Number of found documents: 8662
Published from to

Konkurs jako způsob řešení úpadku dlužníka
Vaníček, Petr; Pohl, Tomáš; Frintová, Dita
2019 - Czech
Bankruptcy as a mode of resolving debtor's insolvency Abstract The subject of this thesis is bankruptcy as a mode of resolving debtor's insolvency. Bankruptcy (sometimes also referred to as liquidation) is simply a mode of solving insolvency, which mainly deals with the realization of debtor's assets and is also a universal way of solving bankruptcy available to all debtors. Despite this, it is not paid a lot of attention lately, which is much more focused on remediation methods, such as reorganization and debt relief. This thesis gradually acquaints the reader with the legal regulation of the most important legal institutions related to bankruptcy and selected connected context, which usually have a major impact on bankruptcy process or can cause problems. The first chapter is devoted to a more detailed introduction into the world of bankruptcy and bankruptcy law in terms of its historical development. The second chapter describes the insolvency petition and the debtor's path to bankruptcy, a prior stage of the proceeding. Its inclusion was necessary due to the many interconnections of insolvency proceedings. Probably the most important part is concentrated in the third chapter, where the problematic parts of the effects that the declaration of bankruptcy causes in the sphere of the debtor and the mutual... Konkurs jako způsob řešení úpadku dlužníka Abstrakt Předmětem této práce je konkurs jakožto způsob řešení úpadku dlužníka. Konkurs je zjednodušeně řečeno způsob řešení úpadku, který sleduje zejména zpeněžení majetku dlužníka a je také univerzálním způsobem řešení úpadku dostupný pro všechny dlužníky. I přesto mu poslední dobou není věnována velká pozornost, která je soustředěna mnohem více na sanační způsoby řešení úpadku, jako jsou reorganizace a oddlužení. Rigorózní práce tak postupně seznamuje čtenáře s právní úpravou nejdůležitějších právních institutů vázajících se ke konkursu a vybraných navazujících souvislostí, které zpravidla mívají na průběh řešení úpadku konkursem zásadní dopad nebo mohou působit problematicky. První kapitola je věnována podrobnějšímu uvedení do světa úpadkového a konkursního práva z hlediska jeho historického vývoje. Druhá kapitola popisuje insolvenční návrh a cestu dlužníka k prohlášení úpadku, tedy předcházející fáze řízení. Její zařazení bylo nutné vzhledem k mnohým provázanostem insolvenčního řízení. Patrně stěžejní část je koncentrována do kapitoly třetí, kde jsou představeny zejména problematické části účinků, které ve sféře dlužníka prohlášení konkursu vyvolává a vzájemné fungování jednotlivých zapojených subjektů. Dále je pojednáno o některých specifických podobách... Keywords: insolvenční řízení; konkurs; zpeněžení majetkové podstaty; insolvency proceeding; bankruptcy; realization of assets Available in a digital repository NRGL
Konkurs jako způsob řešení úpadku dlužníka

Bankruptcy as a mode of resolving debtor's insolvency Abstract The subject of this thesis is bankruptcy as a mode of resolving debtor's insolvency. Bankruptcy (sometimes also referred to as ...

Vaníček, Petr; Pohl, Tomáš; Frintová, Dita
Univerzita Karlova, 2019

Komparativní pohled na uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů na území České republiky, Ruské federace a Spojených států amerických
Kobzová, Andrea; Pauknerová, Monika; Brodec, Jan
2019 - Czech
Comparative view on recognition and execution of foreign arbitral awards in the territory of the Czech Republic, the Russian Federation and the United States of America Abstract This thesis deals with the recognition and enforcement of foreign arbitral awards in the Czech Republic, the Russian Federation and the United States of America. The aim of this work is to clarify the conceptualization within the framework of individual legal regulations with the approximation of the process of recognition and enforcement in the territory of individual states and their subsequent comparison. The work is systematically divided into seven chapters, from the concept of arbitration to the examination of individual legal regulations. In the first chapter I deal with arbitration as a prerequisite for issuing an arbitral award, especially the arbitrability of the dispute and the international nature. The international nature is also a crucial definition for this work, so it is dealt with in a separate subchapter. The second chapter deals with the arbitral award, its particulars, types, especially with the focus on the concept of foreign arbitral award, the definition of which is a key point of this work. Arbitral award or foreign arbitral award is a term whose meaning is not defined by law or other source of law,... Komparativní pohled na uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů na území České republiky, Ruské federace a Spojených států amerických Abstrakt Tato práce se zabývá problematikou uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů na území České republiky, Ruské federace a Spojených státu amerických. Cílem práce je objasnit stěžení pojmy v rámci jednotlivých právních úprav s přiblížením samotného procesu uznání a výkonu na území jednotlivých států a jejich následné srovnání. Práce je systematicky rozčleněna do sedmi kapitol, od pojmu rozhodčího řízení až po zkoumání jednotlivých právních úprav. V první kapitole se zabývám rozhodčím řízením jako předpokladem pro vydání rozhodčího nálezu, a to zejména arbitrabilitou sporu a mezinárodní povahou. Mezinárodní povaha je pro tuto práci rovněž stěžejní definicí, proto je ji věnována samostatná podkapitola. Druhá kapitola pojednává o rozhodčím nálezu, jeho náležitostech, druzích, zejména se zaměřením na pojem cizí rozhodčí nález, jehož vymezení je klíčovým bodem této práce. Rozhodčí nález ani cizí rozhodčí nález je pojem, jehož význam není zákonem nebo jiným pramenem práva stanoven, proto jsem se v rámci této práce zaměřila na jeho vnímání ve zkoumaných právních úpravách. Ve třetí kapitole jsou uvedeny nejdůležitější prameny v oblasti cizích rozhodčích nálezů na územní... Keywords: cizí rozhodčí nález; rozhodčí řízení; vykonatelnost a uznání; foreign arbitral award; arbitration; recognition and enforcement Available in a digital repository NRGL
Komparativní pohled na uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů na území České republiky, Ruské federace a Spojených států amerických

Comparative view on recognition and execution of foreign arbitral awards in the territory of the Czech Republic, the Russian Federation and the United States of America Abstract This thesis deals with ...

Kobzová, Andrea; Pauknerová, Monika; Brodec, Jan
Univerzita Karlova, 2019

Kolektivní systém nakládání s mobilnimi telefony a jeho dopady na životní prostředí
Šerešová, Markéta
2019 - Czech
The issue of the increasing amount of e-waste is a phenomenon of the 21st century. The amount of EoL mobile phones is growing rapidly but only a small amount is recycled. The thesis examines the environmental impacts of the Remobil project concerning the collection of phones that go to recycle. The impacts of the project are evaluated by the LCA method. Life cycle assessment is an important method of assessing the product that is part of decision-making at the international, national and local level, within the government and private sectors. The method provides complex outputs that can be comparable to other results. Modelling the impacts of the Remobil project provided a number of results. The comparison of the collecting boxes showed that the least impact on the impact category was caused by polypropylene boxes while the stainless steel boxes caused the greatest impact. The biggest influence on impact categories within the project was caused by transport, which was quite excessive due to the pilot phase of the project. It is also important to note the higher level of effort required for the per- kilogram collection of small electrical and electronic equipment (EEE) waste, such as mobile phones, compared to the collection of large EEE waste, such as washing machines. The Remobil project and recycling of... Problematika vzrůstajícího množství elektroodpadu je fenoménem dnešní doby. Počet mobilních telefonů po skončení životnosti rapidně stoupá, avšak recykluje se pouze malé množství telefonů. V diplomové práci jsou posuzovány dopady na životní prostředí projektu Remobil týkajícího se sběru telefonů, které následně předává k recyklaci. Dopady projektu jsou hodnoceny pomocí metody LCA. Analýza životního cyklu je významnou metodou posuzování produktu, která je součástí rozhodování na mezinárodní, národní i lokální úrovni, v rámci státní správy i v soukromém sektoru. Poskytuje tak komplexní výstupy, které lze mezi sebou porovnávat. Modelování dopadů projektu Remobil přineslo celou řadu výsledků. Při porovnání sběrných nádob bylo zjištěno, že nejmenší dopad na sledované kategorie dopadu způsobuje polypropylénový box, zatímco nerezový box způsobuje dopad největší. Největší vliv na životní prostředí způsobuje v rámci celého projektu doprava, která je vlivem pilotní fáze projektu nadměrná. Významným faktem je také vyšší míra vynaloženého úsilí na sběr kilogramu malého elektroodpadu, jako je mobilní telefon, v porovnání s úsilím při sběru velkého elektroodpadu jako jsou pračky aj. Projekt Remobil a recyklace sekundárních surovin má mnohem menší dopad na posuzované kategorie dopadu oproti dopadu získání primárních... Keywords: LCA analýza; kolektivní systém; sběr mobilních telefonů; recyklace elektroodpadu; LCA analysis; collection scheme; collection of mobile phones; recycling of WEEE Available in a digital repository NRGL
Kolektivní systém nakládání s mobilnimi telefony a jeho dopady na životní prostředí

The issue of the increasing amount of e-waste is a phenomenon of the 21st century. The amount of EoL mobile phones is growing rapidly but only a small amount is recycled. The thesis examines the ...

Šerešová, Markéta
Univerzita Karlova, 2019

Právo být zapomenut v právním řádu EU
Bolková, Edita; Šmejkal, Václav; Svobodová, Magdaléna
2019 - Czech
The Right to be Forgotten in European Union Law Abstract Aim of this thesis was to analyze a rising legal institute called 'right to be forgotten' and to find an appropriate place for substantive form of this right in European Union law (or out of it). This paper explains the term 'right to be forgotten' and puts it into historical and international law context. It was necessary to analyze a term 'privacy' and its conflict with the right to freedom of speech and expression. From this point of view, the groundbreaking judgement of the Court of Justice of the European Union from 2014 in Google Spain case comprising arguments in support of balancing these fundamental rights for the first time set the parameters of the right to be forgotten. The Google Spain case indicated conceptual changes concerning the right to be forgotten in the EU legislature headed by the GDPR effective as of 2018. Loud criticism against the European Commission's idea of the right to be forgotten declares how controversial this legal institute is. Article 17 of the GDPR as the most questionable provision of the regulation is finally called 'Right to erasure ('right to be forgotten')' which is an obvious compromise in order to satisfy both the critics and the Commission. Many professionals consider the right to be forgotten as an... Právo být zapomenut v právním řádu EU Abstrakt Cílem této práce bylo prozkoumat a analyzovat právní institut práva být zapomenut a najít ideální formu pro jeho hmotněprávní zakotvení v rámci právního řádu Evropské unie (či mimo něj). Práce vysvětluje pojem "právo být zapomenut" a zasazuje jej do historického a mezinárodně-právního kontextu. V rámci výzkumu bylo nutné se podrobněji věnovat také vymezení pojmů jako je "soukromí" a jeho konfliktu s právem na svobodu projevu a informace. Z tohoto pohledu představuje zásadní průlom rozsudek Soudního dvora Evropské unie z roku 2014 ve věci Google Spain, který v sobě zahrnuje argumentaci ohledně vyvažování těchto práv a také první oficiální "přiznání" práva být zapomenut unijním soudem. Rozsudek Google Spain, který tato práce podrobně analyzuje, předznamenal koncepční změny v právním řádu EU týkající se práva být zapomenut obsaženého v nově přijatém GDPR účinném od roku 2018. Lavina kritiky, která ambici Komise zakotvit právo být zapomenut v GDPR provázela, dokládá kontroverzi, kterou tento institut vyvolává. Přesný název článku 17 GDPR zní: "Právo na výmaz ("právo být zapomenut")" a je jedním z nejproblematičtějších ustanovení celé nové koncepce ochrany osobních údajů, o čemž svědčí i kompromisní název tohoto ustanovení. Mnozí odborníci se domnívají, že právo být... Keywords: právo; údaje; internet; law; data; Internet Available in a digital repository NRGL
Právo být zapomenut v právním řádu EU

The Right to be Forgotten in European Union Law Abstract Aim of this thesis was to analyze a rising legal institute called 'right to be forgotten' and to find an appropriate place for substantive form ...

Bolková, Edita; Šmejkal, Václav; Svobodová, Magdaléna
Univerzita Karlova, 2019

Vliv maternálního diabetu na embryonální vývoj srdce a fetální programování
Čerychová, Radka
2019 - Czech
Maternal diabetes mellitus negatively affects embryonic development and increases the risk for congenital malformations. Besides direct teratogenicity, diabetic intrauterine milieu can predispose an individual to chronic diseases later in life, including cardiovascular diseases, obesity, and diabetes mellitus, in a process termed fetal programing. Molecular mechanisms of embryonic and fetal responses to maternal diabetes are still not fully elucidated. Using mouse model, we show that maternal diabetes induces gene expression changes in the hearts of developing embryos. The most significant changes in the expression of 11 selected genes were detected at the developmental stage associated with completion of cardiac septation, myocardial mass expansion, and increased insulin production in the embryonic pancreas. These affected genes encode products involved in the epithelial-to-mesenchymal transition, a crucial process in heart development. Using immunohistochemistry, we detected increased hypoxia in the diabetes-exposed hearts at the critical stage of cardiac development. Correspondingly to increased hypoxia, the expression of hypoxia-inducible factor 1α (HIF1α) and vascular endothelial growth factor A was increased in the heart of diabetes-exposed embryos. Based on our results indicating the... Maternální diabetes negativně ovlivňuje embryonální vývoj a je spojen se zvýšeným rizikem vzniku vrozených vývojových vad. Vedle přímé teratogenicity dochází v diabetickém intrauterinním prostředí k tzv. procesu fetálního programování, který zvyšuje u dospělých potomků predispozice ke kardiovaskulárním chorobám, obezitě a onemocnění diabetes mellitus. Molekulární mechanismy embryonálních a fetálních odpovědí na maternální diabetické prostředí stále nejsou plně objasněny. Na myším modelu jsme ukázali, že maternální diabetes ovlivňuje expresi genů v srdcích vyvíjejících se embryí. Největší změny v expresi 11 vybraných genů byly detekovány v období souvisejícím s dokončováním septace, expanzí myokardu a zvýšením embryonální produkce inzulinu. Tyto geny jsou spojovány s procesem epitelo- mezenchymové tranzice, klíčového procesu ve vývoji srdce. Pomocí imunohistochemické analýzy jsme v srdcích embryí, které byly vystaveny maternálnímu diabetu, v kritickém stádiu kardiovaskulárního vývoje detekovali zvýšení hypoxie, čemuž odpovídalo navýšení exprese hypoxií indukovaného faktoru 1α (HIF-1α) a vaskulárního endotelového růstového faktoru A. Na základě výsledků ukazujících zapojení signální dráhy HIF-1 v rozvoji diabetické embryopatie byl pro studium vlivu maternálního diabetu na funkci srdce dospělých... Keywords: diabetes mellitus; diabetická embryopatie; vrozené vývojové vady srdce; fetální programování; HIF-1; diabetes mellitus; diabetic embryopathy; congenital cardiac defects; fetal programing; HIF-1 Available in a digital repository NRGL
Vliv maternálního diabetu na embryonální vývoj srdce a fetální programování

Maternal diabetes mellitus negatively affects embryonic development and increases the risk for congenital malformations. Besides direct teratogenicity, diabetic intrauterine milieu can predispose an ...

Čerychová, Radka
Univerzita Karlova, 2019

Flexibilita a lokalizace práce v Česku 1991-2011: analýza prostorových aspektů
Svoboda, Peter
2019 - Czech
Flexibility and localization of work in Czechia 1991-2011: analysis of the spatial aspects The working process, its arrangement and its consequences have been a crucial part of a development of society in space. Work as a significant factor forming the space gets into the interest of social geography, at least until the Industrial Revolution, which led to a spatial mismatch between a place of residence and a place of work. The process of social transformation, together with the macroeconomic changes affecting post-socialist countries and the mass development of mobile information and communication technologies in the post- revolutionary period, stimulated a significant change in the issues of job localization and the differentiation of forms of work that became less embedded in the sense of temporal, spatial and functional meanings. This transformation led to irregularity of spatial movements associated with commuting to work on the one hand and its delocalization, or disappearance from physical space, and moving to the virtual space on the other. Hence, commuting to work and the relationship between home and work place is one of the crucial topics of Albertov's social geography. However, insufficient attention in domestic literature has been paid to the issue of the unembedded types of work. The... Flexibilita a lokalizace práce v Česku 1991-2011: analýza prostorových aspektů Pracovní proces, jeho uspořádání a důsledky byly a jsou neodmyslitelnou součástí vývoje společnosti v prostoru. Práce jako významný faktor formující prostor se dostává do zájmu sociální geografie přinejmenším od doby průmyslové revoluce, jenž vedla k prostorové neshodě místa bydliště a místa pracoviště. Proces sociální transformace společně s makroekonomickými změnami působícími na postsocialistické země a masový rozvoj mobilních informačních a komunikačních technologií v porevolučním období podnítil výraznou proměnu lokalizace práce a diferenciaci forem práce, která se stala méně ukotvená v časovém, prostorovém i funkčním pojetí. Tato proměna vedla k nepravidelnosti prostorových pohybů souvisejících s dojížďkou do práce na jedné straně a její delokalizaci, či vymizení z prostoru fyzického a přesun do prostoru virtuálního na straně druhé. Právě dojížďka do práce a vztahy mezi bydlištěm a pracovištěm se řadí k zásadním tématům albertovské sociální geografie. Problematice neukotvenosti práce však nebyla v domácí literatuře věnovaná dostatečná pozornost. Cílem předložené dizertační práce je porozumět vztahu mezi mobilitou práce a jejími atributy, ve smyslu (de)lokalizace a flexibility práce a městským prostředím. Důraz je... Keywords: Flexibilita a lokalizace práce; geografie práce; Česko; Pražský metropolitní region; Flexibility and localization of work; labour geography; Czechia; Prague metropolitan region Available in a digital repository NRGL
Flexibilita a lokalizace práce v Česku 1991-2011: analýza prostorových aspektů

Flexibility and localization of work in Czechia 1991-2011: analysis of the spatial aspects The working process, its arrangement and its consequences have been a crucial part of a development of ...

Svoboda, Peter
Univerzita Karlova, 2019

Domácí násilí v České republice a v Polsku - komparativní studie
Kempa Filipcová, Natálie; Vanduchová, Marie; Pelc, Vladimír
2019 - Czech
Domestic violence in the Czech Republic and Poland - comparative study Abstract The following thesis deals with the topic of the domestic violence especially from the point of view of substantive law. The thesis compares the legislation in the Czech Republic and Poland. The aim of the thesis is to find out how the legislators of those two countries can inspire each other and what are the differences in the legislations of those two countries. The topic of the domestic violence is still very current and therefore I think it is very important to seek for new ways how to fight the problem. In my opinion it is possible to find new solutions by having look into the legislation of another country. The thesis consists of five chapters. The first chapter explains the concept of the domestic violence its features and forms. It also says how the phenomenon of the domestic violence is perceived by the people in those two countries. The myths and the stereotypes concerning the issue are also mentioned. The second chapter deals with the personality of the perpetrator and the victim. This chapter tries to find out the answer to the question if there are any dispositions to become a perpetrator or the victim of the domestic violence. The most endangered groups of people are also mentioned. The third chapter is the crucial... Domácí násilí v České republice a v Polsku - komparativní studie Résumé Předkládaná rigorózní práce se zabývá tématem domácího násilí, a to zejména z pohledu trestního práva hmotného. Práce je koncipovaná jako komparativní a srovnává tedy právní úpravu v této oblasti v České republice a v Polsku. Jejím cílem je zejména nalézt odpověď na otázku, čím se mohou zákonodárci jednotlivých států inspirovat jeden od druhého, a co je ve které právní úpravě řešeno jinak. Téma domácího násilí je stále velice aktuální, a je proto dle mého názoru potřeba neustále hledat nové způsoby, jak s ním bojovat. Nahlédnout do právní úpravy této problematiky v jiném státě je dle mého názoru jedním z možných způsobů, jak hledat nová a snad i efektivnější řešení. Práce sestává z pěti kapitol, kdy v první je vymezen pojem domácího násilí, jeho jednotlivé znaky a možné formy. Dále je v ní přistoupeno ke krátkému pojednání o tom, jak je domácí násilí vnímáno společností v obou státech. K tomu poté neodmyslitelně patří i mýty a stereotypy týkající se této problematiky. Jedná se tedy o základní vymezení, díky kterému je následně možné s pojmem dále pracovat. Druhá kapitola pojednává o osobě pachatele a oběti a je tedy stručným zhodnocením zejména kriminologických poznatků o tomto nebezpečném společenském fenoménu. Tato kapitola se snaží... Keywords: Domácí násilí; Trestní právo; Oběť; Pachatel; Domestic violence; Criminal law; Victim; Perpetrator Available in a digital repository NRGL
Domácí násilí v České republice a v Polsku - komparativní studie

Domestic violence in the Czech Republic and Poland - comparative study Abstract The following thesis deals with the topic of the domestic violence especially from the point of view of substantive law. ...

Kempa Filipcová, Natálie; Vanduchová, Marie; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2019

Trestněprávní aspekty soukromé korupce
Náhlovská, Lenka; Jelínek, Jiří; Vokoun, Rudolf
2019 - Czech
This paper examines the criminal aspects of corruption in the private sector. Corruption in the private sector may be understood in a narrow sense as corruption committed in relation to business activities or it can be defined more broadly as all corrupt behaviour which is not related to public authorities and their activities. The aim of this paper is to analyse the legal framework of private sector corruption in the Czech Republic and to propose some useful changes in the Czech legislation which may lead to better prosecution and punishment of private sector corruption. The author provides a brief introduction into the topic in the first chapter of this paper. The second chapter firstly deals with the terminology connected with private sector corruption and corruption in general. The author then analyses the criminological aspects of private sector corruption and its negative consequences. She emphasizes the potential impact of private sector corruption on the economic situation of individuals and societies as well as national economies. The conclusion of the second chapter includes an analysis of international obligations of the Czech Republic regarding the punishment of private sector corruption (mainly obligations arising from the membership of the United Nations, the Council of Europe and the... Tato práce rozebírá problematiku trestněprávních aspektů soukromé korupce. Jednání označované jako soukromá korupce může být chápáno v užším smyslu - jako korupce páchaná v souvislosti s podnikatelskou činností, nebo ve smyslu širším - jako všechno korupční jednání, které není pácháno v souvislosti s výkonem pravomoci orgánů veřejné moci. Cílem této práce je analýza české právní úpravy korupčních trestných činů v soukromé sféře na základě které autorka navrhne některé změny právní úpravy, které mohou pomoci k lepšímu postihu soukromé korupce v České republice. Po krátkém úvodu do problematiky v kapitole první se autorka v druhé kapitole práce věnuje zejména terminologii spojené se soukromou korupcí a korupcí obecně. V části kapitoly autorka analyzuje kriminologické aspekty korupce, negativní důsledky korupce a upozorňuje na následky, které může soukromá korupce mít na ekonomickou situaci nejen jednotlivců a společností, ale také na národní hospodářství. Závěr druhé kapitoly obsahuje rozbor mezinárodních závazků, které zavazují Českou republiku k účinnému postihu soukromé korupce (zejména se jedná o závazky vyplývající z členství v Organizaci spojených národů, Rady Evropy a Evropské unie). Třetí kapitola obsahuje analýzu právní úpravy postihu soukromé korupce zákonem č. 40/2009 Sb., trestním... Keywords: soukromá korupce; úplatkářství; kontrola korupce; private sector corruption; bribery; control of corruption Available in a digital repository NRGL
Trestněprávní aspekty soukromé korupce

This paper examines the criminal aspects of corruption in the private sector. Corruption in the private sector may be understood in a narrow sense as corruption committed in relation to business ...

Náhlovská, Lenka; Jelínek, Jiří; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2019

Trestní odpovědnost ve zdravotnictví
Lepáček, Marek; Bohuslav, Lukáš; Šelleng, Dalibor
2019 - Slovak
1 Criminal liability in health care (abstract in English) The purpose of this rigorous thesis is to point out the criminal liability of health services providers, particular for doctors as individuals as well as for hospitals as legal entities. This thesis is divided into four chapters and, moreover, the integral part of it is also one attachment. The first chapter defines the basic legal terms in health care, such as informed consent, informed disagreement, the lege artis procedure, medical documentation and confidentiality. These institutions appear in health care mostly and their detailed definition will help the reader to better understand the goal of this work. Due to the fact that this thesis is aimed to criminal liability, the particular legal terms are defined especially in criminal matters too. The second chapter entitled as Criminal offences in health care hides in itself the individual crimes that a doctor may commit during the performance of his profession, both intentionally and negligently. In this chapter, not all crimes are defined, but especially those that occur to be most frequently in health care, eventually those which appear to be the most interesting in relation with the health care. Due to the fact that there is also the relevant case law in connection with some of the crimes, for... 1 Trestní odpovědnost ve zdravotnictví (abstrakt v českém jazyce) Účelem této rigorózní práce je poukázat na trestněprávní odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb, a to jak hlavně u lékařů jak fyzických osob, tak i u nemocničních zařízení jako právnických osob. Tato práce je rozdělená na 4 kapitoly a její nedílnou součástí je také jedna příloha. Obsahem první kapitoly je vymezení základních právních pojmů ve zdravotnictví, jako jsou informovaný souhlas, informovaný nesouhlas, postup lege artis, zdravotnická dokumentace a mlčenlivost. Jedná se o instituty, které se ve zdravotnictví vyskytuji nejčastěji a jejich bližší vymezení následně pomůže čitateli lépe pochopit samotný cíl této práce. Vzhledem k tomu, že tato práce je zaměřená na trestněprávní odpovědnost, tak i jednotlivé pojmy jsou vymezeny především v trestněprávní rovině. Druha kapitola s označením Trestné činy ve zdravotnictví ukrývá v sobě jednotlivé trestné činy, kterých se může lékař při výkonu svého povolání dopustit, a to jak úmyslným jednáním, tak také v nedbalostní formě. V této kapitole nejsou vymezeny všechny trestné činy, ale především ty, které se ve zdravotnictví vyskytují nejčastěji, respektive které je jeví být ve vztahu ke zdravotnictví nejzajímavější. Vzhledem k tomu, že k některým trestným činům existuje i relevantní... Keywords: lékař; pacient; nemocnice; a doctor; a patient; a hospital Available in a digital repository NRGL
Trestní odpovědnost ve zdravotnictví

1 Criminal liability in health care (abstract in English) The purpose of this rigorous thesis is to point out the criminal liability of health services providers, particular for doctors as individuals ...

Lepáček, Marek; Bohuslav, Lukáš; Šelleng, Dalibor
Univerzita Karlova, 2019

Trestní odpovědnost právnických osob - srovnání právní úpravy v České republice a Polsku
Sýkora, Petr; Jelínek, Jiří; Heranová, Simona
2019 - Czech
Criminal liability of legal entities - comparison of legal regulations in the Czech Republic and Poland Abstract The criminal liability of legal entities still raises emotions and is still the subject of both expert discussions and lay comments. Moreover, the application of the Law on the criminal liability of legal entities in practice is still problematic and law enforcement bodies are not only unsure how to apply individual institutes and when to consider bringing charges against a legal entity but often still do not initiate proceedings against legal persons because they consider such course of action a complication in proceedings against an individual. Thus, the greatest application problems relate firstly to assessing whether the legal conditions for initiating criminal proceedings against a legal entity are met, and then the question of the so-called exculpation and the problem of the possible transfer of the evidence obligation to a legal entity. Last but not least, from the point of view of the application practice, the limitation of the legal entity's right to choose a legal representative. Despite the fact, how critically it is possible to look at the regulation of criminal liability of legal entities, it cannot be overlooked, that one of the closest neighbors, Poland, has even greater problems... Trestní odpovědnost právnických osob - srovnání právní úpravy v České republice a Polsku Abstrakt Trestní odpovědnost právnických osob stále vzbuzuje emoce a stále je předmětem jak odborných diskuzí, tak i laických komentářů. Nadto aplikace zákona o trestní odpovědnosti právnických osob v praxi je stále problematická a orgány činné v trestním řízení, nejenže nemají jistotu, jak aplikovat jednotlivé instituty a kdy případně uvažovat o sdělení obvinění právnické osobě, ale mnohdy stále nezahajuji řízení proti právnickým osobám, neboť takový postup považuji za komplikaci v řízení vedeném proti fyzické osobě. Největší aplikační problémy se tak týkají předně samotného posouzení, zda jsou splněný zákonné podmínky pro zahájení trestního stíhání proti právnické osobě a pak otázka tzv. vyvinění a problém případného přenesení důkazní povinnosti na právnickou osobu. V neposlední řadě z pohledu aplikační praxe je pak omezování oprávnění právnické osoby zvolit si obhájce. I přesto, jak kriticky je možné pohlížet na úpravu trestní odpovědnosti právnických osob, nelze přehlédnout, že jeden z nejbližších sousedů tedy Polsko má se stíháním právnických osob a jejích trestáním ještě větší problémy. Rigorózní práce ve svém úvodu poskytuje stručný přehled dosud známých a realizovaných modelů trestní odpovědnosti právnických... Keywords: právnická osoba; přičitatelnost; trestní odpovědnost; řízení; legal entity; imputability; criminal liability; proceedings Available in a digital repository NRGL
Trestní odpovědnost právnických osob - srovnání právní úpravy v České republice a Polsku

Criminal liability of legal entities - comparison of legal regulations in the Czech Republic and Poland Abstract The criminal liability of legal entities still raises emotions and is still the subject ...

Sýkora, Petr; Jelínek, Jiří; Heranová, Simona
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases