Number of found documents: 9383
Published from to

Kinematická analýza pohybového systému u osob s abnormálním postavením kyčelního kloubu
Zahradník, Petr; Kolář, Pavel; Janura, Miroslav
2021 - Czech
Femoroacerabular impingement (FAI) syndrome is a hip joint impairment, which occurs frequently as a result of repeated overloading of the joint in combination with the imperfect orientation of the articulating surfaces. Therefore, it does not respect the biomechanically optimal position of the joint. Currently, many experts consider FAI as an important factor contributing to hip degeneration with the subsequent coxarthrosis. In our research, we evaluated how the FAI translates into normal walking. We used 3D kinematic motion analysis as an objectivization method. Objective: The study aimed to objectify changes in basic walk parameters, lower limb joint and pelvic movements in normal walking in people with FAI using 3D kinematic analysis and to compare the results with a group of healthy people. Sample: 21 patients (7 females, 14 males) were selected for the study with the confirmed FAI by clinical examination and X-ray. The control group consisted of 18 healthy probands (8 females, 10 males) in whom the hip joint morphology by MRI was excluded. Methods: All probands underwent walking examination using 3D kinematic motion analysis using the Qaulisys system. Data were processed by the Qualisys Track Manager and the Visual3D software. The subject of the examination was the basic walk parameters, ankle... SOUHRN Femoroacetabulární impingement syndrom (FAI) je porucha kyčelního kloubu, ke kterému dochází nejčastěji následkem opakovaného přetěžování kloubu v kombinaci s neideální orientací artikulujících ploch, které tedy nerespektují biomechanicky ideální postavení kloubu. V současné době řada odborníků považuje FAI jako významný faktor přispívající k degeneraci kyčelního kloubu s následným rozvojem koxartrózy. V našem výzkumu jsme hodnotili, jakým způsobem se FAI promítá do běžné chůze. Jako objektivizační metodu jsme k tomu využili 3D kinematickou analýzu pohybu. Cíl práce: Cílem práce bylo objektivizovat změny základních parametrů chůze, pohybů kloubů dolních končetin a pohybů pánve v běžné chůzi u osob s FAI pomocí 3D kinematické analýzy a výsledky porovnat se skupinou zdravých osob. Soubor: Do výzkumu bylo vybráno 21 pacientů (7 žen, 14 mužů), u kterých byl klinickým vyšetřením a pomocí RTG potvrzen FAI. Kontrolní skupinu tvořilo 18 zdravých probandů (8 žen, 10 mužů), u kterých byla vyloučena patomorfologie kyčelního kloubu pomocí MRI. Metody: Všichni probandi absolvovali vyšetření chůze pomocí 3D kinematické analýzy pohybu systémem Qaulisys. Data byla zpracována softwary Qualisys Track Manager a Visual3D. Předmětem zkoumání byly základní parametry chůze, pohyby v hlezenním a kolenním kloubu v sagitální... Available in a digital repository NRGL
Kinematická analýza pohybového systému u osob s abnormálním postavením kyčelního kloubu

Femoroacerabular impingement (FAI) syndrome is a hip joint impairment, which occurs frequently as a result of repeated overloading of the joint in combination with the imperfect orientation of the ...

Zahradník, Petr; Kolář, Pavel; Janura, Miroslav
Univerzita Karlova, 2021

Dobrovolnictví v rámci sportovní akce - Olympijské parky 2016-2018
Svobodová, Markéta; Voráček, Josef; Pecinová, Markéta
2021 - Czech
Title: Volunteering in a sports event - Olympic Parks 2016-2018 Objectives: The main objective of this thesis, based on the research of the development of volunteer satisfaction rate of cooperation with the Czech Olympic Committee, is to provide specific recommendations for improving the cooperation between these parties. The research will focus on the cooperation between COC and volunteers within the events of Rio - Lipno 2016 and PyeongChang 2018 Olympic Parks. Methods: The research was implemented using qualitative and quantitative methods. For the quality of the data an interview with the main volunteer coordinator, Tomáš Mirovský, and the observations in the natural environment of the events were conducted. The author participated in this sporting event as a volunteer. She represented an equal member of the group. As the observer was in the position of participant of the team, the other co-workers were informed about her true identity. The quantitative method was implemented through paper and electronic questionnaires. Results: The research results showed that the development of the satisfaction rate of volunteer cooperation with the Czech Olympic Committee improved in 2018. The research revealed the drawbacks of COC especially in the area of organization, insufficient informative directions... Název: Dobrovolnictví v rámci sportovní akce - Olympijské parky 2016-2018 Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je na základě výzkumu vývoje spokojenosti spolupráce dobrovolníků s Českým olympijským výborem poskytnout konkrétní doporučení pro zlepšení vzájemné součinnosti mezi těmito stranami. Výzkum se zaměří na spolupráci ČOV a dobrovolníků v rámci olympijských parků Rio - Lipno 2016 a PyeongChang 2018. Metody: Výzkum byl proveden pomocí kvalitativní a kvantitativní metody. Pro kvalitu získaných dat byl realizován rozhovor s hlavním koordinátorem dobrovolníků Tomášem Mirovským a zúčastněné pozorování v přirozeném prostředí. Této sportovní události se autorka účastnila jako dobrovolník. Působila jako účastník pozorovatel, tzv. rovnoprávný člen skupiny, který informuje spolupracovníky o své pravé totožnosti. Kvantitativní metoda byla realizována prostřednictvím písemných a elektronických dotazníků. Výsledky: Z výsledku výzkumu vyplynulo, že vývoj spokojenosti spolupráce dobrovolníků s Českým olympijským výborem se v roce 2018 zlepšil. Pomocí výzkumu byly odhaleny nedostatky ČOV zejména v oblasti organizace, nedostatečné informovanosti a aroganci některých placených členů ve vyšších postech. V případě, že ČOV nebude věnovat pozornost kvalitní péči dobrovolníkům a zajištění jejich potřeb, může se... Keywords: Český olympijský výbor; dobrovolník; metodika práce s dobrovolníky; The Czech Olympic Commitee; volunteer; methodology of work with volunteers Available in a digital repository NRGL
Dobrovolnictví v rámci sportovní akce - Olympijské parky 2016-2018

Title: Volunteering in a sports event - Olympic Parks 2016-2018 Objectives: The main objective of this thesis, based on the research of the development of volunteer satisfaction rate of cooperation ...

Svobodová, Markéta; Voráček, Josef; Pecinová, Markéta
Univerzita Karlova, 2021

Využití písně v hodinách německého jazyka jako prostředku k rozvoji komunikační kompetence
Pokorný, Petr
2021 - Czech
This diploma thesis is focused on the issue of using songs in German language teaching. Its aim is to contribute to tackling the issue of using songs in lessons of the German language as a second foreign language. The theoretical part introduces the position of the German language in the current Czech educational system, presents crucial methodical concepts of German teaching relevant to the chosen topic and also describes some difficulties with using music while teaching a foreign language in terms of pedagogy and psychology. The subject matter of the practical part is a research among students and teachers of lower-secondary and secondary schools. The aim of the research is to ascertain and describe the current use of songs in German lessons and detect when and why the songs are used for teaching German as a foreign language. On the basis of the results collected by a questionnaire survey and semi-structured dialogues with experts, a collection of nine worksheets and methodic sheets for working with songs during German lessons has been created. The sheets present diverse activities and methods suitable for A1, A2 and B1 levels according to the CEFR. ráce se zabývá problematikou využití písní ve výuce německého jazyka. Jejím cílem je přispět k řešení problematiky využití písní ve výuce němčiny jako druhého cizího jazyka. Teoretické východisko představuje popis postavení německého jazyka v současném vzdělávacím systému České republiky, následuje přiblížení základních meto výuky německého jazyka relevantních pro zvolené téma a rovněž specifikace vybraných psychologických problémů souvisejících s využitím hudby v cizojazyčné výuce. Předmětem praktické části je výzkumné šetření mezi žáky a učitel škol a na školách středních. Cílem výzkumného šetření je zjistit a popsat současnou situaci využití písní v hodinách německého jazyka a odhalit, kdy a proč dochází k využívání písní hodinách němčiny jako cizího jazyka. Na základě zjištěných dat získaných prostřednictvím dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů byl po konzultaci s vytvořen soubor pracovních a metodických listů pro úrovně A1, A2 a B1 dle SERR, ve kterých jsou prezentovány různorodé způsoby práce s hodinách německého jazyka. Ty mohou pomoci jako metodická opora a příklady dobré praxe učitelům německého jazyka častějšímu využívání písní ve výuce německého jazyka. Keywords: němčina jako cizí jazyk; píseň; didaktika německého jazyka jako cizího jazyka; základní škola; střední škola; German as a foreign language; song; didactics of German as a foreign language; basic school; secondary school Available in a digital repository NRGL
Využití písně v hodinách německého jazyka jako prostředku k rozvoji komunikační kompetence

This diploma thesis is focused on the issue of using songs in German language teaching. Its aim is to contribute to tackling the issue of using songs in lessons of the German language as a second ...

Pokorný, Petr
Univerzita Karlova, 2021

Využití písně v hodinách německého jazyka jako prostředku k rozvoji komunikační kompetence
Pokorný, Petr
2021 - Czech
This diploma thesis is focused on the issue of using songs in German language teaching. Its aim is to contribute to tackling the issue of using songs in lessons of the German language as a second foreign language. The theoretical part introduces the position of the German language in the current Czech educational system, presents crucial methodical concepts of German teaching relevant to the chosen topic and also describes some difficulties with using music while teaching a foreign language in terms of pedagogy and psychology. The subject matter of the practical part is a research among students and teachers of lower-secondary and secondary schools. The aim of the research is to ascertain and describe the current use of songs in German lessons and detect when and why the songs are used for teaching German as a foreign language. On the basis of the results collected by a questionnaire survey and semi-structured dialogues with experts, a collection of nine worksheets and methodic sheets for working with songs during German lessons has been created. The sheets present diverse activities and methods suitable for A1, A2 and B1 levels according to the CEFR. ráce se zabývá problematikou využití písní ve výuce německého jazyka. Jejím cílem je přispět k řešení problematiky využití písní ve výuce němčiny jako druhého cizího jazyka. Teoretické východisko představuje popis postavení německého jazyka v současném vzdělávacím systému České republiky, následuje přiblížení základních meto výuky německého jazyka relevantních pro zvolené téma a rovněž specifikace vybraných psychologických problémů souvisejících s využitím hudby v cizojazyčné výuce. Předmětem praktické části je výzkumné šetření mezi žáky a učitel škol a na školách středních. Cílem výzkumného šetření je zjistit a popsat současnou situaci využití písní v hodinách německého jazyka a odhalit, kdy a proč dochází k využívání písní hodinách němčiny jako cizího jazyka. Na základě zjištěných dat získaných prostřednictvím dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů byl po konzultaci s vytvořen soubor pracovních a metodických listů pro úrovně A1, A2 a B1 dle SERR, ve kterých jsou prezentovány různorodé způsoby práce s hodinách německého jazyka. Ty mohou pomoci jako metodická opora a příklady dobré praxe učitelům německého jazyka častějšímu využívání písní ve výuce německého jazyka. Keywords: němčina jako cizí jazyk; píseň; didaktika německého jazyka jako cizího jazyka; základní škola; střední škola; German as a foreign language; song; didactics of German as a foreign language; basic school; secondary school Available in a digital repository NRGL
Využití písně v hodinách německého jazyka jako prostředku k rozvoji komunikační kompetence

This diploma thesis is focused on the issue of using songs in German language teaching. Its aim is to contribute to tackling the issue of using songs in lessons of the German language as a second ...

Pokorný, Petr
Univerzita Karlova, 2021

Podstatné náležitosti demokratického právního státu v Ústavě České republiky
Žáček, Filip; Suchánek, Radovan; Preuss, Ondřej
2021 - Czech
Essential Elements of a Democratic Rule of Law in the Constitution of the Czech Republic Abstract This thesis aims at comprehensive examination of the way in which essential elements of a democratic rule of law are embedded in the laws of the Czech Republic, in particular the Constitution, effective from 1 January 1993, as their centrepoint. The author's key task has been to deal with the difference between constitutional standards of other countries and Czech laws, where the text of the Constitution does not expressly identify the legal institutions that in their unity form the material core of the Constitution. The thesis provides a theoretical definition of the individual components of a democratic rule of law in the light of modern jurisprudence findings. It also outlines procedures aiming at the identification of the individual institutions embedded in the substance of constitutional law that form the unchangeable parts of the Constitution. The state idea, which individualizes the generally applicable essentials of a democratic state governed by the rule of law for requirements of Czech legal system, is considered the cardinal bearer of the core of the essential elements. Its development is described since the 16th century until the present, while its continuity or discontinuity is examined. It is... Podstatné náležitosti demokratického právního státu v Ústavě České republiky Abstrakt Cílem této práce je co nejkomplexněji zmapovat zakotvení materie podstatných náležitostí demokratického právního státu v právním řádu České republiky, jehož primárním ohniskem je právě Ústava účinná od 1. ledna 1993. Stěžejním úkolem autora bylo vypořádat se se skutečností, že na rozdíl od ústavních norem jiných státu, v případě českého právního řádu nejsou právní instituty tvořící ve své celistvosti materiální jádro ústavy v jejím textu výslovně identifikovány. Vedle teoretického vymezení jednotlivých složek demokratického právního státu ve světle aktuálních poznatků právní vědy, přibližuje práce postupy směřující k identifikaci jednotlivých institutů zakotvených v materii ústavního práva, jež lze zahrnout do množiny nezměnitelných součástí ústavy. Za stěžejního nositele jádra podstatných náležitostí je vnímána státní idea, která individualizuje obecně platné náležitosti demokratického právního státu pro podmínky českého právního řádu. Její vývoj je zmapován od 16. století až po současnost s přihlédnutím k tomu, kdy byla, nebo naopak nebyla, zachována její kontinuita. Značný prostor je pak věnován ovlivnění materiálního jádra současného ústavního pořádku tradicí československé ústavnosti, především pak ústavní listinou z... Keywords: ústava; podstatné náležitosti; demokratický právní stát; constitution; essential elements; democratic rule of law Available in a digital repository NRGL
Podstatné náležitosti demokratického právního státu v Ústavě České republiky

Essential Elements of a Democratic Rule of Law in the Constitution of the Czech Republic Abstract This thesis aims at comprehensive examination of the way in which essential elements of a democratic ...

Žáček, Filip; Suchánek, Radovan; Preuss, Ondřej
Univerzita Karlova, 2021

Přímé zápisy do obchodního rejstříku notářem
Šleglová, Kateřina; Sedláček, Miroslav; Frintová, Dita
2021 - Czech
This thesis deals with the direct registrations in the Commercial Register performer by a notary, as an alternative to uncontested court proceedings at the registrar court. Main goal of this thesis is to analyse and assess this method of registering facts in one of the types of public registers through a thorough analysis of all requirements for a registration in the Commercial Register by a notary laid down by relevant legislation, including a comparison of selected aspects of the whole process with partial steps of the register procedure. First of all, the thesis presents a historical excursus describing the development of the position of a notary in relation to the Commercial Register and the growing importance of notary activities, which justifies the legislator's decision to entrust the competence to perform direct registrations in the Commercial Register to the notaries. The following chapters are focused on the current legal regulation of this matter. First, the thesis deals in general with the essence of performing direct registrations by a notary. The following chapters contain the core of the thesis, that is the analysis of all the conditions that need to be fulfilled in order to enable a notary to perform a registration in the Commercial Register, which are namely the existence of a so... Rigorózní práce se zabývá přímými zápisy do obchodního rejstříku prováděných notářem, jakožto alternativou nesporného soudního řízení před rejstříkovým soudem. Hlavním cílem práce je analyzovat a zhodnotit tento model způsobu zápisu skutečností do jednoho z druhů veřejných rejstříků prostřednictvím důkladné analýzy veškerých předpokladů předepsaných příslušnými právními předpisy pro zápis do obchodního rejstříku provedený notářem, včetně srovnání vybraných aspektů celého procesu s dílčími kroky rejstříkového řízení. V prvé řadě práce zmiňuje historický exkurs popisující vývoj postavení notáře ve vztahu k obchodnímu rejstříku a v něm narůstající význam činnosti notáře, který zdůvodňuje krok zákonodárce svěřit pravomoc provádět přímé zápisy do obchodního rejstříku vedle soudů též notářskému stavu. Následující kapitoly se již věnují současné právní úpravě problematiky. Práce nejprve pojednává obecně o podstatě provádění přímých zápisů notáři. V následujících kapitolách je obsaženo jádro celé práce, a to analýza všech podmínek a formalit přípustnosti provedení zápisu do obchodního rejstříku notářem, kterými jsou existence tzv. podkladového notářského zápisu, žádost osoby aktivně legitimované k podání návrhu na zápis u rejstříkového soudu, předložení listin vyžadovaných pro zápis do obchodního rejstříku... Keywords: notář; obchodní rejstřík; přímý zápis; notářský zápis; notary; Commercial Register; direct registration; notarial act Available in a digital repository NRGL
Přímé zápisy do obchodního rejstříku notářem

This thesis deals with the direct registrations in the Commercial Register performer by a notary, as an alternative to uncontested court proceedings at the registrar court. Main goal of this thesis is ...

Šleglová, Kateřina; Sedláček, Miroslav; Frintová, Dita
Univerzita Karlova, 2021

Nařízení EU o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele - adaptační a aplikačně praktické aspekty
Manduľáková, Lenka; Král, Richard; Kunertová, Tereza
2021 - Czech
Regulation EU on cooperation in the field of consumer protection Abstract The thesis is dealing with a legislation based on EU law regulated cross-border cooperation of competent authorities in the field of consumer protection. It is also dealing with its implementation into the national law. The goal of the thesis is thus providing a comprehensive and complex view of the functioning of so-called CPC cooperation. The uncertainties that requirements of the Regulation 2006/2004, by which the CPC cooperation was initialised, brought to the competent authorities when they were providing the CPC cooperation in practice, is gradually revealing in the thesis. This is received through the examination of the content and development of the relevant legislation at the EU level, same as through the analysis of the relevant implementation provided in the Czech Republic legal system. The analysis of the Czech legislation that implemented the Regulation 2006/2004 shows other uncertainties occurring just in the field of national legal system, and therefore it seems the relevant implementation of the regulation was not in accordance with the requirements of consistency and predictability of the relevant legislation. The development of the European legislation related to the cross-border cooperation of the competent... Nařízení EU o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá právní úpravou přeshraniční spolupráce dozorových orgánů v oblasti ochrany spotřebitele stanovenou právem EU a rovněž i jejím provedením ve vnitrostátním právu, čímž má za cíl přinést ucelený a komplexní pohled na fungování této tzv. CPC spolupráce. Prostřednictvím zkoumání obsahu a vývoje předmětné právní úpravy na úrovni EU, jakož i na ni navazující náležité implementační právní úpravy v ČR, autorka postupně odhaluje nejasnosti, které při provádění CPC spolupráce příslušným dozorovým orgánům v oblasti ochrany spotřebitele v praxi přinášelo Nařízení 2006/2004, kterým byla přeshraniční spolupráce započata. Analýzou české implementační právní úpravy Nařízení 2006/2004 je poukazováno na další nesrovnalosti, existující již pouze na vnitrostátní úrovni, která zřejmě neodpovídala požadavkům na její konzistentnost a předvídatelnost. S ohledem na evropský legislativní vývoj v rámci přeshraniční spolupráce dozorových orgánů v oblasti ochrany spotřebitele je součástí přezkumu také nové Nařízení 2017/2394, které zcela nahradilo původní Nařízení 2006/2004 a přineslo dozorovým orgánům i několik nových institutů, které jsou v této rigorózní práci detailně specifikovány. Nařízení 2017/2394 mělo mít potenciál zajistit... Keywords: ochrana spotřebitele; CPC spolupráce; přeshraniční spolupráce; dozorové orgány v oblasti ochrany spotřebitele; consumer protection; CPC cooperation; cross-border cooperation; competent authorities responsible for the enforcement of consumer protection law Available in a digital repository NRGL
Nařízení EU o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele - adaptační a aplikačně praktické aspekty

Regulation EU on cooperation in the field of consumer protection Abstract The thesis is dealing with a legislation based on EU law regulated cross-border cooperation of competent authorities in the ...

Manduľáková, Lenka; Král, Richard; Kunertová, Tereza
Univerzita Karlova, 2021

Vývoj disperzní kapalinové mikroextrakce ve spojení s kapilární kapalinovou chromatografií pro stanovení fipronilu a jeho dvou metabolitů
Jirková, Tereza; Nováková, Lucie; Horstkotte, Burkhard
2021 - English
1 ABSTRACT Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Tereza Jirková Supervisors: Dr. Francisco J. Lara prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D Title: Development of dispersive liquid-liquid microextraction coupled with capillary liquid chromatography for determination of fipronil and its two metabolites Fipronil is a phenylpyrazolic insecticide that is prohibited for use in food-producing animals. This diploma thesis proposes a green analytical methodology for the study of residual fipronil and its two degradation products, fipronil sulfone and fipronil sulfide. For their determination, a method of capillary liquid chromatography with UV detection was developed and validated. Correlation coefficients above 0.998 confirm good linearity and the study of repeatability with values not exceeding 2.9% RSD shows high precision of this method. For the dispersive liquid-liquid microextraction method used for sample preparation, the dispersing and extracting solvents were optimized. The results show that the highest recoveries 82% - 92% were achieved with dibromomethane as an extractant and acetonitrile as a dispersant. All the experiments were carried out with standard solutions and in further studies this methodology should be transferred to egg or other... 1 ABSTRAKT Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Tereza Jirková Školitelé: Dr. Francisco J. Lara prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D Název: Vývoj metody disperzní mikroextrakce z kapaliny do kapaliny ve spojení s kapilární kapalinovou chromatografií pro stanovení fipronilu a jeho dvou metabolitů Fipronil je fenylpyrazolový insekticid, který je zakázán pro použití u zvířat určených k produkci potravin. Tato diplomová práce navrhuje zelenou analytickou metodologii pro studium reziduí fipronilu a jeho dvou degradačních produktů, fipronil sulfonu a fipronil sulfidu. Pro jejich stanovení byla vyvinuta a validována metoda kapilární kapalinové chromatografie s UV detekcí. Korelační koeficienty nad 0,998 potvrzují dobrou linearitu. Studie opakovatelnosti s hodnotami nepřesahujícími 2,9 % RSD ukazují vysokou přesnost této metody. Pro metodu disperzní mikroextrakce kapaliny kapalinou, použitou pro přípravu vzorku, bylo optimalizováno disperzní a extrakční rozpouštědlo. Výsledky ukazují, že nejvyšší výtěžnost 82% - 92% byla získána s použitím dibrommethanu jako extrakčního činidla a acetonitrilu jako disperzního činidla. Všechny experimenty byly prováděny se standardními roztoky a v dalších studiích by tato metodika měla být přenesena na vzorky vajec nebo... Available in a digital repository NRGL
Vývoj disperzní kapalinové mikroextrakce ve spojení s kapilární kapalinovou chromatografií pro stanovení fipronilu a jeho dvou metabolitů

1 ABSTRACT Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Tereza Jirková Supervisors: Dr. Francisco J. Lara prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D ...

Jirková, Tereza; Nováková, Lucie; Horstkotte, Burkhard
Univerzita Karlova, 2021

Analýza herního zatížení ve sportovních hrách na přikladu volejbalu
Hank, Mikuláš; Zahálka, František; Lehnert, Michal
2021 - Czech
The aim of this dissertation was to evaluate and statistically compare the data of the distance of movement and player load (PL) with respect to the player specializations and with respect to the result of rallies. The analysis used the method of 3D kinematic motion analysis of a video recording of the official play-off match in the elite women's category. 3D reconstruction accuracy was calculated with a standard deviation of 0.0296 m (0.3%). A total of 14 players were evaluated (age = 25 ± 6 years; height = 182.3 ± 6.2 cm; weight = 72.1 ± 5.8 kg) in a total of 4 sets. 85% of all rallies lasted up to 12.4 s and 95% lasted up to 18 s. The average duration of the rally reached 7.76 ± 5.1 s. In the range of 0.7 m to 2 m was performed 91.8 ± 1.3 % of distance of movement over 0.7 m. In the range of 0 m to 0.7 m, the specialization spiker reached 60.5% of the total distance of movement. For blocker it was 59.8%, setter reached 54.1%, Opposite reached 62.1% and libero 57.9%. The highest ratio of movement was reached by the spiker for the forward direction (35.8%). The highest distance of movement was reached by the setter (1648 m). Players reached at 50 % speed value from 1.32 m/s in the backward direction for the blocker and setter, up to the maximum speed at 50 % for the setter with a value of 2.09 m/s... Cílem této disertační práce bylo evaluovat a statisticky komparovat údaje distance pohybu a herního zatížení vzhledem k hráčským specializacím (postům) hráčů a vzhledem k výsledku rozeher. Analýza využila metodu 3D kinematické analýzy video záznamu oficiálního utkání play-off ligy mistrů v elitní ženské kategorii. Přesnost 3D rekonstrukce byla vypočtena v úrovni 0,0296 m (0,3 % ze snímaného prostoru). Celkem bylo evaluováno 14 hráček (věk = 25±6 roku; výška = 182,3±6,2 cm; hmotnost = 72,1±5,8 kg) v celkem 4 setech. 85 % všech rozeher mělo trvání do 12,4 s a 95 % trvalo do 18 s. Průměrná délka trvání rozehry dosahovala 7,76 ± 5,1 s. V rozsahu 0,7 m až 2 m bylo provedeno 91,8 ± 1,3 % úseků distance pohybu nad 0,7 m. V rozsahu 0 m až 0,7 m dosáhl post smečař 60,5 % z celkové distance pohybu. U blokaře to bylo 59,8 %, nahrávač dosáhl 54,1 %, univerzál dosáhl 62,1 % a libero 57,9 %. Nejvyšší poměr pohybu dosáhl post smečař pro směr vpřed (35,8 %). Nejvyšší distanci pohybu dosáhl post nahrávač (1648 m). Hráči dosahovali 50% hodnoty rychlosti od 1,32 m/s směrem vzad u postů blokař a nahrávač, až po maximální rychlost v q50 pro post nahrávač s hodnotou 2,09 m/s a blokař s 2,08 m/s. Deskriptivní statistika celkem 997 distancí evaluovala, že 85 % všech rozeher mělo celkové herní zatížení do 417,5 a 95 %... Keywords: 3D kinematická analýza pohybu; externí zatížení; analýza výkonu; analýza utkání; herní analýza; pohyb; 3D motion kinematic analysis; external load; performance analysis; match analysis; game analysis; motion Available in a digital repository NRGL
Analýza herního zatížení ve sportovních hrách na přikladu volejbalu

The aim of this dissertation was to evaluate and statistically compare the data of the distance of movement and player load (PL) with respect to the player specializations and with respect to the ...

Hank, Mikuláš; Zahálka, František; Lehnert, Michal
Univerzita Karlova, 2021

Vývoj nových typů biokompatibilních hemodialyzačních membrán pro separaci biomolekul
Kohlová, Michaela; Solich, Petr; Kujovská Krčmová, Lenka; Pena, Angelina
2021 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové / University of Porto, Faculty of Pharmacy Department of Analytical Chemistry / Department of Chemical Sciences Candidate: Mgr. Michaela Kohlová Supervisor: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Consultants: prof. Maria de Conceição Branco Montenegro assoc. prof. Alice Santos-Silva Title of dissertation thesis: Development of new types of biocompatible haemodialysis membranes for separation of biomolecules This dissertation thesis was focused on the development, preparation, and optimization of flat sheet polysulfone membranes, which would meet the characteristics required for membranes used for haemodialysis treatment. The thin porous membranes were prepared by spin coating method, followed by phase inversion via immersion precipitation. The composition, as well as the preparation process of the membranes, were optimized, to obtain a membrane with good mechanical performance in flow conditions, adequate selective separation ability, and biocompatibility. The prepared membranes with the appropriate characteristics were modified with bioactive compounds to minimize oxidative stress and/or inflammation, which are common complications in haemodialysis treated patients. Three different modification approaches were used to prepare the bioactive... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové / Univerzita Porto, Farmaceutická fakulta Katedra analytické chemie / Katedra chemických věd Kandidát: Mgr. Michaela Kohlová Školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Konzultanti: prof. Maria de Conceição Branco Montenegro doc. Alice Santos-Silva Název dizertační práce: Vývoj nových typů biokompatibilních hemodialyzačních membrán pro separaci biomolekul Předkládaná disertační práce je zaměřena na vývoj, přípravu a optimalizaci planárních polysulfonových membrán, které by svými vlastnostmi odpovídaly membránám používaným pro hemodialýzu. Pro přípravu těchto tenkých polopropustných membrán byla použita metoda spin coatingu a fázové inverze, ponořením naneseného filmu do roztoku nerozpouštěla. Jak proces přípravy, tak složení membrán bylo optimalizováno tak, aby finální získaná membrána měla mechanickou odolnost vhodnou pro použití v průtokovém systému, separační vlastnosti vhodné pro hemodialýzu a byla biokompatibilní. Membrána s těmito vlastnostmi byla dále modifikovaná bioaktivními látkami za účelem snížení oxidačního stresu a/nebo chronického zánětu, tedy komplikací běžně se vyskytujících u pacientů podstupujících hemodialýzu. K přípravě těchto bioaktivních membrán byly použity tři různé typy modifikace. Membrány s antioxidační aktivitou... Available in a digital repository NRGL
Vývoj nových typů biokompatibilních hemodialyzačních membrán pro separaci biomolekul

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové / University of Porto, Faculty of Pharmacy Department of Analytical Chemistry / Department of Chemical Sciences Candidate: Mgr. Michaela ...

Kohlová, Michaela; Solich, Petr; Kujovská Krčmová, Lenka; Pena, Angelina
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases