Number of found documents: 415
Published from to

Kalendář výchovného poradce
ADAMCOVÁ, Alena; PUGNEROVÁ, Michaela
2019 - Czech
Cílem závěrečná práce je sestavení ročního kalendáře výchovného poradce na základní škole. Práce obsahuje i spolupráci výchovného poradce s dalšími poradenskými zařízeními a organizaci systému výchovného poradenství u nás. The aim of this thesis is to compose an annual calendar for a primary school educational consultant. The study is also concerned with the co-operation of the educational consultant with other counselling facilities, and, furthermore it deals with the organization of the system of educational counselling in our country. Keywords: Kalendář; výchovný poradce; kariérové poradenství; žák se speciálními vzdělávacími potřebami; pedagogicko-psychologické poradenství.; Calendar; school counsellor; educational consultant; career counselling; pupil with special educational needs; pedagogical and psychological counselling. Available in digital repository of UPOL.
Kalendář výchovného poradce

Cílem závěrečná práce je sestavení ročního kalendáře výchovného poradce na základní škole. Práce obsahuje i spolupráci výchovného poradce s dalšími poradenskými zařízeními a organizaci systému ...

ADAMCOVÁ, Alena; PUGNEROVÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Reformace. Doplněk učebnice dějepisu pro střední školy.
KUBALOVÁ, Aneta; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
2019 - Czech
Práce je koncipována jako příručka pro učebnice dějepisu pro střední školy. V šesti podkapitolách shrnuje základní přehled událostí k dějinám reformace, nejedná se ovšem o komplexní shrnutí učiva, ale zejména o zahrnutí učebních úloh, jejichž úkolem je aktivizace studentek a studentů. Příručka nabízí inspiraci pro práci, zahrnuje přemýšlení nad prameny a ikonografickým materiálem a v neposlední řadě podněcuje diskuzi a skupinovou práci. The thesis is conceived as a handbook for history books for secondary schools. The six chapters summarize the basic overview of the events of the history of the Reformation, but it is not a summary of the historical events. The book includes the learning tasks whose task is to activate students. The handbook offers inspiration for work, includes thinking about sources and iconographic material and, last but not least, encourages discussion and group work. Keywords: Reformace; školství; dějepis; prameny; aktivita; pedagogika; Reformation; education; history; sources; activity; teaching; pedagogy Available in digital repository of UPOL.
Reformace. Doplněk učebnice dějepisu pro střední školy.

Práce je koncipována jako příručka pro učebnice dějepisu pro střední školy. V šesti podkapitolách shrnuje základní přehled událostí k dějinám reformace, nejedná se ovšem o komplexní shrnutí učiva, ale ...

KUBALOVÁ, Aneta; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The use of the CLIL method in teaching mathematics at a lower secondary school
BENEŠOVÁ, Ivana; KOŘÍNKOVÁ, Jana
2018 - English
Tato závěrečná práce se zabývá metodou CLIL, což je integrovaná výuka cizího jazyka a nejazykového předmětu. Práce je zaměřena na výuku matematiky prostřednictvím angličtiny na druhém stupni základních škol. This final thesis deals with a teaching method called CLIL which stands for Content and Language Integrated Learning. The thesis is focused on teaching mathematics through English at lower secondary schools. Keywords: CLIL; integrovaná výuka; matematika; anglický jazyk; CLIL; integrated learning; maths; English Available in digital repository of UPOL.
The use of the CLIL method in teaching mathematics at a lower secondary school

Tato závěrečná práce se zabývá metodou CLIL, což je integrovaná výuka cizího jazyka a nejazykového předmětu. Práce je zaměřena na výuku matematiky prostřednictvím angličtiny na druhém stupni ...

BENEŠOVÁ, Ivana; KOŘÍNKOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Život a dílo profesora a českého jazykovědce Aloise Vojtěcha Šembery
HASENÖHRLOVÁ, Pavla; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Život a dílo profesora a českého jazykovědce Aloise Vojtěcha Šembery

HASENÖHRLOVÁ, Pavla; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Kroužek pohybových aktivit pro děti předškolního věku
NGUYENOVÁ, Nikola; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Kroužek pohybových aktivit pro děti předškolního věku

NGUYENOVÁ, Nikola; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Mandala
HANAČÍKOVÁ, Martina; PLEVOVÁ, Irena
2018 - Czech
Cílem závěrečné práce je seznámení veřejnosti a přiblížení práce s mandalami tak, aby si každý byl schopen sám vytvořit mandalu v případě zájmu. V práci nalezneme, co vlastně mandala představuje v různém pojetí a náboženství. Dozvíme se, k čemu nás mandala má vést. Popisuje taky mandaly v různých podobách napříč historií. Seznamuje s významy jednotlivých barev i jejich propojení. Popisuje několikero užití v praxi, nejznámějšího psychologa spojovaného s nimi i příběhem jedné místní mandalové umělkyně. The main goal of my final work is public awareness. Get Mandala into everyone´s subconscious and show the best way to work with it. Once we accomplish this, everyone is going to by able to make their own one, if interested. In practice we can find Mandala represented in many fields of application, for example in religion or in many ways across the history. We will also find out where could Mandala leads us to. Familiarizes us with the meanings of individual colors and their interconnection. And last but not least describes several uses in practice, the most importatnt psychologist associated with them, as well as one of the local Mandala artist. Keywords: Mandala; vést; náboženství; historie; praxe; umělkyně; Mandala; leads; religion; history; practice; artist Available in digital repository of UPOL.
Mandala

Cílem závěrečné práce je seznámení veřejnosti a přiblížení práce s mandalami tak, aby si každý byl schopen sám vytvořit mandalu v případě zájmu. V práci nalezneme, co vlastně mandala představuje v ...

HANAČÍKOVÁ, Martina; PLEVOVÁ, Irena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Volný čas dětí mladšího školního věku v Luhačovicích
MITUNÍKOVÁ, Jitka; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
2018 - Czech
Teoretická část je zaměřená na definování volného času, problematiku volného času a seznámení s městem. Cílem práce je uceleně popsat volnočasové aktivity a zároveň zjistit jak jsou rodiče spokojeni s nabídkou pro děti mladšího školního věku v Luhačovicích. Keywords: volný čas;pedagog volného času; pedagog; vychovatel;funkce volného času; výchova Available in digital repository of UPOL.
Volný čas dětí mladšího školního věku v Luhačovicích

Teoretická část je zaměřená na definování volného času, problematiku volného času a seznámení s městem. Cílem práce je uceleně popsat volnočasové aktivity a zároveň zjistit jak jsou rodiče ...

MITUNÍKOVÁ, Jitka; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Volný čas žáků ubytovaných v domově mládeže SPŠ Hranice
NOVODVORSKÁ, Jana; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
2018 - Czech
Závěrečná práce se zaměřuje na volný čas žáků ubytovaných na domově mládeže SPŠ Hranice. Teoretická část obsahuje základní pojmy, které se týkají pedagogické činnosti, volného času a volnočasových aktivit domova mládeže. V praktické části je zpracován dotazník, který se týká volnočasových aktivit a náplně volného času ubytovaných žáků na domově mládeže. Keywords: Volný čas; výchova ve volném čase; domov mládeže; vychovatel. Available in digital repository of UPOL.
Volný čas žáků ubytovaných v domově mládeže SPŠ Hranice

Závěrečná práce se zaměřuje na volný čas žáků ubytovaných na domově mládeže SPŠ Hranice. Teoretická část obsahuje základní pojmy, které se týkají pedagogické činnosti, volného času a volnočasových ...

NOVODVORSKÁ, Jana; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Volný čas dětí strávený ve školní družině
POLCROVÁ, Veronika; KOCOURKOVÁ, Vladimíra
2018 - Czech
Závěrečná práce "Volný čas dětí strávených ve školní družině" je rozdělena do dvou částí, části teoretické a praktické. Teoretická část vysvětluje jednotlivé pojmy jako je volný čas, školní družina a mladší školní věk. Empirická část zahrnuje průzkumné šetření, jehož hlavním cílem je zjistit, jak děti vnímájí školní družinu, ve které tráví svůj volný čas. Průzkum proběhl v Základní škole Kojetín, nám. Míru 83. Final thesis "Children´s leisure time spent in after - school club" is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part explains particular terms such as leisure time, after - school club and younger school age. Empirical part includes research and its main aim finds out how children perceive after - school club where spent theirs leisure time. The survey took place in Primary School Kojetín. nám. Míru 83. Keywords: Volný čas; školní družina; vychovatelka; mladší školní věk ;průzkum; dotazník; Leisure time; after school club; school educator; younger school age; research; questionnaire; Available in digital repository of UPOL.
Volný čas dětí strávený ve školní družině

Závěrečná práce "Volný čas dětí strávených ve školní družině" je rozdělena do dvou částí, části teoretické a praktické. Teoretická část vysvětluje jednotlivé pojmy jako je volný čas, školní družina a ...

POLCROVÁ, Veronika; KOCOURKOVÁ, Vladimíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Primární preventivní program na základní škole
ZLÁMALOVÁ, Veronika; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
2018 - Czech
Sestavení preventivního programu. Popis obecných pravidel pro sestavení. Vysvětlení co je preventivní program. Sestavení a ukázka projektového dne, jeho vyhodnocení a závěr z něj. Závěr a hodnocení celého preventivního programu. Keywords: Primární preventivní program; základní škola; projektový den; dotazník; cen vyhodnocení; Available in digital repository of UPOL.
Primární preventivní program na základní škole

Sestavení preventivního programu. Popis obecných pravidel pro sestavení. Vysvětlení co je preventivní program. Sestavení a ukázka projektového dne, jeho vyhodnocení a závěr z něj. Závěr a hodnocení ...

ZLÁMALOVÁ, Veronika; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases