords: Pšenice setá; Triticum aestivum; fyzická kontigová mapa; BAC; mšice zhoubná; Diuraphis noxia; rezistence; poziční klonování genů; Bread wheat; Triticum aestivum; physical contig map; BAC; sequencing; Russian wheat aphid; Diuraphis noxia; resistance; gene cloning Available in digital repository of UPOL.
Sekvence a funkční analýza krátkého ramene chromozómu 7D pšenice

Pšenice setá (Triticum aestivum L.) je zdrojem potravy pro přibližně 40 % světové populace a patří tak společně s rýží a kukuřicí k nejvýznamnějším zemědělským plodinám. V nedávné minulosti ...

TULPOVÁ, Zuzana; ŠIMKOVÁ, Hana; ŠIMKOVÁ, Hana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Konstruktivistické pojetí edukačního procesu z hlediska profesní připravenosti pedagoga v primárním vzdělávání
OTAVOVÁ, Marcela; RAŠKOVÁ, Miluše
2019 - Czech
Disertační práce se zabývá problematikou profesního rozvoje pedagogů v primárním vzdělávání v oblasti aktivizujících strategií a forem vzdělávání. Základní zaměření disertační práce je kvalitativní analýza profesní připravenosti pedagogů 1. stupně veřejných základních škol pracujících v projektu Pomáháme školám k úspěchu v kontextu konstruktivistického pojetí edukace. Práce je rozdělena do pěti navazujících kapitol. V teoretické části disertační práce jsou nastíněny prameny konstruktivismu a přístupy, které z této teorie vycházejí zejména v oblasti sociálně-kognitivního učení s akcentem na pojetí interakce a roli edukátora v edukačním procesu. Dále je teoreticky rozvedena problematika profesního učení směřující k realistickému vzdělávání pedagogů a jejich reflektivní praxi. Empirická část práce spočívá v kvalitativně-kvantitativní analýze zkušeností pedagogů 1. stupně projektových škol s formami a strategiemi profesního učení a kolegiální spolupráce a jejich rozvojových příležitostí. Kromě obsahových výsledků jsou diskutovány i praktické přínosy a souvislosti v realizaci profesního učení a kolegiální spolupráce ve prospěch kvality edukačního procesu. The dissertation deals with issues of professional development of teachers in primary education in the field of activating strategies and forms of education. The main focus of the dissertation is a qualitative analysis of the professional readiness of primary school teachers participating in the project We help schools to succeed in the context of the constructivist concept of education. The dissertation is divided into five related chapters. The theoretical part of the dissertation describes the sources of constructivism and the approaches that are based on this theory especially in the field of social-cognitive learning with an emphasis on the concept of interaction and the role of the educator in the educational process. In addition, the issue of professional learning aimed at realistic education of teachers and their reflective practice is theoretically explained. The empirical part of the thesis is based on the qualitative and quantitative analysis of the project schools primary teachers´ experience with the forms and strategies of the professional learning and peer co-operation and their developmental opportunities. Except the content results, practical benefits and contexts in the realization of professional learning and peer co-operation in favor of the quality of the educational process are also discussed. Keywords: konstruktivismus; konstruktivistický přístup ve výuce; edukační proces; profesní kompetence učitele; profesní připravenost; profesní učení; formativní hodnocení; vzdělávací cíle; důkazy o učení; sebereflexe; evaluace; constructivism; constructivist approach of education; educational process; professional competence of techers; professional readiness; professional learning; formative assessment; educational goals; evidence of learning; self-reflection; evaluation Available in digital repository of UPOL.
Konstruktivistické pojetí edukačního procesu z hlediska profesní připravenosti pedagoga v primárním vzdělávání

Disertační práce se zabývá problematikou profesního rozvoje pedagogů v primárním vzdělávání v oblasti aktivizujících strategií a forem vzdělávání. Základní zaměření disertační práce je kvalitativní ...

OTAVOVÁ, Marcela; RAŠKOVÁ, Miluše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Faktory ovlivňující výživovou hodnotu ryb
KHALILITILAMI, Sarvenaz
2019 - English
Pokud posuzujeme rybu jako potravinu, soustředíme se především na n-3 LC-PUFA, zvláště na EPA a DHA mastné kyseliny. Kromě toho je zřejmé, že také proteiny a peptidy v rybách mají nejen vysokou nutriční hodnotu, ale také dopad na lidské zdraví. Navíc může být ryba považována za dobrý zdroj některých minerálů, vitamínů a mikroživin. Obecně je třeba zdůraznit, že z pohledu lidské výživy a souvisejících zdravotních dopadů je nemožné se soustředit na jednu skupinu živin odděleně od ostatních. Celkovým cílem této disertační práce bylo zdůraznit různé faktory, které ovlivňují výživovou jakost ryb a zaměřit se na nutriční hodnotu některých komerčně významných říčních druhů ryb z České republiky. Dílčím cílem bylo otestovat různé udržitelné alternativy k nahrazení rybího oleje (FO) a rybího masa (FM) v krmivu masožravých ryb. Podle našich výsledků se ve vybraných sedmi druzích sladkovodních ryb z České Republiky lišilo složení mastných kyselin s ohledem na jejich přirozené stanoviště a rozdíly v krmivu a jeho dostupnosti. Zároveň jsme ve všech analyzovaných druzích pozorovali velice příznivé složení MK s dobrým podílem n-3 PUFA, zahrnující EPA a DHA, což odráží složení přirozené stravy. V důsledku toho byly nízké hodnoty IA a IT a tedy blízké hodnotám při takzvané Eskimo dietě, která souvisí s velmi nízkým výskytem srdečních onemocněních. Na základě našich výsledků můžeme usuzovat, že vybrané druhy mají standardní obsah proteinů, minimum cukrů a relativně nízký obsah tuku, který se může do určité míry lišit v různých lokalitách, což většinou souvisí s dostupností a složením krmiva. Kombinací drastického nárůstu potřeb pro akvakulturní krmivo a úbytku zdrojů FM a FO, získává více pozornosti využití alternativních zdrojů krmiva. Na základě našich výsledků je možné v krmivu sivena severního (Salvelinus alpinus) nahradit FO kvasničným olejem produkovaným z lignocelulózy. Mezi kontrolním krmivem a krmivem s kvasničným olejem nebyly pozorovány významné rozdíly při testování zvýšení hmotnosti a délky ryb, poměru konverze krmiva, specifické růstové rychlosti, indexu kondice a hepatosomatického indexu. Podle výsledků další studie, kdy bylo komerční krmivo pstruha duhového nahrazeno hmyzem částečně (25% pelet nahrazeno živým cvrčkem domácím, 25% nahrazeno potemníkem brazilským, kombinace 12,5% hrubé energie z každé skupiny) nebo úplně (50% každého druhu), nevykazuje toto krmivo žádné negativní účinky na růst, přežití, poměr konverze krmiva a využití hrubé energie. Přídavek hmyzu do krmiva byl spojen s nižším obsahem nutričně cenných n-3 MK (EPA a DHA). V naší studii je ukázáno, že úplné nahrazení krmiva směsí hmyzu je vhodnou živou stravou pro lososovité ryby, protože způsobuje lepší růstový výkon ve srovnání s komerčním krmivem podobné energetické hodnoty. Při vyšším podílu hmyzu v rybím krmivu vykazovalo rybí maso pro konečné konzumenty nižší atraktivitu a přijatelnost. Ve stravě okouna bylo při nahrazení 25 % rybího masa potravou ze směsi cvrčka domácího (Acheta domesticus) a potemníka brazilského (Zophobas morio) (s úpravou aminokyselinového složení) jen v malé míře ovlivněno přežití, růst, konverze krmiva se zvláštním důrazem na lipidové změny a složení MK v rybích filetách. Nicméně nižší nárůst ryb ve skupině krmené hmyzem poukazoval na nižší nutriční hodnotu a stravitelnost krmiva spojené s chutí krmiva. Za zmínku také stojí, že díky bohatému obsahu kyseliny 18:2 n-6 v obou druzích hmyzu byl ve skupině ryb krmené hmyzem naměřen vyšší obsah této mastné kyseliny, ale tato hodnota je z výživového hlediska nedůležitá. K rozšíření této pilotní práce je potřeba dalšího hodnocení různých typů zmíněného hmyzího krmiva se stupňujícím se přídavkem hmyzí složky nebo využití i jiných druhů hmyzu ke krmení masožravých ryb. When considering fish as food, first of all the n-3 LC-PUFA, particularly EPA and DHA are in focus. Furthermore, it gets obvious that the proteins and peptides in fish have not only a high nutritional value but also impact on human health issues. In addition, fish can be considered as a good source of several minerals, vitamins and micronutrients. The overall aim of the thesis was to highlight different factors which influence nutritional quality of fish and to focus on the nutritional value of some commercially important river fish species from the Czech Republic. Moreover, to examine different sustainable alternatives to replace FO and FM in the feed of carnivorous. According to our results, there were some variation of FA composition in the selected seven freshwater fish species from the Czech Republic, depending on the natural habitat and differences in feed and its availability. Simultaneously, we observed a very favourable FA composition with good proportions of n-3 PUFA, including EPA and DHA in all analyzed species which reflects the composition of the natural diet. Consequently, the values of both index of atherogenicity (IA) and index of thrombogenicity (IT) were low and close to the values of the so-called Eskimo diet, which is related to very low incidences of the coronary heart disease. According to our findings we concluded that the chosen species have a standard protein content, minimum carbohydrates and relatively low contents of fat, which can, however, vary to some degree in various localities, most probably related to the availability and composition of the feed. Due to the combination of the drastic increase in the need for aquaculture feed as well as decline in the sources of FM and FO, utilization of alternative sources received more attention. Based on our result, it is possible to replace VO by yeast oil produced from lingocellulose in the feed of Arctic char (Salvelinus alpinus). There were no significant differences in the study, regarding weight gain, feed conversation ratio, condition factor and hepatosomatic index between the control and the yeast oil fed group. According to the results of another study, partial (25% of pellet replaced live house cricket, 25% of pellet replaced by superworm, combination of 12.5% crude energy of each group) or total replacement (50% of each) of house cricket and superworm for FM in the commercial diet of rainbow trout indicated no negative effects on growth, survival, FCR and gross energy utilization. Inclusion of insect was connected with lower content of nutritionally valuable n-3 FAs (EPA and DHA). In our study total replacement showed the mixture of insects, caused the better growth performance compared to the commercial feed of similar energy value as insects are good live food for salmonids. With increase in the proportion of insect's inclusion in the feed of fish, changes in the sensory properties, texture and colour of fish flesh was in a way that showed less acceptability and preference by consumers. Replacement of 25% FM by a mixture of insect meal including house cricket- (Acheta domesticus) and superworm- (Zophobas morio) meal (with an amino acid adjustment) in the diet of perch, on survival, growth, feed conversion with special emphasis on lipid changes and composition showed FA composition of the fish fillet was only affected to a minor extent. However, the lower growth performance in the fish group fed by insect indicated lower nutritional value and digestibility of the feed along with the taste of the feed. Interestingly, the significant increase of 18:2 n-6 in the group fed by insect was due to the higher content of this FA in both insects and subsequently in the experimental diet which from the nutritional point of view this change was neglectable. Keywords: výživovou hodnotu; rybí pokrm; mastné kyseliny Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Faktory ovlivňující výživovou hodnotu ryb

Pokud posuzujeme rybu jako potravinu, soustředíme se především na n-3 LC-PUFA, zvláště na EPA a DHA mastné kyseliny. Kromě toho je zřejmé, že také proteiny a peptidy v rybách mají nejen vysokou ...

KHALILITILAMI, Sarvenaz
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Environmentální polutanty progrestiny: výskyt, hormonální aktivity a účinky na ryby
ŠAUER, Pavel
2019 - English
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Environmentální polutanty progrestiny: výskyt, hormonální aktivity a účinky na ryby

ŠAUER, Pavel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Vliv triazinových pesticidů a jejich metabolitů na necílové vodní organizmy
KOUTNIK, Dalibor
2019 - English
Pesticidy používané v zemědělství a lesnictví vstupují do vodního prostředí, pokud se používají v přilehlých oblastech nebo pokud dojde k jejich úniku. Pro naše studie jsme zvolili raná vývojová stádia kapra obecného (Cyprinus carpio L.) a raka mramorovaného (Procambarus fallax f. virginalis). U zvolených organizmů jsme sledovali dlouhodobý vliv triazinů (prometrynu, terbutylazinu, metribuzinu) a jejich metabolitů (terbuthylazin-desethyl a tebuthylazinu-2-hydroxy) v koncentracích běžně se vyskytujících v povrchových vodách české republiky. První část práce se zabývala sledováním vlivu triazinů (prometrynu, terbuthylazinu) na raná vývojová stadia kapra a raka mramorovaného. Subchronická expozice raných vývojových stádií kapra prometrynu v koncentracích 1200 a 4000 ?g/L způsobila snížení růstu, zpoždění ontogenetického vývoje a histopatologické změny v tkáních. Expozice terbuthylazinu v koncentracích 1400 a 3000 ?g/L způsobila významné snížení hmotnosti, celkové délky těla, zpoždění vývoje a alternaci tubulárního systému kaudální ledviny kapra. Prometryn v koncentracích 144, 1444 a 4320 ?g/L způsobil snížení hmotnosti, specifické rychlosti růstu a histopatologické změny v žábrech raků. Navíc prometryn v koncentraci 4320 ?g/L způsobil zpoždění ontogenetického vývoje. Druhá část práce se zabývala vlivem nízkých koncentrací triazinových metabolitů (terbuthylazin-desethylu a tebuhylazin-2-hydroxy) na raná vývojová stádia kaprů a raků mramorovaných. Chronická expozice terbuthylazin-udesethylu v koncentracích 180, 900 a 1 800 ?g/L způsobila snížení růstu, zpomalení ontogenetického vývoje a poškození antioxidačního systému a rovněž způsobila patologické změny v kaudální ledvině raných vývojových stadií u kaprů. Chronická expozice terbuthylazinu-2-hydroxy v koncentracích 2, 9, 70, 1400 a 3500 ?g/L zapříčinila snížení celkové aktivity superoxid dismutázy raných vývojových stadií kaprů. Mimo to koncentrace 1400 a 3500 ?g/L terbuthylazinu-2-hydroxy způsobily zpoždění ontogenetického vývoje a patologické změny v kaudální ledvině kaprů. Chronická expozice terbuthylazinu-2-hydroxy v koncentracích 75 ?g/L a vyšších ovlivnila růst, ontogenetický vývoj, antioxidační systémy a způsobila oxidační stres a patologické změny hepatopankreatu raných vývojových stadií raků. Poslední část naší studie se zabývala dlouhodobým vlivem metribuzinu na raka signálního (Pacifastacus leniusculus Dana). Raci byli vystaveni koncentraci metribuzinu 0,52 ?g/L a 3,06 mg/L po dobu 30 dnů a 30 denní fázi depurace. Statisticky významné rozdíly byly zjištěny ve všech tkáních (žábry, sval, hepatopankreas) v reaktivních látkách kyseliny thiobarbiturové, v aktivitě superoxid dismutázy a katalázy ve srovnání s kontrolní skupinou. Statisticky významné rozdíly byly zjištěny v aktivitě glutation reduktázy v hepatopankreatu po 10 dnech v obou testovaných koncentracích a po 30 dnech v koncentraci 3,06 mg/L. Metribuzin způsobil rozsáhlou fokální autolytickou degeneraci tubulárního epitelu hepatopankreatu raků vystavených metribuzinu. Výsledky této práce shrnují a poskytují důležité informace o hodnocení dlouhodobého dopadu a vlivu triazinů (prometrynu, terbuthylazinu a metribuzinu) a jejich metabolitů (terbuthylazin-desethyl a tebuthylazinu-2-hydroxy) na vodní prostředí, v koncentracích běžně se vyskytujících v povrchových vodách. Pesticides used in agro-ecosystems and forests enter aquatic environments such as streams, rivers, and lakes if applied in adjacent areas or if an accidental spill occurs. For the studies, we chose the early life stages of common carp (Cyprinus carpio L.) and marbled crayfish (Procambarus fallax f. virginalis). In selected organisms, we observed long-term effect of triazine herbicides (prometryne, terbuthylazine, metribuzine) and their metabolites (terbuthylazine-desethyl and tebuthylazine-2-hydroxy) in concentrations commonly occurring in Czech rivers. The first part is about monitoring the effects of triazines (prometryne, terbuthylazine) on the early development stages of carp and marble crayfish. Subchronic prometryne exposure of early-life stages of common carp at concentrations of 1 200 and 4 000 ?g/L affected their survival, growth rate, early ontogeny, and histology. Terbuthylazine in concentration 1 400 and 3 000 ?g/L caused significant decrease of mass, total length, delayed in development and cause of alternation of tubular system of caudal kidney of carp. Prometryne in concentration 144, 1 444 and 4 320 ?g/L caused decrease of weight, specific growth rates and caused histopathological changes in gill of crayfish. Moreover concentration 4 320 ?g/L of prometryne caused delay in ontogenetic development of crayfish. Second part of the work has included effects of low concentrations of metabolites (terbuthylazine-desethyl and tebuthylazine-2-hydroxy) on the early development stages of carp and marble crayfish. Chronic terbuthylazine-desethyl exposure in concentrations 180, 900, and 1 800 ?g/L affected growth, ontogenetic development, and the antioxidant system and caused pathological changes in the caudal kidney of early life stages of carp. Chronic terbuthylazine-2-hydroxy exposure in concentrations 2.9, 70, 1 400 and 3 500 ?g/L caused decreased of total superoxide dismutase activity of early life stages of carp. Moreover concentration 1 400 and 3 500 ?g/L of terbuthylazine-2-hydroxy caused delay in ontogenetic development and pathological changes in the caudal kidney of carp. Chronic terbuthylazine-2-hydroxy exposure in concentrations up 75 ?g/l affected growth, ontogenetic development, antioxidant system, caused oxidative stress and pathological changes in hepatopancreas of early life stages of marbled crayfish. The last part of our study examined the effect of metribuzine on signal crayfish (Pacifastacus leniusculus Dana). Crayfish were exposed to metribuzine concentrations of 0.52 ?g/L and 3.06 mg/L for 30 days and a 30-day depuration period. In the thiobarbituric acid reactive substances, superoxide dismutase, and catalase were observed differences in all examined tissues (gill, muscle, hepatopancreas) compared to the control group. Differences from control were observed in glutathione reductase activity in hepatopancreas after 10 days for both exposure concentrations and after 30 days at 3.06 mg/L. Histological examination revealed extensive focal autolytic disintegration of tubular epithelium in hepatopancreas of crayfish exposed to metribuzin. These studies provided important results for the evaluation of long-term impact and effect of (prometryne, terbuthylazine and metribuzine) and their metabolites (terbuthylazine-desethyl and tebuthylazine-2-hydroxy) on the water non-target organisms, even in real concentrations founded in surface waters. Keywords: raci; kapr; pesticidy; herbicidy; ontogenetický vývoj; antioxidační systém; oxidativní stres; patologické změny Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv triazinových pesticidů a jejich metabolitů na necílové vodní organizmy

Pesticidy používané v zemědělství a lesnictví vstupují do vodního prostředí, pokud se používají v přilehlých oblastech nebo pokud dojde k jejich úniku. Pro naše studie jsme zvolili raná vývojová ...

KOUTNIK, Dalibor
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Zatížení nohy profesionálních baletních tanečníků při chůzi
PROCHÁZKOVÁ, Markéta; JANURA, Miroslav
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Zatížení nohy profesionálních baletních tanečníků při chůzi

PROCHÁZKOVÁ, Markéta; JANURA, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Spisovatelka Vlasta Javořická a dva totalitní režimy v polovině 20. století. Obecní kronika jako ego-dokument
BARTUŠEK, Petr
2019 - Czech
Předkládaná práce se zabývá problematikou ego-dokumentů jakožto historických pramenů. Výzkum je proveden na příkladu těchto pramenů souvisejících s obcí Studenou poloviny 20. století. Hlavní pozornost je věnována obecní kronice mapující léta 1938-1949, kterou napsala místní rodačka a spisovatelka Vlasta Javořická. Důležitou částí práce je edice této kroniky doplněná o komparaci s její téměř totožnou kopií. Kronika je charakteristická celou řadou specifik. Především se spíše než o pramen institucionální pamětní jedná o plnohodnotný ego-dokument. Analýzou obecních kronik coby ego-dokumentů, jakož i výzkumem dalších dobových pramenů, se tato práce pokouší přispět nejen k teoretické problematice kritiky historických pramenů. Rovněž se snaží rozšířit stávající poznatky k výzkumu dobové společnosti a k reflexi některých období 20. století prostřednictvím jak oficiálních obecních kronikářů, tak autorů jiných pramenů mající charakter osobní povahy. Nosnou myšlenkou je pak otázka, zda lze ego-dokumenty plnohodnotně užít k faktografickému poznání či spíše k výzkumu dějin mentalit, každodennosti, kulturních a sociálních dějin, etnografie, atd. This paper deals with the problematic of ego-documents as historical sources. The following study is based on one example of these sources regarding the municipality of Studená during the first half of the 20th century. It is mainly focused on the local chronicle depicting the period of 1938-1949 written by the native of Studená and writer Vlasta Javořická. The important part of this work is an edition of this chronical completed with the comparaison with its almost identical copy. The chronical is characteristic of a noticable amount of specificities. It is predominantly an ego-document rather than an institutional and commemorative source. Through the analysis of local chronicles (ie. ego-documents) and the study of additional sources this paper aims to contribute among others to the theoretical problematic of the criticism of the historical sources. At the same time, it shall extend the existing findings regarding the study of the society and the reflection of some periods of the 20th century thanks to the official local chroniclers as well as the authors of different sources having a similar character. The main problematic of this paper is the question whether it is possible to fully use the ego-documents for the factual learning or rather for the research of the history of mentalities, dailyness, cultural and social history, ethnography, etc. Keywords: druhá světová válka; ego-dokument; komunismus; obecní kronika; spisovatelka; Vlasta Javořická; World War II; ego-document; communism; municipal chronicle; writer; Vlasta Javoricka Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Spisovatelka Vlasta Javořická a dva totalitní režimy v polovině 20. století. Obecní kronika jako ego-dokument

Předkládaná práce se zabývá problematikou ego-dokumentů jakožto historických pramenů. Výzkum je proveden na příkladu těchto pramenů souvisejících s obcí Studenou poloviny 20. století. Hlavní pozornost ...

BARTUŠEK, Petr
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases