Number of found documents: 12714
Published from to

Účinky 3-hydroxytyrosolu na renální hypoxii a zánět in vitro
Kamasová, Terézia; Boušová, Iva; Macháček, Miloslav
2021 - English
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Terézia Kamasová Supervisor: Asst. Prof. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Prof. Alice Santos-Silva Maria João Valente, Ph.D. Title of diploma thesis: In vitro effects of 3-hydroxytyrosol on renal hypoxia and inflammation Chronic kidney disease (CKD) results from a group of heterogeneous disorders affecting the kidneys. The renal hypoxia and hypoxia-derived oxidative stress, renal fibrosis, and inflammation are highly prevailing conditions appearing in the diseased kidney, contributing to the progression of CKD. Phytochemicals are an essential part of contemporary therapeutic strategies for the treatment of various diseases. 3-Hydroxytyrosol (HT), a phenolic compound extracted from olives and olive-derived products (e.g. olive oil), is believed to carry a potent antioxidant, anti-inflammatory, antithrombotic, bactericidal and bacteriostatic activity. The aim of this work was to determine the preventive effect of HT in hypoxic renal cells and evaluate the effect of HT on hypoxia-related inflammation, fibrosis, and oxidative stress, in order to summarize the value of this phenolic compound as a promising novel remedy in the treatment of CKD. A cell line of human renal proximal tubular cells (HK-2) was... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických vied Kandidát: Terézia Kamasová Školitel: Doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Prof. Alice Santos-Silva Maria João Valente, Ph.D. Názov diplomovej práce: Účinky 3-hydroxytyrosolu na renální hypoxii a zánět in vitro Chronické zlyhanie obličiek je spôsobené heterogénnou skupinou ochorení postihujúcich obličky. Renálna hypoxia a hypoxiou-vyvolaný oxidatívny stres, renálna fibróza a zápal, sú veľmi častými sprievodnými javmi v postihnutej obličke, prispievajúcimi k zhoršovaniu chronického zlyhania obličiek. Látky rastlinného pôvodu sú neoddeliteľnou súčasťou modernej medicíny v terapií rôznych ochorení. 3-Hydroxytyrosol, fenolická zlúčenina získaná extrakciou z olív a olivových produktov ako napríklad olivový olej, je nositeľom silnej antioxidačnej, protizápalovej, antitrombotickej, baktericídnej a baktériostatickej aktivity. Cieľom tejto práce bolo stanoviť preventívny efekt 3-hydroxytyrosolu v renálnych bunkách a určiť jeho efekt na hypoxiou-vyvolaný zápal, oxidatívny stres a renálnu fibrózu a tak zhrnúť prínos tejto fenolickej zlúčeniny ako sľubného moderného terapeutického prístupu v liečbe chronického zlyhania obličiek. Na skúmanie efektu chemicky-indukovanej hypoxie a hypoxiou vyvolaného zápalu, oxidatívneho stresu,... Available in a digital repository NRGL
Účinky 3-hydroxytyrosolu na renální hypoxii a zánět in vitro

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Terézia Kamasová Supervisor: Asst. Prof. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Prof. Alice Santos-Silva ...

Kamasová, Terézia; Boušová, Iva; Macháček, Miloslav
Univerzita Karlova, 2021

Asociace fázového úhlu s dynamometrickými a spirometrickými parametry u pacientů s CHOPN.
Binderová, Magdalena; Kovařík, Miroslav; Rejmanová, Anna
2021 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Student: Mgr. Magdalena Binderová Supervisor: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Title of Thesis: Association of phase angle with dynamometric and spirometric parameters in patients with COPD. Background: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a lung disease with extrapulmonary comorbidities which have a significant impact on the quality of patients' life, their mortality and morbidity. Loss of muscle strength and dysfunction of the peripheral skeletal muscle fibres are considered as one of the crucial system consequences of COPD. For the purposes of the clinical evaluation of muscle strength, dynamometers can be used. Spirometry is regarded as a gold standard for the diagnosis. In this thesis, we focused on association of the dynamometric and spirometric parameters with the detected values of the phase angle (PA) measured by means of the bioimpedance analysis in COPD patients. Methods: Our study was based on a sample of 50 COPD patients (38 men, 12 women) of the average age of 66 years ± 7 years. According to the measured values of PA, the patients were divided into 2 groups: a group with low PA value (PA < 5ř; n=17) and a group with normal value (PA ≥ 5ř; n=33). The monitored... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Student: Mgr. Magdalena Binderová Vedoucí: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Název práce: Asociace fázového úhlu s dynamometrickými a spirometrickými parametry u pacientů s CHOPN. Úvod: Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je respirační onemocnění, jehož mimoplicní komorbidity mají významný vliv na kvalitu života nemocných, jejich mortalitu i morbiditu. Úbytek svalové síly a dysfunkce periferních kosterních svalů je jedním z takových klíčových systémových důsledků CHOPN. Pro klinické hodnocení svalové síly lze využít měření dynamometrem. Zlatým standardem pro diagnostiku CHOPN je spirometrické vyšetření plic. V této práci zkoumáme asociaci dynamometrických a spirometrických parametrů s naměřenými hodnotami fázového úhlu (PA) měřeného metodou bioimpedanční analýzy u pacientů s CHOPN. Studie: Naší studie se zúčastnilo celkem 50 pacientů s CHOPN (38 mužů a 12 žen) v průměrném věku 66 ± 7 let. Dle naměřených hodnot PA jsme pacienty rozdělili do 2 skupin - skupiny s nízkou hodnotou PA, tj. PA < 5ř (n=17) a skupiny s normální hodnotou PA, tj. PA ≥ 5ř (n=33). Sledované parametry jsme hodnotili jak pro celkovou skupinu, tak pro podskupinu mužů (skupinu žen jsme vzhledem k nízkému zastoupení zvlášť... Available in a digital repository NRGL
Asociace fázového úhlu s dynamometrickými a spirometrickými parametry u pacientů s CHOPN.

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Student: Mgr. Magdalena Binderová Supervisor: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Title of ...

Binderová, Magdalena; Kovařík, Miroslav; Rejmanová, Anna
Univerzita Karlova, 2021

Vliv alisertibu a brigatinibu na aktivitu vybraných lidských karbonylredukujících enzymů.
Lakomá, Petra; Novotná, Eva; Hofman, Jakub
2021 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Petra Lakomá Supervisor: RNDr. Eva Novotná, Ph.D. Title of diploma thesis: The effect of alisertib and brigatinib on the activity of selected human carbonyl reducing enzymes Key words: brigatinib, alisertib, daunorubicin, inhibition, carbonyl-reducing enzymes Protein kinases are enzymes, whose main function is based on a transfer of phosphate group from ATP to protein substrate. This common posttranslational modification is involved in the regulation of intracellular processes and cell signaling. Altered expression of protein kinases is often coupled with a development of cancer. Inhibition of protein kinases may prevent cancer cell proliferation and induce their cell death. The main aim of the diploma thesis was to measure inhibition potential of protein kinase inhibitors, alisertib and brigatinib, against carbonyl-reducing enzymes. Overexpression of carbonyl-reducing enzymes in cancer cells may cause resistance to drugs followed by failure of chemotherapeutic therapy. In case of antracyclin chemotherapeutic daunorubicin, carbonyl-reducing enzymes reduce the carbonyl in C-13 giving rise a primary metabolite daunorubicinol, which has lower cytotoxic effect but higher cardiotoxicity. The effort to... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Petra Lakomá Školitel: RNDr. Eva Novotná, Ph.D. Název diplomové práce: Vliv alisertibu a brigatinibu na aktivitu vybraných lidských karbonylredukujících enzymů Klíčová slova: alisertib, brigatinib, daunorubicin, inhibice, karbonylredukující enzymy Proteinkinasy představují skupinu enzymů, jejichž hlavní funkcí je přenos fosfátové skupiny ATP na proteinový substrát, tj. fosforylace. Jedná se o jednu z nejčastějších posttranslačních modifikací proteinů, která je úzce spjata s regulací intracelulárních procesů a s buněčnou signalizací. Abnormální exprese proteinkinas je často spojována s rozvojem nádorových onemocnění. Inhibice těchto proteinkinas může zabránit proliferaci nádorových buněk a indukovat jejich buněčnou smrt. Hlavním cílem této diplomové práce bylo stanovení inhibičního potenciálu proteinkinasových inhibitorů, alisertibu a brigatinibu, vůči karbonylredukujícím enzymům. Zvýšená exprese karbonylredukujících enzymů v buňkách nádoru může vést k rezistenci na léčivo a selhání chemoterapeutické léčby. V případě antracyklinového chemoterapeutika daunorubicinu dochází prostřednictvím karbonylredukujících enzymů k redukci karbonylu na uhlíku C-13 za vzniku primárního metabolitu daunorubicinolu, který má... Keywords: alisertib; brigatinib; daunorubicin; inhibice; karbonylredukující enzymy; alisertib; brigatinib; daunorubicin; inhibition; carbonyl reducing enzymes Available in a digital repository NRGL
Vliv alisertibu a brigatinibu na aktivitu vybraných lidských karbonylredukujících enzymů.

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Petra Lakomá Supervisor: RNDr. Eva Novotná, Ph.D. Title of diploma thesis: The effect of ...

Lakomá, Petra; Novotná, Eva; Hofman, Jakub
Univerzita Karlova, 2021

Vliv inhibice tepotinibu, entrektinibu a sapanisertibu na aktivitu vybraných reduktas z nadrodiny AKR.
Krtilová, Kamila; Wsól, Vladimír; Hofman, Jakub
2021 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Kamila Krtilová Supervisor: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. Title of diploma thesis: Inhibitory effect of tepotinib, entrectinib, and sapanisertib on an activity of selected reductases from AKR superfamily. The lung carcinoma has an increasing trend in the Czech Republic. These findings correspond to the fact that lung carcinoma is the most common type of cancer worldwide. Carbonyl reducing enzymes occur in different types of tissues, and they are responsible for the development of inflammation, cancer, and cancer resistance. These NADPH-dependent oxidoreductase cause the reduction of carbonyl groups to alcohol compound and decrease the toxicity of drug for tumor cells. Last but not least, these enzymes are responsible for tumor cell proliferation, differentiation, and increased tumoral aggressivity. This work aimed to study the inhibition effect of chosen cyclin-dependent kinase inhibitors (CDKi) on the activity of Aldo-keto reductases. Besides inhibition of CDK, the ability to inhibit efflux transporters and carbonyl reducing enzymes was proved at CDK inhibitors. The inhibition effect of tepotinib, entrectinib and sapanisertib was determined by UHPLC analysis. The most significant inhibition... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Kamila Krtilová Školitel: prof. Ing. Vladimír Wsól Ph.D. Název diplomové práce: Vliv inhibice tepotinibu, entrektinibu a sapanisertibu na aktivitu vybraných reduktas z nadrodiny AKR. V České republice je znatelný zvyšující se trend rozvoje plicního karcinomu. Toto tvrzení koresponduje s faktem, že je karcinom plic celosvětově nejčastějším typem nádorového onemocnění. Karbonyl redukující enzymy se vyskytují v různých tkáních, kde jsou zodpovědné za rozvoj mnoha onemocnění, zánětů, nádorů a nádorové rezistence. Tyto NAD(P)H- dependentní oxidoreduktázy způsobují redukci karbonylových sloučenin na příslušné alkoholy a snižují tak toxicitu léčiva pro nádorové buňky. V neposlední řadě jsou tyto enzymy zodpovědné za proliferaci a diferenciaci nádorových buněk a zvýšenou agresivitu nádoru. Předmětem této práce bylo studium inhibičního vlivu vybraných inhibitorů cyklin-dependentních kináz (CDKi) na aktivitu aldo-ketoreduktáz (AKR). Tyto inhibitory však neinhibují pouze předpokládané CDK, ale prokázaly také schopnost inhibice efluxních transportérů a inhibují i karbonyl redukující enzymy. Inhibiční efekt tepotinibu, entrektinibu a sapanisertibu byl stanoven za použití UHPLC analýzy. Největší inhibiční potenciál vůči... Available in a digital repository NRGL
Vliv inhibice tepotinibu, entrektinibu a sapanisertibu na aktivitu vybraných reduktas z nadrodiny AKR.

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Kamila Krtilová Supervisor: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. Title of diploma thesis: Inhibitory ...

Krtilová, Kamila; Wsól, Vladimír; Hofman, Jakub
Univerzita Karlova, 2021

Vliv seskviterpenů na jaterní cytochromy P450
Kořínková, Zuzana; Skálová, Lenka; Schröterová, Ladislava
2021 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Zuzana Myslivečková Supervisor: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Title of diploma thesis: Influence of selected sesquiterpenes on the activity of hepatic cytochromes P450 Sesquiterpenes are 15-carbon compounds that consist of 3 isoprenoid units in their molecule. Sesquiterpenes together with monoterpenes are the main components of plain essential oils and they play an important role in the plant development, physiology and ecological interactions. They are widely used in folk medicine and as a part of food supplements because of their biological effects - especially anti-inflammatory, anti-parasitic and anti-cancer. Moreover, essential oils represent a rich reservoir of candidate compounds, which could be potentially used as a drugs in future. The aim of the present study was to test and compare the influence of seven selected sesquiterpenes (β-caryophyllene, caryophyllene oxide, α-humulene, farnesole, valencene, trans-nerolidole and cis-nerolidole) on the activities of the main hepatic enzymes involved in phase I biotransformation of xenobiotics, cytochromes P450 (CYPs) 1A and 3A, in rat and human in in vitro model systems. In the present study, the activities of the CYP1A were assayed using... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Zuzana Myslivečková Školitel: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Název diplomové práce: Vliv seskviterpenů na jaterní cytochromy P450 Seskviterpeny jsou 15uhlíkaté sloučeniny tvořené 3 isoprenoidními jednotkami. Společně s monoterpeny jsou hlavními složkami rostlinných silic a hrají důležitou roli v rostlinném vývoji, fyziologii a ekologických interakcích. Pro jejich biologické účinky především protizánětlivé, protiparazitární a protirakovinné jsou široce používány v lidové medicíně a jako součást potravních doplňků. Navíc jsou silice bohatým rezervoárem kandidátních sloučenin, které by mohly být v budoucnu využity jako léčiva. Cílem této studie bylo testovat a porovnat vliv sedmi vybraných seskviterpenů (β-karyofylenu, karyofylen oxidu, α-humulenu, farnesolu, valencenu, trans-nerolidolu a cis- nerolidolu) na aktivitu hlavních jaterních enzymů první fáze biotransformace xenobiotik, cytochromů P450 (CYP) 1A a 3A u potkana a člověka v in vitro modelových systémech. V předkládané studii byly aktivity CYP1A testovány za použití ethoxyresorufinu jako specifického substrátu. Benzyloxyresorufin a midazolam byly použity jako specifické substráty pro měření aktivity CYP3A. Výsledky ukázaly, že všechny testované... Available in a digital repository NRGL
Vliv seskviterpenů na jaterní cytochromy P450

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Zuzana Myslivečková Supervisor: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Title of diploma thesis: ...

Kořínková, Zuzana; Skálová, Lenka; Schröterová, Ladislava
Univerzita Karlova, 2021

Vliv polymorfismu urátových transportérů na exkreci kyseliny močové
Mančíková, Andrea
2021 - Czech
Uric acid excretion disorders are the most common cause of primary dysuricemia. The kidneys eliminate two-thirds of uric acid production and the other third is eliminated in the gastrointestinal tract. Renal reabsorption and secretion occur through the polarised epithelial cells in the proximal tubules. Uric acid transporters are expressed on these cell membranes. Reabsorption deficiency leads to hypouricemia and elevated fraction excretion associated with urolithiasis, nephrolithiasis or acute renal injury. Decreased uric acid secretion in the kidneys and small intestine leads to hyperuricemia, which develops into gout in 10% of individuals. Genome wide association studies detected a strong effect of SLC22A12 (URAT1), SLC2A9 (GLUT9) reabsorbing transporters and ABCG2 (ABCG2) secreting transporter on uric acid serum concentration variability. This thesis aimed to map out urate transporter allelic variants in a cohort of primary dysuricemia patients and identification of the variants causing defective uric acid excretion. Six non-synonymous variants were described in SLC22A12 (URAT1) and SLC2A9 (GLUT9) genes in hypouricemic individuals, which had not been identified previously in any population studies. Significant decreases in uric acid transport have been demonstrated experimentally in vitro,... exkreci kyseliny močové jsou nejčastější příčinou primární dysurikémie. Dvě třetiny produkce kyseliny močové jsou vylučované ledvinami, jedna třetina gastrointestinálním traktem. Renální reabsorpce a sekrece kyseliny močové probíhá v proximálních tubulech přes buňky polarizovaného epitelu, na jejichž membránách jsou exprimovány transportéry kyseliny močové. Nedostatečná reabsorpce vede k hypourikémii a zvýšené frakční exkreci, která je spojena s urolitiázou, nefrolitiázou, případně akutním renálním selháním. Snížená sekrece kyseliny močové v ledvinách a tenkém střevu vede k hyperurikémii, která se u 10% jedinců vyvíjí v dnu. Celogenomové studie ukázaly významný vliv reabsorbujících transportérů (GLUT9) a sekretujícího transportéru koncentrace kyseliny močové v séru. Cílem této práce bylo mapování alelických variant urátových transportérů v kohortě pacientů s primární dysurikémií a identifikace kauzálních variant v defektu exkrece kyseliny močové. U hypourikémických jedinců bylo popsáno šest nesynonymních variant v (GLUT9), které před tím nebyly identifikovány v žádné populační studii. Experimentálně byl prokázán signifikantně snížený transport . Z těchto variant je exprimován defektní URAT1 případně GLUT9 a dochází ke snížené reabsorpci v ledvinách. Alelické varianty v lyzovány v kohortě 100 jedinců s... Keywords: urátové transportery; kyselina močová; exkrece; primární hyperurikémie; renální hypourikémie; urate transporters; uric acid; excretion; primary hyperuricemia; renal hypouricemia Available in a digital repository NRGL
Vliv polymorfismu urátových transportérů na exkreci kyseliny močové

Uric acid excretion disorders are the most common cause of primary dysuricemia. The kidneys eliminate two-thirds of uric acid production and the other third is eliminated in the gastrointestinal ...

Mančíková, Andrea
Univerzita Karlova, 2021

Optimalizace LbL kapslí obsahujících PEI a pDNA
Ondrašáková, Petra; Mladěnka, Přemysl; Hofman, Jakub
2021 - Slovak
Ab rac Charle Uni er i Fac l of Pharmac in Hradec Kr lo Depar men of Pharmacolog and To icolog S den : Pe ra Ondra ko , MSc. S per i or: A oc. Prof. P em l Mlad nka, Pharm.D., Ph.D. Co- per i or: Dr. Haider Sami, Uni er i of Vienna, Di i ion of Clinical Pharmac and Diagno ic Ti le of rigoro he i : Op imi a ion of PEI ba e LbL cap le i h pDNA In hi he i , e foc ed on he de elopmen of pol e h lenimine (PEI) ba ed non- iral cap le , hich ill en er n cle of he cancer cell and lead o he e pre ion of he lacking pro ein, hich ca e di ea e. A fir , PEI ba ed la er-b -la er (LbL) pol mer cap le ere formed. PEI ha man ad an age - i ha pro onable amine , good abili and ran fec ion efficienc . When forming he cap le, I follo ed p on m diploma he i and con in ed o op imi e he mo i able combina ion of pol mer , ha ere la ered on he ​CaCO​3​core. The aim a o ob ain a biodegradable cap le and hen o incorpora e pla mid DNA (pDNA) herein. Fl ore cen l labelled PEI a ed a he la la er o i ali e par icle in fl ore cen micro cope. Then a canning elec ron micro cope (SEM) a ed o ob er e cap le in more de ail . UV-VIS and Dapi aining ere ed o ee he her here i pDNA bo nd in cap le . Ne ep ere ​i i ​cell e perimen on mo e mammar cancer cell - c o o ici and cell lar in ake. Vi ali a ion a pro ided i h fl ore cen micro cop . 2 pe of... Ab rak Uni er i a Karlo a Farmace ick fak l a Hradci Kr lo Ka edra farmakologie a o ikologie S den ka: Mgr. Pe ra Ondra ko koli el: ​doc. PharmDr. P em l Mlad nka, Ph.D. peciali o an koli el: Dr. Haider Sami, Vieden k ni er i a, Ka edra klinickej farm cie a diagno ik N e rigor n pr ce: Op imali cia LbL kap l PEI a pDNA Cie om ej o pr ce bolo ori ne ro no i (kap l ) pla mid DNA (pDNA) ob ah j ci pol m r pol e h l nim n (PEI), k or prejde do jadra rako ino ej b nk cie om ind ko a e pre i ch baj cej bielko in , k or oj a nikom chorob . Ako pr bolo po rebn ori abiln kap l me do r enia (LbL), k or ob ah je pol m r PEI. Ten o pol m r m ka d re a m d k, k or m e b pro oni o an , m ok ran fek n inno a abili . Pri orbe kap le om nad ia ala na moj diplomo pr c a pokra o ala om op imali cii pr nej kombin cie pol m ro , k or a r ili na jadro CaCO​3​. Bolo po rebn ka biodegrado a e n kap l a n ledne do nej inkorporo a pDNA. Fl ore cen ne na en PEI bol po i , ab a mohol pomoco fl ore cen n ho mikro kop po rdi nik kap l. N ledne bol ra o ac elek r no mikro kop po i na pre nej i i ali ci kap l. Ul rafialo o- idi e n pek ro kopia a Dapi farbenie boli po i cie om o eri , i bol pla mid DNA do kap le na ia an . al m krokom boli ​i i ​ b nko e perimen na b nk ch m ieho n dor p 4T1 kap lo ob ah j co pDNA a o konkr ne k manie pre... Available in a digital repository NRGL
Optimalizace LbL kapslí obsahujících PEI a pDNA

Ab rac Charle Uni er i Fac l of Pharmac in Hradec Kr lo Depar men of Pharmacolog and To icolog S den : Pe ra Ondra ko , MSc. S per i or: A oc. Prof. P em l Mlad nka, Pharm.D., Ph.D. Co- per i or: Dr. ...

Ondrašáková, Petra; Mladěnka, Přemysl; Hofman, Jakub
Univerzita Karlova, 2021

Správa cizího majetku - svěřenské fondy
Lederer, Vít; Vyskočilová, Silvia
2021 - Czech
Administration of property of others - trusts Abstract The main objective of this thesis is to provide a detailed and systematical view of the new regulation of the institution of the trust in the Czech republic using the descriptive, analytical and comparative method. The work is divided into seven parts. Part 1 of this study is focused on defining the concept of the trust and its creation. It deals with its theoretical background and its fundamental constitutive elements. Part 2 describes the founder and his role at the creation of the trust and during its existence. In this part it is also discussed the question of reservation of rights to the appropriated property made by the founder. Part 3 of this thesis is concerned with the of administration of the trust. Primarily, this part focuses on the role of the trustee and his duties towards the trust and to the beneficiary, as well as his duties to third parties. The author also explores the question of an objective and impartial administration of the trust where the founder or the person who is to receive a performance from the trust is also the trustee, as well as the question of appointment and removing the trustee. Part 4 deals with the beneficiary and his right to receive a performance from the trust. It is also concerned with the way of appointing the... Správa cizího majetku - svěřenské fondy Abstrakt Hlavním cílem práce je poskytnout podrobný a systematický pohled na novou právní úpravu institutu svěřenského fondu v České republice za použití deskriptivní, analytické a srovnávací metody. Dílo je rozděleno do sedmi částí. První část této práce se zaměřuje na vymezení pojmu svěřenského fondu a na jeho vytváření. Zabývá se jeho teoretickým východiskem a základními konstitutivními prvky. Část druhá popisuje osobu zakladatele a jeho úlohu při vytváření svěřenského fondu a v průběhu jeho trvání. V této části je také řešena otázka možné výhrady práv k vyčleněnému majetku ze strany zakladatele. Třetí část této práce se týká správy svěřenského fondu. Zaměřuje se především na úlohu svěřenského správce a na jeho povinnosti vůči svěřenskému fondu a obmyšleným, jakož i na jeho povinnosti vůči třetím osobám. Autor rovněž zkoumá otázku zajištění objektivního a nestranného výkonu správy svěřenského fondu v případě, ve kterém zakladatel nebo osoba, které má být ze svěřenského fondu plněno, je současně svěřenským správcem. Dále se zabývá jmenováním a odvoláváním svěřenského správce. Čtvrtá část se zabývá obmyšleným a jeho právem na plnění ze svěřenského fondu. Dotýká se také způsobu jmenování obmyšleného a určení plnění, které mu má být poskytnuto ze svěřenského fondu.... Keywords: vyčlenění majetku; svěřenský správce; obmyšlený; patrimony by appropriation; trustee; beneficiary Available in a digital repository NRGL
Správa cizího majetku - svěřenské fondy

Administration of property of others - trusts Abstract The main objective of this thesis is to provide a detailed and systematical view of the new regulation of the institution of the trust in the ...

Lederer, Vít; Vyskočilová, Silvia
Univerzita Karlova, 2021

Výsledky dlouhodobého sledování parazitostatu černé zvěře a jeho kontroly v oborním chovu černé zvěře
Dúžková, Markéta; Lamka, Jiří; Vokřál, Ivan
2021 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Mgr. Markéta Dúžková Supervisor: prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc. Title of rigorosum thesis: The results of long term monitoring of parasitostatus and its control in wild boar game preserve The rigorosum thesis is monitoring parasitostatus of wild boar game enclosure near village Tuř in years 2013 - 2019. The ivermectin-based drug was administered by injection to animals, which had been purchased from various localities in Czechia and Slovakia, during the establishing of the game enclosure. The parasitostatus control took place at the occasion of annual hunting activities, where coprological samples were collected since 2013. These samples were subjected to the parasitological screening by qualitative ovoscopy technique in the laboratory. The four parasitosis were observed, whose cause were Strongyloides spp., Trichuris suis, Metastrongylus spp. and Globocephalus spp. There were collected lung samples since 2015 as a metastrongylosis incidence checking. The last sampling was in 2019. The compiled results of all parasitological screenings point out to the upward tendency in prevalence of the parasitoses, primarily the metastrongylosis and the trichuriosis. Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Mgr. Markéta Dúžková Školitel: prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc. Název rigorózní práce: Výsledky dlouhodobého sledování parazitostatu a jeho kontroly v oborním chovu černé zvěře Rigorózní práce sleduje parazitostatus v oborním chovu divokých prasat u obce Tuř v letech 2013 - 2019. Při založení obory bylo zvířatům, která byla do chovu zakoupena z různých míst v ČR a SR, injekční formou podáno léčivo s obsahem ivermektinu. Od roku 2013 probíhala kontrola parazitostatu chovu u příležitosti každoročních loveckých akcí, které poskytovaly možnost odběru nejprve koprologických vzorků, které byly posléze v laboratoři podrobeny parazitologickému vyšetření kvalitativní ovoskopickou metodou. Prokazovány byly hlavně čtyři parazitózy, jejímiž původci jsou Strongyloides spp., Trichuris suis, Metastrongylus spp. a Globocephalus spp. Od roku 2015 byly z ulovené zvěře odebírány i vzorky plic, které sloužily pro kontrolní metodu průkazu metastrongylózy. Poslední termín odběru vzorků v oboře byl v roce 2019. Zpracované výsledky parazitologických vyšetření za celé období poukazují na vzrůstající tendenci výskytu parazitóz, především metastrongylózy a trichuriózy. Available in a digital repository NRGL
Výsledky dlouhodobého sledování parazitostatu černé zvěře a jeho kontroly v oborním chovu černé zvěře

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Mgr. Markéta Dúžková Supervisor: prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc. Title of rigorosum ...

Dúžková, Markéta; Lamka, Jiří; Vokřál, Ivan
Univerzita Karlova, 2021

Polemika mezi technologickými optimisty a pesimisty v popularizační literatuře
Pietraš, Petr; Jirák, Jan; Bednařík, Petr
2021 - Czech
The Rigorous Thesis with the name of Polemics Between Technological Optimists and Pessimists in Popular Literature is focused on the contradiction in argumentation of technological optimists and pessimists in popular literature. With the development of the internet, there has been an ongoing discussion about whether new technologies have a positive or negative impact. At the end of the last century, this discussion began forming in the general framework at first. Since the beginning of the 21st century, the internet and new digital technologies have been becoming part of all human activities more and more. And the discussion between technological optimists and pessimists has also moved, from the general framework to specific topics. The difference in argument between technological optimists and pessimists is shown on the examples of politics, economics and society. Keywords Technological optimists, technological pessimists, internet influence, popular literature, digital technology Rigorózní práce Polemika mezi technologickými optimisty a pesimisty v popularizační literatuře se zabývá rozporem v argumentaci technologických optimistů a pesimistů v popularizační literatuře. S rozvojem internetu se podobně jako již v minulosti pojila diskuze, jestli má nová technologie pozitivní nebo negativní přínos. Na konci minulého století se tato diskuze začala formovat nejprve ve všeobecném rámci. Od počátku 21. století proniká internet a nové digitální technologie stále hlouběji do všech oblastí lidské činnosti. Relevantně k tomu se i diskuze mezi technologickými optimisty a pesimisty posunula od všeobecného rámce ke konkrétním oborově ohraničeným tématům. Na příkladech z politiky, ekonomie a společnosti je ukázán rozdíl v argumentaci mezi technologickými optimisty a pesimisty. Klíčová slova technologičtí optimisté, technologičtí pesimisté, vliv internetu, popularizační literatura, digitální technologie Keywords: technologičtí optimisté; technologičtí pesimisté; vliv internetu; popularizační literatura; digitální technologie; Technological optimists; technological pessimists; internet influence; popular literature; digital technology Available in a digital repository NRGL
Polemika mezi technologickými optimisty a pesimisty v popularizační literatuře

The Rigorous Thesis with the name of Polemics Between Technological Optimists and Pessimists in Popular Literature is focused on the contradiction in argumentation of technological optimists and ...

Pietraš, Petr; Jirák, Jan; Bednařík, Petr
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases