Number of found documents: 446
Published from to

Veřejnoprávní zásahy do vlastnického práva z pohledu energetického zákona
HEJLOVÁ, Zuzana; FRUMAROVÁ, Kateřina; HORVAT, Matej
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Veřejnoprávní zásahy do vlastnického práva z pohledu energetického zákona

HEJLOVÁ, Zuzana; FRUMAROVÁ, Kateřina; HORVAT, Matej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Obstrukční metody v řízení o přestupku a způsoby obrany proti nim
SEDLÁK, Tomáš
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Obstrukční metody v řízení o přestupku a způsoby obrany proti nim

SEDLÁK, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Zajišťovací převod vlastnického práva k podílu ve společnosti s ručením omezeným
ZÁPOTOCKÝ, Marek; ČERNÝ, Michal; GONGOL, Tomáš
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Zajišťovací převod vlastnického práva k podílu ve společnosti s ručením omezeným

ZÁPOTOCKÝ, Marek; ČERNÝ, Michal; GONGOL, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Nekalé obchodní praktiky při uzavírání spotřebitelských smluv
ETLÍKOVÁ, Markéta; ŠKUREK, Martin
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Nekalé obchodní praktiky při uzavírání spotřebitelských smluv

ETLÍKOVÁ, Markéta; ŠKUREK, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Potravní strategie a reprodukční biologie prasete divokého(Sus scrofa) v kulturní krajině
MIKULKA, Ondřej; BUREŠ, Stanislav
2019 - Czech
Prase divoké (Sus scrofa) je zcela přirozenou součástí evropských ekosystémů. Je velmi často diskutováno v souvislosti s razantním nárůstem jeho populace a problémy, které přináší pro kulturní krajinu a přirozené ekosystémy. V této rigorózní práci jsou předloženy poznatky ze dvou studií o tomto druhu. První studie shrnuje poznatky o potravním chování na podzim a v zimě v období semenných roků dubu a vlivu přikrmování. Druhá studie se věnuje vlivu kvality prostředí na reprodukční schopnosti samců prasete. Preferovanou přírodní složkou potravy byly žaludy dubu, které jsou energeticky velmi bohatou potravou, která zásadním způsobem ovlivňuje potravní chování prasat v semenných rocích. Kukuřice je energeticky srovnatelná s žaludy a byla z předkládaných složek nejčastěji preferovaná, avšak využívaná byla až po zkonzumování žaludů na lokalitě. Semenné roky a přikrmování tak mohou zásadně zvýšit šanci prasat na přežití zimy a podporují vývoj populace. Kvalita prostředí, určována zejména potravou, byla významným činitelem, který ovlivňuje fyzický vývoj samců divokých prasat. V prostředí poskytujícím dostatek potravy, klidu a krytu rostou prasata rychleji a reprodukční zralost u nich nastává dříve. V prostředí méně úživném jsou dlouhodobě vystavována stresu, což se projevuje pomalejším růstem těla, varlat a produkcí spermií v pozdějším věku. Tyto dvě studie poskytují částečnou odpověď na vysokou reprodukční úspěšnost a nárůst populace prasete divokého v posledních letech. Wild boar (Sus scrofa) is a native species of European ecosystems. It is often discussed in connection with the rapid population growth and problems for cultural landscape and natural ecosystems. In this rigorous thesis are presented findings from two studies on this species. The first study summarizes dietary behavior in autumn and winter during the oak seed years and the influence of feeding. The second study deals with the impact of environmental quality on the reproductive capacity of wild boar males. Oak acorns were the preferred natural ingredient of the diet. It is very energy-rich diets that affect the diet behavior of boars in the seed years. Maize is energetically comparable to acorns and has been most often preferred from feed ingredients. It was consume after consumption of acorns on the site. Seed years and feeding can significantly increase the chances of wild boars surviving the winter season and contribute population development. The quality of the environment, determined mainly by diet, was a significant factor affecting the physical development of male wild boars. In an environment with a lot of diet, tranquility and cover, boars grow faster and reproductive maturity occurs earlier. In a less nutritious environment, they are exposed to stress for a long time, resulting in slower growth of the body, testes and later sperm production. These two studies provide a partial response to the high reproductive success rate and increase in wild boar population in recent years. Keywords: prase divoké; potrava; chování; krmení; prostředí; reprodukce; varlata; wild boar; diet; behavior; feeding; environment; reproduction; testicles Available in digital repository of UPOL.
Potravní strategie a reprodukční biologie prasete divokého(Sus scrofa) v kulturní krajině

Prase divoké (Sus scrofa) je zcela přirozenou součástí evropských ekosystémů. Je velmi často diskutováno v souvislosti s razantním nárůstem jeho populace a problémy, které přináší pro kulturní krajinu ...

MIKULKA, Ondřej; BUREŠ, Stanislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla a vybírání kauce jako právní instrumenty sloužící k eliminaci vyhýbání se odpovědnosti za dopravní přestupky
POUZAR, Marek; FRUMAROVÁ, Kateřina; HAMUĽÁKOVÁ, Zuzana
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla a vybírání kauce jako právní instrumenty sloužící k eliminaci vyhýbání se odpovědnosti za dopravní přestupky

POUZAR, Marek; FRUMAROVÁ, Kateřina; HAMUĽÁKOVÁ, Zuzana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Sdílení lékařsky významných vláknitých mikromycet domácími mazlíčky a jejich majiteli
WIPLER, Jan
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Sdílení lékařsky významných vláknitých mikromycet domácími mazlíčky a jejich majiteli

WIPLER, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Využití plynové chromatografie v analýze fotoiniciátorů
PECHANCOVÁ, Radka
2019 - Czech
Předložená práce se zabývá vývojem a validací metody pro analýzu fotoiniciátorů v obalových materiálech pomocí plynové chromatografie ve spojení s vakuum-ultrafialovým detektorem (GC-VUV) a jejím srovnáním s rutinně využívanou plynovou chromatografií ve spojení s hmotnostním detektorem (GC-MS). Teoretická část se věnuje obalovým materiálům určeným pro potraviny, jsou zde uvedeny typy fotoiniciátorů a způsoby jejich migrace do potravin. Další část popisuje instrumentaci a aplikace GC-VUV, součástí je i rešerše zaměřená na analýzu fotoiniciátorů pomocí jiných technik. Náplní experimentální části byl vývoj dvou metod pro separaci a detekci fotoiniciátorů využívající plynovou chromatografii s VUV nebo MS detekcí. Obě metody byly validovány, kdy validace zahrnovala ověření meze detekce, meze stanovitelnosti a linearity a následně aplikovány na stanovení 9 vybraných fotoiniciátorů v 7 komerčně dostupných obalech potravin. Oběma technikami bylo dosaženo srovnatelných výsledků, relativní rozdíl mezi naměřenými koncentracemi byl -15 až 18 %. Ve všech obalech byl nalezen benzofenon v rozmezí 0,31-4,23 mg/kg. Dokonce byl překročen i specifický migrační limit pro tento fotoiniciátor. V obalech vyrobených z plastu byl stanoven hlavně 2-hydroxy-2-methylpropiofenon, v papírových obalech pak 2-ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoát a ethyl-4-(dimethylamino)benzoát. Vyvinutá a validovaná GC-VUV metoda je vhodná pro stanovení fotoiniciátorů v obalech a lze ji tak použít jako alternativní metodu k GC-MS. The presented thesis is focused on development and validation of the method for analysis of photoinitiators in packaging materials by gas chromatography with vacuum-ultraviolet detection (GC-VUV) and on its comparison with routinely used gas chromatography-mass spectrometry method (GC-MS). The theoretical part involves various materials designated for food packages, photoinitiators types and ways of their migration into food. Another part describes the instrumentation and application of GC-VUV, the overview dealing with photoinitiators analysis using different techniques is mentioned as well. Experimental part is devoted to the development of two methods enabling the separation and detection of photoinitiators by gas chromatography with VUV or MS detection. Both methods were validated in terms of limit of detection, limit of quantification and linearity and subsequently applied to the determination of 9 chosen photoinitiators in 7 commercially available food packages. The found concentrations showed good agreement, the relative difference between results obtained from GC-VUV and GC-MS was -15 up to 18%. Predominantly benzophenone was found in all analysed samples in the range of 0.31-4.23 mg/kg. Even the specific migration limit of this photoinitiator was exceeded. In samples from plastic materials, mainly 2-hydroxy-2-methylpropiophenone was detected, whereas 2-ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate and ethyl-4-(dimethylamino)benzoate were present merely in food packages consisting of paper. The developed and validated GC-VUV method is suitable for the determination of photoinitiators in food packages and could be a useful alternative to GC-MS. Keywords: extrakce; fotoiniciátory; GC-MS; GC-VUV; migrace; obal; plynová chromatografie; extraction; gas chromatography; GC-MS; GC-VUV; migration; packaging; photoinitiators Available in digital repository of UPOL.
Využití plynové chromatografie v analýze fotoiniciátorů

Předložená práce se zabývá vývojem a validací metody pro analýzu fotoiniciátorů v obalových materiálech pomocí plynové chromatografie ve spojení s vakuum-ultrafialovým detektorem (GC-VUV) a jejím ...

PECHANCOVÁ, Radka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Minimum description length in boolean matrix factorization
TRNEČKA, Martin
2019 - Czech
V oblasti analýzy dat patří Booleovská dekompozice matic (BMF) mezi významné směry výzkumu. V minulosti byl v oblasti BMF úspěšně použit minimum description length (MDL) princip pro řešení model order selection problému, avšak BMF algoritmus, používající MDL jako hlavní kritérium pro výběr faktorů chybí. V této práci je představen nový algoritmus, který je založený na formální konceptuální analýze, pro from-below BMF, která je speciálním typem Booleovské dekompozice. Představený algoritmus používá MDL jako hlavní kritérium pro výběr faktorů. Na různých experimentech je ukázáno, že prezentovaný algoritmus překonává existující BMF algoritmy. During the past few years Boolean matrix factorization (BMF) has become an important direction in data analysis. The minimum description length principle (MDL) was successfully adapted in BMF for the model order selection. Nevertheless, an BMF algorithm performing good results from the standpoint of standard measures in BMF is missing. In this thesis, we propose a novel from-below Boolean matrix factorization algorithm based on formal concept analysis. The algorithm utilizes the MDL principle as a criterion for the factor selection. On various experiments we show that the proposed algorithm outperforms-from di?erent standpoints-existing state-of-the-art BMF algorithms. Available in digital repository of UPOL.
Minimum description length in boolean matrix factorization

V oblasti analýzy dat patří Booleovská dekompozice matic (BMF) mezi významné směry výzkumu. V minulosti byl v oblasti BMF úspěšně použit minimum description length (MDL) princip pro řešení model order ...

TRNEČKA, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Factor analysis of multi-relational data.
TRNEČKOVÁ, Markéta
2019 - Czech
Známou metodou pro analýzu a předzpracování Booleovských (binárních) dat je metoda Booleovské faktorové analýzy. Tato metoda hledá faktory, nové proměnné, které vysvětlují vstupní data. Většina dat reálného světa se však neskládá jen z jedné tabulky. Například každá webová databáze se skládá z více tabulek, které jsou mezi sebou propojeny relacemi. Tato práce představuje nový přístup k Booleovské faktorové analýze, která je určena pro multi-relační data. Navíc je tento přístup zobecněn tak, že relace mezi tabulkami nemusí být nutně binární, ale může představovat stupeň propojení. Příkladem může být relace, jak moc se uživateli líbil film. V práci je představen algoritmus pro výpočet multi-relačních faktorů spolu s jeho experimentálním vyhodnocením. The Boolean factor analysis is an established method for analysis and preprocessing of Boolean data. In the basic setting, this method is designed for finding factors, new variables, which may explain or describe the original input data. Many real-world data sets are more complex than a simple data table. For example almost every web database is composed from many data tables and relations between them. In this thesis, a new approach to the Boolean factor analysis, which is tailored for multi-relational data, is presented. Sometimes, Boolean data can be limiting. Especially the relation between input matrices is not necessarily of a Boolean nature. Usually this relation represents linkages to some degree, e.g. how much a user likes or dislikes a movie. Using Boolean method for such data---data must be somehow binarized first---leads to a loss of information. We reformulate decomposition problem for multi-relational data with ordinal relations. Then we propose a new algorithm for such data along with an experimental evaluation. Available in digital repository of UPOL.
Factor analysis of multi-relational data.

Známou metodou pro analýzu a předzpracování Booleovských (binárních) dat je metoda Booleovské faktorové analýzy. Tato metoda hledá faktory, nové proměnné, které vysvětlují vstupní data. Většina dat ...

TRNEČKOVÁ, Markéta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases