Number of found documents: 8798
Published from to

Darování pro případ smrti
Drachovský, Ondřej; Frinta, Ondřej
2020 - Czech
Donation mortis causa Abstract Inheritance law, in its broader concept donation mortis causa falls, is being referred to as the hearth of civil law since it interconnects both proprietary (contractual) and personal (family) aspects. Czech civil law recodification meant significant change of inheritance law legislation, including renaissance of wide range of legal institutions including donation mortis causa. This thesis aims to comprehensively and critically assess legal regulation of donation mortis causa in the Czech Civil Code. The emphasis is primarily put on problematic aspects of this regulation. The submitted thesis endeavours to find answer to the question of practical usability of the donation mortis causa. Its author attempts to provide a reasonable interpretation of provisions of lex lata concerning the subject matter of this thesis. The solution of the most serious legislative problems is proposed within the summary of the submitted text. As for the structure, this diploma thesis is divided into six parts, with each part being split in chapters and sub-chapters. The first part depicts the genesis and further evolution of the legal institution of donation mortis causa. The second part defines the terms fundamental for the thesis. This part also includes the answer to the ancient question, how to... Darování pro případ smrti Abstrakt Dědické právo, do jehož širšího pojetí spadá též institut, jemuž je zasvěcena tato práce, bývá nazýváno srdcem občanského práva. Toto pododvětví v sobě totiž propojuje jak aspekty majetkové (smluvní), tak osobní (rodinné). Rekodifikace přinesla významnou změnu právní úpravy dědického práva spočívající též v renesanci řady staronových právních zařízení, včetně darování pro případ smrti. Cílem této práce je podat komplexní kritický výklad právní úpravy darování pro případ smrti, přičemž důraz je kladen především na problematické aspekty a bílá místa této úpravy. Právní úprava je hodnocena z hlediska praktické využitelnosti, autor se dále výkladem pokouší překlenout úskalí, jež skýtá lex lata. Aby práce nevyzněla pouze jako prázdná kritika, nabízí v rámci resumé též návrh legislativního řešení de lege ferenda. Práce je systematicky rozčleněna na šest částí, jež se pro větší přehlednost dále dělí na dílčí kapitoly a podkapitoly. Prvá část líčí historickou genezi a vývoj darování pro případ smrti. Terminologickou základnu poskytuje část druhá, jež odpovídá na otázku, kdy je darování pro případ smrti posuzováno jako odkaz a kdy jako obligace. V části třetí následuje rozbor vybraných náležitostí donationis mortis causa, klíčové je zamyšlení nad eventualitou darování veškerého... Keywords: darování pro případ smrti; dědické právo; autonomie vůle; odkaz; donation mortis causa; inheritance law; autonomy of will; legacy Available in a digital repository NRGL
Darování pro případ smrti

Donation mortis causa Abstract Inheritance law, in its broader concept donation mortis causa falls, is being referred to as the hearth of civil law since it interconnects both proprietary ...

Drachovský, Ondřej; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2020

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zaměřením na atypické formy zaměstnávání
Zichová, Aneta; Morávek, Jakub; Tomšej, Jakub
2020 - Czech
Thesis Title: Occupational Health and Safety with Focus on Atypical Forms of Employment The thesis aims to analyse and present the rules of occupational health and safety (OHS). The second goal of the thesis is the research of OHS solutions in atypical forms of employments with regard to current development of working relationships. The thesis also deals with the question of atypical forms of employment and the ensuring of OHS in Germany (GER). The collected information is used for comparison and evaluation of both countries and their attitudes toward OHS in atypical forms of employment. Part of the thesis is also devoted to possible course of OHS in the atypical forms of employment de lege ferenda including potential inspiration from GER in connection with ensuring of OHS. The thesis is mainly based on study of laws, relevant literature, comments and current articles. In the thesis, the descriptive and analytical method are used and at the end supplemented by the comparative one. The thesis is divided into six chapters that are split systematically into subchapters. The first part is focused on the definitions of fundamental terms that are further used in the following chapters. In the introductory subchapters the thesis deals with the term OHS itself, atypical forms of employment, work accidents... Název práce: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zaměřením na atypické formy zaměstnávání Cílem rigorózní práce je analyzování a představení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Druhým záměrem je zkoumání řešení BOZP v atypických formách zaměstnání s ohledem na současný vývoj pracovněprávních vztahů. Práce se rovněž věnuje otázce atypických forem zaměstnání a souvisejícím zajišťováním BOZP v SRN s tím, že informace jsou v práci využity ke komparaci a hodnocení obou zemí a přístupů k BOZP ve vybraných atypických formách výkonu závislé práce. Součástí práce je i část věnovaná možnému směřování BOZP v atypických formách zaměstnání de lege ferenda včetně případné inspirace ze SRN. Rigorózní práce je založena především na studiu právních předpisů, odborné literatury, komentářů a aktuálních článků. Pro zpracování práce byl využita metoda popisná a analytická, jež jsou v závěru doplněny o metodu komparativní. Práce je členěna do celkem šesti kapitol dále systematicky rozdělených na podkapitoly. V první části práce je pozornost zaměřena na vymezení základních pojmů, se kterými je v následujících kapitolách pracováno. V úvodích podkapitolách se práce zabývá samotným pojmem BOZP, atypickým zaměstnáním, pracovními úrazy a nemocemi z povolání. Druhá kapitola se věnuje historii a vývoji... Keywords: BOZP; atypické formy zaměstnávání; pracovní úraz; nemoc z povolání; práce z domova; práce na dálku; agenturní zaměstnávání; dočasné přidělení; OHS; atypical forms of employment; work accident; occupational disease; homework; telework; agency employment; temporary assignment Available in a digital repository NRGL
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zaměřením na atypické formy zaměstnávání

Thesis Title: Occupational Health and Safety with Focus on Atypical Forms of Employment The thesis aims to analyse and present the rules of occupational health and safety (OHS). The second goal of the ...

Zichová, Aneta; Morávek, Jakub; Tomšej, Jakub
Univerzita Karlova, 2020

Sociogeografické determinanty rizikového užívání návykových látek u českých adolescentů
Kážmér, Ladislav
2020 - Slovak
The thesis aims at the specific issues of health-related behaviour among the contemporary Czech youth, with particular emphasis on a socio-geographical dimension of the phenomena. In particular, it aims at identification of selected demographic, social, and contextual factors underlying the inequalities in risky substance use among the Czech adolescent population in its complex multilevel perspective. By applying the advanced methodology of multilevel modelling, the author reveals an integral nature of these factors in space and time, and thus contributes to a deeper knowledge on the structures and processes determining the selected forms of risk behaviours. In addition to an integrative multilevel approach, the author derives recommendations for an effective planning and implementation of preventive measures in agenda of the Czech drug policy as well. Key words: adolescence; substance use; prevalence; socio-geographic inequalities; multilevel analysis; Czechia Disertační práce se zaměřuje na specifickou problematiku zdravotního chování současné české mládeže, a to se zvláštním důrazem na její sociálně-geografický rozměr. Předmětem je identifikace vybraných demografických, sociálních a kontextuálních faktorů stojících v pozadí diferencovaného výskytu rizikového užívání návykových látek v populaci českých dospívajících, a to v komplexní, víceúrovňové perspektivě. Aplikací pokročilých metod statistické analýzy dat a víceúrovňového modelování odhaluje autor vzájemnou provázanost těchto faktorů v prostoru a čase, a přispívá tak k hlubšímu porozumění struktur a procesů podmiňujících výskyt těchto vybraných forem rizikového chování. Kromě integrativního víceúrovňového přístupu jsou zvláštním přínosem i doporučení pro plánování a realizaci preventivních opatření v příslušné oblasti české protidrogové politiky. Klíčová slova: adolescence; užívání návykových látek; prevalence; socio-geografické nerovnosti; víceúrovňová analýza; Česko Keywords: adolescencia; užívanie návykových látok; prevalencia; socio-geografické nerovnosti; viacúrovňová analýza; Česko; adolescence; substance use; prevalence; socio-geographic inequalities; multilevel analysis; Czechia Available in a digital repository NRGL
Sociogeografické determinanty rizikového užívání návykových látek u českých adolescentů

The thesis aims at the specific issues of health-related behaviour among the contemporary Czech youth, with particular emphasis on a socio-geographical dimension of the phenomena. In particular, it ...

Kážmér, Ladislav
Univerzita Karlova, 2020

Vliv sociálněgeografické exponovanosti a dalších faktorů na extenzifikační procesy využití krajiny
Janoušek, Zbyněk
2020 - Czech
The main topic of the dissertation thesis is the evaluation of the influence of socio- geographical exposure and other factors (natural: altitude, inclination of slopes, productivity of land) on the extensification processes of the land use in Czechia in the period of more than 160 years, 1845-2010. Emphasis is also placed on the associated losses of agricultural and arable land, given that afforestation and increase of grassland took place essentially at the expense of that land. The main data source is the "Database of long-term land use changes in Czechia (1845-2010)", LUCC Czechia, based on cadastral records. It is a detailed monitoring which covers almost 9,000 so-called stable territorial units. Both the extensification processes and the overall intensity of land use (using the coefficient of ecological importance) are evaluated. Given that most of the Czechia's territory is still used as agricultural land, the thesis also includes an overview of the evolution of the selected agricultural intensity indicators. Attention is likewise paid to the wider context of land use changes at the European level. The essential part of the thesis is to build models of socio-geographical exposure of Czechia, which are comparable with the data on land use in the time horizons of 1845, 1896, 1948, 1990 and... Hlavním tématem disertační práce je hodnocení vlivu sociálněgeografické exponovanosti a dalších faktorů (přírodních: nadmořská výška, sklonitost, bodová výnosnost) na extenzifikační procesy využití krajiny Česka v období více než 160 let, 1845-2010. Důraz je kladen také na související ztráty zemědělské a orné půdy, vzhledem k tomu, že zalesňování a zatravňování probíhalo v zásadě na úkor této půdy. Hlavní zdroj představuje "Databáze dlouhodobých změn využití ploch Česka (1845- 2010)", založená na katastrální evidenci. Jedná se tedy o detailní sledování zahrnující téměř 9000 tzv. srovnatelných územních jednotek. Hodnoceny jsou jak jednotlivé extenzifikační procesy, tak celková intenzita využití krajiny (pomocí koeficientu ekologické významnosti). Vzhledem k tomu, že většina území je stále ještě využívána jako zemědělská půda, zahrnuje práce také přehled vývoje vybraných ukazatelů intenzity zemědělství. Pozornost je věnována i širšímu kontextu proměn využití krajiny na evropské úrovni. Zásadní součástí práce je vytvoření modelů sociálněgeografické exponovanosti území Česka, které jsou srovnatelné s daty o využití krajiny v časových horizontech 1845, 1896, 1948, 1990 a 2010. Jejich hlavními složkami jsou mikroregionální a mezoregionální sídelní exponovanost (poloha vůči střediskům osídlení příslušné... Keywords: sociálněgeografická exponovanost; model; využití krajiny; extenzifikace; diferenciální renta; ztráty zemědělské a orné půdy; Česko; socio-geographical exposure; model; land use; extensification; differential rent; agricultural and arable land losses; Czechia Available in a digital repository NRGL
Vliv sociálněgeografické exponovanosti a dalších faktorů na extenzifikační procesy využití krajiny

The main topic of the dissertation thesis is the evaluation of the influence of socio- geographical exposure and other factors (natural: altitude, inclination of slopes, productivity of land) on the ...

Janoušek, Zbyněk
Univerzita Karlova, 2020

Role znalostních základen v regionálních inovačních systémech
Kadlec, Vojtěch
2020 - Czech
The main goal of this work was to contribute to an understanding of the role of the knowledge bases in regional innovation systems and to identify whether the sizes of the different subsystems of regional innovation systems differ in relation to their economic and innovation maturity, and the structure of the knowledge bases is relevant. Work has also sought to identify factors limiting the more efficient interconnection of the two sub-systems of regional innovation systems and how these negative factors can be overcome. The analyses carried out have shown that economically and innovatively developed regions follow different trajectories in the composition of knowledge bases than less developed regions. More developed regions have more developed analytical knowledge base and less developer regions are more oriented on synthetic knowledge base. The analyses also revealed that regional innovation systems vary in size and internal structure of each subsystem. Advanced regions have a much more developed subsystem of knowledge exploitation, that is the demand side, while less developed and less innovative regions have more developed the supply side, that is, the knowledge generation subsystem. Trust, information exchange and shared strategic vision have proved to be among the key aspects that can... Hlavním cílem této práce bylo přispět k pochopení role znalostních základen v regionálních inovačních systémech a odhalit, zda se liší velikosti jednotlivých subsystémů regionálních inovačních systémů v souvislosti s jejich ekonomickou a inovační vyspělostí a jaký význam hraje struktura znalostních základen. Práce se snažila také identifikovat faktory omezující efektivnější propojení obou subsystémů regionálních inovačních systémů a naznačit, jak lze tyto negativní faktory překonávat. Provedené analýzy ukázaly, že ekonomicky a inovačně vyspělé regiony sledují odlišné trajektorie v kompozici znalostních základen než méně vyspělé regiony. Analýzy taktéž odhalily, že regionální inovační systémy se liší svou velikostí i vnitřní strukturou jednotlivých subsystémů. Vyspělé regiony mají mnohem více rozvinutý subsystém znalosti využívající, tedy stranu poptávky, zatímco méně vyspělé a méně inovativní regiony stranu nabídky, tedy subsystém znalosti vytvářející. Ukázalo se, že důvěra, výměna informací a sdílená strategická vize patří mezi klíčové aspekty, které mohou úspěšně překonávat nedokonalosti regionálních inovačních systémů. Klíčová slova: regionální inovační systémy, znalostní základny, transfer technologií, inovace Keywords: regionální inovační systémy; znalostní základny; transfer technologií; inovace; regional innovation systems; knowledge bases; technology transfer; innovation Available in a digital repository NRGL
Role znalostních základen v regionálních inovačních systémech

The main goal of this work was to contribute to an understanding of the role of the knowledge bases in regional innovation systems and to identify whether the sizes of the different subsystems of ...

Kadlec, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2020

Právní postavení embrya z pohledu evropské ochrany lidských práv
Havlíková, Barbora; Pítrová, Lenka
2020 - Czech
Title The legal status of the embryo from the perspective of European human rights protection Abstract The thesis addresses the question regarding the legal status of the human embryo in European law. The aim of the thesis is to evaluate whether the embryo stands in the position of a legal object or legal subject and whether the legal status of embryo is in compliance with natural law. For this purpose the thesis firstly defines the status in the field of natural law, i.e. the moral status of embryo. Afterwards, the thesis examines the legal position of embryo in human rights protection. The thesis answers the question whether the embryo is subject of human rights documents. The legal status of embryo is analyzed in relation to the subjectivity of human rights in general as well as in relation to specific rights. The interpretation of legal terms "human being" and "everyone" contribute to a better understanding of legal status of embryo in general. The analysis of the specific rights, namely the right to life, human dignity, personal integrity and non-discrimination, shows the complexity of the potential legal subjectivity of embryo in the area of human rights. The evaluation of the legal status of human embryo in the area of human rights protection is complemented by an assessment of legal status in other... Název diplomové práce Právní postavení embrya z pohledu evropské ochrany lidských práv Abstrakt Diplomová práce se zabývá právním postavení embrya v evropském právu, zejména s přihlédnutím k evropskému standardu ochrany lidských práv. Cílem diplomové práce je zhodnotit, zda se embryo nachází v postavení subjektu nebo objektu práva a zda právní postavení embrya je v souladu s přirozeným právem. Za tím účelem diplomová práce nejprve vymezuje postavení embrya v oblasti přirozeného práva, tedy tzv. morální status embrya. Následně diplomová práce zkoumá postavení embrya v oblasti ochrany lidských práv, kde odpovídá na otázku, zda je embryo subjektem lidskoprávních dokumentů. Postavení embrya je analyzována jednak obecně, s přihlédnutím k běžně používaným pojmům "lidská bytost" a "každý", a jednak v souvislosti s vybranými konkrétními právy, a to právem na život, lidskou důstojnost, integritu osobnosti a zákaz diskriminace. Analýza právního postavení embrya v systému ochrany lidských práv je následně doplněna o zhodnocení právního postavení embrya ve vybraných oblastech práva, jako je právo občanské, trestní a regulace výzkumu. Analýza právního postavení embrya je činěna na podkladě textu mezinárodních dokumentů z oblasti ochrany lidských práv a regulace biomedicíny a výzkumu, judikatury ESLP a SDEU a stanovisek... Keywords: embryo; právní status; subjekt práva; objekt práva; lidská práva embrya; morální status embrya; právo na život embrya; lidská důstojnost; human embryo; legal status; legal subject; legal object; human rights of embryo; moral status; right to life of embryo; human dignity Available in a digital repository NRGL
Právní postavení embrya z pohledu evropské ochrany lidských práv

Title The legal status of the embryo from the perspective of European human rights protection Abstract The thesis addresses the question regarding the legal status of the human embryo in European law. ...

Havlíková, Barbora; Pítrová, Lenka
Univerzita Karlova, 2020

Strategická kultura České republiky
Beneš, Jan; Karásek, Tomáš; Eichler, Jan; Kučera, Tomáš
2020 - Czech
Jan Beneš Strategic Culture of the Czech Republic Abstract The aim of the dissertation is to define in a complex manner the strategic culture of the Czech Republic. Strategic culture is at first analysed as a conceptual phenomenon both in relation to strategy itself and to the theories of international relations. The dissertation introduces the different streams of thought about strategic culture and then studies the approaches of the key involved authors with a special focus on the discussion between the first and the third generation of strategic culture scholars. Concerning the fact that the strategic culture has been originally created for the study of the behaviour and strategic thought of major powers, the author analyses the historical and geostrategic peculiarities of a small state in the Central Europe and then defines own conceptual and methodological framework. Using the method of grounded theory, the important symbols and narratives from the Czech history as well as the most important moments in the Czech political and strategic thought and decision-making are being examined. The historical narratives re-appear and influence the decision-making, thinking and argumentation of the key actors in the Czech security community. The research of the key decisions and historical moments after the 1989 is... Jan Beneš Strategická kultura České republiky Abstrakt Dizertační práce si klade za cíl komplexním způsobem definovat strategickou kulturu České republiky. Strategická kultura je nejprve analyzována jako konceptuální fenomén, jak ve vztahu k pojmu strategie, tak skrze její postavení v teorii mezinárodních vztahů. V práci jsou postupně představeny jednotlivé proudy uvažování o strategické kultuře a srovnány přístupy klíčových autorů, kteří se tímto konceptem zabývají, s důrazem na diskusi mezi jejich první a třetí generací. Vzhledem k faktu, že strategická kultura byla vytvořena a používána především jako nástroj k pochopení a vysvětlení chování strategicky a geopoliticky významných států, autor analyzuje historická a geostrategická specifika malého státu ve střední Evropě a následně definuje vlastní konceptuální a metodologický rámec studia strategické kultury. Metodou zakotvené teorie jsou poté zkoumány důležité symboly a narativy z historie českých zemí, zásadní momenty českého politického myšlení a rozhodování v oblasti zahraniční politiky, bezpečnosti a obrany, vojenství a strategie. Historické narativy se při zkoumání bezpečnostní a obranné politiky České republiky projevují v uvažování aktérů bezpečnostní komunity a spoluformují české myšlení o obraně a bezpečnosti. Výzkum klíčových politických... Keywords: Strategická kultura; strategie; vojenství; Česká republika; bezpečnostní politika; obrana; Strategic Culture; Strategy; Military; Czech Republic; Security Policy; Defence Available in a digital repository NRGL
Strategická kultura České republiky

Jan Beneš Strategic Culture of the Czech Republic Abstract The aim of the dissertation is to define in a complex manner the strategic culture of the Czech Republic. Strategic culture is at first ...

Beneš, Jan; Karásek, Tomáš; Eichler, Jan; Kučera, Tomáš
Univerzita Karlova, 2020

Závazná stanoviska jako nástroj ochrany přírody a krajiny
Štěpánková, Jana; Franková, Martina; Pokorný, Jiří
2020 - Czech
This thesis focuses on the binding opinion and defines its key role in nature and landscape protection. From the author's viewpoint construction activity is an activity with the greatest impact on nature and landscape and the submitted work focuses, among other things, on the evidence that the purpose of issuing binding opinions is the regulation of construction. The thesis consists of introduction, conclusion and five chapters divided into subchapters according to logical and well-arranged structure. The first chapter discusses the role of the body concerned in the protection of the public interest, which is the protection of nature and landscape. The second chapter is structured into several subchapters and is devoted to the description of the binding opinion. The author analyzed its definition features, its legal nature and its content requirements. The last part of this chapter is devoted to the process of issuing binding opinions. Furthermore, the author focused on the review mechanism of binding opinions, namely its legislation in the Code of Administrative Procedure, the Code of Administrative Justice, including a deviation from the general regime laid down by the Building Act. The fourth chapter is devoted to the definition of the involved authorities concerned by the law on nature and... Tématem předložené rigorózní práce je právní instrument závazného stanoviska. Autorka práce se zaměřuje na vymezení jeho klíčové role v rámci ochrany přírody a krajiny. Z hlediska toho, že autorka má za to, že stavební činnost je aktivita, při níž dochází k největším zásahům do přírody a krajiny, se předložená práce zaměřuje kromě jiného na důkaz tvrzení, že účelem vydávání závazných stanovisek je právě regulace výstavby. Práce sestává z úvodu, závěru a pěti kapitol členěných do podkapitol dle logické a přehledné struktury. První kapitola pojednává o roli dotčeného orgánu při ochraně veřejného zájmu, kterým ochrana přírody a krajiny dle zákona je. Druhá kapitola strukturovaná do několika podkapitol se věnuje analýze předmětného právního nástroje, konkrétně jeho definičními znaky a jeho právní povahou, jeho obsahovými náležitostmi a procesem jeho vydávání. Dále se autorka zaměřila na přezkumný mechanismus závazných stanovisek, a to konkrétně na jeho právní úpravu ve správním řádě, soudním řádě správním, včetně odchylky od obecného režimu stanovenou stavebním zákonem. Čtvrtou kapitolu autorka práce věnovala vymezením jednotlivých dotčených orgánů podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Tato část navazuje na již velmi konkrétní úsek práce analyzující jednotlivá závazná stanoviska vydávaná orgány... Keywords: závazná stanoviska; ochrana přírody a krajiny; dotčený orgán; povolování; veřejný zájem; Binding Opinions; Natural and Landscape Protection; Involved Authority; Permit; Public Interest Available in a digital repository NRGL
Závazná stanoviska jako nástroj ochrany přírody a krajiny

This thesis focuses on the binding opinion and defines its key role in nature and landscape protection. From the author's viewpoint construction activity is an activity with the greatest impact on ...

Štěpánková, Jana; Franková, Martina; Pokorný, Jiří
Univerzita Karlova, 2020

Jednostranné započítání
Veselý, Martin; Thöndel, Alexandr
2020 - Slovak
The subject of the diploma thesis is the legal institute of one-sided credit and comparison of its adjustment from several levels; comparison of legislation in the Civil and Commercial Code, comparison with the Czech version, which in 2012, after the recodification of private law, underwent a fundamental change, thus deviating from the modification until then identical with the Slovak Republic and last but not least with the proposal of a common frame of reference as a unifying platforms for the convergence of the private law adjustments of individual Member States of the European Union. The aim of this work is not only to describe the differences in the legislative approach to adapt this institute across the above mentioned levels, a description of the evolution of this legal regulation, but also the definition of lege de ferenda. The work points to the need for a change in the adaptation of this institute; in particular, the need for a clear definition of the conditions for offsetting the outstanding claim, including the moment of its effect. Only in this way will the legal regulation more converge with the requirements of unifying the platform of the common frame of reference, thus eliminating current interpretative discrepancies or imperfections in the case law. In the lege de ferenda... Předmětem diplomové práce je právní institut jednostranný zápočet a srovnání jeho úpravy z vícera úrovní; komparace právní úpravy v občanském a obchodním zákoníku, srovnání s úpravou českou, která v roce 2012 po rekodifikaci soukromého práva prošla zásadní změnou a tak se odchýlila od úpravy do té doby shodné se Slovenskou republikou a v neposlední řadě s návrhem společného referenčního rámce, jakožto sjednocující platformy pro konvergenci úprav soukromého práva jednotlivých členských států Evropské unie. Cílem této práce je nejenom deskripce samotných rozdílů v legislativním přístupu k úpravě tohoto institutu napříč výše uvedenými úrovněmi, popř. popis evoluce této právní regulace, ale cílem je i definice návrhů lege de ferenda. Práce poukazuje na potřebu změny v úpravě tohoto institutu, především pak na nutnost jednoznačné definice podmínek započtení splatné pohledávky vůči nesplatné, včetně určení okamžiku jeho účinku. Jenom tak bude právní úprava více konvergovat s požadavky sjednocující platformy společného referenčního rámce a odstraní tak aktuální výkladové rozpory či nedokonalosti v judikatuře. V návrzích lege de ferenda se tato práce inspirovala nejenom zmíněným referenčním rámcem, ale i racionálním jádrem novodobé úpravy české. Keywords: Jednostranný zápočet; soukromé právo; zápočet splatné pohledávky vůči nesplatné; lege de ferenda; One-sided credit; private law; set off of outstanding claims; lege de ferenda Available in a digital repository NRGL
Jednostranné započítání

The subject of the diploma thesis is the legal institute of one-sided credit and comparison of its adjustment from several levels; comparison of legislation in the Civil and Commercial Code, ...

Veselý, Martin; Thöndel, Alexandr
Univerzita Karlova, 2020

Právní regulace obsahu smlouvy v B2C vztazích (z hlediska ochrany spotřebitele)
Krahulíková, Kateřina; Josková, Lucie
2020 - Czech
This diploma thesis deals with the content of the consumer contract and its regulation from the perspective of consumers. The aim of this thesis is to analyse this particular regulation, decide whether it is sufficient, where can be seen some deficiencies and whether the regulations fulfil its function, that is to protect the weaker party. The thesis is divided into five fundamental parts. The first one is concerned with the introductory issues, such as the consumer itself, consumer protection, why is the consumer actually protected, the principles on which is the protection based. The second part looks into the unfair terms in consumer contracts. The emphasis is placed on problematic provisions with respect to the Court of Justice case-law as well as the national case-law. An independent head is devoted to the possibility of the contractual penalty in terms of trade. The third section deals with contractual information requirements. It summarizes the European regulation. It also compares the preceding regulation with the new one in order to find the current tendencies. The contractual information requirements are viewed critically, based on specialized comments and analysis. The national regulation is divided into the general regulation and consumer regulation considering the difference between... Tato diplomová práce se zabývá tématem regulace obsahu spotřebitelské smlouvy z pohledu spotřebitele. Cílem této práce je analyzovat tuto regulaci, zhodnotit, zda je taková právní úprava dostatečná, v čem lze spatřovat nedostatky, jaké vykazuje problémy a zda je regulace v konkrétním případě účelná a plní svou funkci, tedy chrání slabší stranu smluvního vztahu. Práce je členěna do pěti základních částí. První část se věnuje úvodu do tématu a zaměřuje se na vymezení osoby spotřebitele, důvody jeho ochrany, principy, ze kterých při jeho ochraně vycházíme. Druhá část práce se zabývá nepřiměřenými ujednáními ve spotřebitelské smlouvě. Při tom jsou analyzována problematická ustanovení s přihlédnutím k závěrům v judikátech Soudního dvora Evropské unie i soudů českých. Samostatná pozornost je věnována možnosti sjednání smluvní pokuty ve všeobecných obchodních podmínkách. Třetí část práce se věnuje informačním povinnostem. Shrnuje evropskou úpravu v této oblasti a představuje zdroje informačních povinností pro podnikatele. Z porovnání dřívějších a nových úprav je sledována tendence v informačních povinnostech v Evropské unii. Informační povinnosti jsou také podrobeny kritickému pohledu, a to především na základě odborných článků. Národní úprava informačních povinností je rozdělena na úpravu obecnou a vůči... Keywords: Spotřebitel - spotřebitelská smlouva - zneužívající ujednání - nepřiměřená ujednání - informační povinnost - odstoupení od spotřebitelské smlouvy; Consumer - consumer contract - unfair terms - contractual information requirements - right of withdrawal Available in a digital repository NRGL
Právní regulace obsahu smlouvy v B2C vztazích (z hlediska ochrany spotřebitele)

This diploma thesis deals with the content of the consumer contract and its regulation from the perspective of consumers. The aim of this thesis is to analyse this particular regulation, decide ...

Krahulíková, Kateřina; Josková, Lucie
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases