Number of found documents: 578
Published from to

Čistota a užitné vlastnosti slitin železa pro energetiku
2022 -
Předložená habilitační práce uvádí možnosti výroby vysoce čistých ocelí určených pro energetiku. Proces výroby je zaměřen na výběr vsázkových surovin se zřetelem na nízkou koncentraci stopových prvků (As, Sn, Sb), roztavení vsázky v elektrické obloukové peci, dezoxidaci čistým hliníkem, nastavení struskového režimu a procesu rafinace na zařízení ASEA- SKF k docílení vysoké mikročistoty a nízkých koncentrací nežádoucích prvků (S, O, N, H, v některých případech Mn, Si či Al). Jen samotná vysoce čistá tekutá fáze nezaručí úspěšné dosažení způsobilého výrobku dle daných přejímacích podmínek. Dalším krokem výroby je odlévání a tuhnutí ingotů, ze kterých jsou následně vykovány, tepelně zpracovány a obrobeny požadované součásti energetických celků. V práci je navržena a popsána nová konstrukce kokil/ingotů, kterou lze úspěšně použít pro dosažení jejich dobré jakosti. Návrh nové konstrukce je ověřen simulací a užitím v provozu. Dále se tato práce zaměřila na velmi důležitý krok po tváření a tím je primární tepelné zpracování výkovků, které následuje po tváření ingotů. K zabránění vzniku trhlin ve vycezeninách u velkých výkovků z ocelí standartně litých do ingotů jsou vytvořeny režimy primárního tepelného zpracování i se zásadami jejich vedení. Keywords: vysoce čisté oceli; energetika; vsázka; odpady; elektrická oblouková pec; rafinační zařízení ASEA-SKF; ingoty; kokily; univerzální kokila; trhliny ve vycezeninách; režimy primárního tepelného zpracování Available in the ZČU Library.
Čistota a užitné vlastnosti slitin železa pro energetiku

Předložená habilitační práce uvádí možnosti výroby vysoce čistých ocelí určených pro energetiku. Proces výroby je zaměřen na výběr vsázkových surovin se zřetelem na nízkou koncentraci stopových ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Uplatnění multibody simulací při vývoji autobusů a trolejbusů
2020 -
Práce se zabývá uplatněním multibody simulací v dopravním strojírenství. Oblast použití multibody simulací při vývoji a ověřování dynamických vlastností vozidel je velmi rozsáhlá. Tato práce si neklade za cíl pojmout uvedenou problematiku vyčerpávajícím způsobem. Autor v této práci shrnuje své dlouhodobé zkušenosti z modelování, verifikování a návrhů podporujících zlepšení dynamických vlastností silničních prostředků hromadné dopravy osob (tj. autobusů a trolejbusů). Vozidlo (resp. konstrukce vozidla) je složitý (nejen) mechanický systém vystavený dlouhodobému provoznímu zatěžování náhodného charakteru. Nejvhodnější způsob k dosažení technicky a ekonomicky proveditelného řešení splňujícího požadavky na provozní pevnost a životnost vozidel, na jejich jízdní vlastnosti a na jízdní pohodlí a pasivní bezpečnost řidiče a cestujících je kombinace výpočetních a experimentálních metod. Důležitým článkem tohoto řetězce navazujících či doplňujících se činností jsou právě multibody simulace. V práci je shrnut význam přístupu k řešení problémů s využitím multibody modelů a je v ní uvedena stručná rešerše nejvýznamnější literatury zabývající se dopravními prostředky a modely člověka, které jsou využívány při vyšetřování (převážně) pasivní bezpečnosti řidiče a cestujících. Je stručně uveden seznam nejčastějších simulací s multibody modely silničních prostředků hromadné dopravy osob. Jsou prezentovány multibody modely silničních prostředků hromadné dopravy osob (autobusů a trolejbusů). Pro získání dat o konstrukčních prvcích vozidel, jejichž určité vlastnosti bylo nutné v modelech zohlednit, byla v některých případech provedena potřebná laboratorní měření. Pozornost je věnována přístupům k modelování klíčových pružně tlumicích prvků pro dynamické chování silničních prostředků hromadné dopravy osob, kterými jsou vzduchové pružiny, hydraulické tlumiče pérování a pneumatiky. Jsou uvedeny postupy a výsledky laboratorních měření, které byly použity pro získání potřebných údajů. Z oblasti biomechaniky je popsán zjednodušený parametrický multibody model člověka. Tento model lze implementovat jako řidiče či cestujícího do silničních prostředků hromadné dopravy, se kterými je možné provést simulace vybraných provozních situací. Využitelnost uvedených teoretických přístupů je podpořena simulacemi s multibody modely silničních prostředků hromadné dopravy osob na konkrétních reálných případech technické praxe. Výsledky většiny simulací jsou ověřeny experimentálními měřeními na reálných vozidlech. V závěru práce jsou shrnuty dosažené výsledky a je uveden výhled činností do budoucna. Základem práce jsou zejména poznatky z řešení výzkumných projektů a komerčních zakázek ve společnosti Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. (VZÚ Plzeň), dříve s názvem ŠKODA VÝZKUM s.r.o. S ohledem zaměření společnosti VZÚ Plzeň na aplikovaný výzkum a z důvodu, že multibody dynamika je v této společnosti záležitostí jednotlivců, mají jeho realizační výstupy převážně aplikační charakter. Přínos pro rozvoj oboru v nadnárodním měřítku je zejména v hledání nových přístupů ke zdokonalování multibody modelů a v netradičních aplikacích. VZÚ Plzeň má širokou experimentální základnu i zkušené odborníky na kvalifikovanou realizaci experimentálních měření. Toto experimentální zázemí bylo využito pro verifikaci většiny výpočtových modelů na základě provozních a laboratorních měření na reálných konstrukcích. Keywords: multibody dynamika; počítačové simulace; dopravní prostředky Available in the ZČU Library.
Uplatnění multibody simulací při vývoji autobusů a trolejbusů

Práce se zabývá uplatněním multibody simulací v dopravním strojírenství. Oblast použití multibody simulací při vývoji a ověřování dynamických vlastností vozidel je velmi rozsáhlá. Tato práce si ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Fauna blýskáčků řepky olejky v České republice
Hrudová, Eva
2019 - Czech
Keywords: blýskáček řepkový; škůdci; řepka olejná Available to registered users in the Library of Mendel University.
Fauna blýskáčků řepky olejky v České republice

Hrudová, Eva
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Analýza vybraných zdravotných a bezpečnostných rizík v technologickom procese produkcie lesnej biomasy
Gejdoš, Miloš
2019 - Slovak
Keywords: lesní biomasa; štěpky Available to registered users in the Library of Mendel University.
Analýza vybraných zdravotných a bezpečnostných rizík v technologickom procese produkcie lesnej biomasy

Gejdoš, Miloš
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Integrovaný manažment a kultúrne ekosystémové služby vo vybraných chránených územiach na Maltských ostrovoch
Tomaškinová, Judita
2019 - Slovak
Keywords: ekosystémové služby; Národní park Il-Majjistral (Malta) Available to registered users in the Library of Mendel University.
Integrovaný manažment a kultúrne ekosystémové služby vo vybraných chránených územiach na Maltských ostrovoch

Tomaškinová, Judita
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Využití virtuální a rozšířené reality v průmyslových podnicích
2019 -
Práce se zabývá aktuální problematikou nasazení virtuální a rozšířené reality (čili imerzních technologií) v průmyslu. V současnosti, kdy mnohé podniky již prošly fází digitalizace, začínají být připraveny na budoucí realizaci vize Industry 4.0. Využití virtuální a rozšířené reality je (dle prestižních prognostických agentur) jedním ze stěžejní pilířů pro realizaci této vize. V současnosti dosáhla virtuální realita technologické fáze zralosti, rozšířená realita je však stále se vyvíjející technologie. V práci jsou nejprve definovány základní pojmy. Dále je provedena analýza nejen ve smyslu již využívaných možností využití, ale také z hlediska pravděpodobných vizí. Tato analýza se opírá o vylepšení podnikových procesů pomocí imerzních technologií a přináší pro mnoho procesu varianty a jejich srovnání. Analýza je podpořena vlastním dlouholetým realizovaným výzkumem, který je v práci také uveden v podobě případových studií. Využití imerzních technologií je pak zkoumáno v kontextu životního cyklu produktu a napojení na nástroje PLM. Na základě praktických zkušeností s projekty zabývajícími se imerzními technologiemi, je pak navržena metodika pro tvorbu virtuální obsahu vhodného pro imerzní technologie. Keywords: virtuální realita; rozšířená realita; průmysl; průmysl 4.0; imerzní technologie Available in the ZČU Library.
Využití virtuální a rozšířené reality v průmyslových podnicích

Práce se zabývá aktuální problematikou nasazení virtuální a rozšířené reality (čili imerzních technologií) v průmyslu. V současnosti, kdy mnohé podniky již prošly fází digitalizace, začínají ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Vliv různých teplotních režimů na vybrané jakostní ukazatele sýrů zrajících pod mazem
Cwiková, Olga
2019 - Czech
Keywords: kvalita potravin; sýry; mléčné výrobky Available to registered users in the Library of Mendel University.
Vliv různých teplotních režimů na vybrané jakostní ukazatele sýrů zrajících pod mazem

Cwiková, Olga
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Povrchové napětí vody
2019 -
Předkládaná habilitační práce shrnuje můj výzkum v oblasti povrchového napětí vody. V práci popisuji postup při tvorbě nové rovnice pro teplotní závislost povrchového napětí vody a tuto rovnici zde uvádím. Nedílnou a důležitou součástí práce je také rozsáhlá databáze zdrojů dat pro povrchové napětí vody. Keywords: povrchové napětí vody; výzkum; Rovnice IAPWS; rovnice; teplotní závislost Available in the ZČU Library.
Povrchové napětí vody

Předkládaná habilitační práce shrnuje můj výzkum v oblasti povrchového napětí vody. V práci popisuji postup při tvorbě nové rovnice pro teplotní závislost povrchového napětí vody a tuto rovnici zde ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Vývoj měřicích systémů pro měření tepelných vlastností povrchů materiálů a tepelných procesů při laserovém zpracování materiálu pulzními lasery
2018 -
Téma předložené habilitační práce (formou uveřejněných vědeckých publikací v zahraničních impaktovaných časopisech) je vývoj měřicích systémů pro měření tepelných vlastností povrchů materiálů a tepelných procesů při laserovém zpracování materiálu pulzními lasery. Jde zejména o měření tepelné vodivosti tenkých vrstev a měření emisivity povrchu a dále časově rozlišené měření teplot v nanosekundách při působení pulzních laserů. Detailní popis problematiky a výsledků je uveden v přiložených publikacích. Na začátku práce je uveden stručný úvod do problematiky a komentář shrnující uvedené publikace. Keywords: vývoj měřicích systémů; tepelná vodivost; laserové zpracování materiálu; publikace Available in the ZČU Library.
Vývoj měřicích systémů pro měření tepelných vlastností povrchů materiálů a tepelných procesů při laserovém zpracování materiálu pulzními lasery

Téma předložené habilitační práce (formou uveřejněných vědeckých publikací v zahraničních impaktovaných časopisech) je vývoj měřicích systémů pro měření tepelných vlastností povrchů materiálů a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Významné faktory ovlivňující jakost masa
Jůzl, Miroslav
2018 - Czech
Keywords: jakost masa; technologie potravin Available to registered users in the Library of Mendel University.
Významné faktory ovlivňující jakost masa

Jůzl, Miroslav
Mendelova univerzita v Brně, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases