Number of found documents: 8276
Published from to

Založení a správa offshore společností s důrazem na opatření proti praní špinavých peněz
TROJAN, Tomáš
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Založení a správa offshore společností s důrazem na opatření proti praní špinavých peněz

TROJAN, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Výpověď z pracovního poměru
Štosek, Milan; Vysokajová, Margerita; Štefko, Martin
2019 - Czech
v anglickém jazyce Notice of termination of employment relationship The aim of this thesis is to provide a summary of the legal regulation of notice of employment relationship in the Czech Republic. Notice of employment relationship has a huge impact on both employees and employer and therefore important attention should be paid to it. This thesis not only deals with a summary of the Czech current legal regulation of notice of employment relationship de lege lata but also pays attention to potential problems connected with it and gives some proposals de lege ferenda. Furthermore the final part is dedicated to a short legal overview of the foreign legal regulations of termination of employment relationship in two European countries - the Slovakia Republic and the Spanish Kingdom. The thesis is composed of 13 chapters. The first chapter is dedicated to the most important international and European documents dealing with termination of employment relationship. The second chapter deals with a term of employment relationship, gives its explanation and briefly describes all types of termination of employment relationship as well. The main matter of this thesis is discussed in the third and following chapters. The third chapter is dedicated to notice of employment relationship in general and its... v českém jazyce Výpověď z pracovního poměru Předkládaná rigorózní práce se zabývá výpovědí z pracovního poměru de lege lata a de lege ferenda z hlediska právní úpravy České republiky. Výpověď z pracovního poměru představuje jeden z nejdůležitějších institutů pracovního práva se zásadním dopadem na zaměstnance i zaměstnavatele, a proto by mu měla být věnována náležitá pozornost. Překládaná rigorózní práce se zabývá shrnutím současné právní úpravy výpovědi z pracovního poměru de lege lata a nastiňuje také případné návrhy právní úpravy výpovědi de lege ferenda. Součástí rigorózní práce je také krátký zahraniční exkurz právní úpravy výpovědi vybraných zemí Evropské unie, a to Španělského království a Slovenské republiky. Rigorózní práce je systematicky rozdělena do 13. kapitol, které se podrobněji dále člení. První kapitola je věnována nejdůležitějším mezinárodním dokumentům a dokumentům Evropské unie zabývajícími se právní úpravou skončení pracovního poměru, druhá kapitola se věnuje výkladu pojmu pracovní poměr a stručně charakterizuje jednotlivé druhy skončení pracovního poměru. Těžiště předkládané rigorózní práce představuje třetí a následující kapitoly. Třetí kapitola se zaměřuje na výpověď z pracovního poměru obecně a zabývá se jednotlivými náležitostmi výpovědi z pracovního poměru, čtvrtá... Keywords: pracovní poměr; pracovní právo; skončení pracovního poměru; výpověď z pracovního poměru; výpovědní doba; zaměstnanec; zaměstnavatel; employee; employer; employment relationship; labour law; notice of termination of employment relationship; notice period; termination of employment relationship Available in a digital repository NRGL
Výpověď z pracovního poměru

v anglickém jazyce Notice of termination of employment relationship The aim of this thesis is to provide a summary of the legal regulation of notice of employment relationship in the Czech Republic. ...

Štosek, Milan; Vysokajová, Margerita; Štefko, Martin
Univerzita Karlova, 2019

Mateřství a rodičovství pohledem pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
Filipová, Lucie; Koldinská, Kristina
2019 - Czech
Maternity and Parenthood through the view of Labour Law and Social Security Law Abstract This theses deals with the social event of pregnancy, maternity and parenthood in the wider labour and social contexts. The aim of this theses is to analyse the individual stages of the employee's working life based on the birth of the child. Attention is paid to the maternity and parental leave, with particular reference the limited possibilities termination of employment during their drawing. In this context, the different types of financial benefits belonging to parents taking care of children, whose purpose is to compensate for the loss of income or dampening of gainful activities resulting from the necessary personal care of a child. The theses also deals with the interconnection of individual institutes of labour law and social security law in terms of employee's participation in the system of sickness, pension and public health insurance, taking into account the specific conditions of participation of insured persons in these systems while they are taking maternity and parental leave, or receiving sickness insurance or state social support benefits. The attention is also paid to the financial security of parents in the event of loss of employment through the unemployment benefits, describing in detail the system... Mateřství a rodičovství pohledem pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Abstrakt Tato práce řeší sociální událost těhotenství, mateřství a rodičovství v širších pracovněprávních a sociálněprávních souvislostech. Cílem práce je analyzovat jednotlivé etapy pracovního života zaměstnance odvíjející se od narození dítěte. Pozornost je tak věnována mateřské a rodičovské dovolené, se zvláštním přihlédnutím k omezeným možnostem skončení pracovního poměru během jejich čerpání. V souvislosti s tím jsou řešeny jednotlivé druhy finančních dávek náležející rodičům pečujícím o děti, jejichž cílem je kompenzovat ztrátu příjmu či utlumení výdělečných aktivit, které jsou důsledkem nezbytné osobní péče o dítě. Práce pojednává rovněž o provázanosti jednotlivých institutů pracovního práva a práva sociálního zabezpečení z hlediska účasti zaměstnance v systému nemocenského, důchodového a veřejného zdravotního pojištění s přihlédnutím ke specifickým podmínkám účasti pojištěnců v těchto systémech po dobu, kdy čerpají mateřskou a rodičovskou dovolenou, či pobírají dávky nemocenského pojištění či státní sociální podpory. Pozornost je věnována rovněž finančnímu zabezpečení rodičů v případě ztráty zaměstnání prostřednictvím podpory v nezaměstnanosti, přičemž podrobně je popsán systém stanovení výše této dávky v souvislosti se... Keywords: mateřská dovolená; rodičovská dovolená; podpora v nezaměstnanosti; sociální dávky; maternity leave; parental leave; unemployment benefits; social benefits Available in a digital repository NRGL
Mateřství a rodičovství pohledem pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

Maternity and Parenthood through the view of Labour Law and Social Security Law Abstract This theses deals with the social event of pregnancy, maternity and parenthood in the wider labour and social ...

Filipová, Lucie; Koldinská, Kristina
Univerzita Karlova, 2019

Civilní spory mezi lékařem a pacientem
Saidamová, Suzan; Salač, Josef; Elischer, David
2019 - Czech
Rigorosa title: Civil disputes between the doctor and the patient Medical law is a progressive interdisciplinary law linking both public and private law. Health is one of the most important attributes of human life. The existence of possible harm resulting from an unlawful act of a doctor may be extremely sensitive to the patient. Then the patient facing the specific issues in dealing with such a harm. There is a high rate of informational inequity between the patient and the doctor. The patient as a plaintiff needs to be balanced with available and effective instruments. These are, in particular, procedural instruments of a civil court, but also alternative dispute methods can correct this imbalance about informational inequity. This rigorous consists of three main chapters. The first chapter deals with the definition of the substantive relationship between the doctor and the patient and its content requirements, and further defines the possible violations of the duties on the part of the doctor and their consequences. The second chapter deals with the civil disputes between the doctor and the patient in the provision of health care. In this part there is the procedural relationship between the doctor and the patient defined as well as the evidence in civil process, including the description of... Téma rigorózní práce: Civilní spory mezi lékařem a pacientem Medicínské právo je progresivním interdisciplinárním oborem spojujícím veřejné i soukromé právo. Zdraví je jedním z nejdůležitějších atributů lidského života a existence případné újmy, která vznikne v návaznosti na protiprávní jednání lékaře, ačkoliv lékař má člověku svou péčí právě pomoci, je mimořádně citlivá a při řešení takto vzniklé újmy čelí pacient specifickým otázkám. Mezi lékařem a pacientem existuje vysoká míra informační nerovnosti, kterou je potřeba dostupnými a efektivními nástroji vyrovnávat. Jedná se zejména o procesněprávní nástroje civilního soudu, nicméně i mimosoudní metody řešení sporu mohou tuto nerovnováhu napravovat. Tato rigorózní práce se skládá ze tří hlavních kapitol. První kapitola se věnuje vymezení hmotněprávního vztahu mezi lékařem a pacientem a jeho obsahovým náležitostem, a dále vymezuje jednotlivá možná porušení povinností na straně lékaře a jejich následky. Druhá kapitola se již věnuje samotným civilním sporům mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Zde je již vymezen procesněprávní vztah mezi lékařem a pacientem, a dále dokazování v civilním řízení včetně popsání informačního deficitu na straně pacienta. V části třetí je prostor ponechán alternativním metodám řešení sporů ve... Keywords: Civilní spory Občanskoprávní odpovědnost Náhrada škody; Civil disputes Civil liability Damage Available in a digital repository NRGL
Civilní spory mezi lékařem a pacientem

Rigorosa title: Civil disputes between the doctor and the patient Medical law is a progressive interdisciplinary law linking both public and private law. Health is one of the most important attributes ...

Saidamová, Suzan; Salač, Josef; Elischer, David
Univerzita Karlova, 2019

Rodinná politika v kontextu nových sociálních rizik
Waloszek, Tomáš; Potůček, Martin
2019 - Czech
The aim of the rigorosum thesis is to understand the way whether and how (what discourses) strategic documents of family policy of the Czech Republic construct new social risks. The presented rigorosum deals with family policy and the parallel phenomenon of new social risks. The structure of society is changing. Together with the new structure of society, new social risks and new kinds of social problems emerge. The question is whether this fact reflects the family policy of the Czech Republic. The thesis discusses whether family policy at all takes into account (what way) the new social risks faced by families with children. In its sub-project, however, it does not neglect the role of social work. On an epistemological basis of social constructionism is in the thesis of qualitative research strategy used method of analysis of documents. Methodologically, it is a discourse analysis, one of the possibility of discourse-analytical research is chosen a critical discourse analysis. The thesis is therefore subjected to a critical discursive analysis of strategic family policy documents (2005- 2017), with the specification of the Czech Republic. Keywords Family; Family policy; New social risks; Post-industrial society; Social work with family; Discourse; Discursive analysis; Critical discourse analysis Cílem práce je poznání způsobu, zdali a jak (jakými diskurzy) strategické dokumenty rodinné politiky České republiky konstruují nová sociální rizika. Předložená rigorózní práce se tak zabývá rodinnou politikou a souběžně fenoménem nových sociálních rizik. Struktura společnosti se proměňuje. Společně s novou strukturou společnosti se vynořují i nová sociální rizika a nové druhy sociálních problémů. Otázkou, kterou si v souvislosti s tímto práce klade je, zdali a jak odráží tuto skutečnost rodinná politika České republiky. Práce diskutuje problematiku, zdali a jakým způsobem rodinná politika zohledňuje nová sociální rizika, jimž musejí rodiny s dětmi v současné době čelit. Ve svém dílčím provedení však neopomíná ani roli sociální práce. Na epistemologickém základě sociálního konstrukcionismu je v práci kvalitativní výzkumnou strategií užita metoda analýza dokumentů. Metodologicky je to diskurzivní analýza, jako jedna z tradic diskurzivně analytického výzkumu je pak zvolena kritická diskurzivní analýza. Rigorózní práce je tedy vystavena (se specifikací České republiky) na kritické diskurzivní analýze strategických dokumentů rodinné politiky (2005 - 2017). Klíčová slova Rodina; Rodinná politika; Nová sociální rizika; Postindustriální společnost; Sociální práce s rodinou; Diskurz; Diskurzivní analýza;... Keywords: Rodina; Rodinná politika; Nová sociální rizika; Postindustriální společnost; Sociální práce s rodinou; Diskurz; Diskurzivní analýza; Kritická diskurzivní analýza; Family; Family policy; New social risks; Post-industrial society; Social work with family; Discourse; Discursive analysis; Critical discourse analysis Available in a digital repository NRGL
Rodinná politika v kontextu nových sociálních rizik

The aim of the rigorosum thesis is to understand the way whether and how (what discourses) strategic documents of family policy of the Czech Republic construct new social risks. The presented ...

Waloszek, Tomáš; Potůček, Martin
Univerzita Karlova, 2019

Combined Action Program (CAP) jako účinný nástroj protipovstalecké strategie USA ve vietnamské válce
Bálint, Miroslav; Hornát, Jan; Raška, Francis; Fojtek, Vít
2019 - Czech
The American war in Vietnam was one of the Cold war conflict and United States had entered this war within their policy of communist detained. United States had supported France first. Later, they took political and military responsibility themselves. Despite many recommendations, US Military Command had chosen conventional way of fighting, which was based on large scale strikes against enemy to undermine his will. This strategy reflected US history of war success and technological superiority. But the main difference was theatre of conflict itself. The enemy was fighting guerrilla way and avoided large scale struggles. The only solution was to the application of counterinsurgency strategy, which was focused on winning "Hearts and minds" of Vietnamese population. Its development occurred in everyday fighting experience and combat troops had started to apply it successfully in many Vietnam areas. Unfortunately, American army wasn't able to apply this successful model across the board and insisted on conventional way of pacification till the end of the Vietnam war. Americká válka ve Vietnamu byla jedním z konfliktů Studené války a Spojené státy do ní vstoupily v rámci své politiky zadržování komunismu. Američané nejdříve podporovali Francii a později převzali politickou i vojenskou zodpovědnost. Přes mnohá doporučení zvolilo americké vojenské velení konvenční strategii založenou na masivních úderech proti nepříteli, s cílem podlomit jeho vůli. Tato strategie vycházela z úspěchů americké armády v minulosti a z její technologické převahy. Rozdílem oproti předchozím válkám bylo samotné dějiště konfliktu. Nepřítel zvolil guerillovou taktiku a vyhýbal se větším střetům. Jediným řešením byla aplikace protipovstalecké strategie, která byla zaměřena na získání si důvěry vietnamské populace. K jejímu vývoji docházelo na základě každodenních zkušeností bojových jednotek, které začaly tuto novou strategii na mnoha místech úspěšně aplikovat. Americká armáda bohužel nedokázala tento úspěšný model aplikovat plošně a do konce války trvala na konvenčním způsobu pacifikace. Keywords: Vietnam; Válka; USA; Strategie; Povstalec; COIN; CAP; Vietnam; War; USA; Strategy; Insurgent; COIN; CAP Available in a digital repository NRGL
Combined Action Program (CAP) jako účinný nástroj protipovstalecké strategie USA ve vietnamské válce

The American war in Vietnam was one of the Cold war conflict and United States had entered this war within their policy of communist detained. United States had supported France first. Later, they ...

Bálint, Miroslav; Hornát, Jan; Raška, Francis; Fojtek, Vít
Univerzita Karlova, 2019

Právo na obhajobu v trestním řízení
Hejdová, Petra; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
2019 - Czech
The Right to Defense in Criminal Proceedings - Abstract This rigorosum thesis deals with the issue of the right to defense in criminal proceedings. It aims to provide an overview of its effective legal regulation de lege lata and it also focuses on its problematic aspects. Contemporary interpretative issues are being analysed and also suggestions how to solve them are presented. The thesis is divided into three parts. Whereas the first part is dedicated to the subject of general legal regulation incorporated in the European Convention on Human Rights, the second part includes an analysis of this matter in the Czech legal order and the last part comprises of a thorough study of detailed legal regulation of the specific institute of mandatory defense in the Czech Republic. In the first part of the rigorosum thesis, the right to defense is initially put in the context of the right to a fair trial where its individual specific elements are examined with regard to the European Convention on Human Rights. Given the quite vague formulation of minimal rights set out in the European Convention on Human Rights that only in their complex state form the right to defense in its entirety, the thesis aims to solve unclear aspects of its interpretation as a whole. Grounds for these suggestions are based upon the case law... Právo na obhajobu v trestním řízení - Abstrakt Rigorózní práce se zabývá tématem práva na obhajobu v trestním řízení. Jejím cílem je podat nástin právní úpravy práva na obhajobu de lege lata a zaměřit se přitom na její problematické aspekty. Mezi takové analyzované problematické aspekty v práci patří především aktuální interpretační problémy, kdy jsou v ní následně také navržena jejich možná řešení. Práce je rozčleněna do tří jednotlivých částí, ve kterých je problematice práva na obhajobu systematicky věnována pozornost, a to od nejobecnější právní úpravy obsažené v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv v části první, přes konkrétnější zakotvenou v českém právním řádu v části druhé, až po rozbor podrobné právní úpravy institutu nutné obhajoby v České republice v části třetí. V první části rigorózní práce je právo na obhajobu nejprve zařazeno do kontextu práva na spravedlivý proces, kdy jsou následně rozebrány jeho dílčí prvky ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Vzhledem k poměrně vágní formulaci jednotlivých dílčích práv v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv, tvořících ve svém komplexu právo na obhajobu, je v práci snaha o vyřešení nejasností spojených s jejich výkladem, kdy je základ pro argumentaci čerpán především v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva či související odborné... Keywords: Právo na obhajobu; Spravedlivý proces; Nutná obhajoba právnické osoby; The Right to Defense; Fair Trial; Mandatory Defense of a Legal Person Available in a digital repository NRGL
Právo na obhajobu v trestním řízení

The Right to Defense in Criminal Proceedings - Abstract This rigorosum thesis deals with the issue of the right to defense in criminal proceedings. It aims to provide an overview of its effective ...

Hejdová, Petra; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2019

Diskursivní kontury Televizních novin a Televíznych novín
Gottwald, Tomáš; Šebeš, Marek
2019 - Czech
The Discoursive Contours of news broadcasts "Televizní noviny" and "Televízne noviny". The subject of this empirical thesis are discursive elements and structures of the main news broadcast programs of private televisions TV Nova and TV Markiza "Televizní noviny" and "Televízne noviny". Stable elements and structures used by these programs help to create a news discourse of specific TV station. This thesis represents an overview of these elements and structures and also offers interpretations of their signifikance for the news discourse and observed data in the individual programs, then compares them with each other. The results of comparison indicate that both stations work with a very similar selection of elements and structures and even are similarly used. The most significant differences are found in the structure of the programs and in the function of their anchormen. Research is based on Dahlgren's conceptualization of news broadcasting as a specific type of cultural discourse where (in conceptualization) research optics on the discourse is shifted away from content to form. Předmětem této empirické práce jsou diskursivní prvky a struktury hlavních zpravodajských pořadů Televizní noviny a Televízne noviny soukromých televizních stanic TV Nova a TV Markíza. Stabilní prvky a struktury, které tyto pořady používají, spoluutváří zpravodajský diskurs konkrétní televizní stanice a tato práce představuje jejich přehled, předkládá interpretace jejich významu pro zpravodajský diskurs a zjištěná data v jednotlivých pořadech posléze mezi sebou porovnává. Výsledky komparace poukazují na to, že obě stanice pracují s velmi podobným výběrem prvků a struktur a podobným způsobem je i používají. Nejzásadnější rozdíly jsou nalezeny ve struktuře daných pořadů a ve funkci jejich moderátorů. Výzkum vychází z Dahlgrenovy konceptualizace zpravodajství jako specifického typu kulturního diskursu, v níž Peter Dahlgren přesouvá optiku výzkumu diskursu směrem od obsahu k formě. Keywords: Diskurs - strukturální diskursivní analýza - Peter Dahlgren - diskursivní prvek - diskursivní struktura - diskursivní strategie - zpravodajství - Televizní noviny - Televízne noviny - TV Nova - TV Markíza; Discourse - structural discourse analysis - Peter Dahlgren - discoursive element - discoursive structure - discoursive strategy - news broadcasting - Televizní noviny - Televízne noviny - TV Nova - TV Markíza Available in a digital repository NRGL
Diskursivní kontury Televizních novin a Televíznych novín

The Discoursive Contours of news broadcasts "Televizní noviny" and "Televízne noviny". The subject of this empirical thesis are discursive elements and structures of the main news broadcast programs ...

Gottwald, Tomáš; Šebeš, Marek
Univerzita Karlova, 2019

Nástup nových politických stran v České republice
Šárovec, Daniel; Perottino, Michel; Švec, Kamil
2019 - Czech
The aim of this diploma thesis is to discuss new political parties in the context of the Czech party system. Movement ANO 2011 and Dawn of Direct Democracy are the researched subjects which broke through elections to the Chamber of Deputies in the Czech Republic in 2013. This multiple case study proceeds from the basic and ambiguously gripped notion political party to diverse theoretical aspects of newness, trying to briefly define the Czech party system in the context of new political parties. It is done in terms of legislative rules for (not only new) political parties and also from a developmental view. Afterwards the empirical part works with particular characteristics of two chosen subjects - it gradually focuses on their emergence and development, programme, the leader and members, electoral campaign and their participation in elections. The task of the individual characteristics is to introduce both subjects accurately so their common and different traits are obvious. The gained findings are later assessed by the view of the chosen Sikk's theory of newness. There is examined if ANO and Dawn fall into some of the categories defined by this theory. The diploma thesis tries to shift the state of knowledge of new Czech political parties and refers to the positives and negatives of the chosen... Cílem této diplomové práce je pojednat o nových politických stranách v kontextu českého stranického systému. Zkoumanými politickými subjekty jsou hnutí ANO 2011 a hnutí Úsvit přímé demokracie, které prorazily ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013. Tato vícepřípadová studie postupuje od elementárního a nejednoznačně uchopitelného pojmu politická strana k rozličným teoretickým aspektům novosti, přičemž se následně snaží v kontextu nových stran stručně definovat český stranický systém. Činí tak z hlediska legislativních pravidel pro (nejen nové) politické strany, ale i z pohledu vývojového. Empirická část poté pracuje s jednotlivými charakteristikami vybraných dvou subjektů - zaměřuje se postupně na jejich vznik a vývoj, programové ukotvení, osobu lídra a členů, volební kampaň a účast hnutí ve volbách. Jednotlivé charakteristiky mají za úkol výstižně představit obě seskupení tak, aby byly jasně patrné nejen jejich společné, stejně jako jejich odlišné rysy. Získané poznatky jsou posléze posuzovány optikou zvolené teorie novosti Allana Sikka, kdy je zkoumáno, zda ANO a Úsvit spadají do některé z kategorií v teorii definovaných. Práce se snaží posunout stav poznání týkající se nových českých politických stran, stejně tak ale poukazuje na pozitiva a negativa zvolené... Keywords: Politické strany; nové politické strany; stranický systém; Hnutí ANO 2011; Hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury; Česká republika; Political parties; new political parties; party system; Movement ANO 2011; Tomio Okamura's Dawn of the Direct Democracy movement; Czech Republic Available in a digital repository NRGL
Nástup nových politických stran v České republice

The aim of this diploma thesis is to discuss new political parties in the context of the Czech party system. Movement ANO 2011 and Dawn of Direct Democracy are the researched subjects which broke ...

Šárovec, Daniel; Perottino, Michel; Švec, Kamil
Univerzita Karlova, 2019

Kombinatorické posloupnosti čísel a dělitelnost
Michalik, Jindřich; Slavík, Antonín
2019 - Czech
This work contains an overview of the results concerning number-theoretic pro- perties of some significant combinatorial sequences such as factorials, binomial coef- ficients, Fibonacci and Catalan numbers. These properties include parity, primality, prime power divisibility, coprimality etc. A substantial part of the text should be accessible to gifted high school students, the results are illustrated with examples. 1 Práce obsahuje přehled výsledků o číselně teoretických vlastnostech některých vý- znamných kombinatorických posloupností, konkrétně faktoriálů, kombinačních čísel, Fibonacciho a Catalanových čísel. Je zkoumána např. parita, prvočíselnost, dělitelnost mocninami prvočísel, nesoudělnost apod. Práce by měla být z velké části srozumitelná nadaným středoškolským studentům, výsledky jsou ilustrovány na příkladech. 1 Keywords: kombinatorika; posloupnost; dělitelnost; faktoriál; kombinační číslo; Fibonacciho čísla; Catalanova čísla; Lucasova věta; Legendreův vzorec; Kummerova věta; combinatorics; sequence; divisibility; factorial; binomial coeffcient; Fibonacci numbers; Catalan numbers; Lucas' theorem; Legendre's formula; Kummer's theorem Available in a digital repository NRGL
Kombinatorické posloupnosti čísel a dělitelnost

This work contains an overview of the results concerning number-theoretic pro- perties of some significant combinatorial sequences such as factorials, binomial coef- ficients, Fibonacci and Catalan ...

Michalik, Jindřich; Slavík, Antonín
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases