Number of found documents: 15619
Published from to

Studium reakcí iontů s molekulami vody v plynné fázi pro stopovou analýzu
Lacko, Michal; Španěl, Patrik
2022 - English
Chemical ionization mass spectrometry (CI-MS) is a powerful analytical technique, capable to detect trace levels of organic molecules diluted in air samples in real-time. Processes leading to ionization of organic molecules, necessary for their detection and identification, are however often strongly affected by the presence of water vapours in form of sample humidity. In the present work, I studied the influence of water vapours on ion chemistry and, subsequently, the respective influence on sensitivity and selectivity of CI-MS techniques. Studies were carried out using several soft chemical ionization mass spectrometry instruments, including Selected Ion Flow Tube Mass Spectrometry (SIFT-MS), Proton Transfer Reaction Mass Spectrometry (PTR-MS) and Selected Ion Flow-Drift Tube Mass Spectrometry (SIFDT-MS). Experimental studies were also supplemented by theoretical simulation of proposed ion chemistry using the Kinetic of Ion-Molecular Interaction simulator (KIMI), developed by the author. In this thesis, I present a study of formaldehyde, glyoxal and phthalates ion chemistry with H3O+ , NO+ and O2 + reagent ions, focusing on secondary reactions with water vapours. Additionally, I also studied secondary reactions of protonated hydrated acetic acid with acetone. Finally, I have carried out... Metoda hmotnostní spektrometrie pomocí chemické ionizace je účinná analytická technika, umožňující detekovat v reálném čase stopová množství organických těkavých látek přítomné ve vzduchu. Procesy vedoucí k ionizaci organických molekul, nutné k jejich detekci a následnou identifikaci, jsou bohužel často ovlivněné přítomností vodní páry. V představené práci jsem studoval vliv vodní páry na chemii iontů a její následní vliv na citlivost a selektivitu metod hmotnostní spektrometrie pomocí chemické ionizace. Pro studium jsme využili několik hmotnostně-spektrometrických přístrojů, mimo jiné techniku hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty (SIFT-MS), techniku hmotnostní spektrometre pomocí reakce přenosu protonu (PTR-MS) a techniku hmotnostní spektrometrie v proudově-driftové trubice s vybranými ionty (SIFDT-MS). Experimentální stude je doplněná teoretickými simulacemi studovaných procesů pomocí autorem vytvořeným simulačním programem KIMI. V disertační práci prezentuji výsledky zkoumání iontové chemie molekul formaldehydu, glyoxalu a ftalátů pomocí H3O+ , NO+ and O2 + reakčních iontů, přičemž se zaměřuji na pochopení sekundárních reakci iontových produktů s vodní párou. Následně jsem také studoval sekundární reakce protonovaných a hydratovaných molekul kyseliny mravenčí s... Keywords: hmotnostní spektrometrie pomocí měkké chemická ion|hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybr|reakce přenosu protonu; Soft chemical ionization mass spectrometry|selected ion flow tube mass spectrometry|proton transfer reaction mass spectrometry|selected ion flow drift tube mass spectrometry Available in a digital repository NRGL
Studium reakcí iontů s molekulami vody v plynné fázi pro stopovou analýzu

Chemical ionization mass spectrometry (CI-MS) is a powerful analytical technique, capable to detect trace levels of organic molecules diluted in air samples in real-time. Processes leading to ...

Lacko, Michal; Španěl, Patrik
Univerzita Karlova, 2022

Náhradní výživné v teorii a v praxi
Lazurová, Irena; Elischer, David; Frinta, Ondřej
2022 - Czech
Substitute maintenance in theory and practice Abstract The author of the present work focuses on a new social security benefit that expanded the state social welfare system starting from 1 July 2021. Substitute maintenance is a blanket benefit intended to cover the costs of maintenance and care of dependent children for whom maintenance responsibilities arising from a court decision have not been properly fulfilled. In addition to presenting a new public-law institute in the context of its historical roots and ways in which it is projected into the valid legal order of the Czech Republic, this work also aims to assess the degree of state interference into the private-law sphere of family rights. The introduction and the first part of the text focus on introducing maintenance responsibilities of parents towards children with an emphasis on the consequences of failure to pay maintenance. The author provides a detailed analysis of the issue of interest accrual on maintenance in court practice. The second part of the text presents the new legislation of substitute maintenance and takes an excursus into the history of the issue. This is followed by an analysis of Slovak legislation in the field. Part four of the text deals with impacts of substitute maintenance on selected legal areas and on the practice of the... Náhradní výživné v teorii a v praxi Abstrakt Autorka v této práci představila novou dávku sociální podpory, o kterou se od 1. 7. 2021 rozšiřuje systém státní sociální péče. Náhradní výživné je plošná dávka určená na krytí nákladů na výživu a péči o nezaopatřené děti, vůči nimž není řádně plněna vyživovací povinnost vyplývající ze soudního rozhodnutí. Cílem této práce je, vedle představení nového veřejnoprávního institutu v souvislostech jeho historických kořenů a způsobu promítnutí do platného právního pořádku České republiky, rovněž posouzení míry státní ingerence do soukromoprávní sféry rodinného práva. Úvod a první část práce jsou věnovány uvedení do problematiky vyživovací povinnosti rodičů k dětem s důrazem na důsledky neplnění finanční dávky výživného. Autorka podrobněji analyzuje problematiku úročení výživného v soudní praxi. Ve druhé části práce je představena nová právní úprava náhradního výživného a učiněn exkurz do historie dané problematiky. Navazuje analýza slovenské právní úpravy v dané oblasti. Čtvrtá část práce je věnována přesahům náhradního výživného do vybraných právních oblastí a jeho vlivu na praxi dotčených subjektů při výkonu veřejné moci. V páté, ryze praktické kapitole autorka za pomoci dotazů a žádostí směrovaných kompetentním orgánům státní správy, dle zákona o svobodném přístupu... Keywords: Vyživovací povinnost; náhradní výživné; sociální dávka; nezaopatřené dítě; Maintenance responsibilities; substitute maintenance; social benefit; dependent child Available in a digital repository NRGL
Náhradní výživné v teorii a v praxi

Substitute maintenance in theory and practice Abstract The author of the present work focuses on a new social security benefit that expanded the state social welfare system starting from 1 July 2021. ...

Lazurová, Irena; Elischer, David; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2022

Využití HPLC techniky v analýze fenolických látek v rostlinném materiálu ovocných stromů
Adamcová, Anežka; Šatínský, Dalibor; Sklenářová, Hana; Vávra, Radek
2022 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Anežka Adamcová Supervisor: Prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Title of the Dissertation Thesis: The use of HPLC technique in the analysis of phenolic compounds in plant material of fruit trees Although fruits are well studied and known for their high content of antioxidants and positive health benefits, the main aim of the presented dissertation thesis consists in the characterization of biological active compounds in individual parts of fruit tree material (leaves, bark, buds, flowers, and wood chips). The theoretical part is focused on fruit trees and the characterization of phenolic compounds. Their properties and the effects based on current scientific studies are shown. A large part of thesis is dealing with the chromatographic methods for the separation of phenolic substances including the current trends. The extraction process is also included. The practical part deals with the validation and development of screening HPLC-DAD method for the analysis of monitored phenolic compounds (phloridzin, phloretin, chlorogenic acid, quercitrin, rutin, arbutin, 1,5-dicafeoylquinic acid, and 3,5-dicafeoylquinic acid) in individual parts of fruit trees. The main objective of this thesis is to... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Anežka Adamcová Školitel: Prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název disertační práce: Využití HPLC techniky v analýze fenolických látek v rostlinném materiálu ovocných stromů Ačkoliv jsou ovocné plody již detailně prozkoumány a známy pro svůj vysoký obsah antioxidantů a pozitivní zdravotní účinky, nosné téma této předložené disertační práce spočívá v charakterizaci obsahu biologicky aktivních látek v jednotlivých částech ovocných stromů (listí, kůra, pupeny, květy, a odpadní produkt štěpka). Teoretická část pojednává o ovocných stromech a problematice fenolických látek. Na základě vědeckých studií jsou uvedeny jejich vlastnosti a účinky na organismus. Další část rozebírá chromatografické metody pro separaci fenolických látek včetně uvedení moderních trendů. Není opomíjena extrakce těchto látek z rostlinného materiálu. Praktická část se věnuje validaci a vývoji screeningových HPLC metod s DAD detekcí pro analýzu sledovaných fenolických látek (floridzin, floretin, kyselina chlorogenová, kvercitrin, rutin, arbutin, kyselina 1,5-dikafeoylchinová a kyselina 3,5-dikafeoylchinová) v jednotlivých částech ovocných stromů. Předmětem zájmu je zaznamenat měnící se fenolický profil v rámci vegetačního období. Je... Keywords: chromatography; fruit; plant material Available in a digital repository NRGL
Využití HPLC techniky v analýze fenolických látek v rostlinném materiálu ovocných stromů

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Anežka Adamcová Supervisor: Prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Title of the Dissertation ...

Adamcová, Anežka; Šatínský, Dalibor; Sklenářová, Hana; Vávra, Radek
Univerzita Karlova, 2022

Zánik nájmu bytu výpovědí
Krtička, Daniel; Frinta, Ondřej; Lederer, Vít
2022 - Czech
Termination of the Lease of an Apartment by Notice Abstract The thesis deals with the issue of the notice of lease of an apartment as one of the traditional institutes of lease law. Notice of lease of an apartment is primarily regulated in the Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended (hereinafter the "CC"), in the special provisions on the lease of an apartment and a house in the section regulating the termination of the lease (Sections 2286 to 2291 CC). Secondarily, however, it is also necessary to rely on other special provisions on the lease of an apartment and a house (e.g. in the case of an inherited lease according to Section 2283 CC) or general provisions on lease (e.g. in the case of notice of lease due to the unusability of the thing for the agreed or usual purpose according to Section 2227 CC). The regulation of the termination of the lease of a cooperative apartment was excluded by the legislator from the Civil Code, as it is contained in the Act No. 90/2012 Coll., on Commercial Companies and Cooperatives (Business Corporations Act). The subject of the thesis is to give a comprehensive overview (including the current judicial decisions) of the legal regulation of the notice of lease of an apartment, both in Czech and German law. The thesis also deals with the issues that may be... Zánik nájmu bytu výpovědí Abstrakt Rigorózní práce se zabývá tématem výpovědi z nájmu bytu jakožto jedním z tradičních institutů nájemního práva. Výpověď z nájmu bytu je primárně upravena v zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ"), a to ve zvláštních ustanoveních o nájmu bytu a domu v rubrice upravující skončení nájmu (§ 2286 až 2291 OZ). Sekundárně je však nutno vyjít též z jiných zvláštních ustanovení o nájmu bytu a domu (např. v případě tzv. zděděného nájmu dle § 2283 OZ) či obecných ustanovení o nájmu (např. v případě výpovědi nájmu z důvodu nepoužitelnosti věci k ujednanému, resp. obvyklému účelu dle § 2227 OZ). Úpravu zániku nájmu družstevního bytu zákonodárce vyčlenil mimo občanský zákoník, kdy tato je obsažena v zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Předmětem rigorózní práce je uceleným způsobem podat (a to i za pomoci aktuální judikatury) přehled právní úpravy výpovědi z nájmu bytu, a to jak v české, tak německé právní úpravě. Rigorózní práce se dále zabývá otázkami, které lze v praxi či teorii považovat za sporné či problematické (jako např. interpretací ustanovení umožňujícího vypovědět nájem z důvodu neplacení nájemného). V neposlední řadě je obsahem práce též komparace vybraných ustanovení... Keywords: Výpověď; Nájem bytu; Zánik nájmu bytu; Notice; Lease of an Apartment; Termination of the Lease of an Apartment Available in a digital repository NRGL
Zánik nájmu bytu výpovědí

Termination of the Lease of an Apartment by Notice Abstract The thesis deals with the issue of the notice of lease of an apartment as one of the traditional institutes of lease law. Notice of lease of ...

Krtička, Daniel; Frinta, Ondřej; Lederer, Vít
Univerzita Karlova, 2022

Svěřenský fond jako právní implantát
Benešová, Martina; Frinta, Ondřej; Lederer, Vít
2022 - Czech
117 Abstract Title: Trust as a legal implant Subject of this thesis is a trust and its implementation in the Czech law. The fundamental question behind this thesis is whether it is possible to successfully implement common law trust in continental legal systems. In recent decades, a number of new legal institutions have appeared in Europe, falling into the category of so-called fiduciaries, which fulfil the functions of a trust. Therefore, it is appropriate to assess how to incorporate this institution into our law so that it does not disrupt the local legal system and at the same time does not lose its elementary attributes. The first chapter is focused on historical forms of trust in Europe, starting with Ancient Rome, through the Middle Ages to modern fiduciary forms in Czech law. The content of the second chapter is focused on a comparison of foreign forms of trust. In the first part, an analysis of the legal regulation of the common law trust and its historical predecessors is processed and a comparison is made with historical European trust forms. Other parts deal with the study and comparison of the current trust structures of some European countries, namely France, Germany and others. The subject of the third chapter is an analysis of the legal regulation of the trust of the Canadian province of... 116 Abstrakt Název práce: Svěřenský fond jako právní implantát Tématem této rigorózní práce je svěřenský fond a jeho implementace v českém právu. Základní otázkou stojící na pozadí této práce je, zda je možné common law trust úspěšně implementovat v kontinentálních právních řádech. V posledních desetiletích se v Evropě objevila řada nových institutů, spadajících do kategorie tzv. fiduciárních neboli svěřenských, které plní funkce trustu. Proto je na místě posoudit, jakým způsobem zde tento institut co nejlépe inkorporovat, aby nenarušil místní právní systém a zároveň neztratil své základní atributy. První kapitola je zaměřena na historické formy svěřenství v Evropě, počínajíce Antickým Římem, přes středověké až po novověké fiduciární instituty v českém právu. Obsahem druhé kapitoly je komparace zahraničních forem svěřenství. V první části je zpracována analýza právní úpravy common law trustu a jeho historických předchůdců a provedeno porovnání s historickými evropskými svěřenskými instituty. Další části se zabývají studiem a komparací současných trustových struktur některých evropských zemí, a to Francie, Německa a dalších států. Předmětem třetí kapitoly je analýza právní úpravy trustu kanadské provincie Quebec, která byla předlohou českého svěřenského fondu, a to včetně jejích historických souvislostí.... Keywords: svěřenský fond; kontinentální právní systém; common law; trust; continental legal system; common law Available in a digital repository NRGL
Svěřenský fond jako právní implantát

117 Abstract Title: Trust as a legal implant Subject of this thesis is a trust and its implementation in the Czech law. The fundamental question behind this thesis is whether it is possible to ...

Benešová, Martina; Frinta, Ondřej; Lederer, Vít
Univerzita Karlova, 2022

Právní aspekty změny pohlaví
Kotková, Petra; Frinta, Ondřej
2022 - Czech
1 ABSTRACT Dissertation on Legal Aspects of Gender Reassignment. Characteristics of the topic, definition of the aim of the thesis and methods. The statement that "Man is born free and is everywhere in chains" is not merely a well known sentence with which the Enlightenment philosopher Jean Jacques Rousseau opened his treatise On the Social Contract, for it reverberates the idea of universal human freedom. Therefore, this quotation can also be applied to the very sensitive issue that is the subject of this work. It has been argued in the literature that the issue of gender reassignment is a reminder that the social categories (male, female) that we encounter in everyday life are not a definitive description of the diversity of society, but a reflection of individual imagination. One cannot but agree with this, although there are other views. The first references to sexual mismatch can be seen in antiquity. Literature suggests that men at this time were characterised by femininity in their behaviour and character. Among the well-known medieval figures, Joan of Arc, who removed her breasts, cut her hair and dressed up as a man, can be mentioned. In these times, no distinction was made between transvestitism and transsexuality. It was not until 1897 that Doctor Howard published a case of a man who fit today's... 1 ABSTRAKT Disertační práce na téma Právní aspekty změny pohlaví Charakteristika tématu, vymezení cíle práce a metody Konstatování, že "Člověk se narodil svobodný a všude je v okovech" nepředstavuje pouhou dobře známou větu, kterou osvícenský filozof Jean Jacques Rousseau otevřel rozpravu O společenské smlouvě, neb v ní doznívá myšlenka univerzální lidské svobody.1 Proto lze tento citát vztáhnout i na velmi citlivou problematiku, která je tématem této práce. V literatuře bylo uvedeno, že problematika změny pohlaví připomíná, že sociální kategorie (muž, žena), se kterými se v běžném životě setkáváme, nejsou konečným popisem rozmanitosti společnosti, nýbrž odrazem individuální představivosti.2 S tím nelze než souhlasit, byť existují i jiné názory. První zmínky týkající se pohlavního nesouladu je přitom možné spatřit již v antice. Z literatury se podává, že muži se v této době vyznačovali ženskostí ve svém chování a charakteru. Ze známých středověkých postav je pak možné zmínit Johanku z Arku, která si stahovala prsa, ostříhala vlasy a převlékala se za muže. V těchto dobách se rozdíl mezi transvestitismem a transsexualitou nedělal. Až v roce 1897 zveřejnil lékař Howard případ muže, který odpovídal dnešnímu popisu transsexuální osoby.3 Lidská identita je určována pomocí právní kategorie. Systém práva přitom... Keywords: civilní status; rodinný status; změna pohlaví; transgender; intersex; chirurgické zákroky; ESLP; zánik mannželství a registrovaného partnerství; diskriminace; civil status; family status; gender reassignment; transgender; intersex; surgical interventions; The European Court of Human Rights; marriage and partnership disolution; discriminatin Available in a digital repository NRGL
Právní aspekty změny pohlaví

1 ABSTRACT Dissertation on Legal Aspects of Gender Reassignment. Characteristics of the topic, definition of the aim of the thesis and methods. The statement that "Man is born free and is everywhere ...

Kotková, Petra; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2022

Vztah soukromého a veřejného práva: minulost a současnost
Šafránková, Anna; Tryzna, Jan
2022 - Czech
Relationship Between Private and Public Law: Past and Present Abstract This dissertation addresses the dualism of private and public law from Roman times to the present. It focuses on developments in the content of these concepts in a historical context. The dissertation examines primary sources from Roman law and highlights the significant difference between the distinction between private and public law in Roman law and later misinterpretations of the same. Particular attention is paid to the approach legal science takes to private and public law through the various phases of reception of Roman law, noting the political circumstances that led to the use of the dual concepts of ius publicum and ius privatum from Roman law as well as the change in content of those concepts. The dissertation compares the main differences between modern society and the earlier social system, especially with reference to the socio-legal structure of relationships. It describes the modern ideological sources of values on which modern society is based and traces the ways these values are reflected in modern legal systems. Constitutionalism, emphasis on the legal code as the written source of law, the concept of natural rights, and the concept of the legal state (Rechtsstaat) all made their mark on private and public law in... Vztah soukromého a veřejného práva: minulost a současnost Abstrakt Disertační práce se zabývá dualismem soukromého a veřejného práva od doby římského práva po současnost. Zaměřuje se na vývoj obsahu těchto pojmů v historickém kontextu. Na základě zkoumání primárních římskoprávních pramenů poukazuje na výrazný rozdíl mezi rozlišováním soukromého a veřejného práva v římském právu a pozdější dezinterpretací tohoto fenoménu. Všímá si přístupu právní vědy k pojmům soukromého a veřejného práva v průběhu jednotlivých fází recepce římského práva a poukazuje na jednotlivé politické okolnosti, které vedly k využití římskoprávní dvojice pojmů ius publicum a ius privatum a které také posouvaly obsah těchto pojmů. Práce srovnává hlavní rozdíly mezi novodobou společností a dřívějším společenským uspořádáním, zejména pokud jde o společensko-právní strukturu vztahů. Popisuje novověké ideové zdroje hodnot, na nichž spočívá novodobá společnost, a sleduje promítání těchto hodnot do novodobých právních řádů. Konstitucionalismus, důraz na zákon jako psaný pramen práva, koncept přirozených práv člověka a koncept právního státu se v kontinentální právní kultuře promítly do pojetí soukromého a veřejného práva. Pojmy soukromého a veřejného práva jsou přitom v novodobém právu užívány s odlišným významem než v dřívější době - navíc... Keywords: soukromé právo; veřejné právo; právní dualismus; private law; public law; legal dualism Available in a digital repository NRGL
Vztah soukromého a veřejného práva: minulost a současnost

Relationship Between Private and Public Law: Past and Present Abstract This dissertation addresses the dualism of private and public law from Roman times to the present. It focuses on developments in ...

Šafránková, Anna; Tryzna, Jan
Univerzita Karlova, 2022

Využití moderních analytických metod v klinickém výzkumu
Vernerová, Andrea; Kujovská Krčmová, Lenka; Doležal, Rafael; Malíř, František
2022 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Training Workplace Department of Analytical Chemistry Doctoral Degree Program Bioanalytical Methods Candidate Mgr. Andrea Vernerová Supervisor Assoc. Prof. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. Advisor MUDr. Ondřej Sobotka, Ph.D. Title of Doctoral Thesis Application of modern analytical methods in clinical research The dissertation thesis, composed as a compilation of five publications, is dealing with the development, optimization and validation of chromatographic methods and extraction procedures for the determination of early activation of the immune system biomarkers (neopterin, kynurenine, and tryptophan) in saliva and gingival crevicular fluid in oncological patients and patients with periodontal diseases. Furthermore, the potential of the use of Clark's sensor to determine the correct function of platelets by measuring mitochondrial respiration and its application in clinical research is under investigation. This work was based on cooperation with several clinical departments of the University Hospital Hradec Králové and Olomouc, and Oroboros Instruments (Innsbruck, Austria). The theoretical part of the thesis is focused on detail description of the individual analytes, their clinical significance, used biological matrices and their... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Školicí pracoviště Katedra analytické chemie Doktorský studijní program Bioanalytické metody Kandidátka / kandidát Mgr. Andrea Vernerová Školitelka / školitel doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. Konzultantka / konzultant MUDr. Ondřej Sobotka, Ph.D. Název disertační práce Využití moderních analytických metod v klinickém výzkumu Disertační práce, komponovaná jako soubor pěti publikací, se zabývá vývojem, optimalizací a validací chromatografických metod a extrakčních postupů pro stanovení časných biomarkerů aktivace imunitního systému (neopterinu, kynureninu a tryptofanu) ve slinách a gingivální tekutině u onkologických pacientů a pacientů s parodontálním onemocněním. Dále je v práci zkoumán potenciál využití Clarkova senzoru pro zjištění správné funkce trombocytů pomocí měření mitochondriální respirace a jeho aplikace v klinickém výzkumu. Práce vznikla na základě spolupráce s několika klinickými pracovišti FN Hradec Králové a Olomouc a Oroboros Instruments (Innsbruck, Rakousko). V teoretické části práce jsou blíže popsány jednotlivé analyty, jejich klinický význam, využité biologické matrice a jejich úprava před analýzou. Dále jsou zde diskutovány separační metody a metody detekce, které byly použity v rámci této práce. Vlastní... Available in a digital repository NRGL
Využití moderních analytických metod v klinickém výzkumu

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Training Workplace Department of Analytical Chemistry Doctoral Degree Program Bioanalytical Methods Candidate Mgr. Andrea Vernerová Supervisor ...

Vernerová, Andrea; Kujovská Krčmová, Lenka; Doležal, Rafael; Malíř, František
Univerzita Karlova, 2022

Geomorfologické podmínky murových procesů v centrální části Západních Tater
Dlabáčková, Tereza
2022 - Czech
This thesis focuses on morphometric characteristic of debris flows and also areal and frequency changes over time in the Roháčská Valley and its tributary valleys, Western Tatra Mountains. Aerial images taken in 1973, 1986, 2003 and 2015 were used to delineate the spatial extent of debris flows transportation-accumulation zones as well as their length in each period. Changes within the whole period 1973 - 2015 were quantified and a general trend in debris flows spatial extent was outlined. Selected morphometric characteristic (e.g. elevation, slope, aspect or solar radiation) for both the initiation and deposition areas were determined for the present debris flow tracks using the digital elevation model. Field works were aimed to delineation of transportation-accumulation areas below the tree line (paticular attention was given to frontal parts and lateral léves of debris flow accumulations). The degree of weathering of selected boulders (Schmidt hammer test) was determined and also the diameter of Rhizocarpon geographicum thali was measured. About 98 debris flow tracks presently occur in the study area. In the periods of 1973 - 1986 and 2003 - 2015 decrease of debris flows transportation-depositional zones was observed, unlike the period of 1986 - 2003 when slight increase of debris flows... Tato diplomová práce se zabývá morfometrickými charakteristikami a změnami v rozsahu a četnosti výskytu mur v Roháčské dolině a jejích bočních údolích v oblasti Západních Tater. Pomocí analýzy leteckých snímků z let 1973, 1986, 2003 a 2015 byl vymezen plošný rozsah transportně-akumulačních oblastí mur a jejich délka pro jednotlivé roky a následně byl vyhodnocen trend jejich vývoje v období 1973 - 2015. Z digitálního modelu reliéfu byly pro zdrojové a transportně-akumulační oblasti mur zjištěny základní morfometrické charakteristiky (nadmořská výška, sklon, orientace nebo příkon slunečního záření). Terenní práce byly zaměřeny na zmapování transportně-akumulačních oblastí mur pod horní hranicí lesa (zejména jejich čel nebo polohy podélných valů), stanovení stupně zvětrání balvanů na povrchu vybraných murových akumulací (Schmidt hammer test) a měření průměrů stélek lišejníku mapovníku zeměpisného (Rhizocarpon geographicum). Na základě leteckých snímků bylo v zájmovém území vymezeno 98 murových drah. V letech 1973 - 1986 a 2003 - 2015 byl zjištěn pokles plochy transportně-akumulačních oblastí mur, v období let 1986 - 2003 naopak došlo k mírnému nárůstu jejich rozlohy. Průměrná nadmořská výška zdrojových oblastí mur byla stanovena na 1923 m n. m. (s průměrným sklonem 43,8ř) a transportně-akumulačních... Available in a digital repository NRGL
Geomorfologické podmínky murových procesů v centrální části Západních Tater

This thesis focuses on morphometric characteristic of debris flows and also areal and frequency changes over time in the Roháčská Valley and its tributary valleys, Western Tatra Mountains. Aerial ...

Dlabáčková, Tereza
Univerzita Karlova, 2022

Efekt souseda a jeho vliv na volební chování v českých parlamentních volbách
Pileček, Radek
2022 - Czech
Voter decision-making about which political party to support in the elections is a very complex process. One of the key factors influencing our voting behaviour is the effect of particular candidates in terms of their local activities. Many Czech and also foreign studies show that candidates gain significantly higher preferences in the municipality of their residence and its surroundings. Within the analyzed parliamentary elections, this is reflected not only by the territorial concentration of preferential votes, but also by higher local electoral support of the political parties or movements represented by these candidates. This diploma thesis examines, among other things, differences in the strength of the described effect (technically called the friends and neighbours effect) between candidates from different political parties and in different regions of Czechia. Quantitative research has shown greater local strength and spatial extent of friends and neighbours effect for leading candidates from non-metropolitan areas who have experiences from local or regional politics, such as mayors or regional councilors. In the 2017 parliamentary elections, the friends and neighbours effect mostly influenced the spatial patterns of electoral support of the KDU-ČSL and the STAN movement and on the other... Rozhodování voličů o tom, který politický subjekt podpoří ve volbách, je komplexně podmíněný proces. Ke klíčovým faktorům ovlivňujícím naše volební chování se řadí i vliv lokální působnosti konkrétních kandidátů. Mnohé české, ale i zahraniční studie ukazují, že kandidáti získávají výrazně vyšší volební preference v místě svého bydliště a jeho blízkém okolí, což se v rámci analyzovaných voleb do Poslanecké sněmovny ve značné míře projevuje nejen územní koncentrací preferenčních hlasů, nýbrž také na volebním zisku příslušných politických stran či hnutí, které tito kandidáti reprezentují. Tato diplomová práce zkoumá mimo jiné rozdíly v síle popisovaného efektu (odborně nazýván efektem souseda) mezi kandidáty odlišných politických uskupení a v různých regionech Česka. Kvantitativně pojatý výzkum prokázal větší lokální sílu i prostorový rozsah efektu souseda u předních kandidátů z nemetropolitních oblastí, kteří již mají zkušenosti z komunální nebo krajské politiky, například z postů starostů měst a obcí. Ve volbách do Poslanecké sněmovny konaných roku 2017 podmiňoval efekt souseda nejvíce prostorové vzorce volební podpory KDU-ČSL a STAN, na druhou stranu téměř vůbec nebyl pozorovatelný u osobností na kandidátních listinách SPD. Klíčová slova efekt souseda - volební chování - parlamentní volby - Česko -... Keywords: efekt souseda; volební chování; parlamentní volby; Česko; vícenásobná regrese; hot spot analýza; friends and neighbours effect; voting behaviour; parliamentary elections; Czechia; multiple regression; hot spot analysis Available in a digital repository NRGL
Efekt souseda a jeho vliv na volební chování v českých parlamentních volbách

Voter decision-making about which political party to support in the elections is a very complex process. One of the key factors influencing our voting behaviour is the effect of particular candidates ...

Pileček, Radek
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases