Number of found documents: 272
Published from to

Obmedzenia autorskoprávnej ochrany počítačových programov
Piala, Zuzana; Žikovská, Petra; Křesťanová, Veronika
2021 - Slovak
Limitations to copyright protection of computer programs The topic of this work is the limitations to copyright protection of computer programs. The first chapter explains the basic terms of computer science, which shall help the reader to orientate in this issue. These are terms as computer program, software, source code and machine code and graphical user interface. The chapter draws attention to lack of the legal definition of a computer program in Czech law, the difference between software and computer program is explained and the individual categories of software are introduced herein. After this introductory chapter, the second chapter provides an overview of the basic sources of software law. First it presents the international agreements by which the Czech Republic is bound as the Berne Convention, the TRIPS agreement, the WCT agreement and Convention on Cybercrime. It also focuses on the regional area of the EU and analyzes the Information Directive and the Software Directive. Subsequently, the text deals in detail with the conditions of copyright protection in the Czech Republic and its specifics. Thus, the work provides a theoretical basis for the following chapters, which present more complex issues in this area. The third chapter deals with the general limitations to copyright, which... Obmedzenia autorskoprávnej ochrany počítačových programov Témou tejto práce sú obmedzenia autorskoprávnej ochrany počítačových programov. V rámci prvej kapitoly sú vysvetlené základné pojmy z informatiky, ktoré majú pomôcť čitateľovi sa v problematike zorientovať. Jedná sa o pojmy ako počítačový program, software, zdrojový kód a strojový kód a grafické užívateľské rozhranie. Kapitola upozorňuje na chýbajúcu legálnu definíciu počítačového programu v českom práve, vysvetľuje rozdiel medzi softwarom a počítačovým programom a predstavuje jednotlivé kategórie softwaru. Po tejto úvodnej kapitole práca v druhej kapitole poskytuje prehľad základných prameňov softwarového práva. Najskôr predstavuje medzinárodné zmluvy, ktorými je Česká republika viazaná, ako Bernský dohovor, TRIPS, WCT a Dohovor o počítačovej kriminalite. Ďalej sa zameriava na regionálnu oblasť Európskej únie, kde analyzuje Informačnú smernicu a Softwarovú smernicu. Následne sa text podrobne venuje podmienkam autorskoprávnej ochrany v Českej republike a jej špecifikám. Týmto práca poskytuje teoretický základ nasledujúcich kapitol, ktoré predostierajú zložitejšie otázky v rámci tejto problematiky. V poradí tretia kapitola sa venuje obecným obmedzeniam autorského práva, ktoré určujú, čo je autorským právom chránené a čo nie, resp. čo bolo... Keywords: počítačový program; autorské právo; obmedzenie; computer program; copyright; limitation Available in a digital repository NRGL
Obmedzenia autorskoprávnej ochrany počítačových programov

Limitations to copyright protection of computer programs The topic of this work is the limitations to copyright protection of computer programs. The first chapter explains the basic terms of computer ...

Piala, Zuzana; Žikovská, Petra; Křesťanová, Veronika
Univerzita Karlova, 2021

Modulace exprese a aktivity vybraných detoxikačních enzymů rostlin anthelmintikami
Graňáková, Patrícia; Szotáková, Barbora; Boušová, Iva
2021 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Patrícia Graňáková Supervisor: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Consultant: RNDr. Radka Podlipná, Ph.D. Title of diploma thesis: Modulation of expression and activity of selected plant detoxifying enzymes by anthelmintic Anthelmintics represent risk to environment as they may impact non-target organisms including plants, which come into contact with these pharmaceuticals in fields by fertilization with dung from treated animals or in pastures by excrements of treated animals. After uptake, these substances can increase the production of reactive oxygen species in plants, with the risk of oxidative stress and plant damage, and also affect the antioxidant enzymes. The aim of this work was to investigate the effect of two widely used anthelmintics ivermectin and fenbendazole on the activity and expression of selected antioxidant enzymes in soybean (Glycine max). Soybean was cultivated in a greenhouse and watered with a 10 µM solution of the selected drug. The changes of activity and gene expression of antioxidant enzymes were measured in root, leaf, pod and seed samples. Results showed that both anthelmintics caused significant decrease of superoxide dismutase, ascorbate peroxidase, glutathione... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických vied Kandidát: Patrícia Graňáková Školiteľ: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Konzultant: RNDr. Radka Podlipná, Ph.D. Názov diplomovej práce: Modulácia expresie a aktivity vybraných detoxikačných enzýmov rastlín anthelmintikami Anthelmintické liečiva kontaminujúce životné prostredie predstavujú rizikový faktor pre necieľové organizmy zahrňujúce rastliny, ktoré s týmito liečivami prichádzajú do kontaktu na poliach prostredníctvom hnojenia hnojom od liečených zvierat alebo na pastvinách prostredníctvom exkrementov liečených zvierat. Po prijatí rastlinou môžu tieto látky zvyšovať produkciu reaktívnych druhov kyslíka, s čím súvisí riziko oxidačného stresu a poškodenia rastliny a taktiež môžu ovplyvniť antioxidačné enzýmy. Cieľom tejto práce bolo sledovať vplyv dvoch široko využívaných anthelmintík ivermektínu a fenbendazolu na aktivitu a expresiu vybraných antioxidačných enzýmov u Sóje fazuľovej (Glycine max). Sója bola vypestovaná v skleníku a zalievaná 10 µM roztokom vybraného liečiva. Zmena aktivity a génovej expresie antioxidačných enzýmov bola sledovaná vo vzorkách z koreňov, listov, strukov a semienok. Výsledky ukazujú, že obe anthelmintiká spôsobili signifikantný pokles aktivity superoxiddismutázy,... Available in a digital repository NRGL
Modulace exprese a aktivity vybraných detoxikačních enzymů rostlin anthelmintikami

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Patrícia Graňáková Supervisor: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Consultant: RNDr. Radka ...

Graňáková, Patrícia; Szotáková, Barbora; Boušová, Iva
Univerzita Karlova, 2021

Testování vlivu nově syntetizovaných látek na viabilitu buněk in vitro
Šebová, Dominika; Smutná, Lucie; Bárta, Pavel
2021 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Dominika Šebová Supervisor: PharmDr. Lucie Smutná, Ph.D. Title of diploma thesis: Testing of influence of newly synthetized compounds on viability of cells in vitro Research and development of new substances intended for terapeutical use is very difficult and time consuming process. Preclinical and clinical studies are essential part of this process in order to ensure safety, efficacy and quality of a new drug. This thesis is focused on cytotoxicity studies, that form important part of preclinical studies of a new substance. An effect of potential drugs was tested in vitro on a cellular model. Cells of the HepG2 cell line, derived from well-differentiated hepatocellular carcinoma, were used in our experiment. The monitored parameter was cell viability. During the experiment, 9 substances with 9 different concentrations in concentration range 1-1000 µM were tested. Substances, that were tested had antimycobacterial effect and their basic chemical structure was derived from the antituberculotic drug isoniazide. Cell viability was monitored after 24 and 48 hours of incubation of individual substance with HepG2 cells. Cell viability was determined by using colorimetric MTS assay, in which the... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Dominika Šebová Školiteľ: PharmDr. Lucie Smutná, Ph.D. Názov diplomovej práce: Testovanie vplypu novo nasyntetizovaných látok na viabilitu buniek in vitro Výskum a vývoj nových substancií zamýšľaných k terapeutickému použitiu je náročný a dlhotrvajúci proces. Neodmysliteľnou súčasťou tohto procesu za účelom zaistenia bezpečnosti, účinnosti a kvality nového liečiva sú preklinické a neskôr aj klinické hodnotenie liečiv. Táto práca je zameraná na štúdie cytotoxicity, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou preklinického hodnotenia liečiv. Vplyv potencionálnych liečiv bol testovaný na bunkovom modeli in vitro. Boli použité bunky bunkovej línie HepG2, odvodenej od dobre diferencovaného hepatocelulárneho karcinómu. Sledovaným parametrom bola viabilita, teda životaschopnosť buniek. Počas experimentu sa testovalo 9 látok o 9 rôznych koncentráciách v koncentračnom rozmedzí 1-1000 µM. Testované boli látky s antimykobakteriálnym pôsobením, ktorých základná chemická štruktúra bola odvodená od antituberkulotika isoniazidu. Sledovaná bola viabilita buniek po 24 a 48-hodinovom pôsobení jednotlivých látok na HepG2 bunky. Viabilita buniek bola stanovená pomocou kolorimetrického MTS testu, pri ktorom dochádza k redukcii... Available in a digital repository NRGL
Testování vlivu nově syntetizovaných látek na viabilitu buněk in vitro

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Dominika Šebová Supervisor: PharmDr. Lucie Smutná, Ph.D. Title of diploma thesis: Testing of ...

Šebová, Dominika; Smutná, Lucie; Bárta, Pavel
Univerzita Karlova, 2021

Serom jako následná komplikace po operacích karcinomů prsu
Krupová, Kristína; Kudláčková, Zděnka; Kovařík, Miroslav
2021 - Slovak
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy Hradec Králové Department: Department of Biological and Medical Sciences Author: Kristína Krupová Supervisior: PhDr. Zděnka Kudláčková, PhD. Consultant: MUDr. Petr Motyčka, PhD. Title of Thesis: Seroma as a follow-up complication after breast cancer surgery Introduction: A seroma is one of the most prevalent postoperative complications of breast cancer surgery. Although it is not a life-threatening complication, it may contribute to the significant patient morbidity, prolong their recovery and consequential hospital stays as well as delay adjuvant therapy. Aim of the thesis: This thesis aimed to look up those patients who experienced the postoperative complication in the form of seroma in the sample of cancer patients who underwent breast cancer surgery. Based on the materials dealing with this issue, we focused on the most frequent factors that may predict the development of this complication and evaluated the impact of the particular factors on the seroma formation and its subsequent puncture. Methods: A total of 240 patients who had been diagnosed with breast cancer and underwent the surgery at the Department of Surgery of University Hospital Hradec Králové in the period from September 1, 2017, to December 31, 2018, were included in the study... Univerzita Karlova v Prahe, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra biologických a lekárskych vied Autor: Kristína Krupová Vedúca diplomovej práce: PhDr. Zděnka Kudláčková, PhD. Konzultant: MUDr. Petr Motyčka, PhD. Názov práce: Serom ako následná komplikácia po operáciách karcinómov prsníka Úvod: Serom patrí k najčastejším pooperačným komplikáciám chirurgickej terapie karcinómov prsníka. Hoci nie je život ohrozujúcou komplikáciou, môže prispievať k výraznej chorobnosti pacientiek, predĺžiť ich zotavovanie, následný pobyt v nemocnici a taktiež oddialiť adjuvantnú terapiu. Cieľ práce: Cieľom tejto práce bolo vyhľadať v súbore onkologických pacientiek, ktoré podstúpili operáciu karcinómu prsníka tie pacientky, u ktorých sa vyskytla pooperačná komplikácia v podobe seromu. Na základe materiálov, ktoré sa zaoberali touto tematikou sme sa zamerali na najčastejšie sa vyskytujúce faktory, ktoré by mohli predikovať vznik tejto komplikácie a hodnotili sme vplyv jednotlivých faktorov na rozvoj seromov a ich následnú punkciu. Metódy: Do skúmaného súboru bolo zaradených celkovo 240 pacientiek, ktoré mali diagnostikovaný karcinóm prsníka a podstúpili operáciu na Chirurgickej klinike Fakultnej Nemocnice v Hradci Králové v časovom rozmedzí od 1.9.2017 do 31.12.2018. Z dôvodu nekompletných údajov... Available in a digital repository NRGL
Serom jako následná komplikace po operacích karcinomů prsu

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy Hradec Králové Department: Department of Biological and Medical Sciences Author: Kristína Krupová Supervisior: PhDr. Zděnka Kudláčková, PhD. ...

Krupová, Kristína; Kudláčková, Zděnka; Kovařík, Miroslav
Univerzita Karlova, 2021

Anomálie viscerálních tepen
Lacušová, Monika; Kudláčková, Zděnka; Nachtigal, Petr
2021 - Slovak
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department of Biological and Medical Science Candidate Monika Lacušová Consultant PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. Thesis Title Anomalies of visceral arteries Introduction: Understanding of occurrence of visceral arteries anomalies is important for performing surgeries within abdomen. In case of lack of understanding of these anomalies, serious damage of blood vessels may occur, resulting in disorders of blood supply for liver, pancreas, as well as other organs located in abdomen. Early and accurate diagnostics is of high importance, and it may be performed via display methods, most frequently through computer tomography. Objective: The aim of this thesis is to evaluate occurrence and types of anomalies of visceral arteries through scans resulting from computer tomography. Methods: We have obtained the data from medical records of patients through hospital information system. These were the records of patients treated at the Surgery Clinic of the Faculty Hospital in Hradec Králové. Overall, there was a set of 430 patients included in the evaluation of the records taken between January 1, 2019 and December 31, 2019. It was essential, that the patients underwent the examination by computer tomography. Therefore, we ruled out 115... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra biologických a lekárskych vied Kandidát Monika Lacušová Vedúci diplomovej práce PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. Konzultant doc. MUDr. Filip Čečka, Ph.D. Názov diplomovej práce Anomálie viscerálnych tepien Úvod: Znalosť výskytu anomálii viscerálnych tepien je dôležitá pre výkon chirurgických zákrokov v oblasti brušnej dutiny. Pri nevedomosti týchto anomálii môže dôjsť k vážnemu poškodeniu ciev a k poruche krvného zásobenia pečene, pankreasu a iných orgánov v brušnej oblasti. Dôležitým opatrením je včasná a správna diagnostika, ktorá sa vykonáva pomocou zobrazovacích metód, najčastejšie pomocou počítačovej tomografie. Cieľ práce: Cieľom práce bolo zhodnotiť výskyt a druh anomálii viscerálnych tepien pomocou snímok, ktoré boli získané prostredníctvom počítačovej tomografie. Metódy: Dáta sme získali z lekárskych záznamov pacientov, prostredníctvom nemocničného informačného systému. Súbor tvorili pacienti, ktorí boli vyšetrení v ambulancii na Chirurgickej klinike vo fakultnej nemocnici v Hradci Králové. Celkovo bolo do súboru zaradených 430 pacientov v období od 1.1.2019 do 31.12.2019. Hlavným prvkom bolo, aby pacientom bolo vykonané vyšetrenie pomocou počítačovej tomografie. Vyradili sme 115 pacientov, u ktorých toto vyšetrenie... Available in a digital repository NRGL
Anomálie viscerálních tepen

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department of Biological and Medical Science Candidate Monika Lacušová Consultant PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. Thesis Title ...

Lacušová, Monika; Kudláčková, Zděnka; Nachtigal, Petr
Univerzita Karlova, 2021

Optimalizace LbL kapslí obsahujících PEI a pDNA
Ondrašáková, Petra; Mladěnka, Přemysl; Hofman, Jakub
2021 - Slovak
Ab rac Charle Uni er i Fac l of Pharmac in Hradec Kr lo Depar men of Pharmacolog and To icolog S den : Pe ra Ondra ko , MSc. S per i or: A oc. Prof. P em l Mlad nka, Pharm.D., Ph.D. Co- per i or: Dr. Haider Sami, Uni er i of Vienna, Di i ion of Clinical Pharmac and Diagno ic Ti le of rigoro he i : Op imi a ion of PEI ba e LbL cap le i h pDNA In hi he i , e foc ed on he de elopmen of pol e h lenimine (PEI) ba ed non- iral cap le , hich ill en er n cle of he cancer cell and lead o he e pre ion of he lacking pro ein, hich ca e di ea e. A fir , PEI ba ed la er-b -la er (LbL) pol mer cap le ere formed. PEI ha man ad an age - i ha pro onable amine , good abili and ran fec ion efficienc . When forming he cap le, I follo ed p on m diploma he i and con in ed o op imi e he mo i able combina ion of pol mer , ha ere la ered on he ​CaCO​3​core. The aim a o ob ain a biodegradable cap le and hen o incorpora e pla mid DNA (pDNA) herein. Fl ore cen l labelled PEI a ed a he la la er o i ali e par icle in fl ore cen micro cope. Then a canning elec ron micro cope (SEM) a ed o ob er e cap le in more de ail . UV-VIS and Dapi aining ere ed o ee he her here i pDNA bo nd in cap le . Ne ep ere ​i i ​cell e perimen on mo e mammar cancer cell - c o o ici and cell lar in ake. Vi ali a ion a pro ided i h fl ore cen micro cop . 2 pe of... Ab rak Uni er i a Karlo a Farmace ick fak l a Hradci Kr lo Ka edra farmakologie a o ikologie S den ka: Mgr. Pe ra Ondra ko koli el: ​doc. PharmDr. P em l Mlad nka, Ph.D. peciali o an koli el: Dr. Haider Sami, Vieden k ni er i a, Ka edra klinickej farm cie a diagno ik N e rigor n pr ce: Op imali cia LbL kap l PEI a pDNA Cie om ej o pr ce bolo ori ne ro no i (kap l ) pla mid DNA (pDNA) ob ah j ci pol m r pol e h l nim n (PEI), k or prejde do jadra rako ino ej b nk cie om ind ko a e pre i ch baj cej bielko in , k or oj a nikom chorob . Ako pr bolo po rebn ori abiln kap l me do r enia (LbL), k or ob ah je pol m r PEI. Ten o pol m r m ka d re a m d k, k or m e b pro oni o an , m ok ran fek n inno a abili . Pri orbe kap le om nad ia ala na moj diplomo pr c a pokra o ala om op imali cii pr nej kombin cie pol m ro , k or a r ili na jadro CaCO​3​. Bolo po rebn ka biodegrado a e n kap l a n ledne do nej inkorporo a pDNA. Fl ore cen ne na en PEI bol po i , ab a mohol pomoco fl ore cen n ho mikro kop po rdi nik kap l. N ledne bol ra o ac elek r no mikro kop po i na pre nej i i ali ci kap l. Ul rafialo o- idi e n pek ro kopia a Dapi farbenie boli po i cie om o eri , i bol pla mid DNA do kap le na ia an . al m krokom boli ​i i ​ b nko e perimen na b nk ch m ieho n dor p 4T1 kap lo ob ah j co pDNA a o konkr ne k manie pre... Available in a digital repository NRGL
Optimalizace LbL kapslí obsahujících PEI a pDNA

Ab rac Charle Uni er i Fac l of Pharmac in Hradec Kr lo Depar men of Pharmacolog and To icolog S den : Pe ra Ondra ko , MSc. S per i or: A oc. Prof. P em l Mlad nka, Pharm.D., Ph.D. Co- per i or: Dr. ...

Ondrašáková, Petra; Mladěnka, Přemysl; Hofman, Jakub
Univerzita Karlova, 2021

Izolace alkaloidů druhu Geissospermum vellosii Allemão a studium jejich biologické aktivity I.
Buláková, Anna; Šafratová, Marcela; Siatka, Tomáš
2021 - Slovak
Buláková, A: Isolation of alkaloids of the species Geissospermum vellosii Allemão and study of their biological activity I. Diploma thesis, Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Pharmacognosy, Hradec Králové, 2020. Key words: Geissospermum vellosii, bark, alkaloidal extracts, isolation of alkaloids, GC/MS analysis, biological activity, acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase. Geissospermum vellosii as a plant belongs to the Apocynaceae family, whose bark is characterized by the content of indole alkaloids, which can also act as acetylcholinesterase inhibitors. The aim of this thesis was to process the pool of ethereal and chloroformic alcaloids from the plant Geissospermum vellosii. By means of column chromatography, the ethereal pool was processed into subfractions GV-1 to GV-16. Taking advantage of preparational method TLC, the subfraction GV-11 was processed, of which one alcaloid-based substance was isolated. Its structure was determined based on GC-MS and NMR analysis and after comparing obtained data with the literature, the substance was identified as Normacusin B. The substance, we extracted, was of unstable nature and because of that, we could not research its biological activity further in relation to AChE and BuChE. Due to the instable nature of... Buláková, A: Izolácia alkaloidov druhu Geissospermum vellosii Alemão a štúdium ich biologickej aktivity I. Diplomová práca, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmakognozie, Hradec Králové, 2020. Kľúčové slová: Geissospermum vellosii, kôra, alkaloidné extrakty, izolácia alkaloidov, GC-MS analýza, biologická aktivita, acetylcholínesteráza, butyrylcholínesteráza. Geissospermum vellosii, je rastlina patriaca do čeľade Apocynaceae, ktorej kôra sa vyznačuje obsahom indolových alkaloidov, ktoré môžu pôsobiť aj ako inhibítory acetylcholinesterázy. Cieľom tejto práce bolo spracovanie rastlinného materiálu získaného z rastliny Geissospermum vellosii a príprava éterového a chloroformového alkaloidného výtrepku. Éterový výtrepok bol ďalej spracovaný stĺpcovou chromatografiou do podfrakcií GV-1 až GV-16. Využitím preparatívnej TLC metódy bola spracovaná podfrakcia GV-11, z ktorej bola izolovaná jedna látka alkaloidnej povahy. Jej štruktúra bola určená na základe GC-MS a NMR analýzy a po porovnaní získaných údajov s literatúrou bola látka identifikovaná ako Normacusin B. Získaná látka bola nestabilnej povahy a preto u nej nemohla byť skúmaná biologická aktivita voči AChE a BuChE. Z dôvodu nestability získanej látky nie je možné určiť či sa jedná o látku, ktorá by mohla vykazovať... Available in a digital repository NRGL
Izolace alkaloidů druhu Geissospermum vellosii Allemão a studium jejich biologické aktivity I.

Buláková, A: Isolation of alkaloids of the species Geissospermum vellosii Allemão and study of their biological activity I. Diploma thesis, Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, ...

Buláková, Anna; Šafratová, Marcela; Siatka, Tomáš
Univerzita Karlova, 2021

Deriváty Amaryllidaceae alkaloidů a jejich biologická aktivita: Deriváty tazetinu II
Zelina, Dušan; Cahlíková, Lucie; Špulák, Marcel
2021 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Botany Candidate: Dušan Zelina Supervisor: doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. Title of diploma thesis: Derivates of Amaryllidaceae alkaloids and their biological activity: Derivates of tazettine II Plants of family Amaryllidaceae are a rich source of alkaloids that are characterized by a broad biological activity. Perhaps the world's best-known member of this family has become galanthamine, which, because of its potent inhibitory potential, has found a place in the treatment of Alzheimer's disease. Based on the conducted studies, the alkaloid tazettine has been chosen for this thesis. The main purpose was to prepare more active derivatives of tazettine and to test the biological activity for potential use in the treatment of cancer and Alzheimer's disease. Ten aromatic esters of tazettine were prepared. Reaction yields ranged from 33,5-69,3 %. Derivatives were identified by MS, NMR and optical rotation. Prepared compounds were tested for their inhibitory potential against human cholinesterases - AChE and BuChE. Unfortunately, it has not been possible to prepare derivatives, which exhibit significant activity in inhibiting AChE or BuChE. Anti-tumor activity of the derivates has been tested on the panel of selected... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutickej botaniky Kandidát: Dušan Zelina Školiteľ: doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Deriváty Amaryllidaceae alkaloidov a ich biologická aktivita: Deriváty tazettínu II Rastliny čeľade Amaryllidaceae sú bohatým zdrojom alkaloidov ktoré sa vyznačujú širokou biologickou aktivitou. Azda celosvetovo najznámejším zástupcom tejto čeľade sa stal galanthamín, ktorý si pre svoj silný inhibičný potenciál našiel miesto v terapii Alzheimerovej choroby. Na základe uskutočnených štúdií bol pre túto prácu zvolený alkaloid tazettín. Hlavným cieľom bola príprava aktívnejších derivátov tazettínu a testovanie biologickej aktivity v súvislosti s potenciálnym využitím v liečbe nádorových ochorení a Alzheimerovej choroby. Bolo pripravených desať aromatických esterov tazettínu. Výťažky reakcií boli v rozmedzí 33,5- 69,3 % Deriváty boli identifikované pomocou MS, NMR a optickej otáčavosti. Pripravené látky boli podrobené testovaniu, kde sa skúmal ich inhibičný potenciál voči ľudským cholínesterázam - AChE a BuChE. Žiaľ, nepodarilo sa pripraviť deriváty ktoré by vykazovali významnú aktivitu v inhibícii AChE alebo BuChE. Na paneli vybraných bunečných línií sa testovala protinádorová aktivita derivátov. Avšak ani v tomto prípade sa... Keywords: Amaryllidaceae; alkaloidy; Alzheimerova choroba; tazettin; biologická aktivita; Amaryllidaceae; alkaloids; Alzheimer's disease; tazettine; biological activity Available in a digital repository NRGL
Deriváty Amaryllidaceae alkaloidů a jejich biologická aktivita: Deriváty tazetinu II

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Botany Candidate: Dušan Zelina Supervisor: doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. Title of diploma thesis: Derivates of ...

Zelina, Dušan; Cahlíková, Lucie; Špulák, Marcel
Univerzita Karlova, 2021

Biologická aktivita sekundárních metabolitů rostlin XXX. Základní screening vybraných taxonů na anticholinesterasovou aktivitu.
Karaščáková, Diana; Opletal, Lubomír; Hošťálková, Anna
2021 - Slovak
CHARLES UNIVERSITY Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Botany Candidate: Diana Karaščáková Supervisor: prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. Title of diploma thesis: Biological activity of plants secondary metabolites XXX.; Basic search of selected taxons on anticholinesterase activity As part of the study of the biological activity of secondary metabolites, 7 taxa of higher plants were selected. The study deals with basic research of summary and alkaloid extracts prepared from morphological parts of plants Annona muricata (leaves), Leonotis leonurus (perch), Turnera diffusa (perch), Hamelia patens (perch), Uncaria guianensis (bark), Allamanda cathartica (perch) and Morinda citrifolia (leaves). To elucidate the presence of the major types of secondary metabolites, extracts were prepared and subjected to detection reactions by TLC using ten detection reagents. After detection by Dragendorff's reagent of ethyl acetate extracts, alkaloids were significantly present only in Annona muricata. Alkaloids were not detected in the bark of Uncaria guianensis. Using the Ellman method, the extracts were tested for potential inhibitory activity against human brain cholinesterases, using both recombinant enzymes. No significant active substances were present in any of the measured... UNIVERZITA KARLOVA Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutickej botaniky Kandidát: Diana Karaščáková Školiteľ: prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. Názov diplomovej práce: Biologická aktivita sekundárnych metabolitov rastlín XXX.; Základný screening vybraných taxónov na anticholinesterázovú aktivitu V rámci skúmania biologickej aktivity sekundárnych metabolitov bolo vybraných 7 taxónov vyšších rastlín. Štúdia sa zaoberá základným výskumom sumárnych a alkaloidných extraktov pripravených z morfologických častí rastlín Annona muricata (listy), Leonotis leonurus (vňať), Turnera diffusa (vňať), Hamelia patens (vňať), Uncaria guianensis (kôra), Allamanda cathartica (koreň) a Morinda citrifolia (listy). Pre objasnenie zastúpenia hlavných typov sekundárnych metabolitov boli pripravené extrakty podrobené dôkazovým reakciám na TLC pomocou desiatich detekčných činidiel. Po detekcii Dragendorffovým činidlom etylacetátových extraktov boli alkaloidy vo významnejšej miere zastúpené iba v Annona muricata. Alkaloidy neboli detegované v kôre rastliny Uncaria guianensis. Pomocou Ellmanovej metódy boli extrakty testované na potenciálnu inhibičnú aktivitu voči ľudským mozgovým cholínesterázam, pre stanovenie boli použité oba rekombinantné enzýmy. Ani v jednom z meraných extraktov neboli prítomné výrazne... Keywords: sekundární metabolity; rostliny; acetylcholinesterasa; butyrylcholinesterasa; inhibice; secondary metabolites; plants; acetylcholinesterase; butyrylcholinesterase; inhibition Available in a digital repository NRGL
Biologická aktivita sekundárních metabolitů rostlin XXX. Základní screening vybraných taxonů na anticholinesterasovou aktivitu.

CHARLES UNIVERSITY Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Botany Candidate: Diana Karaščáková Supervisor: prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. Title of diploma thesis: ...

Karaščáková, Diana; Opletal, Lubomír; Hošťálková, Anna
Univerzita Karlova, 2021

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v právním systému Evropské unie
Jakab, Vladimír; Scheu, Harald Christian
2021 - Slovak
UNIVERZITA KARLOVA Právnická fakulta Mgr. Bc. Vladimír GUNÁR Rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva v právnom systéme Európskej únie Decisions of the European Court of Human Rights in the legal system of the European Union Rigorózní práce Tematicky okruh: Evropské pravo Abstrakt v anglickom jazyku The aim of the thesis is to describe the European system of human rights protection with emphasis on the European Court of Human Rights and the influence of selected decisions of the European Court of Human Rights on the legal order of the European Union. The work consists of three chapters. First chapter deals with the system of protection of human rights and fundamental freedoms within international law. The emphasis is on the individual systems and institutions that operate at their level. It focuses on the general characteristics of human rights and freedoms in international law with an emphasis on European Union law and briefly characterizes the entities that are the bearers of human rights and freedoms in international law. It discusses the issue of obligations in the field of protection of human rights and freedoms at the international level (including the European Union) and the issue of liability in case of breach of these obligations. The focus of this chapter is the European Convention on Human... UNIVERZITA KARLOVA Právnická fakulta Mgr. Bc. Vladimír GUNÁR Rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva v právnom systéme Európskej únie Decisions of the European Court of Human Rights in the legal system of the European Union Rigorózní práce Tematicky okruh: Evropské pravo Abstrakt v slovenskom jazyku Cieľom práce je priblížiť európsky systém ochrany ľudských práv s dôrazom na pôsobenie Európskeho súdu pre ľudské práva a vplyv vybraných rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva na právny poriadok Európskej únie. Práca pozostáva z troch kapitol.Prvá kapitola pojednáva o systéme ochrany ľudských práv a základných slobôd v rámci medzinárodného práva. Dôraz sa kladie na jednotlivé systémy a inštitúcie, ktoré pôsobia na ich úrovni. Zameriava sa na všeobecnú charakteristiku ľudských práv a slobôd v medzinárodnom práve s dôrazom na právo Európskej únie a stručne charakterizuje subjekty, ktoré sú nositeľom ľudských práv a slobôd v medzinárodnom práve. Približuje problematiku záväzkov v oblasti ochrany ľudských práv a slobôd na medzinárodnej úrovni (s dôrazom na Európsku úniu) a problematiku zodpovednosti v prípade porušenia týchto záväzkov. Centrom záujmu v tejto kapitole je Európsky dohovor o ľudských právach a jednotlivé práva, ktoré sú chránené Dohovorom, ale aj zásady uplatňovania týchto práv. Európsky... Keywords: Ľudské práva; Európsky súd pre ľudské práva; Právny systém Európskej únie; Human rights; European Court of Human Rights; Legal system of the European Union Available in a digital repository NRGL
Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v právním systému Evropské unie

UNIVERZITA KARLOVA Právnická fakulta Mgr. Bc. Vladimír GUNÁR Rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva v právnom systéme Európskej únie Decisions of the European Court of Human Rights in the legal ...

Jakab, Vladimír; Scheu, Harald Christian
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases