Number of found documents: 1895
Published from to

Molekulární biomarkery související s poškozením a opravou DNA: jejich role v procesu karcinogeneze, léčbě a monitorování pacientů
Vodenková, Soňa
2021 - English
Genome instability represents one of the leading forces driving the onset and development of cancer. It arises as a consequence of the combined effect of DNA damage and errors made by the DNA repair system. In many cancers, DNA damage tolerance and DNA repair pathways are disrupted or deregulated, thereby promoting cancer progression. DNA repair also appears to play a substantial role in cancer therapy response. This Dissertation Thesis was performed in response to several unclear and unresolved issues of the role of DNA damage and DNA repair in cancer pathogenesis. The aim of the Thesis was to search for potential novel biomarkers and confirmation of the validity of already existing biomarkers related to DNA damage and DNA repair, which may be associated with cancer susceptibility and patient's clinical outcome. We also explored the biological basis of different biomarkers and their associations. The major outcomes of this Thesis are: 1) The elevated chromosomal aberrations (CAs) in peripheral blood lymphocytes (PBLs) may serve as a biomarker of cancer susceptibility and partially affects patients' clinical outcome. While telomere shortening contributes to the formation of CAs in PBLs only in healthy individuals, less efficient DNA double- strand break repair in PBLs is associated with telomere... Shrnutí Nestabilita genomu představuje jednu z předních sil, která řídí vznik a rozvoj nádorového onemocnění. Vzniká v důsledku kombinovaného účinku poškození DNA a chyb způsobených opravným systémem DNA. V mnoha nádorech jsou tolerance k poškození DNA a opravné dráhy DNA narušeny nebo deregulovány, což podporuje jejich progresi. Oprava DNA také hraje významnou roli v odpovědi na léčbu nádorových onemocnění. Tato disertační práce vznikla v reakci na několik nejasných a nevyřešených otázek úlohy poškození DNA a opravy DNA v patogenezi nádorových onemocnění. Cílem práce bylo hledání potenciálních nových biomarkerů a potvrzení platnosti již existujících biomarkerů souvisejících s poškozením DNA a opravou DNA, které mohou být spojeny s náchylností ke vzniku nádorových onemocnění a klinickým výsledkem pacienta. Také byl zkoumán biologický základ různých biomarkerů a jejich vzájemné vztahy. Hlavní výstupy této práce jsou: 1) Zvýšené hladiny chromozomálních aberací (CA) v lymfocytech periferní krve (PBL) mohou sloužit jako biomarker náchylnosti ke vzniku nádorových onemocnění a částečně ovlivňují klinický výsledek pacientů. Zatímco zkracování telomer přispívá k tvorbě CA v PBL pouze u zdravých jedinců, méně účinná oprava dvouřetězcových zlomů DNA v PBL je spojena se zkrácením telomer pouze u pacientů s nádorovým... Available in a digital repository NRGL
Molekulární biomarkery související s poškozením a opravou DNA: jejich role v procesu karcinogeneze, léčbě a monitorování pacientů

Genome instability represents one of the leading forces driving the onset and development of cancer. It arises as a consequence of the combined effect of DNA damage and errors made by the DNA repair ...

Vodenková, Soňa
Univerzita Karlova, 2021

Robustní přístupy v optimalizaci portfolia se stochastickou dominancí
Kozmík, Karel; Kopa, Miloš
2021 - English
We use modern approach of stochastic dominance in portfolio optimization, where we want the portfolio to dominate a benchmark. Since the distribution of returns is often just estimated from data, we look for the worst distribution that differs from empirical distribution at maximum by a predefined value. First, we define in what sense the distribution is the worst for the first and second order stochastic dominance. For the second order stochastic dominance, we use two different formulations for the worst case. We derive the robust stochastic dominance test for all the mentioned approaches and find the worst case distribution as the optimal solution of a non-linear maximization problem. Then we derive programs to maximize an objective function over the weights of the portfolio with robust stochastic dominance in constraints. We consider robustness either in returns or in probabilities for both the first and the second order stochastic dominance. To the best of our knowledge nobody was able to derive such program before. We apply all the derived optimization programs to real life data, specifically to returns of assets captured by Dow Jones Industrial Average, and we analyze the problems in detail using optimal solutions of the optimization programs with multiple setups. The portfolios calculated using... V problému optimalizace portfolia využíváme moderní přístup stochastické dominance, kde chceme, aby portfolio dominovalo benchmark. Jelikož je rozdělení výnosů často jen odhadnuto z dat, hledáme nejhorší rozdělení, které se liší od empirického rozdělení maximálně o předem nastavenou hodnotu. Nejdříve definujeme, v jakém smyslu je rozdělení nejhorší pro první a druhý řád stochastické dominance. Pro druhý řád stochastické dominance využíváme dvě odlišné formulace pro nejhorší případ. Odvozujeme test robustní stochastické dominance pro všechny zmíněné přístupy a nacházíme nejhorší rozdělení jako optimální řešení nelineárního maximalizačního problému. Dále odvozujeme programy pro maximalizaci účelové funkce přes váhy portfolia s robustní stochastickou dominancí v omezeních. Uvažujeme buď robustnost ve výnosech, nebo v pravděpodobnostech, pro první i druhý řád stochastické dominance. Podle našeho nejlepšího vědomí takový program ještě nikdo nedokázal odvodit. Aplikujeme všechny odvozené optimalizační programy na reálná data, přesněji na výnosy aktiv zachycených Dow Jones Industrial Average, a analyzujeme detailně dané problémy s využitím optimálních řešení pro různá nastavení optimalizačních programů. Portfolia odvozená s robustností ve výnosech překonala portfolia odvozená bez robustnosti v analýze mimo učící... Keywords: optimalizace portfolia; robustní optimalizace; stochastická optimalizace; stochastická dominance; Portfolio optimization; robust optimization; stochastic optimization; stochastic dominance Available in a digital repository NRGL
Robustní přístupy v optimalizaci portfolia se stochastickou dominancí

We use modern approach of stochastic dominance in portfolio optimization, where we want the portfolio to dominate a benchmark. Since the distribution of returns is often just estimated from data, we ...

Kozmík, Karel; Kopa, Miloš
Univerzita Karlova, 2021

Studium oscilací neutrin v experimentu NOvA
Nosek, Tomáš; Soustružník, Karel
2021 - English
NOvA is a two detector long-baseline neutrino oscillation experiment using Fermilab's 700 kW NuMI neutrino beam. It studies the disappearance of muon (anti)neutrinos and the appearance of electron (anti)neutrinos in the beam over a distance of 810 km be- tween the detectors. This thesis presents the latest 2020 update of the NOvA neutrino oscillation analysis within the standard model of three neutrinos mixing. With about +50% new data in NuMI neutrino mode (+22% of the total available data) and nu- merous analysis upgrades compared to the previously reported results, the experiment has made over 4σ-significant observation of electron antineutrino appearance in muon antineutrino beam and constrained the oscillation parameters |∆m2 32|, sin2 θ23 and δCP. The text closely depicts the analysis and all its novelties and changes. A detailed inspec- tion is dedicated to the systematic uncertainties and their estimation and validation. Although statistical uncertainties currently dominate in these measurements, under- standing the major sources of systematic uncertainties and their correlations is vital for both the interpretation and precision of the results and for further improvements of the analysis. 1 NOvA je neutrinový oscilační experiment se dvěma detektory a dlouhou oscilační dráhou 810 km mezi nimi. Studuje úbytek mionových a přírůstek elektronových (anti)neutrin ve svazku mionových neutrin NuMI z laboratoře Fermilab v USA. Ten je s maximálním výkonem 700 kW nejintenzivnějším umělým zdrojem neutrin současnosti. Tato práce se zabývá poslední aktualizací analýzy oscilací neutrin v rámci standardního modelu tří aktivních neutrin z roku 2020. S asi o polovinu větším množstvím dat z neutrinového módu NuMI (+22% celkového množství dostupných dat) a s několika vylepšeními v porovnání s dříve zveřejněnými výsledky se experimentu podařilo pozorovat oscilace mionových na elektronová antineutrina (>4σ) a stanovit meze oscilačních parametrů |∆m2 32|, sin2 θ23 a δCP. Text zevrubně líčí celou analýzu, její novinky a změny. Podrobně se pak věnuje systematickým chybám měření, jejich odhadům a validacím. Správně porozumět zdrojům systematických chyb a jejich případným korelacím je naprosto klíčové jak pro interpretaci výsledků, tak pro další směřování analýzy a její vylepšení. To i přes to, že statistické chyby zatím stále v měření dominují. 1 Keywords: Neutrino|oscilace|NOvA; Neutrino|oscillations|NOvA Available in a digital repository NRGL
Studium oscilací neutrin v experimentu NOvA

NOvA is a two detector long-baseline neutrino oscillation experiment using Fermilab's 700 kW NuMI neutrino beam. It studies the disappearance of muon (anti)neutrinos and the appearance of electron ...

Nosek, Tomáš; Soustružník, Karel
Univerzita Karlova, 2021

Patologie a fyziologie de novo syntézy purinů
Krijt, Matyáš
2021 - English
Purines are organic compounds with miscellaneous functions that are found in all living organisms in complex molecules such as nucleotides, nucleosides or as purine bases. The natural balance of purine levels is maintained by their synthesis, recycling and degradation. Excess purines are excreted in the urine as uric acid. Purine nucleotides may be recycled by salvage pathways catalysing the reaction of purine base with phosphoribosyl pyrophosphate. A completely new central molecule of purine metabolism, inosine monophosphate, can be synthesized from precursors during the de novo purine synthesis (DNPS). DNPS involves ten steps catalysed by six enzymes that form a multienzymatic complex, the purinosome, enabling substrate channelling through the pathway. DNPS is activated under conditions involving a high purine demand such as organism development. Currently, three DNPS-disrupting disorders have been described: ADSL deficiency, AICA-ribosiduria and PAICS deficiency. All three disorders are caused by genetic mutations leading to the impaired function of particular enzyme causing insufficient activity of respective DNPS step, manifested biochemically by accumulation of substrate of deficient enzyme, biologically by disruption of purinosome formation and clinically by unspecific neurological features,... Puriny jsou organické sloučeniny s rozmanitými funkcemi, které se nacházejí ve všech živých organismech ve složitých molekulách, jako jsou nukleotidy, nukleosidy nebo jako purinové báze. Jejich přirozená rovnováha v organismu je udržována syntézou, recyklací a degradací. Přebytek purinů se vylučuje močí jako kyselina močová. Purinové nukleotidy mohou být recyklovány záchrannými cestami, které katalyzují reakci purinové báze s fosforibosylpyrofosfátem. Zcela nová ústřední molekula purinového metabolismu, inosinmonofosfát, může být syntetizována z prekurzorů při de novo purinové syntéze (DNPS), která je aktivována v případech zvýšené potřeby purinů jako je např. vývoj organismu. DNPS zahrnuje deset kroků katalyzovaných šesti enzymy, které formují multienzymový komplex purinosom umožňující tok substrátů skrz tuto dráhu. Dosud byly popsány tři poruchy DNPS: deficit ADSL, AICA-ribosidurie a deficit PAICS. Všechny tři poruchy jsou způsobeny genetickými mutacemi vedoucími ke špatné funkci příslušného enzymu, které se dále projevují nedostatečnou aktivitou daného kroku DNPS. Biochemicky to znamená akumulaci substrátu poškozeného enzymu, biologicky narušení formování purinosomu a klinicky nespecifická neurologická postižení, což přispívá k problematické diagnostice poruch DNPS. Předpokládali jsme, že... Available in a digital repository NRGL
Patologie a fyziologie de novo syntézy purinů

Purines are organic compounds with miscellaneous functions that are found in all living organisms in complex molecules such as nucleotides, nucleosides or as purine bases. The natural balance of ...

Krijt, Matyáš
Univerzita Karlova, 2021

Studium role farmakokinetických mechanizmů lékové rezistence u nových protinádorových léčiv se zaměřením na solidní tumory
Vagiannis, Dimitrios; Hofman, Jakub; Souček, Pavel; Zendulka, Ondřej
2021 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate Mgr. Dimitrios Vagiannis Supervisor RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Title of Doctoral Thesis Study on the role of pharmacokinetic mechanisms of drug resistance in new anticancer drugs with focus on solid tumors Cancer chemotherapy is an important tool for the cure of cancer. Although the development of new anticancer drugs has been rapidly progressing, the phenomenon of multidrug resistance (MDR) continues to be a key issue leading to therapy failure in oncological patients. MDR is based on pharmacodynamic as well as pharmacokinetic mechanisms. Pharmacokinetic MDR includes drug efflux transporters and biotransformation enzymes that decrease the amount of (active form of) a drug in tumors. While the MDR role of transporters has been well understood, the participation of drug metabolizing enzymes is still unclear. This thesis investigates the role of cytochromes P450 (CYPs) in cytostatic resistance. Furthermore, it focuses on the modulation of pharmacokinetic MDR using pharmacokinetic drug-drug interactions of new targeted antitumor drugs. Finally, it aims to confirm the in vitro findings in ex vivo patient-derived tumor explants. In our latest publication, we demonstrate the significant role of... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmakologie a Toxikologie Kandidát Mgr. Dimitrios Vagiannis Školitel RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Název disertační práce Studium role farmakokinetických mechanizmů lékové rezistence u nových protinádorových léčiv se zaměřením na solidní tumory Protinádorová chemoterapie je důležitým nástrojem při léčbě nádorových onemocnění. Ačkoliv dochází k rapidnímu progresu ve vývoji nových protinádorových léčiv, fenomén mnohočetné lékové rezistence (MDR) i nadále představuje zásadní překážku vedoucí k selhání farmakoterapie u onkologických pacientů. MDR je založena na farmakodynamických i farmakokinetických mechanizmech. Farmakokinetická MDR zahrnuje působení lékových efluxních transportérů a biotransformačních enzymů, které snižují množství (aktivní formy) léčiva v nádoru. Zatímco role transportérů v MDR byla detailně prozkoumána, účast biotransformačních enzymů stále není plně zřejmá. Tato práce se věnuje studiu role cytochromů P450 (CYPs) v cytostatické rezistenci. Dále se zaměřuje na modulaci farmakokinetické MDR s využitím lékových interakcí nových cílených protinádorových léčiv. V poslední části se věnuje ověření in vitro výsledků na ex vivo modelech explantů odvozených z nádorových biopsií získaných od pacientů. V naší nejnovější publikaci... Keywords: léková resistence; protinádorová terapie; farmakokinetika; drug resistence; cancer therapy; solid tumours; pharmacokinetics Available in a digital repository NRGL
Studium role farmakokinetických mechanizmů lékové rezistence u nových protinádorových léčiv se zaměřením na solidní tumory

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate Mgr. Dimitrios Vagiannis Supervisor RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Title of Doctoral Thesis ...

Vagiannis, Dimitrios; Hofman, Jakub; Souček, Pavel; Zendulka, Ondřej
Univerzita Karlova, 2021

Nové deriváty žlučových kyselin jako slibný terapeutický přístup pro jaterní a metabolické onemocnění
Štefela, Alžbeta; Pávek, Petr; Vítek, Libor; Juřica, Jan
2021 - English
IN ENGLISH LANGUAGE Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Mgr. Alžbeta Štefela Supervisor: Prof. PharmDr. Petr Pávek, PhD. Title of the doctoral thesis: Novel bile acid derivatives as promising therapeutic approach Bile acids (BAs) are amphipathic steroidal molecules that are traditionally known to facilitate intestinal digestion and absorption of lipids and fat-soluble substances. On top, the recent findings have revealed that they represent important signaling agents involved in the orchestration of lipid, glucose and energy metabolism and immune response. BAs exhibit these roles by activating intracellular nuclear receptors such as farnesoid X (FXR), pregnane X (PXR) vitamin D receptors. Furthermore, BAs act as endocrine signaling molecules and activate numerous biological cascades via a membrane G-protein-coupled receptor, termed TGR5. Therefore, the extensive modulation of BA scaffold underwent to identify compounds with specific targeting of above-mentioned receptors as a promising therapeutic approach for the treatment of various liver and metabolic disorders including cholestasis, biliary cirrhosis, nonalcoholic steatohepatitis or diabetes. The principal aim of this doctoral thesis was to investigate the structure... V ČESKÉM JAZYCE Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Mgr. Alžbeta Štefela Školitel: Prof. PharmDr. Petr Pávek, PhD. Název disertační práce: Nové deriváty žlučových kyselin jako slibný terapeutický přístup jaterních a metabolických onemocnění Žlučové kyseliny (ŽK) jsou amfipatické steroidní molekuly, které, jak je obecně známo, usnadňují trávení a vstřebávání lipidů a látek rozpustných v tucích. Kromě toho, nedávný výzkum ukázal, že ŽK představují důležité signalizační molekuly zapojené do řízení lipidového, glukózového a energetického metabolismu a imunitní odpovědi. ŽK vykazují tyto role aktivací intracelulárních jaderných receptorů, jako jsou receptory farnesoidní X (FXR), pregnanový X (PXR) anebo vitaminový D receptory. Navíc, ŽK fungují jako endokrinní signální molekuly a aktivují řadu biologických kaskád prostřednictvím membránového receptoru spojeného s G-proteinem, nazývaného jako TGR5. V důsledku těchto zjištění, struktura ŽK byla extenzívně modifikována s cílem identifikovat sloučeniny se specifickým zaměřením na výše zmíněné receptory jako slibný terapeutický přístup k léčbě různých jaterních a metabolických poruch včetně cholestázy, biliární cirhózy, nealkoholické steatohepatitidy nebo cukrovky. Hlavním cílem této... Keywords: nukleární receptory,buněčné modely; regulace bitransformačních enzymů; lékové interakce; nutraceutika; miRNA; Nuclear receptors; cellular models; regulation of biotransformation enzymes; lékové interakce; nutraceutika; miRNAs Available in a digital repository NRGL
Nové deriváty žlučových kyselin jako slibný terapeutický přístup pro jaterní a metabolické onemocnění

IN ENGLISH LANGUAGE Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Mgr. Alžbeta Štefela Supervisor: Prof. PharmDr. Petr Pávek, PhD. ...

Štefela, Alžbeta; Pávek, Petr; Vítek, Libor; Juřica, Jan
Univerzita Karlova, 2021

Využití biochemických metod ve studiu metabolismu rostlin s důrazem na obranný systém
Bělonožníková, Kateřina
2021 - English
As sessile organisms, plants cannot avoid being exposed to various biotic and abiotic stress factors. To defend themselves plants have developed complex and sophisticated defense mechanisms. In agriculture, pesticides are used for plant protection, but they can have undesirable side effects, and therefore attention is being paid to biological control agents. One such agent is Pythium oligandrum, a soil oomycete that has a positive effect on plants at several levels. On the one hand, it secretes elicitins, which stimulate defensive responses and prepare the plant for possible infection (i.e., priming effect), and on the other hand, it produces tryptamine, a precursor of auxin, thus supporting the plant's growth. Furthermore, P. oligandrum directly acts as pathogen mycoparasite or evokes antibiosis, or competition for nutrients and space with other microorganisms. The key research topic of this thesis was the analysis of the biochemical properties of eleven Pythium strains and their impact on plant metabolism. Our results showed that even closely related P. oligandrum strains significantly differ in the content of compounds secreted into the medium, including proteins, amino acids, tryptamine, and hydrolytic enzymes capable of degrading cell walls (endo-β-1,3-glucanase, chitinase, and cellulase),... (In Czech) Rostliny, jako sesilní organismy, se nemohou vyhnout působení abiotických a biotických stresových faktorů. Z těchto důvodů se v rostlinách vyvinuly komplexní a sofistikované mechanismy obrany. V zemědělství se k ochraně rostlin používají pesticidy, které ale mohou mít nežádoucí vedlejší účinky, a proto se pozornost obrací na přípravky biologické ochrany rostlin. Jedním z takových prostředků je Pythium oligandrum, půdní oomyceta, která pozitivně působí na rostliny v několika úrovních. Jednak vylučuje elicitiny, které stimulují obranné odpovědi a připravují rostlinu na případnou infekci (tzv. priming efekt), jednak sekretuje tryptamin, prekurzor auxinu, čímž podporuje růst rostliny. Kromě toho je P. oligandrum schopné mykoparazitismu vůči různým patogenům nebo antibiózy, přičemž také úspěšně soutěží s ostatními mikrooganismy o živiny a prostor. Klíčovým výzkumným tématem této práce byla analýza biochemických vlastností jedenácti izolátů P. oligandrum a jejich vliv na metabolismus rostlin. Naše výsledky ukázaly, že i blízce příbuzné izoláty P. oligandrum se významně liší v obsahu sloučenin sekretovaných do média, včetně proteinů, aminokyselin, tryptaminu a hydrolytických enzymů schopných degradovat buněčné stěny (endo-β-1,3-glukanasa, chitinasa a celulasa), exoglykosidasy, proteasy a... Keywords: Pythium oligandrum; biologická ochrana rostlin; antioxidační systém; fenolické látky; virová infekce; proteiny teplotního šoku; triazoly; fungicidy; Pythium oligandrum; biological control agents; antioxidant system; phenolic compounds; viral infection; heat shock proteins; triazoles; fungicides Available in a digital repository NRGL
Využití biochemických metod ve studiu metabolismu rostlin s důrazem na obranný systém

As sessile organisms, plants cannot avoid being exposed to various biotic and abiotic stress factors. To defend themselves plants have developed complex and sophisticated defense mechanisms. In ...

Bělonožníková, Kateřina
Univerzita Karlova, 2021

Alopatrická evoluce u kaloňů rodu Rousettus: od populační a krajinné genetiky k fylogeografii
Stříbná, Tereza
2021 - English
Population structure, biogeography and phylogenetic relationships of the fruit bat genus Rousettus have been studied in Africa and adjacent regions. The current population patterns of rousettine fruit bats in the Old World are influenced by several environmental attributes, namely the topography, climate and land cover. These variables are mirrored in fruit bat plesiomorphies related to the ecological niche of tropical flying frugivore, as well as apomorphies of rousettines including echolocation ability, roosting in caves and dispersal capacity in open landscapes with discontinuous tree cover. Phylogenetic relationships among species and subspecies of the genus have been indicated and confronted with the existing colonization scenarios. Insular populations (including habitat islands within desert oases) show frequent genetic differentiation from their mainland relatives suggesting successful founder events after traversing stretches of unsuitable habitats. Genetic differentiation evolving in less distant islands suggests involving behavioural mechanisms maintaining cohesion of isolated demes as site fidelity and natal habitat-biased dispersal. In sub-Saharan mainland Africa within the large range reaching from the southern border of Sahara to Cape Peninsula, Rousettus populations share a... V západní části areálu výskytu kaloňů rodu Rousettus byla studována jejich biogeografie, populační struktura a fylogenetické vztahy. Současné populační vzorce tohoto rodu kaloňů na území Starého světa jsou ovlivňovány různými vlastnostmi prostředí souvisejícími s topografií, klimatem a krajinným pokryvem. Tyto proměnné se odráží v plesiomorfiích kaloňů spojených s ekologickou nikou tropických létajících plodožravců, stejně jako v apomorfiích rodu Rousettus, které zahrnují schopnost echolokace, osídlování jeskyní a schopnost šířit se i v nezalesněné krajině. Fylogenetické vztahy mezi druhy a poddruhy rodu jsou naznačeny a konfrontovány s dosavadními scénáři kolonizace. Ostrovní populace (včetně biotopů v pouštních oázách) vykazují častou genetickou diferenciaci od svých příbuzných na pevnině, což naznačuje úspěšné zakládání kolonií po překonání úseků nevhodných stanovišť. Genetická odlišnost kaloňů vyvíjející se na méně vzdálených ostrovech naznačuje zapojení behaviorálních mechanismů, které udržují soudržnost izolovaných oblastí, jako jsou filopatrie a upřednostňování natálního habitatu. Na obrovské ploše sub-saharské pevninské Afriky, která sahá od jižní hranice Sahary až ke Kapskému poloostrovu, sdílí kaloň egyptský homogenní jaderný fond, avšak tvoří dvě mitochondriální haploskupiny, které se... Keywords: populační genetika; krajinná genetika; fylogeografie; malé populace; kaloni; population genetics; landscape genetics; phylogeography; small populations; fruit bats Available in a digital repository NRGL
Alopatrická evoluce u kaloňů rodu Rousettus: od populační a krajinné genetiky k fylogeografii

Population structure, biogeography and phylogenetic relationships of the fruit bat genus Rousettus have been studied in Africa and adjacent regions. The current population patterns of rousettine fruit ...

Stříbná, Tereza
Univerzita Karlova, 2021

Charakterizace a koagulace znečišťujících příměsí při úpravě vody
Novotná, Kateřina
2021 - English
Undesirable natural or anthropogenic compounds are commonly present in drinking water supplies. An ongoing challenge for water treatment is algal organic matter (AOM) produced by phytoplankton. A part of this thesis is devoted to the coagulation of AOM, specifically cellular organic matter (COM) and its peptide/protein and non-proteinaceous fraction. Besides investigating the coagulation in relation to the COM character, attention was paid to its interactions with other compounds and to the subsequent impacts on coagulation. Additionally, the involvement of an ozonation step was assessed. Another part of the thesis is focused on emerging anthropogenic water pollutants microplastics (MPs), particularly on their quantification and characterization at drinking water treatment plants (DWTPs). It has shown that the optimum coagulation conditions differ for the COM peptides/proteins and the non-proteinaceous fraction. While the former were effectively removed at slightly acidic coagulation pH, the latter required coagulation pH around neutral and much higher doses of coagulant. The maximum removal efficiency for the non-proteinaceous fraction was much lower compared to that of the peptides/proteins (25% versus 75%), owing mainly to the high content of low-molecular weight (< 10 kDa) compounds. Further,... Zdroje pitné vody běžně obsahují nežádoucí látky přírodního i antropogenního původu. Problémy při úpravě vody působí látky produkované fytoplanktonem (algal organic matter - AOM). Část této práce je věnována odstraňování AOM pomocí koagulace; konkrétně byly studovány celulární AOM (cellular organic matter - COM) a jejich peptidová/proteinová a neproteinová složka. Kromě výzkumu koagulace COM ve vztahu k jejich charakteru byla pozornost věnována interakcím COM s dalšími látkami a jejich následným dopadům na koagulaci. Testováno bylo také využití ozonizace. Další část práce je pak věnována poměrně nově sledovaným antropogenním polutantům vodního prostředí - mikroplastům (MPs), a to zejména jejich kvantifikaci a charakterizaci na úpravnách pitné vody. Optimální podmínky koagulace jsou rozdílné pro COM peptidy/proteiny a neproteinovou složku. Zatímco peptidy/proteiny byly nejúčinněji odstraňovány při mírně kyselém pH, neproteinová složka koagulovala v oblasti kolem neutrálního pH, přičemž bylo zapotřebí vyšších dávek koagulačního činidla. Lišila se i maximální účinnost koagulace, která byla 75 % pro peptidy/proteiny a jen 25 % pro neproteinovou složku, zejména z důvodu vysokého obsahu nízkomolekulárních látek (< 10 kDa). Dále bylo zjištěno, že výskyt COM peptidů/proteinů ve vodě obsahující další... Available in a digital repository NRGL
Charakterizace a koagulace znečišťujících příměsí při úpravě vody

Undesirable natural or anthropogenic compounds are commonly present in drinking water supplies. An ongoing challenge for water treatment is algal organic matter (AOM) produced by phytoplankton. A part ...

Novotná, Kateřina
Univerzita Karlova, 2021

Cytogenetická charakteristika štěnic rodu Cimex (Heteroptera: Cimicidae)
Sadílek, David
2021 - English
The present thesis deals with the phenomenon of additional sex chromosomes in Cimex lectularius (Hemiptera: Heteroptera: Cimicidae) using genome size analysis combined with the classical cytogenetic approach. Also, five other cimicid species and 12 species from the family Nabidae were analysed identically for comparative purposes. The thesis also pursues a description of methodical approaches of cytogenetics and flow cytometry in the study of C. lectularius. Recently analysed European specimens of C. lectularius from human host exhibited 12 distinct cytotypes, with a variable number of chromosomes X from two to 20 (2n♂ = 26+X1X2Y to 26+X1-20+Y). The fragmentation hypothesis of C. lectularius additional chromosomes X origin was established in the second half of the 20th century. However, the present genome size measurements suggest that various chromosomal rearrangements as duplication or deletion besides the fragmentation could occur. Males with basic cytotype 2n = 26+X1X2Y had average genome size of 2C = 1.94 pg, in contrast male with 2n = 26+X1-7+Y yielded 2C = 2.26 pg and also specimens with genome size decrease 2C = 1.69 pg appeared. The most informative turned up to be the relative genome size of sperm cells n = 13+X1X2 and n = 13+Y, where specimens with higher chromosome number showed... Předkládaná dizertační práce představuje návrh vysvětlení původu nadpočetných pohlavních chromosomů štěnice Cimex lectularius (Hemiptera: Heteroptera: Cimicidae) pomocí kombinace analýzy velikosti genomu a klasické cytogenetiky. Pro srovnávací účely bylo obdobně analyzováno dalších pět příbuzných druhů z čeledi Cimicidae a 12 druhů z čeledi Nabidae. Práce zahrnuje i popisy metodik zpracování vzorků C. lectularius, cytogeneticky a průtokovou cytometrií. Současné evropské populace C. lectularius z lidských hostitelů vykázaly 12 rozdílných cytotypů s rozdílným počtem pohlavních chromosomů X, od dvou do 20 (2n♂ = 26+X1X2Y až 26+X1-20+Y). Hypotéza o původu nadpočetných pohlavních chromosomů X C. lectularius pomocí fragmentace byla formulována ve druhé polovině 20. století. Nicméně analýza velikosti genomu naznačuje, že by se mohlo jednat spíše o směs chromosomálních přestaveb typu duplikace či delece, které fragmentaci provázejí. Samci se základním cytotypem 2n = 26+X1X2Y měli velikost genomu 2C = 1,94 pg, naproti tomu samec s 2n = 26+X1-7+Y dosáhl 2C = 2,26 pg, ale objevili se i jedinci se sníženou velikostí genomu 2C = 1,69 pg. Nejdůležitější se však ukázala být relativní velikost genomu spermií n = 13+X1X2 a n = 13+Y, kdy jedinci s vyšším počtem chromosomů vykazovali navýšení relativní velikosti... Keywords: štěnice; cytogenetika; karyotypy; cytotypy; pohlavní chromosomy; bed bugs; cytogenetics; karyotypes; cytotypes; sex chromosomes Available in a digital repository NRGL
Cytogenetická charakteristika štěnic rodu Cimex (Heteroptera: Cimicidae)

The present thesis deals with the phenomenon of additional sex chromosomes in Cimex lectularius (Hemiptera: Heteroptera: Cimicidae) using genome size analysis combined with the classical cytogenetic ...

Sadílek, David
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases