Number of found documents: 15491
Published from to

Kooperativní hry s částečnou informací
Černý, Martin; Bok, Jan
2022 - English
(english) May 21, 2021 Partially defined cooperative games are a generalisation of classical coopera- tive games in which the worth of some of the coalitions is not known. Therefore, they are one of the possible approaches to uncertainty in cooperative game the- ory. The main focus of this thesis is to collect and extend the existing results in this theory. We present results on superadditivity, convexity, positivity and 1-convexity of incomplete games. For all the aforementioned properties, a de- scription of the set of all possible extensions (complete games extending the incomplete game) is studied. Different subclasses of incomplete games are con- sidered, among others incomplete games with minimal information, incomplete games with defined upper vector or symmetric incomplete games. Some of the results also apply to fully generalised games. For superadditivity and 1-convexity, solution concepts (considering only par- tial information) are introduced and studied. Especially for 1-convexity, a thor- ough investigation of the defined solution concepts consisting of different char- acterisations is provided. 1 (česky) 21. května 2021 Částečně definované kooperativní hry jsou zobecněným modelem klasických kooperativních her, ve kterém je známa hodnota pouze některých koalic. Proto se dá na tento model nahlížet jako na jeden z možných přístupů k modelování neurčitosti. Hlavním cílem této práce je shrnout a rozšířit existující výsledky této teorie. Práce obsahuje výsledky týkající se superaditivity, konvexity, pozitivity a 1- konvexity neúplných her. Pro všechny tyto vlastnosti studujeme popis množiny všech extenzí (úplných her rozšiřujících danou neúplnou hru). V rámci toho se soustředíme na několik tříd neúplných her. Mezi dalšími se jedná o neúplné hry s minimální informací, neúplné hry s definovaným horním vektorem nebo symetrické neúplné hry. Uvádíme i několik výsledků k obecným neúplným hrám. V rámci studia superaditivity a 1-konvexity definujeme a studujeme koncepty řešení (definované pouze na částečné informaci). Konkrétně pro 1-konvexitu na- bízíme rozsáhlou analýzu zadefinovaných konceptů, zahrnující několik ekviva- lentních charakterizací. 1 Keywords: kooperativní hra|částečně definovaná kooperativní hra|konvexní hry|positivní hry|1-konvexní hry; cooperative game|partially defined cooperative game|convex games|positive games|1-convex games Available in a digital repository NRGL
Kooperativní hry s částečnou informací

(english) May 21, 2021 Partially defined cooperative games are a generalisation of classical coopera- tive games in which the worth of some of the coalitions is not known. Therefore, they are one of ...

Černý, Martin; Bok, Jan
Univerzita Karlova, 2022

Formulace a zpracování farmaceutických nanosuspenzí
Lehocký, Róbert; Štěpánek, František; Šklubalová, Zdeňka; Rajniak, Pavol
2022 - English
The pharmaceutical industry has been bringing an increasing number of innovative active ingredients from BCS Groups II and IV to the market in recent decades. Among other things, these substances are characterized by very low solubility in water. In order for these sparingly soluble substances to be used effectively in the treatment of patients, it is necessary to increase their solubility and thus induce a sufficient plasma concentration. One way to solve this problem is to adjust the crystal size of the drug substance to the level of micro- and nanoparticles. Thanks to particle size adjustment, it is possible to adjust the specific surface and thus control the solubility and overall dissolution profile of the drug. The thesis is divided into three parts. The first part deals with the effective preparation of a nanosuspension of sparingly soluble prodrug by means of nanomilling and subsequent transfer and scale-up from a batch to a flow-through bead mill by a novel method based on the effective number of passes. The second part concentrates on the description of an adverse but interesting effect - the occurrence of the so called Pickering foam, which is formed during the grinding process in a flow-through bead mill. The work explains the mechanism of Pickering foam formation and suggests a way to... V posledních dekádách přináší farmaceutický průmysl na trh stále vyšší počet inovativních účinných látek ze skupiny BCS II a IV. Tyto látky se mimo jiné vyznačují velmi nízkou rozpustností ve vodě. Aby se tyto látky daly efektivně používat k léčbě pacientů, je nutné zvýšit jejich rozpustnost a navodit tím dostatečnou plazmatickou koncentraci. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je upravit velikost krystalů účinné látky na úroveň mikro- a nanočástic. Úpravou velikosti částic lze modifikovat specifický povrch a tím ovlivnit rozpustnost i celkový disoluční profil léčiva. Předložená disertační práce je rozdělena do tří častí; první část se zabývá přípravou nanosuspenze málo rozpustného proléčiva pomocí nanomletí a následným transferem procesu ze vsádkového do průtočného perlového mlýna se současným zvětšováním měřítka (scale-up). Druhá část se zabývá popisem nežádoucího, leč zajímavého jevu - tvorby tzv. Pickeringovy pěny, která vzniká během mlecího procesu v průtokovém perlovém mlýně. Práce vysvětluje mechanismus vzniku Pickeringovy pěny a navrhuje způsob, jak tvorbě pěny předcházet. Třetí část pojednává o přípravě nanosuspenze málo rozpustného léčiva a jeho formulaci do pevné lékové formy. Je popsána kombinace procesu mokrého nanomletí a následným sprejovým sušením připravené nanosuspenze.... Available in a digital repository NRGL
Formulace a zpracování farmaceutických nanosuspenzí

The pharmaceutical industry has been bringing an increasing number of innovative active ingredients from BCS Groups II and IV to the market in recent decades. Among other things, these substances are ...

Lehocký, Róbert; Štěpánek, František; Šklubalová, Zdeňka; Rajniak, Pavol
Univerzita Karlova, 2022

Úloha odpovídání na otázky v češtině pomocí strojového překladu a mezijazykového přenosu znalostí
Macková, Kateřina; Straka, Milan; Mareček, David
2022 - English
Reading comprehension and question answering are computer science disciplines in the field of natural language processing and information retrieval. Reading comprehension is the ability of the model to read text, process it and understand its meaning. One of its applications is in question answering tasks, which is concerned with building a system that can automatically find an answer in the text to a certain question relied on the content of the text. It is a well-studied task, with huge training datasets in English. However, there are no Czech datasets and models for this task. This work focuses on building reading comprehension and question answering systems for Czech, without requiring any manually annotated Czech training data. Our main focus is to create Czech training and development datasets, create the models for the Czech question answering system using Czech data, and create the models for the Czech question answering system using English data and cross-lingual transfer and compare the results and select the best model. First of all, we translated freely available English question answering datasets SQuAD 1.1 and SQuAD 2.0 to Czech to create training and development datasets. We then trained and evaluated several BERT and XLM-RoBERTa baseline models used for the question answering task in... Informatické zpracování dovednosti čtení s porozuměním a úlohy odpovídání na otázky se zabývají oblastmi zpracování přirozeného jazyka a vyhledávání informací. Čtení s porozuměním je schopnost modelu číst a zpracovat text a porozumět jeho významu. Jednou z jeho aplikací je úloha odpovídání na otázky, které se zabývá vytvořením systému, který dokáže v textu automaticky najít odpověď na určitou otázku, která přímo souvisí s obsahem dokumentu. Pro angličtinu se jedná se o hojně studovanou úlohu, pro kterou existují obrovská tréninková data a spousty modelů. Pro tuto oblast však neexistují žádné modely ani data v češtině. Tato práce se zaměřuje na vytvoření systémů pro úlohy čtení s porozuměním a odpovídání na otázky v českém jazyce, a to bez nutnosti ručně vytvářet česká data. Hlavním cílem je automatické vytvoření českých trénovacích a testovacích dat a vytvoření modelů pro úlohu odpovídání na otázky v češtině. Využívá se existujících anglických dat a modelů za pomoci překladu a mezijazykového přenosu znalostí a následného porovnání výsledků a výběru modelu s nejlepšími výsledky. Nejprve jsme přeložili volně dostupná anglická data pro úlohu odpovídání na otázky SQuAD 1.1 a SQuAD 2.0 do češtiny, aby- chom vytvořili trénovací a testovací data. Poté jsme přetrénovali a vyhodnotili několik základních modelů BERT... Keywords: Úloha odpovídání na otázky|Čtení s porozuměním|Zpracování přirozeného jazyka|Crosslingual Transfer|SQuAD|Transformer|BERT|XLM-RoBERTa; Question answering|Reading Comprehension|Natural language processing|Crosslingual Transfer|SQuAD|Transformer|BERT|XLM-RoBERTa Available in a digital repository NRGL
Úloha odpovídání na otázky v češtině pomocí strojového překladu a mezijazykového přenosu znalostí

Reading comprehension and question answering are computer science disciplines in the field of natural language processing and information retrieval. Reading comprehension is the ability of the model ...

Macková, Kateřina; Straka, Milan; Mareček, David
Univerzita Karlova, 2022

Studium tabletovin a tablet s retardující složkou obsahující hypromelosu a sodnou sůl karmelosy.
Koukolová, Kristýna; Mužíková, Jitka; Šnejdrová, Eva
2022 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Pharmaceutical Technology Student: Kristýna Koukolová Consultant: Assoc. Prof. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Title of the Diploma Thesis: A study of tableting materials and tablets with the retarding component containing hypromellose and carmellose sodium The thesis deals with the study of compressibility of directly compressible tableting materials containing coprocessed dry binders MicroceLac® 100 and Prosolv® SMCC 90 in combination with the retarding component CompactCel® SR, which is a mixture of hypromellose and carmellose sodium. The tested concentrations of the retarding component were 10 %, 20 % and 30 %. The formulations also contained salicylic acid as a model drug at concentration of 25 % and sodium stearyl fumarate as a lubricant at concentration of 1%. Flow properties, specifically fowability, apparent volumes and densities were evaluated at the tableting materials. During tablet compression, compressibility was evaluated using the energy profile of the compression process. The tested tablet parameters were tensile strength, friability, disintegration and drug dissolution. Formulations with MicroceLac® 100 showed better flow properties. The addition of a retarding component worsened the flow properties. The values... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Student: Kristýna Koukolová Školitel: doc. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název diplomové práce: Studium tabletovin a tablet s retardující složkou obsahující hypromelosu a sodnou sůl karmelosy Práce se zabývá studiem lisovatelnosti přímo lisovatelných tabletovin obsahujících směsná suchá pojiva MicroceLac® 100 a Prosolv® SMCC 90 v kombinaci s retardující složkou CompactCel® SR, která je směsí hypromelosy a sodné soli karmelosy. Testované koncentrace retardující složky byly 10 %, 20 % a 30 %. Tabletoviny dále obsahovaly kyselinu salicylovou jako modelové léčivo v koncentraci 25 % a mazadlo stearylfumarát sodný v koncentraci 1 %. U tabletovin byly hodnoceny jejich tokové vlastnosti, konktrétně jejich sypnost, zdánlivé objemy a hustoty. Během lisování tablet byla hodnocena lisovatelnost pomocí energetického profilu lisovacího procesu. Testované parametry tablet byly pevnost v tahu, oděr, rozpad a disoluce léčivé látky z tablety. Lepší tokové vlastnosti vykazovaly formulace s MicroceLacem® 100. Přídavek retardující složky charakter toku zhoršoval. Hodnoty celkové energie lisování, energie plastické deformace i plasticity byly vyšší v případě tabletovin s Prosolvem® SMCC 90. Vlivem přídavku retardující složky... Available in a digital repository NRGL
Studium tabletovin a tablet s retardující složkou obsahující hypromelosu a sodnou sůl karmelosy.

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Pharmaceutical Technology Student: Kristýna Koukolová Consultant: Assoc. Prof. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Title of the Diploma ...

Koukolová, Kristýna; Mužíková, Jitka; Šnejdrová, Eva
Univerzita Karlova, 2022

Formulace, charakterizace a kožní aplikace liposomů s imiquimodem v kombinaci s dendrimery
Trecáková, Viktória; Paraskevopoulos, Georgios; Holas, Ondřej
2022 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Supervisor: Dr. Georgios Paraskevopoulos, Ph.D. Consultant: Eleni Panoutsopoulou Author: Viktória Trecáková Title of thesis: Formulation, characterization, and skin application of Imiquimod loaded liposomes in combination with dendrimers The skin barrier formed in the uppermost skin layer by the stratum corneum - among many functions - restricts the penetration of drugs through the epidermis. Nanoparticles such as liposomes and dendrimers, used for (trans) dermal drug delivery, offer a solution how to overcome this limitation. Conventional liposomes with an encapsulated drug have proven increased effectiveness and prolonged drug release for local drug delivery across intact skin in comparison to free drug. In order to increase the effectiveness of liposomes, their combination with different delivery systems has been suggested. In this study, Imiquimod was loaded to liposomes in the presence of different generations of in-house synthesized dendrimers forming novel advanced drug delivery nanosystems (aDDnSs). After an ex vivo permeation experiment on human skin, the lower generation of dendrimers was found to act synergistic with liposomes and delivered more active substance to the epidermis, while... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické technologie Školitel: Dr. Georgios Paraskevopoulos, Ph.D. Konzultant: Eleni Panoutsopoulou Autor: Viktória Trecáková Název diplomové práce: Formulace, charakterizace a kožní aplikace liposomů s imiquimodem v kombinací s dendrimery Kožná bariéra tvorená v najvrchnejšej vrstve kože stratum corneum, spomedzi mnohých funkcií, obmedzuje prenikanie liečiv cez epidermis. Nanočastice, ako sú lipozómy a dendriméry, používané na (trans)dermálne podávanie liekov, ponúkajú riešenie, ako toto obmedzenie prekonať. Konvenčné lipozómy so zapuzdreným liečivom preukázali zvýšenú účinnosť a predĺžené uvoľňovanie liečiva pre lokálne dodávanie cez neporušenú kožu v porovnaní s voľným liečivom. Aby sa zvýšila účinnosť lipozómov, bola navrhnutá ich kombinácia s rôznymi systémami dodania. V tejto štúdii bol Imiquimod naložený do lipozómov v prítomnosti rôznych generácií vlastne syntetizovaných dendrimérov tvoriacich nové pokročilé nanosystémy na dodávanie liečiv (aDDnSs). Po ex-vivo permeačnom experimente na ľudskej koži sa zistilo, že nižšia generácia dendrimérov pôsobí synergicky s lipozómami a dodáva viac aktívnej látky do epidermis, pričom sa vyhýba nežiaducemu transdermálnemu prestupu. Keywords: dendrimersskin permeation Available in a digital repository NRGL
Formulace, charakterizace a kožní aplikace liposomů s imiquimodem v kombinaci s dendrimery

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Supervisor: Dr. Georgios Paraskevopoulos, Ph.D. Consultant: Eleni Panoutsopoulou Author: Viktória ...

Trecáková, Viktória; Paraskevopoulos, Georgios; Holas, Ondřej
Univerzita Karlova, 2022

Vliv podmínek mísení mikrokrystalických celulos s mazadly na lisovací proces a pevnost tablet.
Mastná, Eliška; Mužíková, Jitka; Šklubalová, Zdeňka
2022 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Pharmaceutical Technology Student: Eliška Kučerová Consultant: Assoc. Prof. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Title of the Diploma Thesis: Influence of mixing conditions of microcrystalline celluloses with lubricants on compression process and tablet strength. This work evaluates the influence of a type of mixing device and mixing time of three types of microcrystalline cellusoses (MCC) with lubricants on compression process and tablet strength. Microcel® MC 102, MC 200 and Prosolv® SMCC 90 are used as dry binders. Magnesium stearate and sodium stearyl fumarate at 1% concentration are used as lubricants. Two types of mixing devices are used to mix powders, a mixing cube and a 3D Turbula mixer. Mixing time is 2 or 4 minutes. All tablets are compressed by compression force of 5 kN on the Zwick / Roell T1-FRO 50 material tester. The compressibility is evaluated by the energy profile of compression process, sensitivity to the addition of lubricants is characterized by lubricant sensitivity ratio values (LSR). The total energy of compression of all MCC decreases with the addition of both types of lubricants and with longer mixing time, more in the case of mixing in the cube. The highest values of the total energy of compression and at... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Student: Eliška Kučerová Školitel: doc. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název diplomové práce: Vliv podmínek mísení mikrokrystalických celulos s mazadly na lisovací proces a pevnost tablet. Tato práce se zabývá hodnocením vlivu typu mísícího zařízení a doby mísení tří typů mikrokrystalických celulos (MCC) s přídavkem mazadel na lisovatelnost a pevnost tablet v tahu. Jako suchá pojiva jsou použity Microcel® MC 102, MC 200 a Prosolv® SMCC 90. Použitými mazadly jsou stearan hořečnatý a stearylfumarát sodný v 1% koncentraci. K mísení tabletovin jsou využity dva typy mísících zařízení, mísící krychle a 3D Turbula mísič. Doba mísení je 2 nebo 4 minuty. Všechny tablety jsou lisovány lisovací silou 5 kN na materiálovém testovacím zařízení T1-FRO 50 Zwick/Roell. Lisovatelnost je hodnocena pomocí energetického profilu lisovacího procesu, citlivost na přídavek mazadel pomocí hodnot LSR ("Lubricant sensitivity ratio"). Celková energie lisování u všech MCC klesá s přídavkem obou typů mazadel a s rostoucí dobou mísení, více v případě mísení v krychli. Nejvyšší hodnoty celkové energie lisování a jejich nejmenší pokles vlivem přídavku mazadla vykazují formulace s Prosolvem® SMCC 90. Vyšší citlivost na přídavek mazadla,... Available in a digital repository NRGL
Vliv podmínek mísení mikrokrystalických celulos s mazadly na lisovací proces a pevnost tablet.

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Pharmaceutical Technology Student: Eliška Kučerová Consultant: Assoc. Prof. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Title of the Diploma ...

Mastná, Eliška; Mužíková, Jitka; Šklubalová, Zdeňka
Univerzita Karlova, 2022

Vývoj a diferenciace různých typů kvasinkových kolonií: Regulace metabolické diverzifikace a rozvoj buněk s novými vlastnostmi
Maršíková, Jana
2022 - Slovak
Yeasts are unicellular organisms, but on a solid substrate they are capable of forming complex organized structures that behave like primitive multicellular organisms. Examples of these structures include colonies and biofilms, whose cells interact with each other, coordinate their growth and development, differentiate spatially and form specialized cell subpopulations in which specific processes and regulatory pathways occur. The basis of cellular differentiation and specialization is the formation of gradients of nutrients, metabolites and signaling molecules. Thus, multicellular yeast communities differ significantly from planktonic populations in their characteristics. The aim of this work is to increase knowledge related to the development and differentiation of both smooth and structured colonies of the yeast Saccharomyces cerevisiae. The literature introduction of the thesis provides an overview of the current knowledge on the development of yeast colonies and biofilms, especially of S. cerevisiae species, and also includes selected regulations important for the formation of multicellular populations. The thesis provides insights into the antagonistic function of the transcriptional regulators Cyc8p and Tup1p in the development of structured biofilm colonies. Genome-wide transcriptomic... Kvasinky jsou jednobuněčné organismy, ale na pevném substrátu jsou schopny vytvářet složité organizované struktury, které se chovají jako primitivní mnohobuněčné organismy. Příkladem těchto struktur jsou kolonie a biofilmy, jejichž buňky spolu vzájemně interagují, koordinují svůj růst a vývoj, prostorově se diferencují a vytvářejí specializované buněčné subpopulace, v nichž se uplatňují specifické procesy a regulační dráhy. Základem buněčné diferenciace a specializace je tvorba gradientů živin, metabolitů a signálních molekul. Mnohobuněčná kvasinková společenstva se tak svými vlastnostmi výrazně liší od planktonních populací. Cílem této práce je rozšířit znalosti týkající se vývoje a diferenciace hladkých i strukturovaných kolonií kvasinky Saccharomyces cerevisiae. Do literárního úvodu práce je zařazen přehled současných poznatků o vývoji kvasinkových kolonií a biofilmů, zejména u S. cerevisiae, a jsou zde uvedeny i vybrané regulace důležité pro vznik mnohobuněčných populací. Práce přináší poznatky o antagonistické funkci transkripčních regulátorů Cyc8p a Tup1p při vývoji strukturovaných kolonií biofilmu. Celogenomové transkriptomické analýzy různých buněčných subpopulací hladkých kolonií přispěly k objasnění procesů, regulačních mechanismů a dějů, které jsou specifické pro jednotlivé buněčné... Keywords: Saccharomyces cerevisiae; kvasinková kolonie; diferenciace buněk; morfologie kolonie; biofilm; Cyc8p; Tup1p; Whi2p; Flo11p; RTG dráha; Saccharomyces cerevisiae; yeast colony; cell differentiation; colony morphology; biofilm; Cyc8p; Tup1p; Whi2p; Flo11p; RTG pathway Available in a digital repository NRGL
Vývoj a diferenciace různých typů kvasinkových kolonií: Regulace metabolické diverzifikace a rozvoj buněk s novými vlastnostmi

Yeasts are unicellular organisms, but on a solid substrate they are capable of forming complex organized structures that behave like primitive multicellular organisms. Examples of these structures ...

Maršíková, Jana
Univerzita Karlova, 2022

Zhroucené obce v České republice
Hornek, Jakub; Jüptner, Petr
2022 - Czech
The presented dissertation thesis deals with endangered municipalities, where a specific threat to the municipality can potentially lead to the extinction of self-government. The phenomenon of endangered municipalities has not been comprehensively investigated within the framework of political science even though it is part of the issue of the functioning of the democratic process at the local level. Research on endangered municipalities has been fragmented across individual scientific disciplines, which view the problem through their own prism. The dissertation thesis seeks to contribute to the opening of a necessary discussion that should not remain aloof from political science. The thesis first examines the European context, which is crucial for the actual identification of different types of threats to municipalities. Five types of threats to the European municipalities have been identified. Individual types of threats have been described and possible threat scenarios created. Empirical examples have also been provided for each threat, based on which terminology has been proposed that can be used in political science to examine municipalities in trouble. The terminology has been used to systematize possible variants of municipal threats, and individual threats have been assigned to the... Předkládaná disertační práce se věnuje problematice ohrožených municipalit, kdy konkrétní ohrožení obce může vést v krajním případě k zániku samosprávy. Fenomén ohrožených (zhroucených) obcí do současné doby nebyl v rámci politické vědy v podstatě zkoumán, přestože je součástí problematiky fungování demokratického procesu na lokální úrovni. Výzkum ohrožených obcí je roztříštěn mezi jednotlivé vědní obory, které na problematiku nahlíží svým specifickým prismatem. Disertační práce chce přispět k zahájení potřebné diskuse, která by neměla zůstat stranou politické vědě. Práce se nejdříve věnuje evropskému kontextu, který je klíčový pro samotnou identifikaci různých druhů ohrožení municipalit. Bylo identifikováno pět druhů ohrožení evropských municipalit. Jednotlivé druhy ohrožení byly popsány a byly vytvořeny možné scénáře ohrožení. Rovněž byly k jednotlivým ohrožením uvedeny empirické příklady na základě, kterých byla navrhnuta terminologie, kterou lze v rámci politické vědy využívat při zkoumání obcí v problémech. Terminologie byla využita k systematizaci možných variant ohrožení municipalit, k variantám byly přiřazeny jednotlivá ohrožení. Text se již dále věnuje České republice, konkrétně determinantům ohrožení malých obcí. Následně je analyzováno 15 identifikovaným ohroženým malým českým obcím do... Keywords: komunální politika; fenomén ohrožených obcí; zhroucené obce; malé obce; kriticky zadlužené obce; velmi malé obce; obce ohrožené hrozbou; případová studie; typologie; scénáře ohrožení; Česká republika; Evropa; local government; the phenomenon of endangered municipalities; failed municipalities; gravely indebted municipalities very small municipalities; threatened by disasters; small municipalities; case study; typology; Czech Republic; Europe Available in a digital repository NRGL
Zhroucené obce v České republice

The presented dissertation thesis deals with endangered municipalities, where a specific threat to the municipality can potentially lead to the extinction of self-government. The phenomenon of ...

Hornek, Jakub; Jüptner, Petr
Univerzita Karlova, 2022

Nepodmíněný trest odnětí svobody
Marešová Haškovcová, Michaela; Jelínek, Jiří; Šelleng, Dalibor
2022 - Czech
1 Unconditional imprisonment Abstract The presented rigorous thesis focuses on the institute of unconditional imprisonment, which is imposed ultima ratio and in Czech criminal law represents the most severe punishment in the system of punishment. The riforous thesis is guided by an attempt to present a comprehensive view of the unconditional sentence of imprisonment, the imposition of which is primarily connected with the execution of this sentence which the work devotes to, a considerable amount of time. In the introduction of the rigorous thesis the individual chapters of the thesis are presented, incl. their subchapters. The content of the thesis is divided into six main chapters. The first chapter deals with punishment and its purpose. It also focuses on the basic principles of sentencing and the position of unconditional sentencing in the punishment system. The first chapter logically includes a subchapter on selected alternatives to unconditional imprisonment. The second chapter is devoted to the aforementioned enforcement of unconditional imprisonment and the institution of conditional release from unconditional imprisonment, which also focuses on the important decisions of the Constitutional Court in this area. The third chapter deals with the issue of overcrowding in prisons, especially in the... 1 Nepodmíněný trest odnětí svobody Abstrakt Předkládaná rigorózní práce je zaměřena na institut nepodmíněného trestu odnětí svobody, který je ukládán ultima ratio a v českém trestním právu představuje nejpřísnější trest v systému trestů. Rigorózní práce je vedena snahou podat ucelený pohled na nepodmíněný trest odnětí svobody, s jehož uložením je spojen především výkon tohoto trestu, jemuž je v práci věnován značný rozsah. V úvodu rigorózní práce jsou představeny jednotlivé kapitoly, o kterých práce pojednává včetně svých podkapitol. Obsah práce je rozčleněn do šesti základních kapitol. První kapitola pojednává o trestu a jeho účelu. Zároveň se zaměřuje na základní zásady ukládání trestů a postavení nepodmíněného trestu v systému trestů. Do první kapitoly je logicky začleněna podkapitola týkající se vybraných alternativ k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Druhá kapitola je věnována již zmíněnému výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody a institutu podmíněného propuštění z nepodmíněného výkonu trestu odnětí svobody, která se rovněž zaměřuje na významná rozhodnutí Ústavního soudu v této oblasti. Třetí kapitola pojednává o problematice přeplněnosti věznic, a to především v kontextu ubytovacích podmínek odsouzených. V této souvislosti analyzuje rozhodnutí ESLP ve věci Muršić proti Chorvatsku. Ve čtvrté... Available in a digital repository NRGL
Nepodmíněný trest odnětí svobody

1 Unconditional imprisonment Abstract The presented rigorous thesis focuses on the institute of unconditional imprisonment, which is imposed ultima ratio and in Czech criminal law represents the most ...

Marešová Haškovcová, Michaela; Jelínek, Jiří; Šelleng, Dalibor
Univerzita Karlova, 2022

Trestný čin nebezpečné pronásledování a jeho vyšetřování
Poborský, Josef; Krupička, Jiří; Heranová, Simona
2022 - Czech
Thesis title: Criminal offense and investigation of stalking Abstract The presented rigorous thesis analyses a criminal offense of stalking in §354 provision and selected investigation issues of this type of criminal activity. This work consists of an introduction, four main chapters, and a summary. The first chapter defines the concept of stalking and its genesis. Then, the particular signs of stalking and basic views on the classification of the perpetrators are described. The case interpretation of some real cases of stalking follows. The second chapter is focused on the criminal offense of stalking. Firstly, from the point of view of its adoption in the legal order of the Czech Republic and its position in the system of the Criminal Code of the Czech republic. Subsequently, the individual features of facts of the case of stalking are subjected to examination with their summarizing analysis, and their positives and negatives are specified, followed by the proposal to amend the material provision. Chapter two is also addressing the relation to other criminal offenses and misdemeanors against civil cohabitation. The third chapter focuses on the comparison of a criminal offense of stalking and selected foreign legislation. In this matter, the legislation of California, Austria, and Germany was selected.... Název práce: Trestný čin nebezpečné pronásledování a jeho vyšetřování Abstrakt Předkládaná rigorózní práce se zabývá analýzou trestného činu nebezpečného pronásledování zakotveného v ustanovení § 354 trestního zákoníku a vybranými otázkami vyšetřování tohoto druhu trestné činnosti. Práce se skládá z úvodu, čtyř hlavních kapitol a souhrnného závěru. V první kapitole je vymezen pojem stalking včetně jeho geneze. Dále jsou zde popsány jednotlivé projevy stalkingu, vymezení základních pohledů na klasifikaci pachatelů a následně je zde uvedena kazuistika některých reálných případů pronásledování. Druhá kapitola se věnuje samotnému trestnému činu nebezpečného pronásledování. Nejprve z pohledu jeho samotného přijetí do právního řádu ČR a jeho postavení v systematice trestního zákoníku. Následně jsou zde rozebrány jednotlivé znaky skutkové podstaty trestného činu nebezpečného pronásledování, kdy jsou souhrnně analyzovány a vymezeny jejich kladné a záporné stránky, na což navazuje návrh na novelizaci předmětného ustanovení. Ve druhé kapitole je dále řešen vztah k jiným trestným činům a přestupkům proti občanskému soužití. Třetí kapitola se zabývá komparací trestného činu nebezpečného pronásledování s vybranou zahraniční právní úpravou. V tomto ohledu byla ke srovnání zvolena úprava státu Kalifornie, Rakouska a... Keywords: Stalking; trestný čin nebezpečné pronásledování; vyšetřování trestného činu nebezpečného pronásledování; Stalking; the offense of stalking; investigation of stalking Available in a digital repository NRGL
Trestný čin nebezpečné pronásledování a jeho vyšetřování

Thesis title: Criminal offense and investigation of stalking Abstract The presented rigorous thesis analyses a criminal offense of stalking in §354 provision and selected investigation issues of this ...

Poborský, Josef; Krupička, Jiří; Heranová, Simona
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases