Number of found documents: 8897
Published from to

Potenciální toxicita terpenů a jejich účinky v jaterních buňkách
Zárybnický, Tomáš; Boušová, Iva; Anzenbacherová, Eva; Trejtnar, František
2020 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Tomáš Zárybnický Supervisor: assoc. prof. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Consultant: assoc. prof. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: Potential toxicity of terpenes and their effects in liver cells The public interest in herbal products, supplements, extracts or isolated active compounds has been increasing during last decades. The aim of this doctoral thesis was to study selected compounds from the group of monoterpenes and sesquiterpenes and their interactions with liver cells: interactions with drug metabolising enzymes, their potential liver toxicity and looking for novel mechanisms of action. The literature about hepatotoxic properties of several monoterpenes and sesquiterpenes, that showed liver toxicity, was summarized first. Then, the study was aimed toward a known hepatotoxicant (R)-pulegone and its presumed metabolite (R)- menthofuran. The toxicity results in precision-cut human liver slices have shown that (R)- menthofuran was less toxic to human liver and that the reason may be inter-species differences between human and mice. Several sesquiterpenes (farnesol, cis-nerolidol, trans-nerolidol, α-humulene, β-caryophyllene, and caryophyllene oxide) have previously... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Mgr. Tomáš Zárybnický Školitel: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Konzultant: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Název disertační práce: Potenciální toxicita terpenů a její účinky v jaterních buňkách Veřejný zájem o rostlinné přípravky, potravní doplňky, extrakty a izolované aktivní látky v posledních desetiletích vzrůstá. Cílem této doktorské disertační práce bylo studovat vybrané látky ze skupiny monoterpenů a seskviterpenů a jejich interakce s jaterními buňkami: interakce s enzymy metabolizujícími léčiva, potenciální jaterní toxicitu a nové mechanismy účinku. Literatura o známá o jaterní toxicitě několika monoterpenů a seskviterpenů byla nejprve shrnuta. Dále jsme se zaměřili na látku (R)-pulegon, známou svou jaterní toxicitou, a jeho předpokládaný metabolit (R)-menthofuran. Výsledky jejich toxicity v precizních tkáňových řezech z lidských jater ukázaly, že (R)-menthofuran byl méně toxický vůči lidským játrům a že pravděpodobným důvodem mohou být mezidruhové rozdíly mezi člověkem a myší. Několik seskviterpenů (farnesol, cis-nerolidol, trans-nerolidol, α-humulene, β-karyofylen a karyofylenoxid) v předešlých studiích inhibovalo aktivitu několika isoforem cytochromu P450 (CYP), zejména pak CYP3A4. Tyto látky... Available in a digital repository NRGL
Potenciální toxicita terpenů a jejich účinky v jaterních buňkách

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Tomáš Zárybnický Supervisor: assoc. prof. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Consultant: assoc. ...

Zárybnický, Tomáš; Boušová, Iva; Anzenbacherová, Eva; Trejtnar, František
Univerzita Karlova, 2020

Numerické řešení modelů dopravních toků
Vacek, Lukáš; Kučera, Václav
2020 - English
Our work describes the simulation of traffic flows on networks. These are described by partial differential equations. For the numerical solution of our models, we use the discontinuous Galerkin method in space and a multistep method in time. This combination of the two methods on networks is unique and leads to a robust numerical scheme. We use several different approaches to model the traffic flow. Thus, our program must solve both scalar problems as well as systems of equations described by first and second order partial differential equations. The output of our programs is, among other things, the evolution of traffic density in time and 1D space. Since this is a physical quantity, we introduce limiters which keep the density in an admissible interval. Moreover, limiters prevent spurious oscillations in the numerical solution. All the above is performed on networks. Thus, we must deal with the situation at the junctions, which is not standard. The main task is to ensure that the law of conservation of the total amount of cars passing through the junction is still satisfied. This is achieved by modifying the numerical flux for junctions. The result of this work is the comparison of all the models, the demonstration of the benefits of the discontinuous Galerkin method and the influence of limiters. Naše práce popisuje simulaci dopravních toků na silničních sítích. Ty jsou popsány parciálními diferenciálními rovnicemi. Pro numerické řešení našich modelů používáme nespojitou Galerkinovu metodu v prostoru a vícekrokovou metodu v čase. Tato kombinace metod je pro aplikaci na sítě unikátní a vede na robustní numerické schéma. Pro modelování dopravního toku používáme několik různých přístupů. Náš výsledný program tak musí umět řešit jak skalární problémy, tak i systémy o více neznámých, popsaných parciálními diferenciálními rovni- cemi prvního i druhého řádu. Výstupem programu je zejména vývoj hustoty do- pravy v čase a v 1D prostoru. Jelikož se jedná o fyzikální veličinu, zavádíme limitery, které udržují hustotu v přípustném intervalu. Limitery dále zabraňují vytvoření oscilací v numerickém řešení. To vše probíhá na dopravních sítích. Musíme tak řešit situaci na křižovatkách, která není běžná. Hlavní úkol je, aby stále platil zákon zachování celkového počtu vozidel projíždějících křižovatkou. Toho dosáhneme pomocí modifikace numerického toku pro křižovatky. Výsledkem této práce je srovnání všech modelů, demonstrace výhod použití metody nespo- jitého... Keywords: traffic flow; junctions; Discontinuous Galerkin Method (DG); numerical solution Available in a digital repository NRGL
Numerické řešení modelů dopravních toků

Our work describes the simulation of traffic flows on networks. These are described by partial differential equations. For the numerical solution of our models, we use the discontinuous Galerkin ...

Vacek, Lukáš; Kučera, Václav
Univerzita Karlova, 2020

Problematika paliativní péče v hospicových a mobilních zařízeních v ČR
Vlčkovová, Jana; Angelovská, Olga; Dobiášová, Karolína
2020 - Czech
This rigorous thesis pursues evolution of specialized palliative care and looks at the same time into problems of contemporary legislation and current legal frame of for care in mobile hospices in the Czech Republic. It thus builds on my previous master thesis on euthanasia, which discussed the Act on dignified death submitted to parliamentary debate by Zlatuška, M.P. (ANO) on May 27, 2016. Euthanasia is often perceived as an alternative to palliative care. There are several different forms of palliative care - hospice palliative care, special beds/stations for palliative care in hospitals and care in a mobile hospice. The analytical part of the thesis will include analysis of palliative and hospice care issues based on existing documents and secondary analyses. Methodologically, qualitative approach based on semi-structural interviews with relevant actors from political as well as healthcare spheres will be used. Political actors will be represented by the Ministry of Health and health insurance companies. Attention in the healthcare sphere will be focused on providers of palliative care and founders of hospice facilities and mobile hospice care facilities. Under certain conditions, the latter ones can, however, become also political actors. Part of the qualitative research will be analysis of... Rigorózní práce je věnována vývoji politiky specializované paliativní péče a zároveň zkoumá současné legislativní problémy a právní ukotvení mobilní hospicové péče v ČR. Rigorózní práce z malé části navazuje na diplomovou práci, která se věnovala legislativnímu uzákonění Zákona o důstojné smrti, který poslanec Zlatuška (ANO) 27. května 2016 předložil k projednávání Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Eutanazie bývá často označována jako alternativa paliativní péče. Specializovaná paliativní péče má různé podoby. Skládá se z hospicové paliativní péče, speciálních paliativních lůžek v nemocničních zařízeních a z mobilní paliativní péče. Paliativní péče je zaměřena na péči o dlouhodobě nemocné a umírající pacienty s infaustní prognózou a nereagující na kurativní léčbu. Analytická část rigorózní práce bude obsahovat analýzu problematiky zpracovanou na základě výzkumu dokumentů, analýzy sekundárních dat a výsledky provedeného výzkumu. Z hlediska metodologického je zvolen kvalitativní přístup, který bude proveden formou polostrukturovaných rozhovorů s aktéry, jak z politického, tak i z odborně lékařského prostředí. Mezi aktéry politické bude patřit především Ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny. Z odborně lékařského prostředí se soustředíme na poskytovatele paliativní péče a zřizovatele... Keywords: Hospicová péče; Kvalitativní design; Mobilní hospic; Paliativní péče; Umírání; Hospice care; Qualitative design; Mobile hospice; Palliative care; Dying Available in a digital repository NRGL
Problematika paliativní péče v hospicových a mobilních zařízeních v ČR

This rigorous thesis pursues evolution of specialized palliative care and looks at the same time into problems of contemporary legislation and current legal frame of for care in mobile hospices in the ...

Vlčkovová, Jana; Angelovská, Olga; Dobiášová, Karolína
Univerzita Karlova, 2020

Energetický výdej a utilizace nutričních substrátů u kriticky nemocných pacientů.
Korvasová, Hana; Hronek, Miloslav; Havel, Eduard
2020 - Czech
This thesis deals with the measurement of (resting) energy expenditure and oxidation of nutritional substrates in critically ill patients, according to variously given nutritional support. The comparison of nutritional substrate incomes followed recommendation of the ESPEN guidance. Patients were examined by indirect calorimetry. This study included 9 critically ill patients on the ventilator, of which 1 patient was spontaneously breathing. (Resting) energy expenditure and oxidation of individual nutritional substrates were determined from the measured values. Firstly, the measurements were taken on fasting patients (without nutritional support). Secondly, a low caloric nutrition (1370  296.7 kcal/day) and lastly, normocaloric nutrition (2169.802  500.926 kcal/day) were given. This study also demonstrated the inaccuracy of resting energy expenditure estimation using predictive equations (the Harris-Benedict equation specifically), compared to the measured (R)EE by indirect calorimetry. According to the results of the HB-equation, resting energy expenditure decreased with increasing nutritional support. However, indirect calorimetry values showed the opposite, namely the increase in (resting) energy expenditure with increasing nutritional support. A statistically significant difference was found... Tato práce řeší měření (klidového) energetického výdeje a oxidace nutričních substrátů u kriticky nemocných pacientů v závislosti na různě podané nutriční podpoře. Porovnání příjmů nutričních substrátů probíhalo dle standardního doporučení ESPEN. Pacienti byli vyšetřovaní pomocí metody nepřímé kalorimetrie. Tato studie zahrnovala 9 kriticky nemocných pacientů na ventilátoru, z toho 1 pacienta spontánně dýchajícího. Z naměřených hodnot byl zjištěn (klidový) energetický výdej a oxidace jednotlivých nutričních substrátů. Měření probíhalo nejprve nalačno (bez podání nutriční podpory), poté po podání nízkokalorické výživy (1370  296,7 kcal/den), a nakonec po podání normokalorické výživy (2169,802  500,926 kcal/den). Studie také prokázala nepřesnost odhadu klidového energetického výdeje pomocí predikčních rovnic (konkrétně dle Harris-Benedictovy rovnice), oproti měřenému (R)EE nepřímou kalorimetrií. Z výsledků HB-rovnice klidový energetický výdej s narůstající nutriční podporou klesal. Naměřené hodnoty pomocí nepřímé kalorimetrie však ukázaly opak, a to nárůst (klidového) energetického výdeje s narůstající nutriční podporou. Statisticky významný rozdíl byl nalezen při hodnocení tohoto rozdílu REE (%) mezi pacienty nalačno a pacienty, kterým byla podávaná normokalorická výživa (p = 0,032). U oxidací... Keywords: Energetický výdej; kriticky nemocný pacient; Energy expenditure; critical ill patient Available in a digital repository NRGL
Energetický výdej a utilizace nutričních substrátů u kriticky nemocných pacientů.

This thesis deals with the measurement of (resting) energy expenditure and oxidation of nutritional substrates in critically ill patients, according to variously given nutritional support. The ...

Korvasová, Hana; Hronek, Miloslav; Havel, Eduard
Univerzita Karlova, 2020

Změny klidového energetického výdeje v průběhu gravidity.
Gierová, Lucie; Hronek, Miloslav; Kovařík, Miroslav
2020 - Czech
Background The aim of this work was to determine changes in resting energy expenditure in three periods of pregnancy using indirect calorimetry and assess correlations between the obtained resting energy expenditure values and anthropometric parameters. Methods To determine resting energy expenditure was used indirect calorimetry, which measured oxygen consumption and carbon dioxide production, from which this value was calculated. Measurements were performed in seven healthy pregnant women. Measurements took place over three periods. The first examination took place from the 17th to the 27th week of pregnancy, the second from the 28th to the 35th week of pregnancy and the third from the 36th to the 38th week of pregnancy. Results We found that resting energy expenditure values increased with pregnancy length (REE1 = 1670 ± 148 kcal/day; REE2 = 1717 ± 230 kcal/day; REE3 = 1984 ± 209 kcal/day). Also, correlations have been found with age, body weight, fat free mass and fat mass, body surface area, body mass index, and other parameters. Conclusion During pregnancy many changes happen, including metabolic changes. We acknowledged that with increasing duration of pregnancy REE increases, most significantly at the end of pregnancy. This increase is related to a large number of factors, as correlation... Cíl práce Cílem této diplomové práce bylo stanovit změny klidového energetického výdeje (REE) ve třech stádiích těhotenství s využitím nepřímé kalorimetrie a posouzení souvislostí mezi získanými hodnotami klidového energetického výdeje a antropometrickými parametry. Metodika Pro zjištění klidového energetického výdeje byla použita metoda nepřímé kalorimetrie, pomocí které byla měřena spotřeba kyslíku a produkce oxidu uhličitého, z níž se pak tato hodnota vypočítala. Měření se prováděla u sedmi zdravých těhotných žen. K měření docházelo během tří období. První vyšetření proběhlo od 17. do 27. týdne těhotenství, druhé od 28. do 35. týdne těhotenství a třetí od 36. do 38. týdne těhotenství. Výsledky Zjistili jsme, že hodnoty klidového energetického výdeje se zvyšovaly s délkou těhotenství (REE1 = 1670 ± 148 kcal/den; REE2 = 1717 ± 230 kcal/den; REE3 = 1984 ± 209 kcal/den). Dále byly nalezeny korelace (p < 0,05) s věkem, tělesnou hmotností, množstvím netučné hmoty i množstvím tuku v těle, povrchem těla, indexem tělesné hmotnosti a dalšími parametry. Závěr Během těhotenství dochází k mnoha změnám včetně změn metabolismu. Potvrdili jsme, že se zvyšující se délkou těhotenství vzrůstá REE, nejvýznamněji na konci těhotenství. Tento nárůst souvisí s velkým množstvím faktorů, jak potvrdila korelační analýza.... Keywords: Klidový energetický výdej; těhotenství; Resting energy expenditure; pregnancy Available in a digital repository NRGL
Změny klidového energetického výdeje v průběhu gravidity.

Background The aim of this work was to determine changes in resting energy expenditure in three periods of pregnancy using indirect calorimetry and assess correlations between the obtained resting ...

Gierová, Lucie; Hronek, Miloslav; Kovařík, Miroslav
Univerzita Karlova, 2020

In vitro screening nových, potenciálně antibakteriálně účinných sloučenin II
Zbořilová, Eliška; Janďourek, Ondřej; Vejsová, Marcela
2020 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Biological and Medical Sciences Study program: Specialist on Laboratory Methods Author: Bc. Eliška Zbořilová Supervisor: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. Title of diploma thesis: In vitro screening of novel potentially active antibacterial compounds II Key words: antibiotics, bacteria, resistance, minimal inhibitory concentration, bacterial susceptibility to antibiotics This diploma thesis deals with testing of the efficacy of new antimicrobial agents on selected representative bacteria. The work consists of a theoretical part and a practical part. The theoretical part includes the history and the present of antibiotics describing current issues and the layout of the antibiotic policy in the Czech Republic and in the world. It deals with the characteristics of drugs, below which are described their importance, division, effects, resistance. Furthermore, this part of work describes detailed mechanism of action for two selected groups of compounds. Last but not least, this work portrays the methods that are used to determine the sensitivity of bacteria to antibiotics. The practical part deals with the description of the whole work process, including the characteristics of used bacterial strains and the list of tested substances.... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Studijní obor: Odborný pracovník v laboratorních metodách Autor: Bc. Eliška Zbořilová Školitel: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. Název diplomové práce: In vitro screening nových, potenciálně antibakteriálně účinných sloučenin II Klíčová slova: antibiotika, bakterie, rezistence, minimální inhibiční koncentrace, stanovení bakteriální citlivosti k antibiotikům Diplomová práce se zabývá testováním účinku nových antimikrobních látek na vybrané zástupce bakterií. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část zahrnuje historii a současnost antibiotik, která popisuje aktuální problematiku a rozložení antibiotické politiky u nás i ve světě. Zabývá se charakteristikou léčiv, pod kterou je popsán jejich význam, rozdělení, účinky, rezistence. Dále tato část práce popisuje u vybraných 2 skupin preparátů podrobný mechanismus účinku a v neposlední řadě vykresluje metody, které se používají ke stanovení citlivosti bakterií na antibiotika. Praktická část se zabývá popisem celého pracovního postupu, včetně charakteristiky použitých bakteriálních kmenů a seznamu testovaných látek. Získané výsledky jsou vyhodnoceny a jejich podrobné protokoly jsou znázorněny v příloze. Keywords: bakterie; antibiotika; rezistence; mikrodiluční bujonová metoda; minimální inhibiční koncentrace; bacteria; antibiotics; resistance; microdilution broth method; minimal inhibition concentration Available in a digital repository NRGL
In vitro screening nových, potenciálně antibakteriálně účinných sloučenin II

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Biological and Medical Sciences Study program: Specialist on Laboratory Methods Author: Bc. Eliška Zbořilová Supervisor: PharmDr. ...

Zbořilová, Eliška; Janďourek, Ondřej; Vejsová, Marcela
Univerzita Karlova, 2020

Stanovení hladin mastných kyselin v tkáních zdravých, náhle zemřelých a polymorbidních pacientů
Novotná, Monika; Kuchařová, Monika; Bárta, Pavel
2020 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biophysics and Physical Chemistry Candidate: Monika Novotná Supervisor of Diploma Thesis: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. Title of Diploma Thesis: The determination of fatty acid levels in the tissues of healthy, suddenly deceased persons and polymorbid patients The aim of the thesis was to determine the levels of 14 fatty acids in tissues of suddenly deceased, otherwise healthy individuals and in the group of polymorbid, chronic patients. It was a comparison of fatty acid levels in seven tissues of the human body: subendocardial left ventricular tissue, liver parenchyma tissue, kidney cortex, adrenal tissue, skeletal muscle, abdominal subcutaneous adipose tissue, and brain tissue. Each group included 10 deceased patients. The theoretical part incudes fatty acids as the main component of lipids. It deals mainly with the group of polyunsaturated fatty acids and their relation to pathologies in the human body. Gas chromatography, thanks to which we analyzed the fatty acid spectrum, is also described. The experimental part consists of the basic characteristics of the research groups, the description of the workflow and the results. Statistically processed data are divided into categories by individual fatty acids and other monitored... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Kandidát: Monika Novotná Vedoucí diplomové práce: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. Název diplomové práce: Stanovení hladin mastných kyselin v tkáních zdravých, náhle zemřelých a polymorbidních pacientů Cílem diplomové práce bylo stanovit hladiny 14 mastných kyselin v tkáních náhle zemřelých, jinak zdravých jedinců a ve skupině polymorbidních, dlouhodobě nemocných pacientů. Porovnávány byly hladiny mastných kyselin v sedmi tkáních lidského organismu: subendokardiální tkáni z levé komory, tkáni z parenchymu jater, korové části ledvin, tkáni nadledvin, kosterním svalu, břišní podkožní tukové tkáni a mozkové tkáni. Do každé skupiny bylo zařazeno 10 zemřelých. Teoretická část se věnuje mastným kyselinám, jakožto hlavní součásti lipidů. Zabývá se převážně skupinou polynenasycených mastných kyselin a jejich vztahu k patologiím v lidském organismu. Popsána je zde i plynová chromatografie, díky které jsme analyzovali spektrum mastných kyselin. Experimentální část se skládá ze základní charakteristiky výzkumného souboru, popisu pracovního postupu a výsledků. Statisticky zpracované údaje jsou rozděleny podle jednotlivých mastných kyselin a dalších sledovaných parametrů. Souhrn statisticky významných rozdílů je zhodnocen... Keywords: esenciální mastné kyseliny; polynenasycené mastné kyseliny; omega-3 a omega-6 mastné kyseliny; essential fatty acids; polyunsaturated fatty acids; omega-3 and omega-6 fatty acids Available in a digital repository NRGL
Stanovení hladin mastných kyselin v tkáních zdravých, náhle zemřelých a polymorbidních pacientů

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biophysics and Physical Chemistry Candidate: Monika Novotná Supervisor of Diploma Thesis: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. Title of ...

Novotná, Monika; Kuchařová, Monika; Bárta, Pavel
Univerzita Karlova, 2020

Vliv inhibice midostaurinu, vistusertibu a talazoparibu na aktivitu vybraných reduktas z nadrodiny AKR a SDR
Milan, Jaroslav; Wsól, Vladimír; Hofman, Jakub
2020 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical sciences Candidate: Bc. Jaroslav Milan Supervisor: prof. Ing. Vladimír Wsól, PhD. Consultant: RNDr. Eva Novotná, PhD. Title of diploma thesis: The influence of midostaurin, vistusertib and talazoparib inhibition on the activity of selected reductases from AKR and SDR superfamilies. Key words: reductase, AKR, inhibitors, midostaurin, vistusertib, talazoparib, anthracyclines, KG1a Multi drug resistance is for a lot of years still a big problem in therapy of cancer. Anthracycline antibiotics are highly efficient for treating cancers but multi drug resistance and severe side effects sometimes restrain the use of them and lead therapy to fail. One of the worst adverse effect is a cardiotoxicity. By older studies, the mechanism of a cardiotoxicity was because of formation of reactive oxygen species (ROS). Many times, the negative effects of ROS on cardiac muscle cells was confirmed but nowadays the evidence opens some other and more complex mechanisms of its damage. The main point of this work was examination of enzymes which metabolize anthracyclines, mainly daunorubicin. Metabolites which are formed are less potent than parent drug and they have bigger toxicity. This can have an impact on therapy and can cause a... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Jaroslav Milan Školiteľ: prof. Ing. Vladimír Wsól, PhD. Konzultant: RNDr. Eva Novotná, PhD. Názov diplomovej práce: Vliv inhibice midostaurinu, vistusertibu a talazoparibu na aktivitu vybraných reduktas z nadrodiny AKR a SDR. Kľúčové slová: reduktázy, AKR, inhibítory, midostaurín, vistusertib, talazoparib, antracyklíny, KG1a Mnohočetná lieková rezistencia je už mnoho rokov stále veľkým problémom pri terapii nádorových ochorení. Antracyklínové antibiotiká sú využívané v terapií s vysokou účinnosťou, ale spomínaná rezistencia a závažné nežiadúce účinky niekedy zabraňujú ich používaniu a vedú k zlyhaniu terapie. Jedným z najzávažnejších nežiadúcich účinkov je kardiotoxicita. Podľa starších teórií bol vznik kardiotoxicity založený na vznikajúcich reaktívnych formách kyslíka (ROS). Mnohokrát bol potvrdený negatívny účinok ROS na bunky srdcového svalu, avšak dnešné poznatky otvárajú aj iné, komplexnejšie mechanizmy jej vzniku. Predmetom tejto práce bolo štúdium enzýmov, ktoré metabolizujú antracyklíny, konkrétne daunorubicín. Vznikajúce metabolity majú nižšiu účinnosť a vyššiu toxicitu a môžu byť jednou z príčin zlyhania terapie a už spomenutej kardiotoxicity. V našej práci sme použili 3 inhibítory,... Available in a digital repository NRGL
Vliv inhibice midostaurinu, vistusertibu a talazoparibu na aktivitu vybraných reduktas z nadrodiny AKR a SDR

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical sciences Candidate: Bc. Jaroslav Milan Supervisor: prof. Ing. Vladimír Wsól, PhD. Consultant: RNDr. Eva Novotná, PhD. ...

Milan, Jaroslav; Wsól, Vladimír; Hofman, Jakub
Univerzita Karlova, 2020

Porovnání účinků smrtné a maximální tolerované dávky standardních acetylcholinesterasových reaktivátorů
Žárská, Nikola; Kovařík, Miroslav; Marek, Jan
2020 - Czech
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Candidate Bc. Nikola Žárská Supervisor PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Consultant Mgr. Martina Hrabinová Title of Thesis A comparison of lethal and maximum tolerated dose of standard acetylcholinesterase reactivators. Diploma thesis deals with the topic of nerve agents. Specifically, it demonstrates the reactivating effect of oxime HI-6 (at 100 % maximum tolerated dose and 5 % median lethal dose) on the acetylcholinesterase inhibited by sarin. The experiment was carried out in vivo in Balb/c mice. The treatment was administered either with oxime HI-6 alone, in the above- mentioned doses, or in combination with the parasympatholytic atropine. The change in activity of acetylcholinesterase was measured by spectrophotometrically method, modified by the Ellman, in blood and brain. There were no signs of sarin intoxication in mice, that where treated with 100 % maximum tolerated dose of HI-6, in compare to mice treated with atropine only and 5 % median lethal dose of HI-6, where the intoxication was observed. It was founded that after i.m administration of 100 % maximum tolerated dose, the HI-6 concentration reached 500 µM in plasma and 10 µM in brain. This concentration is safe, but for... Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát Bc. Nikola Žárská Vedoucí PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Konzultant Mgr. Martina Hrabinová Název diplomové práce Porovnání účinků smrtné a maximální tolerované dávky standardních acetylcholinesterasových reaktivátorů. Diplomová práce se zabývá tématem nervově paralytických látek. Konkrétně demonstruje reaktivační účinek oximu HI-6 vůči sarinem inhibované acetylcholinesterasy v dávce 5 % střední smrtné dávky a 100 % maximální tolerované dávky. Experiment byl prováděn iv vivo na myších Balb/c. K léčbě byl aplikován buď samotný oxim HI-6, ve výše zmíněných dávkách, nebo v kombinaci s parasympatolytikem atropinem. Změna aktivity acetylcholinesterasy byla měřena spektrofotometricky modifikovanou metodou dle Ellmana v krvi a v mozku. U myší léčených dávkou 100 % maximální tolerované dávky HI-6 nebyly pozorovány žádné známky intoxikace sarinem, na rozdíl od myší léčených pouze atropinem a 5 % střední smrtné dávky HI-6. Bylo zjištěno, že po i.m podání 100 % maximální tolerované dávky, dosáhla koncentrace HI-6 500 μM v plasmě a 10μM v mozku. Taková koncentrace je bezpečná, ale není bohužel pro klinickou praxi relevantní, protože způsobuje mírné až středně závažné vedlejší účinky. Available in a digital repository NRGL
Porovnání účinků smrtné a maximální tolerované dávky standardních acetylcholinesterasových reaktivátorů

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Candidate Bc. Nikola Žárská Supervisor PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Consultant ...

Žárská, Nikola; Kovařík, Miroslav; Marek, Jan
Univerzita Karlova, 2020

Bioimpedanční spektroskopická analýza kompozice těla v době gravidity.
Nosková, Andrea; Hronek, Miloslav; Kovařík, Miroslav
2020 - Czech
Bioimpedance spectroscopy (BIS) is a non-invasive and rapid method of determining the amount of body fluids and their distribution within the extracellular and intracellular space based on tissue resistance. The device is able to estimate the mass of fat and muscle tissue due to different amounts of water. The aim of the thesis was to determine the structure of human body in different phases of pregnancy by means of bioimpedance spectroscopy. There are not many research institutes in the Czech Republic dealing with the development of metabolic and physical changes during pregnancy. Seven pregnant women were involved in the clinical observational study. They had physiological pregnancy, good metabolic health, non-smokers and non-drinkers. Except one woman, they were all primiparous. These pregnant women were examined a total of three times by the Body composition monitor (BCM). The measured values showed increase of weight in all examined cases by roughly about 13,3 kg (median). Ratios lean mass tissue/height 2 ratios (LTI) and fat/height 2 ratios (FTI) has reached their maximum at the end of the third trimester. The amount of total fluid (TBM), intracellular fluid (ICW) and extracellular fluid (ECW) increased gradually. The highest peak of all fluids was reached in the third trimester and with... Bioimpedanční spektroskopie (BIS) je neinvazivní a rychlá metoda určující množství tělesných tekutin a jejich distribuci do extracelulárního a intracelulárního prostoru na základě odporu tkání. Přístroj je schopný odhadnout velikost tukové a svalové tkáně díky odlišnému množství vody v tkáních. Cílem diplomové práce bylo stanovení složení těla v různých období těhotenství pomocí bioimpedanční spektroskopie. V České republice není mnoho výzkumných pracovišť, které se zabývají vývojem metabolismu a tělesných změn v průběhu gravidity. Do klinické observační studie bylo zařazeno 7 těhotných žen, u kterých probíhalo fyziologické těhotenství, byly metabolicky zdravé, nekuřačky a nepily alkohol. Kromě jedné ženy byly všechny prvorodičkami. Ženy v období gravidity byly vyšetřeny celkem třikrát, a to pomocí přístroje Body composition monitor (BCM). Naměřené hodnoty ukázaly nárůst hmotnosti u všech vyšetřovaných žen zhruba o 13,3 kg (medián). Poměry netučné hmoty/výškyš (LTI) a tuku/výškyš (FTI) dosáhly maxima ke konci třetího trimestru. Postupně se zvyšovala celková tekutina (TBW), intracelulární tekutina (ICW) a extracelulární tekutina (ECW). Největšího maxima dosáhly tekutiny v třetím trimestru a se zvyšujícím se množstvím klesala hodnota rezistence v období těhotenství. Ze statistického zpracování... Keywords: Bioimpedanční spektroskopie; těhotenství; Bioimpedance spectroscopy; pregnancy Available in a digital repository NRGL
Bioimpedanční spektroskopická analýza kompozice těla v době gravidity.

Bioimpedance spectroscopy (BIS) is a non-invasive and rapid method of determining the amount of body fluids and their distribution within the extracellular and intracellular space based on tissue ...

Nosková, Andrea; Hronek, Miloslav; Kovařík, Miroslav
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases