Number of found documents: 15794
Published from to

Vliv vybraných kanabinoidů na kvantitativní EEG, chování a jejich terapeutický potenciál
Uttl, Libor
2023 - Czech
Cannabinoids and especially CBD are these days a highly discussed topic with a huge overlap in the media space. Their ability to interact not only with cannabinoid receptors, but also with other pathways, in combination with a huge "hype", leads, despite the not very strong evidence of their effects in clinical practice, to the testing of cannabinoids in a broad spectrum of indications. Nowadays, we have more than 150 isolated cannabinoids, but the research is focused only on the main cannabinoids like for example THC, CBD, cannabigerol, cannabichromen or hexahydrocannabinol. For our research, we have chosen the two most well- known cannabinoids THC and CBD, and our key question was not only what is the role of these cannabinoids individually, but, also, how do they interact when administered together, how do they influence behaviour and how do they interact in dependence on the method of administration. All these questions were addressed within our rat experiments. Somewhat surprisingly, we did not observe the typical cannabinoid tetrad (decreased sensitivity to painful stimuli, hypothermia, catalepsy, and overall decrease in motor activity) after the THC administration, so we wondered what would happen if we used more potent and selective synthetic cannabinoids JWH- 073, JWH-210, instead of THC.... Kanabinoidy a zejména CBD jsou dnes velmi diskutované téma s obrovským přesahem do mediálního prostoru. Jejich schopnost interagovat nejen kanabinoidními receptory, ale i dalšími drahami v výrazným "hypem", vede k testování kanabinoidů ve velmi širokém spektru indikací i přes nepříliš silnou evidenci účinků v klinické praxi. Dnes máme již více než 150 izolovaných kanabinoidů, ale výzkum je zaměřen pouze na několik hlavních kanabinoidů jako jsou například THC, CBD, kanabigerol, kanabichromen, hexahydrokanabinol. My jsme pro náš výzkum zvolili dva nejznámější kanabinoidy THC a CBD a naší klíčovou otázkou bylo, jako roli mají tyto kanabinoidy nejen samostatně, ale také jak spolu interagují při společném podání, jak ovlivňují chování a jak společně interagují závislosti na způsobu podání. Toto jsme souhrnně provedli v potkaních experimentech. Částečně překvapivě, jsme nepozorovali typickou kanabinoidní tetrádu (sníženou citlivost na bolestivé podněty, hypotermii, katalepsii a celkové snížení motorické aktivity) po podání THC, a proto jsme si položili otázku, co se stane, pokud místo THC použijeme potentnější a selektivnější syntetické kanabinoidy JWH 210. Dále v průběhu řešení disertační práce došlo k registraci CBD (Epidolex) pro léčbu epilepsie, konkrétně syndromu Dravetové a Lennox_Gaustova syndromu, a my... Keywords: kanabinoidy; Δ9-THC; CBD; JWH-073; JWH-210; chování; farmakokinetika; kvantitativní EEG; epilepsie; syntetické kanabinoidy; model akutní psychózy; cannabinoids; Δ9-THC; CBD; JWH-073; JWH-210; pharmacokinetics; behavior; quantitative EEG; epilepsy; synthetic cannabinoids; model of acute psychosis Available in a digital repository NRGL
Vliv vybraných kanabinoidů na kvantitativní EEG, chování a jejich terapeutický potenciál

Cannabinoids and especially CBD are these days a highly discussed topic with a huge overlap in the media space. Their ability to interact not only with cannabinoid receptors, but also with other ...

Uttl, Libor
Univerzita Karlova, 2023

Poselství Karla Makoně
Krůza, Jan Oldřich; Vogel, Jiří; Vik, Dalibor Jiří
2023 - Czech
Poselství Karla Makoně Abstrakt Český mystik Karel Makoň (*1912 †1993) po sobě zanechal rozsáhlé a vý- znamné dílo v psané a mluvené podobě. V desítkách knih, které napsal, rozvádí návod k využití pozemského života pro vstup do vědomého spojení s Věčností. Hovořil ke skupinkám příznivců, z čehož se zachovalo přes tisíc hodin magneto- fonových záznamů. Pro šíři jeho hovorů je těžké určit, jaké jsou hlavní body jeho poselství, a dostupná literatura o něm je velmi sporadická. Vyskytují se závažné výroky, které v obměnách opakuje po více než dvacet let svého auditivně zazna- menaného působení. Mezi tyto opakující se výroky patří například: "Trpnost je nezbytnou součástí cesty k Bohu.", "Modlitba nesmí být mechanická, aby měla spojovací účinek.", "Milost Boží je zákonitým jevem." Tyto lze s jistotou zařa- dit mezi stěžejní pilíře jeho nauky. Jaké jsou ale ty ostatní? Pomocí počítačové analýzy přepisů nahrávek lze dospět k seznamu kandidátských témat, jenž může být základem pro vyčerpávající seznam pokrývající celý mluvený korpus. V mlu- veném korpusu Karla Makoně lze nalézt odpovědi na všechny základní otázky systematické teologie. Mnohé z těchto odpovědí jsou v kontroverzi k církevním naukám. Esence Makoňova poselství lze shrnout starověkým citátem "Tento život je mostem do věčnosti." Jiní jeho příznivci... Poselství Karla Makoně Abstrakt Český mystik Karel Makoň (*1912 †1993) po sobě zanechal rozsáhlé a vý- znamné dílo v psané a mluvené podobě. V desítkách knih, které napsal, rozvádí návod k využití pozemského života pro vstup do vědomého spojení s Věčností. Hovořil ke skupinkám příznivců, z čehož se zachovalo přes tisíc hodin magneto- fonových záznamů. Pro šíři jeho hovorů je těžké určit, jaké jsou hlavní body jeho poselství, a dostupná literatura o něm je velmi sporadická. Vyskytují se závažné výroky, které v obměnách opakuje po více než dvacet let svého auditivně zazna- menaného působení. Mezi tyto opakující se výroky patří například: "Trpnost je nezbytnou součástí cesty k Bohu.", "Modlitba nesmí být mechanická, aby měla spojovací účinek.", "Milost Boží je zákonitým jevem." Tyto lze s jistotou zařa- dit mezi stěžejní pilíře jeho nauky. Jaké jsou ale ty ostatní? Pomocí počítačové analýzy přepisů nahrávek lze dospět k seznamu kandidátských témat, jenž může být základem pro vyčerpávající seznam pokrývající celý mluvený korpus. V mlu- veném korpusu Karla Makoně lze nalézt odpovědi na všechny základní otázky systematické teologie. Mnohé z těchto odpovědí jsou v kontroverzi k církevním naukám. Esence Makoňova poselství lze shrnout starověkým citátem "Tento život je mostem do věčnosti." Jiní jeho příznivci... Keywords: Karel Makoň; Karel Weinfurter; křesťanská mystika; křesťanství a indická filozofie; Karel Makoň; Karel Weinfurter; Christian Mysticism; Chstianity and Indian Philosophy Available in a digital repository NRGL
Poselství Karla Makoně

Poselství Karla Makoně Abstrakt Český mystik Karel Makoň (*1912 †1993) po sobě zanechal rozsáhlé a vý- znamné dílo v psané a mluvené podobě. V desítkách knih, které napsal, rozvádí návod k využití ...

Krůza, Jan Oldřich; Vogel, Jiří; Vik, Dalibor Jiří
Univerzita Karlova, 2023

Arthroderma v srsti volně žijících hlodavců
Moulíková, Štěpánka; Kolařík, Miroslav; Koukol, Ondřej
2023 - Czech
Arthroderma is the most diverse genus of dermatophytes, fungi causing skin infections. However, the genus is most frequently isolated from soil enriched by keratin sources. In my study, I isolated several strains of Arthroderma from the fur of wild rodents from the Czech Republic. Using polyphasic taxonomy, I characterised the 29 strains genetically (ITS rDNA, tubb and tef1α), morphologically, physiologically, and by mating experiments. In the second part of the study, we used data mining of ITS sequence data from GenBank and GlobalFungi Database to further investigate biogeography and ecology of Arthroderma species. In total, eight Arthroderma species were isolated, including four new species. The geographical distribution of the new species was not restricted to the Czech Republic nor rodents, other strains have been isolated from different animal species and soil from Europe, North America and Asia. Data obtained by data mining confirmed that the genus has diverse ecology - some lineages seem to be closely associated with animals (here described A. rodenticum), while others occur typically in soil. However, low numbers of sequence reads of Arthroderma in soil show that the species are not soil generalists but rather dependent on keratin source. This is the first study using data mining to assess... Arthroderma je největší rod dermatofytů, hub způsobujících kožní infekce. Tento rod však bývá nejčastěji izolován z půdy obohacené o keratin. Ve své práci jsem izolovala zástupce rodu Arthroderma ze srsti volně žijících hlodavců v České republice. Získané izoláty (n = 29) jsem za použití polyfázického přístupu charakterizovala geneticky (ITS rDNA, tubb a tef1α), morfologicky, fyziologicky a pomocí křížicích experimentů. Druhá část práce spočívala ve využití data miningu ITS sekvenčních dat z databází GenBank a GlobalFungi, jehož cílem bylo objasnit biogeografii a ekologii druhů rodu Arthroderma. Celkem jsem izolovala osm druhů, z nichž čtyři jsou nově popsány. Tyto druhy se vyskytují i mimo Českou republiku a hlodavce, jsou známy sekvence i izoláty z jiných druhů zvířat a půdy v Evropě, Severní Americe a Asii. Data získaná pomocí data miningu potvrzují, že ekologická valence rodu Arthroderma je široká - některé druhy se zdají být vázány na zvířata (zde popsaný druh A. rodenticum), jiné se vyskytují typicky v půdě. Nízké počty sekvencí rodu Arthroderma v půdě však nasvědčují tomu, že se nejedná o půdní generalisty, ale o druhy závislé na přísunu keratinu. Toto je první práce využívající data mining pro studium rozšíření, ekologie a druhové diverzity dermatofytů. Klíčová slova: Arthroderma, data... Available in a digital repository NRGL
Arthroderma v srsti volně žijících hlodavců

Arthroderma is the most diverse genus of dermatophytes, fungi causing skin infections. However, the genus is most frequently isolated from soil enriched by keratin sources. In my study, I isolated ...

Moulíková, Štěpánka; Kolařík, Miroslav; Koukol, Ondřej
Univerzita Karlova, 2023

Nanočástice citlivé na vnější podněty obsahující fenylboronové spojky jako potenciální nosiče léčiv
Hlavatovičová, Eva
2023 - English
This thesis deals with the post-polymerization functionalization of a pH-responsive poly(styrene)-b-poly(4-vinyl pyridine)-b-poly(ethylene oxide) triblock terpolymer with stimuli responsive and diol-binding 2-bromomethyl-4-fluorophenylboronic acid and 2- bromomethyl-phenylboronic acid suitable for biomedical applications. A reproducible method of quaternization of poly(4-vinyl pyridine) block with prescriptible quaternization ratio was developed and the reaction yield was analyzed by 11 B, 1 H NMR and infrared spectroscopy. A reproducible self-assembly protocol for stable nanoparticles from functionalized stimuli-responsive triblock terpolymer was found, and the nanoparticles were studied by static, dynamic and electrophoretic light scattering, and cryogenic transmission electron microscopy. Fluorescence and UV-VIS spectroscopy measurements were performed for description of boron-ester linkages formation and hydrolysis with model drug Alizarin as a study of encapsulation and release reactions together with sugar sensing reactions for potential drug delivery. Diplomová práce se zabývá přípravou polymerních systémů citlivých na vnější podněty pro medicínské aplikace založených na postpolymerizační funkcionalizaci trojblokového terpolymeru poly(styren)-b-poly(4-vinyl pyridin)-b-poly(ethylen oxid) pomocí funkčních skupin schopných vázat dioly 2-bromethyl-4-fluorofenylboronovou kyselinou a 2-bromethyl-fenylboronovou kyselinou. Byl vyvinut plně reprodukovatelný a kontrolovatelný postup kvaternizace N-skupiny 4-pyridinylového kruhu uvedenými funkčními skupinami a výtěžek kvaternizační reakce byl určen pomocí 11 B a 1 H NMR a infračervené spektroskopie. Dále byl vypracován protokol reprodukovatelné přípravy stabilních polymerních nanočástic ve vodných pufrech o různém pH vzniklých samoskládáním těchto funkcionalizovaných trojblokových terpolymerů. Struktura a chování připravených nanočástic byly studovány pomocí statického, dynamického a elektroforetického rozptylu světla a kryogenní transmisní elektronové mikroskopie. S ohledem na možné aplikace byl pomocí absorpční a fluorescenční spektroskopie zkoumána vazba modelového léčiva Alizarinu na fenylboronové funkční skupiny připravených nanočástic. Byla důkladně studována vazba Alizarinu na polymerní částice a jeho uvolňování vlivem změny vnějších podmínek jako pH a koncentrace cukrů a příbuzných diolů Keywords: trojblokové terpolymery; micely; kyselina fenylboronová; nosiče léčiv; fluorescence; rozptyl světla; triblock terpolymer; micelles; boronic acid; drug delivery; fluorescence; light scattering Available in a digital repository NRGL
Nanočástice citlivé na vnější podněty obsahující fenylboronové spojky jako potenciální nosiče léčiv

This thesis deals with the post-polymerization functionalization of a pH-responsive poly(styrene)-b-poly(4-vinyl pyridine)-b-poly(ethylene oxide) triblock terpolymer with stimuli responsive and ...

Hlavatovičová, Eva
Univerzita Karlova, 2023

Jaderné zbraně ve studené válce
Vlk, Václav; Horčička, Václav
2023 - Czech
The topic of this master thesis is a description of the importance of nuclear arms for the military security of their owners and alliances in Europe during the Cold War. Other topics are the proliferation of nuclear weapons and the efforts of some members of the alliances to gain participation in using this arms. Attention is focused to nuclear arms control and the disarmament process. This thesis deals with documents and preparations of the Czechoslovak People's Army for a possible war in Europe. Tématem práce je popis významu jaderných zbraní pro vojenskou bezpečnost jejich držitelů a aliancí v Evropě v období tzv. studené války. Dalšími tématy jsou proliferace jaderných zbraní v rámci aliancí a snaha některých států aliancí získat spoluúčast při rozhodování o jejich použit. Pozornost je věnována kontrole jaderného zbrojení a odzbrojovacímu procesu. Práce se dále zabývá dokumenty a přípravě československé lidové armády na případnou válku v Evropě. Keywords: SALT|START|INF|NPT|kontrola zbrojení|odzbrojení|proliferace|jaderné zbraně|USA|SSSR|ČSLA; SALT|START|INF|NPT|arms control|disarmament|proliferation|nuclear weapons|USA|USSR|ČSLA Available in a digital repository NRGL
Jaderné zbraně ve studené válce

The topic of this master thesis is a description of the importance of nuclear arms for the military security of their owners and alliances in Europe during the Cold War. Other topics are the ...

Vlk, Václav; Horčička, Václav
Univerzita Karlova, 2023

Děti a mladiství ve školských výchovných zařízeních v sociálně-psychologickém a legislativním kontextu
Petruželová, Irena; Pazlarová, Hana
2023 - Czech
School educational institutions have long taken care of the education and re-education of delinquent children and adolescents with compulsory institutional or protective education or of children who are placed here voluntarily with the consent of the person responsible for education. This care, for morally disturbed and socially disadvantaged youth, has a tradition of almost two centuries in our country, during which it has undergone complex development and verified decades of proven improvement. Today we can state that until recently this system followed the traditional pattern of work with this clientele and continuously developed it so as to best accept and respond to the current problems of our youth. At present, however, due to changes in legislation, the system of this care is changing significantly. However, the complex effects of these changes are often not well thought out and taken into account. Školská výchovná zařízení se dlouhodobě starají o výchovu a převýchovu delikventních dětí a mladistvých s nařízenou ústavní či ochrannou výchovou nebo o děti, které jsou zde umístěny dobrovolně se souhlasem osoby odpovědné za výchovu. Tato péče, o mravně narušenou a sociálně znevýhodněnou mládež, má u nás téměř dvousetletou tradici, během které prošla složitým vývojem a desítkami let ověřovaným zdokonalováním. Dnes můžeme konstatovat, že ještě donedávna tento systém navazoval na tradiční vzor práce s touto klientelou a plynule jej rozvíjel dále tak, aby co nejlépe akceptoval a reagoval na aktuální problémy naší mládeže. V současné době však vlivem změn v legislativě se systém této péče výrazně mění. Komplexní dopady těchto změn ovšem mnohdy nejsou náležitě promyšleny a brány v potaz. Keywords: Delikvent|Diagnostický ústav pro mládež|Dítě|Mladistvý|Ochranná výchova|Pěstounská péče|Středisko výchovné péče|Ústavní výchova|Výchovný ústav; Delinquent|Diagnostic Institute for Youth|Child|Juvenile|Protective Education|Foster Care|Educational care center|Institutional Education|Educational Institut Available in a digital repository NRGL
Děti a mladiství ve školských výchovných zařízeních v sociálně-psychologickém a legislativním kontextu

School educational institutions have long taken care of the education and re-education of delinquent children and adolescents with compulsory institutional or protective education or of children who ...

Petruželová, Irena; Pazlarová, Hana
Univerzita Karlova, 2023

Provincie Gallaecia za vlády Suebů a Vizigótů: Transformace společnosti na přelomu antiky a středověku
Mestek, Oto; Picková, Dana
2023 - Czech
During the reforms of emperors Diocletian and Constantine the Great, the new Roman province of Gallaecia was created at the turn the 3rd and 4th centuries located at the northwestern tip of the Iberian Peninsula. In 411 it was seized by the barbarian tribes of the Suebi and the Hasdingi and the Roman government lost control of it. While the Hasdingi left, the Suebi created their own kingdom in the province. Their kings and warriors played essential role in the transformation of the province during the period which we consider to be the transition from the classical antiquity to the Middle Ages. The Suebic kings, after converting to orthodox Christianity, managed to reorganize the Galician episcopal structure and allowed their country to continue the Roman Mediterranean trade. Subsequently, in 585, Suebic Gallaecia was conquered by the Visigothic king Leovigild and incorporated as a province into his kingdom. Gallaecie thus traces the Visigothic period which lasted there until the arrival of the Arabs. This thesis seeks to capture and describe the regional transformation during this transitional period. It traces the political, social, and economic development of Gallaecia during the era of the Suebic and Visigothic kings. Během reforem císařů Diokleciána a Konstantina Velikého byla na přelomu 3. a 4. století vytvořena nová římská provincie Gallaecia nacházející se na severozápadním cípu Pyrenejského poloostrova. Roku 411 se jí zmocnili barbarské kmeny Suebů a Hasdingů a římská vláda nad ní ztratila kontrolu. Zatímco Hasdingové odešli pryč, Suebové si v provincii vytvořili vlastní království. Jejich králové a válečníci se podíleli na proměně provincie během období, které považujeme za přelom antiky a středověku. Suebským králům se podařilo poté, co přijali ortodoxní křesťanství, zreorganizovat galicijskou biskupskou strukturu a dovolili své zemi pokračovat v římské středozemním obchodu. Následně roku 585 suebskou Gallaecii dobyl vizigótský král Leovigild a začlenil ji jako provincii do svého království. V Gallaecii tak můžeme sledovat vizigótské období, které zde trvalo až do příchodu Arabů. Práce se věnuje snaze zachytit regionální transformaci během tohoto přelomového období. Sleduje politický, společenský a hospodářský vývoj Gallaecie během éry vlády suebských a vizigótských králů. Keywords: Gallaecia|Galicie|Suebové|Vizigóti|pozdní antika|raný středověk|transformace společnosti|stěhování národů; Gallaecia|Galicia|Suebi|Visigoths|late antiquity|the Early Middle Ages|transformation of society|Migration period Available in a digital repository NRGL
Provincie Gallaecia za vlády Suebů a Vizigótů: Transformace společnosti na přelomu antiky a středověku

During the reforms of emperors Diocletian and Constantine the Great, the new Roman province of Gallaecia was created at the turn the 3rd and 4th centuries located at the northwestern tip of the ...

Mestek, Oto; Picková, Dana
Univerzita Karlova, 2023

Organizační kultura jako významný faktor budování silné značky zaměstnavatele a zvyšování pracovní výkonnosti zaměstnanců
Salačová Svobodová, Hana; Fonville, Alexandra
2023 - Czech
The rigorous thesis analyses the organisational culture and its role in building a strong employer brand with implications for improving work performance. The thesis describes the correlation between contemporary employees' values, organizational culture enabling employees to realize their values, the transparently communicated image of the organization imprinted in the employer brand and employee performance. The Means-End Chain theory and the Employee Value Proposition tool are introduced. Their use in forming a happy organizational culture, building a strong employer brand, and improving employees' performance is presented. The aim of the qualitative research is to analyse the link between organizational culture and employer branding with the impact on employees' performance, from the perspective of top management of various organizations. The data are collected from the semi-structured interviews, supplemented by a questionnaire survey. Data are analysed to get an insight and understanding of the practices of the organizations. Keywords Organizational Culture, Values, Happiness Management, Employer Brand, Employee Value Proposition, Work Performance Cílem rigorózní práce je analyzovat organizační kulturu a její roli v budování silné značky zaměstnavatele s implikací na zvyšování pracovní výkonnosti zaměstnanců. Práce popisuje souvztažnost mezi hodnotami novodobých zaměstnanců, organizační kulturou umožňující zaměstnancům jejich hodnoty realizovat, transparentně komunikovaným obrazem organizace vtisknutým do značky zaměstnavatele a výkonností. V práci je představena teorie Means-End Chain spolu s nástrojem Employee Value Proposition. Je prezentováno jejich využití při formování kultury šťastné organizace, při budování silné značky zaměstnavatele a při zvyšování pracovní výkonnosti zaměstnanců. Cílem empirického šetření je prozkoumat spojitost mezi organizační kulturou a značkou zaměstnavatele s dopadem na pracovní výkonnost zaměstnanců, jak je nahlížena vrcholovým vedením různorodých organizací. Šetření je realizováno formou polostrukturovaného rozhovoru, obohaceného dotazníkem. Data získaná z rozhovorů jsou analyzována za účelem vhledu a porozumění praxi daných organizací. Klíčová slova organizační kultura, hodnoty, management štěstí, značka zaměstnavatele, hodnotová nabídka pro zaměstnance, pracovní výkonnost Keywords: Angažovanost|celková duševní pohoda (Well-Being)|hodnotová nabídka pro zaměstnance (Employee Value|EVP)|organizační kultura|pracovní výkonnost|smysluplnost|značka zaměstnavatele; Engagement|Well-Being|Employee Value Proposition|organizational culture|work performance|meaningfulness|employer brand Available in a digital repository NRGL
Organizační kultura jako významný faktor budování silné značky zaměstnavatele a zvyšování pracovní výkonnosti zaměstnanců

The rigorous thesis analyses the organisational culture and its role in building a strong employer brand with implications for improving work performance. The thesis describes the correlation between ...

Salačová Svobodová, Hana; Fonville, Alexandra
Univerzita Karlova, 2023

Poplatky za přestupy fotbalových hráčů optikou soutěžního práva EU
Subhan, Adam; Šmejkal, Václav
2023 - English
EU Competition Law analysis of football transfer fees Abstract: In this master's thesis, I assess the compliance of the transfer fees used in football with EU Competition law. I submit that the transfer fee system in its current state is a decision of an association of undertakings that is not compliant with Article 101 TFEU due to the restriction it imposes on the player supply market. This restriction prevents small market clubs to recruit good players and compete with large market clubs. I argue that the restriction cannot be justified under the Meca-Medina framework since it does not achieve the alleged objectives. The system is not inherent in pursuit of improvement of competitive balance at all. Even though it is inherent to promotion of youth development, it goes beyond what is necessary, and as such is disproportionate to the restriction is causes. The system neither qualifies for the exception of Article 101(3) TFEU, since it does not result in any efficiencies. However, I suggest that the effects of the transfer fee system cannot be assessed in isolation, but rather in the context with other football regulation, especially revenue redistributive mechanisms and limits on spending. In this context, I found the transfer fee system to have an aggravating negative impact on competitive balance because.... Poplatky za přestupy fotbalových hráčů optikou soutěžního práva EU Abstrakt: V této diplomové práci posuzuji soulad jevu poplatků za přestupy fotbalových hráčů se soutěžním právem EU. Docházím k závěru, že systém fotbalových přestupů ve své současné podobě porušuje právo EU, a jako takový je zakázaným rozhodnutím sdružení podniků ve smyslu článku 101 Smlouvy o fungování Evropské Unie. Důvodem je, že systém představuje omezení přístupu na trh s hráči. Důsledkem je stav, ve kterém si kluby bez dostatečného finančního zázemí nemohou dovolit kvalitní hráče, kteří jsou předpokladem pro skutečnou konkurenceschopnost klubů jako soutěžitelů. Toto omezení není ospravedlnitelné testem souladu sportovních pravidel s právem EU z rozsudku Soudního dvora Meca-Medina, jelikož pravidla nedosahují cílů, které sledují. Systém není inherentní pro zlepšení soutěžní rovnováhy. Pro podporu rozvoje mládeže systém je inherentní existence určitých poplatků. Současná podoba systému poplatků za přestupy hráčů však překračuje meze toho, co je nezbytné, a je tedy disproporčním omezením. Systém zároveň nesplňuje podmínky pro udělení výjimky na základě článku 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské Unie. Dopady systému poplatků za přestupy hráčů však nemohou být posuzovány samostatně. Měly by být posuzovány v kontextu s ostatními prvky... Available in a digital repository NRGL
Poplatky za přestupy fotbalových hráčů optikou soutěžního práva EU

EU Competition Law analysis of football transfer fees Abstract: In this master's thesis, I assess the compliance of the transfer fees used in football with EU Competition law. I submit that the ...

Subhan, Adam; Šmejkal, Václav
Univerzita Karlova, 2023

Účastníci správního řízení a jejich právní postavení
Kadeřávková, Martina; Staša, Josef
2023 - Czech
Participants in administrative proceeding and their legal status Abstract This rigorous thesis deals with the participants in administrative proceedings and their legal status. The aim of the thesis is to describe the legal regulation of the participants in administrative proceedings and their selected procedural rights in the Czech Republic, to point out the deficits of the legal regulation and to present proposals de lege ferenda. The author used descriptive method and critical analysis in writing. The thesis also contains a comparison with foreign legislation. The author draws on Czech and foreign sources. The thesis contains the author's observations on the subject. The rigorous thesis is composed of the introduction, eight chapters and the end. In the introduction, the author states the aim of his thesis, methodology, sources, structure of his thesis and the reasons that led to the writing of the rigorous thesis. The first chapter is focused on the administrative procedure, its characteristics, division, subject and basic principles of administrative authority operation. In the second chapter, the author defines the subjects of the administrative procedure. The third chapter contains the characteristics of the participants. The author defines the participants according to the Administrative Code. The... Účastníci správního řízení a jejich právní postavení Abstrakt Tato rigorózní práce se věnuje účastníkům správního řízení a jejich právnímu postavení. Cílem autora je popsat právní úpravu účastníků správního procesu a jejich vybraná procesní práva v České republice, poukázat na deficity právní úpravy a předložit návrhy de lege ferenda. Autor při psaní užil popisnou metodu a kritickou analýzu. Rigorózní práce obsahuje rovněž komparaci se zahraniční právní úpravou. Autor vychází z českých a zahraničních pramenů. Práce obsahuje postřehy autora k předmětné problematice. Rigorózní práce je tvořena úvodem, osmi kapitolami a závěrem. V úvodu autor uvádí cíl práce, metodologii, zdroje, členění práce a důvody, které vedly k sepsání rigorózní práce. První kapitola se věnuje správnímu řízení, jeho charakteristice, členění, předmětu a základním zásadám činnosti správních orgánů. V druhé kapitole vymezuje autor subjekty správního procesu. Třetí kapitola obsahuje charakteristiku účastníků správního řízení. Autor zde vymezuje jednotlivé kategorie účastníků podle správního řádu. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na způsobilost být účastníkem. V páté kapitole autor rozebírá procesní způsobilost. V této kapitole se autor rovněž věnuje obecné charakteristice procesní způsobilosti účastníka řízení, postavení nezletilého dítěte, které... Keywords: správní řád; účastníci; procesní práva; the Administrative Code; parties to procedure; procedural rights Available in a digital repository NRGL
Účastníci správního řízení a jejich právní postavení

Participants in administrative proceeding and their legal status Abstract This rigorous thesis deals with the participants in administrative proceedings and their legal status. The aim of the thesis ...

Kadeřávková, Martina; Staša, Josef
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases