Number of found documents: 9311
Published from to

Nízkosacharidové dietní režimy a jejich efekt na tělesné složení a sportovní výkon
Kysel, Pavel; Jandová, Soňa
2021 - Czech
The effect of low-carbohydrate diets on physical fitness is still controversial. The goal of low-carbohydrate diets is to minimize the effects on sports performance by restricting carbohydrates, while optimizing body composition by reducing subcutaneous fat while maintaining maximum muscle mass. The aim of this work is to search the current literature and scientific studies, and to determine the effect of low-carbohydrate and therefore ketogenic diets on body composition and sports performance of various types. Partial tasks are then to define the circumstances that are related to the main goal, or are derived from it, i.e. individual motor skills, including their development and circumstances leading to the influence of sports performance, as well as the area of the individual's body composition and the obvious circumstances of food intake. An essential part is the most up-to-date reference and covering the main differences of low- carb diets in their entirety. The results are mixed, however, in endurance athletes, the body adapts to a fat-rich diet after about a week, and in general, oxidation of fats provides enough energy in the form of intramuscular triacylglycerols or free fatty acids in plasma. Theoretically, this should lead to the investigation of muscle glycogen, as the most valuable... Vliv nízkosacharidových dietních režimů na fyzickou zdatnost je stále kontroverzní. Nízkosacharidové diety mají za úkol restrikcí sacharidů minimalizovat dopady na sportovní výkon, zároveň optimalizovat tělesnou kompozici úbytkem podkožního tuku při maximálním zachování svalové hmoty. Cílem této práce je provést rešerši současné odborné literatury a vědeckých studií, a zjistit efekt nízkosacharidových a potažmo i ketogenních diet na tělesné složení a sportovní výkony různého typu. Dílčími úkoly je poté definovat okolnosti, které s hlavním cílem souvisejí, případně jsou od něj odvozeny tzn. jednotlivé pohybové schopnosti včetně jejich rozvoje a okolností vedoucích k ovlivnění sportovního výkonu, dále pak oblast tělesného složení jedince a samozřejmé okolnosti příjmu potravy. Nezbytnou součástí je co nejaktuálnější reference a postihnutí hlavních rozdílů nízkosacharidových diet v celé jejich šíři. Výsledky jsou různorodé, nicméně se ukazuje, že u vytrvalostních sportovců se přibližně po týdnu tělo adaptuje na stravu bohatou na tuky a obecně oxidace tuků poskytuje dostatek energie ve formě intramuskulárních triacylglycerolů či volných mastných kyselin v plazmě. Teoreticky by tak mělo docházet šetření svalového glykogenu, jako nejcennějšího energetického zdroje pro sportovní výkon delšího trvání v... Keywords: nízkosacharidové diety; ketogenní dieta; redukční dieta; složení těla; sportovní výkon; low-carbohydrate diets; ketogenic diet; reduction diet; body composition; sports performance Available in a digital repository NRGL
Nízkosacharidové dietní režimy a jejich efekt na tělesné složení a sportovní výkon

The effect of low-carbohydrate diets on physical fitness is still controversial. The goal of low-carbohydrate diets is to minimize the effects on sports performance by restricting carbohydrates, while ...

Kysel, Pavel; Jandová, Soňa
Univerzita Karlova, 2021

Hodnoty u dospívajících jedinců s poruchami chování
Vrána, Jaroslav; Hradilová, Tereza
2021 - Czech
This rigorous thesis' topic is the hierarchy of values in adolescents with behavioral disorders. The thesis is divided into a theoretical part, containing four chapters, and a research part comprising two chapters. The first chapter of the theoretical part explains the origins of special education, its development and benefits, its historical stages, as well as behavioral disorders in general. The second chapter focuses on behavioral disorders in childhood and adolescence, their classification, causes, diagnostic criteria, prevention and remedies. The third chapter discusses values and value orientation, their classification, organisation and division. It also includes attitudes, persuasion and preferences of values in adolescents. The last chapter of the theoretical part is dedicated to personality and its components, the developmental periods of pubescence and adolescence, and the importance of family for growing children. The empirical, or research, part's purpose is to uncover which values are held by adolescents with behavioral disorders. Based on that, partial goals were set to discover possible differences in value hierarchy in adolescents with and without behavioral disorders, further based on their age and gender. Quantitative research strategy method was used in this part of the thesis,... Rigorózní práce se zabývá tématem hierarchie hodnot dospívajících jedinců s poruchami chování. Práce je rozdělena na část teoretickou, která má čtyři kapitoly a část výzkumnou čítající dvě kapitoly. První kapitola teoretické části se věnuje speciálně pedagogickým východiskům, vývoji speciální pedagogiky a jejímu přínosu, průběhu historického vývoje s dělením jednotlivých období a dále poruchám chování v širším smyslu. Druhá kapitola je zaměřena na poruchy chování v dětském věku a dospívání, jejich základní klasifikaci, příčinám vzniku, diagnostickým kritériím a prevenci a nápravám poruch chování. Třetí kapitola pojednává o hodnotách a hodnotové orientaci, jejich klasifikování, uspořádání a členění. Součástí kapitoly jsou i postoje, přesvědčení a preferování hodnot dospívajících jedinců. Poslední kapitola teoretické části je věnována osobnosti a jejím složkám, vývojovému období pubescence a adolescence a významu rodiny v období dospívání dítěte. Empirická neboli výzkumná část práce si klade za cíl zjistit, jaké hodnoty jsou zastávány dospívajícími jedinci s poruchami chování. Na základě toho byly stanoveny dílčí cíle, kterými jsme zjišťovali, zda existují rozdíly v hierarchii hodnot u dospívajících jedinců s poruchami chování a bez poruch chování. Dále pak zda existují rozdíly v hierarchii hodnot... Keywords: Poruchy chování; problémové chování; hodnoty; hodnotová orientace; dospívání; Rokeachův test hodnot; Behavioral disorders; problem behavior; values; value orientation; adolescence; Rokeach Value Test Available in a digital repository NRGL
Hodnoty u dospívajících jedinců s poruchami chování

This rigorous thesis' topic is the hierarchy of values in adolescents with behavioral disorders. The thesis is divided into a theoretical part, containing four chapters, and a research part comprising ...

Vrána, Jaroslav; Hradilová, Tereza
Univerzita Karlova, 2021

Preference a popularita úpolových aktivit u žáků na ZŠ v Čechách a na Moravě
Procházka, Pavel; Dlouhý, Martin
2021 - Czech
The thesis deals with the preferences and popularity of individual combative activities of pupils of the second level in selected primary schools in Bohemia and Moravia, the choice of which was determined in relation to the cities' population. It is based on a diploma thesis entitled Preference and Popularity of Combative Activities among Primary School Pupils in the Selected Region. The thesis brings basic information about the developmental specifics of the given age category. In the theoretical part, the reader learns about the knowledge of combative systems. The work also highlights the importance of regular sports in children' lives and in this respect, it points out combative activities as a key element in the development of an active lifestyle. The practical part focuses on an active sports involvement of children in individual combative activities and their interest in them not only in physical education lessons but also beyond them. Moreover, it compares the differences of these preferences among pupils of the second grade across the selected elementary schools in Bohemia and Moravia. Attention is also paid to gender differences. The thesis is recommended for practice and supplementation of existing knowledge in the field of combat activities. It points out their importance in the... Rigorózní práce se zabývá preferencemi a oblíbeností jednotlivých úpolových aktivit u žáků druhého stupně ve vybraných školách, které byly zvoleny v závislosti na počtu obyvatel příslušných obcí na území Čech a Moravy. Vychází z diplomové práce nazvané Preference a popularita úpolových aktivit u žáků na ZŠ ve vybraném regionu. V teoretické části práce se čtenář seznámí s poznatky z prostředí úpolových systémů. Práce dále upozorňuje na důležitost pravidelného sportování u dětí a v tomto ohledu poukazuje na úpolové aktivity jako na klíčový prvek při rozvoji aktivního životního stylu. Přináší základní informace z oblasti vývojových specifik dané věkové kategorie. Výzkumná část se zaměřuje na aktivní sportovní zapojení dětí v jednotlivých úpolových aktivitách a jejich zájem o ně v hodinách tělesné výchovy i mimo ni. Porovnává rozdílnost těchto preferencí u žáků druhého stupně napříč zvolenými základními školami na území Čech a Moravy. Výzkumný vzorek škol byl určen vzhledem k odlišnému počtu obyvatel daných měst. Pozornost je věnována mimo jiné i genderovým rozdílům. Rigorózní práce je doporučením pro praxi a doplněním dosavadních poznatků v oblasti úpolových aktivit. Poukazuje na jejich význam v rámci vývoje jedince v období pubescence. Na základě postojů, které k úpolovým aktivitám žáci zaujímají, je... Keywords: Úpolové aktivity; úpoly; bojové sporty; bojová umění; tělesná výchova; sportovní preference; starší školní věk; základní školy; Čechy; Morava; Combative activities; combat sports; martial arts; physical education; sports preferences; older school age; primary schools; Bohemia; Moravia Available in a digital repository NRGL
Preference a popularita úpolových aktivit u žáků na ZŠ v Čechách a na Moravě

The thesis deals with the preferences and popularity of individual combative activities of pupils of the second level in selected primary schools in Bohemia and Moravia, the choice of which was ...

Procházka, Pavel; Dlouhý, Martin
Univerzita Karlova, 2021

Psychometrická kvalita dotazníku vztahů ve třídách a jeho úprava
Solnařová, Jana; Smetáčková, Irena; Sotáková, Hana
2021 - Czech
Rigorózní práce Psychometric quality of the classroom relationship questionnaire and it's modification ABSTRACT The rigorous thesis follows the topic of a diploma thesis which deals with relations in gender-unbalanced classes. A non-standardized questionnaire of relationships in classes was used in the diploma thesis and possible gaps and shortcomings appeared during its elaboration. The questionnaire is the subject of this thesis. The theoretical part maps the influence of gender stereotypes on development of individuals and character of relationships in coeducated and separated classes. The empirical part works with 324 collected questionnaires, and concist of two parts. Questionnaires in the first part were psychometrically processed and a due to insufficient reliability of some items, a modification of the questionnaire was proposed. The second part consists of detailed analysis of the collected data. Results show the influence of several variables on relationships in the classes. Pupils have the best relationships with each other in primary schools while the worst relationships are in vocational and secondary vocational schools. Relationships between individuals worsen with age, especially in a subgroup of girls. Girls are considerably influenced by gender composition of the class. They have the best... Rigorózní práce Psychometrická kvalita dotazníku vztahů ve třídách a jeho úprava ABSTRAKT Rigorózní práce navazuje na diplomovou práci zabývající se vztahy v genderově nevyvážených třídách. V rámci diplomové práce byl použit nestandardizovaný dotazník vztahů ve třídách a během jeho zpracovávání se objevily možné mezery a nedostatky. Dotazník je předmětem této práce. Teoretická část mapuje vliv generových stereotypů na vývoj jedince a charakter vztahů v koedukovaných a separovaných třídách. Empirická část pracuje s celkem 324 sesbíranými dotazníky, a je rozdělena na dvě části. V první části byly dotazníky psychometricky zpracovány a vzhledem k nedostatečné reliabilitě některých položek, byla navržena úprava dotazníku. Druhou část tvoří podrobná analýza sesbíraných dat. Výsledky prokázaly vliv několika proměnných na vztahy ve třídách. Nejlepší vztahy mezi sebou mají žáci/kyně na základních školách, nejhorší vztahy jsou na odborných a středních odborných učilištích. Vztahy mezi jedinci se horší s věkem, nejvíce je toto možné pozorovat u podskupiny děvčat. Na dívky má velký vliv i genderové složení třídy, nejlepší vztahy mezi sebou mají v genderově vyvážených třídách, nejhorší vztahy mají ve třídách, kde tvoří většinu. Vztahy mezi chlapci jsou méně ovlivnitelné zkoumanými proměnnými, roli u nich hrál jen typ... Available in a digital repository NRGL
Psychometrická kvalita dotazníku vztahů ve třídách a jeho úprava

Rigorózní práce Psychometric quality of the classroom relationship questionnaire and it's modification ABSTRACT The rigorous thesis follows the topic of a diploma thesis which deals with relations in ...

Solnařová, Jana; Smetáčková, Irena; Sotáková, Hana
Univerzita Karlova, 2021

On-line extrakce na tuhé fázi pomocí sekvenční injekční analýzy
Hadysová, Zuzana; Chocholouš, Petr; Sklenářová, Hana
2021 - Czech
Department: Department of Analytical chemistry Candidate: Bc. Zuzana Hadysová Supervisor: PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. Title of the diploma thesis: On-line solid phase extraction using sequential injection analysis This diploma thesis is focused on the comparison of three sorbents (Iontosorb OXIN 50, Iontosorb Oxin 100 and TOYOpearl AF-chelate-650M) with the aim to find the most suitable one for analysis of Zn2+ using on-line solid phase extraction based on sequential injection analysis. Zinc sulphate solutions at concentrations of 25 nmol/l, 50 nmol/l, 100 nmol/l, 200 nmol/l, 500 nmol/l, 1000 nmol/l, 1500 nmol/l and 2000 nmol/l were used in this work. During the analysis was used the buffer at pH 6, the elution solution HCl at pH 1 and the reagent 4-(2-Pyridylazo)resorcinol (PAR). The effort was to extract Zn2+ at the lowest possible concentrations. Tested parameters were calibration range and repeatability. The best sorbent in comparison was Iontosorb OXIN 100. Katedra: Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Zuzana Hadysová Školitel: PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. Název diplomové práce: On-line extrakce na tuhé fázi pomocí sekvenční injekční analýzy Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání tří sorbentů (Iontosorb OXIN 50, Iontosorb OXIN 100 a TOYOpearl AF-chelate-650M) s cílem najít ten nejvhodnější pro analýzu Zn2+ při použití on-line extrakce na tuhou fázi s využitím sekvenční injekční analýzy. Při práci byly používány roztoky síranu zinečnatého o koncentracích 25 nmol/l, 50 nmol/l, 100 nmol/l, 200 nmol/l, 500 nmol/l, 1000 nmol/l, 1500 nmol/l a 2000 nmol/l. Při analýze byl dále využíván pufr o pH 6, eluční činidlo HCl o pH 1 a činidlo 4-(2- Pyridylazo)resorcinol (PAR). Snahou bylo extrahovat Zn2+ v co nejnižších koncentracích. Testovány byly kalibrační rozsahy a opakovatelnost metody. Nejlepším sorbentem z porovnávaných byl Iontosorb OXIN 100. Available in a digital repository NRGL
On-line extrakce na tuhé fázi pomocí sekvenční injekční analýzy

Department: Department of Analytical chemistry Candidate: Bc. Zuzana Hadysová Supervisor: PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. Title of the diploma thesis: On-line solid phase extraction using sequential ...

Hadysová, Zuzana; Chocholouš, Petr; Sklenářová, Hana
Univerzita Karlova, 2021

Vývoj on-line SPE HPLC metody pro stanovení ochratoxinu A v tokajských vínech
Uhrová, Adéla; Šatínský, Dalibor; Chocholouš, Petr
2021 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Bc. Adéla Uhrová Supervisor, consultant: Doc. RNDr. Dalibor Šatinský, Ph.D. Title of Diploma Thesis: Development of on-line SPE HPLC method for determination of ochratoxin A in Tokaj wines This diploma thesis deals with the optimization and validation of chromatographic method for determination of ochratoxin A in Tokaj wine with subsequent application on real samples. A high- performance liquid chromatography method with fluorescence detection using on-line extraction by column switching has been developed. 50µl of sample was injected directly in the extraction column, where at 1st minute the analyte was extracted on the Ascentis® Express RP-Amide precolumn in the presence of a mobile phase of 40% MeOH in 0.5% aqueous acetic acid. After the extraction, the valve was switched and the extracted substances were separated on a YMC Triart C18 ExRS analytical column. The separation was carried out under gradient elution with an initial acetonitrile ratio of 45% in the mobile phase, which reached a concentration of 80% in the 5th minute. Fluorimeter detection was optimized for excitation and emission wavelengths ʎEx 335 nm and ʎEm 463 nm. In the last part of the work, ochratoxin A was analyzed in real... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Adéla Uhrová Školitel, konzultant: Doc. RNDr. Dalibor Šatinský, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj on-line SPE HPLC metody pro stanovení ochratoxinu A v Tokajských vínech Tato diplomová práce se zabývá optimalizací a validací chromatografické metody stanovení ochratoxinu A v Tokajském vínu s následnou aplikací na reálné vzorky. Byla vyvinuta metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí za využití on-line extrakce pomocí přepínání kolon. Vzorky byly o objemu 50μl dávkovány přímo na extrakční kolonu, kde v 1. minutě byl analyt extrahován na předkoloně Ascentis® Express RP-Amide za přítomnosti mobilní fáze - 40% MeOH ve 0,5% vodném roztoku kyseliny octové. Po extrakci došlo k přepnutí ventilu a extrahované látky tak byly separovány na analytické koloně YMC Triart C18 ExRS. Separace probíhala za gradientové eluce s počátečním poměrem acetonitrilu v mobilní fázi 45%, který v 5. minutě dosáhl koncentrace 80%. Detekce fluorimetrem byla optimalizována na excitační a emisní vlnové délky ʎEx 335 nm a ʎEm 463 nm. V poslední části práce byl stanovován ochratoxin A v reálných vzorcích, kde byl ochratoxin A ve 45 případech potvrzen. Klíčová slova: ochratoxin A, Tokajské víno, přepínání kolon Available in a digital repository NRGL
Vývoj on-line SPE HPLC metody pro stanovení ochratoxinu A v tokajských vínech

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Bc. Adéla Uhrová Supervisor, consultant: Doc. RNDr. Dalibor Šatinský, Ph.D. Title of Diploma ...

Uhrová, Adéla; Šatínský, Dalibor; Chocholouš, Petr
Univerzita Karlova, 2021

Specifika lektorské práce v oblasti Celní správy České republiky
Tvrdíková, Lenka; Pavlov, Ivan
2021 - Czech
The aim of this thesis is to identify and characterize the specifics of lecturing work with a focus on the Customs Administration of the Czech Republic. The structure of the thesis is divided into two main parts, namely the theoretical part and the practical part. The theoretical part emphasizes the importance of further professional education. Attention is paid to the characteristics and description of general concepts of business education. The profession of the lecturer is characterized in the andragogic context with the definition of his/her basic competencies and activities in the individual phases of the educational event implementation. Lecturer's work in the Customs Administration of the Czech Republic is also characterized and its specifics are identified. In the practical part of the thesis, the case study is realized in the form of questionnaire. The aim of the case study is to analyse the effective use of the teaching methods, teaching aids and the feedback methods. The target group are lecturers of the Czech Customs Administration. An anonymous questionnaire was chosen as the key tool of the case study. The findings are presented in graphs and tables including accompanying comments. The conclusion summarizes the results of the investigation and a final evaluation. Cílem rigorózní práce je identifikovat a charakterizovat specifika lektorské práce se zaměřením na oblast Celní správy České republiky. Struktura rigorózní práce je koncipována do dvou hlavních částí, a to do části teoretické a části praktické. V teoretické části je kladen důraz na význam dalšího profesního vzdělávání. Pozornost je věnována charakteristice a popisu obecných pojmů z oblasti podnikového vzdělávání. V andragogických souvislostech je charakterizována profese lektora s vymezením jeho základních kompetencí a činností v jednotlivých fázích realizace vzdělávací akce. Dále je charakterizována lektorská práce v Celní správě České republiky a identifikována specifika lektorské práce. V praktické části je dotazníkovou metodou realizována případová studie. Cílem případové studie je analýza efektivního využití metod výuky, didaktických pomůcek a metod zpětné vazby lektora, přičemž cílovou skupinou jsou interní lektoři Celní správy České republiky. Klíčovým nástrojem případové studie byl zvolen anonymní dotazník. Zjištěné skutečnosti jsou prezentovány v grafech a tabulkách včetně doprovodných komentářů. V závěru jsou shrnuty výsledky šetření a provedeno závěrečné vyhodnocení. Keywords: další profesní vzdělávání; lektor; podnikové vzdělávání; proces výuky; učení; further professional education; lecturer; business education; teaching proces; learning Available in a digital repository NRGL
Specifika lektorské práce v oblasti Celní správy České republiky

The aim of this thesis is to identify and characterize the specifics of lecturing work with a focus on the Customs Administration of the Czech Republic. The structure of the thesis is divided into two ...

Tvrdíková, Lenka; Pavlov, Ivan
Univerzita Karlova, 2021

Vývoj HPLC metody pro stanovení vybraných fenolických kyselin a flavonoidů v Tokajských vínech
Moravcová, Pavlína; Šatínský, Dalibor; Lhotská, Ivona
2021 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical chemistry Candidate: Bc. Pavlína Moravcová Supervisor: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Title of the diploma thesis: Development of HPLC method for determination of selected phenolic acids and flavonoids in Tokaj wines The aim of this diploma thesis was to develop and optimize HPLC method for simultaneous determination of 15 phenolic compounds, protocatechic acid, fertaric, coffee, p-hydroxybenzoic, syringic, gallic, p-coumaric, ferulic, chlorogenic, caftaric, 2-hydroxy-4-methoxybenzoic , polydatin, resveratrol, catechin hydrate and epicatechin in Tokaj wines. The quantity and content of selected phenolic compounds was analyzed in 25 samples of Tokaj wines, which come from vineyards from the Slovak part of Tokaj wine region. The work was also focused on the description of the specific characteristics of this unique area, the unique method of Tokaj wine production, its chemical composition, and namely the spectrum of phenolic substances. Analysis of selected phenolic compounds was performed using an Ascentis® Express F5 column (150 x 4.6 mm; 5 µm) using a mobile phase consisting of 0.1% phosphoric acid and acetonitrile in gradient elution. The substances were analyzed at 30 řC and flow rate of 1 ml/min and detected... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Pavlína Moravcová Školitel: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj HPLC metody pro stanovení vybraných fenolických kyselin a flavonoidů v Tokajských vínech Cílem této diplomové práce byl vývoj a optimalizace HPLC metody pro současné stanovení celkem 15 fenolických látek, kyseliny protokatechové, fertarové, kávové, p-hydroxybenzoové, syringové, gallové, p-kumarovém, ferulové, chlorogenové, kaftarové, 2-hydroxy-4-methoxybenzoové, polydatinu, resveratralu, katechin hydrátu a epikatechinu v Tokajských vínech. Množství a zastoupení vybraných fenolických sloučenin bylo analyzováno ve 25 vzorcích Tokajských vín, které pocházejí z vinic ze slovenské části Tokajské vinohradnické a vinařské oblasti. Práce se mimo jiné zaměřuje na popis specifických charakteristik této unikátní oblasti, jedinečného způsobu výroby Tokajského vína a jeho chemického složení, konkrétně spektra fenolických látek v něm obsažených. Analýza vybraných fenolických látek byla provedena za pomoci kolony Ascentis® Express F5 (150 x 4,6 mm; 5 µm) s použitím mobilní fáze složené z 0,1% kyseliny fosforečné a acetonitrilu v gradientové eluci. Látky byly analyzovány při teplotě 30 řC a průtoku 1 ml/min a detekovány při... Available in a digital repository NRGL
Vývoj HPLC metody pro stanovení vybraných fenolických kyselin a flavonoidů v Tokajských vínech

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical chemistry Candidate: Bc. Pavlína Moravcová Supervisor: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Title of the diploma thesis: ...

Moravcová, Pavlína; Šatínský, Dalibor; Lhotská, Ivona
Univerzita Karlova, 2021

Porozumění textu u žáků mladšího školního věku z hlediska hlasitého čtení a poslechu
Kubíková, Adéla; Špačková, Klára
2021 - Czech
The presented rigorous thesis is based on my diploma thesis that aimed to map the levels of comprehension of the narrative text for students of the fourth grade of elementary school. The thesis deals with the comprehension of the text in terms of listening and oral reading. The rigorous thesis is traditionally divided into a theoretical and empirical part. The first part of the thesis presents the theoretical background of research issues of understanding the read and listened text with a focus on comparing these skills from the perspective of Czech and foreign studies. Attention is also focused on the text properties affecting reading comprehension, as well as the diagnostics of reading and assumptions that are reflected in the reader's understanding. The focus of this thesis is its empirical part, which compares the conclusions of its own research with the results of the three-year research project GAČR - Reading comprehension - typical development and its risk. The rigorous work responds to the conclusions of the above-mentioned research project, which came to different conclusions than international research studies. The main goal of the presented thesis is to clarify the cause of this difference. One of the considered factors is the different level of the comprehension texts. The research... Předkládaná rigorózní práce vychází z práce diplomové, která si kladla za cíl zmapovat úroveň porozumění narativního textu u žáků čtvrtých ročníků ZŠ. Práce se zabývá porozuměním textu z hlediska poslechu a hlasitého čtení. Předložená práce je tradičně rozdělena na část teoretickou a empirickou. V první části práce jsou představena teoretická východiska zkoumané problematiky porozumění čtenému a naslouchanému textu se zaměřením na porovnání těchto dovedností z pohledu českých i zahraničních studií. Pozornost je dále zaměřena na samotné vlastnosti textu ovlivňující porozumění čtenému, diagnostiku čtení a řadu dalších faktorů promítajících se do čtenářského porozumění. Těžištěm této práce je její empirická část, v níž jsou porovnány závěry vlastního výzkumného šetření s výsledky tříletého výzkumného projektu GAČR Porozumění čtenému - typický vývoj a jeho rizika. Rigorózní práce reaguje na zjištění výše zmíněného výzkumného projektu, který dospěl k odlišným závěrům než mezinárodní výzkumné studie. Hlavním cílem předložené práce je objasnit příčinu této rozdílnosti. Jedním ze zvažovaných faktorů je odlišná úroveň textů porozumění. Výzkumné šetření je proto nově doplněno o jazykový rozbor textů, který detailně porovnává oba texty čtenářského porozumění použité ve výzkumných šetřeních. KLÍČOVÁ SLOVA... Keywords: Poslech s porozuměním; hlasité čtení; porozumění textu; čtenářské dovednosti; diagnostika čtenářského porozumění; text; vlastnosti textu; žánr; mladší školní věk; Listening comprehension; oral reading comprehension; text comprehension; basic language skills; diagnostics o Available in a digital repository NRGL
Porozumění textu u žáků mladšího školního věku z hlediska hlasitého čtení a poslechu

The presented rigorous thesis is based on my diploma thesis that aimed to map the levels of comprehension of the narrative text for students of the fourth grade of elementary school. The thesis deals ...

Kubíková, Adéla; Špačková, Klára
Univerzita Karlova, 2021

Profese asistenta pedagoga na základní škole jeho vlastní perspektivou
Kuberová, Kristýna; Pavlas Martanová, Veronika; Frombergerová, Anna
2021 - Czech
The rigorous work of the profession of teaching assistant at primary school in its own perspective, is based on the diploma thesis, where the profession of teaching assistant was of interest. She discussed pedagogical assistants in terms of motivation, which led the actors to perform the profession, in terms of demands on this profession, cooperation with teachers, students and their parents. The work also examined the position / role of teaching assistants in the school and looks at the self-perception of the actors themselves. Rigorous work is largely built on this basis. The work is divided into two parts, ie the theoretical part and the practical part. In the theoretical part, the reader is first acquainted with the trend of inclusive education, the division of pupils with special educational needs and the establishment of support measures, which include, among other things, the profession of teaching assistant. Emphasis is also placed on legislation and legislative changes to Decree 27/2016 Coll., Which are valid from the beginning of 2020. According to which the profession of TA has changed, for example, in the method of financing, sharing with other students, etc. Furthermore, the reader is acquainted with the theoretical the profession of teaching assistant, the origin and development of... Rigorózní práce Profese asistenta pedagoga na základní škole jeho vlastní perspektivou, vychází z práce diplomové, kde byla předmětem zájmu profese asistenta pedagoga. Pojednávala o asistentech pedagoga z hlediska motivace, která aktéry vedla k výkonu profese, z hlediska nároků na tuto profesi, spolupráce s vyučujícími, žáky a jejich rodiči. Práce také zkoumala postavení/roli asistentů pedagoga ve škole a nahlíží na sebepercepci samotných aktérů. Rigorózní práce je z velké části postavena na tomto základě. Práce je rozdělena na dvě části tj. na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části je čtenář nejprve seznámen s trendem inkluzivního vzdělávání, dělením žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ustanovením podpůrných opatření, do kterých mimo jiné patří i profese asistenta pedagoga. Důraz je kladen také na legislativu a legislativní změny vyhlášky 27/2016 Sb., které jsou platné od začátku roku 2020. Dle které se profese AP změnila například ve způsobu financování, v možnosti sdílení mezi ostatní žáky atd. Dále je čtenář seznámen s teoretickým ukotvením profese asistenta pedagoga, vznikem a vývojem této profese. Dále se v textu pojednává o identitě a profesní identitě aktérů a o odbornostech a osobních předpokladech, které jsou pro výkon profese nezbytné. Dále je pojednáváno o... Keywords: inkluze; podpůrné opatření; asistent pedagoga; profesní identita asistentů pedagoga; žáci se speciálními vzdělávacími potřebami; postavení; role asistentů pedagoga ve třídě; škole; spolupráce vyučujících; žáků; rodičů a asistentů pedagoga; inclusion; support measures; teaching assistant; professional identity of teaching assistants; pupils with special educational needs; position; role of teaching assistants in class; school; cooperation of teachers; pupils; parents and teaching assistants Available in a digital repository NRGL
Profese asistenta pedagoga na základní škole jeho vlastní perspektivou

The rigorous work of the profession of teaching assistant at primary school in its own perspective, is based on the diploma thesis, where the profession of teaching assistant was of interest. She ...

Kuberová, Kristýna; Pavlas Martanová, Veronika; Frombergerová, Anna
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases