Number of found documents: 140
Published from to

Implementace Fracture Liaison Service v České republice
VRABLÍKOVÁ, Květa
2023 - Czech
Hlavním cílem rigorózní práce bylo ověřit proveditelnost implementace koordinovaného programu péče o pacienty po osteoporotických zlomeninách (tzv. nízkotraumatické fraktury) tzv. systému Fracture Liaison Services (FLS) v České republice z hlediska přístupu sester. Di?lc?i? ci?le kvantitativního výzkumu zmapovaly současný stav dodržování postupů při péči o pacienty po nízkotraumatické fraktuře z hlediska sester, postojů zdravotních sester k implementaci FLS a přístupu k dalšímu vzdělávání pro pozici FLS koordinátora. The main goal of the rigorous work was to verify the feasibility of implementing a coordinated care program for patients after osteoporotic fractures (so-called low traumatic fractures) of the so-called Fracture Liaison Services (FLS) system in the Czech Republic from the point of view of nurses' access. Sub-objectives of the quantitative research mapped the current status of adherence to procedures in the care of patients after low-traumatic fracture from the perspective of nurses, attitudes of nurses towards implementing FLS, and access to continuing education for the position of FLS coordinator. The sub-objectives of the qualitative research compared the development of care for osteoporotic patients in the Czech Republic between 2010 and 2019. They compared the situation in Lithuania, Romania, and Slovakia between 2010 and 2019. Keywords: FLS; Fracture Liaison Service; koordinátor.; nízkotraumatické fraktury; osteoporóza; sestra; Coordinator; FLS; Fracture Liaison Service; Low Trauma Fractures; Nurse; Osteoporosis Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Implementace Fracture Liaison Service v České republice

Hlavním cílem rigorózní práce bylo ověřit proveditelnost implementace koordinovaného programu péče o pacienty po osteoporotických zlomeninách (tzv. nízkotraumatické fraktury) tzv. systému Fracture ...

VRABLÍKOVÁ, Květa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Ravens respond to unfamiliar corvid alarm calls
DAVÍDKOVÁ, Marika
2022 - Czech
Tato práce zahrnuje výzkum v oblasti chování krkavce velkého (Corvus corax). Testovali jsme reakce krkavce na heterospecifické varovné hlasy různých ptačích druhů, které se vůči krkavcům liší taxonomickou příbuzností a známostí. Byly prezentovány varovné hlasy dvou sojek jako zástupců krkavcovitých a dvou racků jako zástupců z jiné čeledi. Krkavcům byly pouštěny nahrávky jednoho známého (evropského) racka a jednoho pro ně neznámého (amerického) racka a stejně tak jedné známé (evropské) sojky a jedné pro krkavce neznámé (americké) sojky. Výsledky naznačují, že známost hlasů není tak důležitá jako náležitost do stejné čeledi (Corvidae). The following work encompasses a research in the behaviour of the common raven (Corvus corax). I tested the responses of the common raven to heterospecific alarm calls of various bird species that differ in familiarity and taxonomical relatedness to ravens. Two other corvid species (jays) and two non-corvids (gulls) were presented. The ravens were given stimuli from one jay and one gull - one of which was always familiar to the tested ravens (European) and one unfamiliar (American). The results suggest that familiarity is not as important as the membership to the Corvidae family. Keywords: krkavcovití; heterospecifický varovný hlas; konspecifický varovný hlas; krkavec; sojka; racek; corvid; heterospecific alarm call; conspecific alarm call; raven; jay; gull Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Ravens respond to unfamiliar corvid alarm calls

Tato práce zahrnuje výzkum v oblasti chování krkavce velkého (Corvus corax). Testovali jsme reakce krkavce na heterospecifické varovné hlasy různých ptačích druhů, které se vůči krkavcům liší ...

DAVÍDKOVÁ, Marika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Genetic analysis of dicyemid infrapopulations suggests sexual reproduction and host colonization by multiple individuals is common
FLEGROVÁ, Tereza
2022 - Czech
This study explores the infrapopulation structure of Dicyema moschatum in its host Eledone moschata with the use of microsatellite markers. In order to assess the infrapopulation diversity, set of eight microsatellite markers was selected and respective oligonucleotides were designed for this population genetics study. Fragmentation method was used to analyze various microsatellite markers and the results were analyzed in bioinformatic programs that focus on standard population genetic metrics. Obtained results proved to provide new information about D. moschatum mating system and infection strategy. Keywords: mikrosatelity; populační diverzita; dicyemida; eledone moschata; dicyema; populační genetika; microsatellites; population diversity; dicyemida; eledone moschata; dicyema; population genetics Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Genetic analysis of dicyemid infrapopulations suggests sexual reproduction and host colonization by multiple individuals is common

This study explores the infrapopulation structure of Dicyema moschatum in its host Eledone moschata with the use of microsatellite markers. In order to assess the infrapopulation diversity, set of ...

FLEGROVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Znormalizované muzeum. Ideologie v dokumentaci a prezentaci muzea v Písku
DUDA, Zdeněk
2022 - Czech
Práce vychází z institucionálního přístupu ke studiu muzeálního fenoménu v minulosti. Soustředí se na vykreslení jednoho konkrétního místa ve světě českých muzeí v době státního socialismu a jeho podoby za Pražského jara a v prvních letech normalizace. Tímto místem je někdejší Oblastní/Okresní a dnes Prácheňské muzeum v Písku, které právě tehdy napsalo jednu z nejzajímavějších kapitol své historie. Cílem práce je vymezit a popsat obsahy dokumentační a prezentační činnosti píseckého muzea v předmětném období. Zohledňována je přitom dobová normativní a metodická literatura i vztah této činnosti k dobové politice a ideologii. Práce se opírá o rozbor zejména dobových výročních zpráv muzea, různých příležitostných tisků a publikací, novinových zpráv, muzejní dokumentace a evidence, ale také příslušné dobové odborné a metodické literatury. Záměrem je přiblížit nejen osudy jednoho konkrétního muzea, ale prostřednictvím případové studie se vyslovit k roli a místu českých muzeí ve společnosti, která sebe samu označovala za socialistickou. Předmětem zájmu v této práci je především oblast těch aktivit muzea, které souvisely s plněním vymezené úlohy a funkce. Stranou až na pár výjimek zůstaly otázky řízení a kontroly muzea ze strany nadřízených orgánů, recepce muzea a jeho aktivit širší veřejností, stejně jako vztah muzea a jeho produkce a činnosti k naplňování muzeálního fenoménu. The thesis is based on an institutional approach to the study of museum phenomena in the past. It focuses on depicting one specific place in the landscape of Czech museums during the period of state socialism and its appearance during the Prague Spring and in the first years of normalization. This place is the former Regional / District and today Prácheň Museum in Písek, which just then wrote one of the most interesting chapters in its history. The aim of the work is to define and describe the contents of documentation and presentation activities of the Písek Museum. The contemporary normative and methodological literature as well as the relation of this activity to contemporary politics and ideology are taken into account. The work is based on the analysis of the period's annual reports of the museum, various occasional prints and publications, newspaper reports, museum documentation and records, but also the relevant period and professional literature. The intention is not only to approach the fate of one particular museum, but also to comment on the role and place of Czech museums in a society that called itself socialist through a case study. The subject of interest in this work is mainly the area of those activities of the museum, which were related to the fulfillment of the defined task and function. With a few exceptions, the issues of management and control of the museum by superior bodies, the reception of the museum and its activities by the general public, as well as the relationship of the museum and its production and activities to the fulfillment of the museum phenomenon remained aside. Keywords: československá muzea; normalizace; ideologie; politika dějin; dokumentace; prezentace; Písek; czechoslovak museums; normalization; ideology; politics of memory; documentation; presentation; Písek Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Znormalizované muzeum. Ideologie v dokumentaci a prezentaci muzea v Písku

Práce vychází z institucionálního přístupu ke studiu muzeálního fenoménu v minulosti. Soustředí se na vykreslení jednoho konkrétního místa ve světě českých muzeí v době státního socialismu a jeho ...

DUDA, Zdeněk
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Disentangling the nonlinear effects of habitat complexity on functional responses
SOUKUP, Pavel
2022 - Czech
Habitat structural complexity modifies trophic interactions by providing refuges and altering predator and prey behavior. The quality and intensity of predator prey interactions can be described by functional responses, that is by the relationship between the number of preys consumed by a predator and initial prey density. We combine two complementary methods of functional response estimation to examine the effects of habitat complexity on the predation of Aeshna cyanea dragonfly larva on Chaoborus obscuripes glassworm larvae. We show that habitat complexity has nonlinear effects on functional response parameters (attack rate and handling time), despite the prevalence of stepwise responses reported in literature. Our results suggest that detailed understanding of habitat complexity effects on food webs requires complementary experimental approaches across a gradient of habitat complexity and should also consider predator and prey behavior. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Disentangling the nonlinear effects of habitat complexity on functional responses

Habitat structural complexity modifies trophic interactions by providing refuges and altering predator and prey behavior. The quality and intensity of predator prey interactions can be described by ...

SOUKUP, Pavel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Střevní mykobiom asociovaný s diagnózou zánětlivého střevního onemocnění založený na tkáňových biopsiích
CIMICKÁ, Jana
2022 - Czech
Tato práce odhaluje výsledky NGS analýzy mykobiomu z FFPE vzorků pacientů s Crohnovo chorobou, ulcerózní kolitidou a zdravých kontrol. Rozděluje fungální rody do tří experimentálních skupin, určuje jejich příslušnost ke zdraví a nemoci, navrhuje interakce mezi fungálními rody a ukazuje specifické fungální rody související s určitou diagnózou. This thesis reveals results of NGS mycobiome analysis from formalin-fixed, paraffin-embedded samples of Crohn's disease, ulcerative colitis patients and healthy controls, divides fungal genera into three experimental groups, determines their affiliation to health and disease, suggests fungal genera interactions, and shows specific fungal genera related to the diagnosis. Keywords: mykobiom; FFPE vzorky; ulcerózní kolitida; Crohnova choroba; NGS.; mycobiome; FFPE samples; ulcerative colitis; Crohn's disease; NGS. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Střevní mykobiom asociovaný s diagnózou zánětlivého střevního onemocnění založený na tkáňových biopsiích

Tato práce odhaluje výsledky NGS analýzy mykobiomu z FFPE vzorků pacientů s Crohnovo chorobou, ulcerózní kolitidou a zdravých kontrol. Rozděluje fungální rody do tří experimentálních skupin, určuje ...

CIMICKÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

A novel approach to imaging engorged ticks: Micro-CT scanning of Ixodes ricinus fed on blood enriched with gold nanoparticles
ONDRUŠ, Jaroslav
2021 - Czech
Počítačová mikro-tomografie (mikro-CT) je výjimečná zobrazovací technika schopná vizualizace jak externí, tak interní morfologie členovců, jako jsou klíšťata. Hlavním nedostatkem mikro-CT je potřeba dodatečného kontrastování měkkých biologických tkání před jejich vizualizací. Standardně používanými kontrastujícími metodami je v případě klíšťat vysoušení a máčení ve vodném roztoku obsahujícím prvek s vysokým atomárním číslem. Obě tyto metody jsou ovšem zdrojem výrazné deformace a smršťování vzorků. Cílem této studie bylo vyvinout nový způsob kontrastování klíšťat, který by nedostatky současně používaných technik překonal. Podle našich zjištění je možné dospělé samice Ixodes ricinus vykrmených in vitro na krvi obohacené o zlaté nanočástice s polyethylenovým obalem skenovat s vynikajícím kontrastem. Díky využití popsané metody založené na hematofágním způsobu života klíšťat jsme byli schopni pozorovat lumen a epitelium střev, a rektální vak v jejich přirozeném tvaru. Vyjma toho jsme byli schopní spočítat objem střeva. Micro-computed tomography (micro-CT) is an exceptional non-destructive imaging modality, which can be used to visualize both external and internal morphology of arthropods like ticks. The major micro-CT drawback is the soft tissues visualization, which require pre-examination contrasting steps. The commonly employed tick contrasting methods are drying and immersion in a solution containing a high-atomic number element, which both cause major deformation and shrinkage of examined specimens. The aim of this study was to develop a new tick contrasting approach to bypass these limitations. We show that adult Ixodes ricinus females engorged in vitro on blood enriched with gold nanoparticles with polyethylene glycol coating can be scanned with excellent contrast. By utilizing this technique based on the hematophagous nature of the ticks, we were able to observe midgut lumen, midgut epithelium and rectal sac in their natural state. In addition, we were able to precisely calculate the midgut volume. Keywords: Anatomie; členovci; in vitro krmení; zlaté nanočástice; počítačová mikro-tomografie; nedestruktivní zobrazování; Anatomy; arthropods; in vitro feeding; gold nanoparticles; micro-computed tomography; non-destructive visualization Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
A novel approach to imaging engorged ticks: Micro-CT scanning of Ixodes ricinus fed on blood enriched with gold nanoparticles

Počítačová mikro-tomografie (mikro-CT) je výjimečná zobrazovací technika schopná vizualizace jak externí, tak interní morfologie členovců, jako jsou klíšťata. Hlavním nedostatkem mikro-CT je potřeba ...

ONDRUŠ, Jaroslav
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

Možnosti deeskalace násilných projevů u pacientů všeobecnou sestrou - model reaktivního managementu
BURDA, Patrik
2021 - Czech
Předkládaná práce se zabývá problematikou násilí při poskytování ošetřovatelské péče a způsoy deeskalace z pohledu všeobených sester. The presented rigorous thesis deals with the issue of violence in providing of nursing care and methods of de-escalation from the perspective of the nurse. Keywords: násilí; všeobecná sestra; ošetřovatelská péče; pacient; deeskalace; komunikace; prevence; violence; nurse; nursing care; patient; de-escalation; communication; prevention Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Možnosti deeskalace násilných projevů u pacientů všeobecnou sestrou - model reaktivního managementu

Předkládaná práce se zabývá problematikou násilí při poskytování ošetřovatelské péče a způsoy deeskalace z pohledu všeobených sester....

BURDA, Patrik
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

Násilí a agresivita v nemocnicích Jihočeského kraje
KUBEŠOVÁ, Hana
2021 - Czech
Hlavním cílem rigorózní práce bylo zmapovat problematiku násilí a agresivity v nemocnicích Jihočeského kraje. The main goal of the rigorous thesis was to map the issue of violence and aggression in hospitals in the South Bohemian region. Keywords: agresivita; násilí; agresivní pacient; sestra; stres; aggression; violence; aggressive patient; nurse; stress Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Násilí a agresivita v nemocnicích Jihočeského kraje

Hlavním cílem rigorózní práce bylo zmapovat problematiku násilí a agresivity v nemocnicích Jihočeského kraje....

KUBEŠOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

\kur{Cryptosporidium myocastoris} n. sp. (Apicomplexa: Cryptosporidiidae), druh adaptovaný na nutrie (\kur{Myocastor coypus})
LIMPOUCHOVÁ, Zlata
2021 - Czech
Kryptosporidie jsou častí paraziti obratlovců. Tato práce popisuje nový druh kryptosporidií adaptovaný na nutrie. Celkem bylo vyšetřeno 150 vzorků trusu od zdivočelých nutrií v České republice a Slovensku. Vzorky byly vyšetřeny mikroskopicky a molekulárně na genech kódujících malou ribozomální podjednotku, aktin, HSP70 a gp60. Cryptosporidium spp., common parasite of vertebrates, remain poorly studied in wildlife. This study describes the novel Cryptosporidium species adapted to nutria (Myocastor coypus). A total of 150 faecal samples of feral nutrias were collected from locations in the Czech Republic and Slovakia and examined for Cryptosporidium spp. oocysts and specific DNA at the SSU, actin, HSP70, and gp60 loci. Keywords: kryptosporidie; nutrie; mikroskopická diagnostika; molekulární diagnostika; Cryptosporidium; nutria; microscopic diagnostic; molecular diagnostic Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
\kur{Cryptosporidium myocastoris} n. sp. (Apicomplexa: Cryptosporidiidae), druh adaptovaný na nutrie (\kur{Myocastor coypus})

Kryptosporidie jsou častí paraziti obratlovců. Tato práce popisuje nový druh kryptosporidií adaptovaný na nutrie. Celkem bylo vyšetřeno 150 vzorků trusu od zdivočelých nutrií v České republice a ...

LIMPOUCHOVÁ, Zlata
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases