Number of found documents: 14725
Published from to

Screening biologické aktivity různých druhů rodu Narcissus sp. IV
Valešová, Zuzana; Suchánková, Daniela; Vrabec, Rudolf
2024 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical botany Author: Zuzana Valešová Supervisor: PharmDr. Daniela Suchánková, Ph.D. Title of thesis: Screening of biological activity of various species of the genus Narcissus sp. IV Key words: Narcisus sp., bulbs, alkaloidal extracts, GC/MS analysis, biological activity, acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase Plants of the family Amaryllidaceae have a long history of using as traditional remedies. Plants of this family produce structurally unique isoquinoline compounds, which have been called "Amaryllidaceae alkaloids". Over 600 Amaryllidaceae alkaloids have been isolated, which are characterized by interesting biological activity. Cytotoxic, antimicrobial, antiparasitic, anti-inflammatory activity has been described, but the best known is the inhibitory activity against the enzymes acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase, which is used in practice for therapy of Alzheimer's disease. [8, 9] The genus Narcissus is primarily known as decorative plants that blooms in early spring. However, daffodils are also used to isolate galanthamine or other alkaloids that are being studied for their effect. [13] The aim of this thesis was to screen the biological activity of extracts of the... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra Farmakognozie a farmaceutické botaniky Řešitel: Zuzana Valešová Školitel: PharmDr. Daniela Suchánková, Ph.D. Název diplomové práce: Screening biologické aktivity různých druhů rodu Narcissus sp. IV Klíčová slova: Narcisus sp., cibule, alkaloidní extrakty, GC/MS analýza, biologická aktivita, acetylcholinesterasa, butyrylcholinesterasa Rostliny čeledi Amaryllidaceae mají dlouhou historii v používání jako tradiční léčiva. Rostliny této čeledi produkují strukturně unikátní isochinolinové sloučeniny, které dostali označení "Amarylkovité alkaloidy". Bylo izolováno přes 600 amarylkovitých alkaloidů, které se vyznačují zajímavou biologickou aktivitou. Byla popsána aktivita cytotoxická, antimikrobiální, antiparazitická, protizánětlivá, ale nejznámější je inhibiční aktivita vůči enzymům acetylcholinesterase a butyrylcholinesterase, která se v praxi využívá k terapii Alzheimerovy choroby. [8, 9] Rod Narcissus je znám především jako okrasná rostlina, která kvete časně na jaře. Narcisy se ale využívají i k izolaci galanthaminu, či jiných alkaloidů, které jsou zkoumány pro své účinky. [13] Cílem této diplomové práce byl screening biologické aktivity u extraktů rodu Narcissus. Bylo připraveno 7 extraktů z cibulek 7 kultivarů rodu... Keywords: Narcisus sp. - cibule - alkaloidní extrakty - GC; MS analýza - biologická aktivita - acetylcholinesterasa - butyrylcholinesterasa; Narcisus sp. - bulbs - alkaloidal extracts - GC; MS analysis - biological aktivity - acetylcholinesterase - butyrylcholinesterase Available in a digital repository NRGL
Screening biologické aktivity různých druhů rodu Narcissus sp. IV

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical botany Author: Zuzana Valešová Supervisor: PharmDr. Daniela Suchánková, Ph.D. Title ...

Valešová, Zuzana; Suchánková, Daniela; Vrabec, Rudolf
Univerzita Karlova, 2024

Analýza sociálních kompetencí u učitelů základních škol
Šuda, Petr; Veteška, Jaroslav
2024 - Czech
The diploma thesis deals with the analysis of social competences among primary school teachers. The aim of the work is to compare the social competences of a selected group of respondents. The theoretical part is devoted to the topic of social competences in relation to the teaching profession, focusing on the general characteristics of the issue of social competences. Next, the very meaning and role of social competences. In brief, the research method used by us and the general characteristics of the teaching profession and teaching in terms of personality requirements are characterized. The practical part consists of the results of a standardized questionnaire survey using the Social Competence Inventory-ISK test. (Hoskovcová, Vašek, 2017) The aim of the research investigation is to determine, find and compare differences in the self-assessment of the level of social competences achieved by a selected group of respondents. The ISK items fill 17 primary scales, which can be combined into four main secondary scales. The secondary scales subsequently include: social orientation (SO), offensiveness (OF), self-control (SE), reflexivity (RE). Based on the research, conclusions and recommendations are formulated, usable in the practice of andragogy and education management. The research part itself is... Diplomová práce se zabývá analýzou sociálních kompetencí u učitelů základních škol. Cílem práce je porovnat sociální kompetence u vybrané skupiny respondentů. Teoretická část se věnuje tématu sociálních kompetencí ve vztahu k učitelské profesi, se zaměřením na obecnou charakteristiku problematiky sociálních kompetencí. Dále pak samotnému významu a roli sociálních kompetencí. Ve stručnosti je charakterizována námi využitá výzkumná metoda a obecná charakteristika profese učitele a učitelství z hlediska osobnostních požadavků. Praktickou část tvoří výsledky standardizovaného dotazníkového šetření pomocí testu Inventáře sociálních kompetencí-ISK. Cílem výzkumného šetření je zjistit, nalézt a porovnat odlišnosti v sebehodnocení úrovně dosažených sociálních kompetencí u vybrané skupiny respondentů. Položky ISK sytí 17 primárních škál, které můžeme spojovat do čtyř hlavních sekundárních škál. Mezi sekundární škály následně patří: sociální orientace (SO), ofenzivita (OF), sebeovládání (SE), reflexibilita (RE). Na základě výzkumu jsou formulovány závěry a doporučení, využitelná v praxi andragogiky a managementu vzdělávání. Samotná výzkumná část je realizována na vzorku 112 učitelů základních škol, z toho je 12 mužů (9 %) a 100 žen (91 %). Z hlediska proměnných výzkumného šetření jsou reflektovány především... Keywords: sociální kompetence; standardizovaný dotazník; učitelé základních škol; kvantitativní výzkum; social competence; standardized questionnaire; primary school teachers; quantitative research Available in a digital repository NRGL
Analýza sociálních kompetencí u učitelů základních škol

The diploma thesis deals with the analysis of social competences among primary school teachers. The aim of the work is to compare the social competences of a selected group of respondents. The ...

Šuda, Petr; Veteška, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2024

Problematika plaveckého výcviku v závislosti na kožních onemocněních
Kleinerová, Kateřina
2024 - Czech
The diploma thesis focuses on children of early school age who have undergone mandatory swimming training in pools with various water disinfection methods, specifically chlorine, salt, and UV+. The aim of the thesis is to analyse how this swimming instruction affects children with different skin conditions, such as dry skin, atopic eczema, psoriasis, and plantar warts. The research was conducted at three different primary schools, each of which visited a different swimming pool with a distinct water treatment method during the swimming lessons. A total of 348 students participated in the research, including 172 girls and 176 boys from the 3rd and 4th grades, aged 8 to 11. The research utilized the method of quantitative personal interviewing and the method of qualitative observation. The theoretical part delves into swimming, swimming instruction, water treatment methods in swimming pools, and selected skin diseases. The practical part outlines the research findings. The obtained results demonstrated that skin dryness was observed in 35.4% of students from all three schools participating in swimming lessons. Skin dryness manifested in 26.5% of students in the chlorinated pool, in 46.2% of students in the salt-treated pool, and in 34.6% of students in the UV+ pool. The exacerbation of atopic eczema... Diplomová práce se zaměřuje na děti mladšího školního věku, které absolvovaly povinný plavecký výcvik v bazénech s různými úpravami vody, konkrétně chlorem, solí a UV+. Cílem práce bylo zanalyzovat, jak tato plavecká výuka ovlivňuje děti s různými kožními onemocněními, jako je suchá kůže, atopický ekzém, lupénka a plantární bradavice. Výzkum probíhal na třech odlišných základních školách. Každá škola navštěvovala během plavecké výuky jiný plavecký bazén s odlišnou metodou úpravy vody. Výzkumu se zúčastnilo 348 žáků, z toho 172 dívek a 176 chlapců 3. a 4. třídy ve věku od 8 do 11 let. V rámci výzkumu byla využita metoda kvantitativního osobního dotazování a metoda kvalitativního pozorování. Teoretická část se zabývá plaváním, plaveckou výukou, metodami úpravy vody v plaveckých bazénech a vybranými kožními chorobami. V praktické části jsou popsány výsledky výzkumu. Získané výsledky ukázaly, že suchost kůže se projevila u 35,4 % žáků ze všech třech škol, které navštěvovaly plaveckou výuku. Na chlórovaném bazénu se suchost kůže projevila u 26,5 % žáků, na bazénu ošetřovaném solí se objevila u 46,2 % žáků a na bazénu UV+ se suchost kůže projevila u 34,6 % žáků. Zhoršení atopického ekzému se projevilo u 44,8 % atopiků ze všech základních škol. Na chlórovaném bazénu se atopický ekzém zhoršil 50 % atopiků,... Keywords: plavecký výcvik; kožní onemocnění; atopický ekzém; bradavice; lupénka; suchá kůže; chlór; sůl; UV lampa; swimming training; skin diseases; atopic eczema; warts; psoriasis; dry skin; chlorine; salt; UV lamp Available in a digital repository NRGL
Problematika plaveckého výcviku v závislosti na kožních onemocněních

The diploma thesis focuses on children of early school age who have undergone mandatory swimming training in pools with various water disinfection methods, specifically chlorine, salt, and UV+. The ...

Kleinerová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2024

Hodnocení přínosu primárně preventivního programu Nevypusť duši pro jeho účastníky
Licholetova, Kateřina; Frombergerová, Anna
2024 - Czech
The diploma thesis focuses on the evaluation of the primary preventive programme Duševní zdravověda, which deals with mental health issues and is implemented in secondary schools. The aim of this thesis is to evaluate the effectiveness and benefit of this programme for its participants. Another aim was also to find out if variables such as gender, age and experience with mental illness of the respondents can influence their attitudes towards mental health. In the theoretical part of the thesis are defined mental health and illness, primary prevention and the current state of school primary prevention in the field of mental health are also defined. Also identified are protective factors that primary prevention programs dealing with mental health should support. Principles of effective primary prevention programmes and examples of proven mental health prevention programmes are presented. The preventive programme Duševní zdravověda and the non-profit organization Nevypusť duši, which implements it, are described here. The research group consist of 1898 respondents (1655 respondents from the experimental group and 243 from the control group). The research method is evaluation feedback questionnaires, which were provided to respondents before and after the implementation of the programme. The results of... Diplomová práce se zaměřuje na evaluaci primárně preventivního programu Duševní zdravověda, který se zabývá problematikou duševního zdraví a je realizován na středních školách. Cílem této práce je zjistit, jestli je primárně preventivní program Duševní zdravověda efektivní vzhledem k jeho vytyčeným cílům a jaký vykazuje největší přínos pro jeho účastníky. Dále je zjišťováno, jestli mohou proměnné jako jsou gender, věk a zkušenost s duševním onemocněním respondentů ovlivňovat jejich postoje k duševnímu zdraví. V teoretické části práce je vymezeno duševní zdraví a onemocnění, dále je vymezena primární prevence a současný stav školské primární prevence v oblasti duševního zdraví. Také jsou stanoveny protektivní faktory, které by měly programy primární prevence zabývající se duševním zdravím podporovat. Jsou představeny zásady efektivních programů primární prevence a příklady osvědčených preventivních programů zabývajících se duševním zdravím. Je popsán samotný preventivní program Duševní zdravověda a nezisková organizace Nevypusť duši, která jej realizuje. Výzkumný soubor tvoří 1898 studentů středních škol (1655 respondentů z experimentální skupiny a 243 ze skupiny kontrolní). Metodou výzkumu jsou evaluační zpětnovazební dotazníky, které byly respondentům poskytnuty před a po realizaci programu. Z... Keywords: primární prevence; evaluace; duševní zdraví; problémy s duševním zdravím; adolescence; primary prevention; evaluation; mental health; mental health issues; adolescence Available in a digital repository NRGL
Hodnocení přínosu primárně preventivního programu Nevypusť duši pro jeho účastníky

The diploma thesis focuses on the evaluation of the primary preventive programme Duševní zdravověda, which deals with mental health issues and is implemented in secondary schools. The aim of this ...

Licholetova, Kateřina; Frombergerová, Anna
Univerzita Karlova, 2024

Dětský muzikál a jeho využití v hudebně výchovném procesu
Dudlová, Nikola
2024 - Czech
This diploma thesis introduces children's musical as a didactic tool at primary schools. This work maps the influence of creative playwright on the development of musical abilities, skills and creativities. The theoretical part of this diploma thesis defines the term "musical". It briefly describes the origin of the musical as a genre. The practical part brings possibilities of using a musical as a means of an educational process. It provides particular demonstrative situations which lead to development of the crucial competences of the students. The author of the musical is the author of this diploma thesis. She herself translates the music recording, scenario, and methodical material. The method, that has been used for the field research, is a systemic observation which is divided into ten lessons in the form of a project-based learning. This thesis deals with an issue, whether the musical enables an active engagement of the pupils in the musical educational process. The hypotheses, which have been set, are verified by the means of collective reflection from which follows students' higher motivation for musical activity. The realization of the musical positively develops students' attitudes towards music and enables them to react to current trends in the field of musical education. KEYWORDS... Diplomová práce představuje dětský muzikál jako didaktický prostředek na prvním stupni základního studia. Práce mapuje vliv tvořivé dramatiky na rozvoj hudebních schopností, dovedností a tvořivosti. Teoretická část diplomové práce vymezuje pojem muzikál. Krátce popisuje vznik muzikálu jako hudebního žánru. Praktická část přináší možnosti aplikace muzikálu do výchovně vzdělávacího procesu. Poskytuje konkrétní modelové situace, které vedou u žáků k rozvoji klíčových kompetencí. Tvůrkyní muzikálu je samotná autorka práce. Předkládá notový záznam, scénář a metodický materiál. Zvolenou metodou pro terénní výzkum je plánovité pozorování rozvržené do deseti lekcí, a to formou projektového vyučování. Práce mapuje, zda muzikál umožňuje aktivní zapojení všech žáků do hudebně výchovného procesu. Stanovené hypotézy jsou verifikovány prostřednictvím kolektivní reflexe, ze které vyplývá vyšší motivace žáků pro hudební činnosti. Realizace muzikálu pozitivně rozvíjí vztah žáků k hudbě a umožňuje reagovat na současné trendy hudební výchovy. KLÍČOVÁ SLOVA dětský muzikál divadlo, mladší školní věk, hudební výchova, projektová výuka, hudební činnosti Keywords: dětský muzikál divadlo; mladší školní věk; hudební výchova; projektová výuka; hudební činnosti; children's musical theatre; young school age; musical education; project-based learning; music acitivities Available in a digital repository NRGL
Dětský muzikál a jeho využití v hudebně výchovném procesu

This diploma thesis introduces children's musical as a didactic tool at primary schools. This work maps the influence of creative playwright on the development of musical abilities, skills and ...

Dudlová, Nikola
Univerzita Karlova, 2024

Moderní extrakční techniky ve spojení s HPLC pro analýzu kontaminantů
Kholová, Aneta; Šatínský, Dalibor; Ventura, Karel; Malíř, František
2024 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Training Workplace Department of Analytical Chemistry Doctoral Degree Program Bioanalytical Methods Candidate Mgr. Kholová Aneta Supervisor prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Advisor PharmDr. Ivona Lhotská, Ph.D. Title of Doctoral Thesis Modern extraction techniques in connection with HPLC for analysis of contaminants A compilation of six publications is presented in this dissertation thesis. The work focuses on applying and comparing extraction sorbents to analyze contaminating substances in food and food supplements. The main aim of this thesis was to present micro and nanofibers as suitable extraction sorbents for use in analytical chemistry. For this purpose, the fibers were compared with other, mostly commercial, extraction sorbents suitable for the type of matrix tested. All experiments were carried out in the on-line connection of the extraction sorbent through the selection valve with the analytical column in the chromatographic system. A crucial part was also the use of the extraction properties of nanofibers for the analysis of real-life samples. In the first part, the extraction efficiency was studied on liquid matrices, where no need for complex matrix purification was required. The main aim was sufficient retention and... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Školicí pracoviště Katedra analytické chemie Doktorský studijní program Bioanalytické metody Kandidátka / kandidát Mgr. Kholová Aneta Školitelka / školitel prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Konzultantka / konzultant PharmDr. Ivona Lhotská, Ph.D. Název disertační práce Moderní extrakční techniky ve spojení s HPLC pro analýzu kontaminantů V předložené disertační práci je prezentován komentovaný soubor šesti publikací zaměřujících se na využití a vzájemné porovnání extrakčních sorbentů k analýze kontaminujících látek v potravinách a v potravinových doplňcích. Hlavním cílem bylo představit nanovlákenné materiály jako vhodný extrakční sorbent pro využití v analytické chemii. Pro tento účel byla vlákna porovnávána s dalšími, většinou komerčními extrakčními sorbenty vhodnými pro testovaný typ matrice. Všechny experimenty byly prováděny v on-line zapojení extrakčního sorbentu přes selekční ventil s analytickou kolonou v chromatografickém přístroji. Nedílnou součástí bylo i využití zjištěných extrakčních vlastností nanovláken při analýze reálných vzorků. Nejdříve byla studována extrakční účinnost na jednoduchých kapalných matricích, kde není potřeba složité přečištění matrice a hlavním cílem je dostatečné zadržení a zakoncentrování analytů. Pro... Keywords: mycotoxines; extraction; chromatography Available in a digital repository NRGL
Moderní extrakční techniky ve spojení s HPLC pro analýzu kontaminantů

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Training Workplace Department of Analytical Chemistry Doctoral Degree Program Bioanalytical Methods Candidate Mgr. Kholová Aneta Supervisor ...

Kholová, Aneta; Šatínský, Dalibor; Ventura, Karel; Malíř, František
Univerzita Karlova, 2024

Využití kapalinové chromatografie v analýze biologického materiálu pro klinický výzkum
Turoňová, Dorota; Kujovská Krčmová, Lenka; Pohanka, Miroslav; Solichová, Dagmar
2024 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Dorota Turoňová Supervisor: Assoc.prof. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. Title of doctoral thesis: Application of liquid chromatography in the analysis of biological material for clinical research The dissertation focuses on the use of liquid chromatography for clinical research. It is divided into two main sections, Theoretical part and Commentary on selected published articles. The theoretical part describes the application of high-performance liquid chromatography in practice. Key parameters for the development of LC methods and trends in current bioanalytical practice are discussed. Furthermore, the sample collection and preparation of different biological matrices is explained, including all the obstacles and pitfalls that need to be taken into account. Modern trends are also briefly mentioned. The chapter on sample preparation also includes a section on derivatization and its use in the analysis of platinum derivatives, which is related to the commentary on the published work. The main part of the thesis deals with commentary on four published articles. The first presents a review article dealing with the use of microextraction in pipette tips in clinical and forensic toxicology.... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Dorota Turoňová Školitel: doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. Název disertační práce: Využití kapalinové chromatografie v analýze biologického materiálu pro klinický výzkum Disertační práce je zaměřená na využití kapalinové chromatografie pro klinický výzkum. Je rozdělená na dva hlavní oddíly, Teoretickou část a Komentáře k vybraným publikovaným pracím. V teoretické části je popsáno použití vysokoúčinné kapalinové chromatografie v praxi. Jsou zde diskutovány klíčové parametry pro vývoj LC metody a trendy současné bioanalytické praxe. Dále je vysvětlen odběr a úprava vzorků různých biologických matric, včetně všech překážek a nástrah, které je třeba zohlednit. Stručně jsou rovněž zmíněny moderní trendy. Součástí kapitoly o úpravě vzorků je také část věnovaná derivatizaci a její využití v analýze platinových derivátů, která souvisí s komentářem k publikované práci. Hlavní část práce se zabývá komentářem ke čtyřem vybraným publikovaným pracím. První prezentuje přehledový článek zabývající se použitím mikroextrakce v pipetovacích špičkách v klinické a forenzní toxikologii. Jsou zde diskutovány výhody a nevýhody jednotlivých aplikací s důrazem na jejich praktičnost a možnost uplatnění v praxi. Druhou... Available in a digital repository NRGL
Využití kapalinové chromatografie v analýze biologického materiálu pro klinický výzkum

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Dorota Turoňová Supervisor: Assoc.prof. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. Title of ...

Turoňová, Dorota; Kujovská Krčmová, Lenka; Pohanka, Miroslav; Solichová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2024

Využití HPLC-HRMS pro studium látek ze skupiny takrinu potenciálně využitelných v terapii Alzheimerovy choroby.
Novák, Martin; Kučera, Radim; Hroch, Miloš; Lísa, Miroslav
2024 - Czech
1 Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Mgr. Martin Novák Supervisor - specialist: doc. Mgr. et Mgr. Rafael Doležal, Ph.D. Supervisor: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Title: Use of HPLC-HRMS for the study of tacrine group compounds potentially useful in the therapy of Alzhemier's disease. High-performance liquid chromatography coupled with high-resolution mass spectrometry (HPLC-HRMS) is an analytical technique very often used in the new drugs development. This technique is widely used, from the confirmation of the proposed structure and identification of present impurities, through the assessment of absorption, distribution, metabolism and excretion to the monitoring of poisoning and intoxications. In the theoretical part, the presented dissertation thesis is focused on the basic characteristics of Alzheimer's disease, its currently available treatment and new treatment strategies. In addition, attention is paid to areas closely related to the experimental part, namely: the study of pharmacokinetics, analytical tools for determining pharmacokinetic parameters, liquid chromatography, mass spectrometry and the specifics of the bioanalytical methods. The experimental work is in the commented form of... 1 Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické Chemie a Farmaceutické Analýzy Kandidát: Mgr. Martin Novák Konzultant: doc. Mgr. et Mgr. Rafael Doležal, Ph.D. Školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Název: Využití HPLC-HRMS pro studium látek ze skupiny takrinu potenciálně využitelných v terapii Alzheimerovy choroby. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie ve spojení s vysokorozlišující hmotnostní spektrometrií (HPLC-HRMS) je analytickou technikou, která je velmi často využívaná při vývoji nových léčiv. Široké uplatnění tato technika nalézá od potvrzení navrhované struktury a identifikace přítomných nečistot, přes hodnocení absorpce, distribuce, metabolismu a exkrece až po monitorování otrav a intoxikací. Předkládaná disertační práce se v teoretické části zaměřuje na základní charakteristiku Alzheimerovy nemoci, její aktuálně dostupnou terapii a na nové strategie léčby. Dále je zde věnována pozornost i oblastem úzce spojeným s experimentální částí a to: studiu farmakokinetiky, analytickým nástrojům pro stanovení farmakokinetických parametrů, kapalinové chromatografii, hmotnostní spektrometrii a specifikům bioanalytických metod. Experimentální práce je komentářem ke čtyřem publikovaným pracím zabývajících se tematikou vývoje a preklinického hodnocení látek ze... Available in a digital repository NRGL
Využití HPLC-HRMS pro studium látek ze skupiny takrinu potenciálně využitelných v terapii Alzheimerovy choroby.

1 Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Mgr. Martin Novák Supervisor - specialist: doc. Mgr. ...

Novák, Martin; Kučera, Radim; Hroch, Miloš; Lísa, Miroslav
Univerzita Karlova, 2024

Chirální separace klastrových sloučenin boru.
Horáček, Ondřej; Kučera, Radim; Šatínský, Dalibor; Bednář, Petr
2024 - English
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Mgr. Ondřej Horáček Školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Název: Chirální separace klastrových sloučenin boru Anorganické trojrozměrné klastrové sloučeniny boru se staly předmětem zájmu vědců zejména díky svým zajímavým vlastnostem, např. výjimečné tepelné, biologické a chemické stabilitě, neobvyklé třístředodové dvouelektronové vazbě a trojrozměrné aromaticitě. Podtřídou boranových klastrů jsou karborany, které mají v kleci inkorporován alespoň jeden atom uhlíku, čímž kombinují vlastnosti anorganických a organických látek v jedné molekule. Atom uhlíku umožňuje modifikaci klastru různými organickými substituenty, což vede k existenci nepřeberného množství derivátů. Z tisíců těchto sloučenin byly důkladně zkoumány deriváty aniontového bis(dikarbolidu) kobaltu ([Co(C2B9H11)2]- ), a to zejména ve farmaceutické chemii, chemii materiálů, elektrochemii a analytické chemii. Zvýšený zájem o [Co(C2B9H11)2]- je obvykle vysvětlován jeho rozpustností ve vodě, chemickou a biologickou stabilitou, nízkou toxicitou, skrytým amfifilním charakterem a podobností s chemií ferrocenu. Mnoho derivátů [Co(C2B9H11)2]- uvedených v literatuře je chirálních. Navzdory jejich potenciálnímu využití ve... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Mgr. Ondřej Horáček Školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Název: Chirální separace klastrových sloučenin boru Anorganické trojrozměrné klastrové sloučeniny boru se staly předmětem zájmu vědců zejména díky svým zajímavým vlastnostem, např. výjimečné tepelné, biologické a chemické stabilitě, neobvyklé třístředodové dvouelektronové vazbě a trojrozměrné aromaticitě. Podtřídou boranových klastrů jsou karborany, které mají v kleci inkorporován alespoň jeden atom uhlíku, čímž kombinují vlastnosti anorganických a organických látek v jedné molekule. Atom uhlíku umožňuje modifikaci klastru různými organickými substituenty, což vede k existenci nepřeberného množství derivátů. Z tisíců těchto sloučenin byly důkladně zkoumány deriváty aniontového bis(dikarbolidu) kobaltu ([Co(C2B9H11)2]- ), a to zejména ve farmaceutické chemii, chemii materiálů, elektrochemii a analytické chemii. Zvýšený zájem o [Co(C2B9H11)2]- je obvykle vysvětlován jeho rozpustností ve vodě, chemickou a biologickou stabilitou, nízkou toxicitou, skrytým amfifilním charakterem a podobností s chemií ferrocenu. Mnoho derivátů [Co(C2B9H11)2]- uvedených v literatuře je chirálních. Navzdory jejich potenciálnímu využití ve... Available in a digital repository NRGL
Chirální separace klastrových sloučenin boru.

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Mgr. Ondřej Horáček Školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Název: ...

Horáček, Ondřej; Kučera, Radim; Šatínský, Dalibor; Bednář, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Studium modelových lipidových membrán obsahujících omega-hydroxylované ceramidy
Svatošová, Linda; Opálka, Lukáš; Pullmannová, Petra
2024 - Czech
Charles University, Faculty of pharmacy in Hradec Králové Department of Organic and Bioorganic Chemistry Candidate: Linda Svatošová Supervisor: PharmDr. Lukáš Opálka, Ph.D. Title of diploma thesis: The study of model lipid membranes containing omega- hydroxylated ceramides Acylceramides (EO-Cer) belong to a class of ceramides (Cer) with an ultralong acyl chain whose ω-hydroxyl group is esterified with linoleic acid. The importance of EO-Cer lies in the formation of the long periodicity phase (LPP) and the corneocyte lipid envelope (CLE), which are indispensable components for the skin functioning as a barrier. Disorders in EO-Cer biosynthesis are associated with insufficient production of CLE and LPP leading to many skin diseases, including some types of ichthyosis. One of the enzymes that is deficient in such ichthyoses is PNPLA1. Insufficient function of this enzyme disables ω-esterification with linoleic acid, and thus the formation of EO-Cer. On the contrary, their precursors, i.e. ω-hydroxylated ceramides (O-Cer), are cumulated. The aim of this thesis was to prepare model membranes containing O-Cer and to study the effects of O-Cer on the lipid organization and barrier properties of model membranes. Within this thesis, two types of membranes were prepared - the first type were membranes... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra organické a bioorganické chemie Kandidát: Linda Svatošová Školitel: PharmDr. Lukáš Opálka, Ph.D. Název diplomové práce: Studium modelových lipidových membrán obsahujících omega-hydroxylované ceramidy Acylceramidy (EO-Cer) jsou třídou ceramidů (Cer) s ultradlouhým acylovým řetězcem, na jejichž ω-hydroxylovou skupinu je esterově navázána kyselina linolová. EO-Cer, jejichž význam spočívá ve tvorbě dlouhé lamelární fáze (LPP) a korneocytální lipidové obálky (CLE), jsou nepostradatelnou složkou pro fungování kůže jako bariéry. Porucha biosyntézy EO-Cer spojená s nedostatečnou tvorbou CLE a LPP je základem patofyziologie mnoha kožních onemocnění, včetně některých typů ichtyózy. Jedním z enzymů, k jehož deficitu u těchto ichtyóz dochází, je PNPLA1. Při jeho nedostatečné funkci nedochází k ω-esterifikaci kyselinou linolovou, a tedy ke vzniku EO-Cer, ale naopak dochází ke kumulaci jejich prekurzorů, tedy ω-hydroxylovaných ceramidů (O-Cer). Cílem této práce bylo připravit modelové membrány s obsahem O-Cer a sledovat, jak jejich přítomnost ovlivňuje organizaci lipidů a bariérové vlastnosti modelových membrán. V rámci této práce byly připraveny dva typy membrán - prvním typem byly membrány složené ze směsi cholesterolu, mastných kyselin a velmi... Keywords: Ceramidy; acylceramidy; kožní lipidy; stratum corneum; Ceramides; acylceramides; skin lipids; stratum corneum Available in a digital repository NRGL
Studium modelových lipidových membrán obsahujících omega-hydroxylované ceramidy

Charles University, Faculty of pharmacy in Hradec Králové Department of Organic and Bioorganic Chemistry Candidate: Linda Svatošová Supervisor: PharmDr. Lukáš Opálka, Ph.D. Title of diploma thesis: ...

Svatošová, Linda; Opálka, Lukáš; Pullmannová, Petra
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases