Number of found documents: 12916
Published from to

Testování vlivu nově syntetizovaných látek na viabilitu buněk in vitro
Šebová, Dominika; Smutná, Lucie; Bárta, Pavel
2021 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Dominika Šebová Supervisor: PharmDr. Lucie Smutná, Ph.D. Title of diploma thesis: Testing of influence of newly synthetized compounds on viability of cells in vitro Research and development of new substances intended for terapeutical use is very difficult and time consuming process. Preclinical and clinical studies are essential part of this process in order to ensure safety, efficacy and quality of a new drug. This thesis is focused on cytotoxicity studies, that form important part of preclinical studies of a new substance. An effect of potential drugs was tested in vitro on a cellular model. Cells of the HepG2 cell line, derived from well-differentiated hepatocellular carcinoma, were used in our experiment. The monitored parameter was cell viability. During the experiment, 9 substances with 9 different concentrations in concentration range 1-1000 µM were tested. Substances, that were tested had antimycobacterial effect and their basic chemical structure was derived from the antituberculotic drug isoniazide. Cell viability was monitored after 24 and 48 hours of incubation of individual substance with HepG2 cells. Cell viability was determined by using colorimetric MTS assay, in which the... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Dominika Šebová Školiteľ: PharmDr. Lucie Smutná, Ph.D. Názov diplomovej práce: Testovanie vplypu novo nasyntetizovaných látok na viabilitu buniek in vitro Výskum a vývoj nových substancií zamýšľaných k terapeutickému použitiu je náročný a dlhotrvajúci proces. Neodmysliteľnou súčasťou tohto procesu za účelom zaistenia bezpečnosti, účinnosti a kvality nového liečiva sú preklinické a neskôr aj klinické hodnotenie liečiv. Táto práca je zameraná na štúdie cytotoxicity, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou preklinického hodnotenia liečiv. Vplyv potencionálnych liečiv bol testovaný na bunkovom modeli in vitro. Boli použité bunky bunkovej línie HepG2, odvodenej od dobre diferencovaného hepatocelulárneho karcinómu. Sledovaným parametrom bola viabilita, teda životaschopnosť buniek. Počas experimentu sa testovalo 9 látok o 9 rôznych koncentráciách v koncentračnom rozmedzí 1-1000 µM. Testované boli látky s antimykobakteriálnym pôsobením, ktorých základná chemická štruktúra bola odvodená od antituberkulotika isoniazidu. Sledovaná bola viabilita buniek po 24 a 48-hodinovom pôsobení jednotlivých látok na HepG2 bunky. Viabilita buniek bola stanovená pomocou kolorimetrického MTS testu, pri ktorom dochádza k redukcii... Available in a digital repository NRGL
Testování vlivu nově syntetizovaných látek na viabilitu buněk in vitro

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Dominika Šebová Supervisor: PharmDr. Lucie Smutná, Ph.D. Title of diploma thesis: Testing of ...

Šebová, Dominika; Smutná, Lucie; Bárta, Pavel
Univerzita Karlova, 2021

Porovnání interakce cyanidinu a cynidin-3-glukosidu s mědí a železem
Gavurová, Lucie; Mladěnka, Přemysl; Smutná, Lucie
2021 - Czech
Iron and copper are trace elements involved in many essential processes in the human body. Copper plays an important role in human metabolism, primarily as a cofactor of many metalloenzymes, like superoxide dismutase and ceruloplasmin. Copper is also essential for iron homeostasis. Iron is incorporated into many biomolecules like heme or enzymes, and is hence vital for cellular processes like oxygen transport, energy production and DNA synthesis. In biological systems, copper is present in both the oxidised form of cupric (Cu2+ ), and the reduced form as cuprous ion (Cu+ ). Iron as well exists in two stable oxidation states as ferrous (Fe2+ ) or ferric ion (Fe3+ ). Due to their strong redox potential, both elements can be potentially toxic to the body. Iron accumulates in vital organs such as the liver, heart and kidneys. Wilson's disease is an example of copper overload disease resulting from pathogenic mutations in gene ATP7B. The iron excess in the body is usually associated with iron overloading conditions, such as hereditary hemochromatosis or repeated treatments with blood transfusions (e.g. in thalassemia). In such cases, drugs with chelating or reducing effect are convenient for clinical use. The aim of this thesis was to compare the interaction of the chelating and reducing efficacy of two... Železo a měď jsou stopové prvky, které mají nezastupitelnou roli v lidském organismu. Měď je součástí velmi důležitých enzymů, např. superoxiddismutázy a ceruloplasminu. Je také důležitá pro správnou homeostázu železa. Železo je obsaženo nejen v hemu červených krvinek ale i také v řadě enzymů, a je důležité pro transport kyslíku, buněčné dýchání, syntézu DNA. V těle se měď vyskytuje ve formě měďnatého (Cu2+ ) a měďného (Cu+ ) iontu. Železo existuje také ve dvou oxidačních stavech, železnatý (Fe2+ ) nebo železitý iont (Fe3+ ). Díky silnému redoxnímu potenciálu mohou být oba prvky pro organismus potenciálně toxické. V případě kumulace nebo dysbalance zmíněných iontů může docházet k závažným poškozením životně důležitých orgánů jako jsou játra, srdce, ledviny atd. Typickým příkladem nemoci z nadbytku mědi je Wilsonova choroba, jejíž příčinou je patologická mutace genu ATP7B. Ke kumulaci železa dochází při onemocněních jako je hereditární hemochromatóza nebo při léčbě některých chorob častými krevními transfúzemi (např. u thalasémie). V takových případech se využívají léčiva s chelatačním nebo redukčním účinkem. Cílem této práce bylo stanovení a porovnání chelatační a redukční účinnosti u dvou látek ze skupiny anthokyanů. Těmito látkami byly cyanidin a jeho glykosid cyanidin-3- glukosid. Pro práci byly... Available in a digital repository NRGL
Porovnání interakce cyanidinu a cynidin-3-glukosidu s mědí a železem

Iron and copper are trace elements involved in many essential processes in the human body. Copper plays an important role in human metabolism, primarily as a cofactor of many metalloenzymes, like ...

Gavurová, Lucie; Mladěnka, Přemysl; Smutná, Lucie
Univerzita Karlova, 2021

Hledání účinných chelátorů kobaltu - 8-hydroxychinoliny
Pelnářová, Karolína; Mladěnka, Přemysl; Carazo Fernández, Alejandro
2021 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Karolína Pelnářová Supervisor: Prof. Přemysl Mladěnka, PharmD., Ph.D. Consultant: Václav Tvrdý, MSc.; Marcel Hrubša, MSc. Title of diploma thesis: Searching of effective cobalt chelators - 8-hydroxyquinolines Cobalt is one of the essential trace elements present in the human body. It forms a part of the organometallic complex of vitamin B12, which is essential for many physiological functions. Both overload and lack of cobalt in the body is associated with pathological conditions. Manifestations of deficiency can lead up to pernicious anemia or hypofunction of the thyroid gland. Cobalt intoxication can occur in an industrial environment, such as by cobalt metal dust during heavy metal processing, or by its release due to corrosion from orthopedic prostheses. Systemic toxicity is manifested by a number of endocrine, cardiovascular and neurological symptoms. The main aim of this diploma thesis was to find effective chelators of cobalt from the group of substances derived from 8-hydroxyquinoline. In vitro spectrophotometric measurement was used to determine the degree of chelation. The effect of chelation was also monitored ex vivo in rat erythrocytes. All tested chelators - 8-hydroxyquinoline,... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Karolína Pelnářová Školitel: Prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Konzultanti: Mgr. Václav Tvrdý, Mgr. Marcel Hrubša Název diplomové práce: Hledání účinných chelátorů kobaltu - 8-hydroxychinoliny Kobalt patří mezi esenciální stopové prvky přítomné v lidském těle. Je součástí organokovového komplexu vitaminu B12, který je podstatný pro mnoho fyziologických funkcí. Jak nedostatek, tak nadbytek kobaltu v těle je spojen s patologickými stavy. Projevy nedostatku mohou vést až k perniciózní anémii či hypofunkci štítné žlázy. Intoxikace kobaltem může vzniknout v průmyslovém prostředí, např. kovovým prachem kobaltu při zpracování těžkých kovů nebo jeho uvolněním následkem koroze z ortopedických implantátů. Systémová toxicita se projevuje řadou endokrinních, kardiovaskulárních a neurologických příznaků. Hlavním cílem této diplomové práce byla snaha o nalezení účinných chelátorů kobaltu ze skupiny látek odvozených od 8-hydroxychinolinu. Ke stanovení míry chelatace bylo použité spektrofotometrické in vitro měření. Vliv chelatace byl také sledován ex vivo u potkaních erytrocytů. U všech testovaných chelátorů - 8-hydroxychinolinu, nitroxolinu, chloroxinu, kliochinolu a jodochinolu byla v poměru 1:1... Keywords: přechodný kov; chelatace; spektrofotometrie; screening; in vitro; trace metal; chelation; spectrophotometry; screening; in vitro Available in a digital repository NRGL
Hledání účinných chelátorů kobaltu - 8-hydroxychinoliny

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Karolína Pelnářová Supervisor: Prof. Přemysl Mladěnka, PharmD., Ph.D. Consultant: Václav ...

Pelnářová, Karolína; Mladěnka, Přemysl; Carazo Fernández, Alejandro
Univerzita Karlova, 2021

Účinky vybraných látek in vitro na izolované aortě potkana
Beránková, Anna; Pourová, Jana; Vopršalová, Marie
2021 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Anna Beránková Supervisor: PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. Title of diploma thesis: The in vitro effects of selected substances on isolated rat aorta Flavonoids are a numerous group of secondary plant metabolites. Flavonoid compounds are substances widely extended in nature and many of them have a positive influence on human health, primarily for their vasodilatory, antioxidant and anti- inflammatory effects. Three substances were selected for this diploma theses: two substances of isoflavonoid group, genistin and genistein, and the end product of genistein metabolism, 4-ethylphenol. The aim of this work is examination of vasorelaxant effects of this substances in vitro. Vasorelaxing potential of tested substances was tested in vitro in isolated aortic rings of Wistar rat. The effect of increasing doses of individual substances in precontracted aortic rings with intact endothelium was measured. From the obtained values of vessel tension, the DRC curves and EC50 values were created. The results were evaluated. The results analysis shows, that genistein (EC50 2,903.10-5 M) had the most significant activity. Also genistin (EC50 4,045.10-4 M) and high doses of 4-ethylphenol (EC50 1,509.10-3 M) caused... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Anna Beránková Školitel: PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. Název diplomové práce: Účinky vybraných látek in vitro na izolované aortě potkana Flavonoidy jsou početnou skupinou rostlinných sekundárních metabolitů. Flavonoidní sloučeniny jsou látky široce zastoupené v přírodě a řada z nich má příznivý vliv na organismus, především pro své vasodilatační, antioxidační a protizánětlivé účinky. Pro tuto diplomovou práci byly vybrány tři látky: dvě látky ze skupiny isoflavonoidů, genistin a genistein, a koncový produkt metabolismu genisteinu, 4- etylfenol. Cílem práce je výzkum vasorelaxačních účinků těchto látek v in vitro podmínkách. Vasorelaxační potenciál zkoušených látek byl ověřen in vitro na izolovaných aortálních kroužcích potkana Wistar. Byl měřen účinek vzrůstajících dávek jednotlivých látek na prekontrahované aortální kroužky s intaktním endotelem. Z naměřených hodnot napětí cévy byly sestaveny DRC křivky a stanoveny hodnoty EC50. Výsledky byly vyhodnoceny. Z analýzy výsledků vyplývá, že nejvyšší aktivitu měl genistein (EC50 2,903.10-5 M). Částečnou vasorelaxaci vyvolal i genistin (EC50 4,045.10-4 M) a vysoké dávky 4-etylfenolu (EC50 1,509.10-3 M). Keywords: in vitro; potkan; aorta; in vitro; rat; aorta Available in a digital repository NRGL
Účinky vybraných látek in vitro na izolované aortě potkana

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Anna Beránková Supervisor: PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. Title of diploma thesis: The in vitro ...

Beránková, Anna; Pourová, Jana; Vopršalová, Marie
Univerzita Karlova, 2021

Výjimky z povinnosti zadávání veřejných zakázek dle práva veřejných zakázek
Wellartová, Lucie; Horáček, Tomáš; Zahradníčková, Marie
2021 - Czech
v anglickém jazyce The thesis concentrates on the issue of exceptions from public procurement codified in the Public procurement act 134/2016 Coll., which has been so far mostly neglected by the academic literature. It analyses both the theoretical setting as well as the practical application of this legal institute and the decision-making practice of the authorities in charge of the public procurement area, especially the Office for the protection of competition. By doing so, the thesis strives to overlap the fragmentation of the institution across several sections of the Public procurement act. Exceptions from the obligation to award public contracts according to the Public procurement act represent a frequently used institute whose aim is to enable efficient procurement of goods, services and buildings, which - for various reasons - are not suitable for awarding procedure set in the Public procurement act, i.e. procurement procedure would not be efficient, rational or even possible. In this respect, the thesis attempts to outline the basic principles of application of public procurement exceptions, which reflects the wording of the legislation as well as the intentions of its authors and which is compliant with the current decision-making and monitoring practice of the relevant authorities. The... v českém jazyce Tato rigorózní práce se věnuje v odborné literatuře opomíjenému tématu zákonné úpravy a praktické aplikace výjimek z povinnosti zadávání veřejných zakázek dle práva veřejných zakázek, resp. ZZVZ. Cílem práce je komplexním způsobem uchopit problematiku výjimek z povinnosti zadávání veřejných zakázek dle práva veřejných zakázek, včetně možnosti jejich aplikace v praxi a rozhodovací praxe relevantních kontrolních a rozhodovacích orgánů. Reaguje tak na roztříštěnost tohoto právního institutu napříč různými částmi ZZVZ. Výjimky z povinnosti zadávání veřejných zakázek dle práva veřejných zakázek, resp. ZZVZ představují v praxi veřejného zadávání hojně využívaný institut, jehož cílem je umožnit efektivní zajištění zboží, služeb či staveb, u nichž z různých důvodů není formální postup ukotvený v ZZVZ účelný, racionální či vůbec možný. Práce se v tomto ohledu pokouší nastínit základní principy aplikace výjimek způsobem, který odráží textaci platné legislativní úpravy i úmysly jejích tvůrců a který je v souladu s rozhodovací praxí příslušných kontrolních orgánů odpovědných za oblast zadávání veřejných zakázek. Rigorózní práce se zabývá jak obecnou rovinou práva veřejných zakázek, tak specifickými oblastmi, které s vymezeným tématem souvisí, zejm. problematikou dozoru nad dodržováním ZZVZ,... Keywords: Veřejná zakázka; Vertikální spolupráce; Horizontální spolupráce; Výjimka z povinnosti zadávat veřejnou zakázku; Public procurement; Vertical cooperation; Horizontal cooperation; Exception from duty of public procurement Available in a digital repository NRGL
Výjimky z povinnosti zadávání veřejných zakázek dle práva veřejných zakázek

v anglickém jazyce The thesis concentrates on the issue of exceptions from public procurement codified in the Public procurement act 134/2016 Coll., which has been so far mostly neglected by the ...

Wellartová, Lucie; Horáček, Tomáš; Zahradníčková, Marie
Univerzita Karlova, 2021

Interakce gilteritinibu s transportéry OCT1 a OCT2; vztah ke konvenční terapii akutní myeloidní leukémie.
Novotná, Kateřina; Čečková, Martina; Hofman, Jakub
2021 - Czech
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmakologie a toxikologie Student: Kateřina Novotná Supervisor: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Title of diploma thesis: Interaction of gilteritinib with OCT1 and OCT2 transporters; relation to conventional therapy of acute myeloid leukemia. Gilteritinib is one of the recently approved drugs which is primarily used in the treatment of relapsed/refractory acute myeloid leukemia (AML) with mutated FMS-like tyrosine kinase 3 (FLT3) receptor. In this project, gilteritinib was investigated in terms of its ability to interact with solute carrier (SLC) membrane transporters, namely with OCT1 and OCT2. These membrane proteins play a role in uptake of endogenous compounds and also drugs into the cells of main elimination organs (liver, kidney), but also to cancer cells. In particular, we wanted to examine potential interaction with daunorubicin and mitoxantrone, drugs traditionally used in AML therapy. First, we performed accumulation study and evaluated, whether gilteritinib is potential inhibitor of OCT1 and OCT2 studying differential uptake of daunorubicin and mitoxantrone into MDCKII-OCT1 and MDCKII-OCT2 cells based on OCT1 and OCT2 inhibition by gilteritinib. Secondly, the study evaluating the transfer of gilteritinib across the... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmakologie a toxikologie Studentka: Kateřina Novotná Školitelka: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Název diplomové práce: Interakce gilteritinibu s transportéry OCT1 a OCT2; vztah ke konvenční terapii akutní myeloidní leukémie. Gilteritinib se řadí mezi relativně nově schválená léčiva ze skupiny FTL3 inhibitorů a je využíván primárně v léčbě relapsu či refrakterní akutní myeloidní leukémie a prokázanou mutací FMS-like tyrosine kinase 3 (FLT3) receptoru. V rámci této diplomové práce byla zkoumána jeho schopnost interagovat s SCL membránovými transportními proteiny, konkrétně s transportéry OCT1 a OCT2, které zajišťují přenos endogenních látek a léčiv do buněk orgánů klíčových pro eliminaci (játra, ledviny), ale také do nádorových buněk. Na základě toho jsme chtěli otestovat potenciální interakci gilteritinibu s léčivy standardně využívanými v terapii AML (daunorubicin a mitoxantron). První jsme provedli akumulační studii na MDCKII buněčné linii transfekované pro expresi OCT1 a OCT2, abychom vyhodnotili, zda je gilteritinib je možným inhibitorem těchto transportérů a bude tak mít vliv na rozdílnou míru akumulace daunorubicinu a mitoxantronu. Následně byla provedena studie transportu gilteritinibu přes monovrstvu MDCKII-OCT1 a... Keywords: OCT transportéry; akutní myeloidní leukémie; rezistence; gilteritinib; OCT transporters; akute myeloid leukemia; resistance; gilteritinib Available in a digital repository NRGL
Interakce gilteritinibu s transportéry OCT1 a OCT2; vztah ke konvenční terapii akutní myeloidní leukémie.

Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmakologie a toxikologie Student: Kateřina Novotná Supervisor: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Title of diploma thesis: ...

Novotná, Kateřina; Čečková, Martina; Hofman, Jakub
Univerzita Karlova, 2021

Studium vlivu množství přidaného chelatačního činidla na výsledek konjugace monoklonální protilátky
Janečková, Adriana; Bárta, Pavel; Janoušek, Jiří
2021 - Czech
v anglickém jazyce Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Mgr. Adriana Janečková Supervisor: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. Title of rigorosum thesis: Study of the effect of the amount of chelating agent addition on the result of monoclonal antibody conjugation Monoclonal antibodies have become the important tool not only for the therapy, but also for the diagnosis of the infectious, autoimmune or cancer diseases in the last few decades. In addition to their own therapeutic effect, monoclonal antibodies are used as vectors for biological substances with therapeutical and diagnostic importance. Besides bacterial and plant toxins, monoclonal antibodies are also effective in their capability to deliver radionuclides to the site of their specific binding, i.e. the antigen against which they were prepared. The so called radioimmunoconjugates are then successfully used in radiodiagnostic and radiotherapeutical field. Radionuclides can be bound to antibody molecule either directly in the case of halogenation or indirectly. The latter method is the most common one due to a greater stability and suitability for more radionuclides, which can be transported by antibodies. Substances that allow the radionuclide biding to the monoclonal antibody... v českém jazyce Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Mgr. Adriana Janečková Školitel: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. Název rigorózní práce: Studium vlivu množství přidaného chelatačního činidla na výsledek konjugace monoklonální protilátky Monoklonální protilátky jsou v posledních několika desetiletích významným nástrojem nejenom pro terapii ale také pro diagnostiku infekčních, autoimunitních či nádorových onemocnění. Monoklonální protilátky se vedle svého terapeutického účinku staly i biologickými vektory pro látky s terapeutickým a diagnostickým významem. Vedle bakteriálních nebo rostlinných toxinů jsou monoklonální protilátky schopny doručit na místo jejich specifické vazby, tj. antigenu proti kterému byly připraveny, i radionuklidy, které jsou významné z hlediska radiodiagnostiky a radioterapie. Tyto emitory radioaktivního záření se mohou na molekulu vázat buď přímo například v případě halogenace nebo nepřímo. Posledně zmíněný způsob je nejrozšířenější z hlediska větší stability a většího počtu radionuklidů, které se tak mohou pomocí protilátek transportovat. Sloučeninami, které umožňují vazbu radionuklidu na molekulu monoklonální protilátky, jsou bifunkční chelatační činidla (BFC). Míra vazby, tj. konjugace, BFC na molekulu protilátky... Available in a digital repository NRGL
Studium vlivu množství přidaného chelatačního činidla na výsledek konjugace monoklonální protilátky

v anglickém jazyce Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Mgr. Adriana Janečková Supervisor: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. Title of ...

Janečková, Adriana; Bárta, Pavel; Janoušek, Jiří
Univerzita Karlova, 2021

Využití biochemických metod ve studiu metabolismu rostlin s důrazem na obranný systém
Bělonožníková, Kateřina
2021 - English
As sessile organisms, plants cannot avoid being exposed to various biotic and abiotic stress factors. To defend themselves plants have developed complex and sophisticated defense mechanisms. In agriculture, pesticides are used for plant protection, but they can have undesirable side effects, and therefore attention is being paid to biological control agents. One such agent is Pythium oligandrum, a soil oomycete that has a positive effect on plants at several levels. On the one hand, it secretes elicitins, which stimulate defensive responses and prepare the plant for possible infection (i.e., priming effect), and on the other hand, it produces tryptamine, a precursor of auxin, thus supporting the plant's growth. Furthermore, P. oligandrum directly acts as pathogen mycoparasite or evokes antibiosis, or competition for nutrients and space with other microorganisms. The key research topic of this thesis was the analysis of the biochemical properties of eleven Pythium strains and their impact on plant metabolism. Our results showed that even closely related P. oligandrum strains significantly differ in the content of compounds secreted into the medium, including proteins, amino acids, tryptamine, and hydrolytic enzymes capable of degrading cell walls (endo-β-1,3-glucanase, chitinase, and cellulase),... (In Czech) Rostliny, jako sesilní organismy, se nemohou vyhnout působení abiotických a biotických stresových faktorů. Z těchto důvodů se v rostlinách vyvinuly komplexní a sofistikované mechanismy obrany. V zemědělství se k ochraně rostlin používají pesticidy, které ale mohou mít nežádoucí vedlejší účinky, a proto se pozornost obrací na přípravky biologické ochrany rostlin. Jedním z takových prostředků je Pythium oligandrum, půdní oomyceta, která pozitivně působí na rostliny v několika úrovních. Jednak vylučuje elicitiny, které stimulují obranné odpovědi a připravují rostlinu na případnou infekci (tzv. priming efekt), jednak sekretuje tryptamin, prekurzor auxinu, čímž podporuje růst rostliny. Kromě toho je P. oligandrum schopné mykoparazitismu vůči různým patogenům nebo antibiózy, přičemž také úspěšně soutěží s ostatními mikrooganismy o živiny a prostor. Klíčovým výzkumným tématem této práce byla analýza biochemických vlastností jedenácti izolátů P. oligandrum a jejich vliv na metabolismus rostlin. Naše výsledky ukázaly, že i blízce příbuzné izoláty P. oligandrum se významně liší v obsahu sloučenin sekretovaných do média, včetně proteinů, aminokyselin, tryptaminu a hydrolytických enzymů schopných degradovat buněčné stěny (endo-β-1,3-glukanasa, chitinasa a celulasa), exoglykosidasy, proteasy a... Keywords: Pythium oligandrum; biologická ochrana rostlin; antioxidační systém; fenolické látky; virová infekce; proteiny teplotního šoku; triazoly; fungicidy; Pythium oligandrum; biological control agents; antioxidant system; phenolic compounds; viral infection; heat shock proteins; triazoles; fungicides Available in a digital repository NRGL
Využití biochemických metod ve studiu metabolismu rostlin s důrazem na obranný systém

As sessile organisms, plants cannot avoid being exposed to various biotic and abiotic stress factors. To defend themselves plants have developed complex and sophisticated defense mechanisms. In ...

Bělonožníková, Kateřina
Univerzita Karlova, 2021

Okamžité zrušení pracovního poměru
Ptáček, David; Tomšej, Jakub; Štefko, Martin
2021 - Czech
Name of the rigorous thesis in English: Immediate termination of employment This thesis deals with the topic of immediate termination of employment by both the employee and the employer. It deals with the topic mainly with regard to the rich related case law, opinions of the professional public and the amendment to the Labour Code made by Act No. 285/2020 Coll., which is effective from 30 July 2020. In relation to the Labour Code, the aforementioned amendment also concerned issues related to the delivery of documents, including the immediate termination of employment. Therefore, the thesis devotes more space to the issues related to the delivery of immediate termination of the employment relationship to the other party to the employment relationship, or the individual methods of its service. For example, a new provision has been added to Section 335a of the Labour Code, which regulates delivery by the employer via a data mailbox. Immediate termination of the employment relationship is one of the methods of unilateral termination of the employment relationship, and it is an utmost method. Generally speaking, a party to an employment relationship is entitled to immediate termination of the employment relationship in a situation where cannot be fairly required to keep the employee employed and perform... Název práce v českém jazyce: Okamžité zrušení pracovního poměru Tato práce se zabývá tématem okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance i zaměstnavatele. Téma zpracovává převážně s ohledem na bohatou související judikaturu, názory odborné veřejnosti a novelu zákoníku práce provedenou zákonem č. 285/2020 Sb., která je účinná od 30.7.2020. Uvedená novela se ve vztahu k zákoníku práce týkala rovněž otázek spojených s doručováním písemností, tedy i okamžitého zrušení pracovního poměru. Proto je v práci věnováno více prostoru právě problematice spojené s doručováním okamžitého zrušení pracovního poměru druhé straně pracovněprávního vztahu, resp. jednotlivým způsobům jeho doručování. Např. bylo nově bylo přidáno ust. § 335a zákoníku práce, které upravuje doručování zaměstnavatelem prostřednictvím datové schránky. Okamžité zrušení pracovního poměru je jedním ze způsobů jednostranného rozvázání pracovního poměru, přičemž představuje způsob krajní. Účastník pracovního poměru je obecně řečeno oprávněn přistoupit k rozvázání pracovního poměru prostřednictvím okamžitého zrušení za situace, kdy nelze spravedlivě požadovat, aby byl zaměstnanec nadále zaměstnán a konal práci pro zaměstnavatele, a to ať už z důvodů na straně zaměstnance nebo z důvodů na straně zaměstnavatele. Cílem práce je podat... Keywords: skončení pracovního poměru; okamžité zrušení pracovního poměru; doručování písemností v pracovněprávních vztazích; práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele; termination of employment; immediate termination of employment; delivery of documents in labor relations; rights and obligations of the employee and the employer Available in a digital repository NRGL
Okamžité zrušení pracovního poměru

Name of the rigorous thesis in English: Immediate termination of employment This thesis deals with the topic of immediate termination of employment by both the employee and the employer. It deals with ...

Ptáček, David; Tomšej, Jakub; Štefko, Martin
Univerzita Karlova, 2021

Alopatrická evoluce u kaloňů rodu Rousettus: od populační a krajinné genetiky k fylogeografii
Stříbná, Tereza
2021 - English
Population structure, biogeography and phylogenetic relationships of the fruit bat genus Rousettus have been studied in Africa and adjacent regions. The current population patterns of rousettine fruit bats in the Old World are influenced by several environmental attributes, namely the topography, climate and land cover. These variables are mirrored in fruit bat plesiomorphies related to the ecological niche of tropical flying frugivore, as well as apomorphies of rousettines including echolocation ability, roosting in caves and dispersal capacity in open landscapes with discontinuous tree cover. Phylogenetic relationships among species and subspecies of the genus have been indicated and confronted with the existing colonization scenarios. Insular populations (including habitat islands within desert oases) show frequent genetic differentiation from their mainland relatives suggesting successful founder events after traversing stretches of unsuitable habitats. Genetic differentiation evolving in less distant islands suggests involving behavioural mechanisms maintaining cohesion of isolated demes as site fidelity and natal habitat-biased dispersal. In sub-Saharan mainland Africa within the large range reaching from the southern border of Sahara to Cape Peninsula, Rousettus populations share a... V západní části areálu výskytu kaloňů rodu Rousettus byla studována jejich biogeografie, populační struktura a fylogenetické vztahy. Současné populační vzorce tohoto rodu kaloňů na území Starého světa jsou ovlivňovány různými vlastnostmi prostředí souvisejícími s topografií, klimatem a krajinným pokryvem. Tyto proměnné se odráží v plesiomorfiích kaloňů spojených s ekologickou nikou tropických létajících plodožravců, stejně jako v apomorfiích rodu Rousettus, které zahrnují schopnost echolokace, osídlování jeskyní a schopnost šířit se i v nezalesněné krajině. Fylogenetické vztahy mezi druhy a poddruhy rodu jsou naznačeny a konfrontovány s dosavadními scénáři kolonizace. Ostrovní populace (včetně biotopů v pouštních oázách) vykazují častou genetickou diferenciaci od svých příbuzných na pevnině, což naznačuje úspěšné zakládání kolonií po překonání úseků nevhodných stanovišť. Genetická odlišnost kaloňů vyvíjející se na méně vzdálených ostrovech naznačuje zapojení behaviorálních mechanismů, které udržují soudržnost izolovaných oblastí, jako jsou filopatrie a upřednostňování natálního habitatu. Na obrovské ploše sub-saharské pevninské Afriky, která sahá od jižní hranice Sahary až ke Kapskému poloostrovu, sdílí kaloň egyptský homogenní jaderný fond, avšak tvoří dvě mitochondriální haploskupiny, které se... Keywords: populační genetika; krajinná genetika; fylogeografie; malé populace; kaloni; population genetics; landscape genetics; phylogeography; small populations; fruit bats Available in a digital repository NRGL
Alopatrická evoluce u kaloňů rodu Rousettus: od populační a krajinné genetiky k fylogeografii

Population structure, biogeography and phylogenetic relationships of the fruit bat genus Rousettus have been studied in Africa and adjacent regions. The current population patterns of rousettine fruit ...

Stříbná, Tereza
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases