Number of found documents: 350
Published from to

Vliv glukózy na expresi biomarkerů endotelové dysfunkce u endotelových buněk.
Schmidtová, Kristína; Nachtigal, Petr; Fikrová, Petra
2022 - Slovak
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Title of Diploma Thesis: Glucose effects on the expression of biomarkers of endothelial dysfunction in endothelial cells Author: Kristína Schmidtová Supervisor of Diploma Thesis: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Background: The aim of this diploma thesis was to determine whether the new monoclonal antibody carotuximab affects the expression of endoglin and its transcription factors (KLF6 and RELA), as well as the expression of enzyme MMP-14 and soluble endoglin, in human aortic endothelial cells that were exposed to high glucose levels over the period of 3 days. Methods: We used human aortic endothelial cells (HAEC), passage 5, and we exposed them to high glucose levels (45 mmol) for the period of 3 days and to carotuximab (300 μg/ml) for 12 hours. The results were compared with a control group which was exposed to normal glucose levels (5 mmol). Real-time PCR was used to measure the mRNA expression of endoglin, KLF6, RELA and MMP-14. Protein levels of endoglin and the enzyme MMP-14 were measured by flow cytometry. ELISA method was used to measure the level of soluble endoglin. Results: Gene expression of endoglin, transcription factors and the enzyme MMP-14 was significantly increased after... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Názov diplomovej práce: Vplyv glukózy na expresiu biomarkerov endotelové dysfunkcie u endotelových buniek Autor: Kristína Schmidtová Vedúci diplomovej práce: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Cieľ práce: Cieľom tejto diplomovej práce bolo zistiť, či nová monoklonálna protilátka carotuximab ovplyvňuje expresiu endoglínu a jeho transkripčných faktorov (KLF6 a RELA) a taktiež expresiu enzýmu MMP-14 a hladinu solubilného endoglínu, u ľudských aortálnych endotelových buniek, ktoré boli po dobu 3 dní vystavené pôsobeniu vysokej hladiny glukózy. Metódy: V tejto diplomovej práci boli použité ľudské aortálne endotelové bunky (HAEC), ktoré boli po dobu 3 dní vystavené pôsobeniu vysokej hladiny glukózy (45 mmol) a po dobu 12 hodín vystavené pôsobeniu carotuximabu (300 μg/ml). Výsledky boli porovnávané s kontrolnou skupinou, ktorá bola vystavená normálnym hladinám glukózy (5 mmol). Metódou real-time PCR sme zmerali mRNA expresiu endoglínu, KLF6, RELA a MMP-14. Pomocou prietokovej cytometrie sme vyhodnotili proteínové hladiny endoglínu a enzýmu MMP-14. Pre meranie hladiny sEng sme použili metódu ELISA. Výsledky: Génová expresia endoglínu, transkripčných faktorov a enzýmu MMP-14 bola signifikantne zvýšená po... Available in a digital repository NRGL
Vliv glukózy na expresi biomarkerů endotelové dysfunkce u endotelových buněk.

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Title of Diploma Thesis: Glucose effects on the expression of biomarkers of endothelial ...

Schmidtová, Kristína; Nachtigal, Petr; Fikrová, Petra
Univerzita Karlova, 2022

Sledování změny exprese vybraných ukazatelů u glukózou indukované endotelové dysfunkce in vitro.
Hudecová, Alexandra; Nachtigal, Petr; Rathouská, Jana
2022 - Slovak
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Title of Diploma Thesis: Monitoring the change in expression of selected indicators in the glucose induced endothelial dysfunction in vitro. Author: Alexandra Hudecová Supervisor of Diploma Thesis: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Background: The aim of this diploma thesis was to determine, whether the new monoclonal antibody carotuximab affects the expression of endoglin and other biomarkers of endothelial dysfunction (eNOS, ICAM-1, VCAM-1, E-selectin) in human aortic endothelial cells exposed to high glucose. Methods: Human aortic endothelial cells (HAEC) were exposed to high glucose levels (45 mmol) for 72 hours and carotuximab (300 µg/ml) for 12 hours. We measured the gene expression of endoglin, eNOS, ICAM-1, VCAM-1, E-selectin by real-time PCR. We measured endoglin and ICAM-1 protein levels by flow cytometry. Results: Gene expression of endoglin and all biomarkers of endothelial dysfunction was significantly increased after high glucose. After the addition of carotuximab to high glucose, we observed a significant increase in gene expression of eNOS, while no significant difference was measured in endoglin or other markers of endothelial dysfunction. Protein levels of endoglin were... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Názov diplomovej práce: Sledovanie zmeny expresie vybraných ukazovateľov u glukózou indukované endotelové dysfunkcie in vitro. Autor: Alexandra Hudecová Vedúci diplomovej práce: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Cieľ práce: Cieľom tejto diplomovej práce bolo zistiť, či nová monoklonálna protilátka carotuximab ovplyvňuje expresiu endoglínu a ďalších biomarkerov endotelovej dysfunkcie (eNOS, ICAM-1, VCAM-1, E-selektín), u ľudských aortálnych endotelových buniek, ktoré boli vystavené pôsobeniu vysokej hladiny glukózy. Metódy: Ľudské aortálne endotelové bunky (HAEC) boli po dobu 72 hodín vystavené pôsobeniu vysokej hladiny glukózy (45 mmol) a po dobu 12 hodín pôsobeniu carotuximabu (300 μg/ml). Pomocou real-time PCR sme zmerali génovú expresiu endoglínu, eNOS, ICAM-1, VCAM-1, E-selektínu. Metódou prietokovej cytometrie sme zmerali proteínové hladiny endoglínu a ICAM-1. Výsledky: Génová expresia endoglínu a všetkých biomarkerov endotelovej dysfunkcie bola po pôsobení vysokej glukózy signifikantne zvýšená. Po pridaní carotuximabu k vysokej glukóze došlo k signifikantnému zvýšeniu génovej expresie u eNOS, zatiaľ čo u endoglínu ani ostatných markerov endotelovej dysfunkcie nebol zaznamenaný signifikantný... Available in a digital repository NRGL
Sledování změny exprese vybraných ukazatelů u glukózou indukované endotelové dysfunkce in vitro.

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Title of Diploma Thesis: Monitoring the change in expression of selected indicators in the ...

Hudecová, Alexandra; Nachtigal, Petr; Rathouská, Jana
Univerzita Karlova, 2022

Stanovení inhibičního vlivu vybraných cílených protinádorových léčiv na aktivitu ABC lékových efluxních transportérů
Jurčáková, Júlia; Hofman, Jakub; Šorf, Aleš
2022 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Júlia Jurčáková Supervisor: RNDr. Jakub Hofman PhD. Title of diploma thesis: The assessment of inhibitory effects of selected targeted anticancer drugs on the activity of ABC drug eflux trasporters. Lung cancer is the leading cause of death within oncological diseases. Non-small cell lung carcinoma (NSCLC) accounts for about 85% of all lung cancer, and its major subtypes include adenocarcinoma and squamous cell carcinoma. In addition to surgery, radiotherapy and chemotherapy, the use of targeted low-molecular substances, which target tumor cells with higher specificity, has recently been used in treatment. The two main causes of death in cancer patients are the formation of metastases and the development of multidrug resistance (MDR). This may also be caused by overexpression of the efflux transporters. ATP-binding cassette (ABC) transporters are groups of transmembrane pumps that use energy in the form of ATP to transfer a wide range of substrates. In particular, P-glycoprotein (ABCB1), breast cancer-resistance protein (ABCG2) and multidrug resistance-associated protein 1 (ABCC1) are associated with MDR. Inhibition of these transporters increases the amount of cytostatic substrate within the... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Júlia Jurčáková Školiteľ: RNDr. Jakub Hofman PhD. Názov diplomovej práce: Stanovenie inhibičného vplyvu vybraných cielených protinádorových liečiv na aktivitu ABC liekových efluxných transportérov. Rakovina pľúc patrí medzi najčastejšiu príčinu smrti v rámci onkologických chorôb. Nemalobunečný karcinóm pľúc (NSCLC) predstavuje asi 85% všetkého karcinómu pľúc a jeho hlavné podtypy zahŕňajú adenokarcinóm a spinocelulárny karcinóm. V liečbe sa okrem chirurgie, rádioterapie a chemoterapie najnovšie uplatňuje použitie cielených nízkomolekulárnych látok, ktoré s vyššou špecifitou cielia na nádorové bunky. Medzi dva hlavné dôvody úmrtia pacientov s rakovinou patrí tvorba metastáz a vznik mnohopočetnej liekovej rezistencie (MDR). Tá môže byť mimo iné spôsobená nadmernou expresiou efluxných transportérov. ATP-binding cassette (ABC) transportéry predstavujú skupiny transmembránových púmp, ktoré využívajú energiu vo forme ATP na prenos širokej škály substrátov. S MDR sú spojené najmä P-glykoproteín (ABCB1), breast cancer-resistance protein (ABCG2) a multidrug resistance-associated protein 1 (ABCC1). Inhibíciou týchto transportérov sa zvyšuje množstvo cytostatického substrátu vo vnútri bunky a je možné tak... Keywords: cílená léčiva; ABC lékové efluxní transportéry; farmakokinetické léková rezistence; targeted drugs; ABC drug efflux transporters; pharmacokinetic drug resistance Available in a digital repository NRGL
Stanovení inhibičního vlivu vybraných cílených protinádorových léčiv na aktivitu ABC lékových efluxních transportérů

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Júlia Jurčáková Supervisor: RNDr. Jakub Hofman PhD. Title of diploma thesis: The assessment of ...

Jurčáková, Júlia; Hofman, Jakub; Šorf, Aleš
Univerzita Karlova, 2022

Vývoj insekticidů inhibující acetylcholinesterasu
Mányová, Brigita; Vopršalová, Marie; Maixnerová, Jana
2022 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Brigita Mányová Supervisor: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Supervisor-specialist: PharmDr. Vendula Hepnarová, Ph.D. Title of diploma thesis: Development of insecticides inhibiting acetylcholineseterase Pest insects cause problems and damage all over the world. They are vectors of serious diseases such as malaria, dengue fever, yellow fever, Zika virus disease and chikungunya disease. They cause huge damage to agricultural crops and are annoying to everyday life in living spaces. The aim of this diploma thesis was in vitro testing of selected compounds from the group of bis-isoquinoline and bispyridinium acetylcholinesterase inhibitors as potential insecticides. Another goal was also to create relationships between structure and effect. The ability of these compounds to inhibit both human (hAChE) and fly acetylcholinesterase (MdAChE) was evaluated. The modified Ellman spectrophotometric method was used. The half inhibitory concentration (IC50) values were obtained for both enzymes and the selectivity indexes (SI) were then calculated. Compounds having IC50s in micromolar or nanomolar range and exhibiting selectivity for MdAChE were most desirable. During the testing of these inhibitors, three... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Brigita Mányová Školiteľ: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Školiteľ-špecialista: PharmDr. Vendula Hepnarová, Ph.D. Názov diplomovej práce: Vývoj insekticídov inhibujúcich acetylcholínesterázu Škodný hmyz spôsobuje problémy a škody po celom svete. Sú vektormi závažných chorôb, ako napríklad malária, horúčka dengue, žltá zimnica, ochorenie spôsobené vírusom Zika a ochorenie chikungunya. Spôsobujú obrovské škody na poľnohospodárskych plodinách a znepríjemňujú každodenný život v obytných priestoroch. Cieľom tejto diplomovej práce bolo in vitro testovanie vybraných zlúčenín zo skupiny bis-isochinolíniových a bis-pyridíniových inhibítorov acetylcholínesterázy ako potenciálnych insekticídov. Ďalším cieľom bolo taktiež vytvoriť vzťahy medzi štruktúrou a účinkom. Hodnotila sa schopnosť týchto zlúčenín inhibovať ľudskú (hAChE), aj mušiu acetylcholínesterázu (MdAChE). Používala sa modifikovaná spektrofotometrická Ellmanova metóda. Získali sa hodnoty polovičnej inhibičnej koncentrácie (IC50) pre oba enzýmy a následne sa vypočítali indexy selektivity (SI). Za najnádejnejšie sa považovali zlúčeniny, ktoré mali IC50 v mikromolárnom, alebo nanomolárnom rozmedzí a vykazovali selektivitu voči MdAChE. Počas... Keywords: acetylcholinesterasa; insekticidy; Anopheles gambiae,malárie; acetylcholinesterase; insecticides; Anopheles gambiae; malaria Available in a digital repository NRGL
Vývoj insekticidů inhibující acetylcholinesterasu

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Brigita Mányová Supervisor: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Supervisor-specialist: PharmDr. ...

Mányová, Brigita; Vopršalová, Marie; Maixnerová, Jana
Univerzita Karlova, 2022

Studium protein-proteinových interakcí významných pro patogenezi tularemické infekce
Prokšová, Magdaléna; Stulík, Jiří; Myslivcová Fučíková, Alena; Bouchal, Pavel
2022 - Slovak
Francisella tularensis, sometimes called as a "stealth pathogen", causes zoonotic disease tularemia. Uniqueness of this intracellular bacterium is due to its ability to infect, survive and replicate within host phagocytic cells and evade the host immune response. Because of its extreme infectivity, ability to cause disease via inhalation route, and absence of a vaccine licensed for human use, F. tularensis is classified as a potent biothreat agent. The escape from phagosome plays a key role in the virulence of the bacterium. Type VI secretion system and F. tularensis pathogenicity island proteins are involved in this process; however, the exact molecular virulence mechanisms of F. tularensis are not fully characterized yet. The aim of this work was to characterize host-pathogen protein-protein interactions, which direct the infection process to F. tularensis benefits. The minimal experimental approach was selected for identification of protein-protein interaction between the host and the pathogen. The selected secreted proteins from FPI of F. tularensis subspecies novicida were fused with an epitope anchor FLAG tag and expressed in HEK 293T cell line. Interaction partners were identified by affinity purification followed by nanoLC-MS/MS analysis. The data indicate that the bacterial protein IglJ... Francisella tularensis označovaná aj ako "tajnostkarsky" patogén spôsobuje zoonotické ochorenie tularémiu. Unikátnosť tejto intracelulárnej baktérie spočíva v tom, že dokáže infikovať, prežiť a množiť sa vo fagocytujúcich bunkách a uniknúť pritom dohľadu imunitnému systému hostiteľa. Zároveň je vďaka svojej extrémnej infekčnosti, schopnosti spôsobiť ochorenie inhalačnou cestou a absencii vakcíny zaradená medzi potenciálne biologické zbrane. Vo virulencii zohráva kľúčovú úlohu únik baktérie z fagozómu. Je známe, že sa na ňom podieľa sekrečný systém typu VI a proteíny z ostrova patogenity F. tularensis. Avšak presné molekulárne mechanizmy, ktoré baktéria používa, neboli doposiaľ charakterizované. Cieľom práce bolo identifikovať proteíny hostiteľskej bunky, ktoré prostredníctvom interakcie s proteínmi baktérie F. tularensis riadia priebeh infekcie vo svoj prospech. Pre identifikáciu proteín-proteínových interakcií hotiteľ-patogén bol navrhnutý minimálny experimentálny model, ktorý pozostával z produkcie vybraných sekretovaných proteínov F. tularensis v hostiteľskej bunke. Bakteriálne proteíny z oblasti ostrova patogenity baktérie F. tularensis poddruh novicida (VgrG a IglJ) boli sfúzované s epitopovou kotvou FLAG tag a produkované v bunkovej línii HEK 293T. Interakčné partnery boli následne... Available in a digital repository NRGL
Studium protein-proteinových interakcí významných pro patogenezi tularemické infekce

Francisella tularensis, sometimes called as a "stealth pathogen", causes zoonotic disease tularemia. Uniqueness of this intracellular bacterium is due to its ability to infect, survive and replicate ...

Prokšová, Magdaléna; Stulík, Jiří; Myslivcová Fučíková, Alena; Bouchal, Pavel
Univerzita Karlova, 2022

Optimalizace modelu kožní bariéry s obsahem ceramidů izolovaných z lidského stratum corneum
Dulanská, Lucia; Pullmannová, Petra; Zbytovská, Jarmila
2022 - Slovak
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biophysics and Physical Chemistry Author: Lucia Dulanská Supervisor: Mgr. Petra Pullmannová, Ph.D Title of thesis: Optimization of the skin barrier model with isolated ceramides of human Stratum corneum Stratum corneum (SC), the uppermost layer of the skin, regulates transcutaneous water loss and protects against outer conditions and harmful substances. It consists of cornified cells - corneocytes and extracellular lipid matrix, which is responsible for the barrier functions. Corneocytes are covered with covalently bound lipids creating the corneocyte lipid envelope (CLE). CLE is considered to interconnect the extracellular lipids with corneocytes and to have a templating effect. We aimed to optimize a skin lipid model simulating also the presence of CLE. The lipidic part of the model was prepared from an equimolar mixture of isolated human skin ceramides (hCer), cholesterol and free fatty acids (FFA, either protonated or deuterated) with 5 weight % of cholesteryl sulfate. hCer were extracted from the isolated human SC and purified by the column chromatography. The composition of hCer was determined by the high- performance thin-layer chromatography. The reverse-phase and normal phase silica gel particles served as the CLE... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikálnej chémie Autor: Lucia Dulanská Školiteľ: Mgr. Petra Pullmannová, Ph.D. Názov diplomovej práce: Optimalizácia modelu kožnej bariéry s obsahom ceramidov izolovaných z ľudského Stratum corneum Stratum corneum (SC), najvrchnejšia vrstva kože, reguluje transkutánne straty vody a chráni pred vonkajšími podmienkami a škodlivými látkami. Skladá sa z zrohovatelých buniek - korneocytov a extracelulárnej lipidovej matrix, ktorá je zodpovedná za bariérové funkcie. Korneocyty sú pokryté kovalentne viazanými lipidmi a vytvárajú tak korneocytárnu lipidovú obálku (CLE). CLE sa považuje za prepojenie extracelulárnych lipidov s korneocytmi a slúži ako predlohová matrica. Naším cieľom bolo optimalizovať model kožnej bariéry simulujúcim taktiež prítomnosť CLE. Lipidová časť modelu bola pripravená z ekvimolárnej zmesi izolovaných ceramidov ľudskej kože (hCer), cholesterolu a voľných mastných kyselín (FFA, buď protonovaných alebo deuterovaných) s 5 % (m/m) cholesterol-sulfátom. hCer sa extrahovali z izolovaného ľudského SC a purifikovali sa stĺpcovou chromatografiou. Zloženie hCer sa stanovilo vysokoúčinnou tenkovrstvovou chromatografiou. Častice silikagélu s reverznou a normálnou fázou slúžili ako model CLE a negatívna kontrola.... Keywords: kožní bariéra; model; ceramidy; stratum corneum; RTG difrakce; infračervená spektroskopie; skin barrier; model; ceramides; stratum corneum; RTG diffraction; infrared spectroscopy Available in a digital repository NRGL
Optimalizace modelu kožní bariéry s obsahem ceramidů izolovaných z lidského stratum corneum

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biophysics and Physical Chemistry Author: Lucia Dulanská Supervisor: Mgr. Petra Pullmannová, Ph.D Title of thesis: Optimization ...

Dulanská, Lucia; Pullmannová, Petra; Zbytovská, Jarmila
Univerzita Karlova, 2022

Optimalizace přípravy biodegradovatelných nanonosičů léčiv
Kvasnicová, Lucia; Holas, Ondřej; Šnejdrová, Eva
2022 - Slovak
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical technology Candidate: Mgr. Lucia Kvasnicová Consultant: PharmDr. Ondřej Holas Ph.D. Title of Thesis: Optimising the preparation of biodegradable drug nanocarriers The theoretical part was devoted to different types of nanoparticles, especially those which were prepared from poly(α-hydroxy acids). Other chapters were devoted to methods of their preparation- either from pre- prepared polymers or from directly polymerized monomers and the use of nanoparticles in medicine. The experimental part was aimed at optimizing the preparation of various derivates of poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) using a nanoprecipitation method with medicated model drug. Rhodamine B was used as a model drug and poloxamer Pluronic® F127 was used as a stabilizer. The size of nanoparticles, their index of polydispersity (PDI) and the zeta potential were measured in the experimental part. Recovery yield, encapsulation efectivity and relative encapslation efectivity were also measured. The results showed that acetone was more suitable solvent than acetonitrile. The most appropriate weight of polymers was 20 mg, when the values of PDI were less than 0,2 and the size of nanoparticles was between 100 nm to 300 nm, so these samples had high... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutickej technológie Kandidát: Mgr. Lucia Kvasnicová Vedúci rigoróznej práce: PharmDr. Ondřej Holas Ph.D. Názov práce: Optimalizácia prípravy biodegradovateľných nanonosičov liečiv Teoretická časť bola venovaná jednotlivým druhom nanočastíc, obzvlášť tým, ktoré boli pripravené z poly(α-hydroxy kyselín). Ďaľšie kapitoly boli venované metódam ich prípravy - a to buď už z predom pripravených polymérov, alebo z priamo polymerizovaných monomérov a využitím nanočastíc v zdravotníctve. Experimentálna časť bola zameraná na optimalizovanie prípravy rôznych derivátov poly(mliečnej-ko-glykolovej kyseliny) (PLGA) pomocou nanoprecipitačnej metódy medikovaných modelovým liečivom. Ako modelové liečivo bol použitý Rhodamin B a ako stabilizátor bol použitý poloxamer Pluronic® F127 v rôznych koncentráciach. V experimente bola meraná veľkosť daných nanočastíc, ich polydisperzitný index (PDI) a zeta potenciál. Taktiež bola zisťovaná aj výťažnosť, enkapsulačná efektivita a relatívna enkapsulačná efektivita. Podľa výsledkov bolo preukázané, že acetón bolo vhodnejšie rozpúšťadlo ako acetonitril. Ako najvhodnejšia navážka polyméru sa ukázala 20 mg, kedy hodnoty PDI boli menšie ako 0,2 a veľkosť nanočastíc bola od 100 nm do 300 nm a teda tieto vzorky... Available in a digital repository NRGL
Optimalizace přípravy biodegradovatelných nanonosičů léčiv

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical technology Candidate: Mgr. Lucia Kvasnicová Consultant: PharmDr. Ondřej Holas Ph.D. Title of Thesis: Optimising ...

Kvasnicová, Lucia; Holas, Ondřej; Šnejdrová, Eva
Univerzita Karlova, 2022

Riziko kožních nádorů a lymfoproliferativních onemocnění u pacientů po transplantaci ledvin
Sidorová, Kristína; Malý, Josef; Matoulková, Petra
2022 - Slovak
Risk of skin cancer and lymphoproliferative diseases in patients after kidney transplantation Author: Kristína Sidorová Tutor: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Consultant: Mgr. Barbora Vaňková Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University Introduction and aims: Organ transplantations (Tx) are associated with the lifelong use of immunosuppressive therapy (IS), which carries with it, among other risks, an increased incidence of malignancies. The most common malignancies after Tx are skin tumors, post-transplant lymphoproliferative diseases (PTLD) are also more common in transplant patients. The aim of the study was to determine the incidence of skin tumors and PTLD in patients with kidney Tx within one transplant center and to analyze the risk factors associated with these diseases. Methods: Retrospective longitudinal study was conduted in the Teaching Hospital Hradec Králové. The study included patients from the age of 18 who had overcome kidney Tx until 24 April 2019, were registered in a transplant clinic in Hradec Králové and had a medical record in the hospital information system. Data collection from medical records took place from 15 April 2019 to 31 December 2019. Collected data included demographic characteristics, family history,... Riziko kožných nádorov a lymfoproliferatívnych ochorení u pacientov po transplantácii obličiek Autor: Kristína Sidorová Vedúci diplomovej práce: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Konzultant: Mgr. Barbora Vaňková Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cieľ: Orgánové transplantácie (Tx) sú spojené s celoživotným užívaním imunosupresívnej liečby (IS), ktorá so sebou prináša okrem iných rizík aj zvýšený výskyt malignít. Najčastejšie sa objavujúce malignity po Tx sú kožné nádory, častejšie sa vyskytujú aj potransplantačné lymfoproliferatívne ochorenia (PTLD). Cieľom práce bolo určiť výskyt kožných nádorov a PTLD u pacientov s transplantovanou obličkou v rámci jedného transplantačného centra a analyzovať rizikové faktory, ktoré s týmito ochoreniami súvisia. Metodika: Predkladaná retrospektívna longitudinálna štúdia prebiehala vo Fakultnej nemocnici Hradca Králové. V štúdii boli zahrnutí pacienti vo veku od 18 rokov, ktorým bola transplantovaná oblička do 24. 4. 2019, boli zaevidovaní v transplantačnej poradni v Hradci Králové a mali vedení zdravotný záznam v nemocničnom informačnom systéme. Zber dát zo zdravotnej dokumentácie prebiehal od 15. 4. 2019 do 31. 12. 2019. Zbierané boli základné demografické charakteristiky, rodinná anaméza, údaje... Keywords: Transplantace ledvin; imunosupresiva; kožní nádory; lymfoproliferativní onemocnění; Czech Republic; Kidney transplantation; immunosuppressives; skin cancer; lymphoproliferative disease; Czech Republic Available in a digital repository NRGL
Riziko kožních nádorů a lymfoproliferativních onemocnění u pacientů po transplantaci ledvin

Risk of skin cancer and lymphoproliferative diseases in patients after kidney transplantation Author: Kristína Sidorová Tutor: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Consultant: Mgr. Barbora Vaňková ...

Sidorová, Kristína; Malý, Josef; Matoulková, Petra
Univerzita Karlova, 2022

Syntéza a hodnocení lidských 6-hydroxyceramidů
Majcher, Adam; Opálka, Lukáš; Krátký, Martin
2021 - Slovak
Title of the Master thesis: Synthesis and evaluation of human 6-hydroxyceramides Candidate: Adam Majcher Supervisor: PharmDr. Lukáš Opálka, Ph.D. Consultant: PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D. Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Skin Barrier Research Group, Department of Organic and Bioorganic Chemistry Ceramides (Cer), the members of sphingolipid family, occur in all human cells and play an important role in cell signaling. In high concentrations, Cer can also be found in the uppermost layer of epidermis called stratum corneum, along with free fatty acids and cholesterol (in equimolar ratio), where they form the intercellular multi-lamellar lipid matrix. The key function of stratum corneum is to ensure a permeability barrier, thus, to provide water and electrolyte homeostasis, and to prevent entry of harmful substances into the organism. Cer are composed of a sphingoid base and an acyl part derived from a long-chain fatty acid. Cer based on 6-hydroxysphingosine (H) are amongst the most unusual sphingolipids. In contrast to sphingosine-based Cer, 6-hydroxysphingosine-based Cer (H-Cer) are unique for the epidermis and, in addition, H-Cer are not typical for all mammals. Moreover, the function and biosynthesis of H-Cer in the skin is still not completely understood. Several... Názov Diplomovej práce: Syntéza a hodnotenie ľudských 6-hydroxyceramidov Kandidát: Adam Majcher Školiteľ: PharmDr. Lukáš Opálka, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Skin Barrier Research Group, Katedra organické a bioorganické chemie Ceramidy (Cer) sú súčasťou veľkej rodiny sfingolipidov, ktoré sa nachádzajú vo všetkých ľudských bunkách a hrajú významnú rolu v bunkovej signalizácii. Vo vysokých koncentráciách môžeme Cer nájsť v najvrchnejšej vrstve epidermis, ktorá sa nazýva stratum corneum. Cer spolu s voľnými mastnými kyselinami a cholesterolom (v približne ekvimolárnom pomere), vytvárajú intercelulárnu lipidovú matrix. Hlavnou funkciou stratum corneum je bariérová ochrana organizmu, teda udržanie vodnej a elektrolytovej homeostázy a zábrana vstupu škodlivín do tela. Cer sa skladajú zo sfingoídnej báze a acylovej časti odvodenej od vyššej mastnej kyseliny. Cer odvodené od 6-hydroxysfingozínu (H) patria medzi obzvlášť nezvyčajné sfingolipidy. V porovnaní s Cer odvodenými od sfingozínu, Cer odvodené od 6-hydroxysfingozínu (H-Cer) boli nájdené len v epidermis a taktiež nie sú typické pre všetky cicavce. Funkcia a biosyntéza týchto látok doteraz nie je úplne pochopená. Niekoľko dermatologických študií poukázalo na znížené... Keywords: Kožní bariéra; ceramid; syntéza; sfingolipidy; Skin barrier; ceramide; synthesis; sphingolipids Available in a digital repository NRGL
Syntéza a hodnocení lidských 6-hydroxyceramidů

Title of the Master thesis: Synthesis and evaluation of human 6-hydroxyceramides Candidate: Adam Majcher Supervisor: PharmDr. Lukáš Opálka, Ph.D. Consultant: PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D. Charles ...

Majcher, Adam; Opálka, Lukáš; Krátký, Martin
Univerzita Karlova, 2021

Výměna informací jako protisoutěžní dohoda: Tenká hranice mezi dobrou a špatnou výměnou informací
Maliniak, Richard; Šmejkal, Václav; Pítrová, Lenka
2021 - Slovak
INFORMATION EXCHANGE AS AN ANTICOMPETITIVE AGREEMENT: THIN ICE BETWEEN GOOD AND BAD INFORMATION EXCHANGE ABSTRACT: The information exchange between competitors is one of the most controversial horizontal practices in competition law. Indeed, any exchange may have positive effects on competition as well as purely anti-competitive effects. Knowing the exact boundaries of a permissible and prohibited information exchange is absolutely crucial for entrepreneurs, as a clearly defined approach by competition authorities largely determines their own business (e.g., data aggregators and financial traders) and potentially beneficial communication such as benchmarking or information exchange enabling entrepreneurs to make better decisions on prices, demand, investment, business strategies, marketing and research & development. It is therefore absolutely crucial that the balance between good and bad information exchange is set correctly. On the one hand, there is a risk of so-called falsie positive conclusions (type I error), when behaviour that actually contributes to effective competition is condemned by the authorities as illegal. On the other hand, the price that society would pay for ignoring anti-competitive business practices, i.e., for the so-called false negative conclusions (type II error), is no less... VÝMENA INFORMÁCIÍ AKO PROTISÚŤAŽNÁ DOHODA: TENKÁ HRANICA MEDZI DOBROU A ZLOU VÝMENOU INFORMÁCIÍ ABSTRAKT Výmena informácií medzi konkurentmi predstavuje v súťažnom práve jednu z najkontroverznejších horizontálnych praktík. Každá výmena totiž môže mať pozitívne účinky na hospodársku súťaž, ako aj účinky čisto protisúťažné. Poznanie presných hraníc prípustnej a zakázanej výmeny informácií je pre podnikateľov úplne kľúčové, pretože jasne definovaný prístup súťažných úradov do značnej miery determinuje ich samotné podnikanie (napríklad agregátori údajov a finanční obchodníci) a prípadnú prospešnú komunikáciu ako je napríklad benchmarking alebo výmena informácií umožňujúca podnikateľom robiť lepšie rozhodnutia o cenách, dopyte, investíciách, obchodných stratégiách, marketingu a výskume a vývoji. Je preto nesmierne dôležité, aby rovnováha medzi dobrou a zlou výmenou informácií bola nastavená správne. Na jednej strane totiž existuje riziko tzv. nesprávnych pozitívnych záverov (chyba typu I), kedy správanie, ktoré v skutočnosti prispieva k efektívnej súťaži, je úradmi odsúdené ako nezákonné. Na strane druhej však nie je o nič menej závažná ani cena, ktorú by spoločnosť platila za prehliadanie protisúťažných obchodných praktík, teda za tzv. nesprávne negatívne závery (chyba typu II). Predložená rigorózna práca si... Keywords: výmena informácií; protisúťažná dohoda; domnienka; information exchange; anticompetitive agreement; presumption Available in a digital repository NRGL
Výměna informací jako protisoutěžní dohoda: Tenká hranice mezi dobrou a špatnou výměnou informací

INFORMATION EXCHANGE AS AN ANTICOMPETITIVE AGREEMENT: THIN ICE BETWEEN GOOD AND BAD INFORMATION EXCHANGE ABSTRACT: The information exchange between competitors is one of the most controversial ...

Maliniak, Richard; Šmejkal, Václav; Pítrová, Lenka
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases