Number of found documents: 192
Published from to

Izolace metabolitů tryptofanu z biologického materiálu
Beca, Pavol; Kastner, Petr; Pilařová, Pavla
2021 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Student: Pavol Beca Supervisor: PharmDr. Petr Kastner, PhD. Title of diploma thesis: Isolation of tryptophan metabolites from biological material The topic and aim of this diploma thesis was to develop the most effective sample preparation before analysis for isolation of L-tryptophan and its metabolites (serotonin, melatonin, 5-hydroxyindole- 3-acetic acid, L-kynurenine, kynurenic acid) from biological material, in this case from rabbit plasma. Basic methods of sample preparation prior to analysis, namely liquid-liquid extraction (LLE), solid phase extraction (SPE) and deproteinization, were successively tested, with the latter yielding the highest yield. Isolation was performed by mixing a 2.5 l stock solution of all substances at a concentration of 10 g/ml and 122.5 l rabbit plasma. Deproteinization was performed by adding 500 l of methanol, shaking and centrifuging at 9000 rpm for 5 minutes. Subsequently, 400 l of supernatant was collected and analyzed by high performance liquid chromatography (HPLC). The method developed in the diploma thesis "HPLC evaluation of L-tryptophan and its metabolites in biological material" (Kateřina Málková, 2019) was used for the... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutickej chémie a farmaceutickej analýzy Študent: Pavol Beca Vedúci diplomovej práce: PharmDr. Petr Kastner, PhD. Názov diplomovej práce: Izolácia metabolitov tryptofánu z biologického materiálu Témou a cieľom tejto diplomovej práce bolo vyvinutie najúčinnejšej úpravy vzorky pred analýzou na izoláciu L-tryptofánu a jeho metabolitov (serotonín, melatonín, kyselina 5-hydroxyindol-3- octová, L-kynurenín, kyselina kynurenová) z biologického materiálu, v tomto prípade z králičej plazmy. Postupne boli vyskúšané základné metódy úpravy vzorky pred analýzou, a to extrakcia kvapalina-kvapalina (LLE), extrakcia z pevnej fázy (SPE) a deproteinizácia, pričom najvyššiu výťažnosť poskytovala posledná spomínaná. Izolácia prebehla zmiešaním 2,5 l zásobného roztoku všetkých látok o koncentrácii 10 g/ml a 122,5 l králičej plazmy. Samotná deproteinizácia bola prevedená pridaním 500 l metanolu, pretrepaním a centrifugáciou pri 9000 otáčkach za minútu po dobu 5 minút. Následne bolo odobraných 400 l supernatantu, ktoré sa podrobili analýze pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC). Pre vlastnú chromatografickú analýzu bola použitá metóda vyvinutá v diplomovej práci "HPLC hodnocení L-tryptofanu a jeho metabolitů v biologickém... Available in a digital repository NRGL
Izolace metabolitů tryptofanu z biologického materiálu

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Student: Pavol Beca Supervisor: PharmDr. Petr Kastner, PhD. Title of diploma ...

Beca, Pavol; Kastner, Petr; Pilařová, Pavla
Univerzita Karlova, 2021

Optimalizace extrakce neonikotinoidů s využitím nanovláken v systému sekvenční injekční analýzy
Zouharová, Monika; Horstkotte Šrámková, Ivana; Šatínský, Dalibor
2021 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Monika Zouharová Supervisor: PharmDr. Ivana Horstkotte Šrámková, Ph.D. Title: Optimization of neonicotinoids extraction using nanofibers in sequential injection analysis system In this diploma thesis, we tested the use of various nanofibers as sorbents for solid phase extraction of neonicotinoids connected with sequential injection analysis system. Seven types of nanofibers were tested, specifically polyamide (PA6), polycaprolactone (PCL), polyimide (PID) and polydopamine coated polyamide (PA6)coated, polycaprolactone (PCL)coated, polyimide (PID)coated and a combination of polyimide and polycaprolactone (PID/PCL)coated. These nanofibers were produced by electrospinning. The studied nanofibers were placed in the 3D printed holder, which was connected into sequential injection analysis system. UV spectrophotometry was used as a detection method. The substances to analyse were neonicotinoid insectisides. The retention of these analytes was examinated with all seven types of nanofibers. Retention of the analytes on the tested nanofibers depending on their chemical structures and physical-chemical properties was studied in these measurements. The most experiments were performed with polydopamine coated... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Monika Zouharová Školiteľ: PharmDr. Ivana Horstkotte Šrámková, Ph.D. Názov: Optimalizácia extrakcie neonikotinoidov s využitím nanovlákien v systéme sekvenčnej injekčnej analýzy V diplomovej práci bolo testované použitie rôznych typov nanovlákien ako sorbentov pre extrakciu neonikotinoidov v spojení so systémom sekvenčnej injekčnej analýzy. Pri vypracovaní práce bolo testovaných sedem typov nanovlákien, a to polyamid (PA6), polykaprolaktón (PCL), polyimid (PID) a polydopamínom poťahovaný polyamid (PA6)coated, polykaprolaktón (PCL)coated, polyimid (PID)coated a kombinácia polyimidu a polykaprolaktónu (PID/PCL)coated. Tieto nanovlákna boli vyrobené metódou elektrostatického zvlákňovania. Testované nanovlákna boli umiestnené v držiaku vyrobenom 3D tlačou, ktorý bol zapojený do systému sekvenčnej injekčnej analýzy. Ako detekčná metóda bola použitá UV spektrofotometria. Analyzovanými látkami boli insekticídy zo skupiny neonikotinoidov. Extrakcia týchto látok bola skúmaná na všetkých siedmich typoch nanovlákien. V rámci týchto meraní boli pozorované retencie jednotlivých analytov na nanovláknach v závislosti na ich chemickej štruktúre a fyzikálne-chemických vlastnostiach. Najviac meraní bolo prevedených s... Available in a digital repository NRGL
Optimalizace extrakce neonikotinoidů s využitím nanovláken v systému sekvenční injekční analýzy

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Monika Zouharová Supervisor: PharmDr. Ivana Horstkotte Šrámková, Ph.D. Title: Optimization of ...

Zouharová, Monika; Horstkotte Šrámková, Ivana; Šatínský, Dalibor
Univerzita Karlova, 2021

Diskriminace jako negativní jev v pracovněprávních vztazích v České republice a na Slovensku
Ihnát, Miloš; Koldinská, Kristina; Štangová, Věra
2020 - Slovak
Discrimination as a negative phenomenon in labor relations in the Czech Republic and Slovakia Abstract The aim of the rigorous thesis is to regulate in detail the often discussed and serious topic of discrimination, especially the negative phenomenon of society and to draw attention to one of the key principles of labor law, namely the prohibition of discrimination in employment relations and detailed regulation of discriminatory aspects in Czech law and in Slovak in the context of international law. Discrimination in the negative sense is a phenomenon unfavorable and unacceptable to society, but it occurs in society throughout a persons life for various reasons. Therefore, democratic societies are constantly bringing new ways and possibilities of solutions to prevent, detect and detect the phenomenon. The work focuses not only on the detailed theoretical level of discrimination in comparison with the opposite required and in legal principles the main applied concept - equality, also on the practical area associated with personal experience in court proceedings, also pointing out the possibilities to defend against discrimination and existing judgments in in this area, but also within the European Union. The work is divided into three basic parts, where the first deals with the precise specification of the... Diskriminácia ako negatívny jav v pracovnoprávnych vzťahoch v Českej republike a na Slovensku Abstrakt Cieľom rigoróznej práce je podrobne upraviť tak často diskutovanú a vážnu tému diskriminácie ako najmä negatívny jav spoločnosti a upriamiť pozornosť na jednu z kľúčových zásad pracovného práva, a to na zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch a podrobnú úpravu diskriminačných aspektov ako v českom právnom poriadku, tak aj v slovenskom, v kontexte aj s medzinárodno-právnou úpravou. Diskriminácia v negatívnom ponímaní je jav nepriaznivý a pre spoločnosť neprijateľný, počas celého života človeka sa však z rôznych dôvodov v spoločnosti vyskytujúci. Demokratické spoločnosti preto neustále prinášajú nové spôsoby a možnosti riešení ako javu predchádzať, ako ho eliminovať a odhaľovať. Práca sa zameriava okrem podrobnej teoretickej roviny diskriminácie v porovnaní s opačným požadovaným a v právnych zásadách hlavným uplatňovaným pojmom - rovnosť, aj na oblasť praktickú spojenú s osobnou skúsenosťou v súdnom konaní, aj poukazujúc na možnosti sa proti diskriminácii brániť a tiež na už existujúce rozhodnutia súdov v tejto oblasti a to v posudzovaných krajinách ale tiež v rámci Európskej únie. Práca je rozdelená do troch základných častí, kde prvá pojednáva o presnej špecifikácii pojmu diskriminácia včítanie... Available in a digital repository NRGL
Diskriminace jako negativní jev v pracovněprávních vztazích v České republice a na Slovensku

Discrimination as a negative phenomenon in labor relations in the Czech Republic and Slovakia Abstract The aim of the rigorous thesis is to regulate in detail the often discussed and serious topic of ...

Ihnát, Miloš; Koldinská, Kristina; Štangová, Věra
Univerzita Karlova, 2020

Financial and legal instruments for the support of habitation in Czech Republic and the Slovak Republic
Kettner, Karel; Marková, Hana; Sejkora, Tomáš
2020 - Slovak
The presented thesis is analyzing the housing policy and instruments for the support of habitation in Czech Republic and the Slovak Republic. The housing policy is an integral part of national policy of the state. The aim of the presented thesis is to describe the perspectives of its development and show its relevance from the point of view of international law and national law. Right to housing is one of the general economic, cultural and social rights. Given the current economic circumstances it is crucial to have sufficient instruments for the support of habitation. The thesis is divided in four chapters. The first chapter is dedicated to theoretical questions related to right to housing and is giving a sufficient basis for its understanding. The second chapter is dedicated to financial and legal instruments for the support of habitation in Czech Republic. This chapter is providing an overview and description of available instruments for the support of habitation respecting the entity that is managing the given instrument. The third chapter is dedicated to the Slovak Republic and is reflecting the structure of the second chapter. The last chapter is summarizing the findings regarding the disponible financial and legal instruments for the support of habitation in Czech Republic and the Slovak... Rigorózna práca skúma bytovú politiku a podporu bývania v Slovenskej a Českej republike. Bytová politika je dôležitou súčasťou národnej politiky štátov. Cieľom rigoróznej práce je zaoberať sa perspektívami jej vývoja a poukázať, že dôležitosť tejto témy z pohľad medzinárodného i národného práva. Právo na bývanie patrí medzi základné sociálne, kultúrne a hospodárske práva ľudí. V súčasnej ekonomickej kríze je potrebné hľadať nástroje štátnej podpory bývania. Práca je rozdelená na štyri časti. Prvá časť práce poskytuje teoretické východiská pre skúmanú otázku. Druhá kapitola sa venuje finančnoprávnym nástrojom podpory na bývanie v Českej republike. Poskytuje prehľad legislatívneho rámca a následne analyzuje jednotlivé formy podpory, a to podľa subjektov, ktoré majú daný nástroj vo svojej gescií. Tretia kapitola sa venuje finančnoprávnym nástrojom podpory na bývanie na Slovensku, pričom štruktúrou zodpovedá druhej kapitole. Posledná kapitole sumarizuje záver porovnania finančnoprávnych nástrojov v Českej republike a na Slovensku. Keywords: finančnoprávne nástroje; podpora bývania; sociálne bývanie; financial and legal instruments; support of habitation; social housing Available in a digital repository NRGL
Financial and legal instruments for the support of habitation in Czech Republic and the Slovak Republic

The presented thesis is analyzing the housing policy and instruments for the support of habitation in Czech Republic and the Slovak Republic. The housing policy is an integral part of national policy ...

Kettner, Karel; Marková, Hana; Sejkora, Tomáš
Univerzita Karlova, 2020

Nepřímé vyvlastnění zahraničních investorů
Poništiak, Ondrej; Lipovský, Milan
2020 - Slovak
331 The indirect expropriation of foreign investors Abstract International trade has been booming among various types of states for several millennia. The development of international trade is influenced not only by these types of states, but also by the significant contribution of foreigners and the various entities they establish. The vision of expansion and opportunities related to new markets encourages them to abandon the explored and well-known domestic waters and plunge into foreign investment activities. The investment in the jurisdiction of a foreign host country entails several additional risks for the foreign investor in addition to the expected investment potential. These risks are related to different political, economic, legal, cultural and overall social backgrounds. Nevertheless, at the beginning of the 21st century, foreign investment is reaching staggering parameters. On a global level the total foreign direct investments amounted to USD 1.43 trillion in 2017. Of course, such an important social area is subject to regulation. Since about the middle of the 20th century, said regulation has included the standard of protection of foreign investors against indirect expropriation, which is the subject of the submitted thesis. This kind of expropriation is currently one of the most fundamental... 328 Nep ímé vyvlastn ní zahrani ních investor Abstrakt Mezinárodní obchod vzkvétá mezi r znými formami státních útvar již n kolik tisíciletí. K jeho rozvoji nep ispívají pouze tyto státní útvary, nýbrž významnou m rou cizí státní p íslušníci a r zné jimi ustanovované entity. Je to vidina expanze a p íležitostí nových trh , která je podn cuje opustit probádané a dob e známé domácí vody a vrhnout se do zahrani ních investi ních aktivit. Investování v jurisdikci cizí hostitelské zem p ináší zahrani nímu investorovi krom investi ních možností n kolik dodate ných rizik. Tato rizika souvisejí s odlišným politickým, ekonomickým, právním, kulturním a celkovým celospole enským zázemím. Navzdory tomu na po átku 21. století dosahuje zahrani ní investování závratných parametr . V celosv tovém pojetí dosáhly p ímé zahrani ní investice v roce 2017 hodnoty 1,43 trilion USD. Takto významná spole enská oblast je samoz ejm p edm tem regulace. P ibližn od poloviny 20. století je její sou ástí i standard ochrany zahrani ních investor p ed nep ímým vyvlastn ním, jež je p edm tem p edložené práce. Tento druh vyvlastn ní p edstavuje v sou asnosti jeden z nejzásadn jších zásah stát do práv zahrani ních investor . Státy si uv domují pozitivní efekt p ílivu zahrani ního kapitálu, zejména v oblasti zvyšování zam stnanosti, p ísunu... Keywords: Nepriame vyvlastnenie; legitímne regulačné opatrenie; kompenzácia; Indirect expropriation; legitimate regulatory measure; compensation Available in a digital repository NRGL
Nepřímé vyvlastnění zahraničních investorů

331 The indirect expropriation of foreign investors Abstract International trade has been booming among various types of states for several millennia. The development of international trade is ...

Poništiak, Ondrej; Lipovský, Milan
Univerzita Karlova, 2020

Dohoda o vině a trestě
Alakšová, Lucia; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
2020 - Slovak
in English This thesis focuses on the institute of the agreement on guilt and punishment, which has been incorporated in Czech criminal procedure code by the Act No. 193/2012 Coll. with effectuality from 1st September 2012. The main purposes of the incorporation of the agreement on guilt and punishment in Czech legal system were the acceleration and better efficiency of criminal proceedings and unloading the courts. Besides introduction and ending this thesis is divided into seven chapters. The first chapter deals with the diversions in Czech criminal proceedings. The second chapter is addressed to the excursus into world history of plea bargaining, the third chapter introduces the early stages of agreement on guilt and punishment in Czech Republic. The next fourth chapter analyses in detail the existing legal regulation of agreement on guilt and punishment in Czech Republic. The fifth chapter focuses on the existing foreign legal regulations of agreement on guilt and punishment, especially Slovak and German legal regulation. The sixth chapter discusses frequent arguments for and against the institute of agreement on guilt and punishment. The last seventh chapter deals with the practical experiences in application of agreement on guilt and punishment in Czech Republic and Slovak Republic. In... v slovenskom jazyku Táto rigorózna práca sa zaoberá inštitútom dohody o vine a treste, ktorý bol do českého právneho poriadku zakotvený novelou trestného poriadku vykonanou zákonom č. 193/2012 Sb. s účinnosťou od 01.09.2012. Hlavným účelom zakotvenia tohto inštitútu do českého právneho poriadku bolo zrýchlenie a zefektívnenie trestného konania a odbremenenie súdov. Táto práca je okrem úvodu a záveru členená do siedmych kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá odklonmi v českom trestnom konaní v ich všeobecnej rovine. Druhá kapitola je určitým exkurzom do celosvetovej histórie vývoja inštitútu dohody o vine a treste, zatiaľ čo tretia kapitola pojednáva o počiatočných etapách vývoja inštitútu dohody o vine a treste v Českej republike. Ďalšia štvrtá kapitola popisuje a rozoberá podrobne úpravu inštitútu dohody o vine a treste v podmienkach českého právneho poriadku. Nasledujúca piata kapitola sa zameriava na vybrané zahraničné úpravy, širšie predovšetkým na slovenskú a nemeckú úpravu dohody o vine a treste. Šiesta kapitola vymedzuje najčastejšie prezentované a diskutované argumenty v prospech a v neprospech inštitútu dohody o vine a treste. Posledná siedma kapitola sa zaoberá praktickými skúsenosťami s využívaním dohody o vine a treste, ktoré boli získané od štátnych zástupcov v Českej republike a od... Keywords: dohoda o vine a treste; dohodovacie konanie; odklony v trestnom konaní; agreement on guilt and punishment; plea bargaining; diversions in criminal proceedings Available in a digital repository NRGL
Dohoda o vině a trestě

in English This thesis focuses on the institute of the agreement on guilt and punishment, which has been incorporated in Czech criminal procedure code by the Act No. 193/2012 Coll. with effectuality ...

Alakšová, Lucia; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2020

Charakterizace a fokusace svazku kapilárního XUV laseru pro účely depozice tenkých vrstev
Pira, Peter; Wild, Jan
2020 - Slovak
Title: Characterization and focusing of capillary-discharge XUV-laser beam for purposes of thin-film deposition Author: Peter Pira Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor: doc. RNDr. Jan Wild, CSc., Department of Surface and Plasma Science Abstract: The paper deals with the first results of the interaction of a desk-top high repetition rate XUV laser (wavelength of 46.9 nm) radiation with materials suitable for optoelectronics, in particular the ionic crystals CsI, LiF, etc. Using surface physics methods (AFM, DIC Normanski microscopy) pulse laser imprints were investigated. Based on the results obtained, general information on the nature of ablation and desorption was obtained, which were compared with the results of the XUV-ABLATOR modified code modeling. Plasma arising from ablation was examined by a modified Langmuir probe system. The main result is the pulse laser deposition of thin films of Bi and CsI. Keywords: ablation, Pulsed Laser Deposition, XUV laser Název práce: Charakterizace a fokusace svazku kapilárního XUV laseru pro účely depozice Katedra / Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Jan Wild, CSc., Katedra fyziky povrchů a Abstrakt: Práce se zabývá prvními výsledky interakce záření XUV stolního kapilárního repetičního laseru o vlnové délce 46,9 nm s materiály vhodnými pro optoelektroniku, zejména iontovými krystaly CsI, LiF aj. Pomocí metod fyziky povrchů (AFM, DIC byly zkoumány otisky dopadu pulzního laseru. Na základě získaných výsledků byly získány ABLATOR. Plazma vznikající při ablaci bylo zkoumáno přizpůsobeným Klíčová slova: ablace, PLD, XUV laser Keywords: ablace; PLD; XUV laser; ablation; Pulsed Laser Deposition; XUV laser Available in a digital repository NRGL
Charakterizace a fokusace svazku kapilárního XUV laseru pro účely depozice tenkých vrstev

Title: Characterization and focusing of capillary-discharge XUV-laser beam for purposes of thin-film deposition Author: Peter Pira Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor: doc. ...

Pira, Peter; Wild, Jan
Univerzita Karlova, 2020

Vliv dlouhodobého působení solubilního endoglinu na expresi adhezních molekul cévního endotelu
Tuschlová, Dominika; Nejmanová, Iveta; Vicen, Matej
2020 - Slovak
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Title of Diploma Thesis: Effect of long-term exposure to soluble endoglin on the expression of adhesion molecules on endothelial cells Author of Diploma Thesis: Dominika Tuschlová Supervisor of Diploma Thesis: PharmDr. Iveta Najmanová, Ph.D. Background: The aim of this thesis was to find out the effect of long-term exposure to soluble endoglin (sEng) on the expression of adhesion molecules on endothelial cells (ICAM-1, VCAM-1, P-selectin). We have worked with a control and experimental group of mice on a standard diet, with different levels of sEng. Methods: Genetically modified female mice from the CBAxC57BL/6J strain with high production of human sEng were used for analysis. These mice formed an experimental group, while mice with a low level of sEng formed a control group. They were 12 months old females. We used biochemical analysis to determine the level of total cholesterol and triacylglycerols (TAG). Levels of sVCAM-1 markers in all mice studied were determined by ELISA. The expression of the adhesion molecules ICAM-1, VCAM-1 and P-selectin was monitored and evaluated by Western blotting, where the structural protein GAPDH was used as a control. Results: Biochemical analysis did not show a... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra biologických a lekárskych vied Názov diplomovej práce: Vplyv dlhodobého pôsobenia solubilného endoglínu na expresiu adhéznych molekúl cievneho endotelu Autor diplomovej práce: Dominika Tuschlová Vedúci diplomovej práce: PharmDr. Iveta Najmanová, Ph.D. Cieľ práce: Cieľom diplomovej práce bolo zistiť, aký vplyv má dlhodobé pôsobenie solubilného endoglínu (sEng) na expresiu adhéznych molekúl cievneho endotelu (ICAM-1, VCAM-1, P-selektín). Pracovali sme s kontrolnou a s experimentálnou skupinou myší chovaných na štandardnej diéte, ktoré sa líšili hladinami sEng. Metódy práce: Na analýzu boli použité geneticky modifikované samice myší z kmeňa CBAxC57BL/6J s vysokou produkciou ľudského sEng. Tieto myši tvorili experimentálnu skupinu, zatiaľ čo myši s nízkou hladinou sEng tvorili skupinu kontrolnú. Išlo o 12 mesačné samice. Biochemickú analýzu sme využili na zistenie hladiny celkového cholesterolu a triacylglycerolov (TAG). Pomocou ELISA analýzy boli stanovené hladiny markérov sVCAM-1 u všetkých skúmaných myší a expresiu adhéznych molekúl ICAM-1, VCAM-1 a P-selektín sme sledovali a vyhodnotili pomocou metódy Western blot, kde ako kontrolu sme používali štrukturálny proteín GAPDH. Výsledky práce: Biochemická analýza... Keywords: ateroskleróza; solubilní endoglin; Western blot analýza; atherosclerosis; soluble endoglin; Western blot analysis Available in a digital repository NRGL
Vliv dlouhodobého působení solubilního endoglinu na expresi adhezních molekul cévního endotelu

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Title of Diploma Thesis: Effect of long-term exposure to soluble endoglin on the expression of ...

Tuschlová, Dominika; Nejmanová, Iveta; Vicen, Matej
Univerzita Karlova, 2020

Vliv pulzní terapie glukokortikoidy na EKG
Bosaková, Nikola; Vlček, Jiří; Rozsívalová, Petra
2020 - Slovak
Candidate: Nikola Juríková1 Supervisor: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.1 Consultant: doc. MUDr. Tomáš Soukup, PhD.2 1 Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University 2 2nd Department of Internal Medicine - Gastroenterology, University Hospital in Hradec Králové Title of the master thesis: Effect of pulse glucocorticoid therapy on ECG Glucocorticoid pulse therapy (PT) is used to terminate acute exacerbations of immunologically mediated diseases. The aim of this thesis was to analyze the influence of methylprednisolone (MP) PT on ECG changes, mainly on QT interval, as prolonged QT interval may induce ventricular arrhythmias and to identify other risk factors (RF) for QT prolongation. Data were gained retrospectively from medical records of patients hospitalized at II. Internal Gastroenterology Clinic of University Hospital Hradec Králové. QT was corrected to QTc using Bazzet (QTcB) and Fridericia (QTcF) formula, QTc >450 ms (men) and QTc >460 ms (women) was considered prolonged. QTc changes before and after pulse therapy were determined as ∆QTc. 325 pulses of MP were administered to 277 patients (66,0 % women), ECG was available in 94,2 % (n=306 from 325). After PT there was significant ∆QTcF 14,6 ms (p <0,001) and ∆QTcB 5,6 ms (p <0,001).... Kandidát: Nikola Juríková1 Školiteľ: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.1 Konzultant: doc. MUDr. Tomáš Soukup, PhD.2 1 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie 2 II. Interní gastroenterologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové Názov diplomovej práce: Vplyv pulznej terapie glukokortikoidmi na EKG Pulzná terapia (PT) glukokortikoidmi sa využíva na zvládnutie akútnych exacerbácií chronických zápalových a autoimunitných ochorení. Cieľom tejto práce bolo zhodnotiť vplyv PT methylprednisolonom (MP) na EKG, najmä na QT interval, ktorého patologické predĺženie môže vyvolať život ohrozujúce komorové arytmie a identifikovať ďalšie rizikové faktory (RF) s vplyvom na QT predĺženie. Dáta boli zbierané retrospektívne počas jedného roka zo zdravotníckej dokumentácie pacientov II. gastroenterologickej kliniky Fakultnej nemocnice v Hradci Králové. QT interval bol upravený na QTc podľa Bazzetovej (QTcB) aj Fridericiovej (QTcF) formuly, za hraničné hodnoty považované QTc >450 ms (muži), QTc >460 ms (ženy), zmena QTc (∆QTc) >30 ms a >60 ms. V sledovanej populácii bolo podaných 325 PT MP 277 pacientom (66,0 % žien), EKG bolo dostupné u 306 (94,2 %) PT. Po PT bola pozorovaná signifikantná ∆QTcF o 14,6 ms (p <0,001) a ∆QTcB o 5,6 ms (p <0,001). K predĺženiu QTcF... Keywords: pulzní terapie; glukokortikoidy; revmatické onemocnění; EKG; puls therapy; glucocorticoids; rhevmatic disease; ECG Available in a digital repository NRGL
Vliv pulzní terapie glukokortikoidy na EKG

Candidate: Nikola Juríková1 Supervisor: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.1 Consultant: doc. MUDr. Tomáš Soukup, PhD.2 1 Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, ...

Bosaková, Nikola; Vlček, Jiří; Rozsívalová, Petra
Univerzita Karlova, 2020

Analýza nekardiálních nežádoucích jevů pulzní terapie kortikoidy
Polláková, Lenka; Vlček, Jiří; Macek, Karel
2020 - Slovak
5 ABSTRACT Candidate: Lenka Polláková1 Supervisor: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.1 Consultant: doc. MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.2 1 Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University 2 2nd Department of Internal Gastroenterology, University Hospital in Hradec Králové Title of the master thesis: Analysis of non-cardiac adverse event of glucocorticoid pulse therapy Intravenous glucocorticoid pulse therapy (PT GC) is effective in life threatening flares of rheumatic diseases. However, due to GC's pleiotropic effect, higher doses and additive nongenomic mechanism in pulse regimen, it is not free of complications (1). The aim of theoretical part was to describe from literature research the relevance of PT GC, its non- cardiac adverse events (AE) in rheumatic patients and their influencing factors. The aim of experimental part of the study was to analyze the occurrence of non-cardiac AE in real-life setting, analyze risk factors of potential adverse drug reactions (ADR) and its complications and analyze the risk minimalization management in real-life setting. Patients were administered 1000 mg methylprednisolone in 3 to 5 doses on alternating days. Analysis includes 277 rheumatic patients with 325 pulse therapy courses. Data were collected retrospectively from their... 4 ABSTRAKT Kandidát: Lenka Polláková1 Školiteľ: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.1 Konzultant: doc. MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.2 1 Katedra sociálnej a klinickej farmácie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova 2 II. interní gastroenterologická klinika, Fakultná nemocnica v Hradci Králové Názov diplomovej práce: Analýza nekardiálnych nežiaducich javov pulznej terapie kortikoidmi Intravenózna pulzná terapia glukokortikoidmi (PT GK) je efektívna u život ohrozujúcich exacerbácií reumatických ochorení. Avšak kvôli pleiotropnému pôsobeniu GK, ich vyššej dávke a aditívnemu negenomickému mechanizmu pôsobenia, nie je PT GK úplne oslobodená od komplikácií (1). Cieľ teoretickej časti tejto práce bolo opísať z literárnej rešerše význam PT GK, jej vplyv na výskyt nekardiálnych nežaducich javov (AE) u pacientov s reumatickými ochoreniami a ich ovplyvňujúce faktory. Cieľom praktickej časti práce bolo analyzovať výskyt nekardiálnych nežiaducich javov (AE) v praxi, analyzovať rizikové faktory potenciálnych nežiaducich účinkov (ADR) a ich komplikácií a analyzovať vplyv minimalizácie rizík v praxi. Pacientom bolo podaných 1000 mg metylprednizolónu v 3 až 5 dávkach v striedavé dni. Analyzovaných bolo 277 reumatických pacientov s 325 podaniami PT GK. Údaje boli retrospektívne zhromažďované z chorobopisov a... Keywords: nežádoucí jev; pulzní terapie glukokortikoidy; adverse event; pulse therapy of glucocorticoids Available in a digital repository NRGL
Analýza nekardiálních nežádoucích jevů pulzní terapie kortikoidy

5 ABSTRACT Candidate: Lenka Polláková1 Supervisor: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.1 Consultant: doc. MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.2 1 Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec ...

Polláková, Lenka; Vlček, Jiří; Macek, Karel
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases