Number of found documents: 1894
Published from to

Křížové cesty v českých zemích v období baroka
ŘEPA, Tomáš; PAVLÍČEK, Martin; TOGNER, Milan
2019 - Czech
V českých zemích v době protireformace se záhy po bitvě na Bílé hoře objevují první křížové cesty komponované v krajině. Jednou vůbec z prvních je via crucis postavená na Svatém kopečku nad Mikulovem ve dvacátých letech 17. století. V jeho druhé polovině k jejich dalšímu šíření svou činností přispívali jezuité a františkáni, kteří křížovou cestu ideově zprostředkovávali Svatou zemi. Šíření kultu křížových pašijí mělo v českých zemích vlastní vývoj. Počet zastavení nebyl zpočátku závazný, varioval mezi 5 až 29 kaplí. Ty představovaly Kristovu cestu na Golgotu. nejčastěji od jeho zajetí v Getsemanské zahradě, Odsouzení k smrti až po jeho Uložení do hrobu. Poté co Klement XII. v roce 1731 ustavil závazný počet zastavení na čtrnáct a rozšířil možnosti jejich zakládání, resp. poté co Benedikt XIV. v roce 1741 povolil zakládání křížových cest v kostelech i mimo správu františkánů se ikonografický program a počet zastavení sjednotil. V českých zemích byly nejčastěji zastavení stavěna ve formě výklenkových kaplí s vkládanými obrazy malovanými na plech. Dizertační práce sleduje jak vývoj počtu zastavení, tak i typologii architektury a způsob zobrazení pašijových výjevů. Katalogovými hesly se snaží rekonstruovat jejich nejen mnohdy zapomenutý ikonografický program, ale i na základě pramenů přesněji datovat méně známé křížové cesty. Počet sedmdesáti tří exteriérových křížových cest postavených ve sledovaném období, jenž není konečný, dokládá silný protireformační vliv katolické církve rozprostřený po všech krajích Čech a Moravy. Potvrzuje se jím také pevné spojení christologického kultu se mariánskými svatyněmi. Panně Marii, která tím, že byla nanebevzatá, se v ní dovršilo její mateřství, které v Kristu vedlo ke spáse. In the period soon after the Battle of White Mountain, first Ways of Cross were founded in a landscape of the Czech Lands. The via crucis running up on the slope of the Saint Hill above Mikulov established in the twenties of 17th century was one of the first. In the second half of the century the Jesuits´ activities contributed to the further spreading of the Ways of Cross as well as the Franciscans who were closely connected with Christ´s passion way in Jerusalem in the Holy Land. The spreading of a cult of Ways of Cross led to particular developoment in the Czech Lands. At the beginning, the number of stations wasn´t obligatory. That´s why the Way of Cross was given by 5 to 29 stages. These presented the way of Jesus to the Cross, from Capturing of Jesus in the Garden of Gethsemane, his Condemnation till His Entombing. In 1731, after Clement XII set up mandatory number of stations on fourteen and made more possible their founding and in 1741 Benedict XIV gave way to found the Way of Cross in churches out of Franciscans´administration, the iconographical programme and number of stations were consolidated. The most frequently were built stations in a form of chapels with niche, in which pictures painted on metal plates were put. The thesis watches a development of numbers of stations, typology of architecture and ways of how the Christ Passion was depicted. By catalogue, tries to put together their frequently forgotten iconographical programme and on the basis of archive documents dates more precisely less known examples. The indefinite number of seventy three Ways of Cross built in the landscape in followed period appointed in the thesis illustrates the strong Counter-Reformation impact of Catholic Church on the whole of the Czech Lands. Hereby, the strong relation of cult of Christ to shrines of Virgin Mary is affirmed. The unity of Virgin Mary and her Assumption were accomplished by her Maternity, in Christ led to salve mankind, . Keywords: Křížová cesta; Kristovy pašije; Kalvárie; výklenkové kaple; mariánský kult; Panna Marie Sedmibolestná; růženec; Pět pádů Kristových; Way of cross; Christ Passion; Calvary; niche chapels; Our Lady of Sorrows; Rosary; Five falls of Christ Available in the UPOL Library.
Křížové cesty v českých zemích v období baroka

V českých zemích v době protireformace se záhy po bitvě na Bílé hoře objevují první křížové cesty komponované v krajině. Jednou vůbec z prvních je via crucis postavená na Svatém kopečku nad Mikulovem ...

ŘEPA, Tomáš; PAVLÍČEK, Martin; TOGNER, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Genetics of host-pathogen interactions in the cereals-powdery mildew fungus (Blumeria graminis) pathosystem
JANÁKOVÁ, Eva; VALÁRIK, Miroslav
2019 - English
Narůstající lidská populace spolu se změnou klimatu představují výzvu vzhledem k nutnosti uspokojit rostoucí požadavky na produkci plodin, které jsou zdrojem naší obživy. Obiloviny zahrnující i pšenici, nejrozšířenější plodinu na světě, mají pro zajištění dostatku potravin klíčový význam. Jejich produkce je ohrožena mimo jiné různými původci biotického stresu. Houbový patogen Blumeria graminis způsobuje chorobu obilovin známou jako "padlí", která může vést k významnému snížení výnosu. Dosud převažující kontrolní opatření spočívají v aplikaci fungicidů a ve využití rasově specifických genů rezistence (R geny) v pěstovaných kultivarech. Tyto strategie však úplně nesplňují požadavky na udržitelnou a trvalou ochranu plodin. Přestože je využití rezistence vůči chorobám velmi žádoucí, je nutné hledat zdroje trvalé rezistence, případně vhodně kombinovat R geny. Tato práce stručně shrnuje současné poznatky o interakcích hostitele a patogenu s důrazem kladeným na patosystém obilovin a padlí travního. V první řadě obsahuje obecné informace o studovaných organismech a zvláště o jejich genomech. Dále se práce zabývá různými typy interakcí hostitele a patogenu, které vedou k rezistenci. Kromě toho jsou zde probrány i nejdůležitější aspekty přístupů, které jsou v současnosti používány pro identifikaci interagujících komponent. Na uvedená teoretická východiska následně navazují dva prezentované výzkumné projekty. První z nich se zabývá hostitelskou rostlinou, v tomto případě pšenicí. Vzhledem ke zúžené genetické základně moderních kultivarů jsou introgrese z příbuzných druhů cenným zdrojem genetické diverzity. Za tímto účelem byl do chromozomového ramene 4AL pšenice seté přenesen lokus pocházející z tetraploidního druhu Triticum militinae poskytující kvantitativní rezistenci k padlí travnímu. Hlavním cílem tohoto projektu bylo poziční klonování zodpovědného genu/genů, které umožní objasnit mechanismus této částečné, širokospektrální rezistence a usnadní její využití při šlechtění. Druhý z projektů řešený paralelně byl pak zaměřen na genetickou diverzitu patogenu a na soubor jeho efektorů avirulence. Výsledky tohoto výzkumu nabízí slibnou perspektivu udržitelné strategie rezistence k padlí travnímu obilovin založenou na znalosti populace patogenu. Kromě toho poznatky získané v rámci obou projektů přispívají k našemu porozumění složité problematiky interakcí hostitele a patogenu a odolnosti vůči chorobám. Increasing human population along with climate change represent a challenge to meet growing demand of food crop production. Cereals including wheat, the most widely cultivated crop, have a major importance in global food security. Apart from other factors, production is threatened by diverse biotic stress agents. Fungal pathogen Blumeria graminis causes a powdery mildew disease on cereals which can result in significant yield losses. To date, control measures have consisted predominantly in application of fungicides or deployment of major resistance (R) genes in grown cultivars. However, these strategies do not fully meet requirements for sustainable and durable crop protection. Although employing disease resistance is highly desirable, it is necessary to seek durable sources of resistance or to rationally deploy appropriate combinations of R genes. This thesis presents a concise summary of state-of-the-art knowledge on plant-pathogen interactions with emphasis laid on the pathosystem of cereals and powdery mildew fungus. First, it contains general information about studied organisms and especially about their genomes. Second, it deals with different types of plant-pathogen interactions resulting in resistance and finally, the most important aspects of current approaches used for identification of interacting components are discussed. As a follow-up to the provided theoretical background, two research projects are presented. The first one was conducted on host plant represented by bread wheat. Due to the limited gene pool of modern elite cultivars, introgressions from related species have been acknowledged as a rich source of genetic diversity. A powdery mildew resistance QTL had been therefore previously introgressed from tetraploid Triticum militinae to T. aestivum chromosome arm 4AL. The main goal of this project was map-based cloning of underlying gene(s) to elucidate mechanism of this partial, broad-spectrum resistance and facilitate its deployment in breeding. Additionally, the second project focusing on the pathogen genetic diversity and the repertoire of its avirulence effectors was addressed in parallel. The results of this research offer a promising perspective of pathogen-informed strategies for sustainable powdery mildew resistance in cereals. Moreover, findings acquired within both projects contribute to our knowledge on the complex problematics of plant-pathogen interactions and disease resistance. Keywords: obiloviny; pšenice; ječmen; padlí travní; geny rezistence; avirulence; efektory patogenu; poziční klonování; celogenomová asociační studie; introgrese; diverzita; cereals; bread wheat; barley; powdery mildew fungus; resistance genes; avirulence; pathogen effectors; map-based cloning; genome-wide association study; introgression; diversity Available in the UPOL Library.
Genetics of host-pathogen interactions in the cereals-powdery mildew fungus (Blumeria graminis) pathosystem

Narůstající lidská populace spolu se změnou klimatu představují výzvu vzhledem k nutnosti uspokojit rostoucí požadavky na produkci plodin, které jsou zdrojem naší obživy. Obiloviny zahrnující i ...

JANÁKOVÁ, Eva; VALÁRIK, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Salesiáni Dona Boska - moderní řeholní kongregace v sekulární společnosti první Československé republiky (1918-1938).
ZELINKA, Petr; MAREK, Pavel; MAREK, Pavel
2019 - Czech
Dizertační práce si klade za cíl zmapovat působení kongregace Salesiánů Dona Boska v českých zemích v meziválečném období, konkrétně v letech 1927-1939. Snažíme se prostřednictvím metody komparace porovnat salesiánské dílo ve Fryštáku, Ostravě a Praze s důrazem na výchovné instituce internátu, školy a oratoře a na výchovné prostředky v těchto institucích používaných. Chceme také popsat přínos této řeholní kongregace pro československou společnost v oblasti péče o mládež, a to jak v rovině náboženské, pedagogické a sociální. The thesis aims to map the action of religious congregation of Salesians of Don Bosco in Czech lands in interwar period, specifically between 1927 and 1939. We try to compare a Salesian work at Fryšták, Ostrava and Praha through the comparison method with an emphasis on the educational means of the boardinghouse, the school and the oratory, and the educational resources in these institutions used. We also want to describe the contribution of this religious congregation to Czechoslovak society in the field of youth care, both in religious, pedagogical and social terms. Keywords: 20. století; první republika; české dějiny; církevní dějiny; Salesiáni Dona Boska; řeholní kongregace; 20th century; first republic; Czech History; History of Church; Salesians of Don Bosco; religious congregation Available in digital repository of UPOL.
Salesiáni Dona Boska - moderní řeholní kongregace v sekulární společnosti první Československé republiky (1918-1938).

Dizertační práce si klade za cíl zmapovat působení kongregace Salesiánů Dona Boska v českých zemích v meziválečném období, konkrétně v letech 1927-1939. Snažíme se prostřednictvím metody komparace ...

ZELINKA, Petr; MAREK, Pavel; MAREK, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Studium mechanismů a kinetiky odbourání vybraných polutantů z vod pomocí materiálů na bázi železa
KOLAŘÍK, Jan; ZBOŘIL, Radek; ZBOŘIL, Radek
2019 - Czech
Znečištění životního prostředí se stalo fenoménem moderní doby. Mezi nejnebezpečnější patří kontaminace podzemní a povrchové vody. Díky lidské činnosti je na mnoha lokalitách po celé Zemi voda kontaminovaná například léčivy, hnojivy, těžkými kovy a radionuklidy. Nalézt vhodnou metodu k odstranění široké škály polutantů je výzva pro mnohé vědce. Mezi všemi technologiemi čištění založených na fyzikálně chemických procesech získala sorpce významnou roli. Mnoho materiálů bylo testováno jako sorbenty. Železo a jeho sloučeniny se ukázaly být vhodnou cestou díky nízké toxicitě k životnímu prostředí a vysoké účinnosti pro odstranění mnoha polutantů. V této práci byly testovány železany (K2FeO4)a nanočástice nulamocného železa (nZVI), tedy materiály kombinující oxidačně-redukční procesy se sorpcí. Byla popsána účinnost a mechanismus odstranění arsenitanů a arseničnanů, těžkých kovů a fosforečnanů pomocí těchto materiálů. Pollution of the environment has become a phenomenon of modern times. Contamination of groundwater and surface water are considered as the most hazardous issues. Due to human activities, water in many locations across the Earth is contaminated with various pollutants including pharmaceuticals, fertilizers, heavy metals, arsenic and radionuclides. Finding a suitable method to remove a wide range of pollutants is a challenge for many scientists. Among all purification technologies based on physicochemical processes, sorption has played an important role. Many materials have been tested as sorbents. Iron and its compounds exhibit a high potential regarding its environmentally friendly nature and its high efficiency to remove a broad scale of pollutants. In this work, materials based on high-valent iron (ferrates) and nanoparticles of zero-valent iron (nZVI), i.e. materials combining oxidation-reduction processes with sorption, were studied. Efficiency and mechanism of removal of arsenites and arsenates, heavy metals and phosphates were described and assessed using these advanced materials. Keywords: nulamocné železo; železany; arsen; těžké kovy; fosforečnany; čištění vod; reakční mechanismy; redukce; oxidace; sorpce; zero-valent iron; ferrates(VI); arsenic; heavy metals; phosphates; water treatment; reaction mechanisms; reduction; oxidation; sorption Available in digital repository of UPOL.
Studium mechanismů a kinetiky odbourání vybraných polutantů z vod pomocí materiálů na bázi železa

Znečištění životního prostředí se stalo fenoménem moderní doby. Mezi nejnebezpečnější patří kontaminace podzemní a povrchové vody. Díky lidské činnosti je na mnoha lokalitách po celé Zemi voda ...

KOLAŘÍK, Jan; ZBOŘIL, Radek; ZBOŘIL, Radek
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Trendy ve stravovacích návycích českých adolescentů mezi lety 2002-2014 ve vztahu k nadváze/obezitě, socioekonomickému statusu rodin a účasti v organizovaných volnočasových aktivitách
VORÁČOVÁ, Jaroslava; SIGMUND, Erik
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Trendy ve stravovacích návycích českých adolescentů mezi lety 2002-2014 ve vztahu k nadváze/obezitě, socioekonomickému statusu rodin a účasti v organizovaných volnočasových aktivitách

VORÁČOVÁ, Jaroslava; SIGMUND, Erik
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Studium de-etiolizace indukované modrým světlem u rajčete: úloha TFT proteinů, PHOT1 a cytokininů
HLOUŠKOVÁ, Petra; BERGOUGNOUX-FOJTIK, Véronique Hélene
2019 - English
De-etiolace je první vývojový proces pod kontrolou světla, který umožňuje heterotrofnímu semenáčku stát se autotrofním. Rostlinné hormony cytokininy (CK) velmi přispívají k tomuto procesu. Reversibilní fosforylace je klíčovou událostí buněčné signalizace, která umožňuje aktivovat proteiny nebo vytvářet vazebná místa pro specifickou interakci proteinů. 14-3-3 proteiny (TFT) regulují různé reakce rostlin. Po ozáření modrým světlem dochází ke snížení rychlosti růstu hypokotylů ve dvou fázích. Po rychlé inhibici růstu zprostředkované fototropinem 1 (PHOT1) během prvních 30 minut po osvětlení následuje ustálený růst, který je řízen kryptochromem 1 (CRY1). Zatímco de-etiolace zprostředkovaná CRY1 je prozkoumána, menší pozornost se věnuje fázi de-etiolace pod kontrolou PHOT1. Pomocí subtraktivní cDNA knihovny byly identifikovány důležité regulační mechanismy, potenciálně regulované PHOT1 u rajčete (Solanum lycopersicum L.). Indukce transkripce a translace, stejně tak jako modifikace struktury chromatinu je důležitá z hlediska skutečnosti, že zahájení fotomorfogeneze je založeno na výrazném reprogramování buňky. Modré světlo také blokuje expanzi buněk rychlou modifikací buněčné stěny. Dále byla studována exprese, hormonální regulace a proteomická síť pod kontrolou 14-3-3 proteinů při fotomorfogenezi indukované modrým světlem. TFT6 a TFT9 isoformy byly specificky zkoumány kvůli jejich vysoké expresi během de-etiolace u rajčete. Multidisciplinární přístup ukázal, že exprese TFT9, ale ne TFT6, byla regulována CK a byly identifikovány cis-regulační elementy potřebné pro tuto reakci. Následně byl zkoumán interaktom TFT6/9 spojený s de-etiolací a bylo dokázáno, že 14-3-3 proteiny by mohly být zapojeny do signalizační dráhy CK, inhibice expanze buněk, ustáleného stavu růstu a reprogramování z heterotrofie. Nakonec byla použita amiRNA interference k přípravě mutantních rostlin phot1 u rajčete. Snížená exprese PHOT1 výrazně ovlivnila fenotyp rostlin, především výšku a počet trichomů na povrchu listu i stonku. Rovněž vroubkování okraje listů a jejich zploštění bylo rozdílné, což by mohlo být spojeno se změněnou úrovní transpirace a účinností fotosyntézy. Plody mutantní rostliny byly tmavě zelené s nižším počtem semen, vykazujících zpožděné klíčení. Proteomická analýza perikarpu plodů ukázala změny v proteinech spojených s organoleptickými vlastnostmi a syntézou karotenoidů, což je v souladu s vyšším obsahem karotenoidů, důležitých složek potravy. De-etiolation is the first developmental process under light control allowing the heterotrophic seedling to become autotrophic. The phytohormones cytokinins (CKs) largely contribute to this process. Reversible phosphorylation is a key event of cell signaling, allowing proteins to become active or generating a binding site for specific protein interaction. 14-3-3 proteins regulate a variety of plant responses. Upon exposure to blue light (BL), reduction of hypocotyl growth rate occurs in two phases: a rapid inhibition mediated by phototropin 1 (PHOT1) within the first 30 min of illumination, followed by the cryptochrome 1 (CRY1)-controlled establishment of the steady-state growth rate. Although some information is available for CRY1-mediated de-etiolation, less attention has been given to the PHOT1 phase of de-etiolation. Using subtractive cDNA library, we were able to identify important regulatory mechanisms, potentially regulated by PHOT1 in tomato (Solanum lycopersicum L.). The profound induction of transcription/translation, as well as modification of chromatin structure, is relevant in regard to the fact that the entry into photomorphogenesis is based on a deep reprograming of the cell. Also, BL restrains the cell expansion by the rapid modification of the cell wall. Furthermore, the expression, hormonal regulation, and proteomic network under the control of 14-3-3s were addressed during blue light-induced photomorphogenesis. TFT9 and TFT6 isoforms were specifically investigated due to their high expression during tomato de-etiolation. The multidisciplinary approach demonstrated that TFT9 expression, but not TFT6, was regulated by CKs and identified cis-regulating elements required for this response. Subsequently, the TFT6/9 interactome linked to de-etiolation was investigated and evidenced that 14-3-3s might be involved in CK signaling pathway, cell expansion inhibition, steady-state growth rate establishment, and reprograming from heterotrophy. Finally, amiRNA interference was used to generate tomato phot1 plants. Downregulation of PHOT1 caused distinct phenotype in plant height and number of trichomes on the leaf and stem surface. Also, the serrations on the leaf margine and leaf flattening was altered which may be associated with changed level of transpiration and efficiency of photosynthesis. The fruits of mutant plant were darker green with lower number of seeds showing delayed germination. Proteomic analysis of fruit pericarp showed changes in proteins connected with organoleptic properties of fruit and carotenoid biosynthesis pathway which is in correlation with higher content of carotenoids, important components in human diet. Keywords: modré světlo; rajče; de-etiolizace; TFT proteiny; PHOT1; blue light; tomato; de-etiolation; TFT proteins; PHOT1 Available in digital repository of UPOL.
Studium de-etiolizace indukované modrým světlem u rajčete: úloha TFT proteinů, PHOT1 a cytokininů

De-etiolace je první vývojový proces pod kontrolou světla, který umožňuje heterotrofnímu semenáčku stát se autotrofním. Rostlinné hormony cytokininy (CK) velmi přispívají k tomuto procesu. ...

HLOUŠKOVÁ, Petra; BERGOUGNOUX-FOJTIK, Véronique Hélene
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Baumeister Anton Pilgram (1450/60-1515)
VALDHANSOVÁ, Lucie; HLOBIL, Ivo; HLOBIL, Ivo
2019 - Czech
Předmětem dlouholetého výzkumu završeného touto disertační prací je pokus o sestavení současného katalogu děl mistra Antona Pilgrama (1450/1460-1515). Pozdně gotický stavitel a sochař, narozený pravděpodobně v Brně někdy po polovině 15. století, zastával na přelomu století vysoké funkce v rámci městské stavební hutě brněnské. Na sklonku života získal nejvyšší možné postavení v rámci svého oboru i regionu, když se stal vedoucím svatoštěpánské hutě ve Vídni, které zastával až do své smrti. Do dějin dómu se nesmazatelně zapsal díky svým dvěma sochařským autoportrétům. Ke glorifikaci mistra Pilgrama přispělo především období romantismu spojené se "znovuobjevením" gotického umění. Od 19. století se upíná pozornost ke středověkému uměleckému dědictví, a ne jinak je tomu ve Vídni i Brně. Gotickým památkám je věnována zvláštní pozornost historiků i památkových konzervátorů, řada z nich je v puristickém duchu zbavována pozdějších, zejména barokních vrstev a rekonstruována. Tyto stavební akce s sebou přinášejí také nové restaurátorské i historické poznatky. A právě od 19. století se v rakouskouherských historických topografiích a dalších umělecko-historických statích rodí fenomén sebevědomého a všestranného pozdně gotického umělce Antona Pilgrama. Zájem o něj překročil ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století hranice monarchie, kdy mu byla postupně připisována řada děl v oblasti Švábska a spekulovalo se o jeho učňovském pobytu ve Štrasburku. Výsledky badatelských aktivit věnované Antonu Pilgramovi shrnul na počátku padesátých let minulého století do první monografické publikace pozdně gotického sochaře rakouský historik umění Karl Oettinger (Anton Pilgram und die Bildhauer von St. Stephan, 1951). Ve stejném roce vydal jiný rakouský badatel Rupert Feuchtmüller monografii architekta Antona Pilgrama (Die spätgotische Architektur und Anton Pilgram, 1951), kde Pilgramovi připsal hlavní roli v šíření motivu kroužených kleneb v oblasti dnešního Dolního Rakouska. Obě knihy vyvolaly velkou vlnu pozitivních i kritických ohlasů a katalog děl i teritoriální působení Antona Pilgrama se ještě dále rozšiřovalo, jak o sochařské, tak i architektonické práce. Anton Pilgram se stal příkladem geniálního vandrujícího umělce, který svým talentem a schopnostmi ovlivnil vývoj sochařství rozvojem motivu figurálně zpodobněné podnože (tzv. nosiče) kazatelny, naturalismus pozdně gotického sochařství středoevropského prostoru i vývoj kroužených kleneb. Tato pozitivistická fáze vývoje bádání o Antonu Pilgramovi se pomalu mění s nástupem postmoderního myšlení. V případě Antona Pilgrama pak výrazně v osmdesátých letech minulého století a následujících desetiletích, kdy k postupné dekonstrukci fenoménu geniálního pozdně gotického umělce. Děje se tak i díky větší orientaci badatelů na lokální témata a postupnému zpřesňování poznatků o nich, které vyvracejí Pilgramovu přítomnost na menších zakázkách v oblastech Švábska, i Dolního Rakouska. Tyto tendence dokonce dospěly k polemikám o jeho autorství vrcholných děl vídeňských. Paralelně se také do popředí uměleckohistorického bádání před otázky autorství dostavují jiná témata sociokulturního charakteru, zaměřující se na výtvarné dílo jako na vizuální médium. Tyto tendence, vrcholící na přelomu tisíciletí, velmi trefně poprvé shrnula Kaliopi Chamonikola ve svých studiích (K autorské identitě architekta a sochaře Antona Pilgrama, 2004, a Co zůstalo z Antona Pilgrama?, 2005). Ale dekonstrukce fenoménu Pilgram neustala ani v posledních letech. Právě naopak, zdá se, že postupně nabírá především v německy a maďarsky psaných studiích na intenzitě. Tato disertační práce se snaží detailně sumarizovat otázky autorství všech děl v minulosti spojených s Antonem Pilgramem a definovat jeho postavení v medievalistickém uměleckohistorickém bádání na počátku 21. století. An intention of the long term research culminating in the doctoral thesis is to bring together a catalogue of the artworks of Anton Pilgram (1450/1460-1515), Late-Gothic builder and sculptor probably born in Brno in the second half of the 15th century. By the turn of the century, he undertook high position in the Brno municipal workshop. In the fall of the life, he became the major builder of the St. Stephen´s workshop in Vienna considered to be the highest possible position in terms of the scope and territory. He occupied the position until his death. Pilgram after four years of his involvement in Vienna indelibly printed himself into the history of the cathedral making two portraits. Both are located in prominent places inside the major church in Vienna. Especially, a period of the Romantism connected with the re-discovery of the Gothic art contributed to the glorification of Pilgram. From the 19th century, an attention is paid to the Middle Age art. This was also applied in Vienna and Brno. Historians and preservationists paid attention especially to the Gothic monuments. Many of them were particularly gotten rid of later baroque layers and were reconstructed in terms of Purism ideas. These re-building activities brought new historical findings. And that is the 19th century since the phenomenon of Anton Pilgram as a conscious and all-around Late-Gothic artist was born in the Austria-Hungarian historical topographies and other art-historical papers. In the twenties and thirties of the last century, the interest in him crossed over the Monarchy border. In this context many artpieces coming from Swabia were dedicated to him and his name started to be connected with his unattested apprenticeship residence in Strasburg. At the beginning of the fifties last century, it was Austrian art historian Karl Oettinger who brought together outputs of the research activities concerning Anton Pilgram to the first monography of the Late-Gothic sculptor. Same year, Rupert Feuchtmüller, Austrian researcher published architect Pilgram´s monography. He ascribed to Pilgram the major participation in spreading of the helical vault in the area of Lower Austria. Both books have caused enormous positive and critical responses. In the following years the catalogue of art pieces gradually extended including more and more sculptural and architectonical works. Pilgram became an example of genius artist on the journey coming from the Transalpine who as a talented and capable one influenced not only a development of the sculptural art through a expansion of the figural motif on the pedestal of the pulpit but also the naturalism of the Late-Gothic sculpture in Central Europe and the development of the helical vaults. This positivistic phase of the research had been changing slowly when postmodernism arrived. In case of Pilgram significantly in the eighties of last century and following decades, when the concept of Late-Gothic genius artist has been gradually deconstructed. The researchers have been focusing more on local topics and gradually specify their findings through which Pilgram presence to the minor commissions in Swabia and in Lower Austria is displaced. Collaterally, another themes of socio-cultural character have became the priority of art-historical research focusing on artwork as a visual medium. It was Kalipi Camonikola who these tendencies, culminating in turn of the century, pointedly brought together in her articles. The deconstruction of the phenomenon of Pilgram hasn´t finished yet. On the contrary, it seems that mainly in German and Hungarian articles it gradually increases in intesity. This submitted doctoral thesis pursues to summarize the questions regarding autorship of all artworks connected in the past with Anton Pilgram and define his position in medievalistic art-historical research at the beginning of the 21 century in details. Keywords: Anton Pilgram; pozdní gotika; sochař; stavitel; architekt; kroužené klenby; autoportrét; nosič kazatelen; podnož kazatelny; dóm sv. Štěpána; Vídeň; středověká stavební huť; Brno; Švábsko; Banská Bystrica; Anton Pilgram; Late-Gothic; sculptor; builder; architect; helical vaults; self-portrait; pedestal of pulpit; St. Stephen´s Cathedral; medieval workshop; Brno; Schwabia; Banská Bystrica; Vienna Available in the UPOL Library.
Baumeister Anton Pilgram (1450/60-1515)

Předmětem dlouholetého výzkumu završeného touto disertační prací je pokus o sestavení současného katalogu děl mistra Antona Pilgrama (1450/1460-1515). Pozdně gotický stavitel a sochař, narozený ...

VALDHANSOVÁ, Lucie; HLOBIL, Ivo; HLOBIL, Ivo
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Raně renesanční tvarosloví zámku v Tovačově a jeho stylové východisko v díle italských umělců 15. století.
KOVAŘÍKOVÁ, Lenka; HLOBIL, Ivo; HLOBIL, Ivo
2018 - Czech
Disertační práce byla zpočátku zaměřena na hledání a identifikaci nových formálních předloh renesančního tvarosloví zámku v Tovačově v architektonické skulptuře italského quattrocenta. Nezůstalo však jen u formální analýzy příkladů portálové architektury. Na základě provedených komparací jednotlivých příkladů vyplynuly i nové, zajímavé analogie a kulturně historické souvislosti, které pomohly představit moravského hejtmana Ctibora Tovačovského jako význačného literáta, filozofa, diplomata, vládce a stavebníka. Předkládaná práce je výsledkem několika samostatných studií, které se zabývají fenoménem triumfu, triumfálního portálu a jeho výpovědní hodnotou na pozadí společenského vývoje druhé poloviny 15. století. Do centra badatelského zájmu se tak dostaly nejen přední centra renesanční dvorské kultury jako papežský stát, vévodství urbinské, ferrarské, mantovské ad., ale také významné vůdčí osobnosti uměleckého a intelektuálního prostředí renesanční Itálie, jejichž působení ovlivnilo kulturní dění na Moravě. My dissertation is oriented to early renaissance architectural decorative sculpture.The phenomenon of triumphal portal and its symbolic meaning in the art of the second half of 15th century are in the center of my research interest. My first attention was focused on an identification of the typological patterns in the architectural sculpture of the Italian Quattrocento. Research didn´t stop with a formal analysis of portal architecture. Thanks to the detailed comparison of examples of the portal architecture, new and interesting analogies emerged, which enlightened the cultural-historical backround of Moravian Renaissance style. All these information also helped to complete the picture describing the multi-personality of Ctibor Tovačovský as a distinguished writer, philosopher, diplomat, ruler and builder. This dissertation consists of individual essays that aimed to describe the historical and artistic events in the local contexts which are related to the cultural milieu in Moravia in the second half of the 15th century. The object of my dissertation was to submit the theoretical basis of the new style, to describe a wider historical context and ideological motivations which stood on the background of the arrival of the Renaissance style to Tovačov. Keywords: Renesance; humanismus; architektonická skulptura; quattrocento; triumfální portál; Tovačov (CZ); Fano (IT); Ancona (IT); Ferrara (IT); Ctibor Tovačovský z Cimburka; papež Pius II.; Matyáš Korvín; Leon Battista Alberti; Francesco di Giorgio Martini;; Renaissance; humanism; architectonic sculpture; Quattrocento; triumphal portal; Tovačov (CZ); Fano (IT); Ancona (IT); Ferrara (IT); Ctibor Tovačovský of Cimburk; pope Pius II.; Mathias Corvinus; Leon Battista Alberti; Francesco di Giorgio Martini Available in the UPOL Library.
Raně renesanční tvarosloví zámku v Tovačově a jeho stylové východisko v díle italských umělců 15. století.

Disertační práce byla zpočátku zaměřena na hledání a identifikaci nových formálních předloh renesančního tvarosloví zámku v Tovačově v architektonické skulptuře italského quattrocenta. Nezůstalo však ...

KOVAŘÍKOVÁ, Lenka; HLOBIL, Ivo; HLOBIL, Ivo
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Fikční světy současného mexického románu noir: Paco Ignacio Taibo II, Juan Hernández Luna a Gabriel Trujillo Munoz
ŠIMKOVÁ, Markéta; CHALUPA, Jiří; CHALUPA, Jiří
2018 - Czech
Tato disertační práce zkoumá vybraná díla mexického románu noir. Pro rozbor byli zvoleni tři reprezentativní mexičtí autoři: Paco Ignacio Taibo II, Juan Hernández Luna a Gabriel Trujillo Mu?oz, kteří zasazují své příběhy do odlišných mexických měst: Mexico City, Puebly (ležící jihovýchodně od hlavního města) a Mexicali (nejseverněji položeného mexického města). Práce se opírá o Doleželovu teorii fikčních světů, jejíž základní teze jsou popsány v teoretické části. Praktickou část této práce předchází stručný nástin dějin mexického detektivního románu od roku 1930 do 1976. Jádro disertační práce se však zabývá analýzou narativních modalit (aletické, deontické, axiologické a epistemické), která je doplněna rozborem toposu města, jenž je zásadní pro formování jednotlivých fikčních světů, fikčních osob ("detektiv", jeho antagonisté, podpůrné postavy, femme fatale), intensionálních projevů textury (saturace, autentifikace) a intertextuálních a intermediálních odkazů. This dissertation thesis explores chosen works of Mexican noir novel. Three representative authors were selected for the analysis: Paco Ignacio Taibo II, Juan Hernández Luna and Gabriel Trujillo Munoz who situate their fictional stories in different parts of Mexico: Mexico City, Puebla (placed southward of the capital) and Mexicali (placed northward of the capital). The work briefly presents fundamental points of Doležel's theory that later serve as a background for the practical part. A short excursion of history of Mexican detective fiction is introduced before the actual core of the thesis, dating works from 1930 to 1976. The essential part of the dissertation then focuses on analysis of narrative modalities (aletic, deontic, axiological and epistemic) which is completed by the study of the city space (principal for forming the respective fictional worlds), fictional characters ("detective", his antagonists, support characters, femme fatale), intensional manifestation of texture (saturation, authentification) and intertextual and intermedial references. Keywords: detektivní fikce; román noir; novela negra; mexický román; Taibo II; Hernández Luna; Trujillo Munoz; fikční světy; narativní světy; topos města; narativní modality; Doležel; aletické operátory; deontické operátory; axiologické operátory; epistemické operátory; mezisvětová totožnost; intensionální funkce; Z-odbočky;intertextualita; intermedialita; detective fiction; noir novel; novela negra; Mexican novel; Taibo II; Hernández Luna; Trujillo Munoz; fictional worlds; narrative worlds; city space; narrative modalities; Doležel; aletic operators; deontic operators; axiological operators; epistemic operators; transworld identity; intensional function; imaging description;intertextuality; intermediality Available in digital repository of UPOL.
Fikční světy současného mexického románu noir: Paco Ignacio Taibo II, Juan Hernández Luna a Gabriel Trujillo Munoz

Tato disertační práce zkoumá vybraná díla mexického románu noir. Pro rozbor byli zvoleni tři reprezentativní mexičtí autoři: Paco Ignacio Taibo II, Juan Hernández Luna a Gabriel Trujillo Mu?oz, kteří ...

ŠIMKOVÁ, Markéta; CHALUPA, Jiří; CHALUPA, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Kvalita vládnutí v zemích střední a východní Evropy
LYSEK, Jakub; LEBEDA, Tomáš
2018 - Czech
Disertační práce se věnuje kvalitě vládnutí v zemích střední a východní Evropy. Cílem je pomocí pokročilých statistických modelů vysvětlit rozdíly v kvalitě vládnutí mezi zeměmi a v rámci zemí v čase. Analýza využívá rozsáhlý panelový datový soubor zemí střední a východní Evropy od roku 1996 do roku 2016. Hlavní závisle proměnnou je indikátor kvality vládnutí Světové banky. Analýza testuje především politické a socioekonomické nezávisle proměnné. Základním zjištěním je, že po třech dekádách demokratického vývoje jsou úspěšnější ty země, které byly politicky stabilní, vládly jim kabinety, jenž byly složeny z více ideově nepropojených stran a které měly na začátku příznivější socioekonomické podmínky. Vztah mezi sociálním kapitálem, ekonomickým rozvojem a kvalitou vládnutí je v čase těsnější, přičemž dnes se blíží do stavu pomyslného ekvilibria. Kvalita demokracie souvisí s kvalitou vládnutí. Nezávisle na tom, zdali oba koncepty od sebe teoreticky odlišíme, či nikoliv. Pakliže se v postkomunistickém prostoru omezí kvalita na vstupu, což znamená nízkou soutěž politických stran a dominanci jednoho politického proudu, zpravidla dochází k poklesu kvality demokracie. Tento pokles se pak následně projeví v kvalitě vládnutí. The performance indexes such as the Governance Matters of World Bank are regressed on a set of independent variables that had been hypothesized in the literature should have influence the performance such as the social capital, government fragmentation, government turnover, type of coalition government etc. The regression with panel corrected standard errors is employed controlling for unit heterogeneity and stationarity. The main results are that ideologically non-coherent governments composed of several parties are, contrary to the expectation, positively assotiated with the quality of governance. Regarding the socioeconomic variables, the quality of governance is strongly assotiated with GDP per capita as well as overall index of social capital. The correlation has increased since 1996 and it becomes stronger. It seems that the relationship moves towards a certain point of equllibrium. The quality of governance is related the the state of democracy. To illustrate, if the quality of democracy decreases, like in Hungary, this is also mirrored in procedural measures of the quality of governance. Keywords: kvalita vládnutí; politická soutěž; sociální kapitál; ekonomický rozvoj; postkomunistická Evropa; quality of governance; post-communist Europe; social capital; party competition; socioeconomic development Available in digital repository of UPOL.
Kvalita vládnutí v zemích střední a východní Evropy

Disertační práce se věnuje kvalitě vládnutí v zemích střední a východní Evropy. Cílem je pomocí pokročilých statistických modelů vysvětlit rozdíly v kvalitě vládnutí mezi zeměmi a v rámci zemí v čase. ...

LYSEK, Jakub; LEBEDA, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases