Number of found documents: 13997
Published from to

Strukturní defekty v II-VI polovodičích
Šedivý, Lukáš; Belas, Eduard
2022 - English
Title: Structural defects in II-VI semiconductors Author: Lukáš Šedivý Department: Institute of Physics of Charles University Supervisor: Doc. Ing. Eduard Belas, CSc., Institute of Physics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University Abstract: The single crystalline CdTe doped by chlorine is an excellent material for man- ufacturing x-ray and gamma-ray room-temperature semiconductor detectors thanks to the large linear attenuation coefficient, the possibility to make it high-resistive at the room temperature, and good electron mobility and the lifetime. This thesis aimed to examine the effect of annealing in well-defined ambient component pressure, Cd or Te, on the crys- tal's defect structure. The first experimental is devoted to eliminating the second phase defects - inclusions - present in CdTe : Cl, which significantly decay the crystal quality and detection performance. The following experimental parts are focused on the detailed inves- tigation of the point defect structure of CdTe : Cl. The annealing interval bisection method for reaching high resistivity material is introduced. The equilibrium defect structure is in- vestigated using the in-situ high-temperature Hall effect measurements. The results are interpreted through an advanced model of the defect structure considering also dissocia-... Název práce: Strukturní defekty v II-VI polovodičích Autor: Lukáš Šedivý Department: Fyzikální ústav Univerzity Karlovy Školitel: Doc. Ing. Eduard Belas, CSc., Fyzikální ústav Univerzity Karlovy, Matematicko- fyzikální fakulta, Univerzita Karlova Abstrakt : Chlórem dopovaný mono-krystal Teluridu kademnatého CdTe je perspektivní materiál pro výrobu nechlazených detektorů vysokoenergetického záření především pro jeho vysoký absorpční koeficient, vysoký odpor za pokojové teploty, dobrou elektron/děrovou pohyblivost a příznivý µτ produkt. Cílem této práce je zmapovat vliv systematického žíhání v parách Cd a Te na výslednou defektní strukturu krystalu. Přičemž první experi- mentální kapitola je věnována metodice odstranění inkluzí běžně přítomných v CdTe : Cl, které významně limitují detekční schopnosti materiálu. Následující experimentální kapitoly jsou zasvěceny výzkumu bodových defektu v CdTe : Cl. V práci je představena metoda půlení intervalu, která umožňuje nastolit/znovunastolit vysokoodporový stav krystalu. Vliv bodových defektu v termodynamické rovnováze na galvanomagnetické charakteristiky krystalu je studován pomocí in-situ měření Hallova jevu za vysokých teplot. Změřená ex- perimentální data... Keywords: CdTe; CdZnTe|defekty|žíhání|Hallův jev|difúze; CdTe; CdZnTe|Defects|Annealing|Hall effect|Diffusion Available in a digital repository NRGL
Strukturní defekty v II-VI polovodičích

Title: Structural defects in II-VI semiconductors Author: Lukáš Šedivý Department: Institute of Physics of Charles University Supervisor: Doc. Ing. Eduard Belas, CSc., Institute of Physics, Faculty of ...

Šedivý, Lukáš; Belas, Eduard
Univerzita Karlova, 2022

Reakce vybraných říčních systémů Českého masivu na tektonické vlivy během pozdního kenozoika.
Flašar, Jan
2022 - English
Despite its intraplate tectonic setting, the Bohemian Massif underwent relatively intense tectonic activity during the Cenozoic. This activity has significantly formed the terrain morphology and river geometry, which can easily be observed from the present status of the streams and relief. Although the effect of tectonics and climate on the terrain morphology has been already researched in previous studies, the effect on the geometry of the river systems has not been surveyed complexly. The author's previous master thesis found two remarkable areas within the Bohemian Massif, where the effect of climate and tectonics on the river system geometry and its changes is very probable - the area of western Bohemia along the Mariánské Lázně Fault and the area of the Novohradské hory Mountains and their foothills. The focus of this thesis is to study the mutual interactions between the tectonic activity and the geometry of selected river systems in the Bohemian Massif. The goal is not only to prove the connection but also to test and evaluate the set of methods that can be useful for localizing those places with recent tectonic activity and which can be applied in similar areas in the future. Both areas - along the Mariánské Lázně Fault and in the Novohradské hory Mts. and their foothills - were surveyed by... Přesto, že je Český masiv vnitrodeskovým územím, v průběhu pozdního kenozoika se na jeho území vyskytovala relativně intenzivní tektonická aktivita. Tyto procesy významně utvářely jak morfologii terénu, tak geometrii vodních toků, což můžeme v dnešní krajině snadno pozorovat. Zatímco vliv tektoniky a klimatu na utváření morfologie terénu byl studován a popisován už mnohokrát, vliv na geometrii říčních systémů nebyl dosud komplexně zkoumán. Předchozí autorovy výzkumy v rámci diplomové práce lokalizovaly dvě perspektivní oblasti v Českém masivu - okolí mariánskolázeňského zlomu v západních Čechách a Novohradské hory a jejich podhůří v jižních Čechách. V těchto oblastech je vliv tektonických pohybů a klimatu na změny geometrie vodních toků velmi pravděpodobný, a proto jsou tyto oblasti vhodným prostředím pro výzkum takových interakcí. Tato práce je zaměřena na studium vzájemných interakcí mezi tektonickou aktivitou a geometrií (změnami geometrie) vybraných říčních systémů v Českém masivu. Cílem není pouze prokázat souvislost a vliv tektoniky na říční systémy, ale také testovat a vyhodnotit použitý soubor metod, které mohou být vhodné pro nalezení lokalit s recentní tektonickou aktivitou a které jsou použitelné v budoucnu i v jiných podobných územích. Obě oblasti - podél mariánskolázeňského zlomu a v... Keywords: říční systémy; neotektonika; kvartér; Pliocén; Český masiv; fluvial systems; neotectonics; Quaternary; Pliocene; Bohemian Massif Available in a digital repository NRGL
Reakce vybraných říčních systémů Českého masivu na tektonické vlivy během pozdního kenozoika.

Despite its intraplate tectonic setting, the Bohemian Massif underwent relatively intense tectonic activity during the Cenozoic. This activity has significantly formed the terrain morphology and river ...

Flašar, Jan
Univerzita Karlova, 2022

Charakterizace RPG1, velké podjednotky kvasinek S. cerevisiae iniciačního translačního faktoru 3 (elF3)
Valášek, Leoš
2022 - English
Characterization of RPG1, the Large Subunit of the Yeast S. cerevisiae Initiation Translation Factor 3 (elF3). Dissertation for the attainment of the academic degree Doctor of Natural Sciences at the Formal and Natural Sciences Faculty of the University of Vienna submitted by Mag. Leoš Valášek Vienna, September 1998 ABSTRACT Eukaryotic initiation factor 3 (eIF3) consists of at least eight subunits and plays a key role in the formation of the 43S preinitiation complex by dissociating 40S and 60S ribosomal subunits, stabilizing the ternary complex and promoting mRNA binding to 40S ribosomal subunits. The product of the S. cerevisiae RPG1 gene has been described to encode a protein required for passage through the G1 phase of the cell cycle and to exhibit significant sequence similarity to the largest subunit ofhuman eIF3. Here I show that under non-denaturing conditions, Rpg1p copurifies with a known yeast eIF3 subunit, Prt1p. An anti-Rpg1p antibody co-immunoprecipitates Prt1p, and an antibody directed against the Myc-tag of a tagged version of Prt1p co- immunoprecipitates Rpg1p demonstrating that both proteins are present in the same complex. The integrity of this complex is not influenced by the increased temperature in the background of a rpg1-1 temperature sensitive mutant strain. A cell-free translation... Charakterizace RPG1, velké podjednotky kvasinek S. cerevisiae iniciačního translačního faktoru 3 (elF3). Disertační práce pro získání akademického titulu Doktor přírodních věd na Fakulta formálních a přírodních věd Vídeňské univerzity předložil Mag. Leoš Valášek Vídeň, září 1998 ABSTRAKT Eukaryotický iniciační faktor 3 (eIF3) se skládá z nejméně osmi podjednotek a hraje klíčovou roli při tvorbě preiniciačního komplexu 43S tím, že disociuje ribozomální podjednotky 40S a 60S, stabilizuje ternární komplex a podporuje vazbu mRNA na ribozomální podjednotky 40S. Bylo popsáno, že produkt genu RPG1 S. cerevisiae kóduje protein potřebný pro průchod fází G1 buněčného cyklu a vykazuje významnou sekvenční podobnost s největší podjednotkou lidského eIF3. Zde ukazuji, že za nedenaturačních podmínek Rpg1p ko-purifikuje se známou kvasinkovou podjednotkou eIF3, Prt1p. Protilátka proti Rpg1p ko-imunoprecipituje Prt1p a protilátka namířená proti Myc-značce označené verze Prt1p ko-imunoprecipituje Rpg1p, což dokazuje, že oba proteiny jsou přítomny ve stejném komplexu. Integrita tohoto komplexu není ovlivněna zvýšenou teplotou na pozadí teplotně citlivého mutantního kmene rpg1-1. Bezbuněčný translační systém odvozený z tohoto teplotně citlivého mutantního kmene rpg1-1 se inkubací při 37 řC inaktivuje a jeho aktivitu lze obnovit... Available in a digital repository NRGL
Charakterizace RPG1, velké podjednotky kvasinek S. cerevisiae iniciačního translačního faktoru 3 (elF3)

Characterization of RPG1, the Large Subunit of the Yeast S. cerevisiae Initiation Translation Factor 3 (elF3). Dissertation for the attainment of the academic degree Doctor of Natural Sciences at the ...

Valášek, Leoš
Univerzita Karlova, 2022

Objemy jednotkových koulí Lorentzových prostorů
Doležalová, Anna; Vybíral, Jan
2022 - English
This thesis studies the volume of the unit ball of finite-dimensional Lorentz sequence spaces p,q n . Lorentz spaces are a generalisation of Lebesgue spaces with a quasinorm described by two parameters 0 < p, q ≤ ∞. The volume of the unit ball Bp,q n of a general finite-dimensional Lorentz space was so far an unknown quantity, even though for the Lebesgue spaces it has been well-known for many years. We present the explicit formula for Vol(Bp,∞ n ) and Vol(Bp,1 n ). We also describe the asymptotic behaviour of the n-th root of Vol(Bp,q n ) with respect to the dimension n and show that [Vol(Bp,q n )]1/n ≈ n−1/p for all 0 < p < ∞, 0 < q ≤ ∞. Furthermore, we study the ratio of Vol(Bp,∞ n ) and Vol(Bp n). We conclude by examining the decay of entropy numbers of embeddings of the Lorentz spaces. Tato práce se zabývá objemem jednotkové koule v konečnědimenzionálních Lorentzových prosto- rech p,q n . Lorentzovy prostory jsou zobecnění Lebesguových prostorů s kvazinormou popsanou dvěma parametry 0 < p, q ≤ ∞. Pro objem jednotkové koule v konečnědimenzionálním Lorentzově prostoru doposud neexistoval žádný vzorec, přestože pro Lebesguovy prostory je tato formule známá již mnoho let. Předkládáme explicitní vzorec pro Vol(Bp,∞ n ) a Vol(Bp,1 n ). Popisujeme také asymptotické chování n-té odmocniny Vol(Bp,q n ) vzhledem k dimenzi n a dokazujeme, že [Vol(Bp,q n )]1/n ≈ n−1/p pro všechna 0 < p < ∞, 0 < q ≤ ∞. Dále zkoumáme podíl Vol(Bp,∞ n ) a Vol(Bp n). V závěrečné části se věnujeme poklesu čísel entropie pro vnoření Lorentzových prostorů. Keywords: Konečnědimenzionální tělesa; čísla entropie; interpolace; odhady objemů; Lorentzovy prostory; Finite-dimensional bodies; entropy numbers; interpolation; volume estimates; Lorentz spaces Available in a digital repository NRGL
Objemy jednotkových koulí Lorentzových prostorů

This thesis studies the volume of the unit ball of finite-dimensional Lorentz sequence spaces p,q n . Lorentz spaces are a generalisation of Lebesgue spaces with a quasinorm described by two ...

Doležalová, Anna; Vybíral, Jan
Univerzita Karlova, 2022

Dohoda o vině a trestu
Skolil, Ondřej; Bohuslav, Lukáš; Vokoun, Rudolf
2022 - Czech
Agreement on guilt and punishment - Abstract The topic of this rigorous thesis is an institute of an agreement on guilt and punishment, which is one of the diversions in criminal proceedings that is regulated by our criminal law. Given that the institute of the agreement on guilt and punishment is conceptually subordinated to just mentioned concept of diversions in criminal proceedings, this thesis does not deal only with the institute of agreement on guilt and punishment, but also with all other diversions in criminal proceedings, which are regulated by our criminal law. The main usage goal of the institute of an agreement on guilt and punishment is to simplify and speed up the entire criminal proceedings, when thanks to a conclusion of an agreement on guilt and punishment, the entire criminal proceedings can come to a successful conclusion relatively quickly. This thesis is divided into three chapters. The first chapter deals with the concept of diversion in criminal proceedings, the principle of so-called restorative justice, as well as with all the individual diversions in criminal proceedings (with the exception of the institute of the agreement on guilt and punishment). Part of this chapter are also statistics, thanks to which the reader of this thesis can find out to what extent the diversion is used... Dohoda o vině a trestu - Abstrakt Tématem této rigorózní práce je institut dohody o vině a trestu, což je jeden z odklonů v trestním řízení, který naše trestní právo upravuje. Vzhledem k tomu, že institut dohody o vině a trestu je pojmově podřazen pod právě zmíněný pojem odklonů v trestním řízení, nepojednává tato práce pouze o institutu dohody o vině a trestu, nýbrž i všech dalších odklonech v trestním řízení, které jsou naším trestním právem upraveny. Hlavním cílem využívání institutu dohody o vině a trestu je pak především zjednodušení a zrychlení celého trestního řízení, kdy díky uzavření dohody o vině a trestu může celé trestní řízení poměrně rychle dojít ke svému zdárnému konci. Tato práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola pojednává o samotném pojmu odklonu v trestním řízení, principu tzv. restorativní justice, jakož i o všech jednotlivých odklonech v trestním řízení (s výjimkou institutu dohody o vině a trestu). Součástí této kapitoly jsou i statistiky, díky kterým může čtenář této práce zjistit, v jaké míře je ten který odklon v trestním řízení v praxi využíván. Na tuto kapitolu pak navazuje kapitola druhá, jež je věnována samotnému institutu dohody o vině a trestu, jeho podstatě, účelu, okolností, které vedly zákonodárce k jeho zavedení do našeho právního řádu, jakož i největším změnám... Keywords: dohoda o vině a trestu; odklon v trestním řízení; restorativní justice; agreement on guilt and punishment; diversion in criminal proceedings; restorative justice Available in a digital repository NRGL
Dohoda o vině a trestu

Agreement on guilt and punishment - Abstract The topic of this rigorous thesis is an institute of an agreement on guilt and punishment, which is one of the diversions in criminal proceedings that is ...

Skolil, Ondřej; Bohuslav, Lukáš; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2022

Vydržení v římském právu a jeho odrazy v moderních soukromoprávních zákonících
Fruthová, Veronika; Šejdl, Jan
2022 - Czech
Acquisitive prescription in Roman law and its reflection in modern private law codes Abstract Acquisitive prescription is a legal institute, which function is to reconcile state of fact with state of law. This institute served especially to acquire ownership for possessor of the thing by lapse of prescribed time, but it should also serve to acquire other laws, such as servitudes. This thesis focuses mainly on Roman law form of acquisitive prescription. In order to properly understand the concept it is essential to percept it in relation to a unique conception of Roman property law including all its specifics and differences from current view on ownership. First part of the thesis is dedicated to Roman ownership concept and its basic characteristics. Subsequent part describes the development through which the acquisitive prescription in Roman law proceeded during its existence. The thesis focuses on particular institutes such as usus auctoritas, usucapio, praescriptio longi temporis and praescriptio longissimi temporis. Firstly a form of acquisitive prescription in ancient and pre-classical era is investigated. The subject of interest here is the term of auctoritas. The next part of the thesis is focused on classical form of acquisitive prescription, where this type of acquisition was termed as usucapio. The... Vydržení v římském právu a jeho odrazy v moderních soukromoprávních zákonících Abstrakt Vydržení se již od dob římského práva stalo institutem, jehož funkcí bylo uvést do souladu stav skutečný se stavem právním. Institut sloužil zejména k nabývání práva vlastnického pro držitele věci uplynutím předepsaného času, ale mohl sloužit i k nabývání jiných práv, jako jsou například služebnosti. Disertační práce se zaměřuje především na římskoprávní podobu vydržení. Pro jeho správné pochopení je nutné vnímat ho v souvislosti s jedinečnou koncepcí římského vlastnictví, včetně všech jeho specifik a odlišností od současného pojímání vlastnických vztahů. Začátek práce je tak věnován římskému konceptu vlastnictví a jeho základním rysům. Poté je popsán vývoj, kterým si za dobu své existence vydržení v římském právu prošlo, a práce se tak věnuje institutům, jakými jsou usus auctoritas, usucapio, praescriptio longi temporis a praescriptio longissimi temporis. Nejprve je zkoumána podoba vydržení v době archaické a předklasické, kde je předmětem zájmu zejména pojem auctoritas. Následně se práce věnuje klasické podobě vydržení, kde se vydržení označovalo jako usucapio. Postupně je prozkoumáno základních pět předpokladů, které byly pro úspěšné vydržení vyžadovány, tj. possessio, tempus, res habilis, bona fides a titulus.... Keywords: vydržení; usus auctoritas; usucapio; longi temporis praescriptio; acquisitive prescription; usus auctoritas; usucapio; longi temporis praescriptio Available in a digital repository NRGL
Vydržení v římském právu a jeho odrazy v moderních soukromoprávních zákonících

Acquisitive prescription in Roman law and its reflection in modern private law codes Abstract Acquisitive prescription is a legal institute, which function is to reconcile state of fact with state of ...

Fruthová, Veronika; Šejdl, Jan
Univerzita Karlova, 2022

Demokratický právní stát: ideál a realita
Hruška, Petr; Žák Krzyžanková, Katarzyna
2022 - Czech
The diploma thesis deals mainly with four topics - the rule of law, democracy, the democratic state governed by the rule of law and its real form in the Czech Republic during the global pandemic of COVID-19. The development of the rule of law, democracy and the democratic state governed by the rule of law continues and is influenced by the challenges that arise over time. The original formal conception of the rule of law was focused primarily on the observance of the rule of law, while the material conception already takes into account certain value aspects and fundamental human rights. Today's form of democracy differs significantly from its original ancient Greek definition. It was originally intended to be applied to small homogeneous units in which individuals would participate in voting on all important matters. Over time, however, it began to apply to large nation states, which required the adoption of the institute of council. A democratic state governed by the rule of law is a concept based on the dynamic balancing of the components between which a certain tension may arise. Its ideal is fulfilled by a situation where its individual aspects are continually improved in the most balanced way possible. All these the above-mentioned institutes have been affected by the global pandemic of... Diplomová práce se zabývá především čtyřmi tématy - právním státem, demokracií, demokratickým právním státem a jeho reálnou podobou v České republice v době celosvětové pandemie onemocnění COVID-19. Vývoj právního státu, demokracie i demokratického právního státu stále pokračuje a je ovlivňován výzvami, které v průběhu času vyvstávají. Původní formální pojetí právního státu bylo zaměřeno především na dodržování zákonnosti, zatímco pojetí materiální již zohledňuje i určité hodnotové aspekty a základní lidská práva. Dnešní podoba demokracie se podstatně odlišuje od jejího původního starořeckého vymezení. Původně měla být aplikována na malé homogenní celky, ve kterých by se jednotlivci podíleli na hlasování o všech důležitých záležitostech. Postupem času však začala být uplatňována i na velké národní státy, což vyžadovalo zejména přijetí institutu zastupitelství. Demokratický právní stát je pojmem založeným na dynamickém vyvažování složek, mezi kterými může vznikat určité napětí. Jeho ideál naplňuje situace, kdy dochází k neustálému zlepšování jeho jednotlivých aspektů co nejvyváženějším možným způsobem. Všechny zmíněné instituty byly celosvětovou pandemií onemocnění COVID-19 dotčeny. V její první vlně často docházelo z důvodu nedostatečných a nejednoznačných informací k protiústavním zásahům do... Available in a digital repository NRGL
Demokratický právní stát: ideál a realita

The diploma thesis deals mainly with four topics - the rule of law, democracy, the democratic state governed by the rule of law and its real form in the Czech Republic during the global pandemic of ...

Hruška, Petr; Žák Krzyžanková, Katarzyna
Univerzita Karlova, 2022

Modlitba za osvobození a uzdravení v kontextu praktické teologie a pomáhajících profesí
Jičínská, Jana; Maturkanič, Patrik
2022 - Czech
Theme. Prayer for liberation and to healing in the perspective of practical theology and helping professions. Current issues/questions. The theme of the thesis deals with the issue of prayer for liberation and healing The thesis is dividend into five parts. The first charter brings a deeper reflection of selected concepts of practiacal theology that are related to the content and form a basic introducction to understanding the kontext. In more detail, it also shows and interprets individual passages of Matthew, Mark and Luke's Gospels. The final synthesis of the charter outlines suggestions for cooperation among other science - psychology, pedagogy, medicine. The aim of this approach is to point out the doop biblical connections and pastoral practice of the present. The second charter daels with issue of service for liberation and healing, reflexts topics such as conversion, forgiveness, attitudes and values of an individual, work with trauma and negative emotions. It shows specific starting points and impulses in practice concerning pastoral assistants, clergymen and spiritual accompanists, or the theology students, who want to pursue this field. The third charter introduces the current issues of spiritual accopaniment - in postmodern thinking, the specifics of the care and development of... Téma. Modlitba za osvobození a uzdravení v perspektivě praktické teologie a pomáhajících profesí. Aktuální otázky. Téma práce se věnuje problematice modlitby za osvobození a uzdravení. Práce je rozčleněna do pěti částí. První kapitola hlouběji reflektuje vybrané pojmy praktické teologie, které souvisí s obsahem a jsou základní introdukcí pro pochopení souvislostí. Podrobněji jsou zde ukázány a interpretovány jednotlivé pasáže Z Matoušova, Markova a Lukášova evangelia. V závěrečné syntéze kapitoly jsou nastíněny podněty pro spolupráci dalších věd - psychologie, pedagogika, medicína. Snahou tohoto přístupu je poukázat na hluboké biblické souvislosti a pastorální praxi současnosti. Druhá kapitola pojednává o problematice služby za osvobození a uzdravení, reflektuje témata jako obrácení, odpuštění, postoje a hodnoty jedince, práci s traumatem a negativními emocemi. Ukazuje konkrétní východiska a impulsy do praxe týkající se pastoračních asistentů, duchovních a duchovních doprovázejících, případně studentů na poli teologie, kteří se této oblasti chtějí věnovat. Třetí kapitola seznamuje čtenáře s aktuálními otázkami duchovního doprovázení - v prostředí postmoderního myšlení, specifika možnosti péče a rozvoje duchovního života včetně mystiky, problematiku magie a okultismu případně New Age hnutí.... Keywords: praktická teologie; rozvoj duchovního života; modlitba a služba za uzdravení a osvobození člověka z magie a satanismu; development of spiritual life; practical theology; prayer to liberation and healing; service for liberation and healing from Magic and Satanism Available in a digital repository NRGL
Modlitba za osvobození a uzdravení v kontextu praktické teologie a pomáhajících profesí

Theme. Prayer for liberation and to healing in the perspective of practical theology and helping professions. Current issues/questions. The theme of the thesis deals with the issue of prayer for ...

Jičínská, Jana; Maturkanič, Patrik
Univerzita Karlova, 2022

Syntéza nových 5,6-disubstituovaných derivátů uracilu jako potenciálních léčiv
Vu, Lien Phuong; Kučerová, Marta; Zimčík, Petr
2022 - English
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Vu Lien Phuong Supervisors: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. Tanja Bruun, M.Sc. (Pharm.) Prof. Jari Yli-Kauhaluoma Title of diploma thesis: Synthesis of novel 5,6-disubstituted derivatives of uracil as potential drugs In this thesis, uracil was used as the core structure given its many biological activities that were reported such as antitumor, antiviral, antibiotic, hypoglycemic, diuretic and many others. The work was focused on the preparation of new 5,6- disubstituted uracil derivatives as potential biologically active agents. 2,4,6-Trichloropyrimidine was used for the preparation of 6-chlorouracil that was condensed with phenols or anilines to give the respective 6-phenoxyuracils and 6- phenylaminouracils. These intermediates were then modified in position 5 to give the final products. For this very challenging last step, various alkylating and acylating agents were used, e.g. Vilsmeier reagent, alkylchlorides, chloroacetyl chloride, ethyl chlorooxoacetate and ethyl bromoacetate. In the end, ethyl bromoacetate gave the most promising results affording four novel 5,6-disubstituted uracil derivatives. During the experimental work it was found that pH of water used... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Vu Lien Phuong Školitelé: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. Tanja Bruun, M.Sc. (Pharm.) Prof. Jari Yli-Kauhaluoma Název diplomové práce: Synthesis of novel 5,6-disubstituted derivatives of uracil as potential drugs (Syntéza nových 5,6-disubstituovaných derivátů uracilu jako potenciálních léčiv) V této diplomové práci je uracil použit jako základní struktura především kvůli svým mnoha popsaným biologickým aktivitám jako je aktivita protinádorová, antivirová, antibiotická, hypoglykemická, diuretická a další. Hlavním cílem bylo připravit nové 5,6- disubstituované deriváty uracilu jako potenciální biologicky aktivní látky. 2,4,6-Trichlorpyrimidin byl použit k přípravě 6-chloruracilu, který byl kondenzován s fenoly nebo aniliny za vzniku příslušných 6-fenoxyuracilů a 6- phenylaminouracilů. Tyto meziprodukty pak byly použity k substituci v poloze 5 za účelem získání konečných produktů. Pro tento poslední - velmi obtížný krok byla použita různá alkylační a acylační činidla jako např. Vilsmeierovo činidlo, alkylchloridy, chloracetylchlorid, ethyl- chloroxoacetát a ethyl-bromacetát. Ethyl-bromacetát byl nejefektivnější a byly z něj připraveny čtyři nové 5,6- disubstituované deriváty uracilu.... Available in a digital repository NRGL
Syntéza nových 5,6-disubstituovaných derivátů uracilu jako potenciálních léčiv

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Vu Lien Phuong Supervisors: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. Tanja ...

Vu, Lien Phuong; Kučerová, Marta; Zimčík, Petr
Univerzita Karlova, 2022

Syntéza analogů aerothioninu jako potenciálních antimykobakteriálních sloučenin
Šimovičová, Martina; Zitko, Jan; Zimčík, Petr
2022 - English
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Author: Martina Šimovičová Supervisors: Assoc. Prof. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.; Adjunct Prof. Paula Kiuru, Ph.D. Title of diploma thesis: Synthesis of aerothionin analogs as potential antimycobacterial agents Key words: antimycobacterial; tuberculosis; synthesis; aerothionin; bromotyrosines Drugs currently used for the treatment of tuberculosis are the result of studies carried out 50 or 60 years ago. With the constantly growing bacterial resistance to these pharmaceuticals grows also the importance of research for new antimycobacterially active compounds. The marine environment undoubtedly holds an enormous potential for discovering new leads for the development of antitubercular agents. One of these leads is a spirocyclic compound called aerothionin (1), which was found to be active against multidrug-resistant strains of Mycobacterium tuberculosis, as well as three non-tuberculosis mycobacteria (Figure 1). In addition, several spirocyclic structures (not only from marine origin) were discovered to affect on the M. tuberculosis in recent years, making this structure segment attractive for antitubercular research. Figure 1: Aerothionin (1) and general structure of the... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutickej chémie a farmeceutickej analýzy Riešiteľ: Martina Šimovičová Vedúci diplomovej práce: doc. PharmDr. Jan Zitko, PhD.; Adjunct Prof. Paula Kiuru, Ph.D Názov diplomovej práce: Syntéza analógov aerothionínu ako potenciálnych antimykobakteriálnych zlúčenín Kľúčové slová: antimykobakteriálny, tuberkulóza, syntéza, aerothionín, bromotyrozíny Liečivá súčasne používané na liečbu tuberkulózy sú výsledkom štúdií uskutočnených pred 50 alebo 60 rokmi. So stále narastajúcim problémom rezistencie baktérií na súčasne používané liečivá rastie i význam výskumu zaoberajúceho sa hľadaním nových antimykobakteriálne účinných látok. Morské prostredie má nepochybne obrovský potenciál pre objav nových vedúcich štruktúr pre vývoj antituberkulotických zlúčenín. Jednou z týchto vedúcich štruktúr je spirocyklická zlúčenina aerothionín (1), u ktorej bola zistená aktivita proti multirezistentným kmeňom Mycobacterium tuberculosis, spolu s troma netuberkulotickými mykobaktériami (Obrázok 1). Navyše, v posledných rokoch sa u viacerých spirocyklických zlúčenín zistilo, že pôsobia na M. tuberculosis, čo robí tento štruktúrny segment atraktívny pre antituberkulotický výskum. Obrázok 1: Aerothionín (1) a všeobecná štruktúra produktov. Nadväzujúc na tieto... Keywords: aerothionin; antimykobakteriální; bromotyrosiny; syntéza; tuberkulóza; aerothionin; antimycobacterial; bromotyrosines; synthesis; tuberculosis Available in a digital repository NRGL
Syntéza analogů aerothioninu jako potenciálních antimykobakteriálních sloučenin

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Author: Martina Šimovičová Supervisors: Assoc. Prof. PharmDr. Jan Zitko, ...

Šimovičová, Martina; Zitko, Jan; Zimčík, Petr
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases