Number of found documents: 2035
Published from to

Nabité částice v prostoročasech s elektromagnetickým polem
Veselý, Jiří; Žofka, Martin
2022 - English
The subject of study of this thesis is the Kerr-Newman-(anti-)de Sitter space- time, a rotating and charged exact black-hole solution of the Einstein-Maxwell equations with a non-zero cosmological constant. In the first part of the thesis we examine admissible extremal configurations, present the corresponding Penrose diagrams, and investigate the effects of frame-dragging. In the second part, we follow the motion of charged particles via the Lagrangian formalism, focusing on the equatorial plane and the axis where we arrived at some analytic results con- cerning the trajectories. Static particles, effective potentials and - in the case of the equatorial plane - stationary circular orbits are examined. We also perform numerical simulations of particle motion to be able to check our analytic results and also to foster our intuition regarding the behaviour of the test particles. The last part concerns quantum tunnelling of particles through the space-time's hori- zons, specifically the null geodesic method. The main goal of these computations is to obtain horizon temperatures, in which we succeed up to a constant multi- plicative factor. We discuss various pitfalls of the method and stake out a possible approach when applying it to the extreme horizons present in KN(a)dS. 1 Předmětem studia této práce je Kerrův-Newmanův-(anti-)de Sitterův prostoro- čas, rotující a nabité přesné černoděrové řešení Einsteinových-Maxwellových rov- nic s nenulovou kosmologickou konstantou. V první části práce zkoumáme přípust- né extrémní konfigurace, uvádíme příslušné Penroseovy diagramy a zabýváme se důsledky strhávání souřadných systémů. Ve druhé části práce sledujeme po- hyb nabitých částic pomocí lagrangeovského formalismu. Soustřed'ujeme se na rovníkovou rovinu a na osu, kde jsme dospěli k analytickým výsledkům týkajícím se trajektorií. Zkoumáme statické částice, efektivní potenciály a - v případě rovníkové roviny - i stacionární kruhové orbity. Provádíme i numerické simulace pohybu, abychom mohli zkontrolovat své analytické výsledky a také si vypěstovali lepší intuici ohledně chování testovacích částic. Poslední část práce se zabývá kvantovým tunelováním částic skrz horizonty ve zkoumaném prostoročase, kon- krétně metodou nulových geodetik. Hlavním cílem těchto výpočtů je zjištění tep- loty horizontů, což se nám až na multiplikativní faktor daří. Diskutujeme různá úskalí metody a vytyčujeme možný postup při její aplikaci na extrémní horizonty v KN(a)dS... Keywords: elektrogeodetiky; Kerr-Newman-(anti-)de Sitter; extrémní černé díry; geodetická struktura; černoděrové horizonty; kvantové tunelování; Hawkingovo záření; teplota horizontu; electrogeodesics; Kerr-Newman-(anti-)de Sitter; extreme black holes; geodetic structure; black hole horizons; quantum tunnelling; Hawking radiation; horizon temperature Available in a digital repository NRGL
Nabité částice v prostoročasech s elektromagnetickým polem

The subject of study of this thesis is the Kerr-Newman-(anti-)de Sitter space- time, a rotating and charged exact black-hole solution of the Einstein-Maxwell equations with a non-zero cosmological ...

Veselý, Jiří; Žofka, Martin
Univerzita Karlova, 2022

Studium struktury a interakcí nukleových kyselin pomocí rezonančního Ramanova rozptylu
Klener, Jakub; Štěpánek, Josef
2022 - English
Despite the decades of intensive research, nucleic acids represent still a permanent object of structural studies. Within the framework of the doctoral work, the apparatus for measurement of UV excited resonance Raman spectra (UV RRS) was built up and optimized. A realistic and complex interpretation table was prepared based on analysis of published data and extensive series of UV RRS measurements on NA model structures, mononucleotides, and polynucleotides. The established methodology was verified when applied in several structural studies of nucleic acids, mainly the study of the influence of magnesium ions on the equilibrium between duplexes and triplexes formed by PolyA and PolyU homopolynucleotides, a study of temperature-induced structural changes in DNA double helix and DNA hairpin, and investigation of slow structural transitions of guanine quadruplexes induced by the presence of potassium ions. The results of the test measurements and the above-mentioned studies have shown that the created methodology for studying UV RRS of nucleic acids brings most of the expected benefits of the resonance excitation: the possibility of Raman scattering measurements at the same concentrations as in the case of UV absorption, high sensitivity to fine temperature-induced structural changes and good interpretability... Navzdory desetiletím intenzivního výzkumu jsou nukleové kyseliny (NK) stále před- mětem strukturních studií. V průběhu této doktorské práce byl postaven a optimalizován přístroj na měření rezonančních Ramanových spekter buzených v UV oblasti (UV RRS). Na základě analýzy publikovaných dat a rozsáhlého souboru měření UV RRS modelových struktur NK, mononukleotidů a plynukleotidů, byla vytvořena komplexní interpretační tabulka. Navržená metodologie byla ověřena nasazením v několika strukturních studiích nukleových kyselin, především při studiu vlivu hořečnatých iontů na chemickou rovnováhu mezi duplexy a triplexy tvořenými PolyA a PolyU homopolynukleotidy, studiu teplotně indukovaných strukturních změn u DNA dvoušroubovice a DNA vlásenek a výzkumu po- malého konformačního přechodu guaninového kvadruplexu kontrolovaného přítomností draselných iontů. Výsledky ověřovacích měření a výše zmíněných studií prokázaly že na- vržená metodologie pro studium UV RRS NK umožňuje využití většiny předností rezo- nančního buzení: možnosti měření Ramanova rozptylu při stejných koncentracích jako pro měření UV absorpce, velké citlivosti na drobné strukturní změny způsobené změnou teploty a dobré interpretovatelnosti naměřených spekter. 1 Keywords: nukleové kyseliny|UV RRS|PCA|UV Ramanův spektrometr|RRS markery; nucleic acids|UV RRS|PCA|UV Raman spectrometer|RRS markers Available in a digital repository NRGL
Studium struktury a interakcí nukleových kyselin pomocí rezonančního Ramanova rozptylu

Despite the decades of intensive research, nucleic acids represent still a permanent object of structural studies. Within the framework of the doctoral work, the apparatus for measurement of UV ...

Klener, Jakub; Štěpánek, Josef
Univerzita Karlova, 2022

Neobvyklé chování Ce a Yb sloučenin vyvolané působením extrémního tlaku
Král, Petr; Prchal, Jiří
2022 - English
Keywords: vzácnozeminné sloučeniny; Ce2Pd2In; magnetický stav; hydrostatický tlak; jednoosý tlak; rare-earth intermetallics; Ce2Pd2In; magnetic state; hydrostatic pressure; uniaxial pressure Available in a digital repository NRGL
Neobvyklé chování Ce a Yb sloučenin vyvolané působením extrémního tlaku

Král, Petr; Prchal, Jiří
Univerzita Karlova, 2022

Multi-agentní hledání cest
Švancara, Jiří; Barták, Roman
2022 - English
Multi-Agent Path Finding (MAPF) is the task to find efficient collision-free paths for a fixed set of agents. Each agent moves from its initial location to its desired destination in a shared environment represented by a graph. The classical definition of MAPF is very simple and usually does not reflect the real world accurately. In this thesis, we try to add several attributes to the MAPF definition so that we overcome this shortcoming. This is done in several steps. First, we present an approach on how to model and solve MAPF via reduction to Boolean satisfiability using Picat programming language. This provides us with a useful model that can be easily modified to accommodate additional constraints. Secondly, we modify MAPF to portray a more realistic world. Specifically, we allow new agents to enter the shared environment during the execution of the found plan, and we relax the requirement on the homogeneousness of the shared environment. Lastly, we experimentally verify the applicability of the novel models on real robots in comparison with the classical MAPF setting. Zadáním multi-agentního hledání cest (MAPF z anglického multi-agent path finding) je nalézt nekonfliktní cesty pro neměnnou skupinu agentů, kteří se pohybují ve sdíleném prostředí. Každý z agentů je definován svojí výchozí a cílovou polohou. Tato běžná definice MAPF je velice jednoduchá a často nezohledňuje všechny parametry reálného světa, které je potřeba vyřešit, aby byl problém prakticky aplikovatelný. V této práci se snažíme tento nedostatek odstranit tím, že definici rozšíříme o několik parametrů. Toho dosáhneme v několika krocích. Nejprve představíme přístup k řešení MAPF pomocí převodu na splnitelnost Booleovských formulí. Tento přístup modelujeme v programovacím jazyce Picat, který nám poskytuje snadno upravitelný model, do kterého lze přidávat nové podmínky a omezení. Toho využijeme v dalším kroku, kdy upravíme původní zadání MAPF. Zaprvé povolíme, aby do sdíleného prostředí vstupovali noví agenti během exekuce již nalezeného plánu. Zadruhé relaxujeme požadavek na homogenitu sdíleného prostředí, které je běžně reprezentováno neohodnoceným grafem. V poslední části práce provedeme experimentální studii na skutečných robotech, abychom ověřili, že přidané atributy skutečně modelují situaci lépe než klasická definice. Keywords: Multi-agentní hledání cest; Splnitelnost; Prohledávání stavového prostoru; Reální roboti; Multi-agent Path Finding; Satisfiability; State Search; Real Robots Available in a digital repository NRGL
Multi-agentní hledání cest

Multi-Agent Path Finding (MAPF) is the task to find efficient collision-free paths for a fixed set of agents. Each agent moves from its initial location to its desired destination in a shared ...

Švancara, Jiří; Barták, Roman
Univerzita Karlova, 2022

Přesné prostoročasy v modifikovaných teoriích gravitace
Karamazov, Michal; Švarc, Robert
2022 - English
In the review part of the thesis we summarize various modified theories of gravity, especially those that are characterized by additional curvature invariants in the Lagrangian density. Further, we review non-twisting geometries, especially their Kundt subclass. Finally, from the principle of least action we derive field equations for the case with the Lagrangian density corresponding to an arbitrary function of the curvature invariants. In the original part of the thesis we explicitly express particular components of the field equations for non-gyratonic Kundt geometry in generic quadratic gravity in arbitrary dimension. Then we discuss how this, in general fourth order, field equations restrict the Kundt metric in selected geome- trically privileged situations. We also analyse the special case of Gauss-Bonnet theory. 1 V rešeršní části této diplomové práce shrnujeme poznatky o modifikovaných teori- ích gravitace, především pak takových, které jsou charakterizovány dodatečnými křivostnímy invarianty v hustotě lagrangiánu. Dále uvádíme přehled o netwistu- jících geometriích, speciálně s důrazem na jejich Kundtovu podtřídu. Z principu nejmenší akce poté odvozujeme rovnice gravitačního pole v případě, kdy hustota lagrangiánu odpovídá obecné funkci křivostních invariantů. V rámci původní části této práce explicitně nalézáme jednotlivé složky rovnic pole pro negyratonovou Kundtovu geometrii v obecné kvadratické teorii gravitace v obecné dimenzi. Dis- kutujeme, jak rovnice pole omezují obecnou Kundtovu metriku ve vybraných ge- ometricky privilegovaných případech. Speciální pozornost pak věnujeme případu Gauss-Bonnetovy teorie. 1 Keywords: Obecná relativita; $f(R,\,R_{cd}^2,\,R_{cdef}^2)$ teorie; kvadratická gravitace; Gaussova-Bonnetova teorie; netwistující a bezshearové geometrie; Kundtovy prostoročasy; General relativity; $f(R,\,R_{cd}^2,\,R_{cdef}^2)$ theories; quadratic gravity; Gauss-Bonnet theory; non-twisting and shear-free geometries; Kundt spacetimes Available in a digital repository NRGL
Přesné prostoročasy v modifikovaných teoriích gravitace

In the review part of the thesis we summarize various modified theories of gravity, especially those that are characterized by additional curvature invariants in the Lagrangian density. Further, we ...

Karamazov, Michal; Švarc, Robert
Univerzita Karlova, 2022

Hodnocení nově připravených insekticidů in vitro
Tomáš, Ondrej; Vopršalová, Marie; Herink, Josef
2022 - English
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Ondrej Tomáš Supervisor: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Consultant supervisor: mjr. PharmDr. Vendula Hepnarová, Ph.D. Title of diploma thesis: Evaluation of newly prepared insecticides in vitro Malaria is a widespread infection and one of the most dangerous diseases transmitted by insects. It threatens lives of millions of people all around the world, thus its regulation is necessary. Most common malaria vectors are mosquitoes of genus Anopheles. Novel structures of insecticides with selective inhibition of mosquito acetylcholinesterase are subjects of research, with an intention to deal with this problem. The aim of this work was to test six newly prepared succinimide derivatives with insecticidal potential. The ability of these compounds to inhibit Anopheles gambiae mosquito (AgAChE) and human acetylcholinesterase (hAChE) was evaluated. Leading structures of these compounds were also tested to find relations between chemical structure and biological activity. The modified Ellman's method was used to obtain the half maximal inhibitory concentration (IC50) values for both enzymes. Tested substances were able to inhibit only hAChE and none of them displayed activity against AgAChE. Compound... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Študent: Ondrej Tomáš Školiteľ: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Školiteľ - špecialista: mjr. PharmDr. Vendula Hepnarová, Ph.D. Názov diplomovej práce: Hodnotenie novo pripravených insekticídov in vitro Malária patrí medzi najnebezpečnejšie infekčné ochorenia prenášané hmyzom. Každoročne ohrozuje milióny životov po celom svete. Preto je nutné hľadať spôsoby ako zabrániť jej prenosu na ľudí. Jednou z metód je regulácia populácie jej najčastejších prenášačov, ktorými sú komáre z rodu Anopheles. Nové insekticídy schopné inhibovať komáriu acetylcholinesterázu by mohli byť nástrojom pre riešenie tohto problému. Cieľom tejto diplomovej práce bola analýza šiestich novo pripravených derivátov sukcinimidu s inekticídnym potenciálom. U týchto štruktúr bola meraná schopnosť inhibovať enzým acetylcholinesterázu človeka (hAChE) a komára druhu Anopheles gambiae (AgAChE). Štyri základné štruktúry týchto molekúl boli taktiež podrobené rovnakému meraniu s účelom nájsť vzťah medzi ich štruktúrou a biologickou aktivitou. Hodnoty polovičnej maximálnej inhibičnej koncentrácie (IC50) pre oba enzýmy boli získané s využitím upravenej Ellmanovej metódy. Testované látky boli schopné inhibovať hAChE, ale žiadna nevykázala výraznú... Keywords: Acetylcholinesterasa; insekticid; malárie; Ellmanova metoda; Acetylcholinesterase; insecticide; malaria; Ellman's method Available in a digital repository NRGL
Hodnocení nově připravených insekticidů in vitro

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Ondrej Tomáš Supervisor: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Consultant supervisor: mjr. ...

Tomáš, Ondrej; Vopršalová, Marie; Herink, Josef
Univerzita Karlova, 2022

Optimalizované simulace kvantových systémů a metoda DMRG
Brandejs, Jan; Pittner, Jiří
2022 - English
Title: Optimizing quantum simulations and the DMRG method Author: Jan Brandejs Department: Department of Chemical Physics and Optics Supervisor: doc. Dr. rer. nat. Jiří Pittner, DSc., J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the Czech Academy of Sciences Abstract: In this work, we explore the quantum information theoretical aspects of simulation of quantum systems on classical computers, in particular the many- electron strongly correlated wave functions. We describe a way how to reduce the amount of data required for storing the wavefunction by a lossy compression of quantum information. For this purpose, we describe the measures of quantum entanglement for the density matrix renormalization group method. We imple- ment the computation of multi-site generalization of mutual information within the DMRG method and investigate entanglement patterns of strongly correlated chemical systems. We present several ways how to optimize the ground state calculation in the DMRG method. The theoretical conclusions are supported by numerical simulations of the diborane molecule, exhibiting chemically interest- ing electronic structure, like the 3-centered 2-electron bonds. In the theoretical part, we give a brief introduction to the principles of the DMRG method. Then we explain the quantum informational... V této práci studujeme kvantové simulace na klasických počítačích z pohledu kvantové teorie informace. Zaměřujme se zejména na silně korelované mnohočásticové vlnové funkce. Ukazujeme, jak je možné pomocí ztrátové kvantové komprese zredukovat množství dat potřebných pro datovou reprezentaci stavu a zkoumáme strukturu entanglementu silně korelovaných chemických systémů. Pro tento účel popisujeme různé míry entanglementu pro metodu DMRG ( metoda Density Matrix Renormalization Group). V rámci DMRG metody implementujeme výpočet zobecnění vzájemné informace (mutual information) pro systém rozdělený na tři části. Uvádíme několik způsobů jak optimalizovat výpočet základního stavu v rámci DMRG. Teoretické závěry jsou podpořeny numerickou simulatcí molekuly diboranu, jenž vykazuje chemicky zajímavou elektronovou strukturu, jako např. 3-centrové 2-elektronové vazby. V teoretické části uvádíme do problematiky kvantové teorie informace v souvislosti s kvantově chemickými systémy, vysvětlujeme motivaci, jenž stojí za naším výběrem toho systému a prezentujeme výsledky svých vlastních výpočtů tříčásticové vzájemne informace (tripartite mutual information). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: kvantová simulace; redukovaná matice hustoty; entanglement; kvantová teorie informace; kvantová chemie; quantum simulation; density matrix renormalization group; quantum entanglement; quantum information; quantum chemistry Available in a digital repository NRGL
Optimalizované simulace kvantových systémů a metoda DMRG

Title: Optimizing quantum simulations and the DMRG method Author: Jan Brandejs Department: Department of Chemical Physics and Optics Supervisor: doc. Dr. rer. nat. Jiří Pittner, DSc., J. Heyrovský ...

Brandejs, Jan; Pittner, Jiří
Univerzita Karlova, 2022

Radiosensitization of cancer cells by modulation of autophagy: Phosphoproteomic analysis
Ondrej, Martin; Tichý, Aleš; Dresler, Jiří; Hernychová, Lenka
2022 - English
(ENG) Lung cancer, and in particular, non-small cell lung cancer (NSCLC), belongs to the most lethal oncological diseases worldwide. Choosing the proper therapeutic approach is, therefore, inevitable for the successful treatment of lung tumors. In this regard, radiotherapy is an essential therapeutic approach. However, like any other treatment option, radiotherapy has its limitations in the form of radioresistance. Autophagy has been generally accepted to be one of the most crucial factors in the radioresistance of tumor cells. It is, therefore, necessary to search for suitable approaches that would lead to the suppression of cytoprotective autophagy and, thus, to the radiosensitization of tumor cells. In this respect, in our study, we employed methods of quantitative phosphoproteomics along with several techniques of molecular biology to examine the underlying molecular mechanisms and signaling pathways involved in the regulation and inhibition of the autophagic process. To inhibit the cytoprotective autophagy, we used a relatively new autophagy inhibitor-Lys05, the analog of a well-described autophagy inhibitor chloroquine. As a model, we chose the radioresistant NSCLC cells (H1299; p53-negative), because they represent the most problematic group of cells within non-small cell lung tumors. The... (CZE) Rakovina plic, a zejména nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC - z anglického non-small cell lung cancer), patří k nejsmrtelnějším onkologickým onemocněním na světě. Výběr správného terapeutického přístupu je proto pro úspěšnou léčbu nádorů plic zásadní. V tomto ohledu je proto radioterapie důležitým terapeutickým přístupem. Podobně jako u jakéhokoliv jiného terapeutického přístupu má však radioterapie svá omezení ve formě radiorezistence. Autofagie je obecně přijímána jako jeden z nejdůležitějších faktorů v radiorezistenci nádorových buněk. Je proto nutné hledat vhodné mechanismy, které by vedly k potlačení cytoprotektivní autofagie a tím k radiosenzibilizaci nádorových buněk. V tomto ohledu jsme v naší studii použili metody kvantitativní fosfoproteomiky spolu s několika technikami molekulární biologie pro prozkoumání hlavních molekulárních mechanismů a signálních drah zapojených do regulace a inhibice autofagického procesu. K inhibici cytoprotektivní autofagie jsme použili relativně nový inhibitor autofagie - Lys05, analog dobře popsaného inhibitoru autofagie chlorochinu. Jako model jsme zvolili radiorezistentní buňky NSCLC (H1299, p53-negativní), protože představují nejproblematičtější skupinu buněk v nemalobuněčných plicních nádorech. Nejdůležitější poznatek, který zde představujeme, je... Available in a digital repository NRGL
Radiosensitization of cancer cells by modulation of autophagy: Phosphoproteomic analysis

(ENG) Lung cancer, and in particular, non-small cell lung cancer (NSCLC), belongs to the most lethal oncological diseases worldwide. Choosing the proper therapeutic approach is, therefore, inevitable ...

Ondrej, Martin; Tichý, Aleš; Dresler, Jiří; Hernychová, Lenka
Univerzita Karlova, 2022

Akustika interakcí vířivého proudění s periodickými strukturami
Hruška, Viktor; Bednařík, Michal
2022 - English
Acoustics of interaction of unsteady flows with periodic structures Viktor Hruška ABSTRACT This thesis deals with chosen topics from the aeroacoustics of periodic structures. A critical analysis of the application of the frequency-domain linearized Navier-Stokes equations on the case of sound transmission above a corrugated plate with non-zero airflow was conducted. It was found out that the correspondence with the experiment is very limited in this case due to problems with the linearization of the hydrodynamical perturbations. An extension and clarification of the previously proposed phenomenological model for sound generation in corrugated pipes were given and the model was tested against the experimental data. In order to assess the influence of finite-amplitude sound propagation on the source-resonance coupling, a weakly-nonlinear model was proposed as an extension to the linear one. Next, it was investigated how the periodic arrangement of heat exchanger coolant tubes affects the sound propagation and whether it can be described as a sonic crystal. It was shown that even for finite structures consisting of four rows of coolant tubes the theory of wave propagation through periodic media is applicable and proves to be in accordance with the experiment. The noise generated by the unsteady flow through... Akustika interakcí vířivého proudění s periodickými strukturami Viktor Hruška ABSTRAKT Tématem této dizertace je studium vybraných případů z oblasti aeroakustiky periodických struktur. Kritická analýza použitelnosti linearizovaných Navierových-Stokesových rovnic ve frekvenční oblasti na problém přenosu zvuku nad vroubkovanou deskou s prouděním ukázala, že aplikace tohoto výpočetního schématu odpovídá experimentu jen v hrubých rysech kvůli problémům s linearizací hydrodynamických poruch. Dříve navržený fenomenologický model generování zvuku ve vroubkovaných trubicích byl rozšířen a některé jeho aspekty byly blíže fyzikálně objasněny. Fenomenologický model byl srovnán s experimentálními daty a bylo navrženo jeho další rozšíření s ohledem na šíření slabě nelineárních vln konečných amplitud. V další části práce byly studovány vlivy periodicity uspořádání trubic tepelného výměníku na šíření akustických vln a možnost jejich popisu pomocí teorie sonických krystalů. Ta se podle srovnání s experimentem ukázala být relevantní už pro struktury o čtyřech řadách trubic. Generování šumu kvůli obtékání trubic bylo zkoumáno pomocí numerických simulací. Ukázalo se, že intenzita vyzářeného zvuku odpovídá tendencím odvozeným pro generování zvuku nestacionárním prouděním kolem válce a základní frekvence vyzařovaného zvuku se... Keywords: aeroakustika|nestacionární proudění|periodické struktury|sonické krystaly|numerické simulace|vroubkované trubice; aeroacoustics|unsteady flows|periodic structures|sonic crystals|numerical simulations|corrugated pipe Available in a digital repository NRGL
Akustika interakcí vířivého proudění s periodickými strukturami

Acoustics of interaction of unsteady flows with periodic structures Viktor Hruška ABSTRACT This thesis deals with chosen topics from the aeroacoustics of periodic structures. A critical analysis of ...

Hruška, Viktor; Bednařík, Michal
Univerzita Karlova, 2022

Úloha mikroRNA ve fyziologii a patologii
Janáková, Barbora; Matoušková, Petra; Pávek, Petr; Dostálová Merkerová, Michaela
2022 - English
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Barbora Hanousková Supervisor: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: The role of microRNA in physiology and pathology MicroRNAs (miRNAs) are small single-stranded non-coding RNA molecules that play an important role in the regulation of gene expression. They are evolutionarily highly conserved and are present in the genome of all eukaryotic organisms, suggesting their importance in physiological processes. Due to the tissue specificity and their involvement in the pathogenesis of various diseases, miRNAs have been widely studied in connection with their potential use as specific and early biomarkers, or as a therapeutic target. The doctoral thesis, written in the form of an annotated set of publications, dealt with the study of miRNAs in various systems in vitro and in vivo, focusing on their role in adipogenesis and their use as biomarkers of pathological conditions. The introduction summarizes the theoretical information on epigenetic regulation with a more detailed focus on miRNAs, followed by comments on the author's individual publications and brief conclusions. In two studies using mouse models, several miRNAs were identified to have their expression profile... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Mgr. Barbora Hanousková Školitel: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Název disertační práce: Úloha mikroRNA ve fyziologii a patologii MikroRNA (miRNA), malé jednořetězcové nekódující molekuly RNA, se významně podílejí na regulaci genové. Jsou evolučně vysoce konzervované a vyskytují se v genomu všech eukaryotických organismů, což naznačuje jejich důležitost ve fyziologických procesech. Vzhledem k jejich tkáňové specifitě a zapojení do patogeneze různých onemocnění jsou miRNA hojně studované v souvislosti s jejich potenciálním využitím jako specifických a časných biomarkerů, případně jako terapeutický cíl. Disertační práce, sepsána formou komentovaného souboru publikací se zabývala studiem miRNA v různých systémech in vitro a in vivo se zaměřením na jejich roli v adipogenezi i jejich využití jako biomarkerů patologických stavů. Práce v úvodu shrnuje teoretické informace o epigenetické regulaci s detailnějším zaměřením na miRNA. Pak následují komentáře k jednotlivým publikacím autorky a stručné závěry. Ve dvou studiích využívajících myší modely bylo odhaleno několik miRNA, jejichž expresní profil byl důsledkem patologického stavu změněn, a které by bylo zajímavé studovat hlouběji. Například ve studii zaměřené... Available in a digital repository NRGL
Úloha mikroRNA ve fyziologii a patologii

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Barbora Hanousková Supervisor: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: ...

Janáková, Barbora; Matoušková, Petra; Pávek, Petr; Dostálová Merkerová, Michaela
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases