Number of found documents: 15396
Published from to

Trestný čin znásilnění v komparativním pohledu se zaměřením na koncept affirmative consent
Mrázková, Barbora; Mulák, Jiří; Pelc, Vladimír
2022 - Czech
Rape in a comparative perspective with a focus on affirmative consent Abstract Rape is considered as one of the worst crimes that can be committed against another person, mainly because of the extreme interference in their intimate area. Changes in the perception of this crime can be seen in recent years both in the Czech Republic and throughout Europe. A large number of states abandoned definition of rape based on coercion and now focuse on the lack of consent of the victim. In the Czech Republic, the model based on the coercion still persists, although the Supreme Court's decisions is slowly approaching those states that have redefined this crime. These days, government and parliamentary bodies are holding seminars to discuss the need for new legislation. This thesis mainly focuses on the crime of rape from a criminal law perspective. It deals with the definition of this crime and the definition of consent in states that consider rape as sexual intercourse without the victim's consent. Based on the findings, it offers de lege ferenda considerations relating to the possible redefinition of rape in the Czech legal system, taking into account the current decisions of the Supreme Court. Its main aim is therefore to take a comprehensive view of the concept of affirmative consent and to provide a draft bill.... Trestný čin znásilnění v komparativním pohledu se zaměřením na koncept affirmative consent Abstrakt Znásilnění je považováno za jeden z nejhorších činů, kterých se lze na jiné osobě dopustit, a to především z důvodu extrémního zásahu do její intimní sféry. Proměny v nahlížení na tento trestný čin lze v posledních letech spatřovat jak v rámci České republiky, tak i celé Evropy. Velká část států postupně opouští definice znásilnění založené na násilí a nově spáchání tohoto činu podmiňuje absencí souhlasu oběti. V České republice stále přetrvává model založený na donucení jiného, byť se judikatura Nejvyššího soudu pomalu přibližuje těm státům, které již k redefinici přistoupily. Vládní i sněmovní orgány v současnosti pořádají semináře, kde diskutují nad potřebou přijetí nové právní úpravy. Práce se primárně zaměřuje na uvedený čin z trestněprávního hlediska, zabývá se jeho definicí a vymezením znaku souhlasu v právních řádech států, které za znásilnění považují pohlavní styk bez souhlasu oběti. Na základě zjištěných poznatků pak nabízí úvahy de lege ferenda vztahující se k možné redefinici znásilnění v českém právním řádu, a to s přihlédnutím k současné judikatuře Nejvyššího soudu. Celistvý pohled na koncept affirmative consent a možný návrh nové právní úpravy je tedy jejím primárním cílem. S ohledem na... Keywords: znásilnění; souhlas; stealthing; the crime of rape; consent; stealthing Available in a digital repository NRGL
Trestný čin znásilnění v komparativním pohledu se zaměřením na koncept affirmative consent

Rape in a comparative perspective with a focus on affirmative consent Abstract Rape is considered as one of the worst crimes that can be committed against another person, mainly because of the extreme ...

Mrázková, Barbora; Mulák, Jiří; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2022

Trestněprávní aspekty policejní provokace
Šulda, Pavel; Říha, Jiří
2022 - Czech
1 Criminal law aspects of police provocation Abstract in English This diploma thesis deals with definition of possibly the most exact limit between legal entry of prosecuting authorities to the factual act of the crime and inadmissible police provocation. Following this determination of the limits, which is the main aim of the thesis, it gives the tightest definition of police provocation, it solves possible criminal law consequences of police provocation and it brings a brief analysis of admissibility of further forms of behaviour that can result in an intention of other person to commit a crime. For this purpose the thesis is divided into 4 chapters. The first chapter deals with the problem of police provocation in a broader context of fight against organized crime. It is highlighted the necessity of really careful consideration of the tools and the amount of their usage when fighting organized crime so that their deployment means tolerable rate of interference with human rights and freedoms. The second chapter follows, which deals with general introduction of tools used to fight not only organized crime. These are operational and investigative acitons and supportive operational and investigative actions, using which there most often comes to police provocation. In case of operational and investigative... Trestněprávní aspekty policejní provokace Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá určením co možná nejpřesnějších hranic mezi možným zákonným vstupem orgánů činných v trestním řízení do skutkového děje trestného činu a nepřípustnou policejní provokací. V návaznosti na vymezení těchto hranic, jakožto hlavního cíle práce, poskytuje nejpřiléhavější definici policejní provokace, řeší možné trestněprávní důsledky policejní provokace a přináší krátkou analýzu přípustnosti dalších vybraných forem jednání, jež mohou mít za následek provokaci k trestnému činu. Za tímto účelem je práce rozčleněna do 4 kapitol. První kapitola zasazuje problematiku policejní provokace do širšího kontextu boje s organizovaným zločinem. Je upozorněno na nutnost velmi pečlivě vážit jaké nástroje a v jakém rozsahu volit k potírání organizovaného zločinu, aby jejich nasazení znamenalo únosnou míru zásahu do základních lidských práv a svobod. Druhá kapitola navazuje na první tak, že se věnuje obecnému představení nástrojů k potírání organizovaného zločinu (ale nejen toho) v podobě operativně pátracích a podpůrně operativně pátracích prostředků, při jejichž využití dochází nejčastěji k policejní provokaci. U operativně pátracího prostředku agenta a podpůrně operativně pátracího prostředku informátora jsou učiněny návrhy de lege ferenda s... Available in a digital repository NRGL
Trestněprávní aspekty policejní provokace

1 Criminal law aspects of police provocation Abstract in English This diploma thesis deals with definition of possibly the most exact limit between legal entry of prosecuting authorities to the ...

Šulda, Pavel; Říha, Jiří
Univerzita Karlova, 2022

Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš
2022 - Czech
of rigorous work Mgr. Luboš Koláček, Ph. D. The work is a specific approximation of the European author to the thought of the West with the East, based on the thinkers he selected on both sides. It presents a reflection of ontological, epistemological, ethical and psychological, sociological and other questions and answers to the problem, indicated by the name itself. It is a kaleidoscopic thinking that, by multiplying the contents in the reflections of the others and the others in the third thinkers, intertwines and unfolds into a huge breadth of ideas. In the work, intentionality is contained in the appropriate network of connections, which represents the West as thinking of explicit meanings and the East as thinking of implicit meanings. The point is to present to the reader not only ready-made statements, but the reader is invited by questions to cooperate in uncovering the unconcealed, i.e. aletheia. It is a hermeneutic method that starts from ready-made answers and only then comes to the questions that are at the same time the background from which the answer arose. It is a special dialogical method that does not want to juxtapose ready-made judgments, but requires the reader to go through this challenge as a co-solver of the question that is to come to the difference between the West and the... rigorózní práce Mgr. Luboš Koláček, Ph. D. Práce je specifickou aproximací evropského autora k myšlení Západu s Východem, na základě jím vybraných myslitelů na obou stranách. Předkládá zrcadlení ontologických, gnozeologických, etických a psychologických, sociologických a jiných otázek a odpovědí na problém, vyznačený už samotným názvem. Jde o kaleidoskopické myšlení, které se multiplikací obsahů v reflexích těch druhých a těch druhých ve třetích myslitelích prolíná a rozevírá do obrovské šíře poukazů. V práci je obsažena intencionalita v patřičné síti souvislostí, která nám představuje Západ jako myšlení explikátních významů a Východ jako myšlení implikátních významů. Jde o to předestřít před čtenáře nikoli jen hotová tvrzení, ale čtenář je vyzván otázkami ke spolupráci v odkrývání neskrytosti, tj. alethei. Jde o hermeneutickou metodu, která vychází od hotových odpovědí a teprve pak se dostává k otázkám, jež jsou současně pozadím, z něhož odpověď vznikla. Je to speciální dialogická metoda, která nechce vedle sebe klást hotové soudy, nýbrž požaduje, aby čtenář prošel touto výzvou jako spoluřešitel otázky, která má přijít k rozdílu mezi Západem a Východem, protože si autor uvědomuje, že to, na co si přijde čtenář sám, je opravdu podstatné, ve srovnávání s podsouvajícími tendencemi současné... Keywords: filosofie; Východ; Západ; Poznávání; poznání; existence; bytí; čas; Heidegger; fenomenologie; védanta; svámí; Swámí Parámarthananda; hinduismus; Eliade; jóga; Patandžali; buddhismus; Buddha; Seung Sahn; dalajlama; taoismus; Lao-c'; Mahabháráta; Bhagavadgíta; souznění; Platón; astronomie; astrologie; magie; alchymie; hermetismus; věda; Komenský; Jung; Scheler; Lévinas; cesta; pravda; svoboda; Bělohradský; Eco; sinusoida; zen; philosophy; East; West; Cognition; cognition; existence; being; time; Heidegger; phenomenology; Vedanta; Swami; Swami Parartharthananda; Hinduism; Eliade; Yoga; Patanjali; Buddhism; Buddha; Seung Sahn; Dalai Lama; Taoism; Lao-c'; Mahabharata; Bhagavad Gita; harmony; Plato; astronomy; astrology; magic; alchemy; hermeticism; science; Comenius; Jung; Scheler; Lévinas; path; truth; freedom; Belgrade; Eco; sinusoid; zen Available in a digital repository NRGL
Východ a západ a poznávání

of rigorous work Mgr. Luboš Koláček, Ph. D. The work is a specific approximation of the European author to the thought of the West with the East, based on the thinkers he selected on both sides. It ...

Koláček, Luboš
Univerzita Karlova, 2022

Studium mikrostruktury a mechanických vlastností jemnozrnných hořčíkových slitin připravených intenzivní plastickou deformací
Šašek, Stanislav; Stráská, Jitka
2022 - English
Two magnesium alloys (Mg-4Y-4Gd-2Ca and Mg-2Y-2Gd-1Ca) with high ignition tem- perature were successfully processed by extrusion. Mg-2Y-2Gd-1Ca alloy was addition- ally processed by equal channel angular pressing (ECAP) to achieve ultrafine-grained microstructure. The effect of extrusion parameters on fraction of recrystallized grains, grain size, and texture was revealed by EBSD analysis. The presence of Mg2Ca, REH2 and Mg5RE secondary phases was proven by SEM and TEM. Microstructural condition including distribution and morphology of secondary phase par- ticles directly affected the mechanical properties. Yield tensile stress exceeding 200 MPa was achieved in each condition. Large non-recrystallized grains with strong {10̄10} tex- ture resulted in a significant anisotropy in mechanical properties. Processing by ECAP led to a homogeneous microstructure with a mean grain size below 1 µm. ECAP condition showed superior mechanical properties with a low anisotropy. The developed and analysed microstructural condition resulted in favourable mechanical properties. The studied alloys are therefore promising for the application in aerospace industry. 1 Dvě hořčíkové slitiny (Mg-4Y-4Gd-2Ca a Mg-2Y-2Gd-1Ca) vyznačující se vysokou teplo- tou vznícení byly zpracovány extruzí. Slitina Mg-2Y-2Gd-1Ca byla navíc zpracována metodou ECAP pro dosažení ultrajemnozrnné mikrostruktury. Pokročilou EBSD analý- zou byl studován vliv extruzních parametrů na velikost zrn, podíl rekrystalizovaných zrn a texturu. Pomocí SEM a TEM byly též identifikovány částice sekundárních fází Mg2Ca, REH2 a Mg5RE. Všechny studované stavy se vyznačují mezí kluzu v tahu vyšší než 200 MPa. Anizotropie mechanických vlastností v tahu a tlaku byla pozorována u extrudovaných stavů a je způsobená velkými nerekrystalizovanými zrny s výraznou texturní komponentou {10̄10}. Zpracováním metodou ECAP bylo dosaženo ultrajemnozrnné mikrostruktury s velikostí zrn menší než 1 µm, jejímž důsledkem jsou zlepšené mechanické vlasnosti s malou ani- zotropií. Připravené mikrostrukturní stavy zkoumaných hořčíkových slitin se vyznačují velmi do- brými mechanickými vlastnostmi a mají tudíž potenciál pro použití v leteckém průmyslu. 1 Keywords: jemnozrnné materiály|metody intenzivní plastické deformace|hořčíkové slitiny|mikrostruktura|mechanické vlastnosti; finegrained materials|severe plastic deformation techniques|magnesium alloys|microstructure|mechanical properties Available in a digital repository NRGL
Studium mikrostruktury a mechanických vlastností jemnozrnných hořčíkových slitin připravených intenzivní plastickou deformací

Two magnesium alloys (Mg-4Y-4Gd-2Ca and Mg-2Y-2Gd-1Ca) with high ignition tem- perature were successfully processed by extrusion. Mg-2Y-2Gd-1Ca alloy was addition- ally processed by equal channel ...

Šašek, Stanislav; Stráská, Jitka
Univerzita Karlova, 2022

Studium deformačních mechanismů v hořčíkové slitině s texturou pomocí pokročilých in-situ metod
Dittrich, Jan; Minárik, Peter
2022 - English
Title: Investigation of deformation mechanisms in textured magnesium alloy by advanced in-situ methods Author: Bc. Jan Dittrich Department: Department of Physics of Materials Supervisor: RNDr. Peter Minárik, PhD., Department of Physics of Materials Abstract: This thesis aims to investigate the correlation between texture and the activation of particular deformation mechanisms during the deformation of a rolled magnesium alloy AZ31. A combination of advanced in-situ techniques, providing complementary information about the processes within the material during its deformation, was employed to achieve this goal. The combination of neutron diraction and acoustic emission measurements allowed to investigate both rapid and continuous processes related to changes of the material microstructure resulting from its deformation. The in-situ loading of the sample inside the chamber of a scanning electron microscope, coupled with the electron backscatter diraction analysis, provided more direct observations of the microstructural evolution. Furthermore, the high-speed camera imaging of the deformed sample surface enabled a direct, real-time view of the occurring rapid processes. The results of the experiments conrmed the anisotropy of the mechanical behaviour of samples oriented diversely with respect to the... Název práce: Studium deformačních mechanism· v hořčíkové slitině s texturou pomocí pokročilých in-situ metod Autor: Bc. Jan Dittrich Katedra: Katedra fyziky materiál· Vedoucí diplomové práce: RNDr. Peter Minárik, PhD., Katedra fyziky materiál· Abstrakt: Cílem předkládané práce je zkoumání vzájemného vztahu textury a ak- tivace jednotlivých deformačních mechanism· během deformace válcované hořčí- kové slitiny AZ31. K dosažení uvedeného cíle byla využita kombinace pokročilých in-situ metod, poskytujících vzájemně se doplňující informace o procesech, pro- bíhajících uvnitř materiálu během jeho deformace. Využití kombinace neutronové difrakce a akustické emise umožnilo studovat jak náhlé, tak pozvolné procesy, související se změnami mikrostruktury materi- álu v d·sledku jeho deformace. In-situ deformace vzork· uvnitř vakuové komory skenovacího elektronového mikroskopu, doplněná o analýzu difrakce zpětně odra- žených elektron·, umožnila bezprostřednější sledování vývoje mikrostrukturních změn. Pozorování povrchu deformovaných vzork· vysokorychlostní kamerou poté umožnilo přímé a okamžité sledování náhlých proces·, k nimž během deformace docházelo. Výsledky provedených měření potvrdily očekávanou anizotropii mechanických vlastností vzork· r·zných orientací v·či experimentálně zjištěné textuře zkouma- ného... Keywords: hořčíkové slitiny|textura|deformační mechanismy|in-situ; magnesium alloys|texture|deformation mechanisms|in-situ Available in a digital repository NRGL
Studium deformačních mechanismů v hořčíkové slitině s texturou pomocí pokročilých in-situ metod

Title: Investigation of deformation mechanisms in textured magnesium alloy by advanced in-situ methods Author: Bc. Jan Dittrich Department: Department of Physics of Materials Supervisor: RNDr. Peter ...

Dittrich, Jan; Minárik, Peter
Univerzita Karlova, 2022

Izotopy olova a olovo 210 v recentních galenitech dolnoslezské pánve
Čurda, Michal
2022 - Czech
This thesis deals with the isotopic composition of lead and 210 lead in recent galena from burning heaps after coal mining in the Lower Silesian basin. The studied sites were heaps in Radvanice, Markoušovice and Rybníček, where samples of galena, coal and burnt rocks were available. For the determination of the isotopic composition was used mass spectrometry with inductively coupled plasma (ICP - MS). Mass 210 Pb activity in galena was measured in a gamma - spectrometer Silar and the effect of radioactivity on galena crystal lattice was determined by the modified Williamson - Hall graph which was made from taken X-ray diffraction data. The values of isotope ratios in galena ranged for 207 Pb/206 Pb = 0,8402 to 0,8435 and for 208 Pb/206 Pb = 2,0663 to 2,0836. The average values of the coal were measured for 207 Pb/206 Pb = 0,8312 and 208 Pb/206 Pb = 2,0421. On the basis of these isotope ratios was found out that during the burning of coal and subsequent galena crystallization from hot gases there is no isotopic fractionation. Mass 210 Pb activity in galena ranged from 135 ± 9 Bq/g to 714 ± 22 Bq/g. Radioactivity of galena causes the developement of micro-deformation in the crystal structure. This micro-deformation is demonstrated by increased micro-strain in the crystal lattice. The level of this... Tato diplomová práce se zabývá izotopickým složením olova a olovem 210 v recentních galenitech z hořících odvalů po těžbě černého uhlí v dolnoslezské pánvi. Studovanými lokalitami byly odvaly v Radvanicích, Markoušovicích a Rybníčku, odkud byly k dispozici vzorky galenitů, uhlí a vypálených hornin. Pro stanovení izotopového složení byla použita hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plasmou (ICP - MS). Hmotnostní aktivita 210 Pb v galenitech byla změřena na gama - spektrometru SILAR a vliv radioaktivity na krystalové mřížky galenitů byl stanoven pomocí modifikovaného Williamson - Hallova grafu, který byl zhotoven z pořízených rentgenometrických dat. Hodnoty izotopových poměrů v galenitech se pohybovaly pro 207 Pb/206 Pb = 0,8402 až 0,8435 a pro 208 Pb/206 Pb = 2,0663 až 2,0836. Průměrné hodnoty v uhlí byly naměřeny pro 207 Pb/206 Pb = 0,8312 a 208 Pb/206 Pb = 2,0421. Na základě těchto izotopových poměrů bylo zjištěno, že při hoření uhlí a následné krystalizaci galenitů z horkých plynů nedochází k izotopové frakcionaci. Hmotnostní aktivita 210 Pb se v galenitech pohybovala od 135 ± 9 Bq/g do 714 ± 22 Bq/g. Radioaktivita galenitů způsobuje vznik mikrodeformací v krystalové struktuře, která se projevuje zvýšeným mikronapětím v krystalové mřížce. Míra tohoto napětí je závislá na době, po kterou... Keywords: izotopy olova; Pb-210; galenit; uhlí; dolnoslezská pánev; lead isotopes; Pb-210; galena; coal; Lower Silesia basin Available in a digital repository NRGL
Izotopy olova a olovo 210 v recentních galenitech dolnoslezské pánve

This thesis deals with the isotopic composition of lead and 210 lead in recent galena from burning heaps after coal mining in the Lower Silesian basin. The studied sites were heaps in Radvanice, ...

Čurda, Michal
Univerzita Karlova, 2022

Sportovní plavání v Československu 1918-1938
Tomšová, Petra; Waic, Marek; Kasper, Tomáš
2022 - Czech
The dissertation deals with sport swimming in the Czech lands and in Czechoslovakia in the interwar period, specifically in the period of the so-called First Republic. However, the work dates back to the beginning of the 19th century, when the first, especially river, swimming pools began to be established in our territory, which were first used for swimming training of soldiers, and only at the end of the 19th century did the general public learn to swim and there are also the first swimming competitions. The greatest development of sport swimming in our territory occurred only after the First World War, when the Czechoslovak Amateur Swimming Association was founded and it sought maximum organizational, financial and material support for swimming. Our swimmers achieved the best swimming performances in the 1920s, when they were able to compete with the European swimming powers. However, they did not have the world's top swimming, which was also seen at the Olympic Games in 1920, 1924, 1928 and 1936. In the early 1930s, the performance of our swimmers began to stagnate, which could be attributed to the fact that in other countries swimming was supported in all respects, but this was not the case in the Czechoslovak Republic, from the very beginning of sport swimming in our territory. Keywords:... Disertační práce se zabývá sportovním plaváním v Českých zemích a v Československu v meziválečném období, konkrétně v období tzv. První republiky. Časově ovšem práce přesahuje už na počátek 19. století, kdy začaly na našem území vznikat první, zejména říční, plovárny, které nejprve sloužily k plaveckému výcviku vojáků, a až na konci 19. století se na nich učila plavat i široká veřejnost a konaly se zde i první plavecké závody. K největšímu rozvoji sportovního plavání na našem území došlo až po 1. světové válce, kdy byl založen Československý amatérský plavecký svaz a ten se snažil o maximální organizační, finanční i materiální podporu plavectví. Nejlepších plaveckých výkonů dosahovali naši plavci ve 20. letech 20. století, kdy byli konkurence schopní s evropskými plaveckými velmocemi. Na světovou plaveckou špičku ale neměli, což bylo vidět i na OH 1920, 1924, 1928 i 1936. Na počátku 30. let 20. století začala výkonnost našich plavců stagnovat, což se dalo přisuzovat tomu, že v ostatních státech bylo plavectví podporováno po všech stránkách, ale v ČSR tomu tak nebylo, a to už od samého počátku vzniku sportovního plavání na našem území. Klíčová slova: sportovní plavání; meziválečné Československo; ČsAPS; plavecké soutěže; plovárny a bazény Keywords: sportovní plavání; meziválečné Československo; ČsAPS; plavecké soutěže;plovárny a bazény; sport swimming; interwar Czechoslovakia; ČsAPS; swimming competitions;lidos and swimming pools Available in a digital repository NRGL
Sportovní plavání v Československu 1918-1938

The dissertation deals with sport swimming in the Czech lands and in Czechoslovakia in the interwar period, specifically in the period of the so-called First Republic. However, the work dates back to ...

Tomšová, Petra; Waic, Marek; Kasper, Tomáš
Univerzita Karlova, 2022

Srovnání různých druhů hlodavců jako hostitelů leishmanií patogenních pro člověka.
Vojtková, Barbora
2022 - English
6 ABSTRACT Leishmania parasites (Kinetoplastida: Trypanosomatidae) are causative agents of leishmaniases, a group of vector-borne diseases with various manifestations and complex epidemiology. Principal vectors are sand flies (Diptera: Psychodidae) and among mammalian hosts, rodents are predominantly represented. Rodents are also the most common laboratory models for the research of leishmaniases. However, reservoirs of most Leishmania species are still poorly recognized and the scope of standard model hosts is still insufficient to mimic well the wide spectrum of leishmaniases. This PhD thesis summarizes three different topics, all dealing with experimental infections of rodents with important human parasites - Leishmania major and L. donovani. The first topic was focused on the effect of sand fly saliva on the development of cutaneous leishmaniasis. BALB/c mice infected intradermally with L. major were repeatedly bitten by P. duboscqi females every two weeks. The multiple and repeated sand fly bites significantly enhanced the development of cutaneous lesions and increased parasite load. The second topic was aimed at enrichment of the spectrum of laboratory model animals for Leishmania research. Three Asian rodent species (Cricetulus griseus, Lagurus lagurus and Phodopus sungorus) were infected with L.... 7 ABSTRACT IN CZECH Leishmanie (Kinetoplastida: Trypanosomatida) jsou parazitičtí prvoci vyvolávající různé formy onemocnění, souhrnně nazývaných leishmaniózy. Parazité kolují mezi dvoukřídlým krevsajícím hmyzem a savčími hostiteli. Hlavními přenašeči jsou flebotomové (Diptera: Psychodidae), zatímco spektrum savčích rezervoárových hostitelů je velmi široké. Nejvíce zastoupenými druhy RH jsou hlodavci, právě oni jsou i nejčastěji používanými modelovými zvířaty pro výzkum leishmnióz v laboratořích. Rezervoároví hostitelé mnoha druhů leishmanií ale nejsou stále známi a také běžně používané druhy laboratorních zvířat nepokrývají dostatečně široké spektrum klinických příznaků leishmanióz. Tato disertační práce shrnuje tři rozdílná témata zabývající se experimentálními infekcemi různých druhů hlodavců leishmaniemi patogenními pro člověka, druhy Leishmania major a L. donovani. První téma bylo zaměřené na vliv sání flebotomů na rozvoj kožní leishmaniózy. Myši kmene BALB/c byly infikovány intradermální cestou L. major a poté každé dva týdny vystaveny sání flebotomů druhu P. duboscqi. Opakované sání flebotomů významně podpořilo dynamiku růstu kožních lézí a zvýšilo počty parazitů v hostitelské tkáni. Cílem druhého tématu bylo obohatit druhové spektrum laboratorních modelových zvířat pro výzkum leishmanióz. Jedinci... Keywords: xenodiagnostika; leishmanióza; Phlebotomus; Arvicanthis; Mastomys; Cricetulus; Phodopus; rezervoárový hostitel; modelový hostitel; xenodiagnosis; leishmaniasis; Phlebotomus; Arvicanthis; Mastomys; Cricetulus; Phodopus; reservoir host; model host Available in a digital repository NRGL
Srovnání různých druhů hlodavců jako hostitelů leishmanií patogenních pro člověka.

6 ABSTRACT Leishmania parasites (Kinetoplastida: Trypanosomatidae) are causative agents of leishmaniases, a group of vector-borne diseases with various manifestations and complex epidemiology. ...

Vojtková, Barbora
Univerzita Karlova, 2022

Úloha UDP-glykosyltransferas vo vývoji liekovej rezistencie u parazitických hlístovcov
Dimunová, Diana; Matoušková, Petra; Bílková, Zuzana; Kašný, Martin
2022 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Diana Dimunová Supervisor: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: The role of UDP-glycosyltransferases in drug resistance in parasitic nematodes The diseases caused by parasitic nematodes represent a serious problem, which threatens livestock's health, because pharmacotherapy is complicated by widespread anthelmintic resistance. Understanding of the mechanisms of parasite drug resistance and defense strategies is important to maintaining the effectiveness of currently used anthelmintics and developing new approaches to controlling these infections. The ability of parasites to inactivate anthelmintics through their metabolism, which is provided by biotransformation enzymes, may contribute to the development of drug resistance. The UDP-glycosyltransferases (UGT) superfamily can protect parasites from the toxic actions of anthelmintics by modifying drugs to inactive glycoside metabolites. These metabolites have been identified in benzimidazole metabolism to an increased extent in a resistant strain of H. contortus, which suggests the involvement of UGTs in anthelmintic resistance. In the genome of this parasitic nematode, 32 genes encoding UGTs divided into 15 families have... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických vied Kandidát: Mgr. Diana Dimunová Školiteľ: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph. D. Názov dizertačnej práce: Úloha UDP-glykosyltransferas vo vývoji liekovej rezistencie u parazitických hlístovcov Ochorenia spôsobené parazitickými hlístovcami predstavujú závažný problém ohrozujúci zdravie hospodárskych zvierat, pretože ich farmakoterapiu komplikuje rozšírená anthelmintická rezistencia. Poznanie mechanizmov rezistencie a obranných stratégii parazitov voči liečivám je doležíte pre zachovanie účinnosti súčasných anthelmintík a vývoji nových prístupov ku kontrole týchto infekcii. K rozvoju rezistencie môže prispievať schopnosť parazitov inaktivovať anthelmintika prostredníctvom ich metabolizmu, ktorý je zabezpečený biotransformačnými enzýmami. Nadrodina UDP-glykosyltranferas (UGT) môže chrániť parazity pred toxickým účinkom anthelmintík modifikáciou liečiv na inaktívne metabolity glykosidy. Tieto metabolity boli identifikované v metabolizme benzimidazolov vo zvýšenej miere v rezistentných kmeňoch H. contortus, čo nasvedčuje zapojeniu UGT do anthelmintickej rezistencie. V genóme tejto parazitickej nematody bolo nájdených 32 génov kódujúcich UGT, ktoré sú rozdelené do 15 rodín. Ďalšia charakterizácia spomínanej skupiny enzýmov... Available in a digital repository NRGL
Úloha UDP-glykosyltransferas vo vývoji liekovej rezistencie u parazitických hlístovcov

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Diana Dimunová Supervisor: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: The ...

Dimunová, Diana; Matoušková, Petra; Bílková, Zuzana; Kašný, Martin
Univerzita Karlova, 2022

Pokroky ve výzkumu a testování anthelmintik
Nguyen, Thuy Linh; Skálová, Lenka; Lamka, Jiří; Várady, Marián
2022 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Training Workplace Department of Biochemical Sciences Doctoral Degree Program Xenobiochemistry and Pathobiochemistry Candidate Mgr. Thuy Linh Nguyen Supervisor Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Advisor Assoc. Prof. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Title of Doctoral Thesis Advances in the discovery and testing of anthelmintics The parasitic nematodes cause a considerable problem in human and animal health worldwide. The group of gastrointestinal nematodes is responsible for economic losses in livestock production. The treatment relies on the use of a limited number of anthelmintics, but their efficacy is hampered due to widespread drug resistance. Given the need for new drugs, the present thesis focuses on discovering novel compounds with potential anthelmintic effects and on the development of testing methods. Based on the literature search, we presented the possible approaches in the current development of new anthelmintics and evaluated their advantages and disadvantages in a review article. For the experiments, we used a model organism Haemonchus contortus, which is one of the most important gastrointestinal pathogens of small ruminants. The primary phenotypic screening of a small compound library against larvae identified two 'hit' compounds... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Školicí pracoviště Katedra biochemických věd Doktorský studijní program Xenobiochemie a patobiochemie Kandidátka / kandidát Mgr. Thuy Linh Nguyen Školitelka / školitel Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Konzultantka / konzultant doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Název disertační práce Pokroky ve výzkumu a testování anthelmintik Parazitické hlístice způsobují celosvětový problém v humánní i veterinární medicíně. Skupina gastrointestinálních hlístic u hospodářských zvířat je zodpovědná za ekonomické ztráty v živočišné produkci. K léčbě nemocí způsobených hlísticemi se užívají anthelmintika, u nichž se ale v důsledku rozšířené lékové rezistence postupně snižuje účinnost. Vzhledem k potřebě nových léčiv se tato práce zaměřuje na výzkum nových sloučenin s potenciálním anthelmintickým účinkem a na vývoji testovacích metod. Na základě literární rešerše jsme v přehledovém článku představili možné přístupy v současném vývoji nových anthelmintik a zhodnotili jejich výhody a nevýhody. K následným experimentům jsme využili parazitickou hlístici vlasovku slezovou (Haemonchus contortus), která je jedním z nejvýznamnějších gastrointestinálních patogenů malých přežvýkavců. Prvotní fenotypový screening souboru chemických látek prováděný na larvách H.... Available in a digital repository NRGL
Pokroky ve výzkumu a testování anthelmintik

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Training Workplace Department of Biochemical Sciences Doctoral Degree Program Xenobiochemistry and Pathobiochemistry Candidate Mgr. Thuy Linh ...

Nguyen, Thuy Linh; Skálová, Lenka; Lamka, Jiří; Várady, Marián
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases