Number of found documents: 1129
Published from to

Vývoj disperzní kapalinové mikroextrakce ve spojení s kapilární kapalinovou chromatografií pro stanovení fipronilu a jeho dvou metabolitů
Jirková, Tereza; Nováková, Lucie; Horstkotte, Burkhard
2021 - English
1 ABSTRACT Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Tereza Jirková Supervisors: Dr. Francisco J. Lara prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D Title: Development of dispersive liquid-liquid microextraction coupled with capillary liquid chromatography for determination of fipronil and its two metabolites Fipronil is a phenylpyrazolic insecticide that is prohibited for use in food-producing animals. This diploma thesis proposes a green analytical methodology for the study of residual fipronil and its two degradation products, fipronil sulfone and fipronil sulfide. For their determination, a method of capillary liquid chromatography with UV detection was developed and validated. Correlation coefficients above 0.998 confirm good linearity and the study of repeatability with values not exceeding 2.9% RSD shows high precision of this method. For the dispersive liquid-liquid microextraction method used for sample preparation, the dispersing and extracting solvents were optimized. The results show that the highest recoveries 82% - 92% were achieved with dibromomethane as an extractant and acetonitrile as a dispersant. All the experiments were carried out with standard solutions and in further studies this methodology should be transferred to egg or other... 1 ABSTRAKT Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Tereza Jirková Školitelé: Dr. Francisco J. Lara prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D Název: Vývoj metody disperzní mikroextrakce z kapaliny do kapaliny ve spojení s kapilární kapalinovou chromatografií pro stanovení fipronilu a jeho dvou metabolitů Fipronil je fenylpyrazolový insekticid, který je zakázán pro použití u zvířat určených k produkci potravin. Tato diplomová práce navrhuje zelenou analytickou metodologii pro studium reziduí fipronilu a jeho dvou degradačních produktů, fipronil sulfonu a fipronil sulfidu. Pro jejich stanovení byla vyvinuta a validována metoda kapilární kapalinové chromatografie s UV detekcí. Korelační koeficienty nad 0,998 potvrzují dobrou linearitu. Studie opakovatelnosti s hodnotami nepřesahujícími 2,9 % RSD ukazují vysokou přesnost této metody. Pro metodu disperzní mikroextrakce kapaliny kapalinou, použitou pro přípravu vzorku, bylo optimalizováno disperzní a extrakční rozpouštědlo. Výsledky ukazují, že nejvyšší výtěžnost 82% - 92% byla získána s použitím dibrommethanu jako extrakčního činidla a acetonitrilu jako disperzního činidla. Všechny experimenty byly prováděny se standardními roztoky a v dalších studiích by tato metodika měla být přenesena na vzorky vajec nebo... Available in a digital repository NRGL
Vývoj disperzní kapalinové mikroextrakce ve spojení s kapilární kapalinovou chromatografií pro stanovení fipronilu a jeho dvou metabolitů

1 ABSTRACT Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Tereza Jirková Supervisors: Dr. Francisco J. Lara prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D ...

Jirková, Tereza; Nováková, Lucie; Horstkotte, Burkhard
Univerzita Karlova, 2021

Vývoj nových typů biokompatibilních hemodialyzačních membrán pro separaci biomolekul
Kohlová, Michaela; Solich, Petr; Kujovská Krčmová, Lenka; Pena, Angelina
2021 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové / University of Porto, Faculty of Pharmacy Department of Analytical Chemistry / Department of Chemical Sciences Candidate: Mgr. Michaela Kohlová Supervisor: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Consultants: prof. Maria de Conceição Branco Montenegro assoc. prof. Alice Santos-Silva Title of dissertation thesis: Development of new types of biocompatible haemodialysis membranes for separation of biomolecules This dissertation thesis was focused on the development, preparation, and optimization of flat sheet polysulfone membranes, which would meet the characteristics required for membranes used for haemodialysis treatment. The thin porous membranes were prepared by spin coating method, followed by phase inversion via immersion precipitation. The composition, as well as the preparation process of the membranes, were optimized, to obtain a membrane with good mechanical performance in flow conditions, adequate selective separation ability, and biocompatibility. The prepared membranes with the appropriate characteristics were modified with bioactive compounds to minimize oxidative stress and/or inflammation, which are common complications in haemodialysis treated patients. Three different modification approaches were used to prepare the bioactive... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové / Univerzita Porto, Farmaceutická fakulta Katedra analytické chemie / Katedra chemických věd Kandidát: Mgr. Michaela Kohlová Školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Konzultanti: prof. Maria de Conceição Branco Montenegro doc. Alice Santos-Silva Název dizertační práce: Vývoj nových typů biokompatibilních hemodialyzačních membrán pro separaci biomolekul Předkládaná disertační práce je zaměřena na vývoj, přípravu a optimalizaci planárních polysulfonových membrán, které by svými vlastnostmi odpovídaly membránám používaným pro hemodialýzu. Pro přípravu těchto tenkých polopropustných membrán byla použita metoda spin coatingu a fázové inverze, ponořením naneseného filmu do roztoku nerozpouštěla. Jak proces přípravy, tak složení membrán bylo optimalizováno tak, aby finální získaná membrána měla mechanickou odolnost vhodnou pro použití v průtokovém systému, separační vlastnosti vhodné pro hemodialýzu a byla biokompatibilní. Membrána s těmito vlastnostmi byla dále modifikovaná bioaktivními látkami za účelem snížení oxidačního stresu a/nebo chronického zánětu, tedy komplikací běžně se vyskytujících u pacientů podstupujících hemodialýzu. K přípravě těchto bioaktivních membrán byly použity tři různé typy modifikace. Membrány s antioxidační aktivitou... Available in a digital repository NRGL
Vývoj nových typů biokompatibilních hemodialyzačních membrán pro separaci biomolekul

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové / University of Porto, Faculty of Pharmacy Department of Analytical Chemistry / Department of Chemical Sciences Candidate: Mgr. Michaela ...

Kohlová, Michaela; Solich, Petr; Kujovská Krčmová, Lenka; Pena, Angelina
Univerzita Karlova, 2021

Stochastické evoluční rovnice s multiaplikativním frakcionálním šumem
Šnupárková, Jana; Maslowski, Bohdan
2021 - English
Title: Stochastic evolution equations with multiplicative fractional noise Author: Jana Šnupárková Departement: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. Supervisor's e-mail address: maslow@karlin.mff.cuni.cz Abstract: The fractional Gaussian noise is a formal derivative of a fractional Brownian motion with Hurst parameter H ∈ (0, 1). An explicit formula for a solution to stochastic differential equations with a multiplicative fractional Gaussian noise in a separable Hilbert space is given. The large time behaviour of the solution is studied. In addition, equations of this type with a nonlinear perturbation of a drift part are investigated in the case H > 1/2. Keywords: Fractional Brownian Motion, Stochastic Differential Equations in Hilbert Space, Explicit Formula for Solution Název práce: Stochastické evoluční rovnice s multiplikativním frakcionálním šumem Autor: Jana Šnupárková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. e-mail vedoucího: maslow@karlin.mff.cuni.cz Abstrakt: Frakcionální gaussovský šum je formální derivací frakcionálního Brownova po- hybu s Hurstovým parametrem H ∈(0, 1). Je nalezen explicitní tvar pro řešení stochastických diferenciálních rovnic s multiplikativním frakcionálním gaus- sovským šumem v separabilním Hilbertově prostoru. Jest studováno asympto- tické chování řešení na dlouhých časových intervalech. Dále jsou zkoumány rovnice s nelineární perturbací driftu v případě H > 1/2. Klíčová slova: frakcionální Brownův pohyb, stochastické diferenciální rovnice v Hilber- tově prostoru, explicitní tvar pro řešení Keywords: frakcionální Brownův pohyb|stochastické diferenciální rovnice v Hilbertově prostoru|explicitní tvar pro řešení; Fractional Brownian Motion|Stochastic Differential Equations in Hilbert Space|Explicit Formula for Solution Available in a digital repository NRGL
Stochastické evoluční rovnice s multiaplikativním frakcionálním šumem

Title: Stochastic evolution equations with multiplicative fractional noise Author: Jana Šnupárková Departement: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: prof. RNDr. Bohdan ...

Šnupárková, Jana; Maslowski, Bohdan
Univerzita Karlova, 2021

Sexuální dimorfismus ve složení střevní mikroflóry a střevní imunity u potkana
Kalousová, Pavla; Kovařík, Miroslav; Jílek, Petr
2021 - English
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Candidate: Pavla Kalousová Supervisor: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Title: Sexual dimorphism of rat gut microbiota composition and intestinal immunity Background and Aim: Many factors can influence the composition of gut microbiota and the immune system. It is well-known that one of those factors is sex. This sexual dimorphism can lead to a specifically adjusted treatment of diseases for different gender and nutritional interventions. This study focuses on analysing sexual differences in gut microbiota and intestinal immunity in adult rats. Methods: Caecal content from 12-week-old female and male Wistar rats were collected and analysed by DNA-sequencing technique to characterize microbiota composition. ELISA test was performed to quantify the concentration of IgA in faeces and gut wash. Flow cytometry determined the concentration of IgA-coating bacteria in faecal samples. Results: Metagenomic analysis revealed that female gender presents 1 phylum, 4 families, 13 genera, and 13 species which are not present in male rats. Only one male-specific colonization was observed at the species level. Quantitative analysis showed a higher proportion of Firmicutes phylum in males which was associated with... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Pavla Kalousová Školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Název práce: Sexuální dimorfismus ve složení střevní mikroflóry a střevní imunity u potkana Pozadí a cíl: Mnoho faktorů může ovlivnit složení střevní mikroflóry a imunitního systému. Je dobře známo, že jedním z těchto faktorů je pohlaví. Tento pohlavní dimorfismus může vést k speciálně upravené léčbě nemocí pro jednotlivé pohlaví a také při nutričních opatřeních. Tato práce cílila na analýzu pohlavních rozdílů u střevní mikroflóry a imunity u dospělých potkanů. Metody: Jako testovací skupina byli použiti 12 týdnů staří potkani mužského a ženského pohlaví kmene Wistar. Střevní obsah byl zanalyzován DNA-sekvenční metodou k identifikaci složení střevní mikrobů. Pomocí metody ELISA byla provedena detekce koncentrace IgA ze vzorku exkrementů a střevního obsahu. Průtoková cytometrie při analýze vzorku exkrementů stanovila hladinu IgA-obalených bakterií. Výsledky: Metagenomická analýza objevila 1 specificky samičí řád, 4 rodiny, 13 rodů a 13 druhů, které nejsou přítomné u samčích potkanů. Jen jeden druh mikroba byl identifikován jako specificky samčí. Kvantitativní analýza ukázala vyšší poměr řádu Firmicutes u mužského pohlaví, který je dále... Keywords: střevní mikrobiota; střevo; imunitní systém; potkan; sexuální dimorfismus; gut microbiota; intestine; immune system; rat; sexual dimorphism Available in a digital repository NRGL
Sexuální dimorfismus ve složení střevní mikroflóry a střevní imunity u potkana

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Candidate: Pavla Kalousová Supervisor: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Title: Sexual dimorphism ...

Kalousová, Pavla; Kovařík, Miroslav; Jílek, Petr
Univerzita Karlova, 2021

Růst a kontrola Pseudomonas aeruginosa ve vícedruhovém biofilmu
Hutlas, Andrej; Kučerová, Marta; Konečná, Klára
2021 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Cardiff University, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Study program: Pharmacy Candidate: Andrej Hutlas Consultants: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. (Charles); Prof. Jean-Yves Maillard (Cardiff); BSc. Katarzyna Ledwoch Ph.D. (Cardiff) Biofilms are a default mode of growth for most bacteria. Microbes encapsulate themselves within a matrix, composed mainly of extracellular polymeric substances. A biofilm can be composed by multiple species. Matrix environment induces various physiological shifts, such as switch to dormant state or expression of biofilm-specific genes. Mature biofilm's heterogeneous, due to differences in spatial microbe distribution and spatial nutrient utilization across the matrix. Matrix provides many advantages to bacteria, like nutrient capture and transfer or protection against extreme conditions. Washbasin U-bend multi-species biofilms were investigated with a special focus on Pseudomonas aeruginosa. This opportunistic pathogen causes nosocomial infections, mainly in immunocompromised patients, with considerable health and socio-economic impacts. A link between sinks and environmental P. aeruginosa contamination has been established. Environmental decontamination may be an approach to lessen aforementioned... UNIVERZITA KARLOVA, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Cardiff University, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Štúdijný program: Farmácia Kandidát: Andrej Hutlas Konzultanti: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. (UK); Prof. Jean-Yves Maillard (Cardiff); BSc. Katarzyna Ledwoch Ph.D. (Cardiff) Biofilmy sú základný spôsob rastu väčšiny baktérií. Mikróby sa obalia v matrici, zloženej najmä z extracelulárnych polymérnych zlúčenín. Biofilm sa môže skladať z viacerých druhov baktérií. Prostredie biofilmovej matrice indukuje rozličné fyziologické zmeny, ako zmena do latentného stavu či indukcia biofilm-špecifických génov. Vyzretý biofilm je heterogénny, kvóli rozdielom v spotrebe živín a distribúcii mikróbov naprieč biofilmom. Matrica poskytuje baktériám veľa výhod, napríklad zachytávanie a transport živín alebo ochranu pred extrémnymi podmienkami. Skúmané boli viacdruhové biofilmy z umyvadlového sifonu so zameraním na P. aeruginosa. Tento oportunistický patogén spôsobuje nozokomiálne infekcie, hlavne u imunokompromitovaných pacientov, so značnými zdravotnými a socio-ekonomickými dopadmi. Bola stanovená spojitosť medzi umývadlami a prostredím kontaminovaním P. aeruginosa. Dekontaminácia prostredia môže byť prístup ako znížiť spomínané dopady. Bola vyvinutá nová metodológia na popis vertikálneho... Available in a digital repository NRGL
Růst a kontrola Pseudomonas aeruginosa ve vícedruhovém biofilmu

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Cardiff University, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Study program: Pharmacy Candidate: Andrej Hutlas Consultants: PharmDr. ...

Hutlas, Andrej; Kučerová, Marta; Konečná, Klára
Univerzita Karlova, 2021

Sulfáty jako metabolity 2. fáze biotransformace přírodních fenolových látek
Hetman, Anastasiia; Mladěnka, Přemysl; Siatka, Tomáš
2021 - English
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Anastasiia Hetman Supervisor: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, PharmD., Ph.D. Co-supervisor: Assoc. Prof. Kateřina Valentová, Ph.D. Title of diploma thesis: Sulfates as phase II metabolites of natural phenolic compounds Natural monophenolic compounds, which both occur in plants and are formed during gut microbiota metabolism of polyphenols, are absorbed and pass through phase II metabolism. This results in the formation of various conjugated metabolites, such as sulfates, whose biological activity was not studied as yet. This work focused on the preparation and isolation of pure sulfated metabolites of phenolic compounds, namely 4- methylcatechol, protocatechuic, homoprotocatechuic, and 2,3,4-trihydroxybenzoic acid, and phloroglucinol, using the aryl sulphotransferase from Desulfitobacterium hafniense. As a result, two sulfated products of sufficient purity were prepared, namely 4- methylcatechol-O-sulfate (an inseparable mixture of 4-methylcatechol-2-O-sulfate and 4- methylcatechol-1-O-sulfate) and phloroglucinol-O-sulfate. Their antioxidantactivity was evaluated and compared with the activity of the parent compounds using the following six in vitro tests: DPPH (1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) and... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student/ka: Anastasiia Hetman Školitel: doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Školitel specialista: doc. Ing. Kateřina Valentová, Ph.D. Název diplomové práce: Sulfáty jako metabolity 2. fáze biotransformace přírodních fenolových látek Přírodní monofenolové látky, které se vyskytují v rostlinách a také vznikají při metabolismu polyfenolů střevní mikrobiotou, jsou absorbovány a procházejí 2. fází biotransformace. To má za následek tvorbu různých konjugovaných metabolitů, jako jsou sulfáty, jejichž biologická aktivita nebyla dosud studována. Tato práce byla zaměřena na přípravu a izolaci čistých sulfatovaných metabolitů fenolových látek, a to 4- methylkatecholu, protokatechové, homoprotokatechové, a 2,3,4-trihydroxybenzoové kyseliny a floroglucinolu za použití arylsulfotransferázy z Desulfitobacterium hafniense. Byly připraveny dva sulfatované produkty v dostatečné čistotě, a to 4-methylkatechol-O- sulfát (nedělitelná směs 4-methylkatechol-1-O-sulfátu a 4-methylkatechol-2-O-sulfátu) a floroglucinol-O-sulfát. Jejich antioxidační aktivita byla porovnána s aktivitou výchozích látek pomocí následujících šesti in vitro testů: zhášení DPPH (1-difenyl-2- pikrylhydrazyl) a ABTS (kyselina 2,2'-azinobis-... Keywords: fenolické látky; metabolismus; sulfatace; flavonoid; enzym; phenolic compounds; metabolism; sulfatation; flavonoid; enzyme Available in a digital repository NRGL
Sulfáty jako metabolity 2. fáze biotransformace přírodních fenolových látek

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Anastasiia Hetman Supervisor: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, PharmD., Ph.D. Co-supervisor: ...

Hetman, Anastasiia; Mladěnka, Přemysl; Siatka, Tomáš
Univerzita Karlova, 2021

Chromatografická a hmotnostně-spektrometrická analýza lipidů novorozeneckého mázku.
Vavrušová, Aneta
2021 - English
Lipidomics is a rapidly expanding research field that has captured extensive attention worldwide in the past few years due to the increasing awareness of the crucial roles of lipids in biological systems. The aim of lipidomics is to comprehensively analyze all lipids, to study their structure, biological function within the cell as well as interactions of lipids with other molecules. A combination of advanced analytical techniques, such as extraction, chromatography and mass spectrometry, is an effective tool for studying all aspects of lipidomics. This dissertation thesis is based on two journal publications and presents application of analytical strategies based on chromatography and mass spectrometry for investigation and characterization of new lipid classes of vernix caseosa. Firstly, the applicability of nonaqueous reversed-phase liquid chromatography atmospheric pressure ionization tandem mass spectrometry (LC- APCI-MS2 ) for structural characterization of cholesteryl esters of ω-(O-acyl)-hydroxy fatty acids (Chl-ωOAHFAs) in vernix caseosa was investigated. For this purpose, a TLC chromatography method for the isolation of neutral Chl-ωOAHFAs from vernix caseosa was developed. Their general structure was established using multi-step mass spectrometric approach requiring transesterification... Lipidomika je rychle se rozšiřující vědní obor, který zaznamenal v posledních letech vzrůstající pozornost a to zejména díky zvyšujícímu se vědomí o stěžejních rolích lipidů v biologických systémech. Hlavním cílem lipidomiky je systematické studium všech lipidů, zahrnuje popis jejich struktury, biologických funkcí v buňce a rovněž popis interakcí lipidů s dalšími molekulami. Spojení pokročilých analytických metod, jako je extrakce, chromatografie a hmotnostní spektrometrie, umožňuje efektivním způsobem studovat všechny aspekty lipidomiky. Předkládaná dizertační práce je komentovaným souborem ke dvěma publikovaným pracím a zabývá se využitím separačních technik a hmotnostní spektrometrie pro detekci a strukturní charakterizaci nových lipidových tříd v novorozeneckém mázku. V prvním případě bude popsáno použití techniky bezvodé kapalinové chromatografie na reverzní fázi ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií s chemickou ionizací za atmosférického tlaku (LC-APCI-MS2 ) pro strukturní charakterizaci cholesterol esterů ω-(O-acyl)-hydroxy mastných kyselin (Chl-ωOAHFAs) v novorozeneckém mázku. Pro účel izolace neutrálních Chl-ωOAHFAs byla vyvinuta metoda adsorpční tenkovrstvé chromatografie. Obecná struktura Chl-ωOAHFAs byla odvozena na základě analýzy jejich produktů transesterifikace a... Keywords: novorozenecký mázek; lipidomika; hmotnostní spektrometrie; lipidy kůže; vernix caseosa; lipidomics; mass spectrometry; skin lipids Available in a digital repository NRGL
Chromatografická a hmotnostně-spektrometrická analýza lipidů novorozeneckého mázku.

Lipidomics is a rapidly expanding research field that has captured extensive attention worldwide in the past few years due to the increasing awareness of the crucial roles of lipids in biological ...

Vavrušová, Aneta
Univerzita Karlova, 2021

Hodnocení vlivu potenciálních inhibitorů vybraných cysteinových proteáz na jejich kinetické vlastnosti
Odvárková, Anna; Hofman, Jakub; Novotná, Eva
2021 - English
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Anna Odvárková Supervisor: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Consultants: Carina Lemke Prof. Dr. Michael Gütschow Title of diploma thesis: Kinetic Evaluation of Potential Inhibitors for Selected Cysteine Proteases Cysteine cathepsins are proteases which are naturally present in the human body, taking part in various physiological processes such as cell signaling, proliferation or bone remodeling. However, their dysregulation leads to serious disorders. An aberrant activity of cysteine cathepsins is present in diseases like cancer, osteoporosis, neurodegenerative disorders or autoimmune diseases. Therefore, these enzymes can serve as valuable diagnostic or therapeutic targets. Rhodesain is a parasitic protease produced by Trypanosoma brucei rhodesiense and essential for its survival. This enzyme shares a high homology with human cysteine cathepsin L. Inhibition of rhodesain can be a potential treatment of African trypanosomiasis, also known as sleeping sickness. Inhibitory potency of several compounds against the target enzymes was assayed spectrophotometrically or fluorometrically and the results were evaluated by using linear or non-linear regression. Determination of a Michaelis- Menten constant... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Anna Odvárková Školitel: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Dohlížející: Carina Lemke Prof. Dr. Michael Gütschow Název diplomové práce: Hodnocení vlivu potenciálních inhibitorů vybraných cysteinových proteáz na jejich kinetické vlastnosti Cysteinové katepsíny jsou proteázy, které se přirozeně vyskytují v lidském těle a účastní se mnoha fyziologických procesů, jako je například buněčná signalizace, proliferace nebo kostní přestavba. Jejich dysregulace ale může vést k vážným poruchám. Abnormální aktivita cysteinových katepsínů je přítomna u onemocnění zahrnujících osteoporózu, nádorová, neurodegenerativní nebo autoimunitní onemocnění. Tyto enzymy proto mohou sloužit jako hodnotné diagnostické nebo terapeutické cíle. Rodesain je parazitická proteáza produkovaná Trypanosomou brucei rhodesiense a je nezbytná pro její přežití. Tento enzym sdílí vysokou homologii s lidským cysteinovým katepsinem L. Inhibice rodesainu může být potenciální léčbou africké trypanosomiázy, také známé jako spavé nemoci. Inhibiční potenciál mnoha sloučenin proti cílovým enzymům byl testován spektrofotometricky nebo fluorometricky a výsledky byly hodnoceny za použití lineární či nelineární regrese. Také bylo provedeno stanovení... Available in a digital repository NRGL
Hodnocení vlivu potenciálních inhibitorů vybraných cysteinových proteáz na jejich kinetické vlastnosti

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Anna Odvárková Supervisor: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Consultants: Carina Lemke Prof. Dr. ...

Odvárková, Anna; Hofman, Jakub; Novotná, Eva
Univerzita Karlova, 2021

Vývoj nových elektrochemických metod s využitím různých membránových materiálů pro sledování vybraných protinádorových léčiv a fytochelatinů
Skalová, Štěpánka
2021 - English
Present Ph.D. Thesis is focused on the development of electrochemical methods for determination of anticancer drugs using various types of membranes for their preliminary separation. Furthermore, this Thesis reports the study of transport mechanisms of heavy metals in the presence of phytochelatins across biological membranes. Sodium anthraquinone-2-sulphonate (AQS) was used as a model compound for its similar structure with anthraquinone-based (AQ-based) anticancer drugs (doxo/daunorubicin) and also due to its better availability. All these compounds can be easily electrochemically oxidized and/or reduced. Redox behaviour of AQS was investigated by cyclic voltammetry (CV) and differential pulse voltammetry (DPV) in a cathodic region on mercury meniscus modified (m-AgSAE) and polished silver solid amalgam (p-AgSAE) electrodes, Obtained results were used for the development of a micro-volume voltammetric cell (MVVC). Its applicability for voltammetric determination of anticancer drugs was verified by using doxorubicin (DX) as a model substance. The second part of this Thesis deals with therapeutic monitoring of anticancer drugs in the blood circulation of the patients. For pilot experiments, a liquid-flow system with dialysis catheter and amperometric detection was used. The flow rate of carrier... Předložená disertační práce je zaměřena na vývoj elektrochemických metod pro sledování vybraných protinádorových léčiv s použitím různých typů membrán pro jejich předběžnou separaci a studiu transportu těžkých kovů za přítomnosti fytochelatinů přes biologickou membránu. Jako modelová látka z oblasti protinádorových léčiv byla použita dobře dostupná sodná sůl kyseliny anthrachinon-2-sulfonové (AQS), neboť je strukturně podobná protinádorovým léčivům odvozeným od anthrachinonu (doxo/daunorubicin), která jsou snadno elektrochemicky oxidovatelná i redukovatelná. Voltametrické chování AQS bylo studováno v katodické oblasti pomocí cyklické voltametrie (CV) a diferenční pulzní voltametrie (DPV) na rtuťovým meniskem modifikované (m-AgSAE) a na leštěné stříbrné amalgámové (p-AgSAE) elektrodě, Získané výsledky byly použity k vývoji mikroobjemové voltametrické cely (MVVC). Vhodnost MVVC k voltametrickému stanovení protinádorových léčiv byla následně potvrzena použitím doxorubicinu (DX) jako další modelové látky. Druhá část práce se zabývá terapeutickým sledováním protinádorových léčiv v krevním oběhu pacienta. K pilotním experimentům byl použit průtokový systém s dialyzačním katetrem a ampérometrickou detekcí. Bylo pracováno při rychlosti průtoku mobilní fáze (fyziologického roztoku (0.9% roztok NaCl)) 5 a... Keywords: Biologicky aktivní sloučeniny; Membrána; Miniaturizovaný systém; Elektrochemická impedanční spektroskopie; Diferenční pulzní voltametrie; Ampérometrická detekce; Stříbrná tuhá amalgámová elektroda; Elektroda ze skelného uhlíku; Průtokový systém; Biologically Active Compounds; Membrane; Miniaturized System; Electrochemical Impedance Spectroscopy; Differential Pulse Voltammetry; Amperometric Detection; Silver Solid Amalgam Electrode; Glassy Carbon Electrode; Flow System Available in a digital repository NRGL
Vývoj nových elektrochemických metod s využitím různých membránových materiálů pro sledování vybraných protinádorových léčiv a fytochelatinů

Present Ph.D. Thesis is focused on the development of electrochemical methods for determination of anticancer drugs using various types of membranes for their preliminary separation. Furthermore, this ...

Skalová, Štěpánka
Univerzita Karlova, 2021

Syntéza isoprenoidních derivátů naringeninu
Kernal, Jakub; Zimčík, Petr; Demuth, Jiří
2021 - English
5 Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate Jakub Kernal Supervisor prof. PharmDr. Consultant Hubert Chapuis, Ph.D. Title of Thesis Synthesis of Isoprenoid Naringenin Derivatives Naringenin as a member of flavanone subclass of flavonoids and its derivatives have been subjects of intensive study for their antibacterial, antifungal, and antineoplastic properties. Recent development in current methods of synthetic chemistry allows us to satisfy the increasing demand for these molecules by providing an alternative source of these naturally occurring substances in the means of chemical synthesis. The aim of this work was synthesis and characterization of naringenin derivatives with increased lipophilic profile which will serve in future research as potential cytotoxic agents. Two major approaches have been developed in the process of obtaining lipophilic derivatives of naringenin (Fig. 2) where the lipophilic moiety consists of terpene or terpenoid part, which is believed to increase the uptake of the desired product by cells. In the first approach, we focused on the modification of the B phenolic ring by esterification of the hydroxyl group on the 4 carbon or on the modification of both A and B... 4 Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát Jakub Kernal Konzultant Hubert Chapuis, Ph.D. Název diplomové práce , intenzivního výzkumu pro své antibakteriální, antimykotické a cytotoxické - v této práci (Fig. 1) cí hydroxylové skupiny flavonoidu v poloze 4 , nebo esterifikací hydroxylových skupin na obou kruzích flavonoidu A -uhlík na kruhu A flavonoidu. Fig. 1. Modifikace molekuly naringeninu esterifikace (modrá) nebo tvroba vazby uhlík-uhlík . Available in a digital repository NRGL
Syntéza isoprenoidních derivátů naringeninu

5 Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate Jakub Kernal Supervisor prof. PharmDr. ...

Kernal, Jakub; Zimčík, Petr; Demuth, Jiří
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases